Turismutbildning 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turismutbildning 2.0"

Transkript

1 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius Turismutbildning 2.0 Statusrapprt

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets mål 2. Arbetsprcess 2.1 Organisatin av prjektet 2.2 Prjektperid ch tidsåtgång för medarbetare 2.3 Budget ch resursutnyttjande 3. Prjektets resultat ch frtsatt implementering 3.1 Prjektets resultat i förhållande till syfte ch prjektets mål 3.2 Utnyttjande av prjektresultat 3.3 Hur har resultaten spridits? 3.4 Frtsatt implementering av prjektet ch dess resultat 4. Erfarenheter ch iakttagelser Turismutbildning 2.0 2

3 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering Turismutbildningen i Östersund startade 1978 ch är därmed landets äldsta turismutbildning på högre nivå tillsammans med de i Kalmar ch Brlänge. Sedan starten har mycket hänt inm både akademi ch näringsliv. Idag erbjuder de flesta universiteten i landet turismutbildningar ch knkurrensen m studenterna har hårdnat inte minst efter tillkmsten av utbildningar med många utbildningsplatser i strstadsmrådena. Vid sidan m universitetsknkurrensen har ett strt antal eftergymnasiala- ch yrkeshögskleutbildningar med inriktning turism tillkmmit på senare tid. Utöver turismutbildningens långa traditin ch styrkan i den nära kpplingen till en str frskningsmiljö (Etur), visar studentenkäter ch mvärldsanalys att arbetslivsanknytning ch därmed ökad anställningsbarhet är de mest kritiska framgångsfaktrerna för utbildningen. Turismnäringen är en snabbt växande näring, men det är dessutm en näring stadd i snabb förändring. Idag ställs delvis nya krav på kmpetens för att försörja en näring sm växer, prfessinaliseras, glbaliseras ch inte minst knkurrensutsätts. Alltfler aktörer intresserar sig för näringen ch dess utveckling inte minst från myndigheter ch andra ffentliga aktörer. Landets turismutbildare blir idag allt fler ch den ökade knkurrensen är kännbar. Utbildningarna svarar inte alltid mt näringens behv ch kvalitetssäkringen är begränsad. Turismutbildningen i Östersund var först ut ch ska nu bli först med att lansera turismutbildning 2.0, en utbildning med en tydlig arbetslivsanknytning från ansökan till anställning. Vi avser därför att utveckla turismutbildningen så att det blir en betydligt starkare arbetslivsanknytning än idag ch hösten 2014 lanseras ett nytt prgram. 1.2 Prjektets mål Prjektet skall resultera i en kvalitetssäkrad mdell för att driva en tydligt arbetslivsanknuten utbildning. Mdellen skall öka studenternas anställningsbarhet, utbildningens attraktivitet ch stärka ss i den natinella knkurrensen. 2. Arbetsprcess 2.1 Organisatin av prjektet Prjektet leds från 10 september 2012 av Sandra Wall-Reinius. Prjektdeltagare är även Maria Lexhagen, Christine Lundberg, Rsemarie Ankre, Anna Gudmundssn, Bsse Bdén ch Kristina Zampuks. I prjektets första aktivitet (mvärldsanalys) arbetade Lars Nyberg. Anna Grundén har under en krtare tid varit assistent i prjektet. Hanna Hirvelä är sedan 1 februari prjektmedlem. Det reginala branschrådet Swetur (Arbetsförmedlingen, JHT ch turistdestinatinerna i länet) har regelbundet följt prjektet ch givit synpunkter ch vid en reginal branschträff arrangerat av prjektet fick företrädare från näringen ge synpunkter på kmpetensbehv ch arbetslivsanknytning i turismprgrammet. Prjektet har sedan september regelbundna interna möten med en tydlig agenda sm följer prjektet aktivitetsplan ch budget. 2.2 Prjektperid ch tidsåtgång för medarbetare Prjektet startade april 2012 ch avslutas december Mellan april ch juni var aktiviteten låg i prjektet. Under 2012 var det ttala antalet timmar i prjektet 570, varav 200 timmar kpplade till mvärldsanalys. Under 2013 är det planerade antalet timmar 570 på prjektmedlemmarna ch ca 250 timmar (finns ej i planerade tjänster) är avsatta för marknadsföring, kursutveckling ch externa tjänster. En önskan från prjektet är att en del av dessa timmar kan föras över till 2014 då nya kurser ska skapas. Turismutbildning 2.0 3

4 2.3 Budget ch resursutnyttjande I tabellen redvisas budgetöversikt per 21 januari Prjektet kan inkmma med uppdaterad budget ch enligt mall vid senare tillfälle. Kstnadspst Persnalkstnader för prjektdeltagare sm debiteras Budget ttalt Utfall 2012 Prgns kv Kvarvarande Köpta tjänster Materialkstnader Rese- ch lgikstnader (ej resr mellan campus) Övriga kstnader Lkalkstnader OH Ttalsumma Turismutbildning 2.0 4

5 3. Prjektets resultat ch frtsatta implementering 3.1 Prjektets resultat i förhållande till syfte ch mål Prjektet arbetar fram 1) mdell för arbetslivsanknytning baserat på mvärldsanalys, studiebesök, seminarier ch knferenser ch prgramvärderingar 2) en helt ny utbildningsplan för en ny turismutbildning 3) flexibla undervisningsfrmer ch upplägg, samt prjekt- ch prblembaserat lärande 4) natinellt branschråd 5) kvalificerade praktikplatser. Sammantaget genmför prjektet mer än vad sm inledningsvis var tänkt. Det pågående arbetet med branschrådet ch att identifiera kvalificerade praktikplatser är det sm kräver mest i genmförandet. För att ta lärdm av andra branschråd inleds nu en tid av att besöka lika mötesknstellatiner vid Miun. 3.2 Utnyttjande av prjektresultat Prjektet kmmer att genmföras enligt plan. Dck finns några frågetecken när det gäller marknadsföring av det nya prgrammet, samt behv av extra resurser under 2014 ch 2015 för kursutveckling ch utvärdering. En str satsning på arbetslivsanknytning innebär stra utmaningar i att underhålla kntakter med näringen ch samt att driva branschråd ch arbeta fram nya samarbetspartners, vi ser att extra medel bör tillföras prgram med hög grad av samverkan, alternativt stärka samarbetet med samverkansavdelningen sm kan gå in mer i vissa av prgrammets arbetslivsinsatser. 3.3 Hur har resultaten spridits? Internt Miun: prjektgruppmöten ch persnalmöten, studentmöten ch infrmatin till studenter, kntakter med bla SOA, Risk ch Kris prgrammet ch Samverkansavdelningen för att diskutera innehåll ch erfarenheter. Externt: möten med Swetur ch representanter från näringslivet (se van), vid Eturs styrgruppsmöten, vid Studiebesök i Nederländerna ch Strbritannien, samt med Högsklan Brås. Under hösten bör prgramansvariga vid ett antal prgram vid Miun träffas för att utbyta erfarenheter ch prjektet bör presenteras för prgramansvariga ch avdelningschefer på Miun. Infrmatin m prjektet bör gå ut på hemsidan ch sm pressmeddelande. 3.4 Frtsatt implementering av prjektet ch dess resultat En kmmunikatinsplan bör upprättas av kmmunikatinsavdelningen för spridning internt men även för extern kmmunikatin ch marknadsföring. Vid interna utbildningsmöten, ämneskllegium ch prgramråd kmmer implementeringen av det nya prgrammet vara en str del. Extra resurser för kursutveckling ch kurs- ch prgramvärderingar, samt till prgramansvarig/samverkansvarig på prgrammet kmmer att behövas ch är någt sm kmmer att identifieras mer i slutrapprten. Omvärldsanalys ch erfarenheter från andra prgram indikerar att mellan % av en heltidstjänst bör avsättas för att arbeta med arbetslivsanknytning i prgrammet. Arbetslivsanknytning i utbildningen är därmed nära kpplad till resurstilldelning. 4. Erfarenheter ch iakttagelser Vi arbetar i följande tre övergripande aktiviteter: Aktivitet 1 syftar till att undersöka framgångsrika exempel på arbetslivsanknytning ch analysera knkurrenssituatin med hänsyn till utbud ch efterfrågan. Resulterat i en rapprt. Aktivitet 2 handlar m att skapa utökade kntakter med näringslivet ch frmera ett branschråd. Företag/rganisatiner/myndigheter är identifierade ch inledande kntakter har påbörjats ch en plan för det frtsatta arbetet ska upprättas. Turismutbildning 2.0 5

6 Aktivitet 3 består av att designa ett nytt utbildningsprgram ch arbeta fram en mdell för arbetslivsanknytning ch arbeta fram lämplig pedaggik baserat på flexibla arbetsfrmer. Ett första utkast på en ny utbildningsplan ch utkast på förslag till mdell finns. Några utmaningar En tydlig erfarenhet är att turismbranschen själv har svårt att definiera arbetsmarknaden ch sitt kmpetensbehv. Utbildningen själv måste sätta ner ften ch definiera behven, identifiera yrken på lika nivåer, visa att vi är unika genm att betna frskningskppling, internatinalisering, ch lika typer av arbetslivsanknytning. När det gäller branschrådet har vi identifierat ett antal frågr att ta i beaktande: Hur mycket vill vi att branschrådet ska få påverka utbildningens frm ch innehåll? Balans mellan bransch ch akademi. Infrmera branschrådet m akademisk utbildning, utbildningsplan, kursplaner, vetenskaplighet mm. Hur ser deras förståelse/kunskaper m akademiska utbildningar ut? Hur hanterar vi branschens ch branschrådets spretighet? Vi har i första hand pririterat större (natinella) rganisatiner då vi söker medlemmar till branschrådet. Det är de arbetsgivarna sm har möjligheter ch resurser att engagera sig i utbildningen, i studenterna ch sm dessutm har en kritisk massa av kvalificerade arbetstillfällen sm våra studenter har chans att nå. Vilka missar vi? Vikten av den reginala arbetsmarknaden? Det nya turismprgrammet blir Turism ch destinatinsutveckling Det nya turismprgrammet ska ha en tydlig arbetslivsanknytning. Det nya turismprgrammet ska förutm att öka studenternas anställningsbarhet efter avslutad utbildning även attrahera fler sökande. En väl fungerande arbetsplatsanknuten utbildning ses sm en str knkurrensfördel när nya studenter ska rekryteras. Det nya turismprgrammet ska knyta sig närmare Miun samverkansavdelning ch vi kan i vår egen marknadsföring visa upp de aktiviteter, funktiner ch service sm samverkansavdelningen erbjuder - blir ckså ett sätt att attrahera sökanden. Vidare, trr vi att förnyad struktur av prgrammet ch förändrad pedaggik samt mer flexibla arbetsfrmer är ytterligare en väg att gå för att göra utbildningen mer attraktiv. Samtidigt ska vi betna att det är en akademisk utbildning där ett kritiskt förhållningssätt, analytiskt tänkande ch reflektin är grunden ch att utbildningen ges i nära samarbete med Turismfrskningscentrat Etur. Undervisningen ska bygga på högkvalitativa ch inspirerande föreläsningar av spets ch av mycket hög kvalitet, sm kmpletteras med ett prjekt- ch prblembaserat lärande vilket ökar studenternas förberedelser inför arbetslivet då de arbetar med verkliga fall. Prgrammets första hälft (3 terminer) läses på Campus Östersund, medan termin 4 är både på campus ch distans (sk inneveckr, pen university apprach). Prgrammets 2 sista terminer (termin 5 ch 6) är på distans med några fysiska träffar i Östersund. Utbildningens inriktning: Vad utbildar vi ch vilket kmpetensbehv har arbetsmarknaden? Ambitinen är att prfilera prgrammet ch öka möjligheter för studenterna att aktivt välja fördjupningsmråden ch öka graden av arbetslivsanknytning. Sammantaget mtsvarar arbetsförlagd utbildning en termin ch till detta tillkmmer andra frmer av arbetslivsanknytning. Utbildningen fkuserar kring: marknad, entreprenörskap ch företagande, ledarskap ch prjektledning, destinatinsutveckling ch planering. Det nya prgrammet kmmer innehålla fler mment inm affärsutveckling, företagande ch marknadsföring än dagens turismprgram. I stra drag kan två inriktningar ses i det nya prgrammet: privat sektr med företagande ch marknad i centrum, respektive ffentlig sektr med samhällsplanering i centrum. Studenternas valmöjligheter ökar under prgrammets andra ch tredje år. Prgrammets röda tråd är förslagsvis hållbar utveckling. Det nya turismprgrammet avser att förbereda studenterna för kvalificerade yrken inm den privata ch ffentliga sektrn där strategiska arbetsuppgifter, styrning ch back-ffice funktiner samt där övergripande frågr inm exempelvis prjektledning, samhällsplanering, destinatinsutveckling är centrala. Den nya utbildningen bör sträva efter att rikta sig till en arbetsmarknad där analytisk förmåga Turismutbildning 2.0 6

7 är centralt ch att förbereda för möjligheter till yrken inm stra företag, rganisatiner, myndigheter ch ffentlig sektr. Utbildningen riktar sig till en natinell ch internatinell arbetsmarknad (kräver ckså mer fkus på internatinella kpplingar i utbildningen) ch därmed tnas den reginala arbetsmarknadens behv ner. Arbetslivsanknytning genm hela prgrammet Arbetsplatsanknuten utbildning ses sm en väl integrerad del i prgrammet. Arbetslivsanknytning är en del i alla kurser ch tar sig flera lika uttryck. Prgrammets branschråd ch samarbetspartners är viktiga sm gästföreläsare, erbjuda praktikplats ch i gemensamma prjekt. Arbetslivsanknytning sker inm ramen för kurser men även genm gemensamma prgramdagar samt genm nära samarbete med Miun Samverkansavdelning. På kurser bjuds gästföreläsare in från företag, rganisatiner ch myndigheter för att hålla seminarier ch föreläsningar. Mixtur, vilket är gemensamma föreläsningar för prgrammets alla studenter. Till Mixtur bjuds aktuella persner från turismnäringens verksamhetsmråden in. Övnings- ch examinatinsuppgifter sm anknyter till arbetsplatser ch deras verksamhet. Arbetsplatsförlagd utbildning (praktik). Fältarbeten ch studiebesök på arbetsplatser. Deltagande i utvecklings- ch frskningsprjekt. Arbetsplatsförlagdutbildning - Praktik Syftet är att studenterna under praktiken ska vara invlverade i ett prjekt på ett företag/rganisatin/myndighet ch studenterna ska helst delta i ledningsnivå med strategiska arbetsuppgifter. Om man ser på hur andra turismutbildningar har lagt upp sin praktikverksamhet så dminerar en förläggning till termin 5. Det är svårt att se hur en krtare praktikperid än en termin kan ge tillräcklig tid för förberedelser, studenternas fördjupning i yrkeslivet ch tid för reflektin i relatin till utbildningen. Det innebär dck ckså att utbildningens utfrmning måste, åtminstne till en del, anpassas till den tänkta yrkesrllen ch förbereda för arbetslivsanknytningen. Här krävs ett tydligt ställningstagande i utfrmningen av utbildningsprgram ch kursrdning ch till den högre utbildningens rll i det sammanhanget. Hela terminen 5 kan ägnas åt praktiken genm att inkludera kurser sm förbereder praktiken ch avslutar med reflektin ch rapprtering. Flera lärare är handledare under praktikperiden ch dessa bör ckså besöka praktikplatserna (innan praktik för att undersöka kvalitet ch arbetsuppgifter) ch under praktiken för handledning. Om studenter gör praktik utmlands finns Erasmus stipendium för att rganisera ch planera besök. Väl förberedd praktik är nödvändigt därför väljer vi att inkludera arbetsintegrerat lärande under en hel termin där första delen består av praktiska förberedelser ch en sista kurs sm syftar till reflektin, ch rapprtering sm visar studentens förmåga att knyta ihp teretisk ch praktiska kunskaper. Studenterna får infrmatin m praktiken under första året ch mer intensiva förberedelser börjar ca ett år innan praktiken. Praktikplats måste identifieras ch kntakter ska tas i gd tid innan praktikterminen påbörjas. Arbetsgivaren måste få infrmatin ch vara insatt i utbildnings innehåll för att veta vilken kapacitet studenterna kan förväntas ha. Arbetsgivaren kan agera sm föreläsare, mentr ch prjektsamrdnare på tidigare kurser i utbildningen, då får arbetsgivarna en tydligare bild av utbildningens utfrmning ch innehåll. I. Praktikförberedelser, 7,5 hp: teri ch metdförberedelser, fördjupning i relevant tema för praktiken samt studenterna knyter kntakterna med arbetsplatserna. Kursen är mycket praktiknära ch består av en teretisk del där studenten läser in sig på aktuell bransch/tema där praktiken kmmer äga rum (kan vara inm destinatinsutveckling, marknadsföring, ledarskap, samhällsplanering, evenemangsplanering, infrastruktur ch transprter mm). Kursen innehåller även metdinslag sm till exempel intervjuteknik ch design av praktikuppgift ch den Turismutbildning 2.0 7

8 rapprt sm lämnas in i slutet av terminen. En annan del av kursen består i att sätta sig in i företagets/rganisatinens/myndighetens arbete genm att läsa in sig på verksamheten ch dess anställningsfrmer, arbetsmiljöfrågr ch arbetsrättsliga frågr, ramar för verksamheten samt göra arbetsplatsbesök på praktikplatsen. Under studiebesöket avsetts tid för möte med handledare (kntaktpersn på arbetsplatsen) på praktikplatsen för att diskutera förväntningar ch de arbetsuppgifter sm studenten ska ha under praktiken. Efter besöket sker återkppling ch reflektin under handledning av lärare. Handledare ch arbetsgivare ch student förbereder praktiken genm att skriva mål. Kursen examineras genm individuellt PM; redgörelse av typ av företag, rganisatin, myndighet, beskrivning av arbetsplatsen, dess ramar, villkr, arbetsuppgifter mm, studentens rll i den verksamheten ch hur han/hn passar in i den. II. Praktik, 15 hp. Arbetsplatsförlagd undervisning. Alla studenter tilldelas en handledare från universitetet (lärare) under praktiken ch det är regelbunden kntakt mellan universitet student arbetsplats. Studenten har även en handledare/kntaktpersn på arbetsplatsen. Under kursen följs målen upp ch studenten lämnar in redvisningsuppgifter sm ckså utgör grunden i praktikrapprten. Kursen examineras genm inlämningsuppgifter ch praktikrapprt sm består av en analys över arbetsplatsen ch det arbete sm han/hn utfört. III. Praktikredvisning ch reflektin, 7,5 hp En avslutande examinatin är en rapprt i reflektivt lärande, sm sammanfattar hela praktikperiden, analyserar, kritiserar ch diskuterar lika aspekter av arbetsgivaren ch den arbetsplatsförlagda undervisningen ch hur den kpplar till turismens verksamhetsmråden. Studenten ska reflektera över på vilka sätt sm han/hn utvecklat lika förmågr ch färdigheter ch vilka karriärmöjligheter sm finns. På vilka sätt kpplar studenten ihp teri ch praktisk erfarenhet. Examinatin sker genm grupp ch individuell reflektin ch rapprtskrivande, ch sm inkluderar de skriftliga uppgifterna från kurs I ch II samt seminarium/muntlig redvisning. Preliminär mdell över arbetslivsanknytning Turismutbildning 2.0 8

9 Pedaggik: prjekt- ch prblembaserat lärande i kmbinatin med föreläsningar av spets Nya erfarenheter ch nya teretiska kunskaper kpplas löpande till varandra, detta kallas för ett prcess- ch aktinsinriktat arbete. Den pedaggiska inriktningen betyder att lärarrllen fkuserar på handledning av studenter ch att läraren har täta kntakter med samarbetspartners ch praktikplatser. I prjektarbeten med näringen (privat/ffentlig) samt med frskningen, tränas studenterna att arbeta med verkliga situatiner (case) samtidigt sm det ger färdigheter i prjektarbeten ch prjektledning. För att illustrera hur teri ch praktik kan integreras i en kurs följer här ett exempel med en påhittad kurs Ledarutveckling: ledarskap i turismnäringen I 7,5 hp. Mment 1: teretisk intrduktin m turismnäringen ch intrduktins föreläsningar m ledarskap, efter några föreläsningar tar studenterna kntakt med företag/rganisatiner för en dialg ch arbetsplatsbesök under en dag (praktik). Under besöket på arbetsplatsen intervjuar ch bserverar studenten; intervjua erfarna chefer ch ledare inm turismnäringen. Efter besöket sker återkppling ch reflektin under handledning av lärare. Under kursens andra mment, Mment 2, är det en veckas praktik, ch resten av tiden ägnas åt grupp-ch individuell reflektin. Kursen kan följas av en påbyggnad Ledarskap i turismnäringen II 7,5 hp med en vecka teri m ledarskap ch prjektledning, följt av 3 veckrs praktik/prjekt, för att sedan avsluta med en vecka reflektin. Turismutbildning 2.0 9

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits 1(5) Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDG601, Persnligt Entreprenörskap, 7,5 högsklepäng Persnal Entrepreneurship, 7,5 higher educatin credits Grund nivå/first cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

mönsterkonstruktion Fristående kurs 7.5 hp

mönsterkonstruktion Fristående kurs 7.5 hp 2013-08-05 KURSHANDLEDNING mönsterknstruktin Fristående kurs 7.5 hp HT 2013 Välkmmen till mönsterknstruktin Fristående kurs 7.5 hp vecka 35, 40, 43, 49 ch 03 HT 2013 Kursansvarig: Katarina Jnssn Textil

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Ft: David Bengtssn SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt.

Utvärdering efter Svenska Cupen 3 hur vi ska arbeta framåt. Minnesanteckningar möte med tramplintekniska kmmittén Stckhlm lördagen den 5 mars (Nya) Idrttens Hus; Skansbrgatan 7 Skanstull Närvarande: Luise Nrdenberg (rdförande, vid tangenterna), Mats Göranssn, Thérèse

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Civilingenjör kemiteknik. Master of Science in Chemical Engineering

Civilingenjör kemiteknik. Master of Science in Chemical Engineering Dnr: HNT 2016/336 Fakulteten för hälsa, natur- ch teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Kemiteknik Prgramkd: Prgrammets benämning: TACKT Civilingenjör kemiteknik Master f Science in Chemical Engineering

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr

Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Norr Helande & Själavård Bruks Helandecenter Ett Helandecenter i Nrr Vi har sett att de andliga ch själsliga behven i samhället ch i hela vår regin växer. Därför vill vi tydligare synligöra de möjligheter sm

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Civilingenjör Energi- och miljöteknik. Programmets benämning: Master of Science in Energy and Environmental Engineering

Civilingenjör Energi- och miljöteknik. Programmets benämning: Master of Science in Energy and Environmental Engineering Dnr: HNT 3016/333 Fakulteten för hälsa, natur- ch teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Energi- ch miljöteknik Prgramkd: Prgrammets benämning: TACEM Civilingenjör Energi- ch miljöteknik Master

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2015-2016 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: BCF Amazna är en ideell förening vars främsta uppgift är att stödja bröstcancerpererade kvinnr i Stckhlms län

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer