Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS"

Transkript

1 Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS

2 Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner (Ineras kunder) sm agerar mbud för andra rganisatiner gällande HSA- ch SITHS-anslutning. HSA Anslutningsavtal ch SITHS Anslutningsavtal stadgar att den rganisatin sm agerar mbud ska teckna avtal med den rganisatin sm mbudet ska ansluta i nästa led (punkt 5.2, andra meningen). Även HSA-plicyn respektive SITHS-plicyn (CA- samt RA-plicyn) ställer krav på att tredjepart-/samarbetsavtal tecknas med alla rganisatiner (d.v.s. separata juridiska persner med egna rganisatinsnummer) sm en rganisatin agerar mbud för, avsett hur de registreras i katalgen. Respektive plicy reglerar ckså på övergripande nivå vad dessa avtal ska mfatta. I avtalstexten nedan kallas den rganisatin sm har en direktanslutning för Ombudet ch den rganisatin sm tredjepartansluts för Kunden. Nedanstående malltext mfattar de krav sm HSA- respektive RA-plicyn ställer på tredjepart-/samarbetsavtalen ch kan fungera sm hjälp för mbudet. Det finns inget krav på att använda just denna text, ch det står rganisatinen fritt att ändra, ta brt ch lägga till i texten. Det är ckså tillåtet, ch i vissa fall till ch med rekmmenderat, att integrera skrivningarna m tredjepartanslutningen till HSA ch SITHS i redan befintliga avtal. Dck ska alla de krav sm listas i respektive plicy, för vad samarbetsavtalet ska innehålla, självklart uppfyllas. Avtalet bör alltid läggas i mbudets egen dkumentmall ch följa den egna rganisatinens grafiska prfil. Persnuppgiftsbiträdesavtal OBS! Ntera att den rganisatin sm agerar mbud för HSA ch/eller SITHS ckså agerar persnuppgiftsbiträde. Därför behöver även ett Persnuppgiftsbiträdesavtal upprättas vilket reglerar såväl Ombudets sm Ineras rätt att hantera den tredjepartanslutna rganisatinens persnuppgifter (Persnuppgiftslag 1998:204, 3 ch 30 ). Mer infrmatin samt mdellavtal finns på under Kntakt ch Kundservice, Anslutning samt Införandestöd. Malltext TREDJEPARTS-/SAMARBETSAVTAL HSA OCH SITHS Mellan [Ombudets namn], rganisatinsnummer [Ombudets rgnr], (nedan benämnd Ombudet ), ch [Kundens namn] rganisatinsnummer [Kundens rgnr] (nedan kallad Kunden ) har följande avtal träffats. Detta Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS (nedan kallat Avtalet ) mfattar [ta vid behv brt det/de alternativ sm inte är aktuella] Ombudets registrering ch underhåll av infrmatin m Kundens infrmatin m rganisatin, enheter, persner, funktiner ch medarbetaruppdrag i HSA (nedan kallat katalginfrmatin ) Ombudets utgivning av elektrniska tjänstecertifikat enligt SITHS-knceptet på Kundens beställning Ombudets utgivning av SITHS-krt på Kundens beställning Ombudets utgivning av elektrniska funktinscertifikat enligt SITHS-knceptet på Kundens beställning Ombudet ch Kunden kallas ensamma nedan för Part ch gemensamt för Parterna Stckhlm Organisatinsnummer Sid 2/5

3 Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning BAKGRUND OCH VISSA DEFINITIONER 1.1. HSA är en elektrnisk katalg sm innehåller kvalitetssäkrade uppgifter m rganisatiner, enheter, persner, funktiner ch medarbetaruppdrag i Sveriges kmmuner, landsting ch privata vårdgivare. Respektive ansluten rganisatin ansvarar för innehållet i katalgen. Tjänsten HSA tillhandahålls på natinell nivå av Inera AB SITHS är en tjänst för beställning ch utgivning av elektrniska tjänste- ch funktinscertifikat för säker identifiering ch signering. Tjänsten SITHS tillhandahålls på natinell nivå av Inera AB Hanteringen inm ramen för Avtalet lyder under HSA-plicy (se /hsa), SITHS Certificate Plicy (se /siths) ch SITHS Registratin Authrity Plicy (se /siths) HSA ch SITHS bygger på att deltagande parter ansvarar för hög kvalitet på innehåll ch rutiner. Detta är en förutsättning för att skapa den tillit sm behövs för tjänsterna. 2. ANSLUTNING AV TREDJEPART TILL HSA OCH SITHS[TA VID BEHOV BORT DET ALTERNATIV SAMT DE PUNKTER NEDAN SOM INTE ÄR AKTUELLA] 2.1. Ombudet har en gdkänd HPT Prducent, HPT Prducent HSA Admin eller HPT Knsument ch äger därmed rätt att efter gdkännande av HSA Förvaltningsgrupp ansluta annan rganisatin sm bedriver vård- eller msrgsverksamhet samt leverantörer av tjänster till dessa ( Tredje Part ) till HSA Ombudet har en gdkänd RAPS ch äger därmed rätt att efter gdkännande av SITHS Plicy Authrity grup ansluta annan rganisatin sm bedriver vård- eller msrgsverksamhet samt leverantörer av tjänster till dessa ( Tredje Part ) till SITHS Ombudet ansvarar gentemt Inera för att plicys ch övriga skyldigheter enligt HSA respektive SITHS Anslutningsavtal iakttas hs ansluten Tredje Part. Ombudet ska innan anslutning av Tredje Part träffa avtal med Tredje Part m villkren för anslutningen, vilket görs genm detta Avtal Tredje Part äger inte rätt att ansluta annan rganisatin till HSA eller SITHS. 3. OMFATTNING 3.1. Avtalet mfattar följande [ta vid behv brt det/de alternativ sm inte är aktuella] Registrering ch underhåll av Kundens katalginfrmatin i HSA enligt vid var tid gällande HSA-plicy samt övriga dkument ch infrmatin publicerad på Ineras webbplats,. Beställning ch utgivning av elektrniska tjänstecertifikat enligt vid var tid gällande SITHS Certificate Plicy ch SITHS Registratin Authrity Plicy samt övriga dkument ch infrmatin publicerad på Ineras webbplats,. Beställning ch utgivning av SITHS-krt enligt vid var tid gällande SITHS Certificate Plicy ch SITHS Registratin Authrity Plicy samt övriga dkument ch infrmatin publicerad på Ineras webbplats,. Beställning ch utgivning av elektrniska funktinscertifikat enligt vid var tid gällande SITHS Certificate Plicy ch SITHS Registratin Authrity Plicy samt övriga dkument ch infrmatin publicerad på Ineras webbplats, Stckhlm Organisatinsnummer Sid 3/5

4 Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning AVTALETS KONSTRUKTION OCH AVTALSTOLKNING 4.1. Avtalet mfattar följande handlingar: [ta vid behv brt det/de alternativ sm inte är aktuella] Tillägg till ch ändringar i Avtalet. [OBS! Sådana tillägg ch ändringar måste alltid stå i överensstämmelse med Anslutningsavtalet mellan Ombudet ch Inera] Detta avtalsdkument. Bilaga 1 HSA Anslutningsavtal (mellan Ombudet ch Inera), inkl. det avtalets bilagr. Bilaga 2 SITHS Anslutningsavtal (mellan Ombudet ch Inera), inkl. det avtalets bilagr Om det i handlingarna under punkt 4.1 förekmmer mt varandra stridande uppgifter gäller handlingarna, m inte mständigheterna uppenbart föranleder annat, i nedanstående rdning. 1. Tillägg till ch ändringar i Avtalet. 2. Detta avtalsdkument. 3. Bilaga 1 HSA Anslutningsavtal (mellan Ombudet ch Inera), inkl. det avtalets bilagr, ch Bilaga 2 SITHS Anslutningsavtal (mellan Ombudet ch Inera), inkl. det avtalets bilagr. 5. PARTERNAS FÖRPLIKTELSER OCH ANSVAR 5.1. Ombudet förbinder sig att: [ta vid behv brt det/de alternativ sm inte är aktuella, kmplettera även med rganisatinsspecifika krav] begära gdkännande av tredjepartanslutning av Kunden hs HSA Förvaltningsgrupp respektive SITHS Plicy Authrity grup; utifrån underlag från behörig beställare hs Kunden via överenskmna kanaler samt i enlighet med gällande lagar, regelverk ch plicys upprätthålla Kundens katalginfrmatin i HSA; utge tjänstecertifikat till medarbetare hs Kunden; utge funktinscertifikat till servrar i dmäner sm ägs av Kunden; på begäran av Kunden spärra utfärdade certifikat samt att publicera infrmatin m detta i spärrlista; tillhandahålla supprt för Kunden avseende HSA ch SITHS samt vid var tid uppfylla de krav ch efterleva de anvisningar sm framgår av plicydkumenten listade i 1.3 samt i gällande plicytillämpningar för Ombudet Kunden förbinder sig att: utse infrmatinsägare (kntaktpersn) i enlighet med HSA-plicy; utse ansvarig beställare ch ansvarig mttagare av funktinscertifikat i enlighet med SITHS Registratin Authrity Plicy; utse kntaktpersn för SITHS-frågr; vid förändringar sm påverkar infrmatin i HSA eller status för utgivna SITHS-krt ch certifikat snarast begära åtgärd från Ombudet via överenskmna kanaler; Stckhlm Organisatinsnummer Sid 4/5

5 Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning skyndsamt besvara begäran m kmpletterande uppgifter eller kvalitetskntrller från Ombudet; aktivt medverka vid interna ch externa revisiner samt vid avhjälpande av aktuell brist eller vid hantering av aktuell incident; snarast meddela Ombudet vid rganisatins- ch funktinsförändringar sm påverkar Avtalet samt frtlöpande hålla kntaktuppgifter till relevanta persner uppdaterade samt snarast meddela Ombudet m Kundens rganisatin upphör ch säkerställa att HSA-infrmatin sm finns för Kunden arkiveras enligt gällande regelverk ch att samtliga certifikat sm finns utfärdade för Kunden spärras. 6. ERSÄTTNING 6.1. För Tjänsten ska Kunden erlägga betalning till Ombudet enligt gällande priser. Dessa finns publicerade på Ombudets webbplats, [länk till webbplats, kan ckså ersättas med en prisbilaga eller genm att ange priser under denna punkt i avtalet]. 7. AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE 7.1. Avtalet gäller från ch med båda parters undertecknande. Parterna har en ömsesidig rätt att säga upp Avtalet med tre (3) månaders varsel. _ Detta Avtal har upprättats i två riginalexemplar, av vilka Parterna tagit var sitt. För [Ombudets namn] För [Kundens namn] Ort ch datum Ort ch datum Underskrift Underskrift [Ombudets företrädare] Namnförtydligande [Kundens företrädare] Namnförtydligande Stckhlm Organisatinsnummer Sid 5/5

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

SITHS rekommendationer för internt revisionsarbete

SITHS rekommendationer för internt revisionsarbete SITHS rekmmendatiner för internt revisinsarbete SITHS rekmmendatiner för internt revisinsarbete SITHS Plicy Authrity Revisinshistrik Versin Datum Författare Kmmentar 0.1 2016-03-17 Cathrine Anderssn Reviderat

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud.dc SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Revisionsrapport SITHS och HSA Version

Revisionsrapport SITHS och HSA Version Revisinsrapprt SITHS ch HSA 206 Innehåll. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Bakgrund... 4 4. Genmförande... 4 4. Urval för revisin... 4 4.2 Revisinsprcessen... 6 4.3 Metd... 7 5. Resultat... 7 5.

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Revisionshistorik Version Datum Författare Kommentar 1.0 2014-04-02 SITHS Policy Authority Beslutad 1.1 SITHS Policy Authority Tillägg av rutin för övergång

Läs mer

Integritetspolicy Bokförlaget Nona

Integritetspolicy Bokförlaget Nona Integritetsplicy Bkförlaget Nna 1. Inledning På Bkförlaget Nna AB (Bkförlaget Nna) värnar vi m din persnliga integritet. Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförrdningen i kraft vilket innebär att dina rättigheter

Läs mer

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Sedan 2008 har arbetet med gemensamma, såväl regionala som nationella, ehälsotjänster pågått. Kommunförbundet Skåne i

Läs mer

Integritetspolicy för givare

Integritetspolicy för givare Integritetsplicy för givare Vi vill ge dig full insyn i hur vi behandlar dina persnuppgifter ch hur du kan skydda din integritet. Varje individ har sin egen uppfattning ch syn på sin integritet. För att

Läs mer

NORD FONSKOMMISISON AB INTEGRITETSPOLICY. Antagen av styrelsen i Nord Fondkommission AB

NORD FONSKOMMISISON AB INTEGRITETSPOLICY. Antagen av styrelsen i Nord Fondkommission AB NORD FONSKOMMISISON AB INTEGRITETSPOLICY Antagen av styrelsen i Nrd Fndkmmissin AB 1 1 PERSONUPPGI FTS ANSVAR 1.1 Denna integritetsplicy förklarar hur Nrd Fndkmmissin AB ( Blaget ), rganisatinsnummer 556832-1342,

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Inm Hälsinglands Utbildningsförbund ska varje behandling av persnuppgifter ske med hänsyn till den enskildes persnliga integritet ch rättssäkerhet. Ovanstående plicy är antagen

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY. Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

INTEGRITETSPOLICY. Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster INTEGRITETSPOLICY Vi på Damaskus Maskinskydd värnar m dig ch din persnliga integritet. Det är viktigt för ss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till ss. Vi behandlar därför dina persnuppgifter

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Rutin för utgivning av funktionscertifikat

Rutin för utgivning av funktionscertifikat Rutin för utgivning av funktinscertifikat Innehåll Dkumentets syfte... 1 Dkumentets målgrupp... 1 Förutsättningar... 1 Checklista... 2 1. Gör så här för att skapa ch leverera funktinscertifikat... 2 PKCS#10...

Läs mer

Policy för personuppgiftshantering i Brf Näsbyallé

Policy för personuppgiftshantering i Brf Näsbyallé Plicy för persnuppgiftshantering i Brf Näsbyallé Antagen av styrelsen för Brf Näsbyallé 2018-10-08 Inledning ch syfte Syftet med denna plicy är att säkerställa att Brf Näsbyallé hanterar persnuppgifter

Läs mer

Rockpanel / ROCKWOOL AB ( ROCKWOOL ) vill säkerställa din integritet online.

Rockpanel / ROCKWOOL AB ( ROCKWOOL ) vill säkerställa din integritet online. Sekretessplicy Rckpanel / ROCKWOOL AB ( ROCKWOOL ) vill säkerställa din integritet nline. Det är därför sm ROCKWOOL har regler, Binding Crprate Rules (BCRs), för dataskydd sm ska följas av alla blag sm

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY ADJURE AB

INTEGRITETSPOLICY ADJURE AB INTEGRITETSPOLICY Vi på ADJURE värnar m dig ch din persnliga integritet. Det är viktigt för ss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till ss. Vi behandlar därför dina persnuppgifter på

Läs mer

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster INTEGRITETSPOLICY ALFA NEON AB (556352-4908) samt övriga blag sm ägs av ALFA GROUP HOLDING AB (556502-5185) Vi på Alfa Nen värnar m dig ch din persnliga integritet. Det är viktigt för ss att du ska känna

Läs mer

Användningstillstånd för testbruk av Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö

Användningstillstånd för testbruk av Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö Användningstillstånd för testbruk av 1 (5) Mttagande företag Mttagarens namn Mttagarens gatuadress Pstfack Pstanstalt Användningstillstånd för testbruk av Lantmäteriverket beviljar användningstillstånd

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

HSA Kunskapstest för HSA-ansvariga

HSA Kunskapstest för HSA-ansvariga HSA Kunskapstest för HSA-ansvariga HSA Kunskapstest består av två delar. Del ett innehåller 10 frågor där bara ett svarsalternativ per fråga är rätt. Del två innehåller 27 frågor där flera svarsalternativ

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Identifieringstjänst SITHS. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Identifieringstjänst SITHS. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Identifieringstjänst SITHS - Beskrivning och tjänstespecifika Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 3 5.1 Övergripande

Läs mer

Integritetspolicy. Senast uppdaterad i maj Vårt sekretessåtagande. Vi ska

Integritetspolicy. Senast uppdaterad i maj Vårt sekretessåtagande. Vi ska Integritetsplicy Senast uppdaterad i maj 2018 Vårt sekretessåtagande Vi ska se till att dina persnuppgifter lagras säkert ch knfidentiellt inte sälja dina uppgifter till tredje part ge dig sätt att när

Läs mer

Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen

Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen Anmälan m förändring inm ägar- ch ledningskretsen Enligt 2 kap. 5 b skllagen (2010:800) ska enskilda huvudmän anmäla förändringar i den krets av persner sm avses i 5 a till den sm gdkänt den enskilde sm

Läs mer

Integritetspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 22 maj 2018

Integritetspolicy Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen av styrelsen den 22 maj 2018 Integritetsplicy Optimized Prtfli Management Stckhlm AB (Blaget) Antagen av styrelsen den 22 maj 2018 1 1 Begrepp ch definitiner 1.1 Behandling: en åtgärd eller kmbinatin av åtgärder beträffande Persnuppgifter

Läs mer

Policy Wastetofuel på Facebook

Policy Wastetofuel på Facebook Helsingbrg 2012-03-15 Plicy Wastetfuel på Facebk Facebk Facebk är ett scialt nätverk, sm i dagsläget är det mest använda i Sverige. Syfte med Facebk: Föra dialg med målgrupper Starta diskussiner Skapa

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktieblag 1 (7) Skicka till: Blagsverket 851 81 Sundsvall 1. Kntaktpersn i detta ärende Km ihåg att fylla i e-pstadress ch telefnnummer

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Hantering av personuppgifter i föreningen I samma båt samassa veneessä rf.

Hantering av personuppgifter i föreningen I samma båt samassa veneessä rf. Hantering av persnuppgifter i föreningen I samma båt samassa veneessä rf. Kntaktuppgifter till föreningen via webblänken nedan (persnregisteransvarigas uppgifter) http://www.samebat.fi/kntaktuppgifter/?lang=sv

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generellt... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Berörda dokument... 3 1.3. Sjunet Informationssäkerhet... 3 1.4. Avgränsning...

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet Allmänna Villkr (AV) för kurser inm EcEducateserien, miljöutbildning på nätet Preduct AB (556465-8189) 2017-01-01 Detta avtal utgör avtalet sm gäller för tjänsten EcEducatemiljöutbildningar på nätet ch

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

SPELARAVTAL. Följande avtal har ingåtts mellan. (org.nr ) (pnr ) Vårdnadshavare (om spelaren är under 18 år):

SPELARAVTAL. Följande avtal har ingåtts mellan. (org.nr ) (pnr ) Vårdnadshavare (om spelaren är under 18 år): SPELARAVTAL * Med förening i avtalet avses i förekmmande fall även IdrttsAB Följande avtal har ingåtts mellan (Föreningen/IdrttsAB*), (rg.nr ) ch (Spelaren) (pnr ) Vårdnadshavare (m spelaren är under 18

Läs mer

UTHYRNINGSPOLICY. för. Vilhelmina kommun

UTHYRNINGSPOLICY. för. Vilhelmina kommun UTHYRNINGSPOLICY för Vilhelmina kmmun Uthyrningsplicyn gäller för alla sm söker bstad hs ss Vilhelmina Bstäder ch Vilhelmina kmmun ch både nya ch befintliga kunder. Utgångspunkten för vår plicy är gällande

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

UTHYRNINGSPOLICY. för. Vilhelmina kommun

UTHYRNINGSPOLICY. för. Vilhelmina kommun UTHYRNINGSPOLICY för Vilhelmina kmmun Uthyrningsplicyn gäller för alla sm söker bstad hs ss Vilhelmina Bstäder ch Vilhelmina kmmun ch både nya ch befintliga kunder. Utgångspunkten för vår plicy är gällande

Läs mer

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet Revisinsrapprt Stckhlms universitet 106 91 Stckhlm Datum Dnr 2008-04-03 32-2007-0804 Intern styrning ch kntrll vid Stckhlms universitet Riksrevisinen har sm ett led i den årliga revisinen av Stckhlms universitet

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn för varje webbplats du besöker

Vi rekommenderar att du läser igenom integritetspolicyn för varje webbplats du besöker I detta dkument finns länkar till webbplatser sm underhålls av tredje part sm är ansvarig för dess innehåll. Eli Lilly and Cmpany varken kntrllerar, har inflytande över eller rekmmenderar denna webbplats

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4) Stckhlm, 13 maj 2019 Ku2018/02102/DISK Till: Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskansliet.se Svenska Röda Krsets yttrande över Förslag till en natinell institutin för mänskliga rättigheter

Läs mer

Avsiktsförklaring gällande Terminologitjänst

Avsiktsförklaring gällande Terminologitjänst Avsiktsförklaring gällande Terminlgitjänst Denna avsiktsförklaring avser framtagande av en ny tjänst med syfte att vara ett verktyg för att kunna skapa, förvalta ch tillhandahålla terminlgier, klassifikatiner

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Uppdaterad information om integritetspolicy

Uppdaterad information om integritetspolicy www.fiedlerlundgren.se Uppdaterad infrmatin m integritetsplicy Integritetsplicy Vi värnar m din ch våra webbplatsbesökares integritet. Vänligen läs igenm detta dkument nga eftersm den innehåller vår Integritetsplicy

Läs mer

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se

2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen. www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se SITHS 2009-11-16 Helen Sigfast Tomas Ahl Thomas Näsberg Sjukvårdsrådgivningen www.siths.se siths@sjukvardsradgivningen.se 1 Agenda om SITHS Bakgrund och nuläge SITHS användningsområden SITHS anslutning

Läs mer

Ansökningsblankett: Kevas arbetslivsutvecklingspengar 2019

Ansökningsblankett: Kevas arbetslivsutvecklingspengar 2019 Ansökningsblankett: Kevas arbetslivsutvecklingspengar 2019 (Diarienummer 1/2019) Syftet med arbetslivsutvecklingspengar är att främja prjekt sm kmmunsektrns ch kyrkans arbetsgivare genmför för att utveckla

Läs mer

Förbehåll vid utlämnande av uppgifter från Regionalt cancercentrum sydöst kansli

Förbehåll vid utlämnande av uppgifter från Regionalt cancercentrum sydöst kansli Diarienr... Datum... Förbehåll vid utlämnande av uppgifter från Reginalt cancercentrum sydöst kansli Reginalt cancercentrum sydöst kansli medger att begärda uppgifter ur register utlämnas. Uppgifterna

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Tjänsteavtal etjänstekort

Tjänsteavtal etjänstekort 1 (8) Tjänsteavtal etjänstekort Organisation utan eget utgivningskontor och utan egen etjänstekortsansvarig Avtal mellan SLLeT och [Organisation] Datum: [Datum] Modell Anvisning Dokumentation Blankett

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (6) Bilaga 4A Säkerhetskrav Förfrågningsunderlag Systemdrift ch Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefn 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Tjänsteavtal etjänstekort

Tjänsteavtal etjänstekort 1 (8) Tjänsteavtal etjänstekort Organisation utan eget utgivningskontor men med egen etjänstekortsansvarig Avtal mellan SLLeT och [Organisation] Datum: [Datum] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Danske Banks sekretessmeddelande

Danske Banks sekretessmeddelande Danske Banks sekretessmeddelande Danske Bank A/S är ett finansinstitut sm erbjuder dig finansiell rådgivning ch därmed relaterade tjänster. I detta sekretessmeddelande redgör vi för hur vi behandlar dina

Läs mer

Så fungerar tjänsten Utomlänsfakturering fakturering

Så fungerar tjänsten Utomlänsfakturering fakturering Så fungerar tjänsten Utmlänsfakturering fakturering Så fungerar tjänsten Utmlänsfakturering Versin: 1.0 Innehåll Revisinshistrik... 2 Referenser... 3 1. Bakgrund, syfte ch effektmål... 4 1.1.1 Bakgrund...

Läs mer

EFOS-dagen, Lanseringsplan. 26 September 2018

EFOS-dagen, Lanseringsplan. 26 September 2018 EFOS-dagen, Lanseringsplan 26 September 2018 Tjänstens omfattning E-identitet för offentlig sektor (Efos), en tjänst som tillhandahåller och livscykelhanterar: Elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören Reviderad Rutin för användning av sciala medier Beslutad av Kmmundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Nyköpings kmmuns hållning 3 Nyköpings kmmuns mål med

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. 1. Vad är personuppgifter?

SEKRETESSPOLICY. 1. Vad är personuppgifter? Plicyn reviderades senast: den 16 april 2018 SEKRETESSPOLICY Vi, Bridgestne Eurpe NV/SA, ett företag bildat enligt belgisk lag, med huvudkntr på Kleine Klsterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien ch med företagsnummer

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

Innehåller instruktioner för hur du ska fylla i mallen Egenkontroll för elinstallationsarbete som finns i EL-VIS Mall

Innehåller instruktioner för hur du ska fylla i mallen Egenkontroll för elinstallationsarbete som finns i EL-VIS Mall Guide Innehåller instruktiner för hur du ska fylla i mallen Egenkntrll för elinstallatinsarbete EL-Inf i Växjö AB LINEBORGSPLAN 3, 352 33 VÄXJÖ 0470-72 40 30 SUPPORT@EL-INFO.SE 1 Inledning/Förrd 2 Företagets

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser 1(5) Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser Syftet med bidraget framgår av bifgat infrmatinsbrev. Läs gärna igenm det innan ansökningsblanketten fylls i. Sista ansökningsdag är den 31 ktber

Läs mer

Policy avseende integritet och marknadsföring. Information om behandling av personuppgifter

Policy avseende integritet och marknadsföring. Information om behandling av personuppgifter Sida 1 (9) Plicy avseende integritet ch marknadsföring Infrmatin m behandling av persnuppgifter Genm denna infrmatinsskrift får du infrmatin m hur dina persnuppgifter behandlas av Björnhammarvarvet AB.

Läs mer

Sammanfattning av ändamål, laglig grund och gallringsfrister

Sammanfattning av ändamål, laglig grund och gallringsfrister Sammanfattning av ändamål, laglig grund ch gallringsfrister Ändamål Prvkörning av frdn. Prspekt sm mttagit ffert, i syfte att behandla fferten Prspekts sm mttagit ffert, i syfte att marknadsföra. Persnuppgifter

Läs mer

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS

Anmälan av stipendier med systemet Personec F ESS Aditr Oy 1 Anmälan av stipendier med systemet Persnec F ESS Lgga in i ESS via länken ESS-Emplyee Self Service sm finns under menyn Verktyg på Hankens persnalprtal. Internet Explrer rekmmenderas för användning

Läs mer

Modellavtal 2. Personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

Modellavtal 2. Personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2, riktar sig till vårdgivare som ansluts indirekt via annan direktansluten vårdgivare till nationell IT-tjänst där Inera

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Registerbeskrivning. Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. & Harry Schaumans stiftelse. EU:s dataskyddsförordning, 2016/679. Registerförare 23.5.

Registerbeskrivning. Svensk-Österbottniska Samfundet r.f. & Harry Schaumans stiftelse. EU:s dataskyddsförordning, 2016/679. Registerförare 23.5. Registerbeskrivning Svensk-Österbttniska Samfundet r.f. & Harry Schaumans stiftelse EU:s dataskyddsförrdning, 2016/679 Registerförare 23.5.2018 1045136-6 Rådhusgatan 17 a 13 inf@samfundet.fi www.samfundet.fi

Läs mer

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2015

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2015 Revisionsfrågor HSA och SITHS 2015 Fyll i svar på nedanstående revisionsfrågor. När du har besvarat alla frågorna klickar du på knappen "Skicka nu" längst ner på sidan. Om du inte hinner besvara alla frågor

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 1 riktar sig till de vårdgivare som avser att direkt

Läs mer

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare Infrmatin för scialtjänst ch häls- ch sjukvård gällande anmälan ch ansökan m gd man ch förvaltare Anmälan från scialnämnd eller sjukvården Om persnal vid scialförvaltningen eller inm sjukvården får kännedm

Läs mer

Information om behandling av personuppgifter, GDPR

Information om behandling av personuppgifter, GDPR 1 Infrmatin m behandling av persnuppgifter, På värnar vi m en hög nivå av skydd för våra kunders persnliga integritet. Därför vill vi infrmera dig m en viktig ch psitiv förändring kring hur vi framåt får

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20 15 februari i 2013 1 Center för ehälsa i samverkan Hrnsgatan 20, 118 82 Stckhlm Peter Lindgren, 070-661 62 59 www.cehis.se inf@cehis.se Krav på landsting ch jurnalsystemsleverantörer Intygstjänster 2013

Läs mer

Uppdrag att granska hyresavtal mellan Danderyds kommun och Marina läroverket/klart skepp m.m.

Uppdrag att granska hyresavtal mellan Danderyds kommun och Marina läroverket/klart skepp m.m. DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kmmunstyrelsen Uppdrag att granska hyresavtal mellan Danderyds kmmun ch Marina lärverket/klart skepp m.m. Ärende Ärendet har initierats mt bakgrund av att det under

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter. GDPR Infrmatin ch behandling av persnuppgifter Genm denna infrmatinsskrift får du infrmatin m hur dina persnuppgifter behandlas av Wahlströms Bil AB Org. nr 556383 1659, med adress Södra Industrigatan

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. 1. Vad är personuppgifter?

SEKRETESSPOLICY. 1. Vad är personuppgifter? Plicyn reviderades senast: 31 januari 2018 SEKRETESSPOLICY Bridgestne Eurpe NV/SA, ett företag bildat enligt belgisk lag, med huvudkntr på Kleine Klsterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien ch med företagsnummer

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Definition. Bilaga 4. Anslutningstjänst leverantörer. Routing. Ansvar för att test av anslutning i produktionsmiljö genomförs

Definition. Bilaga 4. Anslutningstjänst leverantörer. Routing. Ansvar för att test av anslutning i produktionsmiljö genomförs Bilaga 4 Versin: 1.0 Datum: 2011-12-01 Definitiner Begrepp Definitin Anslutningstjänst leverantörer Anslutning av ny leverantör till definierat SFTIscenari för e-handel, Svefaktura/Fulltextfaktura eller

Läs mer