Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver"

Transkript

1 Jan Bergström S:t Eriksgatan Stckhlm (GSM) Näringsdepartementet Remissvar eidas Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en natinell PKI betrddhetsserver Jag har tidigare utgått ifrån att det finns ett plitiskt mtstånd mt genmförandet av digitala signaturdirektivet 1999/93/EG de senaste 16 åren ch nu digitala signaturförrdningen 910/2014. Att varje gång de senaste åren jag klagat på att digitala signaturdirektivet inte är genmfört svarar departementet att det är genmfört i en lag. Ett svar sm i allmänhet betraktats sm ett skämtsamt sätt att vara undflyende svar på ett dåligt plitiskt ställningstagande, genmförandet finns ju inte rent tekniskt att tillgå. Jag kan ju inte maila departementet med en digital signatur sm verifierar ursprunget? I strt sett hela IT-marknaden har felaktigt betraktat situatinen sm krrupt. Sanningen är att departementet inte förstått direktivets ch förrdningens innehåll ch inte följt en svenska knstitutinen. Detta till strt förtret för hela samhället sm i 16 år inte haft tillgång till en natinell digital signaturinfrastruktur av str eknmisk ch praktisk betydelse för såväl den enskilde, näringslivet sm för myndigheterna. Digitala signaturdirektivet 1999/93/EG de senaste 16 åren ch nu digitala signaturförrdningen 910/2014 handlar m en väldigt viktig allmän samhällsservice för den enskilde, näringslivet ch statens myndighetsutövning för att kunna bygga säkra applikatiner för användare av alla dess slag i samhället. För att kunna tillhandahålla tjänster sm är möjliga utan. Någt sm förnekats samhället i 16 år. Se ex digital signatur på Wikipedia.se. Digitala signaturdirektivet handlar m beskrivningen av en teknisk maskin, en natinell PKI digital signatur trustserver dit alla digitala signaturperatörer frivilligt kan anslutna sig till. Detta för att åstadkmma en natinell digital signaturenhet där vem sm helst inm Sverige kan sända ett signerat dkument eller ch berende av vilken digital signaturperatör parterna har kan dkumentet/ ets ursprung säkerställas. Att avsändarens PKI certifikat är genuina, att mmsdirektivets artikel 233 m ursprungsmärkning av elektrniska fakturr tekniskt är genmförbart. Det handlar m att skapa en natinell PKI digital signatur betrddhetsunin. Endast nivån för digital ursprungsmärkning är bligatrisk i digitala signaturdirektivet, anslutningen till natinella enheten är frivillig ch så ckså alla andra mer avancerade tillämpningsfrmer. Endast staten kan driva en natinell central PKI betrddhetstrust. Tekniskt sett finns inga prblem eftersm standarder i IT-branschen är klara ch fungerande sedan 1990-talet ch finns tillgängligt för alla datrtyper sedan dess för rutinmässig användning. Det enda sm hindrar infrastrukturen att finnas är avsaknaden av regeringens utnämnande av en myndighet för direktivets genmförande. Vi talar m infrastruktur mtsvarande betydelse sm , webben, telenät sv av str betydelse för samhällets alla delar.

2 2 Digitala signaturförrdningen ersätter digitala signaturdirektivet men har samma innehåll, där dck krav på anslutning till EUs internatinella PKI digital signatur trustserver tillkmmit. Dit de natinella PKI digital signatur trustservrarna (ch inga andra) krävs anslutas till. Det finns ingen annan fungerande teknisk lösning. Detta för att åstadkmma en tekniskt fungerande Eurpeisk enhetlig digital signatur betrddhetsunin. Dvs digitala signaturer skall fungera berende av digital signaturperatör inm EU. Där sin datr skall ex kunna kntrllera genm att fråga sin peratör m en tysk avsändares certifikats genuinitet. Detta genm att peratörens maskin frågar den natinella trustservermaskinen sm frågar den internatinella sm frågar den tyska natinella trustservern sm frågar den lkala signaturperatören m genuinitet, med svar tillbaka. Ett av de huvudsakliga prblemen med genmförande av digitala signaturförrdningen i Sverige är att digitala signaturdirektivet inte är genmfört i Sverige. Man måste börja med att sätta upp den först. Det finns inget annat sätt att uppfylla digitala signaturförrdningen. Alla andra aspekter av direktivet/förrdningen är underrdnade frågr. Dck råder krav här på att det finns en natinell lösning för inlggning i myndigheternas web-infrmatinssystems privata sidr även med certifikat från utlandet inm ramen för betrddhetsuninen. Någt sm man löser genm att sätta upp en särskild digital signaturperatör för integratin med myndigheternas inlggningssystem, bara den allmänna betrddhetsuninen inm EU existerar ch fungerar. Däremt läser man eidas-pmet inser man att departementet de senaste 16 åren inte förstått vad varken digitala signaturdirektivet 1999/93/EG eller nu digitala signaturförrdningen 910/2014 handlar m. Departementet har uppfattningen att digitala signaturdirektivet 1999/93/EG de senaste 16 åren ch nu digitala signaturförrdningen 910/2014 handlar m krav på granskning av natinella digitala signaturperatörer. Detta av någn slags allmän säkerhetsiver (sm ingen kunna förklara) för att försörja myndigheter i sina prblem med säker inlggning i sina publika web-infrmatinssystems persnliga sidr (sm då inte skulle kunna ställas i upphandlingen, trts direktivet/förrdningens existens). När lösningen på myndigheternas lginprblem till sina publika web-tjänsters persnliga delar är till 90% avhängigt att digitala signaturdirektivet/förrdningen genmförs genm att knstitutinsenligt en myndighet utnämns att genmföra dem. All aktivitet myndigheterna visat hittills, har handlat m att hitta alternativa vägar då det inte är accepterat inm myndigheterna att förklara att departementet inte förstått direktivets innehåll. Jag är inte myndighet ch kan uttrycka det ch jag kan klaga till EU-kmmissinen m jag finner det nödvändigt. Resten löser myndigheterna genm att sätta upp en egen för ändamålet anpassad digital signaturperatör vars system är kpplad till myndigheternas inlggningssystem enligt deras överenskmmelse ch ansluten till den natinella PKI-trusten. Trligtvis är skälet till att departementet i 16 år inte förstått direktivets innehåll att: Man saknar intern teknisk kmptens inm teknikmrådet Varken departementet eller någn myndighet har deltagit i EU-arbetsgrupper för digitala signaturer ch inhämtat kunskapen m vad digitala signaturer handlar m.

3 3 Ingen myndighet är avdelad ansvarig att svara för statens intressen i digitala signaturfrågr, sm infrmerar departementet m sakfrågrna ch bevakar EU-kmmittéerna. Vkabulären i EU-dkument är svårtydliga då de sällan beskriver direkt vad sm avses utan runt mkring. Vad det handlar m anses givet av EU då man förutsätter deltagande i kmmittéarbetet, men deltagande har inte fallet varit här. Vkabulären inm PKI ex begrepp sm certifiering är snarlika juridiska begrepp sm gör att man kan tr det handlar m juridiska texter m digitala signaturperatörer ch inte tekniska system där man kntrllerar betrddheten hs en avsändare. Man har inte följt knstitutinen ch regeringen har försökt detaljstyra verkställigheten av direktivet själv, istället för att sm knstitutinen kräver utnämna en myndighet med det ansvaret. Det är myndigheter sm arbetar med verkställighetsfrågr av lagar ch direktiv ch skall regelverk skrivas skall de vara myndighetsföreskrifter ch inte lagar. Departementet har haft väldigt svårt att få mgivningen att förstå sin tlkning av direktivet (sm uppriktigt sagt är nnsens), få förankring för sin syn ch kritik når/vågar inte fram, vilket gör det svårt att verka. Så allt fastnar i intet. Jag hppas att departementet följer knstitutinens rättelsekrav (RF1:9) ch mgående genmför eidas på ett krrekt sätt. Utser en myndighet (SKV) att verkställa direktivet sm är jämställt svensk lag. Säkerställa att myndigheten får regleringsbrev att deltaga i EUs digitala signatursamarbete i lika arbetsgrupper ch sammankmster. Verkställighet eller lagstiftningsuppdrag? EU hävdar att dess direktiv ch förrdningar är jämställda med natinell lag ch det lär redan finnas prejudikat i EU-dmstlen på detta. Om inte annat måste den av mig i andra sammanhang kända EU-dmen C tlkas sm att EU-kmmissinens syn gäller. Det är alltså ingen situatin sm kräver någn ytterligare natinell lagstiftning för sin giltighet. Det är en ren verkställighetsfråga. I Sverige (ch Finland) är regeringsmakten ch staten (verkställighetsmakten) skilda vilket är unikt i Eurpa. I alla andra länder ansvarar departementet ch ministern för direktiven ch förrdningarnas verkställighet (där det då inte heller handlar m lagstiftning). I Sverige ch Finland är regeringen (departementet) förbjuden enligt knstitutinen att bedriva ministerstyre (RF 12:2 h 12:3) ch innehar enbart utnämningsmakten ch skyldigheten att tillhandahålla resurser (regleringsbrev) för sakens verkställande. Krt sagt det är en ren fråga m att utse en lämplig myndighet. Dessutm skall ev behv av förändringar av lagstiftningen initieras av den ansvariga myndigheten ch inte departementet eftersm myndigheten besitter sakkunskapen ch erfarenheten. Departementet har ingen knstitutinell befgenhet att handlägga ärendet ytterligare. Möjligen i sin krrigeringsprcess lägga fram prpsitin m att Lag (2000:832) m kvalificerade elektrniska signaturer upphör mgående. Detta då m det krävs en sådan reglering vid sidan av EUs digitala signaturförrdning skall det utfärdas sm myndighetsdirektiv vilket är den nrmala gången i tillämpningsfrågr i Sverige. Städarbete av lagstiftning är berende av verkställigheten. Primärt finns ett behv att alla uppgifter i lagtexter m underteckning/signatur uttrycks på ett tekniskt frmberende sätt i all lagstiftning ch liknade.

4 4 Vem sm bör ansvara för arbetet? Eftersm SKV handhar frågrna m identiteter i Sverige ch IDkrten är SKV den abslut mest lämpliga myndigheten för uppdraget. Man bör göra utnämnandet snarast ch därför i uppdraget inkludera ansvaret för digitala signaturdirektivet sm gäller till Hur arbetet bör läggas upp I utnämningen av myndigheten för ansvaret av digitala signaturförrdningens genmförande ch utfärdandet av regleringsbrevet kan regeringen utfrma en uppdragsbeskrivning till myndigheten 1. Kstnaderna för genmförande digitala signaturdirektivet 1999/93/EG ch nu digitala signaturförrdningen 910/2014 bör av staten ses sm en central kmpnent att ratinalisera statens egen administratin ch därför finansieras direkt genm budgetanslag ch inte genm avgifter. Det är i statens intresse att detta tillämpas snarast måste anses vara ett lämpligt krav m senaste driftstart av den grundläggande infrastrukturen. Upprättandet av en natinell PKI digital signaturserver. En betrddhetsgemenskap sm är frivillig för digitala signaturperatörer att ansluta sig till ch utöver frågan m kntrll av digitala dkuments utfärdares certifikats genuinitet, är funktinsnivån frivillig. I uppdraget ingår att bevaka de legala mständigheterna av utgångspunkten av den natinella digitala signatur betrddhetsuninen ch vilka myndighetsföreskrifter sm måste kmplettera EUs digitala signaturföreskrift. I uppdraget ingår att kmmunicera med departementet ch EUs arbetsgrupper i frågan. 3. Myndigheten ansvarig för ID-krt (SKV) bör i ett separat uppdrag bör anmdas att förse de natinella IDkrt sm utfärdas med PKI digitala signatur-kmpatibla chip för bärande av PKI certifikat. Krten bör innehålla ett generellt PKI ID-certifikat utfärdat av staten För detta certifikat måste man sätta upp en egen digital signaturperatör ch den bör enligt regeringsuppdraget vara ansluten till den natinella trustservern (2). Inga avgifter för identifieringar av det generella ID-krtcertifikaten skall uttas av tredje part sm önskar verifiering. Skall ses sm statens generella tillhandahållande av säker infrastruktur ch säkerställa överlägsenhet ch stöd för legal beskattad handel ch transparent skatte ch eknmiredvisning. Krten skall medge (genm en betrdd prcedur av tredje partsleverantörer) att kunna bära andra PKI certifikat för andra ändamål. Detta för att en PKI HWinfrastruktur skall tillhandahållas även för behven för SME ch privatpersner, vilket är EU-krav. Krten skall ckså kunna bära ytterligare data såsmför bimetrisk kntrll sm kan tillämpas även

5 5 på frivillig grund vid beställningar från lika rganisatiner/företag, ex för tjänstelegitimatiner. Krten skall inte överdebiteras, utfärdas av staten till självkstandspris + gängse vinstmarginal 20% såsm en del av statens behv. De skall inte finansiera tjänstemannainfrastrukturen på myndigheten. Regeringen bör ckså ge myndigheten i uppdrag att säkerställa att: Svenska ID-krt är säkert Schengen-kmpatibla ch säkra att använda för resa inm Schengenmrådet Att Schengen-specifikatinen för ID-krt uppdateras genm förhandlingar av myndigheten (det är alltid myndigheter sm skall förhandla tillämpningsfrågr) med EU-kmmissinen: En rad krav idag saknar relevans eftersm Strbritannien sm traditinellt saknat persnnummer ch ID-krt, är inte är med i Schengen. Endast nödvändiga uppgifter för identifiering i Schengen-registret behövs. Krtens tillämpning i dagens tekniknivå bör utgå ifrån att det finns mbila krtläsare för läsning av krten, vid ex ID-kntrller av plis. Nya data bör tillföras krten då det tekniskt är billigt att ex tillämpa fingeravtrycksläsning ch det uppenbart är prblem med ren bildidentifiering ch bild-id-bedrägerier förekmmer. Ökad layutmässig samstämmighet inm EU för underlättande av läsning av utländska krt Körkrtskravet bör avskaffas natinellt ch ersättas med krav på id-krt (gammalt ratinaliseringskrav). Staten skall utrusta varje plis med mbil IDkrtläsare sm är ansluten till körkrtsregistret. Frågan m EU-gemenskapligt avskaffande av körkrtskravet ch ersättande med IDkrtkrav bör förhandlas fram av myndigheten. Körkrten bör framställas av staten på samma tekniska grund sm ID-krten ch ha samma status. 4. Utfärdande av natinella ID-krt skall kunna ske av tredje partleverantör enligt ett myndighetsföreskriftregelverk. Ex skall banker såsm i Nrge ges möjligheten att förse bankernas bankkntkrt med natinellt PKI digital signaturkmpatibla ID-krt på kntkrtets baksida. För reglering ch kntrll av verksamheten bör en myndighet utses sm ansvarig myndighet (förslagsvis PTS sm reglerar liknade fall) med regleringsbrev för verksamheten. Myndigheten bör ckså ansvara för att staten inklusive kmmunerna genm ffentlighetsprincipen tillhandahåller alla de digitala dkument sm kan vara publikt tillgängliga ch sökbara genm webben. (En del av regeringens IT-handlingsplan.) Den enskilde skall primärt klaga på bristande service hit. Även körkrt skall kunna utfärdas av myndigheten gdkända tredjepart-leverantörer.

6 6 5. En myndighet, förslagsvis samma sm (2) bör i ett separat uppdrag ges i uppdrag att ansvara för samrdningen av svenska myndigheter, dmstlars ch kmmuners behv av säkra gemensamma metder för inlggning på web-platser med publik service för den enskilde. Regeringen bör besluta att inlggningsmetden bör vara gemensam för hela statens publika service via web-tjänster. Prjektet bör ckså få i uppdrag att utarbeta rutiner för säkerhetsnivåer för lika typer av persnliga data där ingen överdriven säkerhet skall medföra att tillgängligheten på data försvåras. Prjektet bör ckså ansvara för hur staten säkerställer digitala identiteter i dkument ch sm kmmer in till staten (staten inkl kmmuner ch dmstlar). Prjektet bör ckså ansvara för plicy för hur staten själva tillämpar digitala signaturer för de dkument ch sm man ger ut. 6. En myndighet, förslagsvis samma sm (2) bör i ett separat uppdrag ges i uppdrag att ansvara för samrdningen av svenska myndigheter, dmstlars ch kmmuners behv av säkra gemensamma metder för intern tjänstemannainlggning i standardmyndigheternas interna datrnätverk, utbyte av infrmatin dem emellan ch hur myndigheterna samarbete skall gå till (FL 4-7 ). Tillämpningen skall vara frivillig för myndigheter ch ses sm en servicefunktin. Myndigheter med större säkerhetskrav (såsm ex militären) skall kunna ha egna lösningar/ varianter av denna lösning, men minst möta upp till de gemensamma kraven. 7. En myndighet förslagsvis SKV sm har den mfattande arbetsgivare ch mmsredvisningsverksamheten bör ges i uppdrag att säkerställa att juridiska persners all myndighetsrapprtering skall kunna ske i digital frm med den juridiska persnens digitala identitet (ex redvisningsbyråns mbudsrapprting). Att säkerställa att myndigheten ansvarande för (2) ckså skall säkerställa kravet att digitala identiteter för juridiska persner fungerar, enkelt kan tillämpas. Att digitala signaturer fungerar ex , elektrniska fakturr (artikel 233 i mmsdirektivet), eskd, INK, reviderade bkslut ch försäkringskassan skall fungera. Hur juridiska persner digitala signaturer skall tillämpas. Hur skall ansvarig ägare av den juridiska identiteten kunna fördela ch ta brt betrddhet att signera den juridiska identiteten, på fysiska individer ex anställda. 8. En myndighet förslagsvis SKV sm redan idag ställer kraven på genuinitet på bkföringsverifikatiner i skattekntrllfrågr bör ges ansvaret att med klarhet definiera en gemensam syn från staten vad en riginalhandling är i en värld av digitala handläggningsstödsystem. Den enskilde har rätt att få riginalhandlingen ch är den digital skall den mailas av myndigheter digitalt till den enskilde. Bkföringsnämnden har liknande men inte samma krav idag, andra är förvirrade, ett betydande prblem

7 7 Frågan har str betydelse för elektrniska reskntrr för alla företag ch inte minst för staten ch kmmuner BFN, BV, E-legitimatinsnämnden ch SKV har till stra delar arbete med register med samma innehåll, frmkrav på samma data ch rapprteringskrav av samma data i lika frm. Myndigheterna bör slås samman Gemensam registrering, frmkrav ch rapprtering bör genmföras. 9. Med anledning av regeringens IT-handlingsplan, behvet av lkal kunskap ch digitala signaturers väldigt stra ratinaliseringsptential i myndighetsutövning, skall varje statlig myndighet, kmmun ch dmstlsverket för dmstlarna ha en metdstabsfunktin (ch medges regleringsbrev för) sm ansvarar för: Öka tillämpbarheten ch införande av digitala signaturer i verksamheten. Arbetsstudier, arbetsutvecklingsarbete ch tekniskt införande av datriserade handläggningsstödsystem genmförs på myndigheten Särskilt fkus på repetitiva arbeten, vilket är vanligt i myndighetsutövning Särskilt fkus på krta ner handläggningstider ch ärendebalanser, det klagas fn allmänt Särskilt fkus på att alla ärenden registreras ch alltid har en ansvarig handläggare, att de handläggs ch handläggs säkert intill preskriptinstiden. Det slarvas fta. Ansvara för att rättelser av legala ch andra fel medelbart krrigeras även m ärendet överklagats. (Staten är felfri ch begår inga fel, bara tjänstemän ch de skall krrigeras utan fördröjning (RF1:9).) Fungerar riktigt dålig fn. Framtagande av arbetsrutiner för lika vanliga ärendetyper till stöd för handläggarna Säkerställa lika handläggning för mtsvarande ärenden, klagas allmänt fn Säkerställa att myndigheten ffentligt tillhandahåller digitaliserad myndighetsinfrmatin sm är öppen enligt ffentlighetsprincipen på sin web-infrmatinsservice. Säkerställa att enhetens ffentlighet ch sekretess är förenlig med gällande lag ch direktiv. Det finns betydande brister fn. Säkerställa att enheten samarbetar med andra myndigheter ch utbyter infrmatin i handläggningen. Detta är för svårt för handläggare idag. Deltar i statens gemensamma ratinaliseringsarbete ch digitala signatursamarbete. Rapprterar ch får uppdrag av enhetsledningen Vänligen Jan Bergström

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 SWD(2014) 284 draft ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Handbk m skenäktenskap mellan EU-medbrgare ch tredjelandsmedbrgare inm ramen för EU-lagstiftningen

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte

Regler vid verksamhetsövergång och ägarbyte Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte 1. Regler vid verksamhetsövergång ch ägarbyte... 2 1.1 Förutsättningar... 2 1.1.1 Regler gällande utfärdarnummer... 2 1.1.2 Regler sm gäller vid utfärdande av

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2007:13 Säkert infrmatinsutbyte ch säker hantering av elektrniska handlingar 1 Uppdrag ch bakgrund 5 2 e-legitimatiner 6 2.1 Behv ch ansvar 6 2.2 Användning av e-legitimatiner 7 2.3 Erfarenheter 7 2.4

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll PerkinElmer Singapre Pte Ltd 28 Ayer Rajah Crescent #04-01/08 Singapre 139959 C. Reg. N. 199707113D Phne 65 6868 1688 Fax 65 6779 6567 www.perkinelmer.cm Den 13en Maj 2015 Kära Kund, BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Handbok Revision av lokala kontrollmyndigheters livsmedelskontroll

Handbok Revision av lokala kontrollmyndigheters livsmedelskontroll Handbk Revisin av lkala kntrllmyndigheters livsmedelskntrll Innehåll HANDBOK Revisin av lkala kntrllmyndigheters livsmedelskntrll HANDBOK Revisin av lkala kntrllmyndigheters livsmedelskntrll 1 Inledning

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Ärende: 2441:amötetirådet(JORDBRUK)iLuxemburgden27juni2002

Ärende: 2441:amötetirådet(JORDBRUK)iLuxemburgden27juni2002 CnseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Bryselden24september2002(3.10) (OR.fr) PUBLIC 10470/02 ADD1 LIMITE PV/CONS 40 AGRI 156 ADDENDUM TILLUTKASTTILLPROTOKOLL 1 Ärende: 2441:amötetirådet(JORDBRUK)iLuxemburgden27juni2002

Läs mer

Policy Wastetofuel på Facebook

Policy Wastetofuel på Facebook Helsingbrg 2012-03-15 Plicy Wastetfuel på Facebk Facebk Facebk är ett scialt nätverk, sm i dagsläget är det mest använda i Sverige. Syfte med Facebk: Föra dialg med målgrupper Starta diskussiner Skapa

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

Roller och funktioner

Roller och funktioner Central signering Hur fungerar lösningen tekniskt ch juridiskt Stefan Santessn, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.cm Per Furberg, Setterwalls Per.Furberg@Setterwalls.se Rller ch funktiner Signeringsfunktin

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Kris & beredskapsarbete i Östhammar 2017 Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Histriskt beredskapsarbete Nuläge Dagens kris ch beredskapsarbete utgår från lagar ch förrdningar Principer råder kring samverkan

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

14536/07 ADD 1 msv/al/ab 1 CAB

14536/07 ADD 1 msv/al/ab 1 CAB EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 19 december 2007 (21.12) (OR. fr) 14536/07 ADD 1 PV/CONS 53 ENV 570 ADDENDUM till UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 2826:e mötet i Eurpeiska uninens råd (MILJÖ) i Luxemburg

Läs mer

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR

FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR FÅ DE TJÄNSTER DU BEHÖVER VAR DU ÄN ÄR Tjänstedirektivet ska ge knsumenterna ett större utbud, bättre valuta för pengarna ch enklare tillgång till tjänster i hela EU VARFÖR ÄR TJÄNSTEDIREKTIVETS NYA REGLER

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet.

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet. TV4-GRUPPEN Kmmunikatinsmyndigheten PTS Enheten för samtrafik Bx 5398 102 49 Stckhlm Attn: Ylva Mälarstig Stckhlm den 20 augusti 2009 Yttrande rörande PTS marbetade förslag till beslut avseende grssistmarlmaden

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Riktlinjer för digital referensservice

Riktlinjer för digital referensservice Riktlinjer för digital referensservice March 2005 INLEDNING "Termerna 'virtuell referenstjänst', 'digital referenstjänst', 'elektrnisk referenstjänst', 'infrmatinstjänster på Internet' ch 'referenstjänst

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Plicy för vägvisningsskyltar ch tillfälliga skyltar inm Lidingö stad Dnr TN/2014:5 Antagen i tekniska nämnden 2014-01-22 POSTADRESS Lidingö stad Tekniska förvaltningen 181 82 Lidingö BESÖKSADRESS Stckhlmsvägen

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER

RIKTLINJER FÖR SANERING AV MIKROBIELLT SKADADE INOMHUSMILJÖER RIKTLINJERNA HAR SOM SYFTE ATT BESKRIVA SANERINGSMETODER SOM: FÖRORD SYFTET MED RIKTLINJERNA ÄR EFFEKTIVA NÄR DET GÄLLER ATT AVLÄGSNA MIKROBIELLA FÖRORENINGAR MÖJLIGGÖR ATT BRUKARE OCH SANERINGSPERSONAL

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud.dc SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer