Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun"

Transkript

1 Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN

2 Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER I FALKENBERGS KOMMUN... 2 STYRDOKUMENT... 2 KOMPETENS... 2 DELEGERINGSBESLUT... 3 AKUT SITUATION... 3 UPPHÖRANDE AV DELEGERINGSBESLUT... 3 ÅTERKALLANDE AV DELEGERINGSBESLUT... 3 ANSVARSFÖRDELNING... 4 MAS/MAR ANSVAR FÖR... 4 DEN LEGITIMERADE ANSVARAR FÖR... 4 UPPGIFTSMOTTAGAREN ANSVARAR FÖR... 4 ENHETSCHEFEN ANSVARAR FÖR... 4 VAD FÅR DELEGERAS?... 5 SJUKSKÖTERSKAN FÅR DELEGERA... 5 FYSIOTERAPEUT FÅR DELEGERA... 5 ARBETSTERAPEUT FÅR DELEGERA... 6 EGENVÅRD... 6 ARKIVERING... 6 Riktlinje Delegering HSL-pärm Uppdaterad Sida 1

3 Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Riktlinjer för delegering av medicinska arbetsuppgifter i Falkenbergs kmmun Styrdkument SFS 1982:763 Svensk författningssamling Häls- ch sjukvårdslag SFS 2010:659 Svensk författningssamling Patientsäkerhetslag SOSFS 1997:14 Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd Delegering av arbetsuppgifter inm häls- ch sjukvård ch tandvård SOSFS 2000:1 Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd m läkemedelshantering i häls- ch sjukvården SOSFS 2008:1 Scialstyrelsens föreskrifter m användning av medicintekniska prdukter i häls- ch sjukvården SOSFS 2011:9 Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd m ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2010:4 Scialstyrelsens föreskrifter ch allmänna råd Anmälningsskyldighet Lex Maria SOSFS 2011:23 Scialstyrelsens föreskrifter m ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) m bedömningen av m häls- ch sjukvårdsåtgärd kan utföras sm egenvård Patienter sm behöver hjälp med sina medicinska behandlingar ska få rätt behandling på rätt tid ch rätt ds/sätt. Av Patientsäkerhetslagen följer att delegeringar av medicinska arbetsuppgifter inte får göras slentrianmässigt. Med hänsyn till kraven på vård av gd kvalitet ch hög säkerhet för patienterna ställer varje delegeringsbeslut mycket stra anspråk på gtt mdöme, gda kunskaper ch nggrannhet hs såväl den sm delegerar sm den sm genm delegering mttar en medicinsk arbetsuppgift. Det är den legitimerade sm bedömer m det kan vara befgat att delegera en arbetsuppgift till någn sm saknar frmell men sm förvärvat reell kmpetens för uppgiften. Delegering kan ske när det utifrån ett helhetsperspektiv bättre svarar mt patienternas behv ch under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras Kmpetens Frmell kmpetens innebär att en persn har legitimatin för yrket. Exempel på yrken sm har legitimatin är sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, dietist, lgped. (Finns idag 21 lika yrken sm kräver legitimatin) Det är enbart den sm är frmellt kmpetent för en uppgift sm kan delegera uppgiften vidare. Det innebär att den sm genm delegering fått ansvar för en arbetsuppgift inte får lämna den vidare till någn annan. Reell kmpetens innebär att en persn skaffat sig tillfredsställande kunskaper ch färdigheter för arbetsuppgiften genm erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genm frtbildning. Omvårdnadspersnal sm skaffat sig reell kmpetens för en viss arbetsuppgift har inte rätt att utan vidare, utföra den. Han/hn får först efter delegering utföra arbetsuppgiften. Den sm ska ta över en medicinsk arbetsuppgift genm delegering, ska vara reellt kmpetent för den aktuella arbetsuppgiften. Delegeringar av arbetsuppgifter kan ske berende av m den sm delegerar ch den sm mttar arbetsuppgiften tillhör samma rganisatriska verksamhet eller ej. Då detta sker över rganisatinsgränser kallas det Riktlinje Delegering HSL-pärm Uppdaterad Sida 2

4 Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun istället för anvisning. Förutsättningen för en sådan delegering är emellertid att mttagaren av uppgiften har sin arbetslednings tillåtelse att utföra arbetsuppgiften. Delegeringsbeslut Ska alltid vara skriftligt Ska gälla för viss tid- högst ett år eller för visst tillfälle Ska innehålla följande: Till vem arbetsuppgiften delegeras Vilken/vilka arbetsuppgifter sm delegeras För vilka patienter eller för vilket enhet/mråde delegeringen gäller Tidsperid sm delegeringen gäller Datum då beslut tgs Den delegerandes underskrift Uppgiftsmttagarens underskrift Akut situatin I en akut nödsituatin kan det bli aktuellt att berdra utförandet av en viss arbetsuppgift. Detta är inte att betrakta sm delegering. Upphörande av delegeringsbeslut Lämnar den legitimerade persnalen sm fattat ett delegeringsbeslut sin befattning, upphör beslutet att gälla. Efterträdaren tar ställning till m det är lämpligt att delegera ch skriver då ny delegering. Delegeringsbeslutet upphör ckså att gälla då uppgiftsmttagaren avgår från sin tjänst. Delegeringen överförs inte på efterträdaren. Återkallande av delegeringsbeslut Ett delegeringsbeslut ska återkallas m det visar sig att den persn sm tagit emt en delegering saknar förmåga eller förutsättningar för att utföra den delegerade uppgiften på ett säkert ch riktigt sätt. Återkallelse sker av legitimerad persnal. Detta kan ske med medelbar verkan. Återkallelsen ska ske i samråd med enhetschef ch vid tveksamhet kan samråd även ske med MAS/MAR. Vid återkallelse skrivs detta på delegeringsblanketten ch en kpia skickas till MAS/MAR för kännedm. Riktlinje Delegering HSL-pärm Uppdaterad Sida 3

5 Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Ansvarsfördelning MAS/MAR ansvar för Att det finns riktlinjer ch lkala rutiner upprättade i verksamheten m delegering av häls- ch sjukvårdsinsatser. Dessa ska vara förenliga med säkerhet för den enskilde. Den legitimerade ansvarar för Att följa rutinen för delegering i Falkenbergs kmmun. Den legitimerade bedömer m patienten är i så stabilt skick att vården ch behandlingen är lämplig för delegering. Att tillsammans med enhetschef planera för vilken persnal sm kan delegeras. Att mttagaren utöver basutbildning får den utbildning ch handledning sm krävs för att insatsen ska kunna utföras på ett säkert ch tryggt ch inte äventyrar patientsäkerheten. Sin bedömning av att mttagaren har tillräcklig kunskap ch erfarenhet för uppgiften. Att mttagaren får delegeras endast m ett kunskapstest genmförts ch den legitimerade genm dialg ch vid behv praktik säkerställt att mttagaren har kunskap att utföra insatserna i fråga krrekt. Att vidta åtgärder m delegeringsbeslut behöver återkallas. Att bevaka ch följa upp utförandets kvalitet ch säkerhet. Uppgiftsmttagaren ansvarar för Att följa rutinen för delegering i Falkenbergs kmmun. Krrekt utförande enligt rdinatin av de delegerade uppgifterna. Att kntakta legitimerad samt anmäla via avvikelserapprt m fel ch risker uppstår. Att sanningsenligt infrmera legitimerad m sin förmåga att kunna fullgöra aktuell arbetsuppgift krrekt. Att vara införstådd med att när man utför medicinska arbetsuppgifter är man hälsch sjukvårdspersnal ch lyder därmed under de bestämmelser sm gäller för dessa. Att man själv bär det fulla ansvaret för sitt sätt att utföra den delegerade arbetsuppgiften. Att dkumentera utförande av delegerade arbetsuppgifter på anvisade dkument. Enhetschefen ansvarar för Att följa rutinen för delegering i Falkenbergs kmmun. Riktlinje Delegering HSL-pärm Uppdaterad Sida 4

6 Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Att kntinuitet ch säkerhet skapas genm att antal delegerad persnal kring den enskilda patienten begränsas. Att säkerställa att all persnal, även vikarier har kunskap m att medicinska arbetsuppgifter kräver delegering ch abslut inte får utföras utan delegering. Att samtlig persnal får basutbildning samt anmäla persnal till basutbildning i Hälsch sjukvård. Att avsätta tid för intrduktin ch delegering i samråd med arbetsterapeut, fysiterapeut ch sjuksköterska. Att förse legitimerad med infrmatin kring vem sm skulle kunna vara lämplig för att ta emt delegering ch vilket behv verksamheten har av delegerad persnal. Att infrmera legitimerad m det förekmmer fel ch risker med utförande av delegerade arbetsuppgifter. Att planera bemanning så att det finns tillgänglig delegerad persnal för uppgifter sm krävs. Att säkerställa att endast delegerad persnal planeras utföra häls- ch sjukvårdsinsatser. Vad får delegeras? Sjuksköterskan får delegera Irdningställande ch administrering av läkemedel från dsett/apds Irdningställande ch administrering av flytande läkemedel Irdningställande ch administrering av drppar/salva Irdningställande ch administrering av läkemedel per rectum (ändtarm) ch vaginalt Irdningställande ch administrering av vid behvsläkemedel Utföra P glucs test Irdningställa ch injicera subcutant insulin med insulinpenna Utföra sårmläggning Utföra prvtagning Utföra katetersplning Irdningställa ch administrera deptplåster Irdningställa ch administrera inhalatin Irdningställa ch injicera Fragmin ch Innhep i förfylld spruta Utföra påsdialys Irdningställa ch administrera sndmat ch läkemedel via gastrstmi Medicindelning i dsett Kateterisering Fysiterapeut får delegera Utföra tippbrädesbehandling Utföra andningsträning Utföra TENS-behandling Riktlinje Delegering HSL-pärm Uppdaterad Sida 5

7 Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Utföra förflyttningsträning Utföra rörlighetsträning Utföra behandling med rts eller prtes Utföra muskel-, balans- ch knditinsträning Arbetsterapeut får delegera Utföra handträning Utföra förflyttningsträning Utföra ADL-träning Utföra behandling med rts eller kmpressinshandske Egenvård Utgångspunkten är alltid att patienten själv ansvarar för de behandlingar sm de blivit rdinerade. I de fall tveksamhet föreligger m patienten själv kan ansvara för insatsen ska den rdinerande persnalen göra en bedömning enligt reginal rutin. De insatser sm i en egenvårdsbedömning bedöms sm egenvård är inte att anse sm häls- ch sjukvård. Dck är bedömningen i sig en häls- ch sjukvårdsinsats. Denna insats kan inte delegeras. Berende på insatsens art ch rådande förutsättningar kan beslut fattas m att annan än häls- ch sjukvårdspersnal kan utföra insatsen. Den sm utför egenvård har en skyldighet att infrmera ansvarig legitimerad m förutsättningarna förändras ch ska infrmeras därm. Arkivering Delegeringsbeslut ska arkiveras av legitimerad i 3 år. Därefter kan besluten gallras. Riktlinje Delegering HSL-pärm Uppdaterad Sida 6

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Lena Colliard 2010-02-08 Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Bakgrund Kundvalsmodellen innebär att alla brukare efter beslut om hemtjänst inom ordinärt boende ges möjlighet

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS)

KORT LAGEN. För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) KORT OM LAGEN För alla som arbetar inom hälso- och sjukvården Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) Lagen om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område (LYHS) Denna lag är

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer