Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus"

Transkript

1 Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION INLEDNING SYFTE BKGRUND PROBLEMBESKRIVNING BKGRUND OCH FKT OM RDON KRTLÄGGNING V RDONFÖREKOMST GENOMFÖRD ÅTGÄRDER INOM KDEMISK HUS FRMTID ÅTGÄRDER MYNDIGHETSKRV GRÄNSVÄRDEN OCH RIKTVÄRDEN FÖR RDON KOMPETENS INOM KDEMISK HUS VSEENDE RDONHNTERING HNTERING V RDON UPPFÖLJNING OCH KONTROLL REDOVISNING TILL MYNDIGHET... 7 Rev Metadatasatt 2/7

3 1 Sammanfattning ch rekmmendatin kademiska Hus skall genmföra indikerande radnmätningar i alla byggnader sm innehåller stadigvarande arbetsplatser. Dessa mätningar skall ske med sk radndsa ch mfattningen skall vara minst två dsr per byggnad upp till 5000 m 2. För större byggnader rdnas ytterligare minst en dsa per 5000 m 2. Indikativa mätningar skall vara genmförda i alla byggnader senast 31/ Radndsr skall placeras i de rum sm bedöms vara mest utsatt ch samtidigt är rum där stadigvarande arbete utförs. Grundligare radninventeringar med påföljande utförligare mätningar i byggnader genmförs där förhöjda nivåer indikerats ch kan misstänkas utgöra hälsprblem. Således påbjuds inga generella mätningar enligt SSI. I sådana fall då lkala myndigheter utfärdat föreläggande m mätning eller efter överenskmmelse med hyresgästen genmförs SSI-mätningar. I byggnader där SSI-mätning beslutats genmföras ska dessa i första hand utföras enligt SSIs metdbeskrivning i2004:01 för mätning av radn på arbetsplatser, metd 3, kntinuerlig radngasmätning. Om resultatet under arbetstid blir högre än rekmmenderade nivåer skall kmpletterande radnmätningar göras enligt SSIs metdbeskrivning i2004:01 för mätning av radn på arbetsplatser, metd 1, spårfilm med filter. För nya byggnader ska radn- ch gammastrålningsfrågan hanteras ch inkluderas i fastighetsdkumentatinen. 2 Inledning 2.1 Syfte Syftet med detta dkument är att ge övergripande direktiv för hantering av radn inm kademiska Hus sm uppfyller de krav sm myndigheter ställer på såväl kartläggning, sanering sm uppföljning. 2.2 Bakgrund Radnprblemet är känt sedan många år tillbaka. Redan på talet uppmanades fastighetsägare att mäta radn i sina fastigheter. Gränsvärden frmulerades för befintlig ch ny bebyggelse. År 1999 satte Scialstyrelsen gränsvärden för hur höga halter radn inmhusluften får innehålla. Under åren genmfördes en grv kartläggning inm kademiska Hus för att undersöka m radnet utgjrde någt prblem. v kartläggningen framgick att regin Uppsala genm sina gelgiska förhållanden, mrådet är i strt beläget på en grusås, hade många lkaler med höga radnhalter pga. höga markradnhalter. Vad gäller övriga beståndet är läget att mätningar genmförts glest med undantag för bestånden i regin Öst ch Nrr ch i viss mån i Väst där mer mfattande mätning genmförts. Detta material finns idag hs. Statens Strålskyddsinstitut (SSI) har tagit fram mer preciserade metder för mätningar. v kartläggningsmaterialet nämnt van framgår inte alltid vilka metder sm använts. Rev Metadatasatt 3/7

4 Det skall nämnas att ventilatinsflöden inm kademiska Hus bestånd är så högt att även m radnförekmst (markradn) föreligger så har uppmätta värden vid stadigvarande arbetsplatser under kntrstid hittills inte i någt undersökt fall visat sig överskrida gränsvärdet 200 Bq/m 3. Detta är rsak till att kademiska Hus inte kräver generella SSI-mätningar vilket ckså ligger i linje med rbetsmiljöverkets slutsats att för väl ventilerade arbetsplatser föreligger nrmalt inga prblem. 3 Prblembeskrivning 3.1 Bakgrund ch fakta m radn Vad är radn? Radn är en radiaktiv gas sm bildas genm sönderfall av uran. Radngasen sönderfaller i sin tur till radndöttrar sm är radiaktiva metallatmer; alfapartiklar. Vid inandning av radnhaltig luft fastnar radndöttrarna i våra luftvägar ch lungr. Vid sönderfallet sänder radndöttrarna ut strålning sm kan skada cellerna i luftvägar ch lungr. Därför betraktas höga halter av radngas i bstäder ch lkaler sm lägenhet för människrs hälsa. Hur mycket strålning kmmer från radn? Radn i marken Kmmunerna har markradnkartr sm visar låg-, nrmal ch högriskmråden. Kartrna är dck inte helt tillförlitliga. Det har visat sig att sprickförekmster i mark lkalt kan ge betydande radnläckage trts att mrådet är kategriserat sm lågriskmråde. Är ett mråde gammalt deltamråde eller ås, jfr kademiska Hus fastigheter i Uppsala, är det vanligt med radnläckage genm de sedimentära lagren ch vidare läckage in i byggnader kan ske m grundknstruktinen är tät. Det finns ckså krsszner i berggrunden sm är radnförande, sm exempel kan nämnas den Västsvenska mylnitznen sm kan följas från Värmland, ner genm Bhuslän ch Götebrgsmrådet (Sahlgrenska ch Balltrp) ch vidare söderut. Markradn är den vanligaste radnkällan ch riskerna ökar m byggnaden är i undertryck. Radn i byggnadsmaterial lla byggnadsmaterial baserade på sten avger radn, nrmalt dck i mycket små mängder. Blå lättbetng däremt, avger fta betydligt mer radn än andra byggnadsmaterial. Blåbetng är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial sm tillverkades mellan 1929 ch Berende på Rev Metadatasatt 4/7

5 tillverkningsrt varierar uraninnehåll ch radnhalt i byggnadsmaterialet. Det förekmmer blå lättbetng både med ch utan uran ch radninnehåll. Gammastrålning Blå lättbetng avger även gammastrålning. Halten radn ch gammastrålning ökar med ökad uranhalt. En sm under ett helt år genmsnittligt expneras för en gammastrålning av 0,20 mikrsievert per timme erhåller en strålds av 1 millisievert. Den sm uppehåller sig 80 prcent av året i ett rum med 1,2 mikrsievert per timme får således en strålds på 5 millisievert. 4 Kartläggning av radnförekmst Någn mer mfattande kartläggning av radnhalt på arbetsplatser har ännu inte genmförts i Sverige, men radn på vanliga ventilerade arbetsplatser är förmdligen inte någt strt prblem. rbetsmiljöverket gjrde en undersökning av ett hundratal arbetsplatser utan att hitta några riktigt höga halter. Ventilatin på arbetsplatser är vanligen så dimensinerad att radnhalter ch andra luftförreningar hålls på låga nivåer. 4.1 Genmförda åtgärder inm kademiska Hus En grvinventering av radnläget inm kncernens reginblag genmfördes Denna finns tillgänglighet hs. Under år 2007 har regin Nrr ch Öst genmfört radninventering av hela sina fastighetsbestånd. Västblaget har inventerat en tredjedel. I regin Uppsala pågår kntinuerligt radnundersökningar då fastighetsbeståndet är beläget på en grusås med dkumenterade radnförekmster. I regin Stckhlm pågår en riskinventering sm inledning till radninventering. Regin Syd avvaktar med inventering. 4.2 Framtida åtgärder kademiska Hus skall genmföra indikerande radnmätningar i alla byggnader sm innehåller stadigvarande arbetsplatser. Dessa mätningar skall ske med sk radndsa ch mfattningen skall vara två dsr per byggnad upp till 5000 m 2. För större byggnader rdnas ytterligare en dsa per 5000 m 2. Grundligare radninventeringar med påföljande utförligare mätningar i byggnader genmförs där förhöjda nivåer indikerats ch kan misstänkas utgöra hälsprblem. Således påbjuds inga generella mätningar enligt SSI. I sådana fall då lkala myndigheter utfärdat föreläggande m mätning eller efter överenskmmelse med hyresgästen genmförs SSI-mätningar. I första hand genmförs SSI-mätningar enligt SSIs metdbeskrivning i2004:01 för mätning av radn på arbetsplatser, metd 3, kntinuerlig radngasmätning. För nya byggnader ska radn- ch gammastrålningsfrågan hanteras ch inkluderas i fastighetsdkumentatinen. 5 Myndighetskrav Beträffande kademiska Hus gäller att uppmätt radnhalt vid stadigvarande rdinarie arbetsplats/studieplats under arbetstid inte får överstiga 200 Bq/m 3. Rev Metadatasatt 5/7

6 5.1 Gränsvärden ch riktvärden för radn De rikt- ch gränsvärden sm finns för radn ch andra naturligt förekmmande ämnen har fastställts i samråd mellan lika berörda myndigheter. Nya ch befintliga byggnader I Bverkets författningssamling, BFS, återfinns gränsvärden för radn ch gammastrålning för byggnader vid nyprduktin. Se även BBR ch rbetsmiljöverkets skrift DI 486. Tabell över gränsvärden ch riktvärden Gränsvärden ch riktvärden radn i luft 200 Bq/m 3 Högsta radnhalt i befintliga bstäder ch lkaler sm används för allmänna ändamål; Scialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2004:6 (M) samt SOSFS 1999:22 (M). 200 Bq/m 3 Högsta radnhalt i nya byggnader; Bverkets författningssamling BFS 2006:12, BBR12, avser både bstad ch arbetsplats. Årsmedelvärde. 400 Bq/m 3 Högsta radnhalt på arbetsplatser; rbetsmiljöverkets föreskrifter FS 2005:17 pdf 380Kb. Hygieniskt gränsvärde sm inte får överskridas. 2,5 MBqh/m 3 ch år Högsta expnering för radn i gruvr ch underjrdsanläggningar under utförande; rbetsmiljöverkets föreskrifter FS 2005:17 pdf 380Kb. Mtsvarar ca 1500 Bq/m 3 i radngas vid en arbetstid av 1600 timmar per år. Gränsvärden ch riktvärden gammastrålning 0,3 µsv/h Uppmäts denna nivå eller högre på byggnadens fasad bör radnmätning i inmhusluften göras. Scialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1999:22 (M) 0,3 µsv/h Högsta gammastrålning i nya byggnader; Bverkets författningssamling BFS 2006:12, BBR12. Gränsvärden ch riktvärden vatten 100 Bq/l Radnhalt i dricksvatten. Gräns för tjänligt med anmärkning. Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:30. Livsmedelsverkets gränsvärden gäller inte för vattenverk sm tillhandahåller mindre än 10m 3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 persner. 6 Kmpetens inm kademiska Hus avseende radnhantering Persnella resurser för hantering av radnmätning ch sanering saknas inm kncernen ch extern hjälp får därför anlitas för detta. I bilaga nedan finns frmulerat Frågr ch svar efter samtal med Statens Strålskyddsinstitut ch Scialstyrelsen. Rev Metadatasatt 6/7

7 7 Hantering av radn I de fall åtgärder måste vidtas för att sänka radnhalten i inmhusluften finns några huvudsakliga saneringsvarianter: - tätning av knstruktinsdelar i ch i närhet av grund - installatin av radnpump (undertryck mellan undergrund ch källar-/markplan) - ventilatinsåtgärder (ökad ventilatin resp. tryckbalansering) - materialutbyte 8 Uppföljning ch kntrll Uppföljning ch kntrll av genmförda inventeringar ska hanteras av respektive regin sm sammanställer resultatet ch redvisning görs årsvis vid ledningens genmgång på reginen. 9 Redvisning till myndighet Varje regin redvisar radnförekmst dyl. till miljö ch hälsskyddskntret i respektive kmmun. Vid sådan rapprtering m eventuella inventeringar ch saneringar kan lämpligen denna riktlinje bifgas. Källförteckning: Statens Strålskyddsinstitut, rbetsmiljöverkets, Scialstyrelsen, Bverket, Rev Metadatasatt 7/7

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem en av de vanligaste orsakerna till ett ohälsosamt boende Statens strålskyddsinstitut i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende.

Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. Vägen till ett radonfritt boende Hur du upptäcker och åtgärdar radonproblem ett av de vanligaste skälen till ett ohälsosamt boende. i samarbete med Socialstyrelsen och Boverket Innehåll Är det farligt

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Förstudie inom projektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele. Linn Larsdotter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand

Förstudie inom projektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele. Linn Larsdotter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand Förstudie inm prjektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele Linn Larsdtter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Behv... 2 1.3 Syfte... 3 1.4

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå

Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Användaranvisning Saneringshallen i Hagalunds Depå Saneringshallen i Hagalunds Depå är en anläggning sm avtalsbundna kunder kan dispnera under begränsad tid. Bkning sker via Jernhusens hemsida. På hemsidan

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer Styrande Dkumentinfrmatin Referenser: Nej Förändringar sedan senaste utgåva: Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 ch 2013 års tandvårdsrefrmer för Nödvändig tandvård (N) ch Uppsökande verksamhet, Tandvård

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Skötselplan för Molkomsjön. Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening - MFVOF

Skötselplan för Molkomsjön. Molkomsjöns Fiskevårdsområdesförening - MFVOF Skötselplan för Mlkmsjön Mlkmsjöns Fiskevårdsmrådesförening - MFVOF MFVOF har tagit fram denna skötselplan för att skapa ett hållbart fiske i Mlkmsjön ch utveckla de stra rekreatinsmöjligheter sm sjön

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning Lars Gerhardssn 2010-05-01 1 (13) Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Innehållsförteckning Tävlingsrättigheten för 10MILA... 2 Planeringscykel... 2 Tävlingsdatum... 2 Ansökan... 3 Allmänt...

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer