Leverantörsbetalningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverantörsbetalningar"

Transkript

1 Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser uppmärksamma er sm chefer på enkla praktiska åtgärder ch överväganden sm gör att verksamhetens skydd mt egentligheter avsevärt stärks. För att knkretisera infrmatinen kmmer guiden primärt fkusera på Scial- ch Samhällsbyggnadsförvaltningen men en str del av infrmatinen kan även appliceras på övriga förvaltningar inm er kmmun. Varje kmmun har sin unika rganisatinsstruktur. Vissa har centraliserat förvaltningarnas administratin (eknmi, HR, juridik, upphandling), vissa har en den separerad. Många av de kmmuner sm gått från decentraliserad administratin till mer central upplever att arbetet med att upprätthålla rutiner ch prcesser förenklas. Den minskade kunskapen m de enskilda transaktinerna kmpenseras av en standardiserad ch mer effektiv hantering. Innan Scial -ch samhällsbyggnadsförvaltningen berörs närmare finns några generella kntrller sm minskar risken för felaktiga ch egentliga utbetalningar för: Leverantörsbetalningar Lönerelaterade utbetalningar Manuella utbetalningar Leverantörsbetalningar Upprätta rutiner för peridvis genmgång av anställdas bisysslr. Alltför fta förekmmer det att anställda fakturerar från sitt eget företag ch attesterar i rllen sm chef. Anställda bör årligen rapprtera sina bisysslr på medarbetarsamtalen. Utför ckså egna kntrller där de anställdas persnnummer autmatiskt körs mt Blagsverkets register över blagsengagemang. Denna lista bör sedan köras mt er leverantörsreskntra. Kntrllera era leverantörer regelbundet! Är de gdkända för F-skatt Arbetsgivaravgifter? Finns det med på listrna över blufföretag? Har de skulder hs Skatteverket eller Krnfgden? Detta avser både leverantörsreskntran men ckså Prcapita/Treserva. Se över era attestrutiner! Är de i praktiken väl genmtänkta? Vet verkligen förste attestant vad den attesterar? Alltför fta frågar förste attestant andre attestant m fakturan är rimlig. I praktiken har då enbart en attestant gdkänt fakturan. Granska era banktransaktiner! Finns utbetalningar på helger? Udda tider? Finns transaktiner till privata kntnummer registrerade bland leverantörsbetalningarna? Är många transaktiner precis under någn attestgräns?

2 Vem har möjlighet att ändra kntnummer, belpp, lägga till leverantörer/anställda i löne- ch leverantörsregistret? De flesta system innehåller autmatiserade lgglistr sm dessa förändringar lggas i. Har ni tagit dessa i bruk? Om inte, varför? Utse en anställd att gå igenm dessa månadsvis/kvartalsvis. Hur ser den slutgiltiga betalningsfilen till banken ut? Krypterad? Många gånger är denna i txt-frmat ch kan lätt manipuleras. Vilka rutiner finns i övrigt vid utbetalningstillfället? Två i förening? Vilken kntrll utförs i detta skede? Uppmärksammas nrmalt stra belpp, nrmala leverantörer eller ändring av kntnummer? Ta kntrll över prcessen med manuella utbetalningar. De flesta rganisatiner har dessa möjligheter. Vem har behörighet hs er? Är det rätt anställda sm har denna möjlighet? Löneutbetalningar Vilka av de anställda har möjlighet att ändra utbetalningsinfrmatin (kntnummer, belpp etc). Finns en lista på behörigheter? Vem ansvarar för att denna lista uppdateras vid persnal- ch rganisatinsförändringar? Dkumenteras förändringarna? Utförs några övergripande analyser på löneutbetalningar samt utlägg? Har ni tänkt igenm vilken data denna analys ska innehålla? Många gånger innehåller listan en klumn med belpp ch inget att jämföra med, stämmer detta även för er? Gå igenm lgglista över nya ch brttagna löntagare. Tänk på att ett enkelt sätt att kmma över pengar är att lägga till en extra anställd i lönelistan! Manuella betalningar En av de abslut vanligaste rsakerna till att egentligheter sker. Med manuella betalningar avses transaktiner där underlaget inte går via den autmatiserade leverantörsreskntran, lönesystemet eller andra redan kntrllerade strömmar. Prcessen används fta för utlandsbetalningar, brådskande betalningar eller handkassr. Om denna betalningsmöjlighet överhuvudtaget ska finnas får inte underlaget förberedas av samma anställd sm senare är invlverad i utbetalningen. Prcessen bör lyftas över till en berende anställd där den slutliga betalningen minst ska attesteras av två persner för att överhuvudtaget kunna gå iväg (det räknas inte m betalningen hamnar på en str bankfil sm skickas iväg dagligen). Dessa är exempel på enkla ch effektiva åtgärder. Om dessa hanteras på rätt sätt minskar ni risken för felaktiga ch egentliga betalningar med 70 %! Utöver detta finns vanligen mer förvaltningsspecifika risker kpplade till utbetalningar. Nedan tas Scial- ch samhällsbyggnadsförvaltningen sm exempel:

3 Scialförvaltningen Utöver van nämnda system använder Scialförvaltningen även system för utbetalning av stöd (ex. Prcapita/Treserva) Berende på val av system, versin ch ianspråktagande funktinaliteter skiljer sig ckså affärsriskerna åt. Baserat på ett flertal utredningar m egentligheter inm dessa mråden har vi dck sammanställt de vanligaste förekmmande rsakerna till att egentligheter har kunnat förekmma. Genm att fundera över dessa kmmer riskerna ch incitamenten för felaktigheter ch egentligheter att väsentligt minska. Prcapita/Treserva Prcapita/Treserva används vanligen för hantering av försörjningsstöd samt sm ärendehanteringssystem för andra ändamål. Använd infrmatinen m utbetalningar i Prcapita/Treserva för att analysera trender i månatliga utbetalningar. Är det någn anställd sm beviljar mer stöd än andra? Ovanligt höga belpp? Udda tider? Ovanligt mycket extra stöd till enskild (tandvård ex.). Rtera ärenden mellan handläggare på halvårsbasis. Revidera era prcessbeskrivningar! Acceptera inte att lika anställda tillämpar lika arbetssätt. Alla ska följa samma dkument. Detta möjliggör en smidigare handläggning vid sjukdm, intrduktin av nyanställda samt ökar transparensen. Fungerar verksamheten i praktiken på det sätt sm beskrivs i era prcesser? Aktivera lgglistrna för att gå igenm ändringar av kntnummer, belpp etc. Har kntnummer ändrats ch ändrats tillbaka inm en krt tid? Finns rutiner kring jäv eller kan det finnas släktskap mellan försörjningsstödstagare ch handläggare? Förutsatt att sekretessreglerna hanteras kan denna sökning autmatiseras ch köras förslagsvis varje kvartal. Samhällsbyggnadsförvaltningen De anställda inm Samhällsbyggnadsförvaltningen sägs vara de medarbetare där störst risk för egentligheter ch fel förekmmer. Vanligen hanterar förvaltningen en str del av kmmunens ttala årliga investeringar ch även drift-prjekten uppgår vanligen till stra summr. De flesta kmmuner har en separat upphandlingsenhet sm hanterar stra inköp. Men detta minskar enbart risken marginellt. Genm daglig kntakt med bygg-ch underhållsbranschen, stra budgeter ch vanligen bristande tillämpning av, de i flesta fall, väl frmulerade rutiner ch prcesser gör att arbetet med väl genmtänkta interna kntrller blir erhört viktigt. Vi har medverkat i taliga utredningar inm Samhällsbyggnadsförvaltningen sm skulle kunna ha undvikits m nedan riskfaktrer behandlats på förhand:

4 Det är inte rimligt med 290 krnr per timme för byggnadstjänster! Även m upphandlingen har utförts på ett krrekt sätt kan ni förutsätta att ttalentreprenören (TE) kmmer redvisa ett högre antal timmar för utförda arbeten på löpande räkning. Det är därför viktigt att: 1. Tillse att anställda i beställarpsitin har tillräcklig kunskap ch utbildning inm mrådet ch rörande upphandlingar. 2. Gå igenm de fakturerade timmarna från TE, det tar inte 107 timmar att måla en stuga på 10 kvadratmeter. Vad finns för rutiner avseende uppföljning? Är två medarbetare invlverade i alla beställningsprcesser? En str del av egentligheter ch felaktigheter kan undvikas m inte enbart beställaren har kntrll över rimlighetsbedömningar ch inkmmande fakturr. Hanteringen av underentreprenörer (UE) måste nggrant kravställas. Vilka dkumentatinskrav finns på TE att redvisa dkumentatin från UE? Vid användning av UE ska TE redvisa erhållna fakturr från UE. Är dessa timmar rimliga? Har UE högre tim-pris mt TE än TE kan fakturera till kmmunen är någt fel! I upphandlingen bör kravställning på vilken prislista sm verkligen är nettprislista specificeras. Begär fakturr på materialinköp från TE! Om TE hävdar att de har ett eget lager, be m fakturr avseende de ti senaste inköpen ch räkna ett snittpris! Alltför mycket pengar försvinner i rimliga materialkstnadspåslag! Tillse att de anställda inte har en persnlig kppling till leverantörer. I mindre kmmuner kan detta vara ett prblem då det kanske enbart finns ett fåtal leverantörer av en viss tjänst. I dessa fall ska inte den rdinarie anställde sköta inköpen. Attestera inte fakturr m du inte är säker på innehållet, attestanten kan faktiskt ställas till svars för en felaktig faktura. Vilken prcess finns för hantering av ÄTOR (Ändring- ch tilläggsarbeten)? Hur str del av den ttala kstnaden för ett prjekt utgjrdes av ÄTOR? Använder vissa leverantörer i större utsträckning ÄTOR än andra? Finns stra belpp sm kan ifrågasättas? Samtliga av van punkter kan tyckas självklara. Men faktum är dck att de rsakat över 70 % av samtliga av de egentligheter inm dessa mråden vi utrett.

5 Om ss En effektiv riskhantering är nyckeln för varje framgångsrik rganisatin. Detta dkument är skapat utifrån vår erfarenhet över fallgrpar i rutiner ch prcesser inm en kmmunal verksamhet ch exemplifierar några av de mest vanligt förekmmande rsaker till att egentligheter ch fel kan uppstå. Vår övergripande kmpetens ligger i att verka sm bryggan mellan eknmi, IT ch verksamheten ch bygga upp kntrllstrukturen i samverkan med dessa lika intressenter för att därigenm nå en långsiktigt ch effektiv förändringsprcess. Utöver de mråden sm lyfts fram här har vi även arbetat med: Barn- ch Ungdmsförvaltningen Utredningar inm Mark- ch Explatering Utbildningsinsatser riktade till samtliga förvaltningschefer ch deras närmaste medarbetare Kmmunala företag (bstad, energi, återvinning) Vår effektiva ch flexibla rganisatinsstruktur gör att vi snabbt kan hantera uppkmna ärenden hs just er. Genm att i största mån samarbeta med våra kunder under prcessens gång tillser vi att infrmatinsöverföring ch implementatin är en ständigt pågående prcess sm både utbildar de anställda men även bidrar till en mer kstnadseffektiv lösning. Har ni frågr m van eller m mständigheter inm er rganisatin, kntakta ss! Vänliga Hälsningar, Henrik Åhlin

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014

Anmälda brott. Preliminär statistik för första halvåret 2014 Anmälda brtt Preliminär statistik för första halvåret 2014 Brttsförebyggande rådet Bx 1386 111 93 Stckhlm Tel 08-401 87 00 inf@bra.se www.bra.se 2(25) Reprted Sammanfattning ffences Samtliga brtt Under

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion

OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN. Åtta kortfilmer för högstadiet Ämne: religion OM DET VAR DU ETISKA DILEMMAN Åtta krtfilmer för högstadiet Ämne: religin Prducerade av studenter i tv-prduktin på Stckhlms dramatiska högskla i samarbete med UR Prjektledare Anna Hylander, UR pedaggisk

Läs mer

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz

Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående informations- och kunskapsbristen för KRAV-märkt konsumtion. Elin Fritz Vem vet KRAV? - En kvantitativ studie angående infrmatins- ch kunskapsbristen för KRAV-märkt knsumtin. Författare: Handledare: Elin Frs Elin Fritz Anna-Carin Nrdvall Student Handelshögsklan Vårterminen

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Signaler på ekonomisk obalans

Signaler på ekonomisk obalans KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRAREN KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Signaler på ekonomisk obalans EKONOMISK UPPFÖLJNING AV UTFÖRARE Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer