Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv"

Transkript

1 Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett individuellt prcesstöd kan driva på utvecklingen av förnybar energi. Prjektet har genmförts av Susanne Branneb ch Frida Tibblin Citrn. För deltagarna har syftet varit att få ett strukturerat prcesstöd för att starta ch driva affärsutvecklingsprjekt inm slenergi. För prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne har syftet varit att hitta en effektiv metd att inspirera deltagare att starta prjekt inm förnybar energi. Resultatet från prjektet har bland annat inneburit att 7 av 10 deltagare har tagit beslut m att installera slenergi. Prgramupplägg ch innehåll Bärkraft är utvecklat sm ett individuellt designat utvecklingsprgram för entreprenörer på landsbygden för stöd i att driva igenm affärsmässiga utvecklingsprjekt. Det unika med Bärkraft är att det fkuserar på att utveckla entreprenörskap ch kreativt md utifrån ett individuellt perspektiv. Inm ramen för prgrammet har deltagaren tillgång till en egen utvecklingspartner sm följer deltagaren individuellt på nära håll ch fungerar sm en kreativ resurs, idégivare ch prcessledare. Frmerna för prgrammet följer en struktur ch drivs målrelaterat, men tempt ch innehållet är helt individuellt ch skapas efterhand utifrån deltagarens specifika behv ch utmaningar. Bärkraft intensiv har varit uppdelat i 3 grundmment: individuell cachning, helgrupp ch gruppcachning. Individuell cachning Prgrammet har innehållit två prcessträffar med individuell cachning inriktade på praktiskt arbete där tankar, idéer ch utvecklingsbehv har arbetats igenm i wrkshpliknande frmat. Vid första tillfället upprättades en utvecklingsplan för att skapa struktur ch för att kunna följa upp. Utanför träffarna har utvecklingspartnern funnits till hands för supprt via mejl ch telefn. Helgrupp För inspiratin ch för att tänka utanför bxen arrangerades även två helgruppträff, en i början (med en slenergiexpert) ch en i slutet. Syftet har varit att bredda perspektiven, bidra med kunskap, ge deltagarna en möjlighet att möta ch samtala med andra i samma situatin ch att utmanas i att lämna sin kmfrtabla zn. Gruppcachning Under två tillfällen träffades mindre grupper med fem deltagare där två prcessledare ledde cachningen för att stötta deltagarnas utvecklingsprcesser. Dels genm framåtsyftande frågr ch dels genm att deltagarna både lyssnade, utmanade ch inspirerade varandra i dessa mikrnätverk. Metdik Bärkraft- metden har intensifierats enligt upplägget beskrivet van. Prgrammet har pågått under 3-4 månader med ttalt 6 träffar varav 2 individuella cachningar (á 2 timmar). 1

2 2 helgrupp (3 timmar) samt 2 gruppcachningar (á 3 timmar) Ttalt har varje deltagare erbjudits 16 timmar med cachning ch affärsutveckling. Tidsplan Prjektet genmfördes under ktber februari Framgångsfaktrer för deltagaren Fkus sm har ökat möjligheterna att driva igenm prjektet. Tillfälle att fkusera på sitt prjekt. Struktur sm underlättar genmförande av prjektet. Extern input - 16 extra timmar från affärsutvecklare ch andra deltagare. Externt stöd tillgång till en egen extern utvecklingspartner. Nätverk chans att utöka sitt nätverk inm de gröna näringarna samt möjlighet att möta andra i samma situatin. Kriterier ch urval Fkus har varit på slenergi eftersm det finns en tydlig hype. Inbjudan m att delta i prgrammet skickades till de 170 deltagare sm visade intresse på Öresundskrafts seminarium i januari De första 10 erbjöds en plats i prgrammet. Resultat 10 individuella prcesser. Kvalitativ utvärdering i grupp genmförd vid sista träffen. 7 av 10 har tagit beslut m att installera slenergi. Deltagarnas utvärdering Under sista helgruppsträffen genmfördes en utvärdering med följande frågeställningar: Har du tagit beslut m att investera i slenergi? 7 av 10 har beslutat att investera i slenergi. Vad har det gett att vara med i prjektet? Vad har påverkat/bidragit i din prcess? Kmmentarer från deltagarna: Öppnat upp, startat från gemensamma intressen, se att fler lever i samma förvirring, det är inte så enkelt att fatta beslut. Har varit en katalysatr sm har fått mig att gå vidare. Mer kunskap, frågeställningar, diskussin i grupp med samma intresse. Fått upp ögnen för att det är bra med mentrskap ch ha någn att blla med. Har blivit enklare att gå vidare i beslut utan att bara vara hänvisad till säljare. De persnliga samtalen har gett mycket. Få mer underlag för beslutet ch bli mer i prcessen. Det ger alltid nya idéer ch lösningar när man träffas några stycken sm är verkligt intresserade. I mitt eget företag frtsätter jag sndera möjlighet till lagring av energi/värme för användning under den mörka delen av dygnet. I blaget är det ng så att det får ta sin tid att få alla att dra åt rätt håll, alltså tiden får hjälpa till. 2

3 Vad skulle ytterligare hjälpa dig att ta beslut ch driva framtida utveckling av din verksamhet? Kmmentarer: Det brde finnas liknande system sm Bärkraft sm vänder sig till fler persner. Uppföljningsträff i höst. Mer tid. Våra slutsatser ch analys Utifrån piltprjektet kan vi knstatera att det verkar finnas ett behv att ge särskilt stöd till individer sm kan agera föregångare ch därmed få med sig fler. Deltagarna har engagerat sig ch varit närvarande vid de flesta träffarna. Vi har ckså samlat några av de framgångsfaktrerna sm vi trr är centrala för att åstadkmma detta: Själva prcessen ch att det finns någn sm lyssnar ch följer upp. Människr vill ha deadlines ch någn att leverera till. Speciellt egenföretagare sm sällan har någn att svara till. Möta andra i samma situatin. Möta experter ch få kunskap. Tiden har varit lämplig, dvs. 3 månader. Kmbinatinen individuellt/grupp. Prcessledaren har funnits med i båda sammanhangen ch kunnat följa upp individ i grupp ch tvärtm. Systematik i mötesstruktur har gjrt att alla har fått sin röst hörd. Deltagarna har varit aktiva ch vi har jbbat knkret med att t ex jämföra fferter. Vårt uppdrag var att jbba med slenergi men vi förstd snabbt att det endast var en del i en helhet (dvs. deltagarnas hela verksamhet) ch jbbade även med utveckling av deltagarnas övriga verksamhet. Förändringsarbete handlar till str del m beteende ch en del i vårt uppdrag har varit att medvetandegöra beslutsprcessen ch få dem att förflytta sig. Vi har skapat förutsättningar för att ta nya steg i prcessen ch det är deltagarna sm har tagit stegen men det är förvånansvärt hur str den kraften är ch hur den verkar bidra till att frtsätta prcessen ytterligare. Deltagare med expertkmpetens: en sm säljer slenergi ch en sm redan har installerat. Detta har både gagnat ch varit till en utmaning i gruppen. Vårt berende från både bransch ch LRF har varit en fördel ch bidragit till större fkus på själva prcessen. Drivkrafter för att satsa på slenergi: Engagerad leverantör Möjlighet till bttenlån Bra pris i kmbinatin med kvalitet Närhet till leverantör Minska framtida utgifter Oberende sm ett egenvärde Våra rekmmendatiner för framtiden utifrån egen analys ch deltagarnas utvärdering Med erfarenheter från piltprjektet så föreslår vi ett prgramupplägg för framtida Bärkraft intensiv enligt nedan. Vi kan ckså knstatera att det brde finnas ett bättre hjälpsystem i samhället så att fler kan bli energismarta. Från deltagarna finns det även önskemål m en 3

4 långsiktig uppföljning av gruppen. Vid starten av prjektet var en frågeställning att utfrska förutsättningarna för slenergi sm ett nytt affärsmråde för den gröna näringen. En hyptes var att använda samma säljlgik sm för lkalt dlad mat ch här erbjuda lkalt prducerad ch förnybar el. Eftersm elhandlarna inte tillåter prduktin av mer el än sm prducenten förbrukar har vi inte kunnat undersöka detta. Vår rekmmendatin är att göra en fkuserad förundersökning kring detta för att stå red när systemen blir mer tillåtande. Sammanfattningsvis har vi frmulerat två förslag enligt nedan: 1. Förundersökning kring att erbjuda lkalt prducerad slenergi med infall från flera perspektiv ch sm ett led för företagare att stärka sitt varumärke. 2. Bärkraft intensiv 3 mån, 7 träffar fördelat på 3 helgrupp, 2 gruppcachning ch 2 individuell cachning. Max 16 deltagare (8 i varje gruppcachning) Förslag på flöde: Helgrupp: Expertföreläsning på första helgruppsträffen Individuell cachning med egen utvecklingspartner Gruppcachning kmbineras med studiebesök på slanläggning. Gruppcachning Individuell cachning Helgrupp med avslut ch utvärdering Helgrupp uppföljning 6 månader senare Bilagr I tre bilagr ges exempel på övningar, möten ch frågeställningar från prjektet. Med hänsyn till sekretess har vi uteslutit namn på deltagarna. Bilaga 1: Frågr ch önskemål på mötet 5/ med expert Lars Andrén, från företaget Drivkraft Övergripande frågr Vad är den avgörande faktrn för att satsa på slenergi? Utvecklingen inm sl går framåt. När är det dags att investera i utrusning för slceller? Hur ska man tänka kring det? Vilka parametrar ska man fundera kring för att kunna ta beslut m investeringar i denna fråga? Ska man i första hand tänka på eget bruk ch i andra hand på att överprducera? Plitik Elpriset är så lågt nu? Hur ser du på den saken? Vad trr du kmmer att hända med elpriset i framtiden? Vilka är de viktigaste mvärldsfaktrerna sm behöver ändras för att få riktig fart på slenergi? Hur ser det ut plitiskt, hur kmmer det att utvecklas? Finns det några planer att begränsa att kmmuner ch energiblag får str del av bidragen? 4

5 Pris/avtal med elblagen Vilka regler gäller för att köpa/sälja elen? Köper man tillbaka elen för samma sm man säljer den för? Var går gränsen för att betraktas sm en elprducent ch få lägre betalt? Hur trygg kan man vara att elblagen kmmer vilja köpa översktt på krt ch lång sikt? Idag måste man köpa lika mycket sm man prducerar kmmer detta att frtsätta? Är det så hs alla elblag? Energiblagen erbjuder lika priser vem ska man ansluta sig till? Investering Vad är det senaste avseende att få bidrag för installatin av slceller ch/eller slfångare? Hur säkert är det att få det? Om man har flera fastigheter, kan man få bidrag på flera ställen? Vad styr bidragsbeviljning generellt? När kmmer det nya pengar? Hur lång är kön idag? Kan man få mer investeringsbidrag från Länsstyrelsen vid en andra installatin? Kalkyler Hur många år är det rimligt att anta att en investering är betald på? (Förstår att det berr på bidrag eller ej, elpriset, återbetalningsnivån mm) men frågan bör ändå diskuteras utifrån ditt kunnande ch erfarenheter. Gårdens årsförbrukning idag är KW. Hur str anläggning krävs för att täcka den förbrukningen? Hur str är investeringen? Hur lång tid ska man räkna på? Ska man utnyttja takytan maximalt (ca 2000m2) eller endast installera för att täcka årsförbrukningen? Installatin Vad ska man tänka på m man funderar på att mntera slceller på taket respektive på marken? Hur ska man tänka kring taket? Vad ska man tänka på för att avgöra m ett visst tak är lämpligt att mntera på? Hur ska man tänka kring underlaget? Takets skick? En persn har ett eternittak sm innehåller asbest. Hur gör man för att mntera på det? Ska man göra installatinen själv eller köpa in expertis? Hur långt ner måste man gräva i marken? Tekniska frågr Hur mycket mer effektiva är de rörliga slcellerna sm finns att sätta på mark? Finns det både rörliga slceller? 5

6 Lutningen ska vara mellan 12 ch 45 grader. Vad är den maximala lutningen ch hur str skillnad blir det? Vad finns att säga m infästningsdn? Om de är av tysk standard, håller de då enligt svensk byggnrm? Hur många kwh får man i genmsnitt ut av 1 kilwatts effekt? Leverantörer Vilka tillverkare är att rekmmendera? Om man köper någt billigare, är de mycket sämre i kvalitet? Håller de i krtare tid? Är man dumsnål då? Vilken utrustning ska man välja? Vad ska man tänka på? Lagring av slenergi Hur ser alternativen ut för att lagra slenergin? Hur ska man tänka m man har strt behv av el på smmaren kntra litet behv av el på smmaren? Hur ska man tänka avseende att kmbinera sl med annat värmealternativ? Bilaga 2: Anteckningar från gruppcachning 10 december 2014 Hur är läget? Det är många mvärldsfaktrer sm spelar in. Alltså sådant sm den enskilde persnen inte kan påverka. Av 70 fferter är det 6-7 sm blir prjekt. I USA byter man till slenergi för att bli fri från samhället ch här i Sverige handlar det mer m att ta ett ansvar för kmmande generatin. Oljepriserna har sjunkit 30 % vilket har påverkat övergång till förnybart negativt. Att byta till förnybar energi har mer med känsla än med eknmi att göra. Ett hinder anges vara att man är äldre ch därmed har svårt att räkna hem investeringen. Någn annan resnerar precis tvärtm: dvs. att det blir lättare att sälja fastigheten samt att man hjälper kmmande generatin med lägre eller ingen kstnad alls för energi. Att byta till förnybar energi ökar friheten ch ger större trygghet. Det går bra att lägga slpaneler på ett eternittak. Man ska med fördel anlita sin vanliga elektriker vid installatin av slpaneler eftersm hen känner till hur elen är installerad på fastigheten. Två viktiga bitar för att vara klimatsmart: bättre energikälla, förnybar ch effektivare användning av elen. En idé är att bara installera för halva behvet ch sedan se till att effektivisera användningen sm ett sätt att kmma närmare ett förändrat el- beteende. Många vittnar m att de behöver mer tid, men är det tid eller handlar det m pririteringar? Slföljare diskuteras ch är i dagens läge inte försvarbart trts att det ger % större effekt eftersm investeringskstnaden är 31 kr/watt. Man kan inte prducera slenergi på en anläggning ch använda energin på en annan. Man kan inte både få rtavdrag ch bidrag från Länsstyrelsen. 6

7 Undersökning av att använda gödselhögen sm energikälla. Ex fransman sm har gjrt experiment med 1 hektar flis, slang, gödsel, vatten, 2mX6m. Bra effekt men finns inget nyckelfärdigt. Slcellerna ska ligga på 20 % över växelriktarens effekt. Vad behöver du för att kmma ett steg närmare beslut? Kan leasing vara intressant? Svar nej. Behv av att vara berende ch att investera i någt beständigt. Många har tagit in fferter men behöver förstå varför priset skiljer sig så. Diskussin i eftermiddagsgruppen kring asiatiska slpaneler. Ett starkt argument för svenska ch västerländska slpaneler är att kvalitetskntrllen är avsevärt bättre trts att de kanske görs i samma fabriker i Kina. Uppgift till nästa gång blir att göra en ansökan m investeringsbidrag på Länsstyrelsen. Vid undersökning av hur det ser ut med kön finner vi att det inte är mycket luft i kön. Möjligen sänks bidraget med tanke på att investeringsviljan är hög ch pris på slpanelerna lågt. Hur ska man bestämma sig? Referenser Titta på anläggningar Utvärdera trvärdighet hs leverantören. T ex ggla persnnummer/rganisatinsnummer Utvärdera långsiktighet hs prducenten av slpanelerna. Bli medveten m vad sm är fakta ch vad sm är känsla ch lita på magkänsla. Ungefärlig fördelning av kstnader i lika fferter: Alfa Sl Trna Hällestad Panel 60 % Arbete 25 % Övrigt 15 % ex mms Installatinskstnaden blir 13 kr/watt + mms. Slar Supply (en av de största) kinesiska slceller. 50 % panel 13 % växelriktare 12 % övrigt 25 % installatin. installatinskstnad blir 12 kr/watt + mms Tensta Sl ( kw anläggning) installatinskstnad 8 kr/watt + mms Köra bil på el, vi prvåker en Tesla! Rnnys kund kmmer ch demnstrerar. Hans budskap är att den mest lönsamma sllcells- anläggningen är den sm prducerar el för bilen. Då behövs bara en enkel liten billig anläggning på kanske 3 kw. Han köpte bilen för :-. Han kör mil/år på gratis bränsle. Efter 10 år är bilen betald. Garantin på batterier är 8 år, då återstår frtfarande 80 % av kapaciteten. 7

8 Vilken bil betalar sig själv? Service förutm brmsar, belysning etc. behövs inte. Bilen är i aluminium ch rstar inte. Skatt är det ingen. Försäkringen är jämförbar med en dyr BMW ca 7 000/år. Inbyggd internet gps etc. Har ckså ett attraktivt utseende ungefär sm en krsning mellan en Maserati ch en Jaguar ZF. Helt tyst att åka i. Bilaga 3: Anteckningar från avslutande helgruppsträff 11/ Bilderna nedan beskriver en av övningarna vid den avslutande träffen. Börja med Frtsätta med Sluta med Sätta upp tydlig visin för verksamheten Bli grönare Aktivt söka energismarta lösningar Att ha fördmar m vad sm egentligen är energismart Installera slenergi, investera B & B. Bättre kvalitet på hästarna Göra m maskinhallen, tänka på att framtida tak kan inkludera slpaneler, planera generatinsskifte Bygga varumärke Idéer ch kvalitet Velande Bygga maskinhall Driva ridsklan ch vara gift Samla på hästar Bygga maskinhall Försöka utföra mitt jbb på bästa sätt Ta saker för givet. 8

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Solar Supply Sweden AB. Din leverantör inom solcellsteknik

Solar Supply Sweden AB. Din leverantör inom solcellsteknik Slar Supply Sweden AB Din leverantör inm slcellsteknik Phne: +46 (0)72 5501542 Mikael.abaji@slarsupply.se www.slarsupply.se Mikael Abaji Kntaktpersn mikael.abaji@slarsupply.se inf@slarsupply.se www.slarsupply.se

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Minnesanteckningar saknätverksträff nr 3 6 mars 2017 Conventum Örebro kl 10-15

Minnesanteckningar saknätverksträff nr 3 6 mars 2017 Conventum Örebro kl 10-15 1/6 Minnesanteckningar saknätverksträff nr 3 6 mars 2017 Cnventum Örebr kl 10-15 1. Inledning 2. Välkmmen till Cnventum i Örebr! Upplägg ch presentatinsrunda. 3. Wrkshp med Camilla Drivhuset finns på 14

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund Kvalitetsrapprt 2013-2014 Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Östervåla 2015-06-11

Östervåla 2015-06-11 Östervåla 2015-06-11 Vårens sista styrelsemöte avhölls igår nsdag så vi i styrelsen har samlat lite inf m vad sm händer ch vill med det önska Er alla en skön smmar. Infrmatin från Östervåla IF:s styrelse.

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN

TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN TILLSAMMANS INOM PSYKIATRIN patienter ch persnal i samverkan Rapprt från ett delprjekt inm prgrammet Tillsammans, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. INNEHÅLL 1. Inledning s.2 1.1 Tillsammans s.2 1.2

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits 1(5) Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDG601, Persnligt Entreprenörskap, 7,5 högsklepäng Persnal Entrepreneurship, 7,5 higher educatin credits Grund nivå/first cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten.

Denna metodbeskrivning kompletterar den metodbeskrivning som finns i rapporten. Metdbeskrivning underlag till rapprten Lång väg till patientnytta en uppföljning av natinella riktlinjers inverkan på vården i ett decentraliserat system Denna metdbeskrivning kmpletterar den metdbeskrivning

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund Prtkll - styrelsemöte Stckhlms Skidförbund Datum: 16 maj 2017 Tid: Kl. 18-22 Plats: RSM, Västmannagatan 4, 4tr Närvarande: Björn Lidman, Karl Anderssn, Luise Crnebrg, Paula Lembke, Rikard Schwalbe, Tm

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

Anteckningar workshop Det perfekta byggprojektet

Anteckningar workshop Det perfekta byggprojektet Anteckningar wrkshp 2015-11-24 Det perfekta byggprjektet Nedan redvisas en sammanfattning i punktfrm av grupparbetena vid wrkshpen Det perfekta byggprjektet i Falun 2015 11 24. Wrkshpen anrdnades av temagruppen

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Vi kan skapa 100000 nya jobb i Sverige

Vi kan skapa 100000 nya jobb i Sverige Vi kan skapa 100000 nya jbb i Sverige (Tni anmärkning: varför redgör man inte vart årligen 5 miljarder tar vägen sm branschen erhåller från skattebetalarna ch via EU sm ckså är våra pengar) Det påstådda

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Anställ din första ingenjör!

Anställ din första ingenjör! Anställ din första ingenjör! Guide till dig sm är företagare ch intresserad av att utveckla ditt företag Utmaningar/möjligheter Kmpetensanalys Red för en ingenjör Räkna hem investeringen Råd ch stöd inför

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

SABO välkomnar och inleder mötet. Dagordningen som följer godkändes:

SABO välkomnar och inleder mötet. Dagordningen som följer godkändes: Mötesprtkll SABOs rådgivande energigrupp Tid: 2012-03-01 kl 9:30-15:30 Plats: SABO Närvarande: Förhindrade: Inledning: Kenneth Ahlström, Kpparstaden Carina Herbertssn, Växjöhem Ulla Jansn, MKB Bertil Lundström,

Läs mer

Socialdemokraterna i Malmö Jämställdhetsanalys 2016

Socialdemokraterna i Malmö Jämställdhetsanalys 2016 Scialdemkraterna i Malmö Jämställdhetsanalys 2016 Jä mstä lldhetsärbetet ä r inte bärä det vi skriver m i pärtiprgräm ch kämpänjer det ä r hä r ch nu, pä vä rä m ten, i vä rä diskussiner ch i bem tänden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Innvatiner alla är vi kreativa Anna Frm-Lindqvist Köpmangatan 10 931 31 Skellefteå 070-218 19 56 0910-520 08 anna@euniqem.cm www.euniqem.cm Vad kräver framtiden? Försörjningsbördan för våra barn Den glbala

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Förstudierapport Sustainable City Mora

Förstudierapport Sustainable City Mora Sustainable City Mra Förstudierapprt Sustainable City Mra 2009-01-29 1 Sid 2/23 Innehållsförteckning Sid 3/23 1 SAMMANFATTNING...4 2 FÖRSTUDIENS GENOMFÖRANDE...5 3 RESULTAT FRÅN FÖRSTUDIEN...7 3.1 NULÄGET

Läs mer