GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21"

Transkript

1 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: , Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt rganisatin för sklaarbetslivskntakter inm grundskla, bligatrisk särskla, gymnasieskla ch gymnasiesärskla. SAMMANFATTNING Stadskansliet anser att många skäl talar för att samrdna vägledarrganisatinen ch att alla götebrgselevers rätt till likvärdig vägledning stärks. Tre alternativa mdeller för samrdning av verksamheten har övervägts. Den rganisatin sm bäst bedöms mtsvara de krav sm frmulerats är en samrdnad studie- ch yrkesvägledarrganisatin knuten till Utbildningsnämnden. Organisatinsförändringen föreslås genmföras 1januari Stadskansliet knstaterar att det föreligger stra behv av utveckling av såväl arbetsfrmer sm metder inm vägledningsmrådet ch föreslår att vägledningsrganisatinen förstärks bland annat genm inrättande av en öppen vägledningsverksamhet. Finansieringen av den nya rganisatinen föreslås ske genm mfördelning av eknmiska medel mellan SDN ch utbildningsnämnden samt genm utökat kmmunbidrag. Stadskansliet knstaterar att skla-arbetslivskntakterna successivt minskat i mfattning ch att nuvarande system med fasta praperider bör ersättas med ett mera flexibelt system där sklaarbetslivskntakterna utgör en integrerad del i den pedaggiska verksamheten i sklan. Det föreligger även behv av en ökad samrdning av skla-arbetslivskntakterna inm reginen. Stadskansliet föreslår att GR-utbildning får i uppdrag att samrdna skla-arbetslivskntakterna inm samtliga sektrer för grundsklan i Götebrg från ch med 1 juli För att stimulera den pedaggiska utvecklingen föreslås att eknmiska medel avsätts för utveckling av sklaarbetslivskntakterna under år 2003 ch UPPDRAGET I kmmunens budgethandling för 2002 uppdrgs åt stadskansliet att utarbeta förslag till en sammanhållen rganisatin för studie- ch yrkesvägledningen inm grund- ch gymnasiesklan med start1juli Målet är att öka elevernas tillgång till individuell vägledning samt att prfessinalisera studie- ch yrkesvägledarens yrkesrll. Placeringen av den nya sammanhållna rganisatinen skall särskilt studeras ch alternativa förslag belysas. I anslutning till översynen har stadskansliet även genmfört en översyn av nuvarande rganisatin av sklans arbetslivskntakter. (Uppdragsbeskrivning, se bilaga 1) Arbetsfrm Översynen har genmförts i samverkan med en arbetsgrupp bestående av vägledare från grundskla, gymnasiesärskla samt gymnasieskla. Arbetet har letts av en styrgrupp. Avstämning har gjrts med referensgrupper med företrädare för vägledare, rektrer samt fackliga företrädare. Avstämning har även gjrts med sklansvariga inm grundsklan samt med rektrer inm gymnasiesklan sm även erhållit förslaget på remiss. 1

2 Under utredningsarbetet har även SDF-cheferna, GR-utbildning, Prjekt Kmpetens 2010, Länsarbetsnämnden samt Svenskt Näringsliv infrmerats. Samråd har även skett med representanter för de fristående grund- ch gymnasiesklrna. Rapprtstruktur Rapprten är uppdelad i två delar. Del A behandlar studie- ch yrkesvägledarrganisatinen med beskrivning av alternativa mdeller samt stadskansliets ställningstagande. Del B behandlar sklaarbetslivsrganisatinen för grundsklan med alternativa mdeller samt stadskansliets ställningstagande. A. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARORGANISATIONEN 1. NULÄGE Målen för studie- ch yrkesvägledningen framgår klart av skllag, lärplaner ch kursplaner. I dessa definieras vägledning sm en prcess där all persnal inm sklan skall arbeta mtivatinsch självförtrendeskapande ch ge eleverna de kunskaper de behöver för att på egen hand göra val sm är av betydelse för studierna ch för val av framtida utbildningsväg eller yrke. Studie- ch yrkesvägledningens rll blir allt viktigare genm den ökade kmplexiteten inm gymnasiesklan. Möjligheterna att fritt välja utbildning ch skla inm reginen ger grundskleeleverna över 350 utbildningar/sklr att välja mellan. Den stra valmöjligheten innebär att eleverna inte alltid klarar att göra rätt val från början, vilket då leder till studieavbrtt. Läsåret 2000/01 uppgick andelen studieavbrtt under år 1 till 9,8 prcent, vilket är en ökning med 2,7 prcentenheter. Vi kan knstatera att det finns brister inm vägledningen i grund- ch gymnasiesklan idag. Nuvarande rganisatin innebär att elevernas tillgång till vägledning är mycket jämn. Oftast erbjuds eleverna samtal i år 9 ch då endast inför valet till gymnasiesklan. Vägledarnas tid upptas allt mera av administrativa ch rutinmässiga uppgifter, bland annat i samband med utfrmande av individuella studieplaner i gymnasiesklan samt den praktiska arbetslivsrienteringen i grundsklan. Uppskattningsvis upptas minst 20 prcent av vägledarnas arbetstid av administratin av pra, individuella studieplaner ch annan administratin. Nya uppgifter i frm av exempelvis marknadsföring av sklan har ckså tillkmmit för gymnasiesklans vägledare. Studie- ch yrkesvägledarens rll sm stödpersn ch handledare i det pedaggiska arbetet i arbetslagen har minskat i mfattning eller förekmmer inte alls. Rekryteringsläget är bekymmersamt. I de kmmunala grundsklrna är ca 50 prcent av vägledarna behöriga. Många vägledare har under de senaste åren rekryterats till arbetsförmedlingen eller till lika utbildningsanrdnare inm vuxenutbildningen. De fristående sklrna, sm är i ett uppbyggnadsskede, saknar fta elevunderlag för vägledartjänster på hel- eller halvtid ch har en hög andel behöriga vägledare. Flera av frisklrna köper vägledartjänster, tjänster sm fta fullgörs av kmmunens vägledare på övertid. Denna mdell tillämpas även vid några av de kmmunala grundsklrna. Det föreligger behv av särskilda insatser m vägledarnas status inm grund- ch gymnasiesklan skall kunna höjas ch tjänsterna bli attraktiva för nya vägledare. I dagsläget finns ca 21 vägledartjänster inm grundsklan, 1 inm grundsärskla, 27,5 inm gymnasiesklan, ch 1,5 inm gymnasiesärsklan. Då tjänsterna på sklenheterna inte alltid är heltidstjänster är antalet anställda vägledare fler. 2

3 2. OMVÄRLDSANALYS I betänkandet Kariiärvägledning. nu.se betnas vikten av vägledning i ett livslångt perspektiv samt att individens rätt till partisk vägledning behöver stärkas. Vidare anförs att vägledning sm bedrivs fristående från utbildningsanrdnare kan skapa en högre grad av tillförlitlighet ch partiskhet. Möjligheterna till en ökad samrdning av vägledning i vad sm kallas kmmunala plattfrmar diskuteras. För att ge ungdmar/vuxna verktyg för att klara framtida valsituatiner betnas vikten av ett mer prcessinriktat arbetssätt. Prpsitinen gällande vägledning ch validering har aviserats till hösten Inm flera av de eurpeiska länderna rganiseras vägledning fristående från utbildningsanrdnare ch arbetsgivarrganisatiner, i vad sm kallas Career Centres. Vägledarna tjänstgör vid en eller flera sklr/utbildningsanrdnare samt vid en gemensam enhet med öppen verksamhet. Denna eller liknande mdeller har valts i flera svenska kmmuner där samverkan sker mellan exempelvis af, vuxenutbildning, gymnasieskla ch grundskla. Gymnasiekmmittén har aviserat att antalet prgram ch därmed valmöjligheter till gymnasiesklan kan kmma att minska. Parallellt pågår även diskussiner huruvida övergång till gymnasiesklan skall kunna ske flexiblare ch utifrån andra kriterier än i dag ch lika mdeller prövas för att få övergångarna individuellt anpassade ch smidiga. Om denna förändring genmförs blir vägledning inm grundsklan en prcess där lärarens ch studievägledarens rll i vägledningsprcessen blir allt viktigare. Gymnasiekmmitténs betänkande kmmer att presenteras i december MÅL OCH INRIKTNING 3.1 Mål Målsättningen är att skapa en rganisatin sm garanterar elever i Götebrgs sklr, avsett sklfrm eller huvudman, tillgång till prfessinell vägledning från ch med sklår 6. ökar tillgången till fristående ch berende vägledning ch infrmatin tydliggör vägledarens uppdrag i relatin till andra befattningar inm sklan. ökar möjligheterna att rekrytera vägledare med behörighet ch specialistkmpetens. skapar förutsättningar för en kntinuerlig utveckling av metder ch arbetsfrmer i samverkan mellan vägledare. ger gda förutsättningar för bred ch kntinuerlig kmpetensutveckling. 3.2 Inriktning Eleverna i Götebrgs sklr skall ha tillgång till individuell ch/eller gruppinriktad vägledning av hög kvalitet, avsett m de går i en kmmunal eller en fristående skla, dvs. rätten skall gälla alla elever inm sklväsendet i Götebrg. Vägledningen, sm skall ske prfessinellt, skall starta tidigt ch utgöra ett reellt stöd i elevernas kntinuerliga valprcess. Eleverna skall ges möjlighet till diskussin m studie- ch yrkesval redan från ch med sklår Vägledning på skla Vägledningen skall erbjudas nära brukarna, dvs. huvuddelen av vägledningen skall ske i nära anslutning till elevernas vardag i sklan. Det är viktigt att vägledaren finns i sklmiljön för att kunna samverka med övrig persnal på sklan. I en samrdnad rganisatin där tjänsterna inte ingår i sklrnas rdinarie persnalstab skall tjänstgöringen förläggas till skla i den mfattning sm krävs, dvs. mfattningen skall kunna variera utifrån elevantalet på sklan. 3

4 I planeringen skall även hänsyn tas till behv av kntinuitet i elevkntakterna samt andel elever i behv av särskilda stödinsatser. 3.4 Öppen vägledningsservice För att höja kvaliteten ch servicegraden gentemt brukarna bör elever ch föräldrar även erbjudas service i en centralt lkaliserad öppen vägledningsverksamhet. Den öppna vägledningsservicen skall kmplettera den vägledning sm sker på sklan ch erbjudas sm en utökad tjänst, dit elever ch föräldrar inm kmmunala ch fristående sklr skall kunna vända sig. Verksamheten skall förutm fördjupad vägledning även svara för IT-baserad vägledningsservice, infrmatin riktad till elever ch föräldrar med annat mdersmål, specialistkmpetens för elever med lika funktinshinder, infrmatin m internatinella studier mm. För att erhålla kmpetensutveckling ch breddning av vägledarnas uppgifter kan tjänstgöring på sklan kmbineras med arbete i den öppna verksamheten ch deltagande i strukturerat utvecklingsarbete i fkusgrupper. 4. VÄGLEDNINGENS PROCESSER Vägledningens huvudprcesser, dvs. vägledning, infrmatin ch handledning, utgör grunden för vägledning inm ungdmsutbildningen. Infrmatin Vägledning individuellt ch i grupp Handledning Huvudprcess Administratin Eknmi IT-stöd Kmpetensutveckling Stödprcesser Organisatinsutveckling Elevvård Samverkan med intressegrupper Huvudprcesser inm vägledningsmrådet Vägledning utgör kärnverksamheten i tjänsten. Den innefattar undervisning i val ch väljande i ett yrkes- ch arbetsmarknadsperspektiv samt stöd till individen i valprcessen. Den senare delen sker till största delen vid enskilda vägledningssamtal, men kan ckså ske genm gruppvägledning. Särskild hänsyn skall tas till elever i behv av särskilt stöd, där persnliga relatiner kan vara av avgörande betydelse. Infrmatin inför övergångar mellan lika sklfrmer, lagar ch regelverk ch infrmatin m aktuell ch framtida arbetsmarknad utgör en kärnverksamhet. Den infrmatin sm förmedlas skall vara bjektiv, vilket ställer krav på såväl infrmatinsmaterial sm tydlighet i vägledarens yrkesrll. Marknadsföring av enskilda sklr eller utbildningar skiljs därför ut från vägledarens uppgifter. Vägledaren skall stödja persnalen på sklan i studie- ch yrkesrienterande aktiviteter. 4

5 Handledningen riktas till grupper/enskilda lärare med ansvar för individuell studieplanering, sklaarbetslivskntakter ch elevvård. Vägledaren skall även biträda sklledningen utifrån sina expertkunskaper inm studie- ch yrkesvägledningen. Vägledaren har ett särskilt ansvar att handleda studerande inm studie- ch yrkesvägledningsmrådet. Stödprcesser inm vägledningsmrådet En viss del av den administratin sm vägledare idag utför ingår i vägledarens arbetsuppgifter. Det gäller exempelvis registrering ch uppföljning av gymnasievalen i INDRA, förändringar ch specialutfrmning i gymnasiesklan i de fall eleven gör en förändring under pågående termin/perid, beställning av infrmatinsmaterial till eleverna i samband med val av utbildning ch skla ch liknande administrativa uppgifter sm har en direkt anknytning till elevernas valprcess ch deras val av framtida utbildning ch yrke. Det är viktigt att samverkan mellan vägledare ch elevvårdspersnal sker kntinuerligt m vägledaren skall kunna stödja eleven. Vägledarens uppgift är att bidra med expertkunskap inm utbildningsmrådet ch att inhämta infrmatin sm kan påverka den enskilde elevens studieval ch studieframgång. Alltmer av det infrmatinsmaterial sm används inm vägledningstjänsten är idag webbaserat. De unga kan förhållandevis snabbt ta till sig infrmatinen i jämförelse med äldre, men saknar fta kunskapen att värdera ch reflektera runt innehåll ch kvalitet. Mängden interaktiva vägledningsverktyg av skiftande kvalitet växer snabbt. I vägledningsstödet till den enskilde ingår att stödja denna värderande ch reflekterande del av infrmatinsinhämtningen ch att värdera de webbaserade verktyg sm den enskilde tagit del av på egen hand. Tjänsten vägledning ska kännetecknas av en hög prfessinalism ch gd kvalitet. Detta kräver aktivt deltagande i kmpetensutveckling inm vägledningsmrådet. Individuella utvecklingsplaner skall därför utarbetas för samtliga vägledare. I vägledarens uppgifter ingår även att svara för viss kmpetensutveckling av kllegr. För att på bästa sätt kunna stödja den enskilde i hans/hennes valprcess, måste vägledaren samverka med ett strt antal aktörer inm ch utanför sklan. Denna samverkan ingår sm en självklar del i varje enskild vägledares arbetsuppgift ch utgör ett stöd vid genmförande av vägledning enskilt eller i grupp. 5. ALTERNATIVA ORGANISATIONSMODELLER Stadskansliet förrdar att ansvaret för studie- ch yrkesvägledningen inm grundskla, bligatrisk särskla frm 1 januari 2003 överförs till Utbildningsnämnden ch samrdnas med vägledningen inm gymnasieskla ch gymnasiesärskla. Stadskansliet anser att det är angeläget att förstärka ch utveckla verksamheten ch föreslår att studie- ch yrkesvägledning även skall erbjudas i en öppen verksamhet. För att utveckla verksamheten ch säkerställa kvaliteten föreslås ett riktat kmmunbidrag från ch med år Det tillkmmande resursbehvet har beräknats till 3500 tkr. För att planera den nya rganisatinen föreslås att verksamhetschef får tillsättas hösten

6 De mdeller sm redvisas utgår samtliga från att vägledningsverksamheten för grund- ch gymnasiesklan skall samrdnas. Samrdning kan ske på lika nivåer, vilket även framgår av mdellerna. Gemensamt för mdellerna är att vägledning erbjuds på såväl skla sm i en öppen vägledningsservice. Mdellerna har belysts utifrån de mål sm frmulerats för utveckling av vägledningen inm grund- ch gymnasiesklan. Mdeller Samrdnad vägledningsrganisatin med Utbildningsnämnden sm huvudman Samrdnad vägledningsrganisatin i reginer med SDN sm huvudman Decentraliserad vägledning med samrdnat kmpetens- ch utvecklingscentrum Den nämnd sm ansvarar för vägledningsrganisatinen skall samrdna ch planera vägledningsinsatser inm kmmunala sklr i Götebrg samt på uppdrag även vägledningsinsatser inm fristående sklr. ansvara för infrmatin ch fördjupad vägledning i öppen verksamhet för götebrgselever i åldern 13 till 19 år. samrdna ch genmföra riktade infrmatinsinsatser gällande utbildning/arbetsmarknad ansvara för kntinuerlig metd- ch rganisatinsutveckling samt särskilt utveckla vägledning för elever i behv av särskilt stöd. bevaka internatinella frågr för studier ch praktik. utveckla ch samrdna ett interaktivt IT-system för vägledning ch infrmatin riktad till ungdmar. rganisera kmpetensutvecklande insatser inm vägledningsmrådet i samverkan med GRutbildning/egen regi. ansvara för uppföljning ch utvärdering av vägledningsverksamheten i Götebrg. 5.1 Samrdnad vägledarrganisatin med Utbildningsnämnden sm huvudman. Förslag Utbildningsnämnden ges i uppdrag att samrdna vägledningsverksamheten ch samtliga vägledare inm grundskla, bligatrisk särskla, gymnasieskla ch gymnasiesärskla anställs vid utbildningsförvaltningen. Tjänsterna knyts därmed inte till sklfrmer, utan inrättas sm vägledartjänster med uppdrag att svara för vägledning, infrmatin ch handledning på skla ch i en öppen vägledningsverksamhet. Verksamheten rganiseras sm en självständig enhet med en tydlig ledningsrganisatin. De fristående sklrna erbjuds att ansluta sig till verksamheten genm beställningsuppdrag. De tjänster sm erbjuds de fristående sklrna skall mfatta de bligatriska vägledningstjänsterna samt deltagande i kmpetens- ch utvecklingsarbete. Bedömning av resursbehv, persnalplanering ch bemanning skall ske i samverkan mellan stadsdelsnämnderna ch respektive skla ch bygga på att vägledaren skall tjänstgöra på såväl skla sm i en öppen vägledningsverksamhet samt att elevernas tillgång till vägledning skall vara likvärdig. Finansiering föreslås ske genm mfördelning av resurser från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden mtsvarande 80 prcent av nuvarande vägledarresurs. Resterande del skall ligga kvar inm stadsdelsnämnderna för finansiering av prahantering mm. Gymnasiesklans vägledarresurs överförs i sin helhet till den nya rganisatinen. Vid fördelning av medel till de fristående sklrna skall hänsyn tas till att medel för vägledningsverksamhet inte ingår i stadsdelsnämndernas årsbkslut. 6

7 Knsekvenser Då verksamheten samrdnas under en huvudman skapas förutsättningar för ett flexibelt utnyttjande av resurser för vägledning då bemanning ch persnalplanering kan ske samrdnat i en större rganisatin. Vägledningstjänster kan anpassas utifrån variatiner i elevtal ch särskilt arbetsintensiva perider inm respektive sklfrm, vilket ökar möjligheterna att garantera eleverna likvärdig vägledning. Yrkesrllen tydliggörs, vilket kan förbättra rekryteringsläget. Vägledarnas kmpetens kan breddas genm möjligheterna att växla mellan arbete inm flera verksamhetsfrmer. Avnämarna, dvs. högskla ch näringsliv får med denna rganisatinsmdell en tydlig ingång till vägledarna i kmmunen, vilket bör underlätta kntakter ch infrmatinsverksamhet. Vägledarna knyts till en utförarrganisatin, utbildningsförvaltningen, vilket för de fristående sklrna kan upplevas sm en nackdel. Vid överläggningar med representanter för sklrna framkm dck att detta inte upplevdes sm ett prblem. Det framkm även att man på sikt kan tänka sig att kmmunen svarar för en fristående vägledningsrganisatin gentemt alla elever avsett huvudman. I dagsläget föredras dck en beställar-/utförarmdell. Inm det Individuella prgrammet finns idag två yrkeskategrier sm arbetar med infrmatin ch vägledning, studie- ch yrkesvägledare samt ungdmsknsulenter. I det frtsatta arbetet bör studiech yrkesvägledaruppdraget tydliggöras i förhållande till övriga yrkeskategrier inm prgrammet Samrdnad vägledningsrganisatin i reginer med SDN sm huvudman Förslag Fyra stadsdelsnämnder av de fem sm idag ansvarar för enheter för lkal vuxenutbildning, ges i uppdrag att samrdna vägledningen för elever i stadsdelarna. Samtliga vägledare inm grundskla, bligatrisk särskla, gymnasieskla ch gymnasiesärskla sm är verksamma inm stadsdelarnas ansvarsmråde, anställs vid stadsdelsförvaltningen. Tjänsterna knyts därmed inte till sklfrmer, utan inrättas sm vägledartjänster med uppdrag att svara för vägledning, infrmatin ch handledning på skla ch i öppen vägledningsverksamhet inm de aktuella stadsdelarna. De fristående sklrna erbjuds att ansluta sig till verksamheten genm beställningsuppdrag. De tjänster sm erbjuds de fristående sklrna skall mfatta bligatriska vägledningstjänster samt deltagande i kmpetens- ch utvecklingsarbete. Bedömning av resursbehv, persnalplanering ch bemanning skall ske i samverkan mellan stadsdelsnämnderna ch respektive skla ch bygga på att vägledaren skall tjänstgöra på såväl skla sm i en öppen vägledningsverksamhet samt att elevernas tillgång till vägledning skall vara likvärdig i stadsdelarnas sklr. Finansiering föreslås ske genm att stadsdelsnämndernas anslag mtsvarande 80 prcent av vägledarresursen mfördelas till resursnämnderna samt att utbildningsnämndens anslag reduceras mtsvarande kstnaderna för vägledning inm gymnasiesklan ch tillförs resursnämnderna. Vid fördelning av medel till de fristående sklrna skall hänsyn tas till att medel för vägledningsverksamhet inte ingår i stadsdelsnämndernas årsbkslut. 7

8 Knsekvenser Om vägledningen inm ungdmssklan samrganiseras med de Lkala vuxenutbildningsenheterna kan reginala Vägledningscentra etableras. Uppdraget för dessa blir, att förutm nuvarande uppdrag för vuxna, även samrdna ch planera vägledningsverksamheten för eleverna i stadsdelarnas sklr samt att svara för öppen vägledningsverksamhet gentemt medbrgarna i de aktuella stadsdelarna. I denna rganisatin kan vägledarnas uppdrag ch yrkesrll tydliggöras ch möjligheterna att rekrytera vägledare kan förbättras. Mdellen förutsätter att uppdraget för vägledarna inm vuxenutbildningen breddas, eftersm rganisatinen annars blir för liten, för att ha den flexibilitet sm krävs för en vägledningsgaranti gentemt ungdmssklans elever. Det är även en förutsättning för att upprätthålla en gd service i en öppen vägledningsverksamhet. En samrganisatin enligt mdellen skapar förutsättningar för en breddad kmpetensutveckling ch kan utgöra ett led i utfrmandet av kmmunala plattfrmar för vägledning ch validering. För vägledare inm det individuella prgrammet kan samrdningen skapa fördelar genm ökad tillgång till de kntaktnät sm redan finns etablerade med arbetsförmedlingen, flyktingenheter ch Individ ch familjemsrg. Uppdraget för vägledarna inm det Individuella prgrammet bör även i denna mdell tydliggöras. Avnämarna, dvs. högskla ch näringsliv får fyra ingångar till vägledarna i kmmunen, vilket i jämförelse med dagsläget blir en förbättring. Utveckling av vuxenutbildningens infrastruktur pågår ch prpsitinen gällande vägledning ch validering kan kmma att påverka vuxenutbildningens rganisatin i en riktning sm idag inte är känd, dvs. en rganisatinsförändring i denna riktning bör utredas i nära samverkan med vuxenutbildningen. 5.3 Decentraliserad vägledning med ett samrdnat kmpetens- ch utvecklingscentrum Förslag Möjligheten att bibehålla nuvarande rganisatinsmdell, dvs. att vägledarna även frtsättningsvis är anställda på respektive skla har ckså diskuterats. För att möta de behv av utveckling ch samrdning sm identifierats kan ett kmpetens- ch utvecklingscentra med Utbildningsnämnden alternativt en stadsdelsnämnd sm huvudman inrättas. Centrats uppdrag utveckla ett interaktivt IT-system för vägledning ch infrmatin riktad till ungdmar samrdna ch genmföra kmpetensutveckling i samverkan med GR-utbildning/egen regi. utvärdera vägledningsverksamheten. bedriva öppen vägledningsverksamhet för elever i kmmunala ch fristående sklr. Knsekvenser Den decentraliserade verksamheten, med anställning på sklenheter, innebär att möjligheterna att garantera elever tillgång till likvärdig vägledning inte kan uppnås, eftersm den flexibilitet sm krävs inte finns inbyggd i rganisatinen. Nuvarande sårbarhet kvarstår. Det blir svårare att förändra yrkesrllen då traditiner ch förväntningar på vägledaren på enskilda sklr kan bli mycket svår att bryta med denna mdell. 8

9 Den tydlighet sm knstaterats gällande vägledarens uppdrag kvarstår. Mdellen innebär inte heller någn förändring med avseende på möjligheterna att rekrytera nya vägledare. Den öppna vägledningsservicen knyts inte till vägledarna på sklenheterna, vilket innebär att den eftersträvade kmpetensutvecklingen i arbetet inte uppnås. Genm en ökad samrdning av utvecklings- ch metdinsatser kan dck kvaliteten i verksamheten höjas. Mdellen innebär en dubbel styrning, vilket inte är förenligt med ett decentraliserat ansvar ch principerna för målstyrning. 6. STADSKANSLIETS ÖVERVÄGANDEN OCH FÖRSLAG Stadskansliet anser att det finns många skäl sm talar för en samrdnad vägledarrganisatin. Det främsta skälet är att en alltmer kmplex utbildningsrganisatin kräver väl underbyggda val för att förhindra individuella misslyckanden i frm av studieavbrtt. Kraven på individuellt planerade studiegångar över sklfrmsgränserna kräver kunskap m båda utbildningssystemen ch en rganisatin sm underlättar samverkan mellan vägledare. Den nuvarande rganisatinen ch ansvarfördelningen innebär att eleverna i våra sklr inte har tillgång till vägledning på lika villkr, vilket får negativa knsekvenser för såväl den enskilde ungdmen sm för gymnasiesklan. Denna bild gäller inte endast de kmmunala sklrna, utan i lika hög grad de fristående sklrna. Stadskansliet anser att alla götebrgselevers rätt till likvärdig vägledning bör stärkas ch garanteras. Den rganisatin sm bäst bedöms mtsvara de krav sm frmulerats är en samrdnad rganisatin knuten till Utbildningsnämnden. Organisatinen blir så pass str, att det finns gda möjligheter att upprätthålla en hög vägledningsstandard ch servicenivå gentemt samtliga sklfrmer. Kpplingen till gymnasiesklan ger även fördelar vid infrmatin ch vägledning inför den alltmer kmplexa valsituatin eleverna har. Vid överläggningar med representanter för de fristående sklrna har framkmmit att det finns ett strt intresse att ansluta sig till en samrdnad rganisatin genm ett beställar-/utförarkncept. En reginaliserad verksamhet i samverkan med vuxenutbildningen ligger väl i linje med de förslag sm fanns i betänkandet gällande vägledning, dvs. vägledning rganiserad i kmmunala plattfrmar. Det finns flera fördelar med regintanken, bland annat att service till brukarna kan erbjudas på flera ställen. Stadskansliet anser dck att det är viktigt att ungdmsvägledningen först får hitta sina verksamhetsfrmer ch utvecklas i en egen rganisatin, innan samverkan med vuxenutbildningens vägledning etableras i exempelvis reginvisa Vägledningscentra. Detta kan dck vara en möjlig utvecklingsstrategi för framtiden. Stadskansliet anser även att det är angeläget att utveckla nya frmer för vägledning, dvs. erbjuda elever ch föräldrar fördjupad vägledning ch specialiserad kunskap. Därför föreslås att verksamheten i sklrna kmpletteras med en ny öppen vägledningsverksamhet. Denna skall även utgöra basen för den samrdnade vägledarrganisatinen. Den IT-stödda vägledningen behöver utvecklas ch en förstudie genmföras. Den nya rganisatinen bedöms kunna bli attraktiv för nya vägledare, då prfessinen kan utvecklas i samverkan med kllegr ch det skapas många möjligheter till breddning ch specialisering. Då många tjänster idag upprätthålls av behöriga vägledare är det angeläget att det sker en kmpetensinventering ch att det skapas tillfälle till kmpetensutveckling ch kmplettering. 9

10 Det krävs en hög medvetenhet hs respektive sklledning m uppdragets mål ch syfte samt ansvar för att vägledarna integreras i det vardagliga arbetet. Om vägledarna skall kunna svara mt de krav på ökad individuell ch gruppinriktad vägledning sm nu ställs, måste arbetsuppgifter lyftas brt ch rganiseras på annat sätt på sklenheterna. Det gäller exempelvis administratin i samband skla-arbetslivskntakter, pra mm, dvs. uppgifter sm, m de skall integreras i undervisningen ch utgöra en del av elevens individuella utvecklingsplan, bör hanteras av arbetslag, mentrer, studiehandledare eller på annat sm sklan väljer. Stadskansliet förrdar således att ansvaret för studie- ch yrkesvägledningen inm grundskla, bligatrisk särskla överförs till Utbildningsnämnden frm 1 januari, 2003, ch samrdnas med vägledningen för gymnasieskla ch gymnasiesärskla. Därmed anställs samtliga vägledare vid Utbildningsförvaltningen. Då tiden mellan beslut ch igångsättning är relativt krt bör en verksamhetschef tillsättas tidigare så att planeringsarbete, överenskmmelser med sklenheter, anställning mm kan ske redan hösten år PERSONAL Då prpsitinen gällande vägledning ch validering aviserats till hösten år 2002, föreslås att beteckningen studie- ch yrkesvägledare bibehålls tills vidare ch ändras m riksdagen fattar annat beslut. Då rganisatinsförändringen är relativt mfattande samt att arbetsuppgifter ch därmed yrkesrllen till viss del förändras bedömer stadskansliet det angeläget att det ges möjlighet för den enskilde att ta ställning till huruvida man önskar arbeta enligt den nya rganisatinen eller inte. Tjänsterna bör utlysas så snart beslut gällande en ny vägledningsrganisatin. 8. FINANSIERING Finansiering av verksamheten föreslås ske sm en anslagsfinansierad verksamhet ch inte i frm av en beställar-/utförarrganisatin. Stadskansliet har övervägt båda mdellerna. Med en beställarmdell föreligger en relativt str risk att elevernas tillgång till likvärdig vägledning inte uppnås, eftersm sklenheternas eknmiska förutsättningar varierar kraftigt. Stadskansliet anser att det krävs en förstärkning av vägledningsrganisatinen för att erhålla den kvalitetshöjning sm eftersträvas ch föreslår ett utökat kmmunbidrag mtsvarande tkr för förstärkt vägledning inm samtliga sklfrmer. Kstnaden har beräknats utifrån den del av tjänsteunderlaget sm idag används för pra-administratin, dvs 20 prcent av tjänsterna, vilket mtsvarar tre till fyra tjänster inklusive kringkstnad för administratin, kmpetensutveckling mm. Vidare föreslås att medel för samrdning ch administratin, lkaler för öppen vägledningsverksamhet samt en förstudie av ITstöd finansieras genm utökat kmmunbidrag mtsvarande 1600 tkr. Kstnaderna för investering i teknisk utrustning, inventarier mm har beräknats till ca 1000 tkr. Fristående sklr skall erbjudas de bligatriska tjänsterna, sm då finansieras i frm av beställaruppdrag. Utökad verksamhet tkr Förstärkt vägledningsverksamhet, samtliga sklfrmer ,0 verksamhetechef + 0,5 administratör 850 Lkalkstnad, ca 300 m2 x 1500:- (öppen verksamhet/kntrslkal) 450 Förstudie, IT-stöd 300 Summa Kmpetensutveckling, behöriga vägledare (finansiering inm Kmpetens 2010, kstnaden uppskattas efter genmförd kmpetensinventering) 10

11 Finansieringsfrågan samt mfördelning av resurser mellan stadsdelsnämnderna ch utbildningsnämnden hänskjuts till budgetberedningen för Frågan gällande finansiering av 1,0 verksamhetschef hösten 2002 hänskjuts till budgetjustering under år TIDPLAN Den nya rganisatinen föreslås träda i kraft 1 januari UTVÄRDERING Den nya rganisatinen skall utvärderas efter två år. Utvärderingen skall avse tillgång till vägledning, elever ch föräldrars bedömning av vägledningsverksamheten samt de pririterade utvecklingsmrådena, dvs. verksamhetens kvalitet. 11. UTVECKLINGS- OCH FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN, avsett rganisatinsfrm För att förbättra ch vidareutveckla vägledningen inm sklfrmerna har utvecklings- ch förbättringsmråden identifierats. Dessa utgör fkusmråden sm bör bli föremål för systematiska utvecklingsinsatser i den nya rganisatinen. Arbetet kan ske i samverkan med GR s medlemskmmuner. Aktuella utvecklingsmråden är individuell ch gruppinriktad vägledning vägledning för elever med funktinshinder vägledning för elever med annan kulturell bakgrund infrmatinshantering ch datakunskap handledarskap fördjupad kmpetens inm det internatinella utbildningsmrådet arbetsmarknadskunskap ch kntakter med arbetsmarknaden. kvalitetsverktyg ch utvärderingsmetdik 7.1 Utveckling av metder ch arbetsfrmer för vägledning Vägledningsarbetet bedrivs i str utsträckning under det individuella samtalet mellan vägledare ch en eller flera elever. De innehåller ftast, kartläggning av elevernas önskemål, ch förmedling av infrmatin sm svar på elevens frågr. Övergång till ett mera prcessinriktat arbetssätt kräver att samtliga vägledare behärskar metder för såväl det individuellt fördjupande samtalet sm för gruppvägledning. Det föreligger strt behv av regelbundet återkmmande metdträning samt utveckling av material ch arbetssätt sm är anpassade till de lika åldersgruppernas behv. Särskilt viktigt är att fkusera på vägledning för elever i behv av särskilt stöd samt elever med annan kulturell ch språklig bakgrund, där vägledningen måste genmföras på annat sätt, t ex med hjälp av tlk. Utvecklingsarbetet bör bedrivas systematiskt ch i samverkan med universitet ch högskla. Vägledaren bör även ges tillgång till egen handledning. Götebrgsreginen- GR bör verka för att såväl grundutbildningen till studie- ch yrkesvägledare sm påbyggnadsutbildning förläggs till Götebrg i framtiden. 7.2 Utveckling av arbetssätt ch arbetsfrmer för handledning av sklans persnal Vägledarens uppgift är att i samarbetet med persnal inm elevhälsa ch lärarpersnal ge handledning i frågr sm rör elevernas individuella studieplanering, dvs. att underlätta för lärare att fungera väl i sin rll sm mentrer eller studiehandledare. Vidare ingår, framför allt inm grundsklan, att stimulera arbetslag ch annan persnal på sklan att aktivt arbeta med att integrera skla- arbetslivsfrågrna i undervisningen. Handledarskapet kräver träning i såväl ledarskap sm i 11

12 själva handledarprcessen. När vägledarrllen förändras måste vägledare i flera sammanhang övergå från att vara genmförare till att bli handledare. Området bör fkuseras utifrån ett sklutvecklingsperspektiv. 7.3 Databaserat infrmatinsstöd i vägledningsprcessen Infteken i Götebrg utvecklade år 2000 en reginal hemsida, med tillgång till länkbiblitek, möjlighet till kmmunikatin med vägledare samt enklare självskattnings- ch intressebaserade tester. Prtalen sm är länkad Götebrgs Stads hemsida vänder sig främst till vuxna. Web-platsen är byggd i s.k. SQL-databas sm efter viss prgrammering är enkel att arbeta i ch uppdatera. Prtalen kan vidareutvecklas så att den även ger unga ch deras föräldrar tillgång till en infrmatinstjänst för utbildning på gymnasienivå. Inm Götebrgsreginen utvecklas INDRANET, en webbaserad infrmatinsbas där infrmatin huvudsakligen kpplas till sklr/utbildningsanrdnares egna hemsidr. Reginens utbildningsutbud finns ckså tillgängligt genm att brschyren Vad skall jag välja lagts ut sm Pdf-fil. I INDRANET finns även en funktin med kmmunikatin med GR s intagningskansli, med infrmatin m frequently asked questins. Det kan fungera sm en infrmatinsbas för elever ch föräldrar sm vill ha mer infrmatin m reginens utbud, men är inte tillräcklig sm infrmatinskälla för utbudet på natinell ch internatinell nivå ch då främst inm Eurpa. Ett IT-stöd bör även innehålla länkar till arbetsmarknadsinfrmatin riktad till ungdmarna. Möjligheten att utveckla infrmatinstjänsten www. infteket.se så att den även blir användbar för ungdmar bör undersökas. Utvecklingsarbete bör då bedrivas i samverkan med vuxenutbildnings-förvaltningen ch Länsarbetsnämnden sm idag finansierar prtalen. Det kan även finnas andra lösningar för att utveckla ett IT-stöd inm vägledningsmrådet eventuellt inm ramen för kunskapsnätet. En kartläggning av behven ch en förstudie bör därför genmföras. 7.4 Fördjupade kunskaper m internatinella studier Vägledarna inm grund- ch gymnasiesklan skall ha gd kunskap m möjligheter till utbildning, praktik ch arbete i andra länder. Enligt lärplanen skall eleverna i grund- ch gymnasiesklan få kunskap m möjligheterna till praktik ch utbildning i Sverige ch andra länder. Intresset bland ungdmar växer snabbt parallellt med att möjligheterna vidgats genm inträdet i EU. Området är mycket kunskapsintensivt med en mängd infrmatin ch det är idag inte möjligt för enskilda vägledare att upprätthålla aktuell infrmatin ch kmpetens inm mrådet. De internatinella frågrna utgör ett viktigt utvecklingsmråde sm mycket väl kan kncentreras till en öppen vägledningsverksamhet. 7.5 Behörighetsgivande kmpetensutveckling samt breddning ch fördjupning av kunskaper Enligt skllagen (kap 2 6) skall en persn sm anställs sm studie- ch yrkesvägledare i det ffentliga sklväsendet ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. Den sm inte uppfyller dessa krav får anställas för studie- ch yrkesrientering för högst ett år i sänder. I Götebrg är ca 20 av de ca 50 studie- ch yrkesvägledarna frmellt behöriga även m de arbetat under längre tid sm vägledare. Inm det Individuella prgrammet arbetar även ungdmsknsulenter med liknande arbetsuppgifter. De behöriga blir lätt bundna till en enda sklfrm ch skla, vilket förhindrar den flexibilitet sm eftersträvas ch sm utgör en av framgångsfaktrerna i en ny rganisatinsmdell. En ambitin är därför att öka andelen behöriga vägledare. Flertalet har en akademisk utbildning i btten, men saknar de för yrket speciella delarna sm vägledningsmetdik, vägledningsteri, arbete ch arbetsmarknad, utbildningsväsendet, infrmatinshantering mm. En systematisk kmpetensinventering med inventering ch bedömning av möjligheterna till validering av specifika kunskapsmråden bör ske snarast i samverkan med högsklan. Därefter bör samtliga behöriga vägledare sm anställs i den nya rganisatinen, frm 12

13 våren 2003, erbjudas kmpletteringsutbildning för att uppnå behörighet. Möjligheterna att finansiera den individuella kmpetenskartläggningen inm ramen för Mål 3 bör undersökas. Frågan m finansiering av kmpletteringsutbildningen bör övervägas i samband med fastställande av eknmisk ram för Persnal/ Kmpetens, för år För att fkusera ch utveckla vägledarrllen i den riktning sm avses i såväl statens betänkande gällande vägledning sm i den föreslagna rganisatinen måste samtliga vägledare även ges möjlighet till breddnings- ch fördjupningsutbildning. 7.6 Utvärderingsmetdik ch systematiskt kvalitetsarbete Studie- ch yrkesvägledning värderas inte inm ramen för de balanserade styrkrten. Det finns heller inte några kvalitetskriterier ch resultatmått utarbetade för verksamheten. Resultaten mäts ftast i kvantitativa termer ch mått sm antal studieavbrtt i gymnasiesklan mm, vilket inte alltid är hänförbart till kvaliteten i vägledningsprcessen. Kmmunens kvalitetsverktyg bör därför användas för att systematiskt kartlägga, definiera ch värdera vägledningsrganisatinen ch dess resultat, en prcess där samtliga vägledare invlveras ch utbildas i att hantera kvalitetsverktyget. Kartläggningsarbetet bör startas så snart den nya rganisatinen etablerats ch metder ch mått för uppföljning ch utvärdering utfrmas. En utvärdering av vägledningsverksamheten skall ske senast våren

14 B. SAMVERKAN MELLAN SKOLAN OCH ARBETSLIVET Stadskansliet har knsekvensbelyst alternativa rganisatinsmdeller för grundsklans arbetslivskntakter. Under utredningsarbetet har dck behven av en mera övergripande samrdning av praktik ch platser för lärande i arbetslivet uppmärksammats. 1. NULÄGE Lundby stadsdelsnämnd är sedan tre år tillbaka resursnämnd för utveckling av samverkansfrmerna mellan grundsklan ch näringslivet. Lundbys uppdrag är att samrdna, administrera ch uppdatera en praktikbank, skapa frum för erfarenhetsutbyte mellan sklr, förmedla kntakter mellan företag/skla samt i viss mån initiera ch bedriva handledarutbildning. Årligen är det ca 8000 elever i år 8 ch 9 sm skall erbjudas praktik i någn frm. Lundby SDF har i dagsläget ca 1350 praktikplatser i sin praktikbank samt ett antal kntakter för studiebesök mm. Av dessa platser finns ca 300 i kmmunens lika förvaltningar ch blag. Platsantalet mtsvarar ca 30 prcent av behvet. Länsarbetsnämnden (LAN) skall enligt avtal ackvirera 50 prcent av platserna. Övriga platser ackvireras av sklrna själva. Avtalet med Länsarbetsnämnden upphör ch förlängning av avtalet är enligt LAN inte aktuell. Resursnämndsuppgiften finansieras av särskilt anslag sm år 2002 uppgår till tkr. Sedan 1993 bedrivs en smmarskla för elever i år 8. Syftet är att öka elevernas intresse för den tekniskt/naturvetenskapliga sektrn. Intresset bland eleverna är strt ch samtliga intresserade ungdmar har inte kunnat beredas tillfälle till denna kntakt med arbetslivet. GR-utbildning har i uppdrag att knsekvensbelysa möjligheterna att anrdna skla-arbetslivskntakterna enligt smmarsklans kncept under hela året. Ansvaret för samrdning av smmarsklan åligger idag Utbildningsförvaltningen i samverkan med näringslivet. Inm gymnasiesklan skaffar sklrna själva platser för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Sklrna sköter mestadels även handledarutbildningen inm den enskilda sektrn. Utbildningen för handledare inm kmmunala förvaltningar ch blag har samrdnats inm ramen för Kmpetens 2010 ch skett i samverkan med vuxenutbildningsförvaltningen. Kmmunens arbetsmarknadsplitiska delegatin beställer den praktiska hanteringen av kmmunens arbetsmarknadsplitiska åtgärder av Park ch naturnämnden sm genm sin förvaltning driver Arbetsmarknadskntret. Arbetsmarknadskntret ansvarar för den administrativa hanteringen av anvisningar till praktik ch anställningar, OSA-verksamhet samt kmmunens feriesatsning för gymnasieelever mm. Kntret har ett brett ch mfattande kntaktnät inm de kmmunala förvaltningarna ch blagen ch lång erfarenhet av att hantera praktik i lika frmer. Den administrativa hanteringen är föremål för översyn ch en förstudie gällande utveckling av IT-stöd har genmförts. I diskussiner med företrädare för de fristående sklrna har framförts att sklaarbetslivskntakterna inm grundsklan bör utvecklas så att det skapas faktiska möjligheter att lkalt på sklenheterna utfrma individuella studieplaner där lika aktiviteter kan ingå i en individuellt planerad ch utfrmad studiegång. Den tekniska lösning sm valts för hantering av praplatser, en Ltuslösning utan internetkppling, innebär att de fristående sklrna inte har möjlighet att arbeta gentemt praktikdatabasen. De fristående sklrna bedömer att det blir allt svårare att knkurrera m praktikplatser för elever ch välkmnar en ökad samrdning, där tekniken inte sätter gränser. 14

15 2. OMVÄRLDSANALYS Näringslivet inm Götebrgsreginen känner inga kmmungränser. In- ch utpendling på arbetsmarknaden är str. Möjligheterna för eleverna inm såväl grund- sm gymnasieskla att välja utbildning ch skla efter eget intresse ökar. Därmed blir det allt viktigare att elevernas tillgång till praktikplaceringar kan ske samrdnat ch att praktikplatser ch andra aktiviteter kan utnyttjas inm hela Götebrgsreginen. Allt fler utbildningar utfrmas med varvning av skl- ch verksamhetsförlagd utbildning eller praktik, vilket innebär att utbildningsansvaret delas mellan utbildningsanrdnaren ch arbetslivet. Antalet aktörer på praktikmarknaden ökar genm etableringen av frisklr, fler utbildningsanrdnare inm vuxenutbildningen samt ökade krav på verksamhetsförlagd utbildning inm högskla. Idag sker endast marginell samrdning av praktikhanteringen, vilket skapar svårigheter för såväl enskilda praktikanter sm för de arbetsplatser sm skall ta emt elever ch studenter. Om praktikplaceringar kan ske på ett effektivt sätt ch med en hög kvalitet utgör de en viktig rekryteringsväg för kmmunens lika verksamheter. Enligt Sklverkets kvalitetsgranskningar har sklans arbetslivskntakter minskat i mfattning efter avregleringen av krav på pra ch utgör inte den naturliga del av undervisningen sm förutsätts i lärplanen. Arbetslivsrienteringen sker ftast sm avgränsad praktik, utan direkt kppling till undervisningen eller elevers individuella studieplanering. Sklverket framhåller även att den arbetslivsrienterande verksamheten i grundsklan måste vidareutvecklas bland annat genm att nuvarande praverksamhet ersätts med flexibel arbetslivspraktik /arbetslivskntakter ch integreras i ämnesundervisningen på ett bättre sätt än idag, dvs. blir en del av sklans vardagsarbete. Denna bild stämmer även med förhållandena i Götebrg. Svenskt näringsliv förrdar en utveckling där dagens praverksamhet ersätts av samverkan mellan företag ch skla i frm av fadderverksamhet, ämnesanknuten arbetslivsverksamhet, studiebesök mm. Vidare framhålls vikten av en samrdning av kntaktvägarna för i första hand de större ch medelstra företagen sm tar emt elever från flera kmmuner. Götebrgsreginen har i samverkan med representanter för näringslivet utfrmat kvalitetskriterier för arbetslivspraktik, dvs. en gemensam kvalitetsplattfrm för lika typer av praktik ch arbetslivskntakter. Denna avsiktsförklaring kmmer att implementeras i all utbildningsverksamhet i kmmunerna. Sklverket har startat ett prjekt inm skla- arbetslivsmrådet, med syfte att utfrma en natinell handlingsplan för skla-arbetslivsverksamheten i grundsklan. Syftet är att stimulera utvecklingen mt en integrerad arbetslivsverksamhet sm finns i den dagliga verksamheten på sklan. Under hösten kmmer ett antal kmmuner att få delta sm piltkmmuner i utvecklingsarbetet. 3. MÅL OCH INRIKTNING 3.1 Mål De mål sm frmulerats för rganisatinsöversynen gällande samverkan mellan sklan ch arbetslivet bygger bland annat på den avsiktsförklaring gällande praktik sm fastställs inm GRutbildning. Avsiktsförklaringen är ett kvalitetsdkument utarbetat i samverkan mellan arbetsmarknadens parter, Götebrgsreginen, Business Regin Götebrg ch Länsarbetsnämnden. 15

16 Skla-arbetslivskntatkerna skall utvecklas genm att lärplanens mål att lärande i ch m arbetslivet skall utgöra en naturlig del i elevernas lärprcess ch i undervisningen skall förverkligas. kntakterna mellan enskilda sklr ch arbetslivet skall ökas ch utvecklas så att arbetslivets resurser i frm av kmpetens ch alternativ lärandemiljö kan utnyttjas effektivt. arbetslivets företrädare, branschrganisatiner samt andra intressegrupper skall mötas av en tydlig rganisatin i sina kntakter med de kmmunala ch de fristående sklrna. elevens arbetslivskntakter skall planeras ch löpa genm alla sklåren ch flexiblare frmer för arbetslivskntakter skall utvecklas arbetslag/pedagger inm sklan skall ges gda möjligheter till stöd vid utveckling av sina/sklans arbetslivskntakter. samtliga praktikplatser sm erbjuds skall ha en hög kvalitet ch vara kvalitetssäkrade handledare skall ha genmgått handledarutbildning innan elev placeras på praktikplatsen ch handledarna skall erhålla ett kntinuerligt stöd från sklan. 3.2 Inriktning Sklans arbetslivskntakter innebär så mycket mer än praktik i företag. Nuvarande fasta praperider bör ersättas med andra frmer av arbetslivskntakter, där praktik i företag endast utgör en av flera aktiviteter. Med hänsyn till att pra-begreppet försvann i den nya lärplanen, bör kmmunstyrelsens tidigare beslut m sex till ti veckrs pra ersättas med kntinuerliga sklaarbetslivskntakter. Det skall finnas en röd tråd i elevens arbetslivskntakter från förskla till gymnasieskla ch elevens erfarenheter dkumenteras i någn frm av prtfli. Av sklans lkala arbetsplan skall tydligt framgå, vilka mål sm skall nås ch vilka arbetsfrmer sm skall användas. Om arbetslivsfrågrna skall kunna tydliggöras ch bli den integrerade del, sm de enligt lärplanen skall vara, måste pedaggerna erhålla stöd i utvecklingsarbetet. Under förutsättning att vägledarrganisatinen förändras ch tydliggörs måste arbetsrganisatinen på sklrna ses över. 4. ALTERNATIVA ORGANISATIONSMODELLER Stadskansliet förrdar att Götebrgsreginens kmmunalförbund (GR-utbildning) frm 1 juli 2003, får i uppdrag att utveckla ch samrdna skla-arbetslivskntakterna för i första hand grundsklan i Götebrg. Verksamheten föreslås finansieras genm ianspråktagande av befintligt resursnämndsanslag för skla- arbetslivskntakter. Stadskansliet anser att det är angeläget att sklenheterna ges stöd i arbetet med att utveckla kntakterna med arbetslivet i enlighet med lärplanens mål ch att särskilda medel för sklutveckling kan stödja en önskvärd utveckling mt en mer integrerad verksamhet. Stadskansliet bedömer att arbetet bör frtgå under år 2003 ch 2004 ch finansieras med särskilt anslag, eventuellt inm sklutvecklingsenheten. Alternativa rganisatinsmdeller Reginalt skla-arbetslivscentrum inm GR-utbildning samt kmmunalt centrum inm SDN Lundby Skla-arbetslivscentrum inm Utbildningsnämnden 16

17 4.1 Reginalt skla-arbetslivscentrum inm GR-utbildning Alternativet innebär att ett reginalt skla-arbetslivscentrum inrättas inm GR-utbildning. Centrats uppdrag skall vara att erbjuda samtliga sklr i Götebrg, avsett huvudman, service med praktikplatser ch stöd vid utveckling av skla -arbetslivskntakterna. Det är angeläget att verksamheten byggs upp så att den stödjer utvecklingen mt individuellt utfrmade studieplaner, där eleven själv aktivt deltar i planering ch utfrmning. Syftet med ett reginalt centra är att få till stånd en ökad samplanering mellan kmmuner ch sklr. Den arbetsplatsförlagda utbildningen inm gymnasiesklan är kursplanestyrd ch bör därför huvudsakligen skötas av respektive skla. Det bör dck övervägas m inte APU-platserna ckså skall ingå sm en del i den reginala praktikbanken för att få en helhetsbild över näringslivskntakterna inm sklmrådet. Avsiktsförklaringen gällande praktik skall ligga till grund för arbetet. GR-utbildnings uppdrag är att utveckla ch samrdna skla-arbetslivskntakter för grundsklan ackvirera, förmedla ch samrdna alternativa frmer för skla-arbetslivskntakter exv. fadderverksamhet, prjektstudier, studiebesök mm. stimulera ch stödja enskilda sklr i arbetet med att utveckla lärprcesserna inm sklaarbetslivsmrådet. bedriva handledarutbildning i samverkan med kmmunen ch/eller enskilda sklr infrmera m ch marknadsföra den arbetslivsrienterande verksamheten i skla ch företag initiera ch genmföra kmpetensutveckling riktad till såväl skla sm näringsliv i skla arbetslivsfrågr. stödja etablering av lika frmer av nätverk mellan sklan ch näringslivet Sklutveckling Det pedaggiska utvecklingsarbete sm krävs för att utveckla nya frmer för samverkan mellan sklan ch näringslivet är ett viktigt led i arbetet att nå lärplanens intentiner. Då studie- ch yrkesvägledarnas uppdrag rendlas måste dessa frågr hanteras på ett annat sätt än idag. Det pedaggiska utvecklingsarbetet måste ske i nära anslutning till pedaggernas arbete. Särskilda medel bör därför avsättas för sklutveckling inm skla-arbetslivsmrådet för år 2003 ch IT-stöd En reginal samrdning av praktikhanteringen kräver ett interaktivt datasystem där såväl kmmunala sm fristående sklr i kmmunerna har tillgång till platserna. Det bör även vara utfrmat så att platser kan registreras av flera ch att platserna kan bli tillgängliga för samtliga elever. I Götebrg finns ett flertal datasystem sm hanterar praktikplatser. SDN Lundbys IT-stöd är uppbyggt inm Ltus Ntes, men har ingen Internetkppling. Det innebär att systemet inte är tillgängligt för användare av andra system. GR-utbildning har utvecklat datasystemet INDRA för intagning till gymnasiesklan. Systemet, sm är interaktivt, ger elever möjligheter att själva registrera ansökan på nätet. Om den reginala samrdningen skall kunna förverkligas är det således nödvändigt att utveckla ett IT-system sm mtsvarar de krav sm ställs på öppenhet ch tillgänglighet där elever själva kan bka platser eller andra aktiviteter. Databanken skall kunna nås av elever i samtliga GR-kmmuner. Den kunskap ch erfarenhet sm SDN Lundby har skall tas tillvara. Det utvecklingsarbete sm genmförts för att utveckla en praktikbank skall beaktas. Resursmdell Stadskansliet har övervägt en resursmdell där nuvarande resursnämndsanslag fördelas inm stadsdelnämndernas beflkningsram. Från flera håll har påtalats risken för att verksamheten kan kmma att pririteras brt m det inte finns riktade resurser för den gemensamma arbetsuppgiften, 17

18 dvs praktikackvisitn i större skala ch annan kntaktverksamhet med företag. Det gäller även de insatser sm behövs för att utveckla ch öka antalet kmmunala praktikplatser. Stadskansliet föreslår därför att nuvarande resursnämndsanslag får utnyttjas för att finansiera en sklaarbetslivsenhet inm GR-utbildning. 4.2 Praktikcentra knutet till Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden ges i uppdrag att, utöver platser för arbetsplatsförlagd utbildning, även ansvara för samrdning ch utveckling av grundsklans kntakter med arbetslivet inm den enskilda sektrn. Det innebär således praktik, fadderverksamhet, prjektstudier, studiebesök mm. Utbildningsförvaltningens uppdrag är detsamma sm GR-utbildning ch SDN Lundbys uppdrag i föregående mdell. Skla arbetslivsenheten samrdnas med den föreslagna nya vägledningsrganisatinen. Sklutvecklingsenheten föreslås ansvara för det pedaggiska utvecklingsarbete sm krävs för att utveckla nya frmer för samverkan mellan sklan ch näringslivet. 5. STADSKANSLIETS FÖRSLAG OCH ÖVERVÄGANDEN Behven av samrdning av kntakterna mellan kmmunens lika utbildningsanrdnare ch näringslivet är stra, eftersm lärande i arbetet blir allt vanligare inm samtliga sklfrmer ch inm högsklan. Samrdning i större skala kräver dck en mera mfattande analys. Om kmmunala eller reginala praktikcentra inrättas i någn frm kan frmerna för hur grundsklans arbetslivskntakter skall administreras kmma att förändras. Detta är dck inte aktuellt i dagsläget. Knkurrensen m arbetskraften ökar ch företagen, förvaltningarna ch blagen måste i sin långsiktiga strategi gällande rekrytering fkusera på de yngre ungdmarna. Eleverna måste få tillgång till bra praktikplatser, samverkansprjekt ch andra kntakter inm näringslivet. Nuvarande vlym av kmmunala praktikplatser är alldeles för låg ch det behövs särskilda satsningar för att få fler intresserade av den kmmunala verksamheten. Utbildningsnämnden har tidigare ansvarat för en skla-arbetslivsenhet, dvs. innan SDN Lundby fick uppdraget Stadskansliet anser att det finns fördelar med att samrdna en skla-arbetslivsenhet med en samrdnad vägledningsrganisatin inm Utbildningsförvaltningen, då det skapas en tydlig rganisatin gentemt näringslivet ch att verksamheterna till viss del hör ihp. De fristående sklrna sm idag använder sig av Lundbys service skulle i en samrdnad verksamhet få en enda samverkanspart för såväl skla-arbetslivskntakter sm för vägledningsverksamhet. Stadskansliet anser dck Utbildningsnämndens uppdrag inte bör utökas med frågr sm utgör en del av grundsklans rdinarie verksamhet. Stadskansliet har även övervägt möjligheterna att Park- ch naturnämndens arbetsmarknadskntr skulle överta ansvaret för praktikackvisitin ch utveckling av kntakterna mellan grundsklan ch de kmmunala förvaltningarna ch blagen. Arbetsmarknadskntrets breda ch upparbetade kntaktytr mt förvaltningarna kan ge en ökad samrdning ch därmed en önskad vlymökning av platserna för grundskleelever. En samrdning skulle även minska belastningen på de enskilda arbetsställena genm färre kntaktpersner mm. Vid underhandskntakter har förvaltningen framfört att arbetsmarknadskntrets huvudsakliga uppdrag, dvs. de arbetsmarknadsplitiska frågrna inte bör samrdnas med uppdrag sm hör hemma inm utbildningssystemet. 18

19 Stadskansliet anser att den rganisatin sm bäst bedöms mtsvara de krav sm frmulerats är att Götebrgsreginen får i uppdrag att samrdna ch utveckla arbetslivskntakterna för grundsklan i Götebrg. Då utvecklingen av ett nytt eller mdifierat IT-stöd kan ta tid föreslås att rganisatinsförändringen sker frm 1 juli För att lyckas att utveckla verksamheten är det av yttersta vikt att rganisatinsförändringen knyts ihp med en rdentlig satsning på utveckling av ämnesinnehåll, arbetsfrmer, nya samverkansfrmer mm. Detta inte minst då vissa av de arbetsuppgifter sm idag genmförs av vägledare skall rganiseras på annat sätt inm sklan. Särskilda satsningar bör därför ske inm under år 2003 ch 2004, eventuellt inm ramen för sklutvecklingsenhetens uppdrag. Vid underhandskntakter med representanter för GR-utbildning har de ställt sig psitiv till vanstående förslag. 6. FINANSIERING Nuvarande resursnämndsuppdrag finansieras genm särskilt anslag. Kstnader i samband med överförande av verksamheten till GR-utbildning föreslås från ch med 1 juli, år 2003 finansieras av detta anslag. Vägledarnas arbetsinsats med pra har uppskattats till ca 20 prcent av tjänsterna, vilket mtsvarar 1900 tkr innevarande år. Dessa resurser, föreslås ligga kvar i stadsdelarnas beflkningsram. SDN kmmer även frtsättningsvis att ha kstnader för lkal ch utrustning då vägledare tjänstgör på sklenheter, varför även dessa kstnader, sm beräknats till 1360 tkr skall täckas inm anslaget. För att stimulera den pedaggiska utvecklingen föreslås att särskilda medel för utveckling av sklaarbetslivskntakterna, under år 2003 ch 2004, får finansieras av särskilt anslag eventuellt inm ramen för sklutvecklingsenheten. 7. TIDPLAN En förändrad ansvarsfördelning enligt förslaget innebär ett relativt mfattande planeringsarbete ch utveckling av IT-stöd. Därför föreslås förändringen inte träda i kraft förrän 1 juli UTVÄRDERING En utvärdering av verksamheten bör ske senast efter två år ch mfatta elever, föräldrar, lärare ch sklledare samt näringslivets företrädare ch fkusera på den pedaggiska utvecklingen av grundsklans arbetslivsrienterande verksamhet. 19

20 Götebrgs stadskansli Uppdragshandling Bilaga 1 EN SAMMANHÅLLEN VÄGLEDARORGANISATION INOM GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN. UPPDRAGSGIVARE I kmmunens budgethandling för 2002 uppdras åt Stadskansliet att utarbeta förslag till en sammanhållen rganisatin för studie- ch yrkesvägledningen inm grund- ch gymnasiesklan med start1juli Placeringen av den nya sammanhållna rganisatinen skall särskilt studeras ch alternativa förslag belysas. BAKGRUND I den nyligen presenterade statliga utredningen karriärvägledning.nu.se föreslås begreppet studie- ch yrkesvägledning ersättas med begreppet karriärvägledning sm bättre bedöms svara mt individens behv av vägledning i ett livslångt perspektiv. Utredningen betnar vikten av att vägledningsservice garanteras den enskilde genm samverkan ch samrdning av de kmmunala vägledningsinsatserna. Vidare betnas vikten av att prfessinen karriärvägledning vidareutvecklas. Inm grundsklan i Götebrg är ca 50 prcent av tjänsterna tillsatta med behöriga vägledare. Det är angeläget att utveckla rganisatin, arbetsfrmer ch service så att tjänsterna inm grund- ch gymnasieskla blir attraktiva för behöriga vägledare. Studie- ch yrkesvägledarnas rll sm vägledare, d vs sm samtalspartner för elever ch föräldrar har alltmer fått stå tillbaka för administrativt arbete. Underlaget för vägledare varierar mellan sklenheterna ch tjänsterna kmbineras därför fta med andra uppgifter inm sklan. Lärplanens mål att studie- ch yrkesvägledning skall genmsyra all undervisning har på många håll inte förverkligats. MÅL Syftet med uppdraget är att utveckla en vägledningsrganisatin sm garanterar eleverna tillgång till ökad individuell vägledning, stimulerar utveckling av prfessinen vägledare samt ökar möjligheterna att flexibelt utnyttja vägledarnas kmpetens för vägledning, infrmatin samt handledning inm grund- ch gymnasiesklan. Målet är en höjd kvalitet i vägledning, infrmatin ch service inm grund- ch gymnasiesklan. UPPDRAG Arbetsgruppens uppdrag är att utifrån en mvärldsanalys ch med utgångspunkt i ett elevperspektiv: Utveckling identifiera angelägna utvecklingsmråden inm 20

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014)

KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Kiiski 26.2.2015. Ny diskrimineringslag. Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) KT Cirkulär 2/2015 bilaga 1 1 (15) Ny diskrimineringslag Diskrimineringslag 1.1.2015 (1325/2014) Lagens syfte (1 ) Lagens tillämpningsmråde (2 ) Den nya diskrimineringslagen, sm trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Ft: David Bengtssn SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER

ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER NHP-SATSNINGEN ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER Utvärdering av en riktad satsning i Västerbtten för att stärka arbetet med psykiatriska patienter i primärvården ch i kmmunerna Scialpsykiatriskt

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011

Titel Åtgärdsplan Stråk 5. Utgivningsdatum maj 2011 Titel Åtgärdsplan Stråk 5 Utgivningsdatum maj 2011 Prduktin Ingrid Winblad, Västra Götalandsreginen Marita Karlssn, Trafikverket Ann-Charltte Erikssn, Trafikverket Eric Alnemar, Trafikverket Lars Thörnblad,

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län

-boken. Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007. Doris Thornlund, projektledare Länsstyrelsen i Norrbottens län -bken Jämställdhet i arbetslivet 2002-2007 Dris Thrnlund, prjektledare Länsstyrelsen i Nrrbttens län Titel: JA -bken, Länsstyrelsens rapprtserie 12/2007 Författare: Dris Thrnlund, Länsstyrelsen i Nrrbttens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer