ACD Accelerated Competitive Dialogue

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACD Accelerated Competitive Dialogue"

Transkript

1 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat sätt arbeta fram fferter i samverkan med beställaren. ACD sammanfattning ACD, Accelerated Cmpetitive Dialgue, är en kmparativ ch selektiv upphandlingsmetdik sm karakteriseras av att det kan vara två till fyra leverantörer sm utarbetar kundspecifika förslag, fta i wrkshpliknande sammanhang tillsammans med kunden, där det ena väljs ut för slutförhandling. Inm det ffentliga upphandlingsmrådet mtsvaras detta till viss del av ett selektivt eller förhandlat förfarande där leverantörerna selekteras ch en begränsad skara får delta i en anbudstävling ch till viss del av knkurrenspräglad dialg, sm ska syfta till att vara en mer flexibel prcedur att tillämpas då det inte går att specificera behven på ett sätt så att det går bra att jämföra ffererade lösningar. Fördelarna med ACD är att det främjar en effektiv upphandlingsprcess sm är betydligt snabbare än en knventinell knkurrensutsatt RFI/RFP-prcess (request fr infrmatin / request fr prpsal). Den ger en väsentligt krtare kalendertid för både kund ch leverantör. ACD är en frmell upphandlingsprcess där, enligt våra rekmmendatiner, maximalt tre utvalda anbudsgivare bjuds in till fkuserade lösningswrkshpar för att beställaren skall förse anbudsgivarna med beställarens intentiner ch krav. Vid dessa tillfällen ges möjlighet att från anbudsgivarnas sida lämna förslag till lösning ch att diskutera detta direkt med beställaren. Fkus i wrkshparna skall vara på kundens affärsverksamhet att beskriva kundens behv ch inte i första hand dagens tekniska lösning. Metdiken ger leverantörerna möjlighet att erbjuda sina standardlösningar ch prcesser, det blir en persnlig dialg ch wrkshpar med leverantörerna ch sm kund kan man utvärdera relatin ch samarbetsförmåga innan avtal skrivs. Prcessen avslutas med att beställaren genmför en intern beslutswrkshp där ffererade lösningar granskas ch värderas. Prcessen använder sig av en väl beprövad utvärderingsmdell. Samtidigt skapas en samarbetsanda sm nrmalt går förlrad i en traditinell RFP-prcess. Leverantörsval när passar ACD bäst? Det kan sägas finnas tre huvudsakliga typer av upphandlingsmetdiker, där ACD är ett exempel på kmparativ metdik: 1. Sle surce 2. Kmparativ ( cmparative ) 3. Full knkurrens ( cmpetitive ) Sle surce Sle surce är en riktad upphandlingsfrm sm karakteriseras av att kunden endast diskuterar med en utvald leverantör ch det sker på så sätt ingen urvalsprcess. Den mtsvaras inm det ffentliga upphandlingsmrådet närmast av så kallad direktupphandling. Kmparativ t ex ACD Den kmparativa upphandlingsfrmen karakteriseras av att det ftast är två eller tre leverantörer sm utarbetar kundspecifika förslag, fta i wrkshpliknande sammanhang tillsammans med kunden, där det ena väljs ut för slutförhandling. Inm det ffentliga upphandlingsmrådet mtsvaras detta till viss del av ett selektivt eller förhandlat förfarande där leverantörerna selekteras ch en begränsad skara får delta i en anbudstävling ch till viss del av knkurrenspräglad dialg, sm ska syfta till att vara en mer flexibel prcedur att tillämpas då det inte går att specificera behven på ett sätt så att det går bra att jämföra ffererade lösningar. ACD är den kmparativa metdik sm vi förespråkar Surcing Prfessinals Nrdic AB

2 2(6) Sle surce En utvald leverantör. Ingen urvalsprcess. Prcess sm belastar alla parter minst i tid ch pengar. Stark relatin med aktuell leverantör är en förutsättning. Stöd av rådgivare säkerställer förhandlingspsitin ch genmförande. Kmparativ Få leverantörer. Utvalda leverantörer utarbetar kundspecifika förslag, där det bästa väljs ut för slutförhandling. Möjliggörs genm starka relatiner till ch gd kunskap m marknadens leverantörer. Resulterar i en snabbare prcess ch ett smidigare beslutsfattande. Endast en leverantör väljs ut för slutförhandling. Full knkurrens Flera leverantörer. Flera leverantörer i en RFPprcess sm krtlistas för vidare utvärdering där den bästa väljs ut för slutförhandling. Inga starka relatiner. Tjänster sm kntinuerligt utvecklas. Regelstyrd bransch eller föremål för ffentliga lagar. Egen plicy att upphandla i full knkurrens. Full knkurrens Upphandling i full knkurrens karakteriseras av att det är flera leverantörer i en traditinell RFP-prcess (Request Fr Prpsal) där en utförlig anbudsförfrågan skickas ut till flera leverantörer. Man utarbetar nrmalt en krtlista för vidare utvärdering där en leverantör väljs ut för slutförhandling. Inm det ffentliga upphandlingsmrådet kan detta sägas mtsvaras av ett öppet förfarande där alla leverantörer får lämna anbud. Den upphandlande myndigheten annnserar m vad de skall upphandla ch intresserade leverantörer begär ut förfrågningsunderlaget ch kan sedan lämna anbud. Mdellen används av de flesta kunder ch är en standardprcedur för de flesta inköpsavdelningar. Spara tid ch pengar En viktig fördel sm anges för ACD-prcessen är kpplad till att man sparar tid ch pengar, då prcessen är tidseffektiv, både i kalendertid ch i nedlagd arbetstid. Att spara tid ch pengar är nrmalt två viktiga mtiv för att utsurca ch när en ACD genmförs istället för en fullt knkurrensutsatt upphandling, blir den besparingseffekten ännu större. En knventinell RFP-prcess (Request för Prpsal, med flera leverantörer sm erhåller en detaljerad kravspecifikatin) kan fta ta mellan kalendermånader, inkluderande tiden att definiera prcessen ch samla in data fram till att ett avtal är påskrivet. (Överföringsfasens längd kan sedan variera strt mellan lika prjekt.) 2013 Surcing Prfessinals Nrdic AB

3 3(6) En ACD-prcess med samma mfattning kan genmföras på typiskt 3-6 månader, enligt nedan. Tidsvinsterna uppkmmer dels genm att man inte behöver lägga samma vikt vid ett fta tidsödande kravspecifikatinsarbete, sm sedan i alla fall fta inte stämmer överens med vad leverantörerna kan leverera. Dels uppkmmer de ckså genm själva arbetet i kvalificeringsprcessen sm kan genmföras på ett effektivt sätt med fkuserade wrkshpar ch en dwn select till slutförhandling med en leverantör. Wrkshpveckrna blir intensiva, men samtidigt ftast mycket stimulerande. För- ch nackdelar Fördelarna med ACD är flera, både för kund ch leverantör. Upphandlingsprcessen tillämpas med fördel vid upphandling av lite mer kmplexa tjänster sm kräver en fördjupad dialg med leverantören ch där den frtsatta relatinen mellan kund ch leverantör är en viktig parameter. Prcessen ger även en helt annan möjlighet till förankring i den egna rganisatinen. Genm att exempelvis delta i wrkshpar med lika tema ch med möjligheter till krtare sessiner med lika fkus kan en förankring nås avseende en rad lika intressenter. Det ses av många sm en av de mycket psitiva effekterna av denna upphandlingsmetdik. Det gör att för t ex en IT-upphandling kan representanter från IT, ledningen, HR (framför allt vid persnalövergång), risk ch säkerhet, kmmunikatin, juridik, inköp m fl delta. Utvärderingsmdellen invlverar nrmalt alla. Förutm de uppenbara tidsvinsterna är vinsterna för kunden även exempelvis: Minskade kstnader för att utvärdera marknaden. Minskade interna arbetskstnader i att ta fram underlag. Minskade kstnader för utvärdering av fferter. Minskade kstnader för att arbeta fram ett färdigförhandlat avtal, m man är överens m grundläggande principer inför förhandling. Vinsterna för leverantören är bland andra: Minskad kstnad för att ta fram anbud. Risken för att lägga ner pengar på sådant sm i ett senare skede visar sig nödigt minskar i ch med att prcessen bygger på dialg, sm gör att parterna pratar sig samman ch når samsyn på ett helt annat sätt kring behv ch lösningar. Det är emellertid av vikt att identifiera de risker sm en ACD-prcess innebär ch minimera knsekvenserna av dessa, genm att bland annat: Lägga ned tillräckligt med arbete på att välja ut rätt leverantörer för prcessen leverantörer sm är rätt ur ett marknadsperspektiv (utbud, priser etc) men ckså ur ett kulturellt ch samverkansperspektiv Surcing Prfessinals Nrdic AB

4 4(6) Etablera ch kmma överens m ett antal principer sm skall ligga till grund för upphandlingen, för avtalet ch för det efterföljande samarbetet. Se till att bibehålla ett tillräckligt knkurrenstryck genm hela prcessen ch säkerställa att det går att åstadkmma de pris- ch servicenivåer sm önskas. Detta behöver ckså kpplas till hur prcessen kmmuniceras internt för att inte fel budskap sedan skall sprida sig externt. Den övergripande upphandlingsprcessen för en ACD-prcess är i många avseenden lik en upphandling i full knkurrens, även m enskilda aktiviteter hanteras annrlunda, riskerna skiljer sig åt ch aktiviteterna är mer flexibla ch inkluderande. Från att traditinellt ha haft fkus på kravspecifikatiner ch tjcka ffertpärmar kan det nu istället eller sm kmplement handla mer m wrkshpar för att tillsammans mejsla ut de rätta tjänsterna. Börja med uppdatering av surcingstrategin En surcingstrategi bör vara glasklar när det gäller gruppering av leverans, berende av m leveransen skall ske i egen regi eller utsurcas: Vad hör ihp? Vad skall upphandlas ihp? Svar på frågrna baseras på hur den externa marknaden ser ut ch hur den trligen kmmer att utvecklas under de kmmande åren. Den andra sidan av myntet är vad sm passar det egna företaget ch den egna kmpetensen: Kan vi hantera flera leverantörer? Kan/vill vi utnyttja knkurrens i vardagen med flera leverantörer på samma mråde? En av nyckelfrågrna blir att säkerställa den långsiktiga förhandlingspsitinen. Det gäller att få en balans ch harmni i relatinerna till leverantörerna. Å ena sidan vill man skapa incitament för att leverera kvalitet ch för att kunna utveckla långsiktiga partnerliknande relatiner med leverantörer sm kan bidra till innvatin. Å andra sidan vill man skapa ett knkurrenstryck sm gör att leverantörerna hela tiden står på tå ch gör sitt yttersta. En upphandlingsprcess enligt ACD-metdiken bör alltid börja med en uppdatering av surcingstrategin, relatera till verksamhetens drivkrafter ch mål kpplat till det sm skall upphandlas ch speciellt vid en första generatinens utsurcing ta hänsyn till vad sm ska vara kvar i den egna verksamheten (inte minst för att vara en bra beställare) ch vad sm skall utsurcas. Upphandla så att relatinen blir så bra sm möjligt från början En genmgång av den egna kulturen är en bra utgångspunkt för att beskriva önskat utseende för en bra leverantör. Man bör då ha i minnet att de flesta leverantörer är bra på att anpassa sig till kunden. Men m man inte har preciserat vad anpassningen skall handla m är det lätt att det blir sm det blir. En viktig fråga gäller hur man skall genmföra affären så att man tidigt bäddar för att få en gd situatin under avtalsperiden, exempelvis: De tänkta effekterna på eknmiska effekter. Hur tjänsterna skall levereras. Leverantören tjänar pengar (ch blir inte kinkig ) Surcing Prfessinals Nrdic AB

5 5(6) Leverantören blir den praktiva innvatinspartner sm man har tänkt sig. Genm wrkshparna kan man lära känna leverantörerna ur flera perspektiv: Säljsidan Leveranssidan Kultur Man får chansen att se teamet i aktin ch kan bedöma både sälj, leverans ch transitin. ACD-prcessens interaktiva ch samverkansrienterade egenskaper resulterar alltså i att man vid g-live redan har en fungerande arbetsrelatin mellan kund ch leverantör ch man kan bygga relatinen, se till att man har ett kundteam man vill jbba med sv redan i upphandlingsfasen. Genmförandet Prjektets genmförande kan beskrivas i en typmdell baserad på beskrivna faser ch steg: Prjektstart Leverantörerna startar Fryst lösning Fryst pris Frysta dkument Transitin G Live Krav & mål Nuläge Förslag på lösning Fasindelad transitin Tjänstebeskrivningar, SLA, T&T-plan Verifiering av lösning ch due diligence Priser ch betalningsvillkr Dwn select, förhandling av avtal ch bilagr Avtalssignering Beställarrganisatin, samverkan & gvernance, kmmunikatin etc Löpande gvernance Genm att det är färre krav att specificera än i en traditinell upphandlingsprcess, går det snabbt att kmma igång. Det prspekt sm beskriver prcessen, verksamhetens drivkrafter ch önskar resultat ersätter den traditinella kravspecen. Rekmmendatiner ch slutsatser Inför val av upphandlingsmetdik bör man klargöra vilka verksamhetens drivkrafter är med utsurcingen. Vilka är affärsmålen? Är de t ex reducerade kstnader, ökad kvalitet eller ökad flexibilitet? Genm att tydliggöra detta blir det enklare att fullt ut kunna utvärdera de förslag sm sedan skall utvärderas för att verifiera att de stödjer de uppsatta affärsmålen. I alla större upphandlingar bör även surcingstrategin ses över. Hur matchar det man planerar att göra den befintliga surcingstrategin ch hur påverkas den? Behöver surcingstrategin revideras? I en ACD-prcess är det av vikt att kunden äger ch kntrllerar prcessen, ch inte leverantören. Det kan dck vara extra utmanande i en prcess där kund ch leverantör samverkar nära varandra. ACD-prcessen är en väl beprövad prcess med en rad fördelar: Skapar en starkare relatin mellan kund ch leverantör, resulterande i ett bättre slutresultat ch högre kvalitet. Persnlig dialg ch wrkshpar med leverantörerna. Skapar en gd kunskap m både kund ch leverantör Surcing Prfessinals Nrdic AB

6 6(6) Möjliggör utvärdering av relatinen ch möjligheterna till samarbete innan ett avtal tecknas. Prcessen fkuserar på verksamheten ch verksamhetens drivkrafter ch krav snarare än nuvarande tekniska lösning. Ger leverantörerna möjlighet att fferera sina standardlösningar ch standardprcesser. Upplevs sm en lärande prcess då båda parter får kntinuerlig återkppling under prcessens gång. Snabbare än en traditinell RFP-prcess ch därigenm mer kstnadseffektiv. Prcessen passar bäst för maximalt tre leverantörer. Ppulär bland leverantörerna sm har en gd möjlighet att vinna affären (33 %) ch därför ser värdet i att investera tid ch resurser i prcessen. ACD-prcessens syfte är sammanfattningsvis att ge kunden standardiserade lösningar från leverantörer sm främjar strdrift, låga kstnader ch en avtalad utveckling under avtalstiden. Den syftar ckså till att skapa tillgång till leverantörernas bästa råd från deras bästa resurser. Det gör att kunderna får en mdern lösning istället för en lösning sm bygger på en kravspecifikatin baserad på gammal kunskap ch ett många gånger icke-ptimalt nuläge. Cpyright Surcing Prfessinals Nrdic All rights reserved. The prir written permissin f Surcing Prfessinals Nrdic is required t reprduce all r any part f this dcument, in any frm whether physical r electrnic, fr any purpse Surcing Prfessinals Nrdic AB

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola

Feeling.nu. Examensarbete Våren 2008 Interaktionsdesign Malmö Högskola Examensarbete Våren 2008 Interaktinsdesign Malmö Högskla Feeling.nu Ett prjektarbete m att överföra en känsla från butik till Internet för att nå ut till en större kundkrets ch skapa kundstöd www.feeling.nu

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund

Tddah. 'Datorstödda kmskapssystcm i framtidens kgntor. December 1986. Rapport. Sture Hägglund Tddah December 1986 Rapprt 26 'Datrstödda kmskapssystcm i framtidens kgntr Sture Hägglund Datrstödda kunskapssystem i framtidens kntr Sture Hägglund Universitetet ch tekniska högsklan i Linköping Sammanfattning:

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN 1 Förstudierapprt KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN ETT GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT MELLAN LEADEROMRÅDENA RANRIKE OCH TERRA ET MARE GENOMFÖRD I SAMVERKAN MELLAN LYSEKILS KOMMUN OCH VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer