ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson"

Transkript

1 ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn

2 Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget Uppdragets innehåll Kntaktpersn under energianalysen Driftrganisatin Aktuella energipriser Nulägesbeskrivning av fastigheten Byggnaden Energianvändning Transmissinsförluster Luftläckage Varmvatten Ventilatin Belysning Utrustning Sammanställning av energianvändning Värme Elanvändning Analys ch rekmmendatiner Beräkningar ch åtgärder Eknmiska kalkyler

3 1. Allmänna uppgifter m uppdraget 1.1 Uppdragets innehåll Uppdraget handlar m att analysera ch finna åtgärder för att minska användningen av köpt energi för fastigheten. Det är viktigt att se de lika funktinernas samband ch användning i relatin till hur man använder sin fastighet innan åtgärder genmförs. Många åtgärder påverkar varandra ch en nggrann uppföljning ch utvärdering efter varje åtgärd är viktig för ett bra slutresultat. Vår arbetsprcess vid energikartläggningar: Startmöte med kund. Genmgång av mfattning, tidplan, budget ch resultat. Genmgång av befintliga handlingar såsm ritningar, energianvändning, energideklaratiner ch driftinstruktiner. Analys av nuläget i fastigheten. Platsbesök med en generell genmgång av fastigheten ch driftstrategier. Mätning av temperaturer, effekter, luftflöden etc. Analys av energianvändningen ch upprättande av energibalansberäkning. Framtagning av åtgärdsförslag ch eknmiska kalkyler. Ev. kmpletterande platsbesök med inriktning på detaljerna i åtgärdsförslagen. Rapprt ch genmgång med kund. Prjektgenmförande. Uppföljning av resultat. 3

4 1.2 Kntaktpersn under energianalysen Kntaktpersn för EVU under hela prcessen har varit Anders Magnussn vid Statens Fastighetsverk. 1.3 Driftrganisatin Driften av Residenset 7 Karlskrna sköts av SFV ch frtifikatinsverket. 1.4 Aktuella energipriser Fjärrvärme: El: 0,63 kr/ kwh 1,10 kr/ kwh Priserna avser rörlig del inkl. mms. 2 Nulägesbeskrivning av fastigheten 2.1 Byggnaden Area: m 2 BTA Varav uppvärmd yta är: 1838 m 2 Typ av byggnad: Representatinsbyggnad, bstad Byggnadens ålder: 1911 Typ av verksamhet: Kntr, bstad. Verksamhetstid/vecka: Varierande på de lika våningarna. Värmeförsörjning: Fjärrvärme. Fastigheten består av tre byggnader byggda mellan 1909 & Fastigheten inrymmer huvudbyggnaden sm på plan 0 består av kntrslkaler, plan 1 representatinsplan ch plan 2 landshövdingens bstad. Omkringliggande byggnader till fastigheten består av bstadshus samt garage med inredd övervåning. 4

5 Uppvärmningen sker med fjärrvärme via vattenburna radiatrer. Byggnaden ventileras till största del med F-system via frånluftsfläktar samt självdrag. 2.2 Energianvändning Nrmalårskrrigerad energiförbrukning i hela fastigheten: Fjärrvärme: Fastighetsel: 239 MWh/år 130 kwh/ m 2,år (avser uppvärmd yta) 5 MWh/år 3 kwh/ m 2,år (avser uppvärmd yta) 2.3 Transmissinsförluster Transmissinsförlusterna genm byggnadsskalet har bedömts till ca 224 MWh/år. I efterföljande tabeller redvisas hur dessa förluster fördelar sig på de lika byggnaderna ch byggnadsytrna. Huvudbyggnad Byggnadsdel U- Värde Area Energi (W/m 2 *K) (m 2 ) (kwh/år) Yttervägg Yttervägg 2 1, Fönster-2 glas 2, Dörrar 3, Glv-källaren 0-6m 0, Vindsbjälklag 0, Summering

6 Fördelning av transmissinsförlusterna genm byggnadsdelarna i huvudbyggnaden. Garage 35 m2 Byggnadsdel U- Värde Area Energi (W/m 2 *K) (m 2 ) (kwh/år) Yttervägg 3 1, Fönster-2 glas 2, Dörrar 3, Glv-källaren 0-6m 0, Vindsbjälklag 0, Summering Fördelning av transmissinsförlusterna genm byggnadsdelarna i garage. 6

7 Bstad 138 m2 Byggnadsdel U- Värde Area Energi (W/m 2 *K) (m 2 ) (kwh/år) Yttervägg 3 1, Fönster-2 glas 2, Dörrar 3, Glv-källaren 0-6m 0, Vindsbjälklag 0, Summering Fördelning av transmissinsförlusterna genm byggnadsdelarna i bstadshus. 2.4 Luftläckage Det frivilliga luftläckaget i byggnaden har bedömt till ca 70 MWh/ år. Detta ger en luftläckagefaktr på ca 0,30 ms/h. 2.5 Varmvatten Vattenförbrukningen uppgår enligt energistatistik till ca 155 m³/år. Till värmning av tappvarmvatten åtgår ca 3 MWh per år. 7

8 2.6 Ventilatin Till största del ventileras fastigheten med frånluftssystem ch självdrag. FF1 betjänar imkåpa till kök på plan medan FF2 betjänar WC mm. En liten frånluftsfläkt för ventilering av garderber i residensbstaden har ckså nyligen installerats. FF1 är i kntinuerlig drift med ett grundflöde. Den frceras med tryckknapp vid behv. FF2 ch FF3 är i kntinuerlig drift. Energianvändningen för driften av ventilatinen i fastigheten fördelas enligt tabell nedan. Luftflöde m 3 /s 0,03 Eleffekt (kw) Drifttid η VÅV kwh/år (timmar) (%) (Värme) kwh/år (El) Märkning Betjänar FF1 Grund Imkåpa kök 0, FF1 Frcering 0, Imkåpa kök 0,25 91 FF2 0,09 WC mm 0, FF3 0,02 Klädkammare 0,

9 2.7 Belysning Allmän belysning typ Lysrör Installerad effekt (kntr + förråd,arkiv) 2 kw Manuell samt tryckknapp Styrningar, tidkanaler drifttider etc. med återställning Byggnad Installerad Tänd vid Drifttid Energi effekt besök (W) (h) (kwh/år) Plan 0- SFVs lkaler Förråd Arkiv Kntr X Utebelysning Summering Utrustning Nrmalt så granskar vi bara på den utrustningen sm är kpplad till fastighetselen. Då SFV sitter i lkalerna själva så tittar vi i denna rapprt även på denna förbrukning. Vi tar dck hänsyn till den i övrigt installerade utrustningen när vi beräknar värmebalansen för bygganden. Den utrustning sm finns inm SFVs egna lkaler på plan 0 är fräst kntrsutrustning såsm datrer ch skrivare. Energianvändningen för denna utrustning har bedömts till ca 6 MWh/år. 9

10 3 Sammanställning av energianvändning 3.1 Värme I fastigheten förbrukas ca 240 MWh värme årligen (nrmalårskrrigerat värde). Dessutm så erhålls det ca 80 MWh gratisvärme i byggnaden. Värmetillsktt Energitillsktt Andel [MWh/år] [%] Fjärrvärme % Slinstrålning % Belysning 21 7 % Persner ch utrusning 15 5 % Summa 317 Värmetillsktt till fastigheten. Värmeanvändning Andel [MWh/år] [%] Transmissin % Luftläckage % Värme för ventilatin 21 6 % Varmvatten 3 1 % Summa 317 Värmeanvändningen i fastigheten. Fördelning av Fördelning av värmeanvändning på lika användningspster. 10

11 3.2 Elanvändning I fastigheten förbrukas ca 33 MWh el per år. Av detta går ca 6,5 MWh till SFVs lkaler ch 5 MWh används sm fastighetsel. Den resterande delen förbrukas av hyresgästerna. I tabellen nedan redvisas hur fastighetselen används i fastigheten. Elanvändning Andel [MWh/år] [%] Fläktar 2 43 % Pumpar 3 47 % Belysning 1 9 % Summa 5 Fördelning av fastighetselanvändning på lika användningspster. 11

12 4 Analys ch rekmmendatiner 4.1 Beräkningar ch åtgärder Styrning av inmhustemperaturer I samband med energikartläggningen placerades temperaturmätare sm lggade rumstemperaturer i ett par rum i huvudbyggnaden. Lggrar placerades ut enligt följande: Mätare A (Röd): Representatinsvåningen Mätare C (Grön): Kntr, plan 0 Mätare D (Blå): Arkiv, plan 0 C 25,0 24,0 SFV Residenset D (3) SFV Residenset A SFV Residenset C 21,0 18,0 15,0 12,0 11,0 12: : :00 00: :00 00: :00 00: :00 Resultat av temperaturmätningen mellan ktber Då man har relativt höga temperaturnivåer i fastigheten i kmbinatin med dåligt klimatskal är det viktigt att se över hur man kan få ner temperaturnivåerna. På plan 0 har vi en hög relativt intern belastning under kntrstid ch höga rumstemperaturer sm håller i sig även utanför verksamhetstid. Här föreslår vi att nya termstater installeras ch en ny injustering av värmen görs. Besparingsptentialen för denna åtgärd är ca 5 MWh per år. Kstnaden bedöms till ca 14 kkr. Detta ger en payfftid på ca 4 år. 12

13 Arkivet (grön linje) håller en alldeles för hög temperaturnnivå med hänsyn till verksamheten. En rumstemperatur på ca 18 grader är lämplig i lkaler där ingen längrevarande verksamhet bedrivs. Detta kan enkelt åtgärdas genm att ställa in styrningen på cirkulatinsluftvärmaren till ett lägre värde (se figur nedan) Representatinsvåningen på plan 1 används i genmsnitt ca 1 gång per vecka. Även m representatinsvåningen håller en lägre temperatur än de övriga lkalerna kan man arbeta med dessa nivåer ytterligare då lkalerna står tmma en str del av tiden. Att binda ihp radiatrer med rumsregulatrer för znvis styrning av våningen skulle möjliggöra för en temperatursänkning under tiden då det inte frtgår någn verksamhet i lkalerna. Besparingsptentialen för denna åtgärd är ca 8 MWh per år. Kstnaden bedöms till ca 25 kkr. Detta ger en payfftid på ca 5 år. Klimatskal- vind En möjlighet att tilläggsislera vinden finns, även m möjligheten är någt mer kstsam i detta bjekt då mer glvyta måste rivas upp samt ersättas. Att tilläggsislera vinden med ca 300 mm islering till uppskattas kunna ge en besparing på ca 10 MWh per år. Kstnaden bedöms till ca 100 kkr. Detta ger en payfftid på ca 16 år. 13

14 4.2 Eknmiska kalkyler I tabellen nedan sammanfattas de åtgärdsförslag sm finns redvisade i denna rapprt. I tabellen finns de eknmiska bedömningar m kstnad, besparing ch playff-tid. Åtgärdsförslag är rangrdnade i den rdning sm är mest eknmiskt fördelaktig. De relativt enkla, inte så kstsamma åtgärderna först ch de mer eknmiskt betungande sist. Alla kstnader är uppskattade ch måste kmpletteras med ffertbegäran från aktuell entreprenör. System Injustering samt nya termstater plan 0 Znreglering av plan 1 Tilläggsislering av vind Besparing Besparing Investering Pay-ff [MWh/år] [kkr/år] [kkr] [år] Summa

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

Förstudie inom projektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele. Linn Larsdotter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand

Förstudie inom projektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele. Linn Larsdotter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand Förstudie inm prjektet Baltic Energy Rafnaslakt AB, Ramsele Linn Larsdtter för Baltic Energy 24.08.2012 Härnösand Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Behv... 2 1.3 Syfte... 3 1.4

Läs mer

Energiberäkningar KV Gnejsen

Energiberäkningar KV Gnejsen 2010 Energiberäkningar KV Gnejsen Anders Strömberg & Magnus Olsson Riksbyggen Energi 2010-08-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund.... 1 2. Tillvägagångssätt... 1 3. Översikt... 2 Klimatskal... 2 Ventilation...

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka RAPPORT FITTJA GÅRD 1 2011-03-14 1 (35) Handläggare Oscar Sandberg Telefon: 010-505 40 33 Mobil: 070-206 67 18 oscar.sandberg@afconsult.com Datum 2011-03-14 Uppdragsnr SABO Fittja Gård 1, Botkyrka Utredning

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-01-21 Sammanställning av energideklaration SJÄLEVADS-MYCKLING 1:174 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport

Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Datum 1 (44) Instruktion för att skriva energikartläggningsrapport Vägledning för industriverksamheter EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (44) Instruktion i att skriva energikartläggningsrapport- Industri

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Flerbostadshus SE-QE-Energi-SD-700, bil 3, Åtgärdsrapport, utg 6 2009-09-07 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 Byggnadens adress: Dellensvägen 29-37 120 58

Läs mer

Projekt Sol, vind och vatten

Projekt Sol, vind och vatten Projekt Sol, vind och vatten Rapport juni 2009 Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Bakgrund I Göteborgs Stads budget för 2009 står det att Göteborg Stads

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 Simulering av energibesparande åtgärder i IDA Indoor Climate and Energy Jonas Lindmark Jonas Lindmark 2015 Examensarbete, 15 hp Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1-Segevångsskolan juni 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. CIT Energy Management AB

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1-Segevångsskolan juni 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. CIT Energy Management AB Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Segevångsskola Malmö Stad CIT Energy Management AB Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-tal samt 2006

Läs mer

Energikartläggning. Bilinvest. Umeå 2012-05-17 SWECO. Anna Joelsson. Uppdragsnummer 4022182-001 2012-05-17 1(16) Energikartläggning

Energikartläggning. Bilinvest. Umeå 2012-05-17 SWECO. Anna Joelsson. Uppdragsnummer 4022182-001 2012-05-17 1(16) Energikartläggning Energikartläggning Bilinvest Umeå 2012-05-17 SWECO Anna Joelsson Uppdragsnummer 4022182-001 2012-05-17 1(16) Energikartläggning Bilinvest i Umeå AB Innehåll FÖRORD 1 1. METOD 1 1.1 ENERGIPRIS 1 1.2 KLIMATBERÄKNINGAR

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Energibokslut 2011 Fastighet

Energibokslut 2011 Fastighet Energibokslut 2011 Fastighet Teknisk förvaltning Omslagsfoto: Infobyrån Förord Ansvarig för att upprätta våra Energibokslut de senaste åren har varit Ylva Anger. Det är hon som har utvecklat boksluten

Läs mer