JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE"

Transkript

1 JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer , får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret Verksamhet Stiftelsen har till ändamål att inm Ljungskile, Uddevalla kmmun förvärva, äga ch förvalta fastigheter eller tmträtter samt bygga bstäder, affärslägenheter ch därtill hörande kllektiva anrdningar. Våra fastigheter Fastighetsbeståndets ttala yta uppgick vid årsskiftet till kvm, fördelat på 180 bstäder samt 20 lkaler. Av den ttala ytan utgjrde 97 % bstäder. Merparten av företagets fastigheter återfinns i Ljungskile tätrt. Fastighetsutveckling ch investering Vi arbetar med fkus på att ta hand m våra fastigheter på ett så prfessinellt sätt sm möjligt. Utifrån ett kstnadseffektivt perspektiv pririteras åtgärder sm både hus ch hyresgäster mår bra av. Under 2013 har 1,5 (2,7) Mkr lagts på underhållsåtgärder i våra fastigheter. Vi har bl. a. asfalterat vid garagen samt justerat brunnar ch installerat nya dagvattenledningar vid Parkvägen. På Krpemyren har vi blästrat ch målat balkngpelare ch dränerat marken. Vi har installerat nya värmepumpar på Hällemrådet. Under kmmande år planeras stam- ch badrumsrenvering av fastigheterna på Parkvägsmrådet Under 2014 kmmer renvering av fastigheten på Parkvägen 5 ch 7 att påbörjas. l samband med renveringen kmmer stiftelsen även att se över den yttre miljön. Marknad Efterfrågan på bstäder har under 2013 varit str. Vakansgraden för bstäder ligger på O% (0,3 %). Omflyttningen har en årstakt på 13 % (18 %). Hyrrna höjdes från 1 april med 2,3 % för lägenheter med varmhyra ch med 2,2 % för lägenheter med kallhyra. Garage, p-platser ch lkaler höjs med 2,3 %. l förhandlingarna m 2014 års hyrr har parterna inte nått en överenskmmelse m en hyreshöjning för bstäder, lkaler ch p-platser. Medarbetare stiftelsen Ljungskilehem har fyra anställda under året varav en är säsngsanställd fastighetsskötare med fkus på den yttre skötseln under periden april till september. Från årsskiftet 2012 har det med Bstadsstiftelsen Uddevallahem ( ) ingåtts ett avtal m att mbesörja all administrativ förvaltning. Kund Vårt främsta mål är att våra hyresgäster ska trivas med sitt bende hs ss. Aven m vi inte alltid kan tillgdse alla individuella behv arbetar vi ständigt med att bli bättre på vår service. /

3 Finansiering Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 11,5 Mkr. sliditeten har ökat mt föregående år ch är 25% (21 %). Den genmsnittliga låneräntan på checkräkningskrediten uppgick till 3,3% (3,3 %). Stiftelsen har sedan 2009 hela sin upplåning genm Uddevalla kmmuns internbank. Risk- ch känslighetsanalys Ljungskilehems verksamhet påverkas av förändringar i kassaflöden, fastigheternas värde ch övriga risker. stiftelsen arbetar aktivt med att minimera dessa risker genm förebyggande arbete. Kassaflöden Hyresintäkter (bstäder ch lkaler) ch uthyrningsgrad Bstadshyrrna är förhållandevis säkra ch förutsägbara. Av Ljungskilehems hyresintäkter kmmer 94 % från bstäder ch 6 % från lkalhyrr, p-platser ch garage. Driftkstnader De taxebundna kstnaderna hänför sig huvudsakligen till värme, el, vatten ch sphämtning. Dessa kstnader uppgår till 44 % av de ttala driftkstnaderna. Förändring i dessa taxr har därför en str inverkan på resultatet. Av dessa utgör fjärrvärmekstnaden den största. stiftelsen arbetar knsekvent för att minska användningen av fjärrvärme samt elförbrukning. Vädrets säsngsvariatiner har en relativt str påverkan på kstnaderna. Finansnett ch ränterisker Ett fastighetsföretags största enskilda kstnad är räntekstnaden. Ljungskilehems finansplicy reglerar förhållandet mellan andelen rörliga respektive bundna lån i låneprtföljen. Den anger ckså ett intervall för räntebindningstider samt fördelningen mellan antalet långivare ch förfallstrukturen på låneprtföljen. Detta för att minimera risken för refinansiering. Övriga risker För att kunna investera ch utveckla fastigheterna ch verksamheten är tillgången på kapital av största vikt. stiftelsen har genm att finansiera sig genm kmmunens internbank säkerställt tillgången på kapital. stiftelsens kreditrisker avser främst hyresfrdringar. För denna typ av frdringar är kreditrisken begränsad då samtliga hyrr ska betalas i försktt. Genm mdellen med att låna via kmmunens internbank har stiftelsen ckså begränsat likviditetsrisken. Inm fastställd kreditlimit finns alltid likvida medel att tillgå. En stabil grund stiftelsens eknmiska utveckling framöver bedöms sm stabil ch uthyrningsgraden förutspås vara frtsatt gd. Vi ser dck att lönsamheten har försämrats trts låga räntenivåer ch låga vakanskstnader. Det berr främst på att vår intäktsutveckling under de senaste åren har varit sämre i jämförelse med ett antal allmännyttiga bstadsföretag av ungefär liknande strlek ch att vi har ett strt underhållsbehv eftersm vårt fastighetsbestånd till största delen är byggt under periden ch därmed uppnått en ålder då större underhållsåtgärder är nödvändiga. Ljungskilehem står bra rustat inför kmmande år ch kan knstatera att syftet med stiftelsens verksamhet ch ändamål enligt stadgarna är väl uppfyllt. CJ?'

4 Flersårsöversikt (belpp i Tkr) Nettmsättning Resultat efter finansiella pster Balansmslutning sliditet, % 25% 21% 20% 18% 21% 16% Vinstdispsitin styrelsen har beslutat att årets vinst på krnr jämte balanserade vinstmedel m krnr skall överföras i ny räkning. Resultatet av stiftelsens verksamhet samt stiftelsens eknmiska ställning framgår av följande resultat- ch balansräkningar samt kassaflödesanalys. l övrigt hänvisas till särskilda nter ch kmmentarer. /

5 STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM RESULTATRÄKNING för år 2013 Belpp i kr NOT NETTOOMSÄTTNING Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter FÖRVALTNINGSKOSTNADER Driftskstnader Underhållskstnader F a stig hetsskatt Avskrivningar ch nedskrivningar BRUTTORESULTAT CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER RÖRELSERESUL TAT FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekstnader ch liknande resultatpster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av peridiseringsfnd Avskrivningar utöver plan RESUL TAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ARETS RESUL TAT ~

6 STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM BALANSRÄKNING för år 2013 Belpp i kr TILLGÄNGAR NOT ANLÄGGNINGsTILLGÄNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Mark Maskiner ch inventarier Pågående ny- ch mbyggnatiner FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Långfristigt värdepappersinnehav Långfristiga frdringar SUMMA ANLÄGGNINGsTILLGÄNGAR OMSÄ TTNINGSTILLGÄNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Hyresfrdringar övriga frdringar Förutbetalda kstnader ch upplupna intäkter KASSA OCH BANK SUMMA OMSÄ TTNINGSTILLGÄNGAR SUMMA TILLGÄNGAR ?.1?"

7 STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL NOT BUNDET EGET KAPITAL Grundfnd Reservfnd FRITT EGET KAPITAL Dispsitinsfnd Balanserat resultat Arets resultat SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER Peridiseringsfnd Avskrivningar utöver plan AVSÄTTNINGAR Pensiner ch liknande förpliktelser LANGFRISTIGA SKULDER Skuld till Uddevalla Kmmun KORTFRISTIGA SKULDER Förskttsbetalda hyrr Leverantörsskulder skatteskulder Övriga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER För skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar i eget förvar tkr (4 412 tkr) Kapitalförsäkring ANSVARSFÖRBINDELSER Garantiförbindelse Fastiga ~

8 Kassaflödesanalys Belpp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella pster Avskrivningar/Nedskrivningar Realisatinsresultat anläggningstillgångar övrigt (avsättningar till pensiner) Betald skatt l återbetald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefrdringar Ökning( +)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten l nvesteri ngsverksam h eten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amrtering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Under året har (3 321) erhållits i kassapåverkande räntr ch ( ) har nettutbetalats.

9 Bkslutskmmentarer Redvisnings- ch värderingsprinciper Redvisningsprinciper Tillämpade redvisningsprinciper överensstämmer med årsredvisningslagen ch Bkföringsnämndens allmänna råd. Branschanpassning har skett efter SABO:s rekmmendatiner. Principerna är förändrade sedan föregående år. Fr..m 2012 upprättas årsredvisningen enligt funktinsindelning även jämförelsesiffrr har räknats m. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad sm erhållits eller kmmer att erhållas, ch redvisas i den mfattning det är sannlikt att de eknmiska fördelarna kmmer att tillgdgöras blaget ch intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningar Avskrivningar på byggnader baseras nrmalt på anskaffningsvärdet ch fördelas jämt över en perid på 50 år. Mindre mbyggnadsåtgärder sm aktiverats skrivs av på återstående tid av byggnadens ursprungliga plan. Aktiverade mbyggnadsåtgärder av större mfattning medför att byggnadens avskrivningsplan mprövas. l samband med att fastigheternas värde justeras kan vissa byggnader kmma att få en ny avskrivningsplan baserad på den förnyade bedömningen av eknmisk livslängd. Prcentsatsen för avskrivning av en byggnad jämfört med en annan byggnad kan följaktligen variera någt. Maskiner ch inventarier skrivs av på 5-1 O år. Frdringar Hyres- ch kundfrdringar har, efter individuell prövning, tagits upp till belpp varmed de beräknas inflyta. Medelantalet anställda Beräknat sm genmsnittet av antalet heltidsanställda ch deltidsanställda mräknat till heltid vid årets början ch slut. Arvden Arvden till styrelse ch förtrendevalda revisrer utgår enligt kmmunala bestämmelser~

10 NOTER TILL REsULTATRÄKNINGEN Belpp i kr NOT 1 H YRESINTÄKTER Ttalhyra Hyresbrtfall % Netthyra % Bstäder Lkaler Garage, P-plats , , , ,0 0, , , , övriga hyresreduktiner NOT 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Ersättning från hyresgäster Krav- ch inkassersättning Atervunna frdringar Andra intäkter NOT 3 DRIFTSKOSTNADER Reparatiner ch verkstad Fastighetsskötsel Fjärrvärme Övrig förbrukning F a stig hetsel Vatten Sphantering Lkal administratin Hyresgästmedel Kabel-TV Försäkringskstnader Indrivningskstnader Övriga driftskstnader ~ '

11 NOT 4 UNDERHÅLLSKOSTNADER Underhåll Energi- ch miljöåtgärder NOT5 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN PER FUNKTION Funktiner l Förvaltnings- Centrala administratins- Ttalt Tillgångsslag kstnader kstnader Materiella anläggningstillgångar Byggnader Frdn Maskiner ch verktyg Byggnadsinventarier NOT6 CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER Till central administratin hänförs kstnader för övergripande funktiner såsm styrelse, revisrer, företagsledning, uthyrningsavdelning, eknmi- ch dataavdelning, central förvaltningsavdelning samt kstnader för marknadsföring. Inga avskrivningar på inventarier sm nyttjas inm den centrala administratinen tillkmmer då dessa tjänster köps av den närstående Bstadsstiftelsen Uddevallahem. Se nt 5. Kstnader för löpande administrativa uppgifter, sm utförs på mrådeskntren ch verkstaden ch sm riktar sig till hyresgästerna, redvisas sm lkal administratin under driftskstnader. ~

12 NOT7 MEDELANTALET ANSTÄLLDA OCH FÖRDELNING PÅ MÄN OCH KVINNOR Medelantal anställda 3 2 varav kvinnr Könsfördelning i företagsledningen Antal Varav Antal Varav per 31 december persner män persner män styrelse 5 40% 5 40% Ledande befattningshavare 1 100% 1 100% NOT8 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR Styrelse ch VD Övriga anställda NOT9 SOCIALA KOSTNADER Styrelse ch VD varav pensinskstnader Övriga anställda varav pensinskstnader NOT10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntekstnader Övriga finansiella pster NOT 11 FÖRÄNDRING AV PERIODISERINGSFOND Återföring av peridiseringsfnd Arets avsättning NOT 12 AVSKRIVNING UTÖVER PLAN Ingående avskrivningar, maskiner inventarier Arets avsättning/upplösning tp

13 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Belpp i kr NOT 13 BYGGNADER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Arets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bkfört värde byggnader NOT14MARK Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Utgående bkfört värde mark TAXERINGSVÄRDEN Byggnader Mark NOT 15 MASKINER OCH INVENTARIER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Avgår: Anskaffningsvärden på sålda ch utrangerade tillgångar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Återförs: Ackumulerade avskrivningar på försäljningar ch utrangeringar Arets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående bkfört värde maskiner ch inventarier /

14 NOT 16 PÅGÅENDE NY OCH OMBYGGNATIONER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Utgående bkfört värde pågående byggnatin NOT 17 LÅNGFRISTIGT VÄRDEPAPPERSINNEHAV Husbyggnadsvarr HBV förening SABO Byggnadsförsäkringsaktieblag anskaffningsvärde, bkfört ch nminellt värde NOT 18 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Husbyggnadsvarr HBV förening Sparande i kapitalförsäkring Kapitalförsäkringen har pantsatts till pensinsberättigad enligt avtal m direktpensin. NOT 19 PERIODISERINGSFOND Peridiseringsfnd vid NOT 20 PENSICNER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER Avsättning för pensisåtagande enligt avtal m direktpensin Avsättning för särskild löneskatt pensinsavsättning ställda säkerheter för pensinsförpliktleser Kapitalförsäkring Avtalet m direktpensin avser tidigare anställd verkställande direktör. Pensinsbelppet är knutet till den av stiftelsen tecknade kapitalförsäkringen, se nt Andra långfristiga frdringar. NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder sm förfaller till betalning efter 1 år men senast 5 år efter balansdagen Skulder sm förfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen Checkräkningskredit stiftelsens långfristiga upplåning sker genm utnyttjande av en checkkredit (limit 48 miljner) inm ramen för kmmunens kncernkntsystem. Ränta, ränte- ch kapitalbindning är en spegelbild av internbankens externa skuldprtfölj,!./ amrteringsplan saknas. ~/

15 Uddevalla den 7 mars 2014 ~,,~~ Ordförande ~r{ ~?c:uu- ~?- Paula Berger Vice rdförande ~ Thmas Aebele VD ~~ David Sahlsten ~~ Anders Krylberg Thmas Warmbld Vår revisinsberättelse har avgivits den 7 mars 2014 Bjarne Fredrikssn Auktriserad Revisr

16 Revisinsberättelse Till styrelsen i stiftelsen Ljungskilehem, rg.nr Rapprt m årsredvisningen Vi har reviderat årsredvisningen för Stiftelsen Ljungskilehem för år 2013 ( ). styrelsens ansvar för årsredvisninqen Det är styrelsen sm har ansvaret för att upprätta en årsredvisning sm ger en rättvisande bild enligt årsredvisningslagen ch för den interna kntrll sm styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredvisning sm inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Revisrns ansvar Vårt ansvar är att uttala ss m årsredvisningen på grundval av vår revisin. Auktriserad revisr har utfört revisinen enligt Internatinal standards n Auditing ch gd revisinssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar ch utför revisinen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredvisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtrendevald revisr har utfört rev1s1nen enligt gd revisinssed för förtrendevalda revisrer i Sverige. En revisin innefattar att genm lika åtgärder inhämta revisinsbevis m belpp ch annan infrmatin i årsredvisningen. Revisrn väljer vilka åtgärder sm ska utföras, bland annat genm att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredvisningen, vare sig dessa berr på egentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisrn de delar av den interna kntrllen sm är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredvisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfrma granskningsåtgärder sm är ändamålsenliga med hänsyn till mständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande m effektiviteten i stiftelsens interna kntrll. En revisin innefattar ckså en utvärdering av ändamålsenligheten i de redvisningsprinciper sm har använts ch av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redvisningen, liksm en utvärdering av den övergripande presentatinen i årsredvisningen. Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsredvisningen upprättats i enlighet med årsredvisningslagen ch ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 ch av dess finansiella resultat för året enligt årsredvisningslagen. Rapprt m andra krav enligt lagar ch andra författningar Utöver vår revisin av årsredvisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av stiftelsen Ljungskilehem för år 2013 ( ). styrelsens ansvar Det är styrelsen sm har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen ch stiftelseförrdnandet Revisrns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala ss m huruvida vi vid vår granskning funnit att någn ledamt i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförrdnandet. Vi har utfört revisinen enligt gd revisinssed i Sverige. Sm underlag för vårt uttalande m förvaltningen har vi utöver vår revisin av årsredvisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder ch förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma m styrelsen är ersättningsskyldig mt stiftelsen eller m det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat m styrelsen på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförrdnandet Vi anser att de revisinsbevis vi har inhämtat är tillräckliga ch ändamålsenliga sm grund för vårt uttalande. Uttalande styrelsen har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförrdnandet. Uddevalla den '-r~ 2014 B!. gt An e ~~ n F. rtrende a d evisr Bjarne Fredrikssn Auktriserad revisr

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges

a sbc Brf Blåelden 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Sos tads-a usccntru m Sveriges ÅRSREDOVISNING 2012 Brf Blåelden 2 a sbc Sveriges Ss tads-a usccntru m Varsågd! Här är din förenings årsredvisning. l årsredvisningen ka n du läsa m föreningens fastighet ch styrelsen berättar m vad sm

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör

VD har ordet. Ljungby i februari 2011. Björn Eliasson Verkställande direktör Årsredovisning 2010 VD har ordet Ännu ett år fyllt med mängder av händelser har passerat för oss på Ljungbybostäder. Under 2010 gjorde vi en mindre omorganisation när det gäller våra bovärdar och den yttre

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB

Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB Årsredovisning 2012 GRUMS HYRESBOSTÄDER AB 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grums Hyresbostäder AB, 556526-6680, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011 SSSB. Redaktion SSSB. Foto Sid 2: Kim Hellström Övriga bilder: Birgitta Godske. Repro och tryck Tryckerigruppen AB

Årsredovisning 2011 SSSB. Redaktion SSSB. Foto Sid 2: Kim Hellström Övriga bilder: Birgitta Godske. Repro och tryck Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2011 Årsredovisning 2011 SSSB Redaktion SSSB Foto Sid 2: Kim Hellström Övriga bilder: Birgitta Godske Repro och tryck Tryckerigruppen AB Original Maria Fernsten Innehåll VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer