behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga."

Transkript

1 Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever mer tack vare eknmisk fingerfärdighet än starka finanser, en penningstark KO sm är känd för sin aptit på små nätägare, med en ägare sm är helt berende av nyckfulla valvindar vart fjärde år, att SäKm/kmmunen juridiskt ch eknmiskt är mycket starka i jämförelse med Fiberföreningarna, en skillnad sm med str sannlikhet även kmmer att öka, behöver avtalen vara extra rbusta, tydliga ch långsiktiga. Det är det uppdrag vi sm föreningsstyrelser har att uppnå, när vi nu är satta att värna m medlemmarnas insatser på miljntals krnr ch tusentals arbetstimmar. Vi måste av dessa anledningar, m ch när nya avtal ska skrivas, analysera förslagen utifrån tänkbara scenarier, framförallt det att SäKm säljs/överlåts till kmmersiell aktör eller annan ffentlig verksamhet. Att då sm SäBys majritet nnchalera sådana funderingar ch med alla medel försöka tvinga alla andra att acceptera den inställningen - det är inte värdigt vårt fina Landsbygdsnät. Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: ch Br Fibernät Eknmisk förening, , SÄFFLE By Fibernät Eknmisk förening, , SÄFFLE Gillberga Fiber Eknmisk förening, , SÄFFLE Huggenäs Fiber Eknmisk förening, , SÄFFLE Kila Fibernät Eknmisk förening, , SÄFFLE Långseruds Fibernät ek. för., , LÅNGSERUD Svanskgs Fibernät Eknmisk förening, , SVANSKOG Södra Ny Fiber eknmisk förening, , SÄFFLE S:a Näsets Fibernät Eknmisk förening, , SÄFFLE Tvetas Fibernät Eknmisk förening, , SÄFFLE ÄGARAVTAL Sida 1 (7)

2 (2) Säffle kmmunikatin AB (i avtalet kallat SäKm AB), , SÄFFLE har idag följande avtal ingåtts avseende ägande av bredbandsnätet på Säffles landsbygd. 1 AVTALSTID Avtalet träder i kraft ch skall gälla i tjug (20) år. Avtalet förlängs autmatiskt löpande med två (2) år i taget. Om någn av parterna inte önskar förlänga avtalet ska detta meddelas mtparten minst ett år innan avtalets aktuella slutdatum. Kmmer SäKm att skriva på även m inte alla föreningar skriver på avtalet? För krt avtalstid. Bör vara för alltid eller minst nätets eknmiska livslängd. Man kan nrmalt inte avtala brt ägande av fast egendm utan att sälja det. 2 BAKGRUND Mellan parterna träffades ett samarbetsavtal för att i prjektfrm gemensamt bygga ett mdernt ch framtidssäkert fibernät på Säffles kmmuns landsbygd nedan kallat landsbygdsnätet. Sedan detta avtal tillkm har prjektet färdigställts ch är i dagsläget ett väl fungerande nät med unikt hög anslutning av kunder. Under ch efter prjektavslut har parterna haft ett väl fungerande samarbete. Utbyggnaden rganiserades i prjektet Fibernät i Säffle ett framtidssäkert Bredband med SäKm AB sm prjektägare. Landsbygden i Säffle rganiserade sin insats (dels en medlemsinsats i pengar samt en str ideell arbetsinsats) genm ti fiberföreningar sm alla är delägare i landsbygdsnätet. Intentinerna med detta avtal är att det gda samarbetet ska frtskrida ch de erfarenheter sm erhållits under prjekttiden ska tas tillvara. Det finns därför efter avslutat prjekt ett behv av att reglera ägarförhållanden samt att ckså reglera övergången till drift ch förvaltning av landsbygdsnätet. Detta avtal reglerar ägarfrågrna, frågr kring drift ch underhåll av landsbygdsnätet behandlas i ett separat avtal. Det befintliga samarbetsavtalet fungerar bra även för driftläget. Det behövs inget ändrat avtal egentligen bara m SäKm tycker samarbetsavtalet är för bra för föreningarna. 3 DEFINITIONER Avtalet SäKm AB Detta ägaravtal Säffle kmmunikatin AB (kmmunalt blag) SäBy Säfflebygdens fibernät eknmisk förening (sm består av ti mindre eknmiska föreningar) ÄGARAVTAL Sida 2 (7)

3 Föreningen/Förening Avtal med kmmentarer av Gunnar Nyrén De i avtalet angivna fiberföreningarna sm tecknat detta avtal. (En av de 10 mindre eknmiska föreningarna sm ingår i SäBy) Fiberföreningarna ingår INTE i SäBy. De är självständiga föreningar sm är ägare till SäBy, vars uppgift var att föreslå lösningar på den samrdning föreningarna eller SäKm efterfrågade. Fiberföreningarna är suveräna att besluta i frågr söm rör deras medlemmars eknmiska intressen. Detta ansvar kan INTE delegeras till någn annan, i detta fall SäBy. Landsbygdsnätet/Nätet Det nät på Säffle kmmuns landsbygd sm byggt i prjektet Fibernät i Säffle ett framtidssäkert Bredband. Svartfiber Stamnätet Områdesnät Passiv fiberinfrastruktur sm kan uthyras till annan peratör, rganisatin eller företag Det nät sm sammanbinder ett eller flera mrådesnät samt ansluter till natinella nätet. Det lkala nätet närmast kunden. 4 BESKRIVNING AV LANDSBYGDSNÄTET Landsbygdsnätets mfattning mtsvarar det nät sm byggts i samarbete mellan parterna i prjektet Fibernät i Säffle ett framtidssäkert Bredband. Landsbygdsnätets struktur ch mfattning består av stamnät ch mrådesnät. Föreningarnas andel av landsbygdsnätet är baserat på antal prtar ch fördelar sig för närvarande enligt följande (justering görs vid behv efter aktuellt läge): Namn Ägarandel Br fibernät ek.för. 5,01 % By fibernät ek.för. 2,80 % Gillberga fiber ek.för. 6,68 % Huggenäs fiber ek.för. 1,51 % Kila fibernät ek.för. 7,58 % Långseruds fibernät ek.för. 6,38 % Svanskgs fibernät ek.för. 4,03 % Södra Ny fiber ek.för. 1,51 % Södra Näsets fibernät ek.för. 9,85 % Tvetas fibernät ek.för. 4,65 % %- fördelningen bygger på att SäKm äger 50 % ch föreningarna tillsammans 50 %. Den fördelningen har aldrig beretts i SäBy, ch ev. beslut sm tagits i SäBy för att gdkänna den fördelningen är därför giltiga. ÄGARAVTAL Sida 3 (7)

4 Beräkningen bygger på förutsättningar sm ensidigt gynnar SäKms ägarandel: Kvarvarande investering i SäKms bkföring på 3,7 mkr räknas sm deras investering trts att det är kickback, dvs föreningarnas medlemmar sm betalar det. SäKm lade in 1,1 mkr genm arbetsinsats, föreningarna ca 11 mkr. Inget av detta är med i beräkningen. Hela EU- bidraget ch alla bidrag från andra kmmuner till EU- prjektet har räknats in i SäKms andel. Med en mer rättvis fördelning hamnar man snarare på 30 % ägarandel till SäKm ch 70 % för föreningarna tillsammans. En %- fördelning av nätägandet är farlig m SäKm skulle säljas. SäKm kan då hävda att de har tillgång till alla kunder, dvs. kan tillgdräkna sig hela marknadsvärdet av nätet, naturligtvis på bekstnad av föreningarnas ägande. I punkt 6 i avtalet hindras dessutm föreningarna från att sälja sina andelar för att ev. kunna få ut sitt värde av investeringen. Ägandet av mrådesnäten ch fysiskt definierad andel av stamnätet är då en garanti för att föreningarna har kvar sitt värde (= tillgången till kundanslutningarna). Landsbygdsnätet ansluter till Säffle stadsnät i nd med beteckning 31 ch i brunnar vid nderna 32, 33, 34 ch 35 (eller dess efterträdare). (Se bilaga 1.) Landsbygdsnätet går väl ända in till stadshuset? Vad jag vet fanns inte stadsnätet när vårt nät byggdes. Allt materiel ch arbete är därför redan bekstat av landsbygdsnätet. Skrivningen innebär i så fall att SäKm kan ta ut en hyra för det vi redan betalat! 5 ÄGARFÖRHÅLLANDEN I ch med detta avtal behandlas landsbygdsnätet sm ett sammanhängande nät. Oavsett hur tidigare ägarförhållanden såg ut med lika ägare är samtliga ägares intressen att verka för en psitiv utveckling av landsbygdsnätet. Parterna är ense m att landsbygdsnätet i sin helhet samägs till lika delar, 50 % av de 10 föreningarna ch 50 % av SäKm AB. Markavtal ch ledningsrätt är hanterat ch skrivet av föreningarna medan SäKm i ch med detta avtal har full tillgång till samtliga ledningar så sm 50% ägare. Vid överlåtelse av ledningen har föreningen skyldighet att sätta nye ägaren i sitt ställe beträffande rättigheter ch skyldigheter enligt ingångna markavtal ch upplåten ledningsrätt. Risk med %- andelar är att föreningarnas, dvs. medlemmarnas insatser mister hela sitt marknadsvärde m SäKm skulle säljas (se vidare kmmentar under punkt 4) Här ser man klart att SäKm ska ha full tillgång till samtliga ledningar (läs anslutna kunder) p.g.a. sina 50 %, dvs. de äger i praktiken hela marknadsvärdet i Landsbygdsnätet. Avser sista meningen att tvinga föreningen att överlåta (gratis?) markavtal/ledningsrätt till exvis SäKm? Vad anser markägare sm upplåtit mark utan ersättning m ett sådant löfte? ÄGARAVTAL Sida 4 (7)

5 6 HEMBUD För den händelse part önskar överlåta sin andel i landsbygdsnätet skall denne först erbjuda mtparten att förvärva sin andel. Först sedan tre veckr förflutit ch inte den andra parten förklarat sig villig att nyttja erbjudandet äger erbjudande part rätt överlåta andelen till annan. Parterna är ense m att någndera parten inte skall vidta åtgärder för en försäljning under detta ägaravtals bestånd. Vad menas egentligen? Först står det regler för försäljning, sedan att man inte får sälja sin nätandel! Trligen är det det SäKm upptäckt när de låtit sina jurister klla skrivningen - då är ju klausulen egentligen farlig för SäKm sm inte tänker sälja någt men m hela SäKm säljs av kmmunen betyder klausulen inte någn inskränkning för detta. Sista meningen störst inskränkning för föreningarna (se kmmentar till punkt 4). 7 KONTAKTPERSONER AVTALSFRÅGOR Part SäKm AB Föreningen Kntaktpersn VD Ordföranden i SäBy Kntaktpersnerna har inte behörighet att teckna avtalsändring, utan särskild fullmakt från behörig firmatecknare hs respektive part. I förra versinen var i SäBy struken (med rött) vid rdförande., nu dyker det upp igen. SäBy bör uteslutas ur avtalen en gång för alla. 8 FÖRTIDA UPPHÖRANDE Avtalspart äger rätten att säga upp ägaravtalet. (i) m den andra parten försatts i knkurs, inleder ackrdsförhandlingar, är föremål för företagsreknstruktin eller annars kan antas vara på bestånd. Uppsägning till förtida upphörande ska vara skriftlig ch anses vara avtalets parter tillhanda i skälig tid (1 år).; eller Hur ska texten annars kan antas vara på bestånd? Vem avgör det? Detta är en riskfaktr sm bör utgå eller mfrmuleras. Kan förening, sm redan idag har lån sm är större än tillgångarna, tillhöra kategrin annars kan antas vara på bestånd? Då kan SäKm säga upp avtalet när det passar dem, eller.? (ii) m samtliga avtalsparter är överens m medelbart upphörande. Reglerna för ägandet kan ch bör utfrmas så att de kan överleva eknmiska kriser för delägarna (inkl knkurs ch upphörande). Därmed behövs endast punkt (ii) i denna punkt sm kriterium för förtida uppsägning. 9 AVTALSFÖRÄNDRINGAR ÄGARAVTAL Sida 5 (7)

6 Ändringar ch tillägg till detta avtal ska vara skriftliga ch undertecknade av behörig firmatecknare för att vara giltiga. 10 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL Parterna har inte rätt att överlåta, vidareupplåta eller pantsätta sina rättigheter ch/eller skyldigheter i enlighet med detta avtal i någn del utan den andra partens skriftliga gdkännande i förväg. Skulle någn av parterna överlåta eller försälja sin del så tar den nye parten över alla rättigheter ch skyldigheter enligt detta avtal. Vad innebär egentligen denna skrivning i lika scenarier? Om någn förening skulle sälja sin nätandel (vilket man ju inte får enligt punkt 5) så måste man föra över alla sina rättigheter/skyldigheter i avtalet till den nya parten vilket man inte får utan SäKms gdkännande!? Kan man alltså bara sälja till SäKm, eller.? Om hela SäKm säljs, har denna punkt någn inverkan på det? 11 TVISTLÖSNING Tvist skall avgöras vid allmän dmstl i parternas hemrt 12 AVTALSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta avtal äger giltighet endast under förutsättning att det gdkänns av respektive Förenings styrelse samt styrelsen i SäKm. Någn gång under hösten - 13 (trligen ktber) har man ändrat så att Föreningens styrelse ska gdkänna avtalet från att tidigare alla föreningar ska gdkänna avtalet. Vad innebär det? Och vem är föreningens styrelse med 10 föreningar sm skriver under enligt förslaget? Brde det inte stå gdkänns av föreningen. Varje förening beslutar väl själv m en stämma eller styrelsen ska ta beslutet, eller.? Avtalet är gdkänt av SäKms styrelse med alla föreningar sm undertecknade. Har SäKms ledning mandat att utan ett nytt styrelsebeslut skriva under ett avtal där någn eller några föreningar är uteslutna, ch i så fall hur många får uteslutas? Säffle den / Säffle den / För SäKm AB För Föreningen ÄGARAVTAL Sida 6 (7)

7 Br Fibernät Eknmisk förening By Fibernät Eknmisk förening Gillberga Fiber Eknmisk förening Huggenäs Fiber Eknmisk förening Kila Fibernät Eknmisk förening Långseruds Fibernät Eknmisk förening Svanskgs Fibernät Eknmisk förening Södra Ny Fiber eknmisk förening S:a Näsets Fibernät Eknmisk förening Tvetas Fibernät Eknmisk förening ÄGARAVTAL Sida 7 (7)

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE

(2) Säffle kommunikation AB (i avtalet kallat SäKom AB), 556716-9841, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av de tio föreningarna och Bro Fiber Ekonomisk förening,

Läs mer

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE

Kila Fibernät Ekonomisk förening, 769617-5970, SÄFFLE Svanskog Fibernät Ekonomisk förening, 769618-4451, SÄFFLE Ä G A R A V T A L INFRASTRUKTUR MOTSVARANDE PROJEKTET FIBERNÄT I SÄFFLE ETT FRAMTIDSSÄKERT BREDBAND Mellan parterna (1) I avtalet kallat Föreningen: en av föreningarna och Kila Fibernät Ekonomisk förening,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept 2013 7 Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs Hanna Nilssn Carin

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

Sabine Zimmerl-Berg 2008-11-19 Rev 1.12

Sabine Zimmerl-Berg 2008-11-19 Rev 1.12 Sabine Zimmerl-Berg 2008-11-19 Rev 1.12 Detta dokument beskriver de grundläggande förutsättningarna för SäKom AB, företagets affärsidé och den affärsmodell som SäKom kommer att tillämpa för att nå framgång.

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Att leda en förening inom Ledarna

Att leda en förening inom Ledarna Att leda en förening inm Ledarna INNEHÅLL Föreningens rll 3 Styrelsens rll 4 Styrelsens arbete 5 Strategiskt arbete 8 Etik ch förhållningssätt 11 Den demkratiska prcessen 13 Att genmföra möten 15 Exempel

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Vicicom AB Sida 1 Innehåll Vicicom AB Specialister på bredbandslösningar... 3 Bakgrund... 3 Utredningsdirektiv...

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Första upplagan, augusti 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer