DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELEGERING HÄLSO- & SJUKVÅRD. Uppdaterad 2015-06-17 DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA"

Transkript

1 HÄLSO- & SJUKVÅRD DOKUMENT ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA Uppdaterad

2 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 BEGREPPSFÖRKLARING... 4 FORMELL KOMPETENS... 4 REELL KOMPETENS... 4 ANSVAR... 4 VÅRDGIVAREN... 4 MAS... 4 ENHETSCHEF... 4 DEN SOM DELEGERAR... 5 DEN SOM TAR EMOT DELEGERING... 5 DELEGERING... 5 ALLMÄNT... 5 EXEMPEL PÅ UPPGIFTER SOM KRÄVER DELEGERING... 7 VÅRDGIVARGRÄNS... 7 VID DELEGERING ÖVER VÅRDGIVARGRÄNSER... 8 DEFINIERAD ARBETSUPPGIFT... 8 DELEGERINGSBESLUT... 8 DOKUMENTATION... 9 SIGNATURFÖRTYDLIGANDE... 9 UPPFÖLJNING... 9 OMPRÖVNING... 9 UPPHÖRANDE AV DELEGERINGSBESLUT FÖRFATTNINGAR OCH REFERENSER Läser du dokumentet digitalt är innehållsförteckningen och övriga länkar klickbara och länkade.

3 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 3 (10) ALLMÄNT I Höganäs kommun dokumenteras delegeringarna i verksamhetssystemet Procapita. Du som arbetar inom hemvården, personlig assistans, på särskiltboende enligt SoL eller LSS lyder under Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). När du får en delegering av sjuksköterskan, arbetsterapeuten eller sjukgymnasten för att utföra en hälso- och sjukvårdsuppgift kommer du automatiskt även att lyda under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och räknas som hälso- och sjukvårdspersonal. Lagen säger att vårdgivaren måste se till att det finns personal med såväl formell som reell kompetens som kan fullfölja de uppgifter som ankommer på verksamheten. För att en delegering ska ges måste det också enligt HSL vara förenligt med en god och säker vård. Det är inte tillåtet att delegera på grund av personalbrist eller av ekonomiska skäl. Personal som räknas som hälso- och sjukvårdspersonal står i sin yrkesutövning under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Regler för delegering är reglerat i Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd; Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård SOSFS 1997:14. Om det ur ett helhetsperspektiv bättre svarar mot patientens behov, att en medicinsk arbetsuppgift utförs av en person med enbart reell kompetens, kan delegering av uppgiften ske. Förutsättningen är dock att patientsäkerheten inte äventyras. Personalkontinuitet ska eftersträvas. Delegering av arbetsuppgifter kan enbart ske om det finns en omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast inom Socialförvaltningen som delegerar uppgifter som annars skulle utförts av henne/honom annars ska det vara överrenskommet att det ska ske över huvudmannagränser. Med medicinska arbetsuppgifter menas varje åtgärd som den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen med formell kompetens har att utföra direkt eller indirekt i förhållande till patienter i samband med undersökning, vård eller behandling samt förebyggande av sjukdom och skador. Normalsituationen är att arbetsuppgiften skall utföras av den som är utbildad för detta och har såväl formell som reell kompetens för uppgiften. Då all verksamhet inom hälso- och sjukvård skall vara bemannad med formellt kompetent personal i behövlig omfattning, blir utrymmet för delegeringar av arbetsuppgifter begränsat. Vårdgivaren kan aldrig föreskriva att viss eller vissa arbetsuppgifter skall delegeras. Behovet och lämpligheten av delegering i det enskilda fallet kräver alltid

4 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 4 (10) professionell bedömning. För detta svarar den yrkesutövare som är ålagd arbetsuppgiften. BEGREPPSFÖRKLARING FORMELL KOMPETENS Med formell kompetens menas legitimation för yrket eller godkänd högskoleutbildning som leder till yrkesexamen enligt examensbeskrivning. REELL KOMPETENS Reell kompetens för den aktuella uppgiften har den person som förvärvat kunskap för den uppgift som ämnas delegeras, genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning ANSVAR VÅRDGIVAREN Vårdgivaren ansvarar för att den vårdverksamhet som bedrivs uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bl.a. att vården skall vara säker och av god kvalitet samt tillgodose patienternas behov av trygghet i vården och behandlingen. Vårdgivaren ansvarar för att det finns personal med såväl formell som reell kompetens som kan fullgöra de uppgifter som åligger på verksamheten. MAS Inom den kommunala hälso- och sjukvården skall det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS skall bl. a svara för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet. MAS ansvarar också för att beslut att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerhet för patienten. I detta ansvar ingår bl.a. att besluta huruvida iordningställande eller administrering av läkemedel får delegeras eller om vissa begränsningar skall finnas. ENHETSCHEF Då enhetschefen inom området/enheten anställt ny personal som behöver delegering skall blankett Ny personal som behöver delegering - anmälan till sjuksköterska användas. BLANKETT - Ny personal som behöver delegering - anmälan till sjuksköterska

5 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 5 (10) DEN SOM DELEGERAR Delegering får endast utföras av person som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal. Personen skall inneha både formell och reell kompetens för den aktuella medicinska arbetsuppgiften. Den som delegerar en uppgift ansvarar för sin bedömning att uppgiftsmottagaren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för uppgiften och att denne därigenom kan fullgöra uppgiften på ett korrekt och säkert sätt. Den som delegerar en uppgift ansvarar också för att uppföljning sker och därför skall delegering enbart utföras av tillsvidare anställd personal. DEN SOM TAR EMOT DELEGERING Uppgiftsmottagaren har ett ansvar för att de uppgifter hon/han har lämnat angående sin förmåga att kunna fullgöra aktuella arbetsuppgifter är korrekta. DELEGERING ALLMÄNT Med delegering menas att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Detta får endast ske om det är förenligt med en god och säker vård. Den som blir delegerad en uppgift skall vara reellt kompetent att utföra den. Personen måste förstå vad delegeringen innebär. Den som genom delegering fått en viss arbetsuppgift är ansvarig för att denna blir utförd. Med hänsyn till kraven på vård av god kvalitet och hög säkerhet för patienterna ställer varje delegeringsbeslut mycket stora anspråk på gott omdöme, goda kunskaper och noggrannhet hos såväl den som delegerar som den som genom delegering mottar en medicinsk arbetsuppgift. Behovet och lämpligheten av delegering i det enskilda fallet kräver alltid en professionell bedömning. En sådan bedömning kan endast göras av den yrkesutövare som är ålagd arbetsuppgiften, d v s sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. En arbetsuppgift får inte delegeras om det av en bestämmelse i en författning, en instruktion eller liknande framgår att uppgiften är förhållen en viss yrkesgrupp. Följande gäller: En delegering skall ges skriftligt.

6 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 6 (10) Muntlig delegering får ges endast i nödfall, akuta situationer och då enbart till omvårdnadspersonal som tidigare utfört uppgiften. Skriftlig delegering skall göras så fort tillfälle ges. Är alltid tidsbegränsad och gäller högst ett år. En delegering är alltid personlig och får inte överlåtas. En delegering kan återkallas om inte en god och säker vård kan garanteras. Man kan aldrig bli tvingad att ta emot en delegering. En delegering upphör att gälla då man avgår från sin tjänst. Av en delegering skall det framgå tydligt vilken eller vilka uppgifter som avses För delegering av insulingivning krävs undersköterskeutbildning. För att säkerställa god och säker vård ska tillsvidarepersonal inom ett boende eller hemvårdsgrupp med exv. insulin delegering besöka de personer som finns inom området/enheten som har behov av dessa insatser så att de inte är okända för varandra i händelse av att de behöver utföra insatsen. Om inte annat är angivet i Vägledning vid delegering eller den som delegerar fattat annat beslut gäller en delegering inom hela Socialförvaltningen förutom hos de privata utförarna där gäller delegeringarna enbart på det specifika boendet. Avsteg från denna rutin och Vägledning vid delegering skall föregås av riskanalys. Riskanalysens resultat samt avsteg ska godkännas av MAS innan man verkställer genomförandet. Riskanalysen skall göras av omvårdnadsansvarig sjuksköterska och enhetschefen för den enhet där brukaren bor. Riskanalysen skall följas upp minst 1 gång per år. Exempel på när riskanalys skall genomföras och vad det kan leda till: Vid ensamarbete i personligassistansärende kan det bli aktuellt att göra en riskanalys. Hur säkrar vi patientsäkerheten? vid exv. sjukdom hos personalen. Lösningen kan vara att ett fåtal personer med tillsvidare anställning från bemanningsenhet ges delegering av specifika hälso- och sjukvårdsinsatser hos just den brukaren. Ett förtydligande blir då att bemanningsenheten ges läkemedelsdelegering via den sjuksköterska som har uppdraget att delegera bemanningsenhet i läkemedelshantering, andra specifika uppgifter delegeras av omvårdnadsansvarig sjuksköterska och skall då för namngiven brukare. Anställda inom LSS har sällan undersköterskeutbildning. Hur gör vi om en brukare behöver exv. insulin? Detta bör föranleda en riskanalys. Hur hanterar vi detta så att patientsäkerheten säkras? En åtgärd kan vara mer teoretisk och praktisk genomgång.

7 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 7 (10) Delegeringsförfarande: En delegering ska föregås av: o teoretisk genomgång o praktisk genomgång o skriftlig test Vid nydelegering av insulingivning och plasmaglucostagning skall den som blir delegerad minst vid 3 tillfällen uppvisa sina praktiska kunskaper för sjuksköterska.. Bemanningsenhet och timanställda Bemanningsenhet och timanställda får om man anses lämplig för uppgiften bli delegerade inom följande områden: Administration av läkemedel i form av salva/gel/kräm/droppar/mixtur/supp/suspension/inhalationer, Byte av läkemedelsplåster, Överlämnande av läkemedel där sjuksköterskan övertagit ansvaret för läkemedelshanteringen (ej insulin), Överlämnande av vid behovsläkemedel samt plasmaglucostagning. Den som delegerar till timanställda behöver göra sin bedömning även utifrån hur ofta personen ska tjänstgöra samt under vilket tidsintervall. En begränsning i tidsintervallet för delegeringstidens giltighet kan vara aktuellt. EXEMPEL PÅ UPPGIFTER SOM KRÄVER DELEGERING Se Vägledning vid delegering - sjuksköterska Överlämna/ge läkemedel från dosett eller apodos, flytande läkemedel samt vid behovsläkemedel. Ge stolpiller, rektal vätska (klysma), näs- ögon- örondroppar, läkemedel för inhalation, medicinska salvor och plåster. Sondmat. Insulingivning med insulinpenna till diabetiker med stabilt plasmagulcosvärde. Plasmaglucosmätning. Såromläggning. VÅRDGIVARGRÄNS Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter kan ske oberoende av om den som delegerar och den som tar emot en delegering tillhör samma organisatoriska verksamhet eller ej.

8 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 8 (10) Förutsättning för en sådan delegering är emellertid att den som tar emot arbetsuppgiften har sin arbetslednings tillåtelse att utföra arbetsuppgiften. Det innebär också att den som avser att delegera över vårdgivargräns först måste samråda med mottagarens arbetsledning. Vid delegering över vårdgivargränser skall medicinskt ansvarig sjuksköterska meddelas. VID DELEGERING ÖVER VÅRDGIVARGRÄNSER Följande gäller: Enhetschefen för enheten/området skall godkänna att delegering sker till den personal som finns anställd på enheten/området. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, skall informeras om vilken vårdgivare som ansvarar för delegeringen, antal personer som delegeras samt vilka uppgifter som delegeras. Detta skall göras 2 ggr/år för perioderna 1 januari- 30 juni samt 1 juli- 31 december. Verksamhetschefen, där den som meddelat delegeringen arbetar, ansvarar för att denne genomfört delegeringen på ett korrekt sätt. DEFINIERAD ARBETSUPPGIFT Den arbetsuppgift som skall delegeras skall vara klart definierad. Anser uppgiftsmottagaren att hon/han ej har de erforderliga teoretiska och praktiska kunskaperna är det hennes/hans skyldighet att informera om detta. Delegering får inte ske i dessa fall, likaså får delegering inte ske mot någons vilja. Arbetsuppgiften får inte beskrivas i allmänna termer såsom t.ex. injektioner eller omvårdnadsuppgifter. Likaså skall det tydligt framgå under vilka förutsättningar delegeringen skall gälla t.ex. insulingivning får endast delegeras vid stabilt blodsocker. DELEGERINGSBESLUT Ett beslut om delegering är personligt. Detta innebär att ett delegeringsbeslut endast får avse en person som är namngiven och inte en viss yrkesgrupp (t.ex. enhetens undersköterskor). Den som genom ett delegeringsbeslut tilldelats viss arbetsuppgift kan i sin tur inte delegera uppgiften till någon annan person. Delegeringsbeslutet gäller inte ersättaren/efterträdaren när den som beslutet gäller har semester, annan tjänstledighet eller har avgått från sin tjänst. Den som meddelar ett delegeringsbeslut skall vara formellt och reellt kompetent för den arbetsuppgift som beslutet avser.

9 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 9 (10) DOKUMENTATION Varje delegeringsbeslut skall dokumenteras i delegeringsprogrammet. Av dokumentationen skall framgå: vilken arbetsuppgift som delegerats vem som delegerat uppgiften till vem uppgiften delegerats tiden för delegeringsbeslutets giltighet, samt datum då beslutet fattades Delegeringsbeslutet skall vara skriftligt och både den som delegerar och den som tar emot en arbetsuppgift skall underteckna beslutet. Gallring av delegeringsbeslut, se Dokumenthanteringsplan. Delegeringsbeslutet skall vara undertecknat av båda parter innan arbetsuppgiften utförs. Om detta av något skäl inte har varit möjligt, skall dokumenteringen ske snarast efter det att arbetsuppgiften har fullgjorts. Beslut om ändrade delegeringar och om återkallelser av delegeringsbeslut skall också dokumenteras. MAS skall kontinuerligt underrättas om de delegeringar som sker inom verksamhetsområdet. Denna har då möjlighet att återkalla sådana delegeringar som han/hon bedömer inte vara förenliga med hög patientsäkerhet och kvalitet. SIGNATURFÖRTYDLIGANDE Delegerande leg. personal ansvarar för att den som får delegeringen fyller i signaturförtydligandelistan. Den sparas i pärm hos den person som har delegerat uppgiften. UPPFÖLJNING Den yrkesutövare som delegerat en eller flera medicinska arbetsuppgifter är skyldig att vid olika tidpunkter under delegeringsperioden kontrollera att dessa fullgörs på ett riktigt sätt. Se blanketter Uppföljning av delegering under Bilagor & blanketter. OMPRÖVNING Ett delegeringsbeslut skall omprövas när omständigheterna påkallar det. Återkallan kan bli nödvändig om verksamheten omorganiseras, bemanningssituationen förändras, nya tekniker eller rutiner införs eller uppgiftsmottagaren får nya arbetsuppgifter som medför att hon/han inte längre bör fullgöra den delegerade

10 HÄLSO & SJUKVÅRDSUPPGIFTER 10 (10) uppgiften. Återkallan av delegeringsbeslut skall ske omedelbart i de fall arbetsuppgiften inte utförs på sådant sätt att patientsäkerheten kan garanteras. Både den yrkesutövare som meddelat ett delegeringsbeslut och MAS kan besluta om återkallelse eller omprövning av ett delegeringsbeslut. Behovet av delegering skall omprövas när den tid som beslutet gäller har löpt ut. Blir det aktuellt med en förnyelse skall man åter kontrollera att uppgiftsmottagaren har den teoretisk och praktiska kompetens som krävs för uppgiften. UPPHÖRANDE AV DELEGERINGSBESLUT Lämnar den som fattat ett delegeringsbeslut sin befattning, upphör beslutet att gälla. Efterträdaren skall ompröva beslutet. Delegeringsbeslutet upphör också att gälla då uppgiftsmottagaren avgår från sin tjänst. Delegeringen överförs inte på dennes efterträdare. Om uppgiftsmottagaren tillfälligt uppehåller en annan tjänst eller är på tjänstledig, kan delegeringsbeslutet få fortsätta gälla, om giltighetstiden fortfarande löper då denne skall återinträda i tjänst. FÖRFATTNINGAR OCH REFERENSER Hälso- och sjukvårdslag (HSL 1982:763) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14)

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Instruktioner för. Delegering

Instruktioner för. Delegering Instruktioner för Delegering Uppdaterad april 2009 Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot en delegering. Här finns den teoretiska bakgrunden du behöver känna till samt

Läs mer

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12

Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 Till Dig som ska ta emot delegering av läkemedel och andra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 2012-03-12 2 (14) Inledning Detta material vänder sig till dig som skall ta emot en delegering. Att ta

Läs mer

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER

INFÖR DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2014-01-16 Beslutad av 1(129) Ninette Hansson RUTIN Delegeringshandbok UTBILDNING INFÖR DELEGERING

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3. Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 3 Dokumentation, sammanhållen journalföring och informationssäkerhet. 2 Innehållsförteckning 1. Dokumentation...4 1.1 Lagstöd...4 1.2 Organisation...4 1.3

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) PERSONLIG OMVÅRDNAD OCH SERVICEINSATSER Reviderad upplaga 2013-04-09 Inbjudan att ansöka

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor. Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Diarienummer Antal sidor Riktlinje Läkemedelsenheten LK/121900 23 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Apotekare Läkemedelsenheten Läkemedelskommittén i Värmland 2013-01-31

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Lena Colliard 2010-02-08 Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Bakgrund Kundvalsmodellen innebär att alla brukare efter beslut om hemtjänst inom ordinärt boende ges möjlighet

Läs mer