KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US"

Transkript

1 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 1/14 KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US Landstinget i Östergötland Övergripande tema: Kntraster tillgänglighet dynamik flöden - rienterbarhet - upplevelser Innehåll: Övergripande knstprgram Knst i samtidens ffentliga rum Hälsa kulturupplevelser Krt histrik Linköpings US Knsten i Övergripande fkus knsten ch presentatin knstgruppen Knstnärliga uttrycksfrmer Organisatin delprgram knsten Delprjekt 1-6 Tidplan Övergripande knstprgram Detta övergripande knstprgram ska vara ett planeringsstöd ch styrdkument för hur frågan m knstnärlig gestaltning i knkret ska hanteras i utvecklingen av sjukhusmiljön. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

2 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 2/14 Prgrammet ska fungera övergripande i samband med planering, byggande ch förvaltning inm sjukhusets lika delar. Kpplat till prgrammet finns knkreta förslag till inledande knstprjekt. Knst i samtidens ffentliga rum Knstnärer idag arbetar på många lika sätt; med s.k. traditinella uttryck sm skulptur ch måleri i en s.k. mdernistisk traditin men ckså med s.k. idébaserad knst i många skilda media sm ljus, ljud, vide, webb, m.m. Knsten kan bidra till att försköna en plats men ckså i vidare mening till att skapa innehåll ch sammanhang, eller utveckla t.ex. sjukhus- ch stadsmiljöer. Knstnärer ch knsten har vidgats mt ett helhets- ch hållbarhetstänkande. Fkus har flyttat från själva knstbjektet till sammanhanget ch utfrmningen av en scial ch fysisk miljö sm en helhet. Knsten kan vara platsspecifik, d.v.s. utgå från ch relatera till det sammanhang den placeras i. Den kan placeras slitärt eller integreras i arkitekturen ch miljön på lika sätt. I finns möjlighet att arbeta med lika typer av knstnärliga uttryck ch den befintliga knsten ska integreras. Hälsa kulturupplevelser Hälsa är mer än en medicinsk angelägenhet ch kunskapen m kulturens betydelse för hälsan ökar i samhället. Begreppen kultur ch hälsa är föremål för helt skilda tlkningar ch förknippas både med fysiska, psykiska, intellektuella, emtinella, sciala ch andliga faktrer. Människrs behv av reflektin ch eftertanke ch av helhetsperspektiv aktualiseras ch tillgdses i vissa fall i mötet med knst, design ch arkitektur. Men naturligtvis är det ckså kulturella, eknmiska ch sciala faktrer sm har avgörande betydelse för hur vi mår. En övervägande del av persnal ch patienter sm tillfrågats i vårdmiljöer menar att knst har en psitiv effekt, att den leder till ökad trivsel ch välmående, att den kan fungera sm någt att samlas eller samtala kring ch att den bidrar till känslr av msrg, identitet ch trygghet. är Östergötlands läns landstings enskilt största nybyggnadssatsning under 2000-talet. I framtidens universitetssjukhus ska sjukvård, frskning ch utbildning mötas i mderna miljöer. Utbyggnaden sker i etapper ch etapperna sm mfattas av detta prgram beräknas stå klara under Prjektet rymmer nyprduktin av fyra nya huskrppar på ca kvm på Universitetssjukhuset i Linköping. Byggnaderna ska bland annat innehålla ny entré, akutvårdsavdelning, ambulanshall, intensivvård, mttagningar, vårdavdelningar, lab, hörsalar, studentutrymmen ch helikpterplatta. På sjukhusmrådet finns byggnader med mycket lika stil ch karaktär. Med målsättningen att sjukhuset skall upplevas sm ett kvarter i innerstaden behöver mångfalden stramas upp ch gatu- ch trgrum förtydligas. De nu aktuella nybyggnaderna är inte slitärer utan tillbyggnader till det stra huvudblcket ch har därmed andra gestaltningsförutsättningar: De skall vara nya tillsktt sm berikar helhetsmiljön samtidigt sm de inte får kntrastera alltför starkt mt huvudblckets frmspråk. Ambitinen är att de nya tilläggen ska få ett eget uttryck ch samtidigt bidra psitivt till en harmnisk ch intressant stadsmiljö. Etapp ett- Nybyggnad Etapp ett mfattar framför allt nybyggnatin i anslutning till huvudblcket med ett nytt huskmplex på östra sidan, ett på västra, ett nytt parkeringshus ch en utbyggnad av Hälsuniversitetets lkaler vid den nrra infarten till sjukhusmrådet. En helt ny entré i nrr ska byggas, med undervisningslkaler ch café. Södra entrén byggs ut för att kunna fungera sm US enda huvudingång till dess att nya nrra entrén står färdig. Ombyggnatinerna för södra entrén är både invändiga ch utvändiga ch beräknas vara klara till årsskiftet 2011/2012. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

3 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 3/14 Nybyggnatinerna på västra sidan av huvudblcket ska bland annat inrymma en ny akutmttagning med ambulansintag. Samtidigt åtgärdas en viktig del av dagens prblematiska trafiklösning på sjukhusmrådet genm all blåljustrafik separeras till en egen väg i väster, mellan huvudblcket ch Hälsans hus. Enligt gällande tidplan kmmer första inflyttning i de nya byggnaderna att kunna påbörjas efter årsskiftet 2014/2015. Etapp två - Ombyggnad Efter hand sm verksamheter flyttar in i de nya byggnaderna blir lkaler i de äldre delarna av huvudblcket lediga. Dessa byggs m under en andra etapp. Etapp tre- Hus för samlad psykiatrisk vård ch LAH En tredje etapp innefattar ett helt nytt hus för samlad psykiatrisk vård (vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, berendevård) ch lasarettsansluten hemsjukvård (LAH). Sjukhusmrådet gränsar till Trädgårdsföreningen sm bildar en grön passage mellan sjukhusmiljön ch Linköpings stadskärna. I det stadsutvecklingsarbete sm pågår i Linköping kmmer Framtidens US på sikt att i högre grad ingå sm en del av stadsmiljön sm växer fram. Krt histrik Axel Kumlien ritade det första lasarettet sm öppnade med 100 vårdplatser 1895 på höjden strax söder m trädgårdsföreningen. Under senare hälften av 1800-talet tillkm ett strt antal lasarett runt m i Sverige. En anledning var bl.a. att den mderna naturvetenskapliga medicinen då fick sitt genmbrtt. Infektinsrisken minskade, man gjrde framsteg inm bakterilgi ch antiseptik. Vårdtiderna blev avsevärt krtare. Landstingens tillkmst 1862 bidrg ckså. Man intresserade sig för hur man skulle bygga på bästa sätt för att minska infektinsrisken genm sl ch luftväxling ch tittade på s.k. paviljng- eller krridrsjukhus. Inspiratin från bl.a. Frankrike ch Tyskland. Tmtmarken söder m Trädgårdsföreningens park visade sig vara så str att den räckte till trts att lasarettets strlek tidubblades genm lika tillbyggnader under periden fram till Efter det har lika tillbyggnader skett under lika perider anställdes den första kvinnliga läkaren. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

4 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 4/14 Knsten i Beställarens önskemål är att ta fram ett knstprgram sm inbegriper en analys ch beskrivning av knstens rll i rumsfunktinsplanering i i en sammansatt ch framåtblickande bemärkelse, m knst sm en sjukhusmiljöfråga, m knst sm kan bidra till att generera knstnärlig kvalitet, mötesplatser ch skapa unika värden. Knsten ska bidra till att skapa en identitet ch ett mervärde för sm inte enbart är visuellt tilltalande utan sm är dynamiskt, ch integrerat i den pågående byggprcessen ch på så sätt mera hållbart över tiden. Knstprgrammet ska utgå från ett helhetsseende, där knsten knceptuellt ska vara en del av det ffentliga rummet d.v.s. integrerad både i den fysiska miljön i det byggda, gatumiljön, trg, grönytr ch i den sciala miljön ch det ska knceptuellt mfatta hela Framtidens US, både det byggda, det planerade ch de ännu inte planlagda delarna. Knsten ska rikta sig till både patienterna, de sm arbetar i sjukhusmiljön ch besökare/anhöriga. Sjukhusmiljön är dessutm en del av stadsmiljön i Linköping ch mvärlden. Knsten kan t.ex. lanseras tillsammans med andra händelser ch presenteras publikt på lika sätt t.ex. genm evenemang, på hemsidan eller i media. Det öppnar för möjligheten att bygga upp förväntan kring en visin av ett framväxande. Övergripande fkus knsten ch rganisatin av arbetet med knst Övergripande mål är att knsten är del av ett helhetstänkande ch integreras i dialg med arkitekter, verksamhetsföreträdare ch övriga. Sjukhusmiljön består av lika typer av ytr; publika ytr ute/inne, ytr för persnal ch patienter, avdelningar, mttagningar, gångstråk, interna ytr för persnal, universitet m.m. Intentinen är att skapa variatin, mångfald ch attrahera lika målgrupper. Med utgångspunkt från vanstående identifierade prgramförutsättningar pekas i detta knstprgram tre övergripande delmråden/teman ut inm vilka det knstnärliga gestaltningsarbetet i främst ska ha sin fkusering: Mikr- makrstrukturer Öppenhet ch flöden Histria ch framtid En sakkunnig knstreferensgrupp har tillsatts av landstinget i Östergötland för att bedöma prjektets förutsättningar ch ta ställning till exempel på, ch för sammanhanget, relevanta referensprjekt ch knstnärskap inm knstmrådet, från internatinella ch natinella sammanhang. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

5 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 5/14 Knstreferensgruppen tar ställning till möjliga val av knstnärskap, gestaltningar ch inriktningar inm knst ch ett större urval av knstnärer. Knstreferensgruppen är inte jävig ch eventuella intresseknflikter vid beslut m knstnärer löses genm mröstning Alla knstnärer har möjlighet att presentera sig genm att skicka presentatinsmaterial/intresseanmälan till landstinget i Östergötland; referens är knstansvarig Atte Öhrnell. Efter presentatin ch genmgång av lika knstnärer tar den sakkunniga knstreferensgruppen ställning till val av knstnär ch knstnärskap sm på ett avgörande sätt kan tillgdse de kravspecifikatiner på knst sm finns hs beställaren. I den sakkunniga knstreferensgruppen ingår knstansvarig landstinget i Östergötland, arkitekter, knstknsult ch representant för byggprjektledning. Den sakkunniga knstreferensgruppen innehar kmpetens inm knst, arkitektur ch rumsfunktinsplanering ch kan stå sm garant för knstnärlig kvalitet i de knstprjekt sm genmförs i. I den sakkunniga knstreferensgruppen tas även beslut m knstprjekt, knstnärer ch övergripande praktiska frågr kring tidplan, eknmi, skötsel m.m. Deltagare: Atte Öhrnell, knstansvarig, Landstinget i Östergötland Linda Mattsn, arkitekt, White arkitekter Stckhlm Eva Berg, arkitekt, White arkitekter Stckhlm Helena Phlgård, arkitekt, White arkitekter Stckhlm Anna-Karin Lisell Selling, arkitekt, White arkitekter i Linköping Marie Fredin, landskapsarkitekt, Ramböll Linköping Ann Magnussn, knstknsult, AM Public Peter Nilssn, prjektchef, Förutm den sakkunniga knstreferensgruppen finns en övergripande arbetsgrupp för knstfrågr i rumsfunktinsplanering sm rör tekniska ch praktiska frågr kring knsten. I arbetsgruppen för knstfrågr ingår förutm representanter för sjukhusledning ch vårdenheter även representanter för sjukhusprjektets parter d.v.s. beställare, brukare, byggledning ch övriga knsulter: Peter Nilssn, prjektchef, Atte Öhrnell, knstansvarig, Östergötlands läns landsting Linda Mattsn, arkitekt, White arkitekter Stckhlm Eva Berg, arkitekt, White arkitekter Stckhlm Helena Phlgård, arkitekt, White arkitekter Stckhlm Anna-Karin Lisell Selling, arkitekt, White arkitekter i Linköping Göran Björertz, prjektledare inre miljö, Byggknsult Göran Björertz Andreas Bladh prjektledare mark, EQC Östergötland AB Marie Fredin, landskapsarkitekt, Ramböll Linköping Ann Magnussn, knstknsult, AM Public Susanne Edström, knsult, Wsp grup Sverige Anders Grahn, knsult, Wsp grup Sverige Pia Wange, verksamhetsutvecklare, Stefan Anskär överläkare, övergripande ansvarig från verksamheten LIO P-O Eliassn, Lars Wessman, Ramböll el-prj Pntus Franzén, Prjekteringsledning Anna Hjälmdahl Trygg, persnalrepresentant, Landstinget i Östergötland Anna Nyström, estetisk inredare, Linköping Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

6 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 6/14 Den sakkunniga knstreferensgruppens bedömning Den sakkunniga knstreferensgruppen har utifrån estetiska, knstnärliga, arkitektniska, platshistriska ch prduktinstekniska hänsyn sm följer av denna anskaffnings särskilda karaktär enats m riktlinjer för uppdraget. Inledningsvis presenterades vid en längre föreläsning ch mt bakgrund av vanstående riktlinjer en genmgång av ett mfattande antal referensprjekt ch knstnärskap, därefter har ett urval av sammanlagt 5-20 knstnärer presenterats för knststyrgruppen i varje delprjekt. I nästa steg tar den sakkunniga knstreferensgruppen i dialg med arbetsgruppen för knst beslut m vilka knstnärer sm ska få arbeta vidare. Dessa knstnärer sm av den sakkunniga knstreferensgruppen bedöms vara kvalificerade ch intressanta mt bakgrund av uppdragets särskilda karaktär, ska erbjudas att utföra skissuppdrag avseende de uppdrag sm beskrivs nedan. Efter bedömning av inlämnade skissförslag ch efter samråd ch gdkännande av landstinget i Östergötland, avser den sakkunniga knstreferensgruppen att, på basis av knstnärliga bedömningar ch estetiska hänsyn, erbjuda de utvalda knstnärerna uppdrag. Vissa knstuppdrag annnseras via Visma TendSign, landstingets upphandlingsprtal andra annnseras på landstingets hemsida sm beskrivits tidigare i dkumentet ch knstansvariga hittar då där lämpliga utförare sm lämnat in intresseanmälan. Vid annns i Tendsign såväl sm vid annns på hemsidan ligger den sakkunniga knstreferensgruppens gdkännande av knstprgrammet sm grund i förfrågningsunderlaget för upphandlingen utifrån estetiska, knstnärliga, arkitektniska, platshistriska ch prduktinstekniska hänsyn sm följer av denna anskaffnings särskilda karaktär. Exempel på frågrsm har diskuterats i sakkunnig knstreferens- ch arbetsgrupp: Visin ch tema Funktin, vilken rll skall knsten ha Samtidsknst Vad passar bäst för platsen, knstnärskap, knstnärlighet, estetiska bedömningar Analys av arkitekturen Placering Kravspecifikatin på knst Kravspecifikatin knst Det föreligger ett uttalat önskemål från Östergötlands läns landstings sida m att arbeta med platsspecifik knst i tidigt skede av byggprcessen. Denna faktr beaktas vid valet av knstnär ch påverkar dessutm prcessen. De knstnärer sm utses ska i uppdrag för förhålla sig till histrik, arkitektur, sammanhanget ch platsen. Knstverket ska vara hållbart i flera avseenden, bland annat med tanke på att det vid lika tillfällen är en genmströmning på flera tusen persner i byggnaden. Knstverket ska därför utföras i beständigt ch hållbara material ch tekniker. Det knstnärliga uttrycket ska även vara hållbart estetiskt över tid. I denna miljö ska knsten bidra till att skapa identitet ch särskilda upplevelser. Den ska upplevas såväl inifrån sm utifrån byggnaden. Knstverket ska väcka tankar ch idéer, ge psitiva assciatiner, assciera till vårdmiljön men ckså peka ut mt det mgivande samhället. Knsten skulle kunna kännetecknas av ledrden: Extremt samtida, föränderligt, interaktiv, intressant ch iögnfallande, extrardinärt, vardagsrelaterat, skapa harmni, kntemplatin ch känslr. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

7 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 7/14 Uttrycket kan vara två- ch/eller tredimensinellt. Tekniker kan till exempel vara måleri, ljus- eller digitala tekniker, screentryck, ft, rörlig bild, skulptur. Knstverkens material kan till exempel bestå av stål, glas, metall, ft, sten, ljus ch/eller färg. Knsten ska med fördel vara generatinsöverskridande Knsten ska skapa samklang mellan ute ch inne Knsten ska bidra till att förstärka stadsmiljön Knsten ska skapa dynamik kring platsen ch arkitekturen Knstnärliga uttrycksfrmer Inm den knstnärliga gestaltningen i rumsfunktinsplanering i ska alla tänkbara knstnärliga uttrycksfrmer vara möjliga. Prjekten kan exempelvis vara inriktade mt framtagning av byggnadsintegrerad knst, fristående skulptur ch bild, design ch funktinell knst. Inköpt ch beställd knst (d.v.s. fristående skulptur ch måleri, m.m.) funktinell knst (knstnärligt gestaltade vardagsfunktiner) prcess- ch scialt inriktad knst fast byggnadsintegrerad knst tillfälliga knstevent ch aktiviteter ny teknik, ljus, ljud, vide, ft, webb m.m. I knstknsultens uppdrag ingår att i nära dialg med knstansvarig, landstinget i Östergötland: Föra knstgruppens arbete framåt Utveckla knstprgrammet i bild ch text i dialg med knstgruppen Föreslå ett strt antal knstnärer eller inriktning på knstprjekt Ta fram underlag för uppdragen ch för kntrakt Krdinera ch prjektleda knstnärernas arbete från skiss till genmförande Planera fördelning av knstbudget i samråd med knstansvarig, landstinget i Östergötland Kvalitetsgranska, ta fram skötselråd i samarbete med knstnär Ansvar för dkumentatin av genmförda knstprjekt Bistå med infrmatin vid kntakt med media ch eventuella event Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

8 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 8/14 Knstprjekten i byggprcessen Knstprjekten är direkt länkade till byggprcessen ch byggentreprenad genm att den är integrerad i ch inplanerad i tidigt skede i den framväxande nya arkitekturen. Knsten består av byggnadsintegrerade verk i frm av t.ex. sittfunktiner, belysning, infällda verk i specialbyggda nischer, mark- ch glvbeläggning, väggbeklädnad, m.m. KONSTPROJEKT FRAMTIDENS US INRE MILJÖ Efter samråd i den sakkunniga knstreferensgruppen har det beslutats att den knstnärliga gestaltningen ska vara placerad vid nedan utvalda platser. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

9 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 9/14 Delprjekt 1 - Huvudstråket mellan nrra ch södra entrén Tema: Identitet - flöden tillgänglighet upplevelser - vårdmiljö - generaliserad gestaltning Knstprjekt med fkus på att förstärka ch synliggöra flöden i den byggda miljön; entréerna till, nder, trg ch stråk. Huvudblcket på US har idag två entréer, en i nrr på plan 09 ch en i söder på plan 10. Det leder till en klar situatin m hur man sm besökare skall förflytta sig. De nya byggnaderna ger förutsättningar att lösa dagens prblem med blandning av publika flöden (besökare ch mttagningspatienter) ch interna flöden (persnal ch inneliggande patienter). För att skapa tydlighet ch ett sammanhållet uttryck gestaltas huvudstråket mellan nrra ch södra entrén, stråket är 200 meter långt ch 3,5 meter brett. En gestaltning tas fram längs med hela ryggsidan in mt byggnadsdelarna. Väggytan bryts av med dörrar, fönster ch annat in till avdelningar ch övriga gångstråk. Förslagsvis ska uppdraget genmföras med en balans mellan generalitet ch särskildhet. Gestaltningen måste tåla avbrtt på väntade ställen. Det går i dagsläget inte att överblicka exakt var dörrpartier, fönster el annat sm bryter symmetrin kmmer att ske. Samarbete med byggentreprenad, ljusdesigner ch arkitekter krävs för att skapa en helhet. Här krävs str erfarenhet av mfattande gestaltningsprjekt i kmplexa rum ch förmåga att gestalta en krävande miljö, att arbeta med rytm, färg, frm, variatin, lika tekniska lösningar. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

10 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 10/14 Delprjekt 2 - Ljusgården i nrra entrén Tema: Vård vetenskap - knst- identitet -gestaltning av glvyta ch ljusdesign I anslutning till nrra entrén mellan byggnad 443 ch 448 byggs en ljusgård på 450 kvm ch 9 meter i takhöjd. Ljusgården har en närmast mnumental arkitektur då de snedställda betngpelare sm präglar nybyggnaderna utmhus även finns här ch ramar in ljusgården. Ljusgården kan fungera sm en mötesplats. Den släpper in ljus i entrémrådet genm det delvis glasade taket. Den kan erbjuda stimulans, kntemplatin, ch vara en kppling mellan stadsmiljön ch sjukhusmiljön, ute ch inne. Den kan väcka nyfikenhet genm att peka på ny teknik, utveckling ch föränderlighet. Skapa dynamik ch variatin i sjukhusmiljön. Byggprjekt med fkus på gestaltning/mönsterläggning av glv. Här krävs str erfarenhet ch str förmåga att arbeta med grafisk gestaltning, mönster, återhållen färgskala, systemiskt tänkande, lyhördhet för de behv sm finns för denna mnumentala miljö. Byggprjekt med fkus på ljuskrna/ljusgestaltning, växtlighet ch nedtnad, flexibel inredning. I taket planeras en frm för knstnärlig ljusgestaltning sm pekar mt både design, knst ch arkitektur, stark frmkänsla innvativt tänkande i förhållande till material, materialkänsla ch känsla för skala ch prprtiner. Hänsyn tas till de användningsmråden sm finns för ljusgården. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

11 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 11/14 Delprjekt 3 - Inre miljö södra entrén Tema: Kntraster - dynamik rienterbarhet mbyggnad södra entrén Under 2011 byggs södra entrén på universitetssjukhuset m. Anledningen är att den nrra entrén måste hållas stängd under tiden sm två nya hus byggs på nrdöstra sidan av huvudblcket. När nrra entrén stänger vid årsskiftet 2011/2012 måste därför entrén i söder kunna fungera sm universitetssjukhusets enda huvudentré. Ombyggnatinerna, sm är både invändiga ch utvändiga, syftar framför allt till att göra entrén str ng att klara av ett ökat flöde av in- ch utpasserande människr. Ett nytt glasparti byggs ut från det befintliga entrépartiet ch bildar ett nytt rum i entrén. I båda sidväggarna i det nya entrépartiet genmförs ett knstprjekt. Uppdraget innefattar dessutm väggparti rakt fram i entrén på brtre väggyta. Här genmförs ett mnumentalt måleri i flera delar infällt i nischer i väggarna. Det kräver str erfarenhet ch förmåga till rumsligt ch dynamiskt tänkande. Känsla för ljusspel ch ljusets vandring i ett rum. Att kunna binda samman ute ch inne rent gestaltningsmässigt. YTTRE MILJÖ Övergripande inriktning: Gaturum sm vidgas, entréytr bildar anslutning, trg blir mötesplatser, möte mellan Trädgårdsföreningen ch staden, den gamla byn, antikvariska synpunkter, flöden, funktin, gestaltning, rienterbarhet, tillgänglighet, fkus, identitet. Ny anslutande parkmiljö växer på sikt fram sm en tillgång för alla sm rör sig i sjukhusmiljön. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

12 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 12/14 Delprjekt 4 - Yttre miljö, entrétrg ch inre miljö entréplan i nrra entrén Tema: Histria ch framtid möte mellan vårdmiljö i utveckling ch stadsmiljön. Möte mellan stad/trädgårdsföreningen ch entrén till sjukhusmiljön att skapa tydlighet vid entréytr, ev. mönsterläggning Hug Terells entrétrg ch entrépartiet in i sjukhuset. Utfrmning ch gestaltning av knst ch design sker i ett helhetstänkande där även växtlighet tas fram med hänsyn till kpplingen inre miljö yttre miljö. Samarbete med landskapsarkitekt. Knstnärligt gestaltade funktiner sm t.ex. sittmöbler, rumsavdelare ch belysning. I samarbete mellan designer ch landskapsarkitekt specialritas ev. viss ny möblering ch belysning. Utfrmning ch gestaltning av funktin ch design sker i ett helhetstänkande där även växtlighet integreras med kpplingen inre miljö yttre miljö. Ett kmplext uppdrag sm kräver förmåga att hantera ett mfattande utmhusprjekt i samarbete med landskapsarkitekt ch byggentreprenad. Arbetet kräver mycket självständig, skulptural frm- ch färgstark gestaltningsförmåga. Förmåga att förenkla men behålla knstnärlig självklarhet i material ch frm. Arbeta på ett integrerat men självständigt vis. Mångsidig gestaltning i uttryck ch materialkunskap, funktinell gestaltning i frm av sittmöjligheter ch ev. belysning. Delprjekt 5 Yttre miljö, yta mellan hus Tema: Gårdsmiljö med fkus på tydlighet, hållbarhet, skötselfrågr, keramisk/betng/stengestaltning, trädplantering, ljus. Knstnärligt gestaltad gård i samarbete mellan knst, design ch landskapsarkitekt. Kräver stark gestaltningsförmåga där det handlar m förenkling men att skapa tydlig materialkänsla, ett petiskt men stramt uttryck sm gör gården inbjudande ch msrgsfullt men frmsäkert utfrmad. Uppdraget innefattar även funktinella aspekter sm sittytr ch belysning i samarbete med landskapsarkitekt. Kräver stark materialkännedm ch förmåga att överblicka detaljer såsm helhetsgestaltning. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

13 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 13/14 Delprjekt 5 Inre miljö Olika avdelningar ch lika underprjekt, t.ex. barnavdelningar Delprjekt 7 - Yttre miljö - mplacering äldre knst Omplacering vattenskulptur vid södra entrén Omplacering tre skulpturer vid södra entré Omplacering vattentrappa i kmmande parkmiljö Omplacering Grdden/skulptur inm sjukhusmrådet Delprjekt Exempel på övriga kmmande mindre delprjekt ch inköp vid lika platser inre miljö ch yttre miljö Inre miljö Barnsjukvården Se över t.ex. väntrum ch titta på helhetslösningar där gestaltning ch funktin integreras Dagrum ca 15 stycken - större inköp el mindre uppdrag Glasade dagrum 4 våningsplan gestaltning av fndvägg Glasade entrépartier in till avdelningar/mttagningar gestaltning av glasparti Hissar/hisshallar Inköp knst till avdelningar ch mttagningar, ev. persnalrum Akutens entré hanteras särskilt M.fl. Yttre miljö Entré/passage vid övergång från stadspark till sjukhusmråde, ev. murar i sten, belysning Terrass barnkliniken, lek, berättande, upplevelser vid lika punkter Terrasser hus , rehab, sinnesstimulans, kntemplatin, upplevelser, rumsskärmar Hälsvägen bergsskärningar ch murar, belysning, en ravin bildas i gaturum Övergripande tidplan: Arbetet med knst integreras i ch följer tidplan för byggprcessen i strt. Under 2011 planeras ch förankras arbetet med knst. Knstprgram påbörjas. Under 2012 påbörjas skissuppdragen för 1-5. Skisser bearbetas, knsten integreras i byggprcessen ch knstprgrammet utvecklas i samråd med knstreferensgruppen. Utförandekntrakt skrivs. Knstplanering inre miljö för avdelningar påbörjas. Detaljplanering knstbudget frtgår. Under 2013 utvecklas knstprgrammet vidare. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

14 Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 14/14 Källr: Gestaltningsprgram Systemhandling Webb Från länslasarett till Reginsjukhus, Lars Olfssn, Samhall Klintland AB, 1994 Stckhlm Ann Magnussn, AM Public, Knstknsult Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö 2015-12-03 1 BSAB 2.0 Ett branschöverskridande prjekt för klassificering av byggd miljö Prjekt BSAB 2.0 Nytt klassifikatinssystem för bygg ch förvaltning BSAB MODELL För tydligare kmmunikatin ch effektivare

Läs mer

Nya kvarteret Biskopen

Nya kvarteret Biskopen Utsikten över Halmstad från nya kntrslkaler. Brunnsåkersklan Kv. Biskpen Kmvux Vy sett från Järnvägsleden Ett grönare sätt Alla våra val kan göras både grönare ch skönare för en bättre framtid med ett

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Skisser, framtagning av bygglovshandlingar. Om certifiering finns även verka som kontrollansvarig vid bygget om sådan behövs.

Skisser, framtagning av bygglovshandlingar. Om certifiering finns även verka som kontrollansvarig vid bygget om sådan behövs. Nejlikan 10, Basvägen 8, 141 38 Huddinge. Kntaktuppgifter enligt Villaägarnas Bra byggare. Uppdraget Skisser, framtagning av bygglvshandlingar. Om certifiering finns även verka sm kntrllansvarig vid bygget

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Strukturplan Österport

Strukturplan Österport Gdkänd av Prgramnämnd Samhällsbyggnad 2012-03-06 SI101142 Anita Iversen Strukturplan Österprt Bakgrund Kmmunen vill att kvarteren Gasklckan ch Gasugnen på Öster mvandlas från industrimråde till att få

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge

Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Huddinge KUN 2014-11-20, p 15 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-11-11 KUN 2014/317 Handläggare: Finbar Krook Rosato Konstprogram för ny mottagningsplattform på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt.

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt. Minnesanteckningar möte med tramplintekniska kmmittén Stckhlm lördagen den 5 mars (Nya) Idrttens Hus; Skansbrgatan 7 Skanstull Närvarande: Luise Nrdenberg (rdförande, vid tangenterna), Mats Göranssn, Thérèse

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december

OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Informationsmöte Härnösand 2-3 december OMSORG FÖR HÖGSTA LIVSKVALITET. OAVSETT. Susanne Sidén VD Frösunda i Sverige Frösunda finns över hela Sverige, från Kiruna i nrr till Malmö i söder. I närmrådet erbjuder vi persnlig assistans ch Individ

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 Fge 9/3.2.2014 7 Dnr:924/10.03.02.01/2013 Gdkänd av kmmunfullmäktige 3.2.2014 KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Huvudskeden i prcessen

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer