ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Samrdningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum ch Alingsås, rganisatinsnummer , med säte i Mölndals Stad avger årsrapprt för Samrdningsförbundet upprättar delårsbkslut per sista juli samt årsbkslut sm synkrniseras med medlemmarnas redvisningar. Samrdningsförbundet bildades den 1 juli 2006 utifrån ett initiativ från förbundets medlemmar. Per den 1 januari 2007 började förbundet att finansiera verksamheter. De verksamheter sm Samrdningsförbundet finansierat 2010 presenteras i bilagd verksamhetsberättelse. SAMMANFATTNING AV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL Främst kan året sammanfattas med att förbundet har vuxit med ännu en kmmun. Alingsås blev en medlemspart den 1 juli Året kan även glädjande sammanfattas med att 979 persner har deltagit i verksamheter finansierat av samrdningsförbundet. Alla förbundets pririterade grupper har verksamheter knutna till sig. Likaså har många aktiviteter genmförts för att stödja kunskaps- ch strukturutveckling. Sammantaget uppnås de uppsatta målen i de 7 av förbundet finansierade verksamheterna. Den samlade bedömningen är att mål ch ambitiner i verksamhetsplanen 2010 är uppfyllda. Förbundet gör ett eknmiskt översktt, sm kmmer att användas i planerad verksamhet under Lagstiftningen - Ett synsätt på välfärdsarbetet Lagen m Finansiell samrdning (Lag 2003:1210 m finansiell samrdning) handlar ytterst m att erövra ett nytt synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt sm innebär att den enskilde individens behv, förmåga ch delaktighet är grunden för vilken rehabilitering sm sätts in ch där medarbetarnas gemensamma kmpetens utvecklas ch står till förfgande tillsammans med myndigheternas samlade möjligheter. Samrdningsförbundets arbete utgår därför från en visin m att man med gemensamma resurser tar ett gemensamt ansvar. Arbetet skall utgå från det lkala perspektivet, individens behv ch medarbetarnas erfarenheter. De samverkande rganisatinerna är utgångspunkten för hur Samrdningsförbundet väljer att rganisera den verksamhet sm stöds/finansieras av förbundet. Samverkan genm Finansiell samrdning dvs. när både stat, kmmun ch landsting stödjer samverkan via en gemensam juridisk persn är unikt i svensk förvaltningshistria. Det är första gången sedan 1634 sm vi har möjlighet att arbeta så gränsöverskridande sm samrdningsförbunden medger. En viktig erfarenhet har på ett träffsäkert sätt fångats i statlig utredning: Samverkan är inte ett tillstånd sm går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande prcess sm varje dag måste erövras, etableras ch ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) Sida 2 av 13

3 Händelser av vikt under 2010 Alingsås kmmun har blivit medlem i förbundet. Samrdningsförbundet beviljades medel från regeringen för att arbeta med kvinnrs hälsa. Ansökan gjrdes tillsammans med fyra andra samrdningsförbund ch prjekt Fyrklövern startades upp i januari. Påbörjat ett närmare samarbete med kmmunernas flkhälsstrateger ch flkhälsdiskarna i kmmunerna. Genmfört en gemensam styrelseknferens tillsammans med de fyra Götebrgsförbunden på Gunneb Sltt med temat flkhälsa. Förbundschefen har gått en utbildning avseende ledarskap inm Finansiell samrdning Biträdande förbundschefen har påbörjat en ledarskapsutbildning i finansiell samrdning Bistått i uppstart av samrdningsförbund i Halland. Genmfört en gemensam utbildningsdag tillsammans med samtliga förbund i Västra Götaland. Deltagit i en intrduktin avseende lösningsfkuserat förhållningssätt sm en metd. Deltagit i Natinell knferens i Malmö. Tagit emt studiebesök från Eskilstuna. Tagit emt studiebesök av scialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrssn. Tagit emt ett studiebesök från Samrdningsförbundet Dalsland En cach från Balder är med i ett prfessinellt nätverk i Partille, sm diskuterar m frågr kring ungdmar med funktinshinder. Biträdande förbundschefen deltar i ett natinellt nätverk för prcesstödjare i Samrdningsförbund. En Aktivitetskatalg är framtagen ch sammanställd avseende samtliga verksamheter inm målgruppen unga vuxna. Förbundet är en part i en EU-ansökan avseende diplmering av ansvarsfullt företagande. Förbundet har återaktualiserad nätverkandet både med de övriga verksamheter riktade mt unga vuxna samt handläggareteam i de övriga samrdningsförbunden i GBGreginen. Varit en part i uppstarten av Ungdmscentralen i Lerum. Deltagit i en gemensam styrelseknferens tillsammans med de fyra Götebrgsförbunden på Ängås gård med temat jämställdhet. Svarat på förfrågan från Götebrgsreginens kmmunalförbund (GR) avseende möjligheten att bistå med rehabiliteringsinsatser för nyanlända med låg prestatinsförmåga. Medlemmar Samrdningsförbundets medlemmar är: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsreginen, Mölndals Stad, Partille-, Lerum-, Härryda- ch Alingsås kmmuner. Bidrag Samrdningsförbundet erhåller bidrag från medlemmarna i syfte att främja samverkan inm rehabiliteringsmrådet mellan aktörerna. Respektive medlems fullmäktige fastställde budgeten för 2010 till 9,2 miljner krnr, det finansiella bidraget är fördelat enligt tabell nedan. Kmmunernas fördelning baseras på andel invånare per den 30 juni Sida 3 av 13

4 Bidrag i tkr Försäkringskassan 2300 Arbetsförmedlingen 2300 Kmmunerna 2300 Reginen 2300 Ttalt 9200 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE Samrdningsförbundet leds av en styrelse sm består av fyra ledamöter ch sju ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamt ch en ersättare, kmmunerna representerar med varsin ersättare. Styrelsen har under 2010 haft sex sammanträden. Utöver det har delar av styrelsen medverkat på natinell knferens i Malmö april samt knferens med temat samverkan i Götebrg 20 maj, samt gemensamma styrelsemöten med de fyra Götebrgsförbunden den 18 januari med temat flkhälsa ch den 17 december med temat jämställdhet. ORGANISATION Samrdningsförbundet bildades med ambitinen att bli en viktig aktör i arbetet med att utveckla en bättre välfärd inm förbundets gegrafiska mråde. Samrdningsförbundets intentiner är att arbetet skall ske i samklang med huvudmännens verksamheter lkalt för att bygga på befintliga grunder ch lkala behv. Detta arbetssätt förväntas effektivisera resursanvändningen ch förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Förbundet får dck inte fatta sådana beslut sm utgör myndighetsutövning gentemt enskilda persner utan det ankmmer på respektive myndighet att besluta m rehabiliteringsinsatser eller ffentligt försörjningsstöd. Samrdningsförbundets beslutande rgan är dess styrelse. Förbundschefen har till uppgift att leda arbetet inm förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen ska även ansvara för beredning av de underlag sm styrelsen behöver för att driva Samrdningsförbundet enligt de riktlinjer ch mål sm lagen anger. Till stöd har förbundschefen en beredningsgrupp bestående av chefer ch tjänstemän från varje huvudman. Beredningsgruppens rll är bland annat är att utgöra ett stöd för förbundschefen, möjliggöra att samverkansprcessen utvecklas ch återföra infrmatin från Samrdningsförbundet till den egna rganisatinen. LSG (lkal samverkansgrupp) har en str betydelse för legitimitet, effektivitet ch kntinuitet i samverkansarbetet samt har den lkala kunskapen ch förankringen. Samrdningsförbundet bistår LSG i uppdraget sm styrgrupp för verksamheter finansierade av Samrdningsförbundet samt i det övriga lkala samverkansarbetet. LSG:s identifierar behvsgrupper, ser tidiga impulser samt identifiera förändringar hs målgruppen. Dessa iakttagelser skickas vidare till samrdningsförbundets styrelse. LSG sammanträder två gånger per termin i vardera kmmun förutm Alingsås där denna gruppering inte finns. I Västra Götaland finns ett reginalt nätverk för finansiell samrdning. Förbundschefen sitter med i arbetsutskttet för detta nätverk. Nätverkets främsta uppgift är att vara ett frum för dialg, erfarenhetsutbyte ch gemensamt lärande, i syfte att föra utvecklingen av metder ch verksamheter framåt. Sida 4 av 13

5 Ändamål Förbundets ändamål är att inm sitt gegrafiska mråde svara för en finansiell samrdning inm rehabiliteringsmrådet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsreginen ch berörda kmmuner i syfte att underlätta ch uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1210) m finansiell samrdning inm rehabiliteringsinsatser. Resurserna skall användas för samrdnade bedömningar ch insatser i syfte att den enskilde med skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samrdningsförbundet skall vara en arena för dialg vid individens övergång mellan myndigheterna samt försäkra att en säkerställd nivå av samverkan hela tiden upprätthålls. Samrdningsförbundet kan även vara ett stöd i frm av kartläggningar ch kmpetensutveckling för medarbetare samt en arena för att lösa löpande samverkansfrågr på chefs- ch handläggarnivå. Följande grupper är pririterade i samrdningsförbundet ch ligger i linje med lagstiftningens intentiner: 1. unga vuxna 18 till 29 år Unga vuxna år med psykisk hälsa sm behöver stöttning till arbete ch studier är en högt pririterad grupp. 2. långtidsberende av samhällets stöd för sin försörjning Det finns grupper sm blir kvar i ett långvarigt berende av de lika samhällsstöden. Det gäller långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna ch persner med försörjningsstöd. För dessa grupper har parternas rdinarie åtgärder inte räckt till. 3. hälsa hs kvinnr Kartläggning visar att kvinnr har en högre hälsa än männen. 4. persner i behv av förebyggande hälsåtgärder I prpsitinen 2002/03:132 anges att en tänkbar målgrupp för finansiell samrdning inm rehabiliteringsmrådet är persner sm är i behv av förebyggande hälsåtgärder. Dessa persner, i förvärvsaktiv ålder, är de sm löper risk att hamna i långvarigt försörjningsberende ch med ett behv av samrdnad rehabilitering Verksamheter sm finansieras av Samrdningsförbundet Samrdningsförbundet finansierar verksamheter sm riktar sig till persner sm är i behv av samrdnade rehabiliteringsinsatser för att kunna uppnå en högre andel egen försörjning. Styrelsens övergripande mål under 2010 har varit att stötta de ingående parternas samverkan. Samverkan mellan myndigheter ställer stra krav på de inblandade parterna ch Samrdningsförbundet har en unik möjlighet att sektrsövergripande samrdna insatser sm syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Styrelsen har beslutat m att verksamheterna ska ha realistiska mätbara mål sm är kpplade till syftet att öka möjligheterna till egen försörjning ch en effektivare användning av gemensamma resurser. Verksamhetsmålen regleras i varje verksamhets styrdkument. Sida 5 av 13

6 Målen har frmulerats utifrån resultat ch uppdrag sm utgår från en helhetssyn på individens behv ch på den samhälleliga nyttan. Styrelsen har under 2010 anslagit resurser så att finansierade verksamheter kan rganiseras utifrån denna helhetssyn. Kntinuerligt utifrån vad sm resultatet visar vidtar styrelsen beslut avseende justeringar i arbetssättet. Styrelsen erhåller rapprtering avseende verksamheterna vid varje sammanträde. Under periden har 979 persner deltagit i verksamheter finansierade av Samrdningsförbundet. Detta är någt fler än för Utöver dessa har knsultatin avseende 778 försäkringskasseärenden gjrts på vårdcentralerna samt 25 kvinnr inm prjekt Fyrklövern. Detta tillsammans ger 1757 ärenden ttalt för Av de avslutade gick 36 % (38) till arbete eller studier ch ytterligare 8 % (16) bedömdes vara färdiga med sin rehabilitering ch red att stå till arbetsmarknadens förfgande års siffrr inm parantes. Förbundets målgrupp uppvisar fta en svår ch kmplex prblembild vars förmåga till att bli självförsörjande inte alltid är relaterat till tillgången/möjligheter till anställning. Det krävs då ett strt arbete avseende mtivatin, anpassning ch stöttning. Under periden har Samrdningsförbundet finansierat nedanstående verksamheter: Förbundet finansierar två Individsamverkansteam. Ett i Mölndal/Härryda ch ett i Partille/Lerum/Alingsås. Teamen har tillsammans arbetat med 92 deltagare under Teamen är tvärsektriella ch samrdnar rehabilitering mt arbete för invånare med behv av arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser. Balder, förbundets verksamhet för unga vuxna i åldern år med psykisk hälsa, sträcker sig över förbundets samtliga kmmuner. Balders team består av jbbcacher, sm stöttar deltagarna ut mt arbetsmarknaden samt en psyklg. Cachningen kmbineras för flera deltagare med krttidsterapi. Syftet med Balder är att deltagarna ska erhålla arbete eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete alternativt börja studera. Balder har under 2010 arbetat med 122 deltagare. Rehabiliteringsträdgården på Gunneb Sltt har under 2010 tagit emt 17 deltagare. Verksamheten avser att vara starten på en arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med främst stressrelaterad hälsa. Fkus ligger på att deltagaren efter avslutad rehabiliteringsperid skall kunna frtsätta i aktiva åtgärder för en återgång till arbetslivet. Rehabiliteringsträdgården på Gunneb Sltt har under året övergått i Prjekt Fyrklövern, huvudsakligen finansierade av riktade regeringsmedel. Ttalt i prjekt Fyrklövern har det under 2010 deltagit 100 kvinnr. Av dessa tillhör 22 förbundets medlemskmmuner, 16 av dessa har deltagit i Fyrklövern på Gunneb, 1 på Grön Rehab Nrd Ost ch 6 har deltagit på Grön Rehabilitering på Härlanda Örtagård. AKTIV bedrivs i fyra av förbundets kmmuner. Verksamheten syftar till att med hjälp av fysisk aktivitet förbättra deltagarens fysiska ch psykiska hälsa ch därmed öka deltagarens arbetsförmåga. AKTIV används sm en första insats på vägen tillbaka till arbete ch sm en förträning inför frtsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Under året har ca 300 individer deltagit i AKTIV. Sida 6 av 13

7 Försäkringskassa på vårdcentral innebär att försäkringskassetjänsteman finns fast tid på vårdcentral, ca en dag/vecka ch vårdcentral. Syfte är att genm samverkan ch nära dialg mellan Försäkringskassan ch Primärvården förhindra ch/eller förkrta sjukskrivning, återföra individer till arbete samt främja kunskapsöverföring mellan dessa två rganisatiner. Idag finns denna verksamhet på fyra vårdcentraler inm förbundets kmmuner (fem fram till halvårsskiftet). Praktiksamrdnaren arbetar över förbundets hela gegrafiska mråde. Avsikten med tjänsten är att fungera sm ett utökat stöd för individen mellan lika insatser, samrdna resurserna kring deltagarna, samt arbeta stödjande/handledande på praktikplatser mt deltagare ch arbetsgivare. Målet är att individen genm kntakt med praktiksamrdnaren ch i samspel med övriga insatser ökar sina möjligheter till snabbare egen försörjning. För målgruppen vanligt förekmmande prblematik är varierad grad av psykisk hälsa, sciala ch/eller empatiska svårigheter. Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektrsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inm rehabiliteringsmrådet) ch kmpletteras med uppföljningsverktyget DIS (deltagare i samverkan). Kmpletteringen med DIS görs då SUS inte varit ett fullgtt uppföljningssystem. Från september 2010 kmmer ett nytt uppföljningssystem Nya SUS. Detta kan kmma att innebära att redvisningen i DIS inte behöver göras framgent. Samrdningsförbundet finansierar tillsammans med de övriga samrdningsförbunden i Västra Götaland en resurspersn riktad mt SUS ch DIS. Samrdningsförbundets styrelse har sm mål fastställt att deltagandet i verksamheter sm är finansierade av Samrdningsförbundet bör leda till arbete, praktik eller studier. Styrelsen har valt rdalydelsen bör istället för skall då de ser att en ökad hälsa ch förflyttning närmare egen försörjning är ett mycket värdefullt delmål helt i linje med lagstiftningens intentiner. Exempel på detta är att det är mer samhällseknmiskt ch av större värde för den enskilde att förflyttas från exempelvis sjukpenning till arbetslöshetsersättning. Verksamheterna ska ha en tydlig riktning mt arbetslinjen ch deltagandet skall för individen vara tidsbegränsat. Infrmatinsspridning Under året har ni nyhetsbrev till persnalen i alla rganisatiner tagits fram ch spridits. Kansliets persnal har gjrt föredragningar m samrdningsförbundet för en mängd lika knstellatiner hs huvudmännen. Förbundets hemsida uppdateras regelbundet ch innehåller bl.a. infrmatin m de verksamheter sm förbundet finansierar. Rutiner för eknmi ch administratin sm ankmmer ett samrdningsförbund upprättades under Sida 7 av 13

8 Finansiella mål I verksamhetsmålen finns inga finansiella mål angivna vilket berr på att förbundet inte har några avkastningskrav, vilket inte heller är lagstiftningens intentin. Ett grundläggande finansiellt mål är dck att förbundet driver verksamhet inm fastslagna medel ch med en gd eknmisk hushållning. För att Samrdningsförbundet skall anses ha en gd eknmisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kstnad sm möjligt. Dessutm skall verksamheten hålla gd kvalitet. Eknmisk sammanfattning: Belpp i tkr Utfall jan-dec Aktuell Budget helår Avvikelse jan-dec Bkslut 2009 Nettkstnad Bidrag Resultat Utgående EK Sida 8 av 13

9 Resultaträkning Belpp i kr Nt Verksamhetens intäkter Bidrag från huvudmännen Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kstnader Rehabiliteringsinsatser Övriga externa kstnader Persnalkstnader Avskrivningar Summa verksamhetskstnader Verksamhetens rörelseresultat Resultat från finansiella pster Ränteintäkter Räntekstnader Resultat efter finansiella pster Årets resultat Sida 9 av 13

10 Balansräkning Belpp i kr Nt Tillgångar Omsättningstillgångar Krtfristiga frdringar Övriga frdringar Kassa ch bank Summa msättningstillgångar Summa tillgångar Belpp i kr Eget kapital ch skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Krtfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Summa krtfristiga skulder Summa eget kapital ch skulder Sida 10 av 13

11 Kassaflödesanalys Belpp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella pster Justering av pster sm inte ingår I kassaflödet m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefrdringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar Redvisningsprinciper Bkslutet ch årsredvisningen är upprättade enligt den kmmunala redvisningslagen ch gd redvisningssed. Om avvikelse förekmmer framgår det av ntanteckningarna nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar ch skulder har värderats till anskaffningsvärdet, m inget annat anges nedan. Frdringarna har upptagits till de belpp varmed de beräknas inflyta. Nter Nt 1 Styrelse ch persnalkstnader Styrelsearvde/Persnalkstnader/Revisin Summa Styrelse ch persnalkstnader Sida 11 av 13

12 Nt 2 Krtfristiga frdringar Mervärdesskatt Skatteknt Kundfrdringar Upplupna intäkter - - Summa Krtfristiga frdringar Resultatdispsitin För 2010 redvisar samrdningsförbundet ett negativt resultat på kr inklusive finansnett. Ingående eget kapital Årets resultat Ttalt Styrelsen föreslår att ett negativt resultat inte skall regleras enligt KL 8 kap. 5b 5:e punkten ch att till ny räkning överförs: Summa Förslag till beslut Samrdningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum ch Alingsås föreslås besluta Att upprättad Årsrapprt med finansiella delar ch bilagd Verksamhetsberättelse för 2010 i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande gdkänns ch överlämnas med revisrernas skrivelse till: kmmunstyrelsen i Mölndal kmmunstyrelsen i Partille kmmunstyrelsen i Härryda till kmmunstyrelsen i Lerum till kmmunstyrelsen i Alingsås till Försäkringskassan till styrelsen för Västra Götalandsreginen till Arbetsförmedlingen Sida 12 av 13

13 till Riksrevisinen, revisinen för Västra Götalandsreginen samt till kmmunrevisr i Härryda kmmun. Att överskttet för 2010 överförs till 2011 UNDERSKRIFTER: Lars Lewander Ordförande Peter Engwall Vice rdförande Anita Brke Thmas Gustafssn Samrdningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda ch Lerum Charltte Axelssn Förbundschef Bilagr: Verksamhetsberättelse 2010 Sida 13 av 13

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

ÅRSREDOVISNING med tillhörande VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr 222 000-2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal,

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Finspångs Samordningsförbund Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång Org.nr. 222000-2170 1 Innehållsförteckning 1 Förbundet... 3 1.1 Samordningsförbundets organisation

Läs mer

Samordningsförbundet Kungälv

Samordningsförbundet Kungälv Försäkringskassan Västra Götaland Diarienr: 2008:013.2 Kungälvs kommun Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Kungälv Ansvarig tjänsteman Per Liljebäck HAR

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet.

På grund av jäv deltar inte Agneta Bode, S, i handläggningen av ärendet. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-09-11 Blad 41 Ks 138 Au 134 Dnr 137/2012-007 Årsredovisning 2011, Västra Mälardalens Samordningsförbund Från Samordningsförbundet

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer