ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Samrdningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum ch Alingsås, rganisatinsnummer , med säte i Mölndals Stad avger årsrapprt för Samrdningsförbundet upprättar delårsbkslut per sista juli samt årsbkslut sm synkrniseras med medlemmarnas redvisningar. Samrdningsförbundet bildades den 1 juli 2006 utifrån ett initiativ från förbundets medlemmar. Per den 1 januari 2007 började förbundet att finansiera verksamheter. De verksamheter sm Samrdningsförbundet finansierat 2010 presenteras i bilagd verksamhetsberättelse. SAMMANFATTNING AV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL Främst kan året sammanfattas med att förbundet har vuxit med ännu en kmmun. Alingsås blev en medlemspart den 1 juli Året kan även glädjande sammanfattas med att 979 persner har deltagit i verksamheter finansierat av samrdningsförbundet. Alla förbundets pririterade grupper har verksamheter knutna till sig. Likaså har många aktiviteter genmförts för att stödja kunskaps- ch strukturutveckling. Sammantaget uppnås de uppsatta målen i de 7 av förbundet finansierade verksamheterna. Den samlade bedömningen är att mål ch ambitiner i verksamhetsplanen 2010 är uppfyllda. Förbundet gör ett eknmiskt översktt, sm kmmer att användas i planerad verksamhet under Lagstiftningen - Ett synsätt på välfärdsarbetet Lagen m Finansiell samrdning (Lag 2003:1210 m finansiell samrdning) handlar ytterst m att erövra ett nytt synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt sm innebär att den enskilde individens behv, förmåga ch delaktighet är grunden för vilken rehabilitering sm sätts in ch där medarbetarnas gemensamma kmpetens utvecklas ch står till förfgande tillsammans med myndigheternas samlade möjligheter. Samrdningsförbundets arbete utgår därför från en visin m att man med gemensamma resurser tar ett gemensamt ansvar. Arbetet skall utgå från det lkala perspektivet, individens behv ch medarbetarnas erfarenheter. De samverkande rganisatinerna är utgångspunkten för hur Samrdningsförbundet väljer att rganisera den verksamhet sm stöds/finansieras av förbundet. Samverkan genm Finansiell samrdning dvs. när både stat, kmmun ch landsting stödjer samverkan via en gemensam juridisk persn är unikt i svensk förvaltningshistria. Det är första gången sedan 1634 sm vi har möjlighet att arbeta så gränsöverskridande sm samrdningsförbunden medger. En viktig erfarenhet har på ett träffsäkert sätt fångats i statlig utredning: Samverkan är inte ett tillstånd sm går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande prcess sm varje dag måste erövras, etableras ch ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) Sida 2 av 13

3 Händelser av vikt under 2010 Alingsås kmmun har blivit medlem i förbundet. Samrdningsförbundet beviljades medel från regeringen för att arbeta med kvinnrs hälsa. Ansökan gjrdes tillsammans med fyra andra samrdningsförbund ch prjekt Fyrklövern startades upp i januari. Påbörjat ett närmare samarbete med kmmunernas flkhälsstrateger ch flkhälsdiskarna i kmmunerna. Genmfört en gemensam styrelseknferens tillsammans med de fyra Götebrgsförbunden på Gunneb Sltt med temat flkhälsa. Förbundschefen har gått en utbildning avseende ledarskap inm Finansiell samrdning Biträdande förbundschefen har påbörjat en ledarskapsutbildning i finansiell samrdning Bistått i uppstart av samrdningsförbund i Halland. Genmfört en gemensam utbildningsdag tillsammans med samtliga förbund i Västra Götaland. Deltagit i en intrduktin avseende lösningsfkuserat förhållningssätt sm en metd. Deltagit i Natinell knferens i Malmö. Tagit emt studiebesök från Eskilstuna. Tagit emt studiebesök av scialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrssn. Tagit emt ett studiebesök från Samrdningsförbundet Dalsland En cach från Balder är med i ett prfessinellt nätverk i Partille, sm diskuterar m frågr kring ungdmar med funktinshinder. Biträdande förbundschefen deltar i ett natinellt nätverk för prcesstödjare i Samrdningsförbund. En Aktivitetskatalg är framtagen ch sammanställd avseende samtliga verksamheter inm målgruppen unga vuxna. Förbundet är en part i en EU-ansökan avseende diplmering av ansvarsfullt företagande. Förbundet har återaktualiserad nätverkandet både med de övriga verksamheter riktade mt unga vuxna samt handläggareteam i de övriga samrdningsförbunden i GBGreginen. Varit en part i uppstarten av Ungdmscentralen i Lerum. Deltagit i en gemensam styrelseknferens tillsammans med de fyra Götebrgsförbunden på Ängås gård med temat jämställdhet. Svarat på förfrågan från Götebrgsreginens kmmunalförbund (GR) avseende möjligheten att bistå med rehabiliteringsinsatser för nyanlända med låg prestatinsförmåga. Medlemmar Samrdningsförbundets medlemmar är: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsreginen, Mölndals Stad, Partille-, Lerum-, Härryda- ch Alingsås kmmuner. Bidrag Samrdningsförbundet erhåller bidrag från medlemmarna i syfte att främja samverkan inm rehabiliteringsmrådet mellan aktörerna. Respektive medlems fullmäktige fastställde budgeten för 2010 till 9,2 miljner krnr, det finansiella bidraget är fördelat enligt tabell nedan. Kmmunernas fördelning baseras på andel invånare per den 30 juni Sida 3 av 13

4 Bidrag i tkr Försäkringskassan 2300 Arbetsförmedlingen 2300 Kmmunerna 2300 Reginen 2300 Ttalt 9200 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE Samrdningsförbundet leds av en styrelse sm består av fyra ledamöter ch sju ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamt ch en ersättare, kmmunerna representerar med varsin ersättare. Styrelsen har under 2010 haft sex sammanträden. Utöver det har delar av styrelsen medverkat på natinell knferens i Malmö april samt knferens med temat samverkan i Götebrg 20 maj, samt gemensamma styrelsemöten med de fyra Götebrgsförbunden den 18 januari med temat flkhälsa ch den 17 december med temat jämställdhet. ORGANISATION Samrdningsförbundet bildades med ambitinen att bli en viktig aktör i arbetet med att utveckla en bättre välfärd inm förbundets gegrafiska mråde. Samrdningsförbundets intentiner är att arbetet skall ske i samklang med huvudmännens verksamheter lkalt för att bygga på befintliga grunder ch lkala behv. Detta arbetssätt förväntas effektivisera resursanvändningen ch förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Förbundet får dck inte fatta sådana beslut sm utgör myndighetsutövning gentemt enskilda persner utan det ankmmer på respektive myndighet att besluta m rehabiliteringsinsatser eller ffentligt försörjningsstöd. Samrdningsförbundets beslutande rgan är dess styrelse. Förbundschefen har till uppgift att leda arbetet inm förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen ska även ansvara för beredning av de underlag sm styrelsen behöver för att driva Samrdningsförbundet enligt de riktlinjer ch mål sm lagen anger. Till stöd har förbundschefen en beredningsgrupp bestående av chefer ch tjänstemän från varje huvudman. Beredningsgruppens rll är bland annat är att utgöra ett stöd för förbundschefen, möjliggöra att samverkansprcessen utvecklas ch återföra infrmatin från Samrdningsförbundet till den egna rganisatinen. LSG (lkal samverkansgrupp) har en str betydelse för legitimitet, effektivitet ch kntinuitet i samverkansarbetet samt har den lkala kunskapen ch förankringen. Samrdningsförbundet bistår LSG i uppdraget sm styrgrupp för verksamheter finansierade av Samrdningsförbundet samt i det övriga lkala samverkansarbetet. LSG:s identifierar behvsgrupper, ser tidiga impulser samt identifiera förändringar hs målgruppen. Dessa iakttagelser skickas vidare till samrdningsförbundets styrelse. LSG sammanträder två gånger per termin i vardera kmmun förutm Alingsås där denna gruppering inte finns. I Västra Götaland finns ett reginalt nätverk för finansiell samrdning. Förbundschefen sitter med i arbetsutskttet för detta nätverk. Nätverkets främsta uppgift är att vara ett frum för dialg, erfarenhetsutbyte ch gemensamt lärande, i syfte att föra utvecklingen av metder ch verksamheter framåt. Sida 4 av 13

5 Ändamål Förbundets ändamål är att inm sitt gegrafiska mråde svara för en finansiell samrdning inm rehabiliteringsmrådet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsreginen ch berörda kmmuner i syfte att underlätta ch uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1210) m finansiell samrdning inm rehabiliteringsinsatser. Resurserna skall användas för samrdnade bedömningar ch insatser i syfte att den enskilde med skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samrdningsförbundet skall vara en arena för dialg vid individens övergång mellan myndigheterna samt försäkra att en säkerställd nivå av samverkan hela tiden upprätthålls. Samrdningsförbundet kan även vara ett stöd i frm av kartläggningar ch kmpetensutveckling för medarbetare samt en arena för att lösa löpande samverkansfrågr på chefs- ch handläggarnivå. Följande grupper är pririterade i samrdningsförbundet ch ligger i linje med lagstiftningens intentiner: 1. unga vuxna 18 till 29 år Unga vuxna år med psykisk hälsa sm behöver stöttning till arbete ch studier är en högt pririterad grupp. 2. långtidsberende av samhällets stöd för sin försörjning Det finns grupper sm blir kvar i ett långvarigt berende av de lika samhällsstöden. Det gäller långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna ch persner med försörjningsstöd. För dessa grupper har parternas rdinarie åtgärder inte räckt till. 3. hälsa hs kvinnr Kartläggning visar att kvinnr har en högre hälsa än männen. 4. persner i behv av förebyggande hälsåtgärder I prpsitinen 2002/03:132 anges att en tänkbar målgrupp för finansiell samrdning inm rehabiliteringsmrådet är persner sm är i behv av förebyggande hälsåtgärder. Dessa persner, i förvärvsaktiv ålder, är de sm löper risk att hamna i långvarigt försörjningsberende ch med ett behv av samrdnad rehabilitering Verksamheter sm finansieras av Samrdningsförbundet Samrdningsförbundet finansierar verksamheter sm riktar sig till persner sm är i behv av samrdnade rehabiliteringsinsatser för att kunna uppnå en högre andel egen försörjning. Styrelsens övergripande mål under 2010 har varit att stötta de ingående parternas samverkan. Samverkan mellan myndigheter ställer stra krav på de inblandade parterna ch Samrdningsförbundet har en unik möjlighet att sektrsövergripande samrdna insatser sm syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Styrelsen har beslutat m att verksamheterna ska ha realistiska mätbara mål sm är kpplade till syftet att öka möjligheterna till egen försörjning ch en effektivare användning av gemensamma resurser. Verksamhetsmålen regleras i varje verksamhets styrdkument. Sida 5 av 13

6 Målen har frmulerats utifrån resultat ch uppdrag sm utgår från en helhetssyn på individens behv ch på den samhälleliga nyttan. Styrelsen har under 2010 anslagit resurser så att finansierade verksamheter kan rganiseras utifrån denna helhetssyn. Kntinuerligt utifrån vad sm resultatet visar vidtar styrelsen beslut avseende justeringar i arbetssättet. Styrelsen erhåller rapprtering avseende verksamheterna vid varje sammanträde. Under periden har 979 persner deltagit i verksamheter finansierade av Samrdningsförbundet. Detta är någt fler än för Utöver dessa har knsultatin avseende 778 försäkringskasseärenden gjrts på vårdcentralerna samt 25 kvinnr inm prjekt Fyrklövern. Detta tillsammans ger 1757 ärenden ttalt för Av de avslutade gick 36 % (38) till arbete eller studier ch ytterligare 8 % (16) bedömdes vara färdiga med sin rehabilitering ch red att stå till arbetsmarknadens förfgande års siffrr inm parantes. Förbundets målgrupp uppvisar fta en svår ch kmplex prblembild vars förmåga till att bli självförsörjande inte alltid är relaterat till tillgången/möjligheter till anställning. Det krävs då ett strt arbete avseende mtivatin, anpassning ch stöttning. Under periden har Samrdningsförbundet finansierat nedanstående verksamheter: Förbundet finansierar två Individsamverkansteam. Ett i Mölndal/Härryda ch ett i Partille/Lerum/Alingsås. Teamen har tillsammans arbetat med 92 deltagare under Teamen är tvärsektriella ch samrdnar rehabilitering mt arbete för invånare med behv av arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser. Balder, förbundets verksamhet för unga vuxna i åldern år med psykisk hälsa, sträcker sig över förbundets samtliga kmmuner. Balders team består av jbbcacher, sm stöttar deltagarna ut mt arbetsmarknaden samt en psyklg. Cachningen kmbineras för flera deltagare med krttidsterapi. Syftet med Balder är att deltagarna ska erhålla arbete eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete alternativt börja studera. Balder har under 2010 arbetat med 122 deltagare. Rehabiliteringsträdgården på Gunneb Sltt har under 2010 tagit emt 17 deltagare. Verksamheten avser att vara starten på en arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med främst stressrelaterad hälsa. Fkus ligger på att deltagaren efter avslutad rehabiliteringsperid skall kunna frtsätta i aktiva åtgärder för en återgång till arbetslivet. Rehabiliteringsträdgården på Gunneb Sltt har under året övergått i Prjekt Fyrklövern, huvudsakligen finansierade av riktade regeringsmedel. Ttalt i prjekt Fyrklövern har det under 2010 deltagit 100 kvinnr. Av dessa tillhör 22 förbundets medlemskmmuner, 16 av dessa har deltagit i Fyrklövern på Gunneb, 1 på Grön Rehab Nrd Ost ch 6 har deltagit på Grön Rehabilitering på Härlanda Örtagård. AKTIV bedrivs i fyra av förbundets kmmuner. Verksamheten syftar till att med hjälp av fysisk aktivitet förbättra deltagarens fysiska ch psykiska hälsa ch därmed öka deltagarens arbetsförmåga. AKTIV används sm en första insats på vägen tillbaka till arbete ch sm en förträning inför frtsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Under året har ca 300 individer deltagit i AKTIV. Sida 6 av 13

7 Försäkringskassa på vårdcentral innebär att försäkringskassetjänsteman finns fast tid på vårdcentral, ca en dag/vecka ch vårdcentral. Syfte är att genm samverkan ch nära dialg mellan Försäkringskassan ch Primärvården förhindra ch/eller förkrta sjukskrivning, återföra individer till arbete samt främja kunskapsöverföring mellan dessa två rganisatiner. Idag finns denna verksamhet på fyra vårdcentraler inm förbundets kmmuner (fem fram till halvårsskiftet). Praktiksamrdnaren arbetar över förbundets hela gegrafiska mråde. Avsikten med tjänsten är att fungera sm ett utökat stöd för individen mellan lika insatser, samrdna resurserna kring deltagarna, samt arbeta stödjande/handledande på praktikplatser mt deltagare ch arbetsgivare. Målet är att individen genm kntakt med praktiksamrdnaren ch i samspel med övriga insatser ökar sina möjligheter till snabbare egen försörjning. För målgruppen vanligt förekmmande prblematik är varierad grad av psykisk hälsa, sciala ch/eller empatiska svårigheter. Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektrsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inm rehabiliteringsmrådet) ch kmpletteras med uppföljningsverktyget DIS (deltagare i samverkan). Kmpletteringen med DIS görs då SUS inte varit ett fullgtt uppföljningssystem. Från september 2010 kmmer ett nytt uppföljningssystem Nya SUS. Detta kan kmma att innebära att redvisningen i DIS inte behöver göras framgent. Samrdningsförbundet finansierar tillsammans med de övriga samrdningsförbunden i Västra Götaland en resurspersn riktad mt SUS ch DIS. Samrdningsförbundets styrelse har sm mål fastställt att deltagandet i verksamheter sm är finansierade av Samrdningsförbundet bör leda till arbete, praktik eller studier. Styrelsen har valt rdalydelsen bör istället för skall då de ser att en ökad hälsa ch förflyttning närmare egen försörjning är ett mycket värdefullt delmål helt i linje med lagstiftningens intentiner. Exempel på detta är att det är mer samhällseknmiskt ch av större värde för den enskilde att förflyttas från exempelvis sjukpenning till arbetslöshetsersättning. Verksamheterna ska ha en tydlig riktning mt arbetslinjen ch deltagandet skall för individen vara tidsbegränsat. Infrmatinsspridning Under året har ni nyhetsbrev till persnalen i alla rganisatiner tagits fram ch spridits. Kansliets persnal har gjrt föredragningar m samrdningsförbundet för en mängd lika knstellatiner hs huvudmännen. Förbundets hemsida uppdateras regelbundet ch innehåller bl.a. infrmatin m de verksamheter sm förbundet finansierar. Rutiner för eknmi ch administratin sm ankmmer ett samrdningsförbund upprättades under Sida 7 av 13

8 Finansiella mål I verksamhetsmålen finns inga finansiella mål angivna vilket berr på att förbundet inte har några avkastningskrav, vilket inte heller är lagstiftningens intentin. Ett grundläggande finansiellt mål är dck att förbundet driver verksamhet inm fastslagna medel ch med en gd eknmisk hushållning. För att Samrdningsförbundet skall anses ha en gd eknmisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kstnad sm möjligt. Dessutm skall verksamheten hålla gd kvalitet. Eknmisk sammanfattning: Belpp i tkr Utfall jan-dec Aktuell Budget helår Avvikelse jan-dec Bkslut 2009 Nettkstnad Bidrag Resultat Utgående EK Sida 8 av 13

9 Resultaträkning Belpp i kr Nt Verksamhetens intäkter Bidrag från huvudmännen Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kstnader Rehabiliteringsinsatser Övriga externa kstnader Persnalkstnader Avskrivningar Summa verksamhetskstnader Verksamhetens rörelseresultat Resultat från finansiella pster Ränteintäkter Räntekstnader Resultat efter finansiella pster Årets resultat Sida 9 av 13

10 Balansräkning Belpp i kr Nt Tillgångar Omsättningstillgångar Krtfristiga frdringar Övriga frdringar Kassa ch bank Summa msättningstillgångar Summa tillgångar Belpp i kr Eget kapital ch skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Krtfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Summa krtfristiga skulder Summa eget kapital ch skulder Sida 10 av 13

11 Kassaflödesanalys Belpp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella pster Justering av pster sm inte ingår I kassaflödet m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefrdringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar Redvisningsprinciper Bkslutet ch årsredvisningen är upprättade enligt den kmmunala redvisningslagen ch gd redvisningssed. Om avvikelse förekmmer framgår det av ntanteckningarna nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar ch skulder har värderats till anskaffningsvärdet, m inget annat anges nedan. Frdringarna har upptagits till de belpp varmed de beräknas inflyta. Nter Nt 1 Styrelse ch persnalkstnader Styrelsearvde/Persnalkstnader/Revisin Summa Styrelse ch persnalkstnader Sida 11 av 13

12 Nt 2 Krtfristiga frdringar Mervärdesskatt Skatteknt Kundfrdringar Upplupna intäkter - - Summa Krtfristiga frdringar Resultatdispsitin För 2010 redvisar samrdningsförbundet ett negativt resultat på kr inklusive finansnett. Ingående eget kapital Årets resultat Ttalt Styrelsen föreslår att ett negativt resultat inte skall regleras enligt KL 8 kap. 5b 5:e punkten ch att till ny räkning överförs: Summa Förslag till beslut Samrdningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum ch Alingsås föreslås besluta Att upprättad Årsrapprt med finansiella delar ch bilagd Verksamhetsberättelse för 2010 i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande gdkänns ch överlämnas med revisrernas skrivelse till: kmmunstyrelsen i Mölndal kmmunstyrelsen i Partille kmmunstyrelsen i Härryda till kmmunstyrelsen i Lerum till kmmunstyrelsen i Alingsås till Försäkringskassan till styrelsen för Västra Götalandsreginen till Arbetsförmedlingen Sida 12 av 13

13 till Riksrevisinen, revisinen för Västra Götalandsreginen samt till kmmunrevisr i Härryda kmmun. Att överskttet för 2010 överförs till 2011 UNDERSKRIFTER: Lars Lewander Ordförande Peter Engwall Vice rdförande Anita Brke Thmas Gustafssn Samrdningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda ch Lerum Charltte Axelssn Förbundschef Bilagr: Verksamhetsberättelse 2010 Sida 13 av 13

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13

Gemensamt bolag för drift av verksamheten inom Eskilstuna Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB. Arbetsgruppens rapport 2012-11-13 Gemensamt blag för drift av verksamheten inm Eskilstuna Energi ch Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB Arbetsgruppens rapprt 2012-11-13 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch förslag sid 2 2 Bakgrund

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET ÅRSREDOVISNING 2014 www.hamnakassa.se Innehåll Förvaltningsberättelse Kassans verksamhet Kassans säte Viktiga händelser 2014 Föreningsstämman

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Årsredovisning 2008 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland org nr 222 000-1800 1 (10) Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan,

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR. Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 BOLAGSVERKET 2014-07- O~ BILAGA 1 ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR Reijmyre Glasbruk AB 556461-3395 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamt intygar härmed, dels att denna kpia av årsredvisningen överensstämmer

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Styrelsemöte. Gunnebo slott, Valvet

Styrelsemöte. Gunnebo slott, Valvet Styrelsemöte Tid: 09.00-14.00 100902 Diarienr 2010/ Plats: Gunnebo slott, Valvet Närvarande: Ledamöter Övriga Ledamöter: Dagmar Callgard, Mölndals stad (Fp) Margareta Lewander, Partille kommun (M) Anita

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshotellet, Åmål Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-12-01, Stadshtellet, Åmål Närvarande: Gunnar Erlandssn (rdf.), Anna-Karin Lindblm, Stina Leander, Christina Olssn, Carina Jhanssn, Gunilla Bengtsdtter,

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Midsmmarbuketten Styrelsen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 juli 211-3 juni 212. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Revisionsberättelse och årsrapport för 2011

Revisionsberättelse och årsrapport för 2011 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (35) Kmmunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Revisinsberättelse ch årsrapprt för 2011 Kmmunfullmäktiges presidie föreslår fullmäktige besluta att

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande.

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande. Ftbllsförening Årsmötesprtkll 2010-03-08 1. Mötets öppnande Jnas Benedictssn öppnade mötet. Lars Rekke föreslgs sm mötesrdförande. 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 104 röstberättigade

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer