ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Samrdningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum ch Alingsås, rganisatinsnummer , med säte i Mölndals Stad avger årsrapprt för Samrdningsförbundet upprättar delårsbkslut per sista juli samt årsbkslut sm synkrniseras med medlemmarnas redvisningar. Samrdningsförbundet bildades den 1 juli 2006 utifrån ett initiativ från förbundets medlemmar. Per den 1 januari 2007 började förbundet att finansiera verksamheter. De verksamheter sm Samrdningsförbundet finansierat 2010 presenteras i bilagd verksamhetsberättelse. SAMMANFATTNING AV FÖRVALTNINGSBERÄTTELSENS INNEHÅLL Främst kan året sammanfattas med att förbundet har vuxit med ännu en kmmun. Alingsås blev en medlemspart den 1 juli Året kan även glädjande sammanfattas med att 979 persner har deltagit i verksamheter finansierat av samrdningsförbundet. Alla förbundets pririterade grupper har verksamheter knutna till sig. Likaså har många aktiviteter genmförts för att stödja kunskaps- ch strukturutveckling. Sammantaget uppnås de uppsatta målen i de 7 av förbundet finansierade verksamheterna. Den samlade bedömningen är att mål ch ambitiner i verksamhetsplanen 2010 är uppfyllda. Förbundet gör ett eknmiskt översktt, sm kmmer att användas i planerad verksamhet under Lagstiftningen - Ett synsätt på välfärdsarbetet Lagen m Finansiell samrdning (Lag 2003:1210 m finansiell samrdning) handlar ytterst m att erövra ett nytt synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt sm innebär att den enskilde individens behv, förmåga ch delaktighet är grunden för vilken rehabilitering sm sätts in ch där medarbetarnas gemensamma kmpetens utvecklas ch står till förfgande tillsammans med myndigheternas samlade möjligheter. Samrdningsförbundets arbete utgår därför från en visin m att man med gemensamma resurser tar ett gemensamt ansvar. Arbetet skall utgå från det lkala perspektivet, individens behv ch medarbetarnas erfarenheter. De samverkande rganisatinerna är utgångspunkten för hur Samrdningsförbundet väljer att rganisera den verksamhet sm stöds/finansieras av förbundet. Samverkan genm Finansiell samrdning dvs. när både stat, kmmun ch landsting stödjer samverkan via en gemensam juridisk persn är unikt i svensk förvaltningshistria. Det är första gången sedan 1634 sm vi har möjlighet att arbeta så gränsöverskridande sm samrdningsförbunden medger. En viktig erfarenhet har på ett träffsäkert sätt fångats i statlig utredning: Samverkan är inte ett tillstånd sm går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande prcess sm varje dag måste erövras, etableras ch ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114) Sida 2 av 13

3 Händelser av vikt under 2010 Alingsås kmmun har blivit medlem i förbundet. Samrdningsförbundet beviljades medel från regeringen för att arbeta med kvinnrs hälsa. Ansökan gjrdes tillsammans med fyra andra samrdningsförbund ch prjekt Fyrklövern startades upp i januari. Påbörjat ett närmare samarbete med kmmunernas flkhälsstrateger ch flkhälsdiskarna i kmmunerna. Genmfört en gemensam styrelseknferens tillsammans med de fyra Götebrgsförbunden på Gunneb Sltt med temat flkhälsa. Förbundschefen har gått en utbildning avseende ledarskap inm Finansiell samrdning Biträdande förbundschefen har påbörjat en ledarskapsutbildning i finansiell samrdning Bistått i uppstart av samrdningsförbund i Halland. Genmfört en gemensam utbildningsdag tillsammans med samtliga förbund i Västra Götaland. Deltagit i en intrduktin avseende lösningsfkuserat förhållningssätt sm en metd. Deltagit i Natinell knferens i Malmö. Tagit emt studiebesök från Eskilstuna. Tagit emt studiebesök av scialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrssn. Tagit emt ett studiebesök från Samrdningsförbundet Dalsland En cach från Balder är med i ett prfessinellt nätverk i Partille, sm diskuterar m frågr kring ungdmar med funktinshinder. Biträdande förbundschefen deltar i ett natinellt nätverk för prcesstödjare i Samrdningsförbund. En Aktivitetskatalg är framtagen ch sammanställd avseende samtliga verksamheter inm målgruppen unga vuxna. Förbundet är en part i en EU-ansökan avseende diplmering av ansvarsfullt företagande. Förbundet har återaktualiserad nätverkandet både med de övriga verksamheter riktade mt unga vuxna samt handläggareteam i de övriga samrdningsförbunden i GBGreginen. Varit en part i uppstarten av Ungdmscentralen i Lerum. Deltagit i en gemensam styrelseknferens tillsammans med de fyra Götebrgsförbunden på Ängås gård med temat jämställdhet. Svarat på förfrågan från Götebrgsreginens kmmunalförbund (GR) avseende möjligheten att bistå med rehabiliteringsinsatser för nyanlända med låg prestatinsförmåga. Medlemmar Samrdningsförbundets medlemmar är: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsreginen, Mölndals Stad, Partille-, Lerum-, Härryda- ch Alingsås kmmuner. Bidrag Samrdningsförbundet erhåller bidrag från medlemmarna i syfte att främja samverkan inm rehabiliteringsmrådet mellan aktörerna. Respektive medlems fullmäktige fastställde budgeten för 2010 till 9,2 miljner krnr, det finansiella bidraget är fördelat enligt tabell nedan. Kmmunernas fördelning baseras på andel invånare per den 30 juni Sida 3 av 13

4 Bidrag i tkr Försäkringskassan 2300 Arbetsförmedlingen 2300 Kmmunerna 2300 Reginen 2300 Ttalt 9200 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE Samrdningsförbundet leds av en styrelse sm består av fyra ledamöter ch sju ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamt ch en ersättare, kmmunerna representerar med varsin ersättare. Styrelsen har under 2010 haft sex sammanträden. Utöver det har delar av styrelsen medverkat på natinell knferens i Malmö april samt knferens med temat samverkan i Götebrg 20 maj, samt gemensamma styrelsemöten med de fyra Götebrgsförbunden den 18 januari med temat flkhälsa ch den 17 december med temat jämställdhet. ORGANISATION Samrdningsförbundet bildades med ambitinen att bli en viktig aktör i arbetet med att utveckla en bättre välfärd inm förbundets gegrafiska mråde. Samrdningsförbundets intentiner är att arbetet skall ske i samklang med huvudmännens verksamheter lkalt för att bygga på befintliga grunder ch lkala behv. Detta arbetssätt förväntas effektivisera resursanvändningen ch förbättra samarbetet mellan myndigheterna. Förbundet får dck inte fatta sådana beslut sm utgör myndighetsutövning gentemt enskilda persner utan det ankmmer på respektive myndighet att besluta m rehabiliteringsinsatser eller ffentligt försörjningsstöd. Samrdningsförbundets beslutande rgan är dess styrelse. Förbundschefen har till uppgift att leda arbetet inm förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen ska även ansvara för beredning av de underlag sm styrelsen behöver för att driva Samrdningsförbundet enligt de riktlinjer ch mål sm lagen anger. Till stöd har förbundschefen en beredningsgrupp bestående av chefer ch tjänstemän från varje huvudman. Beredningsgruppens rll är bland annat är att utgöra ett stöd för förbundschefen, möjliggöra att samverkansprcessen utvecklas ch återföra infrmatin från Samrdningsförbundet till den egna rganisatinen. LSG (lkal samverkansgrupp) har en str betydelse för legitimitet, effektivitet ch kntinuitet i samverkansarbetet samt har den lkala kunskapen ch förankringen. Samrdningsförbundet bistår LSG i uppdraget sm styrgrupp för verksamheter finansierade av Samrdningsförbundet samt i det övriga lkala samverkansarbetet. LSG:s identifierar behvsgrupper, ser tidiga impulser samt identifiera förändringar hs målgruppen. Dessa iakttagelser skickas vidare till samrdningsförbundets styrelse. LSG sammanträder två gånger per termin i vardera kmmun förutm Alingsås där denna gruppering inte finns. I Västra Götaland finns ett reginalt nätverk för finansiell samrdning. Förbundschefen sitter med i arbetsutskttet för detta nätverk. Nätverkets främsta uppgift är att vara ett frum för dialg, erfarenhetsutbyte ch gemensamt lärande, i syfte att föra utvecklingen av metder ch verksamheter framåt. Sida 4 av 13

5 Ändamål Förbundets ändamål är att inm sitt gegrafiska mråde svara för en finansiell samrdning inm rehabiliteringsmrådet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsreginen ch berörda kmmuner i syfte att underlätta ch uppnå en effektiv resursanvändning enligt Lag (2003:1210) m finansiell samrdning inm rehabiliteringsinsatser. Resurserna skall användas för samrdnade bedömningar ch insatser i syfte att den enskilde med skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Samrdningsförbundet skall vara en arena för dialg vid individens övergång mellan myndigheterna samt försäkra att en säkerställd nivå av samverkan hela tiden upprätthålls. Samrdningsförbundet kan även vara ett stöd i frm av kartläggningar ch kmpetensutveckling för medarbetare samt en arena för att lösa löpande samverkansfrågr på chefs- ch handläggarnivå. Följande grupper är pririterade i samrdningsförbundet ch ligger i linje med lagstiftningens intentiner: 1. unga vuxna 18 till 29 år Unga vuxna år med psykisk hälsa sm behöver stöttning till arbete ch studier är en högt pririterad grupp. 2. långtidsberende av samhällets stöd för sin försörjning Det finns grupper sm blir kvar i ett långvarigt berende av de lika samhällsstöden. Det gäller långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna ch persner med försörjningsstöd. För dessa grupper har parternas rdinarie åtgärder inte räckt till. 3. hälsa hs kvinnr Kartläggning visar att kvinnr har en högre hälsa än männen. 4. persner i behv av förebyggande hälsåtgärder I prpsitinen 2002/03:132 anges att en tänkbar målgrupp för finansiell samrdning inm rehabiliteringsmrådet är persner sm är i behv av förebyggande hälsåtgärder. Dessa persner, i förvärvsaktiv ålder, är de sm löper risk att hamna i långvarigt försörjningsberende ch med ett behv av samrdnad rehabilitering Verksamheter sm finansieras av Samrdningsförbundet Samrdningsförbundet finansierar verksamheter sm riktar sig till persner sm är i behv av samrdnade rehabiliteringsinsatser för att kunna uppnå en högre andel egen försörjning. Styrelsens övergripande mål under 2010 har varit att stötta de ingående parternas samverkan. Samverkan mellan myndigheter ställer stra krav på de inblandade parterna ch Samrdningsförbundet har en unik möjlighet att sektrsövergripande samrdna insatser sm syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Styrelsen har beslutat m att verksamheterna ska ha realistiska mätbara mål sm är kpplade till syftet att öka möjligheterna till egen försörjning ch en effektivare användning av gemensamma resurser. Verksamhetsmålen regleras i varje verksamhets styrdkument. Sida 5 av 13

6 Målen har frmulerats utifrån resultat ch uppdrag sm utgår från en helhetssyn på individens behv ch på den samhälleliga nyttan. Styrelsen har under 2010 anslagit resurser så att finansierade verksamheter kan rganiseras utifrån denna helhetssyn. Kntinuerligt utifrån vad sm resultatet visar vidtar styrelsen beslut avseende justeringar i arbetssättet. Styrelsen erhåller rapprtering avseende verksamheterna vid varje sammanträde. Under periden har 979 persner deltagit i verksamheter finansierade av Samrdningsförbundet. Detta är någt fler än för Utöver dessa har knsultatin avseende 778 försäkringskasseärenden gjrts på vårdcentralerna samt 25 kvinnr inm prjekt Fyrklövern. Detta tillsammans ger 1757 ärenden ttalt för Av de avslutade gick 36 % (38) till arbete eller studier ch ytterligare 8 % (16) bedömdes vara färdiga med sin rehabilitering ch red att stå till arbetsmarknadens förfgande års siffrr inm parantes. Förbundets målgrupp uppvisar fta en svår ch kmplex prblembild vars förmåga till att bli självförsörjande inte alltid är relaterat till tillgången/möjligheter till anställning. Det krävs då ett strt arbete avseende mtivatin, anpassning ch stöttning. Under periden har Samrdningsförbundet finansierat nedanstående verksamheter: Förbundet finansierar två Individsamverkansteam. Ett i Mölndal/Härryda ch ett i Partille/Lerum/Alingsås. Teamen har tillsammans arbetat med 92 deltagare under Teamen är tvärsektriella ch samrdnar rehabilitering mt arbete för invånare med behv av arbetslivsinriktade rehabiliterande insatser. Balder, förbundets verksamhet för unga vuxna i åldern år med psykisk hälsa, sträcker sig över förbundets samtliga kmmuner. Balders team består av jbbcacher, sm stöttar deltagarna ut mt arbetsmarknaden samt en psyklg. Cachningen kmbineras för flera deltagare med krttidsterapi. Syftet med Balder är att deltagarna ska erhålla arbete eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete alternativt börja studera. Balder har under 2010 arbetat med 122 deltagare. Rehabiliteringsträdgården på Gunneb Sltt har under 2010 tagit emt 17 deltagare. Verksamheten avser att vara starten på en arbetslivsinriktad rehabilitering för individer med främst stressrelaterad hälsa. Fkus ligger på att deltagaren efter avslutad rehabiliteringsperid skall kunna frtsätta i aktiva åtgärder för en återgång till arbetslivet. Rehabiliteringsträdgården på Gunneb Sltt har under året övergått i Prjekt Fyrklövern, huvudsakligen finansierade av riktade regeringsmedel. Ttalt i prjekt Fyrklövern har det under 2010 deltagit 100 kvinnr. Av dessa tillhör 22 förbundets medlemskmmuner, 16 av dessa har deltagit i Fyrklövern på Gunneb, 1 på Grön Rehab Nrd Ost ch 6 har deltagit på Grön Rehabilitering på Härlanda Örtagård. AKTIV bedrivs i fyra av förbundets kmmuner. Verksamheten syftar till att med hjälp av fysisk aktivitet förbättra deltagarens fysiska ch psykiska hälsa ch därmed öka deltagarens arbetsförmåga. AKTIV används sm en första insats på vägen tillbaka till arbete ch sm en förträning inför frtsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. Under året har ca 300 individer deltagit i AKTIV. Sida 6 av 13

7 Försäkringskassa på vårdcentral innebär att försäkringskassetjänsteman finns fast tid på vårdcentral, ca en dag/vecka ch vårdcentral. Syfte är att genm samverkan ch nära dialg mellan Försäkringskassan ch Primärvården förhindra ch/eller förkrta sjukskrivning, återföra individer till arbete samt främja kunskapsöverföring mellan dessa två rganisatiner. Idag finns denna verksamhet på fyra vårdcentraler inm förbundets kmmuner (fem fram till halvårsskiftet). Praktiksamrdnaren arbetar över förbundets hela gegrafiska mråde. Avsikten med tjänsten är att fungera sm ett utökat stöd för individen mellan lika insatser, samrdna resurserna kring deltagarna, samt arbeta stödjande/handledande på praktikplatser mt deltagare ch arbetsgivare. Målet är att individen genm kntakt med praktiksamrdnaren ch i samspel med övriga insatser ökar sina möjligheter till snabbare egen försörjning. För målgruppen vanligt förekmmande prblematik är varierad grad av psykisk hälsa, sciala ch/eller empatiska svårigheter. Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektrsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inm rehabiliteringsmrådet) ch kmpletteras med uppföljningsverktyget DIS (deltagare i samverkan). Kmpletteringen med DIS görs då SUS inte varit ett fullgtt uppföljningssystem. Från september 2010 kmmer ett nytt uppföljningssystem Nya SUS. Detta kan kmma att innebära att redvisningen i DIS inte behöver göras framgent. Samrdningsförbundet finansierar tillsammans med de övriga samrdningsförbunden i Västra Götaland en resurspersn riktad mt SUS ch DIS. Samrdningsförbundets styrelse har sm mål fastställt att deltagandet i verksamheter sm är finansierade av Samrdningsförbundet bör leda till arbete, praktik eller studier. Styrelsen har valt rdalydelsen bör istället för skall då de ser att en ökad hälsa ch förflyttning närmare egen försörjning är ett mycket värdefullt delmål helt i linje med lagstiftningens intentiner. Exempel på detta är att det är mer samhällseknmiskt ch av större värde för den enskilde att förflyttas från exempelvis sjukpenning till arbetslöshetsersättning. Verksamheterna ska ha en tydlig riktning mt arbetslinjen ch deltagandet skall för individen vara tidsbegränsat. Infrmatinsspridning Under året har ni nyhetsbrev till persnalen i alla rganisatiner tagits fram ch spridits. Kansliets persnal har gjrt föredragningar m samrdningsförbundet för en mängd lika knstellatiner hs huvudmännen. Förbundets hemsida uppdateras regelbundet ch innehåller bl.a. infrmatin m de verksamheter sm förbundet finansierar. Rutiner för eknmi ch administratin sm ankmmer ett samrdningsförbund upprättades under Sida 7 av 13

8 Finansiella mål I verksamhetsmålen finns inga finansiella mål angivna vilket berr på att förbundet inte har några avkastningskrav, vilket inte heller är lagstiftningens intentin. Ett grundläggande finansiellt mål är dck att förbundet driver verksamhet inm fastslagna medel ch med en gd eknmisk hushållning. För att Samrdningsförbundet skall anses ha en gd eknmisk hushållning krävs att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning uppnås. Rätt saker skall göras till så låg kstnad sm möjligt. Dessutm skall verksamheten hålla gd kvalitet. Eknmisk sammanfattning: Belpp i tkr Utfall jan-dec Aktuell Budget helår Avvikelse jan-dec Bkslut 2009 Nettkstnad Bidrag Resultat Utgående EK Sida 8 av 13

9 Resultaträkning Belpp i kr Nt Verksamhetens intäkter Bidrag från huvudmännen Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kstnader Rehabiliteringsinsatser Övriga externa kstnader Persnalkstnader Avskrivningar Summa verksamhetskstnader Verksamhetens rörelseresultat Resultat från finansiella pster Ränteintäkter Räntekstnader Resultat efter finansiella pster Årets resultat Sida 9 av 13

10 Balansräkning Belpp i kr Nt Tillgångar Omsättningstillgångar Krtfristiga frdringar Övriga frdringar Kassa ch bank Summa msättningstillgångar Summa tillgångar Belpp i kr Eget kapital ch skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Krtfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Summa krtfristiga skulder Summa eget kapital ch skulder Sida 10 av 13

11 Kassaflödesanalys Belpp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella pster Justering av pster sm inte ingår I kassaflödet m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefrdringar Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar Redvisningsprinciper Bkslutet ch årsredvisningen är upprättade enligt den kmmunala redvisningslagen ch gd redvisningssed. Om avvikelse förekmmer framgår det av ntanteckningarna nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar ch skulder har värderats till anskaffningsvärdet, m inget annat anges nedan. Frdringarna har upptagits till de belpp varmed de beräknas inflyta. Nter Nt 1 Styrelse ch persnalkstnader Styrelsearvde/Persnalkstnader/Revisin Summa Styrelse ch persnalkstnader Sida 11 av 13

12 Nt 2 Krtfristiga frdringar Mervärdesskatt Skatteknt Kundfrdringar Upplupna intäkter - - Summa Krtfristiga frdringar Resultatdispsitin För 2010 redvisar samrdningsförbundet ett negativt resultat på kr inklusive finansnett. Ingående eget kapital Årets resultat Ttalt Styrelsen föreslår att ett negativt resultat inte skall regleras enligt KL 8 kap. 5b 5:e punkten ch att till ny räkning överförs: Summa Förslag till beslut Samrdningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum ch Alingsås föreslås besluta Att upprättad Årsrapprt med finansiella delar ch bilagd Verksamhetsberättelse för 2010 i enlighet med föreliggande tjänsteutlåtande gdkänns ch överlämnas med revisrernas skrivelse till: kmmunstyrelsen i Mölndal kmmunstyrelsen i Partille kmmunstyrelsen i Härryda till kmmunstyrelsen i Lerum till kmmunstyrelsen i Alingsås till Försäkringskassan till styrelsen för Västra Götalandsreginen till Arbetsförmedlingen Sida 12 av 13

13 till Riksrevisinen, revisinen för Västra Götalandsreginen samt till kmmunrevisr i Härryda kmmun. Att överskttet för 2010 överförs till 2011 UNDERSKRIFTER: Lars Lewander Ordförande Peter Engwall Vice rdförande Anita Brke Thmas Gustafssn Samrdningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda ch Lerum Charltte Axelssn Förbundschef Bilagr: Verksamhetsberättelse 2010 Sida 13 av 13

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2009 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN 1(14) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2011 Beslutad vid styrelsemöte den 24 november 2010 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 461 83 Trollhättan Organisationsnummer: 222 000-1719 Verksamhetsplan

Läs mer

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan

Styrdokument. Innehållsförteckning. 1. Inledning 1.1 Mål och riktlinjer för verksamheten 1.2 FN:s barnkonvention 1.3 En nationell handlingsplan Styrdkument Dkumenttyp: Regler Beslutat av: Kmmunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-05-06 76 Ansvarig: Rådet för funktinshinderfrågr Revideras: Valår Följas upp: Vid behv REGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUNS

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Samordning av insatser Arbetsvägen för alla. Samordning av insatser för unga. Ett genomförandeprojekt 2015

Samordning av insatser Arbetsvägen för alla. Samordning av insatser för unga. Ett genomförandeprojekt 2015 ESF-Förstudie 2014 Samrdning av insatser Arbetsvägen för alla - Målgruppen: 16-64 år, långtidsarbetslösa, sjukskrivna ch persner med funktinsnedsättning ch/eller diffus prblematik. - Förstudiens uppdrag:

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret

Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen 866601-1591 Rakenskapsaret 2014 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret 2014. Frvaltnlngsberattelse

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01

1(16) Uppföljning. Ändrad: 2014-12-01 1(16) Uppföljning 2(16) Arbetsmiljöplicy 3 Systematiska arbetsmiljöarbetet 4 Årsplan - systematiska arbetsmiljöarbetet 5 Friskvårdsplicy 6 Tbak, Alkhl ch Drgplicy 6 Lagar ch föreskrifter 6 Ansvar 7 Förvaring

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se

Delårsrapport. Foto; Jakob Dahlström. ljusdal.se Delårsrapprt 2015 Ft; Jakb Dahlström ljusdal.se Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrmdell 1 Utvecklingsstrategi 2 Fullmäktigemål 6 Eknmisk översikt 8 Eknmiska sammanställningar Resultaträkning

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf VERKSAMHETSPLAN och BUDGET ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 2011-2013

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Vinka IN modellen Vingåker och Katrineholm 2016

Vinka IN modellen Vingåker och Katrineholm 2016 Ansökan från LSG Katrinehlm Vingåker avseende frtsatt utveckling av samverkansmdell för individer med särskilda behv i åldern 16 29 år Periden nvember 2016 december 2017 1 Vinka IN mdellen Vingåker ch

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Kris & beredskapsarbete i Östhammar 2017 Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Histriskt beredskapsarbete Nuläge Dagens kris ch beredskapsarbete utgår från lagar ch förrdningar Principer råder kring samverkan

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Styrelsen för HSB bstadsrättsförening Clsseum i Nacka Org.nr: 769615-7192 f r härmed avge rsredvisning för föreningens verksamhet under räkenskaps ret 2012-01-01-2012-12-31 ARSREDOVISNING styrelsen för

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer