Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen"

Transkript

1 Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen

2 Innehåll 1. Bakgrund ch syfte Metd ch avgränsning Begreppsförklaringar Utförd granskning Riskklassificering av prcesser / IT-system Kraftfulla användare Prfiler Beställning ch gdkännande av behörighet Ansökan av en behörighet Inlggning Uppföljning Sammanfattande bedömning...10 Källförteckning

3 1. Bakgrund ch syfte Jönköpings kmmun ch dess lika förvaltningar har strt behv av lika IT-system i den dagliga verksamheten. Ansvaret för användaradministratinen, avseende många av systemen, finns vanligtvis ute hs förvaltningarna sm använder systemen. IS/ITavdelningen ansvarar för användaradministratinen rörande de centrala nätverken, servrar m.m. Detta innebär att många persner på lika nivåer i kmmunens rganisatin är inblandade. Syftet med granskningen har varit att bedöma m användaradministratinen är ändamålsenlig ch tillräcklig. 2. Metd ch avgränsning Följande system har valts ut tillsammans med IS/IT-avdelningen: - Ett internsystem sm tillhandahåller kraftfulla behörigheter - Helpdesk. - Eknmisystemet Aditr. - Upphandlingssystemet/avtalsdatabasen Tendsign. Dessa system har valts ut p.g.a. - Att de belyser användaradministratin sm sker både på förvaltningsnivå ch på central nivå - Att ett system (eknmisystemet Aditr) finns på servrar i kmmunens regi ch ett system (Tendsign) är ett webbaserat system där drift köps från extern part - Ett system (Helpdeskfunktinen) är centraliserat till användare enbart IS/IT-avdelningen, medan främst Aditr är ett system där många användare finns på de lika förvaltningarna inm kmmunen. Systemen har valts ut för att kunna visa m det finns skillnader i rutiner ch kntrller då de lika systemen har lika förutsättningar. Följande granskningsmment har genmförts för vanstående system: - Identifiering ch verifiering av fem användarkntn sm skapats under Granskning har skett av dkumentatin sm styrker att användarkntt skall skapas, m aktuell behörighet är relevant, att gdkännande finns från behörig persn sv. - Identifiering av vilka persner sm har de kraftfullaste användarkntna i respektive system. Det kan förekmma persner sm har begränsade behörigheter i systemen. Bedöma m dessa är rimliga vad gäller antal persner, deras funktiner sv. - Urval av tre behörighetsprfiler i systemet. Analysera behörigheternas mfattning ch verifiera att de följer riktlinjer/beslut. 3

4 3. Begreppsförklaringar Nedanstående figur beskriver ett antal begrepp sm används i rapprten. Risknivå Hög Låg Behörighet Verksamhetsmråde/prcess Hög ADMIN x x x x x (tillgång till alla funktiner) Hantering register/fasta data x x x x x Löpande drift x x x x x Låg Titta x x x x x Användare I en rganisatin finns ett antal verksamhetsmråden/prcesser t.ex. löneprcess, inköpsprcess m.m. Verksamhetsmrådena/prcesserna kan delas in utifrån lika risknivåer. En högre risknivå bör fastställas när det gäller känsliga system sm hanterar ex. sekretessbelagd infrmatin (t.ex. inm scialtjänsten). Det kan ckså vara system sm hanterar funktiner sm kan påverka mycket, t.ex. stänga ner ett värmekraftverk eller flytta begränsat med pengar till externa kntn. En lägre risknivå kan fastställas för exempelvis kmmunens anläggningsregister. Riskklassificeringen bör utgå från den skada sm kan uppstå m behöriga får tillgång till infrmatin/funktiner i systemet. För verksamhetsmrådena/prcesserna används lika IT-stöd (system). Ovanstående figur utgår från antagandet att det endast är ett IT-stöd sm används för varje verksamhetsmråde. För att nå en hög säkerhet inm IT-systemen är det en grundläggande förutsättning att systemstrukturen byggs på ett säkert sätt så att det finns klara skiljelinjer mellan de lika systemen, dvs. det får inte finnas möjlighet att nå ett system via en behörighet i ett annat system. Systemstrukturen mellan kmmunens lika IT-system har inte behandlats i denna granskning. I det enskilda systemet finns lika behörigheter, dessa beskriver vilken infrmatin ch vilka funktiner användaren har tillgång till. Den lägsta nivån är tittarbehörigheten. I det fallet kan användaren inte ändra någt i den infrmatin sm finns lagrad i systemet. Mtsatsen är ADMIN-behörigheten, sm innebär att användaren har tillgång till samtliga funktiner ch infrmatin i systemet. Denna behörighet bör begränsas i så str utsträckning sm möjligt. 4

5 Användare sm har tillgång till denna behörighet eller har mtsvarande behörigheter sm är mycket mfattande kallas i rapprten kraftfulla användare. Inm varje system finns lika delsystem. Nedanstående figur visar delsystem inm ett eknmisystem. Delsystem Kundreskntra ADMIN x x x (tillgång till alla funktiner) Hantering register/fasta data x x x Löpande drift x x x Titta x x x Leverantörsreskntra Anläggningsregister Prfil Användare Delsystemen kan delas upp ytterligare i ett antal funktiner/arbetsuppgifter. I leverantörsreskntran ingår nrmalt bl.a. att registrera leverantörsuppgifter, registrera fakturr ch utföra betalningar. En användare kan få tillgång till lika behörigheter i delsystemen. Man kan t.ex. ha tittarbehörighet i ett delsystem ch ADMIN behörighet i ett annat. Kmbinatinen av behörigheter kallas i rapprten för prfil. 5

6 4. Utförd granskning I detta avsnitt presenteras de väsentligaste iakttagelserna sm nterats i granskningen Riskklassificering av prcesser / IT-system Det nteras att det saknas rutiner för att på ett systematiskt sätt riskklassificera IT-system inm kmmunen. Kmmentar: Rutiner för tilldelning av behörigheter, lösenrd, uppföljningar m.m. bör utgå från varje enskilt systems identifierade risknivå. Kmmunen har nu inlett ett arbete med att klassificera systemen utifrån ett riskperspektiv. Hänsyn måste tas till att det finns system med känslig infrmatin (t.ex. system på scialförvaltningen) ch att systemen måste vara tillgängliga (t.ex. system sm styr dricksvattentillförsel). Förbättringsmråde: Sm nämns van har kmmunen startat ett arbete med att klassificera system. Vi rekmmenderar att det fastställs rutiner för att riskklassificera varje enskilt IT-system sm kmmunen använder. Riskklassificeringen bör uppdateras med en viss frekvens, t.ex. årligen, för att säkerställa att inga väsentliga förändringar skett av verksamheten sm påverkar risknivån för aktuellt system. Fastställd risknivå bör påverka all hantering av systemet, hur fta lösenrd ska bytas, vilka kntrller sm skall utföras vid tilldelning av nya behörigheter, vilka kntrller sm skall utföras vid systemuppdatering m.m Kraftfulla användare Ett urval av användare i berörda system har granskats för att få en bild av vilka sm kan klassificeras sm kraftfulla användare. Granskning har även skett av dessa användares funktiner i rganisatinen samt mfattningen av antalet kraftfulla användare. Det nteras att det finns ett antal persner inm den perativa verksamheten sm kan definieras sm kraftfulla användare. Dessa persner använder systemen i sitt dagliga arbete för att utföra löpande arbetsuppgifter. Vissa av dessa persner har nyckelbefattningar i rganisatinen. Det nterades även en persn sm slutat sin anställning inm kmmunen. Kmmentar: Kraftfulla användare bör så långt det är möjligt vara avgränsade från den perativa verksamheten. Förbättringsmråde: Det är väsentligt att det på ett tydligt sätt framgår för varje enskilt system vilka persner sm identifierats sm kraftfulla användare. Om det inte är möjligt att avskilja kraftfulla användare från den perativa verksamheten bör kmpletterade kntrller fastställas. 6

7 4.3. Prfiler I vissa av systemen är behörigheterna detaljanpassade efter användarna, medan andra system har mer standardiserade behörigheter. I granskningen har det nterats att ansökan m behörigheter till en ny användare ibland önskas utifrån en medarbetares befintliga behörighetsstruktur. Det nteras även att många av de prfiler sm skapats utgår enbart från vad en användare behöver ha tillgång till för att sköta det dagliga arbetet. Det saknas en dkumenterad riskbedömning sm utgår från vad sm är lämpligt utifrån ett intern kntrllperspektiv. Kmmentar: Det är svårare att upprätthålla en gd kntrll på användarna ch deras behörigheter m de är för detaljerat uppsatta till specifika tjänster. Om nya behörigheter begärs utifrån en annan användare, finns det en risk att den persnen har kraftfullare behörigheter än vad den nya persnen verkligen behöver. Förbättringsmråde: Behörigheter bör standardiseras ch följa en enhetlig struktur. Behörigheter ska tilldelas utifrån ansvarsmråden men även utifrån systemets riskklassificering. Vid beställning ch gdkännande av behörigheter är det väsentligt att analys ch bedömning sker av både medarbetarens ansvarsmråde ch m det är rimligt ur ett internkntrll perspektiv (stödjer två-persnshantering, dvs. en persn ska inte ensam hantera alla mment i verifieringskedjan). I de fall tilldelning av en behörighet innebär en ökad risk ur internkntrll synpunkt är det väsentligt att identifiera detta ch täcka in eventuella riskmråden med ex. manuella kntrller Beställning ch gdkännande av behörighet De granskade systemen skiljer sig åt vad gäller struktur ch antal användare. Det finns en tydlig huvudägare till behörighetstilldelningen på IS/IT-avdelningen, men det saknas tydliga regler för vem sm har rätt att beställa behörigheter ute i förvaltningsrganisatinen. I de flesta fall är det en avdelningschef eller mtsvarande sm gör beställningen till IS/ITavdelningen. Kmmentar: Det finns en risk att persnal erhåller en felaktig behörighet m det finns tveksamheter kring vem sm har rätt att beställa nya behörigheter/förändra villkren i befintliga behörigheter. Förbättringsmråde: Det bör finnas fastställda rutiner där det tydligt framgår vem sm har rätt att: gdkänna behörigheter beställa nya behörigheter alternativt/förändra befintliga behörigheter begära brttagning av behörigheter när de inte längre är aktuella Det är väsentligt att den persn sm har rätt att beställa behörigheter är väl insatt i vad medarbetaren har för ansvarsmråden ch arbetsuppgifter. Den persn sm har rätt att gdkänna behörigheter bör har gd kunskap m hur behörigheterna är strukturerade i det aktuella systemet. 7

8 4.5. Ansökan av en behörighet Det finns ingen gemensam plicy avseende användaradministratinen inm kmmunen. Det nteras att det även saknas systemspecifika plicys/riktlinjer för de system sm ingår i granskningen. Det finns inget fastställt dkument sm anger vilka uppgifter sm krävs vid en beställning av en ny behörighet/förändring av en befintlig behörighet. Kmmentar: Avsaknad av riktlinjer kring användaradministratinen ökar risken för likartad hantering ch att det är den enskilda persnens riskmedvetande sm styr vilka kntrller sm utförs i samband med behörighets- ch lösenrdstilldelning. Förbättringsmråde: En mall för behörighetsansökan bör tas fram. Den kan med fördel vara webbaserad ch innehålla följande uppgifter: vem ansökan gäller vem sm är ansvarig för ansökan aktuellt system datum för ansökan startdatum ch i vissa fall även slutdatum (slutdatum ska alltid anges gällande känsliga behörigheter. I dessa fall ska en begäran m förnyelse ske efter viss fastställd perid. en tydlig struktur för vilka system, behörigheter m.m. sm avses vem sm gdkänt ch utfört behörigheten m ansökan gäller en känslig behörighet kan ev. ytterligare gdkännande krävas 4.6. Inlggning Sm nämnts tidigare finns det ingen generell plicy sm fastställer gemensamma rutiner avseende användaradministratinen för kmmunens system. Det förekmmer system sm har tvingande lösenrdsbyte varje månad men det förekmmer även system sm saknar denna rutin. Det nteras att lösenrd till ett nytt system skickats till ansvarig chef. Det finns även fall där standardlösenrd använts. Kmmentar: Lösenrdet till inlggningen, sm skall vara persnligt ch hemligt, skall säkerställa att det är rätt användare sm lggar in i systemet/på kntt. Om det saknas riktlinjer för inlggning ökar risken för felaktig hantering ch behörig åtkmst. Förbättringsmråde: Det finns en mängd terier kring säker inlggning ch byte av lösenrd. Ett sätt är att ha enkla lösenrd ch byta fta ch ett alternativ är att ha mycket kmplicerade lösenrd med byte mer sällan. Branschstandarden rekmmenderar att standardsystem har lösenrd sm består av minst åtta tecken ch att byte sker var 90:e dag. För system sm kräver en ökad säkerhet bör det krävas kmplicerade lösenrd, dvs. innehålla minst ett specialtecken, en siffra ch en bkstav. 8

9 Byte av lösenrd sm sker mer frekvent än var 90:e dag, kan resultera i att lösenrdet skrivs ner, vilket minskar säkerheten. Vidare bör det inte vara möjligt att byta tillbaka till tidigare använt lösenrd ch det bör finnas krav på att ha lösenrdet ska innehas minst en dag. Efter ett fastställt antal misslyckade inlggningsförsök bör kntt låsas ch endast kunna låsas upp med hjälp av Helpdesk. Det är viktigt att någn annan part blir medveten m rsaken till låsningen. Lösenrdet bör alltid lämnas direkt till aktuell användare Uppföljning Det saknas rutiner för peridiska uppföljningar sm säkerställer att rätt användare ch rätt behörigheter är kpplat till kmmunens system. Vid vår granskning nterades kntn sm brde låsts eller plckats brt p.g.a. att användaren slutat sin anställning eller bytt arbetsuppgifter. Kmmentar: När en medarbetare slutar eller byter arbetsuppgifter ch ansvarsmråden ch erhåller nya behörigheter är det viktigt att det finns rutiner för att de gamla behörigheterna plckas brt. Detta kan resultera i icke önskade kmbinatiner av behörigheter sm inte är förenat med gd intern kntrll. Förbättringsmråde: Rutiner för systematiska uppföljningar av samtliga IT-system bör fastställas. Det är väsentligt att fastställa en tidplan för uppföljningarna sm bör vara kpplade till systemets fastställda risknivå. 9

10 5. Sammanfattande bedömning I vår granskning har det nterats ett par gamla kntn ch behörigheter sm inte avslutats på krrekt sätt. I övrigt görs bedömningen att det finns en infrmell kntrllstruktur avseende användaradministratinen. Det saknas dck skriftliga rutiner ch dkumentatin sm gör det möjligt att i efterhand verifiera att kntrller utförts. Vår sammanfattande bedömning är att användaradministratinen kan utvecklas för att bli mer ändamålsenlig ch enhetlig inm kmmunen. Följande utvecklingsmråden har identifierats i granskningen: Ett system för att på ett systematiskt sätt riskklassificera samtliga system/prcesser sm används inm kmmunen bör införas. Fastställd risknivå bör mprövas enligt fastställd tidsplan för att ta hänsyn till ev. förändringar i verksamhet m.m. Det är väsentligt att det på ett tydligt sätt framgår för varje enskilt system vilka persner sm identifierats sm kraftfulla användare. Om det inte är möjligt att avskilja kraftfulla användare från den perativa verksamheten bör kmpletterade kntrller fastställas. Behörigheter bör standardiseras ch följa en enhetlig struktur. Behörigheter ska tilldelas utifrån ansvarsmråden men även utifrån systemets riskklassificering. Det ska finnas tydliga riktlinjer sm anger vem i rganisatinen sm har rätt att beställa nya/förändra befintliga behörigheter samt vem/vilken funktin sm har rätt att gdkänna behörigheter. Vid beställning ch gdkännande av behörigheter är det väsentligt att det finns kntrllmment sm beaktar rimligheten i behörigheten utifrån medarbetarens ansvarsmråden ch fastställda krav på intern kntrll. En mall för ansökan m ny behörighet/förändrig av befintlig behörighet bör tas fram för att säkerställa ett likfrmigt arbetssätt. Riktlinjer kring lösenrdstilldelning bör fastställas. Dessa bör kpplas till systemets fastställda risknivå. Det bör fastställas riktlinjer sm anger hur lösenrd för lika typer av system ska utfrmas ch hur fta byte av lösenrd ska ske. Även här bör kppling till systemets risknivå ske. Rutiner för systematiska uppföljningar av samtliga IT-system bör fastställas. Uppföljningar bör ske med viss fastställd frekvens. Jönköping 24 februari 2011 Per Magnussn 10

11 Källförteckning Intervjuer har skett med följande befattningar: IS/IT- chef Infrmatinssamrdnare Upphandlingschef Systemägare för Aditr eknmisystem Systemförvaltare för Aditr eknmisystem Teknikgruppschef inm IS/IT-avdelningen Dkument avseende användare i berörda system ch servrar Dkument över behörigheter för ett urval av användare Skärmbilder sm visar exempel på inlggning ch lösenrdslängder 11

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen. 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Marks kommun Granskning av intern kontroll i leverantörsreskontrarutinen 2011-10-12 Sara Wåhlin Emily Jönsson Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING... 3 1.2 METOD OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer