Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet"

Transkript

1 Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försning - trygghet Övergripande knstprgram för Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Detta övergripande knstprgram ska vara ett planeringsstöd ch styrdkument för hur frågan m knstnärlig gestaltning i Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena knkret ska hanteras i utvecklingen av sjukhusmiljön. Kpplat till prgrammet finns knkreta förslag till knstprjekt. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

2 Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 2/9 Knst i samtidens ffentliga rum I Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena finns möjlighet att arbeta med lika typer av knstnärliga uttryck ch den eventuella befintliga knsten ska integreras. Knstnärer idag arbetar på många lika sätt; med s.k. traditinella uttryck sm skulptur ch måleri i en s.k. mdernistisk traditin men ckså med s.k. idébaserad knst i många skilda media sm ljus, ljud, vide, webb, m.m. Knsten kan bidra till att försköna en plats men ckså i vidare mening till att skapa innehåll ch sammanhang, eller utveckla t.ex. sjukhus- ch stadsmiljöer. Knstnärer ch knsten har vidgats mt ett helhets- ch hållbarhetstänkande. Fkus har flyttat från själva knstbjektet till sammanhanget ch utfrmningen av en scial ch fysisk miljö sm en helhet. Knsten kan vara platsspecifik, d.v.s. utgå från ch relatera till det sammanhang den placeras i. Den kan placeras slitärt eller integreras i arkitekturen ch miljön på lika sätt. Hälsa kulturupplevelser Hälsa är mer än en medicinsk angelägenhet ch kunskapen m kulturens betydelse för hälsan ökar i samhället. Begreppen kultur ch hälsa är föremål för helt skilda tlkningar ch förknippas både med fysiska, psykiska, intellektuella, emtinella, sciala ch andliga faktrer. Människrs behv av reflektin ch eftertanke ch av helhetsperspektiv aktualiseras ch tillgdses i vissa fall i mötet med knst, design ch arkitektur. Men det är ckså kulturella, eknmiska ch sciala faktrer sm har avgörande betydelse för hur vi mår. En övervägande del av persnal ch patienter sm tillfrågats i vårdmiljöer menar att knst har en psitiv effekt, att den leder till ökad trivsel ch välmående, att den kan fungera sm någt att samlas eller samtala kring ch att den bidrar till känslr av msrg, identitet ch trygghet. Rättspsykiatritriska reginkliniken i Vadstena Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena står inför en mfattande ny- ch mbyggnad. Det ska leda till höjd säkerhet ch bättre miljö för patienterna eftersm vården vid reginkliniken bedrivs i lkaler sm inte längre är ändamålsenliga. Standarden mtsvarar inte dagens krav ch dessutm kmmer fler vårdplatser att behövas framöver. En fastighetsutvecklingsplan har utarbetats av FM-centrum i Landstinget i Östergötland i samverkan med Närsjukvården i västra Östergötland. Rättspsykiatriska reginkliniken (RPR) i Vadstena fungerar sm en gemensam resurs för sydöstra sjukvårdsreginen. Klinikens viktigaste uppdrag är att garantera kmbinatinen samhällsskydd ch högspecialiserad psykiatrisk vård. Visin Kliniken ska ge högspecialiserad vård sm tar tillvara på patientens resurser ch ptimerar förutsättningarna för patienten att snarast återanpassas till samhället. Återanpassningen ska ske på ett för patienten ch samhället säkert samt humant sätt vilket förhindrar återinsjuknande i psykisk hälsa, återfall i brtt ch återintagning. Värdegrund Den gda rättspsykiatriska vården kännetecknas av respekt ch delaktighet. Vården ska präglas av ett genuint intresse för medmänniskan, förmåga att se människan bakm brttet samt att kunna möta patienten i alla situatiner. Målet är lindrat lidande, stärkt värdighet ch möjligheten till ett meningsfullt Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

3 Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 3/9 liv för patienten. Vården ska bygga på evidensbaserad kunskap, beprövad erfarenhet ch samverkan mellan vårdgivare. Klinikens uppgift är: att vårda dmstlsdömda patienter från reginen att vårda dmstlsdömda patienter från Östergötlands län att vårda patienter från kriminalvården Behandling Utöver traditinell medicinsk behandling bygger vården på ett psykscialt förhållningssätt ch på miljöterapeutiska principer. Arbetsterapi ch studieverksamhet, såväl grundvux sm kmvux, är viktiga inslag i vården. Här finns även en prduktinsinriktad verkstad. Varje vecka förekmmer rnder ch behandlingsknferenser. De intagna ska i möjligaste mån ges inflytande över behandlingens utfrmning ch innehåll ch därför tillämpas ett vårdvetenskapligt synsätt. Behandlingens huvudinnehåll är att förbättra/återställa den intagnes psykiska hälsa ch förmåga att leva ett självständigt ch scialt anpassat liv i samhället. Behandlingstiden för att nå detta mål skall göras krtast möjligt. Samhällsskydd Till rättspsykiatrisk vård döms människr sm gjrt sig skyldiga till mycket grva brtt ch sm bedöms vara psykiskt sjuka. Sjukdmen är fta kmbinerad med missbruk. Tankar från verksamheten angående knst ch knstnärlig gestaltning - Knst ch gestaltning bör placeras på ett sådant sätt att så många sm möjligt kan ta del av den. - Innehållet skall ej vara utfrmat på ett sätt sm ter sig svårtlkat eller prvcerande, ej för rliga färger eller mönster. - Knsten skall ej vara av den karaktär att det med lätthet går att skada sig på det, kunna användas sm tillhygge eller användas sm gömsle för icke tillåtna preparat eller föremål. - Gestaltningsmässigt får det gärna finnas med element sm exempelvis årstider, natur, dygnets lika timmar mm. Utdrag ur AFP:n Ett gestaltningsprgram beskriver många aspekter sm byggnaden skall förmedla till de persner sm vistas här. Viktigt ur detta är att utfrmningar stödjer de syften sm finns med byggnaden ch tar i beaktande de särskilda mständigheter sm medfört att man vistas här. Miljön skall medge många valmöjligheter allt från stillhet till aktivitet, från aktiv behandling till återhämtning, från gemenskap till avskildhet. Bende skall kunna använda sina sinnen ch följa de årstider sm finns. Byggnaden skall så långt sm möjligt förmedla trygghet ch hpp. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

4 Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 4/9 Knsten i Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Beställarens önskemål är att ta fram ett knstprgram sm inbegriper en analys ch beskrivning av knstens rll i rumsfunktinsplanering i Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena i en sammansatt ch framåtblickande bemärkelse, m knst sm kan bidra till att generera knstnärlig kvalitet, upplevelser, mötesplatser ch unika värden. Knsten ska bidra till att skapa en identitet ch ett mervärde för Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena sm inte enbart är visuellt tilltalande utan sm är dynamiskt, ch integrerat i den pågående byggprcessen ch på så sätt mera hållbart över tiden. Knstprgrammet ska utgå från ett helhetsseende, där knsten knceptuellt ska vara en del av det ffentliga rummet d.v.s. integrerad både i den fysiska miljön i det byggda, gatumiljön, trg, grönytr ch i den sciala miljön ch det ska knceptuellt mfatta både det byggda, det planerade ch de ännu inte planlagda delarna. Knsten ska rikta sig till både de sm arbetar ch vistas i miljön men även till besökare. Knsten kan även lanseras tillsammans med andra händelser ch presenteras publikt m det är möjligt. Övergripande fkus knsten ch rganisatin av arbetet med knst Övergripande mål är att knsten är del av ett helhetstänkande ch integreras i nära dialg med arkitekter, verksamhetsföreträdare ch övriga. Universitetsbyggnaden består av lika typer av ytr; publika ytr ute/inne, ytr för persnal ch patienter, m.m. Med utgångspunkt från vanstående identifierade prgramförutsättningar pekas i detta knstprgram övergripande delmråden/teman ut inm vilka det knstnärliga gestaltningsarbetet i Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena främst ska ha sin fkusering. En sakkunnig knstreferensgrupp har tillsatts av Landstinget Östergötland för att bedöma prjektets förutsättningar ch ta ställning till exempel på, ch för sammanhanget, relevanta referensprjekt ch knstnärskap inm knstmrådet, från internatinella ch natinella sammanhang. Knstreferensgruppen tar ställning till möjliga val av knstnärskap, gestaltningar ch inriktningar inm knst ch ett större urval av knstnärer. Knstreferensgruppen är inte jävig ch eventuella intresseknflikter vid beslut m knstnärer löses genm mröstning. Alla knstnärer har möjlighet att presentera sig genm att skicka intresseanmälan till Landstinget i Östergötland, referens är knstansvarig Atte Öhrnell. Efter presentatin ch genmgång av lika knstnärer tar den sakkunniga knstreferensgruppen ställning till val av knstnär ch knstnärskap sm på ett avgörande sätt kan tillgdse de kravspecifikatiner på knst sm finns hs beställaren. I den sakkunniga knstreferensgruppen ingår Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

5 Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 5/9 knstansvarig Landstinget i Östergötland, verksamhetsrepresentant, arkitekter, knstknsult ch representant för byggprjektledning. Den sakkunniga knstreferensgruppen innehar kmpetens inm knst, arkitektur ch rumsfunktinsplanering ch dessutm ingår representanter för verksamheten sm kan se till eventuella förutsättningar ch begränsningar för knsten i verksamheten. Den sakkunniga knstreferensgruppen ska stå sm garant för knstnärlig kvalitet i de knstprjekt sm genmförs i Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena. I den sakkunniga knstreferensgruppen tas även beslut m knstprjekt, knstnärer ch övergripande praktiska frågr kring tidplan, eknmi, skötsel m.m. Deltagare: Carline Millberg, administrativ chef, RPR Pähr Frsberg, vårdenhetschef, RPR Tbias Cademan, skötare, RPR Peter Emilssn, Carlstedt arkitekter Kerstin Eken, Carlstedt arkitekter Christiane Hecker, Carlstedt arkitekter Nadja Odenhage, Carlstedt arkitekter Atte Öhrnell, knstansvarig, Landstinget Östergötland Ann Magnussn, knstknsult, AM Public Den sakkunniga knstreferensgruppens bedömning Den sakkunniga knstreferensgruppen har utifrån estetiska, knstnärliga, arkitektniska, platshistriska ch prduktinstekniska hänsyn sm följer av denna anskaffnings särskilda karaktär enats m riktlinjer för uppdraget. Inledningsvis presenterades mt bakgrund av vanstående riktlinjer en genmgång av ett mfattande antal referensprjekt ch knstnärskap. I nästa steg ska den sakkunniga knstreferensgruppen i dialg med arbetsgruppen för knst enas m att ett par knstnärer ska få arbeta vidare. Dessa knstnärer sm av den sakkunniga knstreferensgruppen bedöms vara kvalificerade ch intressanta mt bakgrund av uppdragets särskilda karaktär, ska erbjudas att utföra skissuppdrag avseende de uppdrag sm beskrivs nedan. Efter bedömning av inlämnade skissförslag ch efter samråd ch gdkännande av Östergötlands läns landsting, avser den sakkunniga knstreferensgruppen att, på basis av knstnärliga bedömningar ch estetiska hänsyn, erbjuda de utvalda knstnärerna uppdrag. Exempel på frågrsm har diskuterats i sakkunnig knstreferens- ch arbetsgrupp: Visin ch tema Funktin, vilken rll skall knsten ha Samtidsknst Vad passar bäst för platsen, knstnärskap, knstnärlighet, estetiska bedömningar Analys av arkitekturen Placering Kravspecifikatin på knst LOU Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

6 Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 6/9 Kravspecifikatin knst Det föreligger ett uttalat önskemål från Landstinget Östergötland sida m att arbeta med platsspecifik knst i tidigt skede av byggprcessen. Denna faktr beaktas vid valet av knstnär ch påverkar dessutm prcessen. De knstnärer sm utses ska i uppdragen förhålla sig till verksamhetens särskilda krav, histrik, arkitektur, sammanhanget ch platsen. Knstverket ska vara hållbart i flera avseenden ch bland annat utföras i beständigt ch hållbara material ch tekniker. Det knstnärliga uttrycket ska även vara hållbart estetiskt över tid. Knsten bidra till att skapa identitet ch särskilda upplevelser. Den ska upplevas såväl inifrån sm utifrån byggnaden ch skapa samklang mellan ute ch inne. Knstverket ska väcka tankar ch idéer ch ge psitiva assciatiner. Knsten skulle kunna kännetecknas av ledrden: Extremt samtida, interaktiv, intressant ch iögnfallande, extrardinärt, vardagsrelaterat, skapa harmni, kntemplatin ch känslr. Uttrycket kan vara två- ch/eller tredimensinellt. Tekniker kan till exempel vara måleri, ljus- eller digitala tekniker, screentryck, ft, skulptur ch relief. Knstverkens material kan till exempel bestå av stål, glas, metall, ft, sten, ljus ch/eller färg. Knsten ska med fördel vara generatinsöverskridande Knsten ska bidra till att förstärka miljön ch skapa dynamik kring platsen ch arkitekturen Knstnärliga uttrycksfrmer Inm den knstnärliga gestaltningen i rumsfunktinsplanering i Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena ska alla tänkbara knstnärliga uttrycksfrmer vara möjliga. Prjekten kan exempelvis vara inriktade mt framtagning av byggnadsintegrerad knst, fristående skulptur ch bild, design ch funktinell knst. Inköpt ch beställd knst (d.v.s. fristående skulptur ch måleri, m.m.) funktinell knst (knstnärligt gestaltade vardagsfunktiner) fast byggnadsintegrerad knst ny teknik, ljus, ft I knstknsultens uppdrag ingår att i nära dialg med knstansvarig Landstinget Östergötland: Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

7 Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 7/9 Föra knstgruppens arbete framåt Utveckla knstprgrammet i bild ch text i dialg med knstgruppen Samrdna arbetet med upphandlingsfrågr ch annnsering av uppdrag med knstansvarig. Utvärdera knstansökningar i samarbete med sakkunnig arbetsgrupp Utse knstnärer eller inriktning på knstprjekt tillsammans med utsedd sakkunnig arbetsgrupp Ta fram underlag för uppdragen Krdinera ch prjektleda knstnärernas arbete från skiss till genmförande Planera fördelning av knstbudget i samråd med knstansvarig Landstinget Östgötland Kvalitetsgranska, ta fram skötselråd i samarbete med knstnär Ansvar för eventuell dkumentatin av genmförda knstprjekt Bistå med infrmatin vid kntakt med media ch eventuella event Knstprjekten i byggprcessen Knstprjekten är direkt länkade till byggprcessen ch byggentreprenad genm att den är integrerad i ch inplanerad i tidigt skede i den framväxande nya arkitekturen. Knsten består bland annat av byggnadsintegrerade verk i frm av t.ex. belysning, infällda verk i specialbyggda nischer, mark- ch glvbeläggning, väggbeklädnad, m.m. Knstprjekt Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Efter samråd i den sakkunniga knstreferensgruppen har det beslutats att den knstnärliga gestaltningen ska vara placerad vid nedan utvalda platser. Vissa uppdrag är av mer kmplex karaktär eller kräver ett nära samarbete med arkitekt. Vid gestaltningsuppdrag krävs dessutm avsevärd självständig, skulptural frm- ch färgstark gestaltningsförmåga. Förmåga att förenkla men behålla knstnärlig självklarhet i material ch frm. Att knstnären kan arbeta på ett integrerat men självständigt vis. Vi strävar efter mångsidig gestaltning i uttryck ch material ch även delvis funktinell gestaltning i frm av t ex belysning eller andra funktiner. I dialg med arkitekter ch verksamhet har ett antal platser, stråk, vlymer, ytr ch material definierats sm möjliga för knstnärlig bearbetning/insatser. INRE MILJÖ Delprjekt 1 Knst sm förstärker ch förtydligar knutpunkter, riktningar, platser i arkitekturen ch miljön sm helhet. Samarbete med arkitekt. Tema: Identitet - flöden tillgänglighet upplevelser - vårdmiljö - berättande Knstprjekt med fkus på att förstärka ch synliggöra riktningar, flöden ch platser i arkitekturen. Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

8 Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 8/9 För att skapa tydlighet ch ett sammanhållet uttryck får en knstnär i uppdrag att gestalta någn frm för bild/mönsterrapprt sm kan gestaltas i lika material/tekniker sm hel rapprt eller delar av rapprt t. ex. vid krridrmöten, trappr, platsbildningar, naturliga mötesplatser. Gestaltningen kan dessutm återkmma i någn frm vid t.ex. rökbalknger, tegelstenar, glas, trapphus, kakel, msaik, textilier m. m. Ett uppdrag för en knstnär Krav: Knsthögskleutbildning Vara yrkesverksam sm knstnär Ha arbetat med både utställningar ch andra typer av ffentliga uppdrag Förmåga att arbeta integrerat med arkitektur Förmåga att samarbeta med arkitekt Förmåga att hantera helhet ch detaljer i sitt knstnärliga uttryck Väl sammanhållen ch samtidigt dynamisk färgskala, Kunskap m ch förmåga att uttrycka sig i lika material ch knstnärliga tekniker Förmåga att arbeta både abstrakt ch föreställande Förmåga att arbeta med mönster/rapprter, med grafiska uttryck Förmåga att avläsa arkitektur ch sammanhang Delprjekt 2 Knst sm enskilda händelser ch uttryck Tema: Kpplat till arkitektur ch sammanhang görs beställningar ch inköp av enskilda verk sm bidrar till att skapa ökad helhet i miljön. Dessa verk utgår från knstprgrammets visin ch krav ch förankras i samrådsgruppen. YTTRE MILJÖ Delprjekt 3 Knst sm utmhusgestaltning i park ch trädgård. Samarbete med landskapsarkitekt Tema: Funktin ch kntemplatin Utfrmning ch gestaltning av knst ch design sker i ett helhetstänkande ch i samarbete med landskapsarkitekt. Knstnärligt gestaltade funktiner sm t.ex. sittmöbler, rumsavdelare ch belysning. Ett uppdrag för en knstnär. Krav: Knsthögskleutbildning Vara yrkesverksam sm knstnär Ha arbetat med både utställningar ch andra typer av ffentliga uppdrag Förmåga att arbeta integrerat med arkitektur ch yttre miljö Förmåga att hantera helhet ch detaljer i sitt knstnärliga uttryck, Gedigen kunskap m ch förmåga att uttrycka sig i lika material ch knstnärliga tekniker Förmåga att arbeta med materialitet ch yta. Kunskap m ljusgestaltning. Stark frmkänsla ch skulptural skicklighet Förmåga att förhålla sig till arkitektur ch sammanhang Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

9 Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 9/9 Delprjekt 4 Knst sm enskilda händelser ch uttryck Tema: Kpplat till arkitektur ch sammanhang görs beställningar ch inköp av enskilda verk sm bidrar till att skapa ökad helhet i miljön. Dessa verk utgår från knstprgrammets visin ch krav ch förankras i samrådsgruppen. Förslag till tidplan: Under hösten 2012 sker startmöten för arbetet med knst ch fastställs upplägg av knstprgram. Under hösten genmförs skissuppdragen Våren bjuds in till ytterligare skissuppdrag Slutsatser knsten kan: Vara framåtblickande. Bidra till att skapa tydlighet, igenkännbarhet ch trygghet. Bidra till stimulans, dialg, delaktighet. Ge en känsla av sammanhang ch tillhörighet. Stärka känslan av mentalt ch fysiskt utrymme. Stärka självbild, identitet ch tillit. Knsten kan skapa dynamik ch variatin, tilltala ch beröra lika sinnen. Bidra till ökad värdighet ch kntemplatin. Källr: Gestaltningsprgram Systemhandling Webb Ann Magnussn, AM Public, Knstknsult Pstadress Besöksadress Telefn Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Drttninggatan

KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US

KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US Utfärdat av: AM public Ann Magnussn, ann@ampublic.se Dkumentnamn: Knstprgram Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 2 1/14 KONSTPROGRAM FRAMTIDENS US Landstinget i Östergötland Övergripande tema: Kntraster tillgänglighet

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 SWD(2014) 284 draft ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Handbk m skenäktenskap mellan EU-medbrgare ch tredjelandsmedbrgare inm ramen för EU-lagstiftningen

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö

2015-12-03 1 BSAB 2.0. Ett branschöverskridande projekt för klassificering av byggd miljö 2015-12-03 1 BSAB 2.0 Ett branschöverskridande prjekt för klassificering av byggd miljö Prjekt BSAB 2.0 Nytt klassifikatinssystem för bygg ch förvaltning BSAB MODELL För tydligare kmmunikatin ch effektivare

Läs mer

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER NHP-SATSNINGEN ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER Utvärdering av en riktad satsning i Västerbtten för att stärka arbetet med psykiatriska patienter i primärvården ch i kmmunerna Scialpsykiatriskt

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN - Eklgiskt Värna m väl fungerande eksystemet med bilgisk mångfald, i försklan kan det vara att ge första hands upplevelser av natur ch friluftsliv Eknmiskt -

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete med fkus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Konstprogrammet för entrétorget, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Konstprogrammet för entrétorget, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-26 KUN 2014/334 Handläggare: Susanne Andersson Kopp Konstprogrammet för entrétorget, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Ärendebeskrivning Konstprogrammet

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 KUN 2013-04-25, p 5 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 Handläggare: Susanne Andersson Kopp Konstprogram för Södersjukhuset byggnad 25, ombyggnad för Patienthotell och vårdavdelningar

Läs mer