Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy

2 Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet. Vi är ckså bundna av principerna sm finns i lagen från 2001 ch EU direktiv m integritet sm gäller Behandling av persnuppgifter (Individskydd). Denna säkerhetsplicy beskriver hur vi hanterar ch skyddar den persnliga infrmatin sm Du förser ss med ch behålla våra kunder ("Plicyn"). Genm att besöka vår webbplats ch använda våra tjänster gdkänner Du att denna plicy är underförstådd. Denna plicy kmmer att granskas från tid till annan genm att ta hänsyn till förändringar i vår verksamhet eller praxis ch, vidare, att se till att det förblir lämpligt för eventuella ändringar i lagstiftningen, teknik ch företagsklimatet. Alla uppgifter sm behållas kmmer att styras av vår senaste plicy. Nedladdning av Plus500 Trading Platfrm är bekräftelsen att Du accepterar vår sekretess ch ckie plicy. Vilken infrmatin samlar vi in? Du förser ss med dina persnuppgifter via ansökningsprcessen, sm vi är skyldiga att behålla. Vi underhåller ckså infrmatin sm är resultat av din handelsaktivitet, användningen av webbplatsen ch ckieplicy (se nedan). När Du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster, kan vi även lgga in genm att använda din IP-adress, en unik identifierare för din datr eller en annan accessenhet (till exempel en ipad eller en iphne). För kvalitets- ch kntrlländamål kan vi övervaka ch registrera kmmunikatinen med dig. I allmänhet erhåller vi denna infrmatin av Dig när Du håller med på att registrera dig sm en kund ch använda våra tjänster. Behörighetsinställningarna gällande ckies i din webbläsare innebär medgivande till vår ckieplicy. Hur använder vi den? Vi använder infrmatin m dig på följande sätt:: Vi använder den infrmatin sm Du tillhandahåller ch infrmatin sm erhållits från andra källr i syfte att tillfredsställa regulatriska ch juridiska krav, för marknadsföring, administratin ch kundservice, för att försäkra ss att innehållet ch tjänsterna sm vi erbjuder är skräddarsydda efter dina behv ch intressen. Vi behåller din infrmatin under en rimlig tid för dessa ändamål. Det är möjligt att vi kan behöva dela din infrmatin med våra leverantörer ch agenter. I allmänhet kräver vi till tredje part sm hanterar eller erhåller persnlig infrmatin sm tjänsteleverantörer att erkänna dess sekretess ch att förbinda sig att respektera den enskildes rätt till integritet ch följa Dataskyddsprinciper inklusive denna Plicy. Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin as a Cyprus Investment Plus500CY Ltd. Statement n Privacy and Ckie Plicyv1 1

3 Vi eller aktörer sm kan agera för vår räkning: utföra identitetshandlingar, penningtvätt ch bedrägeribekämpning kntrller ch kan vidarebefrdra dina uppgifter till andra kncernföretag ch andra rganisatiner (inklusive brttsbekämpande myndigheter) inblandade i kampen mt ch upptäckning av bedrägerier sm kan använda din infrmatin på samma sätt; undersöka din kreditvärdighet ch därmed kan kntakta banker, finansinstitut ch kreditupplysningsföretag; Vi kan använda den infrmatin Du ger ss för att skicka dig ett SMS eller e- pstkmmunikatin sm Du kan följa, detta inkluderar, men är inte begränsat till, tilläggssäkerheter eller annan infrmatin. Genm att förse ss med dina persnuppgifter samtycker Du till behandlingen av dina persnuppgifter för vanstående ändamål. Du bekräftar ckså att vi kan överföra dina persnliga uppgifter för vannämnda ändamål, till länder eller jurisdiktiner sm kanske inte ger samma nivå av uppgiftsskydd sm Cypern. Sekretess ch skydd av persnuppgifter Företaget kan samla kundinfrmatin direkt från Kunden (kntöppningen sm är fullständigt ifylld, ansökningsblankett eller liknande) eller från andra persner inklusive, till exempel, kreditupplysningsföretag, banker, andra finansiella institutiner, tredje part leverantörer för autentiseringstjänster ch leverantörer av ffentliga register. Kunduppgifterna sm Företaget innehar skall behandlas av Företaget sm knfidentiella ch kmmer inte att användas för någt annat ändamål än i samband med en prvisitin eller administratin ch förbättring av tjänsterna, bekämpning av penningtvätt ch due diligence kntrller för frskning ch statistikändamål samt för marknadsföringsändamål. Infrmatin sm redan finns i det ffentliga mrådet, eller infrmatin sm redan innehas av Företaget, utan en tystnadsplikt, anses inte vara knfidentiell Företaget har rätt att lämna ut Kunduppgifter (inklusive registreringar ch dkument av knfidentiell natur, krtuppgifter )i följande fall: När detta krävs i enlighet med lagen eller ett dmstl beslut av en behörig dmstl På begäran av CySEC eller någn annan tillsynsmyndighet sm har kntrll eller jurisdiktin över Företaget eller Kunden eller deras medhjälpare eller på vars territrium finner man företagets klienter. Till relevanta myndigheter för att utreda eller förhindra bedrägeri, penningtvätt eller annan laglig verksamhet Till en sådan grad sm rimligen krävs för att exekvera rder för ändamål sm är underrdnade tillhandahållandet av tjänsterna. Till kreditupplysning ch bedrägeriförebyggande byråer, tredje part leverantörer för autentisering tjänster, banker ch andra finansiella institutiner för kredit kntrll, bedrägeri- ch penningtvätt bekämpning, identifiering eller due diligence kntrller sm utfördes av Kunden. För att göra så kan de kntrllera Kunduppgifterna sm levereras i någn databas (ffentligt eller annat) sm de har tillgång till. De kan ckså använda kunduppgifterna i framtiden för att hjälpa Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin as a Cyprus Investment Plus500CY Ltd. Statement n Privacy and Ckie Plicyv1 2

4 andra företag av verifieringsskäl. En registrering av sökningen kmmer att behållas av Företaget. Till Företagets prfessinella rådgivare, förutsatt att den relevanta persnen i varje enskilt fall skall infrmeras m den knfidentiella karaktären av en sådan infrmatin ch åta sig att respektera sekretessen. Till andra tjänsteleverantörer sm skapar, behåller eller behandlar databaser (i elektrnisk frm eller inte), erbjudande m bevarande av tjänster, epst-överföringstjänster, meddelandetjänster eller liknande tjänster sm syftar till att hjälpa företaget samla in, lagra, bearbeta ch använda Kund infrmatin eller kmma i kntakt med Kunden eller förbättra tillhandahållandet av tjänster i enlighet av detta avtal. Till ett transaktinsregister eller liknande enligt Rådets- ch Eurpaparlamentets förrdning (EU) Nr 648/2012 den 4 juli 2012 m OTC-derivat, centrala mtparter (CCP) ch transaktinsregister (TRS) (EMIR). Till andra tjänsteleverantörer för statistiska ändamål i syfte för att förbättra Företagets marknadsföring, i ett sådant fall skall uppgifterna lämnas i aggregerad frm. Marknadsundersöknings callcenter sm erbjuder telefn- eller e-pstenkäter med syfte att förbättra tjänsterna i företaget, i ett sådant fall skall man endast ge kntaktdetaljer. Om det är nödvändigt för att Företaget ska försvara eller utöva alla lagliga rättigheter till någn dmstl, tingsrätt eller skiljedmare eller mbudsman eller statlig myndighet. På Kundens begäran eller med Kundens medgivande. Till en dtterblag eller annat företag i samma kncern. Till efterträdare eller övertagare eller förvärvare eller köpare, inm dagar före skriftligt meddelande till Kunden. Om Kunden är en fysisk persn, kmmer Företaget att kunna använda, lagra, bearbeta ch hantera persnuppgifterna sm tillhandahålls av Kunden i samband med tillhandahållandet av tjänsterna i enlighet lag 2001 m behandling av persnuppgifter (Individskydd) ch Företaget är tvungen att leverera på kundens begäran, en kpia av persnuppgifterna sm den förfgar över klienten (m det finns), under förutsättning att Kunden betalar en administrativ avgift. Genm att ingå detta avtal ska Kunden acceptera sändning av persnuppgifterna utanför Eurpeiska Eknmiska arbetsmrådet, i enlighet med bestämmelserna i lagen från 2001 sm gäller behandling av persnuppgifter (Individskydd) av de skäl sm anges van. Telefnsamtal mellan Kunden ch Företaget kan registreras ch behållas av Företaget ch allt sm registrerades skall endast tillhöra Företaget. Kunden gdtar sådana registreringar sm ett avgörande bevis av rdern eller samtal sm registrerades. Kunden gdkännar att Företaget kan, från tid till annan, ha direkt kntakt med Kunden via telefn, fax i syfte att administrera villkren i avtalet. Användning ch hantering av ckies Vi kan erhålla infrmatin m dig genm att få tillgång till ckies (små textfiler sm lagras i din datr eller en annan åtkmstenhet ) när Du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster. Ckies lagrar små delar av infrmatin sm namn ch e-pstadresser. Vi kan göra det genm att använda web beacns (så kallade GIFS eller web bugs). Web beacns lagrar inte ytterligare infrmatin på din datr ch de kan påmina dig saker m vår hemsidan sm vi använder för att förbättra din användarupplevelse. Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin as a Cyprus Investment Plus500CY Ltd. Statement n Privacy and Ckie Plicyv1 3

5 Vi använder funktinalitet ckies för att analysera hur besökare använder vår webbplats ch för att övervaka webbplatsens prestatin ch funktin. Detta gör att vi kan erbjuda en högkvalitativ kundupplevelse genm att snabbt identifiera ch åtgärda eventuella prblem sm uppstår. Till exempel kan vi använda perfrmance ckies för att hålla reda på vilka sidr sm är mest ppulära ch vilken metd skall användas för att ansluta webbsidr sm är mest effektiva. Functinality ckies används av Plus500 Trading Platfrm för att tillåta ss att kmma ihåg dina inställningar ch identifiera dig sm användare, försäkra ss att dina uppgifter är säkra ch att arbeta mer tillförlitligt ch effektivt. Ckies kan, till exempel, bespara dig besväret att skriva in ditt användarnamn varje gång Du öppnar Trading Platfrm, ch skriver igen dina inställningar, till exempel vilket språk vill Du se när Du lggar in. Du kan ta brt ckies när Du vill använda inställningarna i din webbläsare. Du kan ckså använda din webbläsare för att inaktivera ckies, även m denna ch andra webbplatser kan inte fungera på ett krrekt sätt m Du gör det ch det kan bli möjligt att lgga in. Ytterligare infrmatin m radering eller kntrllering av ckies finns på Denna webbplats använder Ggle Analytics, en webbanalystjänst sm tillhandahålls av Ggle, Inc. ("Ggle"). Ggle Analytics använder "analytical ckies" sm placeras på din datr, för att hjälpa webbplatsen att analysera en användares användning av webbplatsen. Infrmatinen sm genereras av en sådan ckie genm er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kan överföras till ch lagras av Ggle på deras servrar. Ggle kan använda denna infrmatin för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapprter av aktiviteter på webbsidan ch tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan ch användning av Internet. Ggle kan ckså överföra denna infrmatin till tredje parter m det krävs i enlighet med lagen, eller ifall en tredje part behandlar infrmatinen för Ggles räkning. Ggle kmmer inte att kppla samman din IP-adress med annan infrmatin sm Ggle innehar. Genm att använda denna webbsida, samtycker Du till behandlingen av uppgifter m dig av Ggle på det sätt ch för de syften sm beskrivs van. Hur skyddar vi dina uppgifter? Vi vidtar lämpliga åtgärder för att försäkra ss att den infrmatin Du lämnar till ss är säker, krrekt, aktuell ch att den bevaras endast så länge sm det är nödvändigt för de ändamål sm anges ch i enlighet med någn preskriptin. Den bibehålls i säkra lagringsutrymmen för datrer ch mfattas av förfaranden för att förhindra avsiktlig förlust, förstörelse eller skada Du har rätt att be m en kpia av den infrmatin vi har m dig (för detta kan vi kräva en liten avgift) ch eventuella felaktigheter i dina uppgifter kmmer att rättas. Vänligen meddela ss m eventuella adressändringar eller andra persnliga förhållanden så att vi kan upprätthålla en krrekt rekrd. När ch hur Du kntaktar ss Om dina persnuppgifter förändras, m du har några förfrågr m hur vi använder din infrmatin, eller Du vill hjälpa ss att förbättra denna plicy, vänligen kntakta ss på: Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin as a Cyprus Investment Plus500CY Ltd. Statement n Privacy and Ckie Plicyv1 4

6 Plus500CY Limited is authrised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin, CIF Licence N 250/14. Plus500CY Ltd.1 SiafiLimassl 3042 Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Cmmissin as a Cyprus Investment Plus500CY Ltd. Statement n Privacy and Ckie Plicyv1 5

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee Sekretessmeddelande Det här sekretessmeddelandet uppdaterades den 20 mars 2014 med en länk till McAfees nya cookiepolicy och med några ändringar för att göra det mer lättläst och tydligt. Det här meddelandet

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012 Walt Disney Company har en rik tradition av att ge våra gäster runt om i världen storslagna berättelser, starka karaktärer och stora upplevelser och våra webbplatser och applikationer har skapats för att

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Sekretesspolicy. Information som samlas in

Sekretesspolicy. Information som samlas in Sekretesspolicy Skriv ut Spara PDF Uppdaterad: 11 januari 2012 Disney Club Penguin ( Club Penguin ) drivs och visas för användare runt om i världen av Disney Online Studios Canada Inc. (tidigare känt under

Läs mer

RIM:s riktlinjer för integritet

RIM:s riktlinjer för integritet RIM:s riktlinjer för integritet Research In Motion Limited och dess dotterbolag och associerade företag ( RIM ) har ett engagemang i och sedan länge etablerade riktlinjer rörande bibehållandet av integritet

Läs mer

Johnson Controls sekretessinformation

Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls, Inc. och dess dotterbolag (gemensamt benämnda Johnson Controls) värnar om din sekretess och förpliktar sig att skydda dina personuppgifter via sunda

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande

Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Plus500CY Ltd. Varning För Riskavslöjande Varning För Riskavslöjande CFD (Contracts for Difference) kan innebära en risk för din capital om de används på ett spekulativt sätt. CFD s kategoriseras som hög

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS. Senast reviderad 1 aug 2015. Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia").

ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS. Senast reviderad 1 aug 2015. Lernia Jobs, drivs av Lernia AB (Bolaget eller Lernia). ANVÄNDARVILLKOR FÖR LERNIA JOBS Senast reviderad 1 aug 2015. Lernia Jobs, drivs av Lernia AB ("Bolaget" eller "Lernia"). Genom att använda tjänsten Lernia Jobs på www.lerniajobs.se, på en mobil enhet eller

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland (hädanefter TRAVIAN GAMES ). Den gäller alla webbplatser, mobilappar

Läs mer

Villkor och returer. Swesports.se. Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis

Villkor och returer. Swesports.se. Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis Villkor och returer Swesports.se Org.nr: 556698-6377 (Swesports är en registrerad bifirma till Svensk Skogsservice AB) Innehar F-skattebevis Kontaktuppgifter till Swesports: Tel: 0534 655 703 Mail: kundtjanst@swesports.se

Läs mer

Hot och så rbårhetskåtålog fo r medlemmår i Såmbi

Hot och så rbårhetskåtålog fo r medlemmår i Såmbi 1 Ht ch så rbårhetskåtålg f r medlemmår i Såmbi Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Ansvar... 2 3. Risk... 3 3.1. Skyddsvärde... 3 4. Skada... 3 4.1. Legala krav... 3 5. Ht... 4 5.1. Htaktörer... 5 5.2.

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer