Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge"

Transkript

1 Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn: Sara Hesse, Tekniska kntret Datum: Diarienummer: 2014:189 Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice

2 Inledning Detta är Mjölby Kmmuns önskan m hur vi vill att de ffentliga platserna används ch upplåts för mbil matförsäljning. Vi vill skapa ch behålla en levande ch vacker stadskärna, det är ett av kmmunens mål. Vackra prmenadstråk, planteringar eller uteserveringar kan skapa detta, även inslag sm mbil matförsäljning. Det kräver dck att den utfrmas ch placeras på lämpliga platser, därför finns detta dkument. Med mbil försäljning av mat räknas livsmedel sm kan knsumeras direkt på plats. Övrig försäljning av livsmedel såsm grönsaker, fisk eller bröd hänvisas till trghandeln på Stra Trget. Säsngsbetnad försäljning såsm jrdgubbar inkluderas i mbil försäljning av mat. Utseende ch skötsel De mbila matvagnarna eller kiskerna ska vara utfrmade ch skötta enligt följande: Utfrmningen ska bidra till att skapa en trevlig stadsmiljö. De ska inte störa siktlinjer eller rörelsemönster i staden. Tillgängligheten för persner med funktinsnedsättning är särskilt viktig, exempelvis att behålla bredd för gående ch rörelsehindrade samt att undvika hinder för synsvaga. Detta säkerställs genm dialg ch gdkännande av byggnadskntret. Upplåtet mråde ska hållas rent ch vårdat, verksamheten är ansvarig för att eventuellt skräp från verksamheten läggs i avsedda behållare. Vagnen ska underhållas så att den är hel ch ren. Kltter ska saneras snarast. Platser ch tider Det finns två typer av platser sm upplåts för mbil matförsäljning, platser sm avser handel från mindre vagnar, ~1*1,5 m ch platser sm avser handel från större vagnar, ~3*4 m. För de större vagnarna rekmmenderas 11 platser i i Mjölby, Skänninge ch Mantrp. De föreslagna platserna ligger på hårdgjrd yta, där människr är i rörelse ch där det finns utrymme för en eller flera vagnar med hänsyn till gång- ch cykeltrafik. De mindre vagnarna tillåts även på Kanikeplan ch Jerikdalstrget i Mjölby samt vid statinshuset i Skänninge. Finns intresse av andra platser kmmer de att prövas utifrån kriterierna i detta dkument. Platserna har lika förutsättningar, de varierar i strlek vilket gör att det ibland finns utrymme för fler än en vagn. För mer infrmatin m platserna se bilaga. Angående platsernas möjlighet att ansluta till el, kntakta tekniska kntret. Platserna får användas för försäljning vardagar mellan 7-18 ch lördagar mellan Det är tillåtet att använda platsen en timme innan ch en timme efter för uppställning, förberedelser ch städning. Vagnen ska flyttas på kvällen. För långvarig uppställning hänvisas till privatägd mark eller kmmunal kvartersmark då de platserna är bättre lämpade för det än allmän plats.

3 Vad behövs för tillstånd Tillstånd ch kstnader varierar berende på typ av plats. För de angivna platserna på kmmunal ffentlig plats behövs plistillstånd, registrering av livsmedelsanläggningen hs miljökntret eller mtsvarande i den kmmun sm verksamheten huvudsakligen kmmer bedrivas i samt ch gdkännande avseende utfrmning ch utseende från byggnadskntret. Kstnaden för att stå på platsen bestäms av taxan för upplåtelse av ffentlig plats. För kmmunal kvartersmark behövs registrering av livsmedelsanläggningen hs miljökntret eller mtsvarande i den kmmun sm verksamheten huvudsakligen kmmer bedrivas i samt gdkännande avseende utfrmning ch utseende från byggnadskntret, alternativt bygglv vid långvarig uppställning. Kstnaden för att stå på platsen regleras mellan kmmun ch sökande. Tillstånd kan ges för att under max ett kalenderår i taget stå på den platsen sm avses i ansökan. Det råder först till kvarn. Tillståndet gäller inte under vissa återkmmande arrangemang då platserna används till annan verksamhet av allmänt intresse. Om det finns intresse att stå på mark sm inte ägs av kmmunen råder andra regler ch tillstånd. Då behövs tillstånd från markägaren, gdkännande från miljökntret ch berende på uppställningstid eventuellt bygglv. Hur vagnen ska placeras ch skötas samt vad sm ingår i kstnaden regleras mellan fastighetsägare ch sökande. Plistillstånd Plistillstånd enligt rdningslagen behövs för att använda ffentlig plats. I ansökan anges bland annat typ av verksamhet, tidsperid ch plats. Plistillstånd bör sökas minst 3 månader i förväg. Det går att söka tillstånd för max ett års verksamhet i taget. Plisen skickar ansökan på remiss till kmmunen. Från kmmunen svarar tekniska kntret, miljökntret ch byggnadskntret, grundat på detta dkument. Gdkännande avseende utfrmning ch utseende eller bygglv För att få stå på en plats behövs gdkännande av byggnadskntret avseende utfrmning ch utseende. Ta dialg tidigt i prcessen för att nå bästa resultat. Berende på tiden vagnen står uppställd kan bygglv behövas. Vagnar sm ska stå under lång tid hänvisas till plats på kvartersmark eller privatägd mark. Aktuella allmänna platser är planlagda för verksamheter såsm park eller trg, inte försäljning. Livsmedelshantering för mbila verksamheter Registrering Med mbil anläggning menas frdn, vagn eller liknande sm bör förflytta sig från en plats till en annan. En anmälan m registrering av livsmedelsanläggning ska ske i den kmmun, hs miljökntret eller mtsvarande, sm verksamheten huvudsakligen kmmer bedrivas i. Anmälan ska göras senast två veckr innan verksamheten startar. Livsmedelsföretagaren ska i samband med kntrll kunna uppvisa för kntrllmyndigheten att den verksamhet sm bedrivs har registrerats, därför är det viktigt att kunna visa upp registreringsbeviset.

4 Kntrllera verksamheten Verksamheten ska ha rutiner för vad sm ska göras ch hur det ska göras för att veta att maten sm serveras är säker. På Livsmedelsverkets hemsida finns branschriktlinjer sm kan ge mer infrmatin m säker livsmedelshantering. Vatten ch avlpp I den mbila anläggningen ska det finnas tillgång till rinnande varmt ch/eller kallt vatten av dricksvattenkvalité. Om vattendunkar används ska de vara rena ch nytt vatten behöver fyllas på fta. Uppsamling av avlppsvatten kan göras via anslutning till kmmunalt avlpp, en tank eller en dunk. Avlppsvatten ska tömmas i avlpp sm är anslutet till reningsverk, det är inte tillåtet att tömma avlppsvatten i dagvattenbrunnar eller i naturen. Persnlig hygien I anläggningen ska det finnas handtvättmöjligheter utrustade med tvål ch handtrkpapper. Persnal sm hanterar förpackade livsmedel ska använda skyddskläder samt ha tillgång till separat talett sm enbart används av persnal verksamma inm livsmedel. Kmmunen tillhandahåller inte taletter utan verksamheten rekmmenderas ta kntakt med andra verksamheter sm hanterar livsmedel för eventuellt samutnyttjande av talett. I en mbil anläggning kan det finnas en talett men den får inte vara i direkt anslutning till där livsmedel hanteras. Utfrmning av vagnen Utfrmningen av lkalen kan variera berende på vilken hantering av livsmedel sm ska ske. Att tänka på är att samtliga ytr ska vara släta, täta ch lättrengörbara. Livsmedel ska förvaras i lämpliga utrymmen med tillräckligt varuskydd för att skyddas mt direkt slljus, damm ch väta samt andra förreningar sm bakterier ch mögel. Tillräckliga utrymmen ska finnas för kyl- ch frysförvaring. Temperatur Livsmedel ska förvaras ch hanteras vid rätt temperaturer. Temperaturen ska regelbundet kntrlleras vid t.ex. kyl/frysförvaring, tillagning, ch varmhållning. Om brister knstateras ska de åtgärdas mgående. Separering Grönsaker, ätfärdiga livsmedel ch råa livsmedel ska hållas separerade från varandra i kylar så att de inte riskerar att förrenas. Detsamma gäller för ren ch ren hantering, t.ex. ren ch smutsig disk.

5 Kstnader Kmmunen tar ut avgift enligt den taxa för upplåtelse av ffentlig plats sm beslutats av kmmunfullmäktige. På privat mark görs kstnaden upp mellan fastighetsägare ch sökande. Kstnader för plistillstånd ch eventuellt bygglv tas ckså ut av respektive myndighet. Intresserad gör så här Var ute i gd tid. 1. Både allmän plats ch privatägd mark: Sök gdkännande från byggnadskntret avseende utfrmning ch utseende 2. Om allmän plats: sök plistillstånd 3. Både allmän plats ch privatägd mark: Registrera livsmedelsanläggningen hs miljökntret eller mtsvarande i den kmmun sm verksamheten huvudsakligen kmmer bedrivas i. 4. Om allmän plats: Skriv avtal med kmmunen

6 Bilaga. Beskrivning av platserna för mbil försäljning Mjölby

7 Nr Plats Antal platser Placering 1 Stadsparken 2 Placering mellan planteringarna, istället för bänkar 2 Lillå Park 2 Sidan m gångstråket, bredvid bänkarna 3 Stra Trget 1 fast, antal tillfälliga berr på trghandeln Berr på trghandeln 4 Resecentrum 2 Alt. 1 - På nrdöstra sidan, längs med väggen eller Alt. 2 På sydvästra sidan, längs med plantering 5 Kanikegatan 1 Framför den nrdligaste planteringsytan 6 Nrrgården 1 Framför entrén 7 Skänningevägen 2 På grusytan Bild 1. Plats 1 Mjölby Bild 2. Plats 2 Mjölby Bild 3. Plats 3 Bild 4. Plats 4 Mjölby, alt. 1 Bild 5. Plats 4 Mjölby, Mjölby, alt. 2 Bild 6. Plats 5 Mjölby

8 Bild 7. Plats 6 Mjölby Bild 8. Plats 7 Mjölby Bild 9. Plats 7 Mjölby Bild 10. Jerikdalstrget, plats för liten vagn. Bild 12. Kanikeplan, plats för liten vagn. Bild 11. Jerikdalstrget, plats för liten vagn. Bild 13. Kanikeplan, plats för liten vagn.

9 Mantrp Nr. 1 Häradstrget 2 platser, på den plattsatta ytan Nr. 2 Resecentrum 4 platser, placering mellan bänkar Bild 14. Plats 1 Mantrp. Bild 15. Plats 2 Mantrp

10 Skänninge Nr Plats Antal platser Placering 1 Stra Trget 2 På ömse sidr m Ture Lång 2 Väderkvarnsbacken 2 Efter överenskmmelse 3 Skänninge statinshus 2 Efter överenskmmelse Bild 1. Plats 1 Skänninge. Bild 2. Plats 1 Skänninge. Bild 3. Plats 3 Skänninge.

Tillfällig hantering av livsmedel

Tillfällig hantering av livsmedel Tillfällig hantering av livsmedel Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Uppdaterad juli 2012) Sommar i Arboga och Kungsör innebär både Karnevaler och Medeltidsdagar

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Examinationsregler i medieteknik

Examinationsregler i medieteknik Dnr: DFM 2012/101 Regeldkument Examinatinsregler i medieteknik Beslutat av Ämneskllegiet i medieteknik 2012-06-19 Gäller från 2012-08-27 Innehåll Examinatinsregler i medieteknik 3 1. Vanliga examinatinsfrmer

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2013-2014. Antagna av Bjuvs kommunfullmäktige 2013-03-21, 28 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2013-2014 Antagna av Bjuvs kmmunfullmäktige 2013-03-21, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner...

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014

Miljömålsprogram Bjuvs kommun 2011-2014 Miljömålsprgram Bjuvs kmmun 2011-2014 Innehållsförteckning Inledning... 3 Natinella miljökvalitetsmål... 3 De 16 natinella miljömålen ch dess definitiner... 3 Reginala miljömål... 4 Lkala miljömål för

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

E-handel för alla med goda exempel

E-handel för alla med goda exempel Kriterier E-handel för alla med gda exempel Författare: Erika Frssell Stina Jhanssn Vill du veta mer? Stina Jhanssn stina.jhanssn@etu.se Tel: 0708 80 70 07 Erika Frssell erika.frssell@etu.se Tel: 0708

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer