Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer"

Transkript

1 Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S

2 Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas köpprcess... 5 Distributinskanaler... 7 Att marknadsföra sig till köpare ch användare Kntaktinfrmatin Källr

3 Bakgrund Detta dkument är en fördjupande bilaga till PTS Marknadsöversikt med fkus på delmarknaden Privatmarknad. PTS Marknadsöversikt riktar sig till innvatörer av it-lösningar sm är ämnade att underlätta vardagen för människr med funktinsnedsättningar. Syftet är att erbjuda en marknadsöversikt till innvatören när denne ska: Utveckla ch prvtrycka sin affärsmdell Ta fram sin marknadsplan ch förbereda lansering, marknadsföring, försäljning. Översikten är tänkt att fungera sm en karta över var det finns infrmatin m hur marknaden fungerar ch vilka nyckelrller sm finns inm följande fyra delmarknader: Skla ch utbildning (grundskla, gymnasium, yrkeshögskla, universitet) Arbetsmarknad (Arbetsförmedling ch Försäkringskassa) Landsting (Förskrivning via hjälpmedelsverksamhet inklusive Fritt val av hjälpmedel med eget ägande) 1 Privatmarknaden (egenvård där inga myndigheter eller institutiner är inblandade) Delmarknaderna finns beskrivna i lika bilagr till ett mer allmänt intrduktinsdkument med, en sammanställning över delmarknaderna, strategi för distributin, ffentlig upphandling, mässr mm. 1 Observera att all förskrivning inte går via landstingen. Kmmuner vilka ckså kan ha förskrivningsverksamhet i samverkan med aktuellt landsting, inkluderas inte i denna versin av Marknadsöversikten. Ansvarsfördelningen mellan landsting ch kmmuner varierar över landet. Se kapitel m Landstingen. 3

4 Delmarknad 4: Privatmarknaden Intrduktin I det här avsnittet mfattas it-hjälpmedel sm användaren själv eller dennes anhöriga köper ch äger. I takt med att knsumentprdukter sm t.ex. smartphnes utrustas med allt fler tillgänglighetsfunktiner ch att den glbala marknaden för appar växt fram så har anledningarna att överväga knsumentprdukter sm hjälpmedel blivit allt fler. Med undantaget Fritt Val ch paketerade/låsta prdukter så förskrivs dck knsumentprdukter i regel inte av landstingen. Här blir användaren hänvisad till att själv köpa sina hjälpmedel. När användaren gör det så är det knsumentköplagen sm gäller. Struktur ch rganisatin Berende på användarens förutsättningar att förbereda ch genmföra ett köp så genmför denne endera köpet själv eller med hjälp av persner i den hjälpande cirkeln, d.v.s. släkt, vänner eller persnal inm vård ch msrg. Användaren kan ckså få stöd av sciala nätverk ch intresserganisatiner med att identifiera möjliga vägar till hjälpmedel ch tips på lösningar sm matchar det egna behvet. Ntera att när en användare får prdukten förskriven i frm av så kallat Fritt Val av hjälpmedel via landstinget så är det användaren sm väljer, äger ch ansvarar för prdukten men landstinget sm betalar för den. 4

5 Användarnas köpprcess Bild 15: Användarnas köpprcess, källa A-fcus 2014 A-fcus har inte gjrt några specifika intervjuer med användare m deras köpprcess men baserat på allmän kunskap m knsumenters beteende ch vad användare i målgruppen berättat i tidigare intervjuer kan vi beskriva följande scenari. Någnting väcker användarens uppmärksamhet för ett prblem/behv sm denne inte kan hantera på ett bra vis idag. Det kan t.ex. röra sig m att Användaren blir medveten m en förvärvad funktinsnedsättning. En befintlig prdukt sm fungerar sm hjälpmedel går sönder eller inte fungerar tillfredsställande En förändring i användarens tillvar sm gör att situatiner ch behv sm tidigare inte upplevts sm särskilt viktiga ökat i betydelse. Användaren hör talas m nya lvande lösningar på prblem/behv sm denne tidigare betraktat sm lösbara. Detta kan t.ex. ske genm att användaren: 5

6 Läser en blgg på nätet Träffar andra användare sm använder eller känner till nya lösningar Blir infrmerad m nya möjligheter av persnal inm vård ch msrg En förutsättning för att det ska bli ett köp är att användaren upplever att behvet är tillräckligt viktigt ch att den förväntade ansträngningen med att göra någt åt det överskuggas av nyttan av en lösning. Internet har ökat tillgången på infrmatin m tillgänglighetslösningar betydligt. När användare väl börjar söka efter infrmatin m funktinsnedsättningar ch användbara lösningar gglar de fta på nätet. Många söker ckså infrmatin i öppna eller slutna grupper i sciala media ch frågar persner i sin mgivning efter tips. Andra källr till infrmatin för målgruppen ch deras närstående är: Mässr inriktade på vård, msrg ch hjälpmedel Intresserganisatiner Nyckelfunktiner inm vård ch msrg Hjälpmedelsbutiker Ntera att det blir allt vanligare att landstingen genm sina förskrivare ch hjälpmedelsknsulenter breddar sin rådgivning m hjälpmedelsprdukter till användare. Rådgivningen utökas så att den mfattar prdukter sm inte förskrivs utan sm användarna måste köpa själva ( Fritt Val = landstinget betalar, användaren väljer, användaren äger ch Egenansvarsprdukter = användaren både väljer, betalar ch äger prdukten själv). Se mer infrmatin m landstingen i separat kapitel. Vissa Landsting har etablerat särskilda centrum för Kgnitin ch Kmmunikatin sm ibland arrangerar öppet hus för användare. Se avsnittet m landstingen. Intresserganisatiner kan ha medlemstidning ch lika typer av fra där medlemmar kan dela med sig av erfarenheter ch tips till varandra. Det är dck värt att uppmärksamma att intresserganisatinens penetratin bland persner med funktinsnedsättning är relativt begränsad. Det hindrar dck inte att icke-rganiserade persner i målgruppen tar del av deras infrmatinsflöde på nätet. Ntera att det kan vara utmanande för persner med funktinsnedsättning att få tillgång till det stöd de behöver för att kmma igång med knsumentprdukter (leverans, installatin, knfiguratin, utbildning ch svar på frågr). Tidigare vinnare pängterar att många appar sm användare laddar ner endast används under några dagar, dvs så länge användaren upplever appen ny ch intressant. När nyhetens behag lagt sig 6

7 förfaller många appar i glömska. Det betyder att köpcykeln egentligen förutsätter efter köp ch nedladdning. Att få användare att testa en app är en sak, att få dem att ta den till sig, ändra sitt beteende ch införliva den i sin vardag är någt helt annat. Av den här anledningen är det avgörande att kunderna upplever en ny app sm högrelevant genm att den utför ett jbb sm de verkligen vill ha gjrt ch har svårt att lösa på någt annat sätt. Persner sm använder knsumentprdukter sm hjälpmedel kan ckså få prblem att få den supprt de behöver m de drabbas av tekniska prblem. Se A-fcus rapprt It-supprt för persner med funktinsnedsättning 2. Distributinskanaler Traditinella knsumentelektrnikkanaler, t ex the Phne Huse ch Elgiganten, marknadsför ch säljer knsumentelektrnikprdukter sm säljer i stra vlymer men har fta ytterst begränsad kunskap m de särskilda behv sm persner med funktinsnedsättning har. Denna kanal fungerar bäst för prdukter sm kmbinerar hård ch mjukvara ch kan säljas i stra vlymer till breda kundgrupper (exempel: Drs mbiltelefner för äldre). I takt med att hjälpmedelsbutiker med fysiska hjälpmedel sm huvudfkus drar ned på sin fysiska närvar ch flyttar ut på nätet minskar antalet fysiska specialistaffärer sm riktar sig direkt till knsumenter inm denna sfär. Internet har därför blivit den främsta kanalen att nå ut direkt till användare. En annan viktig rsak till detta är att på internet kan användare ch intressenter sm söker lösningar på behv möta leverantörer sm erbjuder sådana till mycket låga kmmunikatinskstnader i jämförelse med vad det skulle ksta att kmmunicera genm betalda media. Detta är viktigt med tanke på att antalet användare i målgruppen är begränsat jämfört med massmarknaden ch att många små aktörer saknar resurser att på annat sätt bearbeta gegrafiskt utspridda kunder. Online distributin av applikatiner En lansering av en app kan ske mt en så bred användarbas sm möjligt genm att publiceras på någn av de stra nline marknadsplatserna App Stre (för plattfrmen ios) samt Ggle Play (för 2 7

8 plattfrmen Andrid), eller mt en mer riktad användarbas genm ch hemsida. De förstnämnda erbjuder expnering mt miljntals användare. Det krävs dck mycket arbete med utveckling, tester ch kvalitetssäkring innan en app uppfyller de publiceringskrav sm App Stre ch Ggle Play ställer. Appen måste vara stabil ch säker att använda, uppfylla kraven för tillåtet innehåll samt ha dkumenterade prduktspecifikatiner. Om appen gdkänns börjar en prcess där utvecklaren i str utsträckning måste driva prcessen framåt på egen hand med att få appen red för distributin samt att se till att den uppmärksammas på den knkurrensutsatta marknaden. Tidigare vinnare har påtalat att acceleratinseffekten på dessa marknadsplatser kan innebära stra utmaningar för en liten leverantör. Att på mycket krt tid få långt fler användare än man räknat med kan innebära stra påfrestningar på egna tekniska resurser (serverkapacitet etc.). Det kan ckså innebära att långt fler kunder än beräknat hör av sig med frågr, klagmål eller förslag på förändringar ch har förväntningar på snabb respns. Att å andra sidan inte ha fått några kunder alls innebär ckså stra utmaningar. Eftersm användning av dessa kanaler innebär att man lägger över direktrelatinen med användarna till en tredje part ch en teknisk plattfrm man själv inte har kntrll över blir analysen över användarnas beteende ch vad det är sm gör att man vinner eller inte får några användare svår. Det är ckså viktigt att vara medveten m att när en app väl publicerats så finns inte några möjligheter att kmmunicera direkt med användarna. I en direkt kundrelatin finns fta en kunddatabas med användarnas namn, kntaktuppgifter etc. Av den anledningen är det betydelsefullt att redan från början bygga in mekanismer i appen sm gör det möjligt för användare att kmmunicera med er. Distributin via App Stre (ios) 3 App Stre är en nline marknadsplats för mjukvaruapplikatiner utvecklade för Apples lika ios enheter. Ptentiella kunder ch användare når App Stre via Apples mediaplattfrm Itunes. För att kunna publicera din app här behöver du vara medlem i Apples utvecklingsprgram, ios Develper Prgram, där en särskild prgramkd används för att den ska accepteras ch kunna 3 8

9 användas på Apples enheter. Genm att sedan registrera ett knt hs Apple ch genm verktyget Itunes Cnnect kan utvecklaren lägga in prduktspecifikatiner ch sälj- ch marknadsföringsmaterial. För att fånga ptentiella användares intresse ch maximera distributin krävs det att appen sticker ut på App Stre. För att göra sin app så synlig sm möjligt behövs allt från en bra beskrivning av funktinalitet till rätt val av bilder ch screenshts samt aktivt arbete för att driva trafik mt appens sida på App Stre. Utvecklaren kan sedan kntinuerligt ex. svara på kundrecensiner ch lansera nya versiner av appen på sidan. Det finns även möjlighet att sm utvecklare rikta sig direkt till företagskunder med skräddarsydda appar, m dessa kunder har ett specifikt knt hs Apple. Distributin via Ggle Play (Andrid) 4 Ggle Play är den främsta marknadsplatsen för nline distributin av applikatiner ch spel på plattfrmen Andrid. Ggle Play nås via valfri webbläsare alternativt via användare av Andrid enheter, vilket möjliggör många åtgärder för utvecklaren att driva trafik till sin app. Efter utveckling ch tester behöver utvecklaren registrera sig hs ch ingå avtal med Ggle, där tillgängliga funktiner kan skilja sig givet vilket land utvecklaren befinner sig i. Efter en verifierad registrering får utvecklaren tillgång till Ggles verktyg Develper Cnsle (mtsv. Itunes Cnnect) där den persnliga sidan ex. kan anpassas, målmarknader definieras ch priser knfigureras. Ptentiella användare sm besöker Ggle Play tittar i första hand på betyg ch recensiner av en app för att bedöma dess attraktivitet. Höga betyg på appen påverkar dessutm ranking relativt andra prdukter, ch det blir då lättare för nya användare att hitta den. Inför en lyckad publicering på Ggle Play krävs därmed förutm en bra app ckså en väl genmtänkt sälj- ch marknadsföringsstrategi samt aktivt underhållsarbete för en lyckad satsning. Förutm Appstre ch Ggle Play finns även en tredje nline kanal för distributin av applikatiner; Windwsphne (Windws)

10 Att marknadsföra sig till köpare ch användare Den här marknadsöversikten är generell såtillvida att den inte är uppdelad efter vilken typ av funktinsnedsättning sm står i fkus. Det är dck viktigt att knstatera att det finns lika intresserganisatiner, prfessinella ch privata nätverk, publikatiner ch kntaktvägar sm är specifika för hörsel-, syn-, kgnitiva ch kmmunikatins-, ch rörelserelaterade funktinsnedsättningar. En generell skillnad mellan marknadsföring riktad mt privatpersner med funktinsnedsättning ch allmän knsumentmarknadsföring är bristen på kmmersiella adressregister sm möjliggör direktreklam ch annan frm av direkt persnlig bearbetning. Anledningen till detta är att det inte är tillåtet att registrera persner med funktinsnedsättning. Detta medför att direkt marknadsföring mt denna målgrupp måste baseras endera på bred infrmatinsspridning eller på sök, dvs. att möta användarna i deras köpprcess genm att vara sökbar på nätet när de gglar efter relevant infrmatin. Tidigare vinnare har lyft fram följande åtgärder sm viktiga vid direkt ch indirekt marknadsföring mt privatpersner med funktinsnedsättning: Att vara aktiv i sciala medier sm t.ex. Facebk genm att dela med sig av sin kunskap ch sprida infrmatin m sin lösning. Att identifiera ch etablera regelbundna kntakter med sciala ch prfessinella nätverk av persner sm har intresse för den funktinsnedsättning eller utmaning ni adresserar. Om det saknas en bra Facebkgrupp m det behv ni adresserar så kan det vara intressant att starta en. Observera dck att en sådan grupp inte skapar förtrende m den uppenbart endast fyller funktinen att marknadsföra er lösning. Den kan istället användas för att bygga förtrende ch stimulera ptentiella kunders intresse för er kunskap ch ert erbjudande på er egen hemsida. Att ta reda på vilka sökrd ch begrepp sm människr använder när de söker efter lösningar på nätet för de behv ni adresserar. Att använda dessa nyckelrd medvetet ch frekvent på er hemsida för att ni ska bli hittade på nätet. Ntera att den sm väljer unika prduktnamn i syfte att sticka ut i bruset kan råka ut för raka mtsatsen m kunderna gglar på generiska begrepp ch man själv inte säkerställt sin sökbarhet. Att vara aktiv på sin hemsida genm att fta publicera/blgga ch dela med sig av relevant infrmatin sm skapar värde för tänkbara framtida kunder. 10

11 Ntera att det är viktigt att skriva både m behv/kundutmaningar ch den lösning ni erbjuder. Det ni skriver m behven skapar samhörighet bygger upp förtrende. Att enbart marknadsföra den egna prdukten innebär att man missar möjligheten att demnstrera sin kunskap m kundernas behv. Relevanta ch användbara artiklar, guider eller så kallade white papers (seriösa artiklar) där man sm leverantör utan baktanke delar med sig av sin kunskap kan få str spridning bland kunderna ch bidra till att fler möjliga kunder söker upp er. Att samla relevanta mailadresser ch sprida sitt marknadsföringsmaterial via mail till intresserande persner. Att utnyttja vide sm medium för att på ett enkelt sätt visa vad det är ni erbjuder. Alla tycker inm m text ch det kan krävas mycket text för att beskriva det sm kan visas med en 30- sekunders vide. Det kan kan t.ex. vara psitivt att ha med en eller flera bra demvides på hemsidan sm hjälper ptentiella kunder att bilda sig en uppfattning m hur ni löser de behv ni angriper ch förstå vad det är sm är så bra med just er lösning. Sådana vides bör även vara tillgängliga på YuTube. Att bli mskriven av inflytelserika blggare sm kan hjälpa till med att driva ptentiella kunder till er egen sida ch app. För att underlätta detta är det bra att fråga människr man träffar m vilka blggar, sciala nätverk ch hemsidr sm de följer ch varför. Dessa kan man sedan söka kntakt med. Inflytelserika blggare kntaktas inte sällan av många leverantörer. Att göra det så lätt sm möjligt för blggare ch andra pininsbildare att testa ch skriva m er lösning kan vara skillnaden mellan att bli mskriven ch att inte bli det. Exempel på viktiga blggar ch hemsidr sm mnämnts tidigare i innvatinstävlingssamanhang är: (appar för barn) (m mbiler ch surfplattr sm hjälpmedel) (appar sm hjälpmedel för persner med autism ch asperger) (blgg m autism med apptips) (för användare, persner med funktinsnedsättning, ch persnal på sklr, dagcenter mm samt inm rehabilitering) 11

12 (m sklappar av lärare för lärare) Att göra sig tillgänglig, relevant ch intressant för jurnalister ch tidningar för att bli mskrivna i redaktinell text. Sannlikheten att bli mskriven ökar m man kan identifiera en intressant vinkling på det behv man angriper ch hur lösningen gör skillnad. Här är det viktigt att sätta sig in i hur en jurnalist söker efter intressanta ch aktuella teman sm kan attrahera läsare. Det är ckså psitivt att göra det så lätt sm möjligt för en jurnalist sm snabbt behöver fylla spaltutrymme att skriva m er, genm att t.ex. ta fram ett presskit med färdiga texter sm är lätta att återanvända. Ett annat sätt att nå ut till användarna är att infrmera nyckelpersner inm vård- ch msrgssektrn sm kan rekmmendera den nya lösningen till möjliga kunder, t.ex. Landstingen prduktknsulenter (stöttar hjälpmedelsknsulenter), hjälpmedelsknsulenter (stöttar förskrivare) ch förskrivare (möte användare tillsammans med hjälpmedelsknsulenter). Arbetsterapeuter, persnal på särskilda benden ch annan relevant vårdpersnal. Utmaningen är att hitta effektiva sätt att nå ch kmmunicera med dessa målgrupper. Att m möjligt identifiera relevanta nätverk inm just det mråde man själv arbetar är viktigt (syn, hörsel, kgnitin ch kmmunikatin etc.). Ntera att persner sm har spindelfunktiner, ch verkar idealiska att kmmunicera genm från er egen synvinkel, inte nödvändigtvis känner sig mtiverade att sprida ert budskap på det vis ni skulle behöva. Läs mer m landstingens rganisatin i separat kapitel. Tidigare vinnare har blandade erfarenheter av att försöka marknadsföra sig genm användarnas intresserganisatiner. De har knstaterat att: Å ena sidan finns det naturligtvis ett uppenbart intresse för nya effektiva lösningar bland intresserganisatiner ch att rganisatinernas medlemstidningar har ett behv av betalande annnsörer ch intressanta redaktinella nyheter att skriva m. Å andra sidan finns det en resursprblematik inm intresserganisatinerna ch en plitisk dimensin av hjälpmedelsmrådet sm kan göra det svårt för innvatörer att få den uppmärksamhet ch det stöd sm de önskar. Intresserganisatinernas centrala rganisatiner är fta tight bemannade ch har fullt upp med att få sin rdinarie verksamhet att fungera. Det gör att de helt enkelt inte hinner lägga ned tid på att stötta enskilda innvatörer. 12

13 Från ett intresseplitiskt perspektiv råder det sedan lika meningar m i vilken mån intresserganisatiner ska använda sina begränsade resurser till att stödja kmmersiella företag att bearbeta deras medlemmar i vinstdrivande syfte. Vilket stöd en innvatör kan få varierar alltså mellan intresserganisatiner ch vem innvatören råkar kntakta. Vid marknadsföring ch försäljning direkt mt användare genm Apples appstre, Ggle Play eller Windws phne knstaterar tidigare vinnare att: Det är mycket svårt att få spridning på marknaden genm att helt förlita sig på att kunder ska hitta er app via dessa app-marknadsplatser. Utbudet är enrmt ch knkurrensen mördande. Det är lätt att en enskild app drunknar i bruset. Av den anledningen upplever tidigare vinnare att det är viktigt att arbeta parallellt med flera lika tillvägagångssätt för att väcka kundernas intresse ch driva in dem till appmarknadsplatserna med er app i åtanke. Det är viktigt att göra det lätt för kunderna att hitta er app. Detta gäller speciellt: Att säkerställa att den egna appen klassificeras i en app-kategri sm kunderna upplever sm relevant, lgisk ch förutsägbar. För att möjliggöra detta är det viktigt att förstå under vilka app-kategrier kunder letar efter den typ av app sm ni erbjuder. Hur ni frmulerar den första meningen av er prduktbeskrivning, dvs. det enda användaren ser utan att klicka på läs mer eller mtsvarande. Den meningen måste fånga användarens intresse ch ge en tydlig bild av vad ni hjälper till med. Läs mer m ptimering för appstre via länken i ftnten. 6 Att använda allmänt vedertagna nyckelrd eller begrepp för att beskriva det behv ni adresserar ch den typ av lösning ni erbjuder i beskrivningen. Tänka nga igenm vilka bilder ni ska visa i prduktbeskrivningen för att bäst visa kunderna hur appen fungerar ch löser behvet i praktiken. Säkerställa att ni medelbart då appen läggs upp i appstre har psitiva användare (betatestare etc.) sm kan ge psitiva beskrivningar på hur appen hjälper dem. Risken är 6 ch 13

14 annars att några slumpmässiga användare sm kanske inte ens ingår i er målgrupp ger appen en negativ stämpel från början. Göra det så lätt sm möjligt för psitiva användare att gilla appen på t.ex. Facebk eller andra sciala medier ch på så vis bidra till att appen sprids. Ntera även att funktinen användare sm köpte/tittade på denna app kllade ckså på följande appar kan ge er indirekt draghjälp. Fler marknadsföringstips tips hittar du på webben 7. När det gäller uppföljning av hur mycket ett företag eller en innvatin nämns nline ch hur försäljningen går så förslår en tidigare vinnare följande två verktyg: App Annie Det här systemet lggar försäljning ch nedladdning ch mailar ut statistik till dig varje dag. Det är enklare ch smidigare än att gå in på Apples sidr manuellt ch klla. Det behövs dck ett rapprteringsknt inifrån itunes Cnnect ckså. URL: Mentin Det här systemet spårar m ett visst rd eller fras nämns någnstans nline ch är bra att använda för att se på vilka webbsidr, twitterflöden m.m. sm ett visst rd figurerar (tex företagsnamnet, prduktnamn, varumärke mm) kmmer nämnas. URL:

15 Kntaktinfrmatin Ansvarig för denna marknadsöversikt är: Innvatörer ch andra berörda är välkmna att lämna förslag på nytt innehåll till översikten. Vi välkmnar även tips på nya infrmatinskällr, sm kan inkluderas i nästa versin av marknadsöversikten. Källr Offentliga källr till detta dkument anges löpande i dkumentets text ch ftnötter. Förutm dessa källr baseras marknadsöversikten på ett antal intervjuer ch samtal med persner sm A-fcus bedömt ha relevanta ch värdefulla kunskaper ch erfarenheter m de fyra lika delmarknaderna. För att undvika att namngivna persner sm bidragit med infrmatin ska bli belastade av alltför många frågr från marknadsöversiktens läsare redvisar vi endast företagens namn. Privatmarknad Samtal med representanter för Pitney Bwes, Timagine, TrTalk, Veridict ch Essiq, alla tidigare vinnare i PTS innvatinstävling ch leverantörer av lösningar sm förutsätter marknadsföring ch/eller försäljning mt privatpersner. Samtal med en ung synskadad brukare. 15

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg Livslångt lärande Kmpetensutveckling i arbetslivet Författare: Olle Ahlberg Bakgrund Stra teknikskiften har genmsyrat samhället ch arbetsmarknaden under lång tid. Men till skillnad från tidigare skiften

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Integritetspolicy Bokförlaget Nona

Integritetspolicy Bokförlaget Nona Integritetsplicy Bkförlaget Nna 1. Inledning På Bkförlaget Nna AB (Bkförlaget Nna) värnar vi m din persnliga integritet. Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförrdningen i kraft vilket innebär att dina rättigheter

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum PM Uppdrag Utredning ch analys av mställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Kund Btkyrka kmmun PM nr 01 Datum 2018-06-15 1. Rambölls uppdrag Ramböll har under tidsperiden februari till april genmfört

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Integritetspolicy. Senast uppdaterad i maj Vårt sekretessåtagande. Vi ska

Integritetspolicy. Senast uppdaterad i maj Vårt sekretessåtagande. Vi ska Integritetsplicy Senast uppdaterad i maj 2018 Vårt sekretessåtagande Vi ska se till att dina persnuppgifter lagras säkert ch knfidentiellt inte sälja dina uppgifter till tredje part ge dig sätt att när

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet Revisinsrapprt Stckhlms universitet 106 91 Stckhlm Datum Dnr 2008-04-03 32-2007-0804 Intern styrning ch kntrll vid Stckhlms universitet Riksrevisinen har sm ett led i den årliga revisinen av Stckhlms universitet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Policy Wastetofuel på Facebook

Policy Wastetofuel på Facebook Helsingbrg 2012-03-15 Plicy Wastetfuel på Facebk Facebk Facebk är ett scialt nätverk, sm i dagsläget är det mest använda i Sverige. Syfte med Facebk: Föra dialg med målgrupper Starta diskussiner Skapa

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY ADJURE AB

INTEGRITETSPOLICY ADJURE AB INTEGRITETSPOLICY Vi på ADJURE värnar m dig ch din persnliga integritet. Det är viktigt för ss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till ss. Vi behandlar därför dina persnuppgifter på

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Mjukvaror och Tjänster. Hur kan du få ut mer av din printutrustning?

Mjukvaror och Tjänster. Hur kan du få ut mer av din printutrustning? Mjukvarr ch Tjänster Hur kan du få ut mer av din printutrustning? Innehållsförteckning Mbilprint Säkra Utskrifter Smart skanning Tnerövervakning Utskriftskntrll Service Statistik Här finns vi Vad kan göras

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad Rutin för användning av sciala medier Beslutad av Kmmundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Nyköpings kmmuns hållning 3 Nyköpings kmmuns mål med

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Guide till datadriven verksamhetsstyrning

Guide till datadriven verksamhetsstyrning Guide till datadriven verksamhetsstyrning Bakgrund Reaktiv verksamhetsstyrning med fkus på förklaring Traditinellt sett har man månadsmöten en till två veckr efter ett månadsskifte där man tittar på föregående

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA. Innehåll

GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA. Innehåll 2016/2017 GUIDEN TILL FÖRENINGAR PÅ FOLKUNGA Innehåll Intrduktin Vad är en förening? Varför ska man starta en förening? Hur gör man? Struktur Vad kan man göra för att få medlemmar? Att utveckla din förening

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Informationssökning och källkritik

Informationssökning och källkritik Infrmatinssökning ch källkritik Kunskapskrav Eleven kan söka, välja ut ch sammanställa infrmatin från ett [ ]urval av källr ch för då [ ] underbyggda resnemang m infrmatinens ch källrnas trvärdighet ch

Läs mer

Marknadsföring får små och medelstora företag introduktion frågor att ställa innan vi börjar arbetet.

Marknadsföring får små och medelstora företag introduktion frågor att ställa innan vi börjar arbetet. Marknadsföring får små ch medelstra företag intrduktin frågr att ställa innan vi börjar arbetet. Behålla nuvarande kunder Retentin Skaffa nya kunder Acquisatin Vem är din ideala kund? Varför köper inte

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY. Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

INTEGRITETSPOLICY. Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster INTEGRITETSPOLICY Vi på Damaskus Maskinskydd värnar m dig ch din persnliga integritet. Det är viktigt för ss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till ss. Vi behandlar därför dina persnuppgifter

Läs mer

METOD IPP METOD AICKO UTBILDNING FÖR PERSONAL/BRUKARE METOD IPP - INFLYTANDE PÅ PLATS HUR TILLKOM METODEN IPP? HUR SER METODEN UT? PÅ PLATS!

METOD IPP METOD AICKO UTBILDNING FÖR PERSONAL/BRUKARE METOD IPP - INFLYTANDE PÅ PLATS HUR TILLKOM METODEN IPP? HUR SER METODEN UT? PÅ PLATS! 18-06- 04 METOD IPP METOD AICKO METOD IPP - INFLYTANDE PÅ PLATS Hur? Var? Varför? Resultat? När ska det inte användas? UTBILDNING FÖR PERSONAL/BRUKARE HUR TILLKOM METODEN IPP? HUR SER METODEN UT? Elsa

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare Infrmatin för scialtjänst ch häls- ch sjukvård gällande anmälan ch ansökan m gd man ch förvaltare Anmälan från scialnämnd eller sjukvården Om persnal vid scialförvaltningen eller inm sjukvården får kännedm

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Metrojobb unika besökare / vecka unika sidvisningar / vecka. 13% konverteringsgrad. 39% mobiltrafik

Metrojobb unika besökare / vecka unika sidvisningar / vecka. 13% konverteringsgrad. 39% mobiltrafik här m våra kanaler ch case på metrmediahuse.se Metrjbb Metrjbb är en av Sveriges största jbbsajter. I grund ch btten erbjuder vi en match making-tjänst där ett företags behv av persnal kpplas ihp med en

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center

Patientsäkerhetsberättelse 2013. Stockholm Spine Center Patientsäkerhetsberättelse 2013 Stckhlm Spine Center Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET 3 STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Föreläsning I: Handelns digitalisering och hur den påverkar företagen (27.11.2014) Föreläsning II "Varför digitalisera?" (23.1.

Föreläsning I: Handelns digitalisering och hur den påverkar företagen (27.11.2014) Föreläsning II Varför digitalisera? (23.1. Föreläsning I: Handelns digitalisering ch hur den påverkar företagen (27.11.2014) Emma Hernell Olssn ch Håkan Strömmer från United Minds berättade m: knkurrensen har ökat, knsumenterna har makten. De avgör

Läs mer

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats)

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Servicebeskrivning Knsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår implementering ch knsultatin

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Plan för forskningskommunikation 2017

Plan för forskningskommunikation 2017 7 Plan för frskningskmmunikatin 2017 Publicerad: 2017-03-07 Beslutsfattare: Prrektr Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2017-03-07 Giltighetstid: 2017 Sammanfattning: Planen för frskningskmmunikatin

Läs mer

Trygghetsplan för Lillhedens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan för Lillhedens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Trygghetsplan för Lillhedens förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Förvaltning för livslångt lärande 2(8) 1. Vår visin: På vår förskla ska alla barn känna sig trygga ch

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

STRATEGI FÖR STOCKHOLMSMÄSSAN I SOCIALA MEDIER

STRATEGI FÖR STOCKHOLMSMÄSSAN I SOCIALA MEDIER STRATEGI FÖR STOCKHOLMSMÄSSAN I SOCIALA MEDIER 1. Nuläge syfte ch mål Krt nulägesanalys Idag är Stcklmsmässan närvarande på Facebk, Instagram, Yutube ch LinkedIn. Vi har ett knt på Ggle + men där är vi

Läs mer

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. It-expert (M/K)

MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA. It-expert (M/K) MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST FÖR ATT UPPRÄTTA EN RESERVLISTA Benämning Tjänstegrupp/lönegrad AD 6 Typ av kntrakt Referens Sista ansökningsdag Anställningsrt It-expert (M/K) Tillfälligt anställd VEXT/18/338/AD

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer