Förstudie XBRL Finansiell information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie XBRL Finansiell information"

Transkript

1 N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet Patrick Lindén, Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member f ISO and CEN Pstadress: STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stckhlm Organisatinsnr: Telefn: Telefax: E-pst:

2 2 Innehållsförteckning 1. Om IT-standardiseringsrådet IT-standardiseringsrådet ch XBRL-ärendet Sammanfattning av förstudien Bakgrund Om XBRL-Sweden Beskrivning av syftet Hur uppnå bred natinell implementatin? Effektmål vid natinellt införande Verklighetsfall Identifierade nyckelintressenter i ett kmmande arbete med ett införande Andra natinella ch internatinella arbeten sm kan påverka detta ärende Uppgiftslämnarutredningen Lätt att lämna rätt EU initiativ med XBRL-kppling Risker ch möjligheter Förslag till frtsatt arbete Startgrupp Tidsplan Finansiering Referenser Bilaga A (separat dkument)... 13

3 3 1. Om IT-standardiseringsrådet SIS har av E-delegatinen/Näringsdepartementet fått i uppdrag att perativt leda ITstandardiseringsrådet (rådet) ch ansvara för kanslifunktin. IT-standardiseringsrådet har följande funktiner: Bistå regeringen vid beredningen av svenska ståndpunkter i EU ch andra mellanstatliga rgan i ärenden sm rör standarder ch standardisering på ITmrådet. Leda ch samrdna IT-standardiseringsärenden med företrädare för de viktigaste intressenterna i staten, kmmuner ch landsting samt i intresserganisatiner ch företag. Följa utvecklingen på mrådet ch delta i diskussiner ch infrmatinsutbyte m frågr sm rör det internatinella arbetet med standardiseringsfrågr på ITmrådet. Hantera ärenden sm kan beröra lika samhällssektrer ch sm inte enbart avser e-förvaltning. Effektmålen kan vara: Skapa största möjliga nytta av IT-standarder för Sverige ch för marknadens aktörer genm ökad samrdning av standardiseringsrelaterade arbeten. Förbättra Sveriges möjligheter att påverka eurpeisk ch glbal utveckling på mrådet i ett tidigt stadium. I förlängningen kan detta bidra till att: Skapa en effektiv förvaltning för den svenska marknaden. Stärka efterfrågan på IT-tjänster ch prdukter på den inhemska marknaden. Skapa nytta genm att IT-utvecklingen i Sverige får en samrdningsplattfrm där både marknaden ch statsförvaltning finns med. Öka innvatinsgraden av IT-tjänster ch prdukter. Ökad svensk IT-exprt. Gdare utvecklingsmöjligheter när aktörerna samlas kring ett intresse IT-standardiseringsrådet ch XBRL-ärendet Sm en del av inrättandet av rådet ingick att påbörja ett piltärende. Detta ärende är XBRL Finansiell infrmatin. Ärendet initierades av XBRL Sweden. (XBRL=eXtensible Business Reprting Language), Ett ärende kan kanaliseras till lika mttagare ch lika standardiseringsaktiviteter berende på ärendets karaktär. Några exempel är: uppstart av startgrupp, standardiseringskmmitté, utlåtande till regeringen, tillsättande av vidare utredning etc. Arbetet med att ta beslut m ch priritera mellan lika förstudiearbeten ch ärenden

4 4 vägleds av kansliet utifrån rådets verksamhetsrdning. Alla avgörande beslut i ett ärende kmmuniceras öppet till samtliga deltagare i IT-standardiseringsrådet ch registreras i ärendeförteckningen på rådets hemsida Sammanfattning av förstudien XBRL har utvecklats till en glbal de fact standard ch är unik för att hantera finansiell ch annan utfallsrelaterad infrmatin för myndigheter ch näringsliv. Infrmatinshantering avseende finansiell rapprtering är i Sverige idag både kstsam ch ineffektiv. Inte minst genm att företagens rapprtering till lika myndigheter sker i lika frmat ch utan gemensamma begreppsmdeller. Samma uppgifter lämnas flera gånger till lika myndigheter vid flera lika tillfällen. Detta mtverkar regeringens målsättning att minska de administrativa bördrna för företagen samtidigt sm det mtverkar effektivisering inm ffentlig förvaltning samt möjligheter till ökad kvalitet ch tillförlitlighet i rapprterad infrmatin. Förstudien vill tydliggöra att XBRL för utbyte av finansiell infrmatin, kan utgöra en viktig pusselbit för att uppnå samrdning i rapprtering av finansiella data i Sverige. Syftet är att spara tid ch kstnader avseende såväl rapprtprduktin sm knsumtin ch samtidigt möjliggöra för hög kvalitet ch tillförlitlighet i rapprterad infrmatin. Samrdning av pågående natinella ch internatinella arbeten samt betydelsen av en bred förankring av ärendet på marknaden är vitala delar för att kunna driva frågan vidare. Därför föreslås flera lika aktiviteter sm intressentmöte ch öppna synpunktsrundr att genmföras under För att driva ärendet framåt krävs en platshållare för samrdning ch en gemensam kmmunikatinsplattfrm. Därför föreslås att man bildar en startgrupp med nyckelintressenterna sm bas.

5 5 3. Bakgrund Ny teknlgi förändrar kntinuerligt sättet vi prducerar, lagrar, utbyter ch återanvänder infrmatin. Både inm näringsliv ch ffentlig förvaltning eftersträvas autmatisering sm en del i effektivisering i syfte att spara tid ch kstnader ch samtidigt höja kvaliteten ch tillförlitligheten i rapprterad infrmatin. En av utgångspunkterna för regeringens uppdrag att minska de administrativa bördrna är antagandet att företagen i många fall lämnar samma uppgift till lika myndigheter vid flera lika tillfällen. I syfte att hantera denna nödiga ch kstsamma dubbelrapprtering skulle istället infrmatin sm redan samlats in av en myndighet kunna återanvändas av andra myndigheter sm har en egen författningsreglerad rätt att inhämta samma företagsuppgifter. För att skapa effektiva prcesser sm stödjer vanstående behv krävs harmnisering av termer ch begrepp samt att uppgiftslämnandet sker elektrniskt i ett standardiserat frmat. Standarden XBRL är ett exempel på ett sådant frmat sm till skillnad från traditinella dkumentfrmat, t ex PDF, skapar förutsättningar för att infrmatin ska kunna struktureras ch distribueras på ett sådant sätt att den kan tlkas ch bearbetas maskinellt. XBRL är en öppen, licensfri, glbal standard. XBRL är baserat på XML sm är en utbredd standard för utbyte av data mellan system ch på internet. XML är en bred standard, med vidare möjligheter att bygga mera prfilerade standarder. XBRL är en sådan prfilerad standard, byggd unikt för att hantera finansiell- ch annan utfallsrelaterad infrmatin (t ex hållbarhetsredvisning) för myndigheter ch näringsliv. Standarden hanterar både text ch siffrr ch ger även utrymme för att bifga filer ch stödjer elektrniska signaturer m.m. 3.1 Om XBRL-Sweden I Sverige finns etablerat den ideella föreningen XBRL Sweden bestående av 21 medlemmar representerande revisins- ch redvisningsbranschen, prgramvaruföretag ch kreditupplysningsföretag. Föreningen ska stödja utvecklingen av svenska XBRL baserade taxnmier samt främja implementeringen av XBRL i Sverige via kmmunikatin ch debatt, knferenser ch utbildning samt direktkntakt ch samarbete med myndigheter ch näringsliv. XBRL Sweden har redan sedan starten arbetat utifrån en visin för XBRL sm möjliggörare för gränsöverskridande effektivitet, förenkling ch hög kvalitet i finansiell infrmatin. Det arbete sm redan finns nedlagt på taxnmarkitektur ch begreppsmdell stödjer denna visin ch utgör en viktig grund för ett frtsatt arbete.

6 6 4. Beskrivning av syftet Infrmatinshantering avseende finansiell rapprtering är idag både kstsamt ch ineffektivt. Detta förhållande samt det faktum att den ttala arbetsbördan för enskilda företag för att fullgöra lika myndighetskrav är hög har under de senaste åren uppmärksammats i statliga utredningar ch rapprter. Förstudien vill tydliggöra att XBRL sm glbal standard för utbyte av finansiell infrmatin, kan utgöra en viktig pusselbit för att uppnå samrdning i rapprtering av finansiella data i Sverige. Syftet är att spara tid ch kstnader ch samtidigt möjliggöra för hög kvalitet ch tillförlitlighet i rapprterad infrmatin. Förslaget är direkt kpplat till regeringens mål att minska den administrativa bördan för företag ch kpplar an till syftet med uppgiftslämnarutredningen samt är i linje med ett antal andra initiativ på mrådet inm EU. Förstudien ska ses sm ett bidragande underlag för marknadens parter ch är tänkt att bidra till att kmma fram till ett beslut m viljeinriktningen avseende harmnisering av rapprtering med XBRL sm bas. 5. Hur uppnå bred natinell implementatin? Många berörda parter påverkas ch ska kmma överens. Detta kräver samrdning, beslutskraft, en bred förankring bland intressenter ch en tydlig plitisk viljeinriktning. För företagen tar en upplevd förenkling tid att uppnå. Utan samverkan ch samrdning på central nivå uppnås inte den stra ptentialen med standardisering ch det kmmer att ta lång tid att nå den avsedda effekten för företagen. Det krävs nya förändrade arbetssätt både inm nödvändiga samverkansprjekt på myndigheterna ch för användarna av resultaten av dessa prjekt. I dagsläget upplevs en alltför liten grad av samrdning mellan departementen, vilket i sin tur leder till att uppdrag/regleringsbrev till myndigheterna inte hänger ihp över myndighetsgränserna. Detta medför att nödvändiga grundförutsättningar för myndigheterna att samverka kring gemensamma lösningar sm underlättar företagens kntakter med myndigheterna saknas. De enskilda myndigheterna har därmed svårt att driva frågr kring gemensamma standarder. Vissa har inte heller föreskrivningsrätt för hur infrmatinen ska inhämtas, detta gäller t ex Blagsverket vilket gör att implementeringsfrågan blir nödigt kmplex. Beslut m ägarskap ch förvaltning av gemensamma lösningar måste ckså fattas. Samverkan ch överenskmmelser krävs mellan myndigheter ch näringsliv. En förutsättning för samverkan är vidare att berörda intressenter såsm myndigheter, företag, branschrganisatiner sm t.ex. XBRL Sweden, Svenskt Näringsliv prgramvaruleverantörer, knsumenter av infrmatin med flera ställer sig bakm gjrda val.

7 7 6. Effektmål vid natinellt införande Effekterna av ett införande ger både eknmiska ch infrmatinsmässiga vinster i flera led. Några exempel uttryckta i punktfrm kan beskrivas sm följer: Kvalitet i rapprteringen skulle öka. En gemensam begreppsmdell, ch ett frmat sm stöder tekniska kntrllfunktiner minskar risken för felaktigheter ch egentligheter i rapprteringen. Ett gemensamt elektrniskt rapprteringsfrmat in till myndigheter effektiviserar både för uppgiftslämnaren ch för infrmatinsmttagaren då mderna IT-system kan utnyttjas. Kstnaderna bör då minska både för företagen ch för myndigheterna. Ett gemensamt elektrniskt frmat underlättar vidareutnyttjande för: Skapandet av myndighetsunika register Utbyte av infrmatin mellan myndigheter Vidareutnyttjande av infrmatin för frskning ch innvatin Vidareutnyttjande i kmmersiella syften, t ex kreditupplysningch marknadsinfrmatin. 7. Verklighetsfall I Sverige stöds standarden bland annat av föreningen XBRL Sweden med bred representatin från företag sm hanterar finansiella uppgifter i lika delar av infrmatinskedjan. Detta är en inledande grundförutsättning för att XBRL ska fungera sm en svensk standard för finansiell rapprtering. En svensk standard skulle i sin tur ge departement ch i förlängningen myndigheter ett incitament att harmnisera sin verksamhet utifrån gemensamma teknikval ch begreppsmdeller till nytta för alla delar ch för alla intressenter i flödet av finansiell infrmatin. För en mer detaljerad teknisk beskrivning hänvisas till bilaga A. XBRL sm internatinellt vedertagen standard, är även en viktig pusselbit i att kunna möta kmmande krav på harmnisering kring rapprtering sm för närvarande förbereds inm flera mråden på eurpeisk nivå. Ett exempel på detta, sm redan är under implementering i Sverige, är att Finansinspektinen baserar sin rapprtering till EBA, Eurpean Banking Authrity, på XBRL. XBRL utvecklas ch implementeras över hela världen, med lite lika inriktning, mfattning ch takt. Initiativen drivs av lika intressenter såsm myndigheter, börser, banker ch andra industrisektrer. Internatinellt finns ett strt antal XBRL-implementatiner men i Sverige är användandet av standarden än så länge begränsat. Till exempel har Blagsverket valt XBRL för sin e-tjänst Lämna Årsredvisning, ch Finansinspektinen har krav på sig att rapprtera XBRL-baserad data för sin rapprtering till EBA (Eurpean Banking Authrity) fr..m XBRL kmmer framöver att vara ett bligatriskt rapprteringsfrmat för den svenska finanssektrn till Finansinspektinen, kpplat till den mycket mfattande rapprteringen enligt COREP- ch FINREPramverken.

8 8 Tittar vi utanför Sverige ser vi ett betydligt större användande ch det finns flera XBRL-initiativ i vårt närmråde. Danmark har från ch med 2012 bligatrisk rapprtering av företags årsredvisningar till Erhvervsstyrelsen baserad på XBRL ch det finns pågående prjekt i Finland, Estland ch Litauen. Går vi ännu bredare kan vi hitta ett strt antal XBRL-implementatiner. Kina var tidigt ute med att införa XBRL sm standard för finansiell rapprtering 2004 ch SEC i USA har 2011 efter direktiv från SEC, Securities and Exchange Cmmissin, infört XBRL sm bligatriskt frmat för finansiell rapprtering för alla publika blag. I dessa länder samt även Japan, Indien, Australien ch i Sydamerika finns ett betydande antal anda implementatiner ch pågående prjekt. I Eurpa har bland annat England, Hlland, Belgien, Tyskland, Italien, Spanien XBRL-baserade tillämpningar för att stödja effektivt utbyte av finansiell data för skatterapprtering, rapprtering till registratr (Blagsverk), delning av data från finansinstitut till finansinspektiner samt överföring av data till banksektrn för analys ch kreditprövningar med mera. Intressanta är även de pågående prjekt sm syftar till att utnyttja XBRL för redvisning ch delning av miljö- ch hållbarhetsinfrmatin. 8. Identifierade nyckelintressenter i ett kmmande arbete med ett införande Då standarden berör ch påverkar många parter i rapprteringskedjan finns det anledning att invlvera ett flertal lika intressenter i kmmande förankrings-, utvecklings- ch implementeringsarbete. Det är ckså någt sm tidigare initiativ av XBRL Sweden ch Blagsverket identifierade ch arbetade aktivt med. Bland nyckelaktörerna att initialt invlvera avseende harmnisering ch standardisering kring rapprtering av eknmisk infrmatin har bl.a. nedan identifierats: Blagsverket Skatteverket Finansdepartementet Näringsdepartementet SCB Finansinspektinen Företag (genm t ex Svenskt Näringsliv) Revisins- ch redvisningsbranschen Prgramvarubranschen Kreditupplysningsbranschen 9. Andra natinella ch internatinella arbeten sm kan påverka detta ärende XBRL-standarden knyter an till flera lika mråden ch det finns därför ett flertal initiativ sm relaterar till detta ärende. Uppgiftslämnarutredningen, rapprten Lätt att lämna rätt ch den svenska kpplingen till XBRL-relaterade EU-initiativ är exempel på sådana ärenden.

9 9 9.1 Uppgiftslämnarutredningen Utredningen leds av Cecilia Magnussn Sjöberg ch ett delresultat av denna är avlämnat i januari Utredningen inkluderar förslag sm innebär att uppgifter sm lämnas från företagen till statliga myndigheter sm regel endast ska behöva lämnas en gång ch till ett ställe. XBRL är ett frmat sm lämpar sig för att förenkla uppgiftslämnandet för företag ch resultatet av Uppgiftslämnarutredningen kan påverka hur XBRL-frågan uppfattas framöver. 9.2 Lätt att lämna rätt Lätt att lämna rätt är en rapprt sm skrivits i samarbete mellan Skatteverket, Blagsverket, Jrdbruksverket, Transprtstyrelsen ch SCB. Rapprten behandlar hur det kan bli enklare för företag att lämna eknmiska uppgifter till myndigheter. Arbetsgruppen bakm rapprten har identifierat fyra lika delar sm förenklar för företag ch en av dessa är frmatet XBRL. En slutsats i rapprten är att de sammanfattar att XBRL är det frmat sm myndigheter bör välja. 9.3 EU initiativ med XBRL-kppling På EU nivå finns inm EU kmmissinens 2020 strategi ett initiativ sm benämns A Digital Agenda Fr Eurpé. I denna ges en klar inriktning mt standardisering inm ITmrådet för att stödja interperabilitet, stödja teknik ch prdukter för att reducera fragmentering ch att samtidigt ge stöd för innvatin ch knkurrens. För just ITstandarder med kppling till upphandlingssituatiner har kmmissinen inrättat den s.k. Multi Stakehlder Platfrm (MSP) för identifiering av standards inm lika mråden ch för att möjliggöra EU-gemensamma beslut. Sverige har representatin i MSP via Näringsdepartementet/IT-standardiseringsrådet ch agendan inm MSP bör kunna kmma att vara en vägledande (dck inte en begränsande) faktr för standardisering av XBRL i Sverige. XBRL finns vidare redan identifierat i den Rlling plan för ICT standardisering sm finns upprättad inm EU kmmissinen. Ett arbete inm CEN har tagit fram leverabler sm bidrar till förenkling av ett införande av XBRL i medlemsländerna. Detta arbete har delvis varit finansierat av EU. Mera specifikt kan nteras bland annat följande ärenden med kppling till XBRL standarden Slvency 2, 2009/138/EC Försäkringsblags rapprtering till EIOPA (Eurpean Insurance Occupatinal Insurance Authrity). Taxnmier för rapprtering i XBRL finns förberedda för denna rapprtering. Basel 3/CRD 4 Bankers ch kreditinstituts rapprtering avseende kapitaltäckningsinfrmatin ch finansiell infrmatin utifrån COREPch FINREP ramverken. Beslut kring att använda XBRL sm infrmatinsbärare är fattat ch implementering pågår (bl.a. via svenska Finansinspektinen). 2009/307/EC Transparecy Directive Beslutat 12 juni 2013 Direktiv sm avser gemensam rapprtering i elektrnisk frmat för (börs- ) nterade blag inm EU.

10 /308/EC Accunting Directive - Beslutat 12 juni 2013 Direktiv sm adresserar gemensamma redvisningsregler för icke nterade blag. Direktivet adresserar ckså behvet för blag att kunna lämna uppgifter bara en gång ch att detta bör kunna ske i ett elektrnisk gemensamt frmat. 2012/17/EC Business Register Directive Direktiv sm fkuserar på utbyte av viss infrmatin mellan Blagsverk inm EU. 10. Risker ch möjligheter Risker kpplade till att väsentliga effektmål inte uppnås måste adresseras ch löpande bevakas ch avvikelser måste rapprteras ch hanteras. En sådan uppföljning måste vidare ha en tydlig rapprterings- ch beslutsstruktur. I rapprten Lätt att lämna rätt sm refereras van finns dkumenterat utvalda relevanta prblem (ch möjligheter m prblemmråden åtgärdas). Angivna prblem ger en bra insikt ckså avseende väsentliga risker. Exempel på viktiga mråden sm adresseras i rapprten är: Behv av samarbete kring gemensamma definitiner av begrepp Behv av beslut kring hur uppgiftsinsamlingen ska rganiseras Samsyn kring rättsliga förutsättningar Förenkling av underskriftshantering Att inte strukturerat analysera detta vidare myndighetsgemensamt ch från plitiskt håll inte stödja dessa mråden med nödvändiga beslut kan ses sm en väsentlig risk. Exempel på övriga viktiga mråden sm, m de inte adresseras ch hanteras tidigt i ett prjekt, utgör betydande risk för en mindre lycksam implementering med missade effektmål är: Plan ch angivna rganisatin(er) för förvaltning ch utveckling av nödvändiga taxnmier. Samrdning med leverantörer av administrativa system kring tekniska ch innehållsmässiga frågr. Samrdning med stra aktörer i ledet av prducenter ch knsumenter av finansiell infrmatin sm exempelvis redvisnings- ch revisinsbranschen, kreditupplysningsföretag, banker samt även företagen själva via t ex företagarrganisatiner. Samrdning med nrmgivare inm redvisningsmrådet.

11 Förslag till frtsatt arbete Förstudien har pekat på samrdning av pågående natinella ch internatinella arbeten samt betydelsen av en bred förankring av ärendet på marknaden natinellt. För dessa genmförs därför följande aktiviteter. 1. En öppen synpunktsrunda för att samla in synpunkter kring ärendet 2. Ett inledande möte sm hålls med identifierade nyckelintressenter Vars resultat kan leda fram till genmförande av: 3. Ett öppet intressentmöte Där ett resultat kan vara knsensus för ett gemensamt myndighetsövergripande beslut ch gemensamt målbild bland marknadens parter att etablera XBRL sm en standard för elektrniskt utbyte av (i första hand) eknmisk infrmatin i Sverige Startgrupp Om ärendet tas vidare till ett öppet intressentmöte krävs en platshållare för samrdning ch en gemensam kmmunikatinsplattfrm. Därför föreslås att man bildar en startgrupp med minst nyckelintressenterna sm bas. Startgruppen krdineras av SIS Tidsplan 1. Februari-mars Öppen synpunktsrunda för ärendet 2. Mars Genmförande av nyckelintressentmöte 3. Maj Genmförande av öppet infrmatinsmöte 11.3 Finansiering Finansiering för genmförande av ett öppet infrmatinsmöte ch för bildande av en eventuell startgrupp kan ske med SIS tidigare avsatta medel för detta piltärende.

12 Referenser Lätt att lämna rätt Dnr /1211. Rapprt från Skatteverket m.fl. Ett minskat ch förenklat uppgiftslämnande för företagen SOU 2013:80, Infrmatinshanteringsutredningen B2_Ju2011;11,Kartläggning av företags Uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Eurpean Cmmissin Rlling plan fr ICT Standardisatin 2013 (Upprättat I samarbete med MSP. Ref ang XBRL se sid 54-55) Länk till hemsida - Eurpean Multi-Stakehlders Platfrm n ICT Standardisatin: D=2758 Länk till hemsida XBRL EU Länk till hemsida XBRL Internatinal Länk till hemsida XBRL Sweden

13 13 Bilaga A (separat dkument) Guide till svenska taxnmier för årsredvisning ch revisinsberättelse

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020 Plattfrmsm te Vattenplattfrmen f r Hrisnt 2020 Stckhlm 18 mars 2014 Infrmatin från Vinnva m Hrisnt 2020 (H2020) Jessica Umegård, Natinell kntaktpersn (NCP) för H2020, Vinnva Se presentatin. Den eurpeiska

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2007:13. Säkert informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2007:13 Säkert infrmatinsutbyte ch säker hantering av elektrniska handlingar 1 Uppdrag ch bakgrund 5 2 e-legitimatiner 6 2.1 Behv ch ansvar 6 2.2 Användning av e-legitimatiner 7 2.3 Erfarenheter 7 2.4

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver Jan Bergström 2015-08-29 S:t Eriksgatan 48 112 34 Stckhlm 08-6505553 070-7559494 (GSM) janbm70@gmail.cm Näringsdepartementet Remissvar eidas Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

2009 -ett intressant år för oss alla!

2009 -ett intressant år för oss alla! 2009 -ett intressant år för ss alla! Rlf Bhman Fkus på tre mråden SEPA Två nya lagar kmpletterar SEPA (PSD) Lag m betalningsinstitut Lag m betaltjänster Direct Debits (Autgir) Standardisering ISO 20022

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Civilingenjör Energi- och miljöteknik. Programmets benämning: Master of Science in Energy and Environmental Engineering

Civilingenjör Energi- och miljöteknik. Programmets benämning: Master of Science in Energy and Environmental Engineering Dnr: HNT 3016/333 Fakulteten för hälsa, natur- ch teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Energi- ch miljöteknik Prgramkd: Prgrammets benämning: TACEM Civilingenjör Energi- ch miljöteknik Master

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum 141106 Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Lokalsamordning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10- 13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Lkalsamrdning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10- 13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell bedömning...

Läs mer