Vattenfall Innovation Awards

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenfall Innovation Awards"

Transkript

1 Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer sm kvalificerar sig för att gå vidare i prcessen. Jurymedlemmarna är de enda persnerna sm får ta del av insänt material september: VF etablerar en prtal/kampanjsida genm vilken intresserade registrerar sig ch laddar ner: - Legala villkr - Legala aspekter samt hantering av Innvatörer innehållande möjliga alternativ för vidare förädling av uppfinningen samt detaljerad infrmatin m Vattenfalls prcess för hantering av infrmatinen september: Idégivaren Sänder in icke knfidentiell infrmatin m sin uppfinning genm hemsidan. En Mall fins att tillgå för detta. Ett autsvar skickas till insändare ktber: Jury värderar inkmna bidrag, utser vinnare (upp till 20 st) samt identifierar de bidrag för vilka Vattenfall vill diskutera samarbete med bidragslämnaren (upp till 20 st). I detta läge skriver Vattenfall sekretess ch exklusivitetsavtal med Uppfinnarna (upp till 20 st). 5. Övriga deltagare infrmeras m att de inte gått vidare samt att inga andra än Juryn har tagit del av insänt material ch att alla handlingar har destruerats, ch att den prcess Vattenfall tillämpat sig av inte påverkar möjlig patentering av uppfinningen.

2 6. 7 ktber: Första Pitchingtillfälle. De 20 Utvalda kmmer ch berättar m sin ide. Inspiratinsmall finns att tillgå : ktber: Vi väljer ut 6 st bidrag sm går vidare ktber: De 6 bidragen erbjuds lika frmer av mentrskap under en månad nbember: andra pitchingtillfället nvember- 1december: välja ch utse vinnare. A. Legala aspekter: Vattenfall vill med denna tävling hitta uppfinningar sm gagnar den pågående mställningen till ett grönare samhälle. Vattenfall är tydliga med att de gärna ser det hända tillsammans med idégivare/uppfinnare utanför Vattenfall. De privatpersner/företag sm lämnar in bidrag bör vara välvilligt inställda till ett frtsatt samarbete med Vattenfall då de kmmer att erbjudas både mentrskap under tävlingen ch ptentiell vidareutveckling av idén tillsammans med Vattenfall efter tävlingens slut. För de uppfinnare sm registrerar sig på hemsidan ch skickar in icke knfidentiell infrmatin genm hemsidan gäller: 1. Persnuppgiftslagen, PUL 2. Insänd infrmatin lagras på skyddad dmän tillgänglig endast för utvalda persner. Vattenfall kmmer inte ffentliggöra eller använda insänd infrmatin utöver vad sm krävs för att genmföra tävlingen. Det är viktigt att uppfinnaren i detta skede inte avslöjar sådan infrmatin sm i ett senare skede kan ligga till grund för patentansökan. Det gäller således i denna första fas att endast beskriva vad uppfinningen väntas kunna åstadkmma, tekniskt ch kmmersiellt. Om uppfinnaren tills vidare önskar vara annym så kmmer Vattenfall respektera detta ch säkerställa att uppfinnarens identitet inte avslöjas. 3. Uppfinnaren/uppfinnarna garanterar att de är ensamma ägare till uppfinningen. 4. Uppfinnaren/uppfinnarna bör vara välvilligt inställda till samarbete med Vattenfall. För de 20 sm går vidare efter den 1:a ktber gäller:

3 Uppfinnaren ch Vattenfall ingår sekretess- ch exklusivitetsavtal. För att i första hand skydda uppfinnaren från infrmatinsläckage kmmer följande kvalitetssäkrade rutiner att tillämpas: Uppfinnaren/uppfinnarna garanterar att de är ensamma ägare till uppfinningen. Vattenfall får exklusiv rätt att värdera uppfinningen ch förhandla möjliga samarbeten med uppfinnaren under begränsad tid. Endast juryn tar del av det material sm presenteras under pitchmgång 1. För att garantera säkerhet överlämnar innvatören, under pitch-mgången, en handkpia på relevant material till juryn. Samtliga sm tar del av materialet undertecknar sekretessavtalet. Vattenfall AB är ckså avtalspart för att garantera att endast namngiven jury har sett uppfinningen ch därmed att ett deltagande i Vattenfalls Innvatin Awards i sig inte kmmer att diskvalificera uppfinningen för patentsökning ch ej heller förlra sin juridiska status sm Trade Secret För att skapa trvärdighet avseende Vattenfalls syften med tävlingen kmmer sekretess- ch exklusivitetsavtalet ckså överrdnat beskriva hur ett eventuellt samarbete mellan Vattenfall ch uppfinnarna skulle kunna utfrmas vad gäller: Olika möjligheter till samarbeten ch samägande (Jint Ventures, etc.) Eventuellt förvärv av uppfinningen Eventuellt köp av licens Generella prissättningskriterier Vidare infrmatin se stycke B För de 14 bidrag sm Vattenfall inte går vidare med efter pitchmgång 1 gäller: Vattenfall återlämnar eller destruerar all mttagen infrmatin m inte annat avtalats.

4 För de 6 bidrag sm Vattenfall går vidare med efter pitch 1 gäller: Bidragen värderas av en enväldig jury med avseende på uppfinningshöjd, riginalitet, kmmersiellt värde samt möjligheter att vidareutvecklas tillsammans med Vattenfall. Oberende av tävlingen önskar Vattenfall ingå samarbetsavtal ch överlåtelseavtal med samtliga sex uppfinnare. Dessa avtal reglerar i detalj frmerna för parternas frtsatta samarbete kring explatering av uppfinningen. Det handlar dels m att hjälpa uppfinnaren med kmpetens kring hantering av IP ch affärsutveckling. En viktig punkt att diskutera ch kmma överens m rör värderingen av uppfinningen sm sådan samt insatser ch kstnader för patentering, vidareutveckling ch marknadsföring. Vattenfall tillämpar generella värderingskriterier såsm beskrivs under rubrik C nedan. För att kunna göra detta kmmer infrmatin m uppfinningen att delges de namngivna mentrerna. B. Detaljförklaring Vattenfall sätter uppfinnarens intressen främst ch kmmer därför göra allt sm är möjligt för att värna uppfinnarens rättigheter ch intressen. Det är viktigt att både de sm deltar i innvatinstävlingen ch Vattenfall inte kan lida skada på grund av tävlingen. För deltagarna handlar det huvudsakligen m att kntrll, ägandeskap ch bibehållen möjlighet at söka patent ch bibehåller skydd av affärshemligheter. För Vattenfall är det av yttersta vikt att inte någn tredje part kan kmma att lida skada pga. av tävlingen. Därför måste bidragslämnarens ägande av uppfinningen eller rätt att delta i tävlingen med inlämnad uppfinning säkerställas. För att hantera dess frågr kmmer följande standard avtal ingås med de uppfinnare sm går vidare i tävlingen: 1. Sekretess- ch exklusivitetsavtal med samtliga 20 sm valts ut. Detta avtal syftar till att skydda uppfinnaren från missbruk av infrmatin sm uppfinnaren lämnat samt ge Vattenfall exklusiv rätt att under begränsad tid utvärdera uppfinningen med avseende på möjligt frtsatt samarbete eller förvärv. Avtalet kmmer att undertecknas av uppfinnaren samt av alla persner sm kmmer ta del av infrmatinen när de 20 utvalda presenterar sina uppfinningar ch dessutm av Vattenfall AB sm garanterar att endast de angivna persnerna har tagit del av inlämnat material ch infrmatin.

5 2. Samarbetsavtal. Samarbetsavtalet sm kmmer ingås mellan Uppfinnaren (de 6 sm går vidare) ch Vattenfall AB hanterar följande två alternativ: a. Samarbete. Olika samarbetsfrmer beskrivs ch villkren för dessa regleras. Speciell uppmärksamhet ägnas åt ägarfördelning, förvärvsptiner, samt immaterialrättsliga frågr såsm patenterings strategier etc. Avtalet kmmer lämna vissa detaljfrågr öppna eftersm parterna sannlikt inte kmmer kunna bestämma exakt vilka samarbetsch ägandefrmer sm passar bäst. b. Icke samarbete. Om Vattenfall eller uppfinnaren väljer att inte samarbeta i någn frm måste uppfinningen förbli förstörd ch i uppfinnarens äg. Speciellt viktigt är att deltagandet i Vattenfalls innvatinstävling i sig inte gör det möjligt att söka patent. Om parterna väljer att inte samarbeta har Vattenfall att återlämna eller destruera all erhållen infrmatin. 3. Överlåtelseavtal a. Vare sig parterna väljer att samarbeta kring vidareutveckling ch kmmersialisering av uppfinningen så kan Vattenfall ha intresse av att helt eller delvis förvärva uppfinningen. Parterna bör sträva efter att i ett tidigt skede avtala frmer ch villkr för de lika frmerna av överlåtelse av hela eller delar av uppfinningen. Specifikt handlar det m köp av patent sm förhppningsvis blir beviljade, eller köp av uppfinning innan det är känt m patent kmmer beviljas; eller köp av licens, exklusiv eller icke exklusiv, till uppfinningen. Ntera att Samarbetsavtalet ch Överlåtelseavtalet kmmer vara kpplade till varandra. b. Försäljning till tredje part. En möjlig situatin kan vara att Vattenfall inte har intresse av att förvärva uppfinningen trts att denna har str ptential, ja till ch med kan vara det vinnande förslaget. I en sådan situatin kan Vattenfall mt kmmissin hjälpa uppfinnaren sälja uppfinningen till annat företag.

6 C Värderingskriterier Det är alltid svårt att värdera uppfinningar. För deltagarna i Vattenfalls Innvatinstävling finns två möjligheter intäkter. För det första genm att vinna tävlingen ch då erhålla prissumman krnr. För det andra genm att kmmersialisera uppfinningen tillsammans med Vattenfall alternativt att Vattenfall helt eller delvis köper rätten till uppfinningen. Sm guide vid värderingen kmmer två värderingsparametrar att tillämpas: 1. Uppfinningens riginalitet ch uppfinningshöjd. Vi kallar denna parameter IO ch denna parameter kmmer tillskrivas ett värde i intervallet där värdet 1.0 representerar mycket str uppfinningshöjd ch riginalitet. 2. Uppfinningens strategiska ch kmmersiella ptential för Vattenfall. Denna parameter kallar vi CV sm liksm IO kan den anta värden i intervallet Följande frmel för värdet (V) av uppfinningen tillämpas: V = IO CV (IO + CV) X. X är halva maximala värdet. Strleken på X är berende på ägarandelar ch vilken part sm skall bära kstnaderna för vidareutveckling ch eventuell patentansökning.

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN 1 Förstudierapprt KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN ETT GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT MELLAN LEADEROMRÅDENA RANRIKE OCH TERRA ET MARE GENOMFÖRD I SAMVERKAN MELLAN LYSEKILS KOMMUN OCH VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer