Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet , inklusive tidigare fattade beslut

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut"

Transkript

1 Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet , inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus Helsingbrg ( ) samt överenskmmelse mellan Lund universitet ch Helsingbrgs stad Lunds universitets strategiska plan för utgör värdegrund ch ramverk för Campus Helsingbrgs utveckling. Verksamheten vid Campus Helsingbrg ska samtidigt ha en egen prfil, se senare. Det beslut sm fattades m Campus Helsingbrg av universitetsstyrelsen utgör särskilda riktlinjer för prfil, verksamhet ch utveckling. Enligt detta beslut ska Lunds universitet, sm ett flercampusuniversitet: - bedriva utbildning ch frskning vid Campus Helsingbrg i enlighet med universitetets strategiska plan. - att alla mråden ska beakta möjligheterna att bedriva verksamhet vid Campus Helsingbrg - att verksamheten vid Campus Helsingbrg ska ha en särskild prfil (se nästa avsnitt) - att framtida budgetbeslut för berörda mråden ska mfatta deras verksamhet vid Campus Helsingbrg samt - att rektr ska utreda förutsättningar för ch behv av särskilda satsningar på utbildning ch frskning i Helsingbrg Det finns ckså en överenskmmelse mellan Lunds universitet ch Helsingbrgs stad sm anger följande målsättning: Universitet ch Staden ska var för sig ch gemensamt verka för en frtsatt utveckling av Lunds universitet - Campus Helsingbrg. I utvecklingen skall inbegripas såväl utbildning sm frskning ch att kntinuerligt stärka närvarn ch engagemanget i samverkan mellan näringsliv ch samhälle. Sm en del av Lunds universitet skall Campus Helsingbrg långsiktigt ges en verksamhetsvlym med kvalitet ch Pstadress Bx 882, Helsingbrg Telefn E-pst Webbadress

2 eknmisk bärkraft. Detta innebär en betydande utbyggnad i förhållande till dagens verksamhet. 2 CAMPUS HELSINGBORGS ORGANISATIONSMÅL OCH VERKSAMHETSPROFIL Organisatinsmål Campus Helsingbrg ska verka för en regin i stark utveckling, med natinellt uppdrag i en internatinell miljö. Verksamhetsprfil 1. Regin i utveckling Campus Helsingbrg ska bedriva utbildning ch frskning sm utnyttjar ch förstärker Helsingbrgsreginens utveckling. Campus Helsingbrg ska bidra till att näringsliv ch samhällsliv stärks ch breddas genm utbildning, kmpetensutveckling samt frsknings- ch utvecklingsarbete i nära samverkan med det mgivande samhället. Nya studentgrupper ska rekryteras. Reginens internatinella karaktär ska utnyttjas ch förstärkas. Helsingbrg är i stark utveckling ch Helsingbrgsreginen tillhör de reginer sm växer snabbast i landet ibland kallat den fjärde staden. Staden präglas av ett mångfacetterat näringsliv sm mfattar såväl små ch medelstra företag sm internatinella strföretag med huvudkntr i staden. Näringslivet utmärks av lgistik, handel ch livsmedel men ckså andra näringar är starka ch växande. Den internatinella prägeln är stark. Utvecklingskraften är spridd så att alla ti kmmuner i reginen växer. Den befintliga industrin präglas av låg utbildningsnivå varför hela branscher står inför betydande utbildnings- ch utvecklingsinsatser inte minst inm lgistik, handel ch livsmedel. Reginen är beflkningstät men håller låg utbildningsnivå. Övergången från gymnasieskla till högskla ligger under riksgenmsnittet i 8 av 10 kmmuner. Utbildningsbehv ch rekryteringsunderlag är strt. Helsingbrgsreginen befinner sig i stark utveckling, präglas av ptimism ch växande arbetsmarknad samt av ett strt rekryteringsunderlag för högre studier. 2. Gränsöverskridande utbildningsmiljö nära mvärlden Campus Helsingbrg ska bedriva gränsöverskridande utbildning ch frskning i nära samverkan med företag ch ffentliga arbetsrganisatiner i reginen. Utbildning ch frskning vid Campus Helsingbrg har byggts sm interdisciplinära prgram på disciplinär grund. Den unga miljön har medgett en hög grad av experimenterande. Utbildningen bedrivs i en fysisk miljö sm delas med företag ch ffentliga rganisatiner. Samverkan mellan Campus Helsingbrg ch

3 mgivande samhälle är efterfrågat av parterna ch präglar all utbildning ch frskning. Verksamheten vid Campus Helsingbrg har ett starkt stöd av Helsingbrgs stad, övriga kmmuner ch av näringslivet. Utbildnings- ch frskningsmiljön vid Campus Helsingbrg präglas av gränsöverskridande, kreativitet ch närhet till arbetslivet i det mgivande samhället H+, Campus Helsingbrgs labratrium H+-prjektet innebär en mfattande utbyggnad av södra hamnen i Helsingbrg. Utbyggnaden av södra hamnen i Helsingbrg kmmer att spänna över år ch mfatta en yta sm mtsvarar dagens Ystad. Campus Helsingbrg är centralt beläget i det mråde sm ska utvecklas. I det första steget kmmer järnvägen utanför campus att läggas i tunnel. Läget ch tillfället ger unika möjligheter att samprducera utbildning ch frskning. Tidsmfattningen är så vid att utbildningsprgram kan byggas bara kring H+ ch strleken på prjektet är så mfattande att discipliner från alla fakulteter kan finna relevanta beröringsmråden att följa i FU-prjekt. Möjligheten att bygga för integratin utbildning - arbetsliv är unik. Helsingbrgs stad avser att i alla kntrakt avseende prjektering ch utbyggnad kräva samverkan med Campus Helsingbrg i utbildning ch/eller frskning. H+ är ett megaprjekt sm skapar förutsättningar för att experimentera med arbetsplatsintegrerade utbildningsprgram i en mycket str utvecklingsmiljö sm samtidigt utgör ett intressant bjekt för FUprjekt. Lunds universitets strategiska plan, universitetsstyrelsens beslut m Campus Helsingbrg ch dess verksamhetsprfil samt överenskmmelsen mellan Lunds universitet ch Helsingbrgs stad är ramverk för strategin samt handlingsplan.

4 4 STRATEGISKA MÅL OCH HANDLINGSPLAN Övergripande mål enligt Lunds universitets strategiska plan : Högsta kvalitet i utbildning, frskning, innvatin ch samverkan med det mgivande samhället. Särskilt fkus: attraktiva lärandemiljöer, starka frsknings- ch innvatinsmiljöer, infrastruktur samt synlighet ch tydlighet. Pririterade mål för Campus Helsingbrg: - Att genm expansin av utbildningar, frskningsmiljöer ch samverkan i innvatinsmiljöer skapa förutsättningar för reginal kunskapsutveckling - Att etablera Campus Helsingbrg sm en attraktiv plats för universitetets lärare ch frskare sm vill arbeta gränsöverskridande mellan lika fakulteter samt med det mgivande samhället - Att etablera fler prgram på avancerad nivå med stark kppling till frskningsmiljöer - Att etablera Campus Helsingbrg utifrån knceptet det bästa av två världar, dvs. dels genm tillhörigheten till det anrika starka internatinella frskningsuniversitetet, dels genm placeringen i en dynamisk regin med starkt fkus på samverkan ch arbetsmarknadsförankring. Ansvar ch uppföljning för utbildning ch frskning: - Respektive fakultet ansvarar för uppföljning ch måluppfyllelse genm årlig avstämning i styrelsen för Campus Helsingbrg. - Utvecklingsenheten vid Campus Helsingbrg har lika ansvarsrller i relatin till expansinen: (1) att utgöra stöd för institutiner ch fakulteter under utvecklingsfasen dels gentemt reginala aktörer, dels gentemt universitetsledning, (2) att säkerställa arbetsmiljö, studentservice ch infrastruktur i samband med expansinen, (3) att stödja marknadsföring av utbildningar ch frskningsmiljöer inm ramen för Campus Helsingbrg, (4) att i vissa fall agera katalysatr för utveckling av nya utbildningar, extern finansiering ch frskningssatsningar. Ansvar ch uppföljning för samverkan ch innvatin samt internatinalisering - Campus Helsingbrgs utvecklingsenhet har en strategisk rll sm samrdnande funktin för kntakter med det mgivande samhället, vilket leder till synergieffekter. Detta innebär att ansvar delas mellan utvecklingsenheten ch respektive institutin, via årlig uppföljning i

5 Campus Helsingbrgs styrelse. Internatinalisering ska följa Lunds universitets strategiska plan ch plicy ch ansvaret delas mellan fakulteter, institutiner å ena sidan ch utvecklingsenheten å andra sidan. Campus Helsingbrgs styrelse följer upp arbetet årligen Expansin av utbildning Mål Expansin av grundutbildning till minst helårsstudenter till (enligt beslut fattat av universitetsstyrelsen). Utgångsläge 2010 hade Campus Helsingbrg helårsstudenter. För 2011 är prgnsen ca helårsstudenter. Vidare expansin sker via planerad utbyggnad av institutinen för utbildningsvetenskap (UVET) ch möjlig utbyggnad av institutinen för kmmunikatin ch medier (KOM), Lunds Tekniska Högsklan (LTH) samt ny verksamhet (se nedan). Kvantitativa delmål helårsstudenter helårsstudenter helårstudenter Mål avseende arbetsmiljö, service ch infrastruktur Expansinen i antal studenter ch persnal innebär att ckså arbetsmiljö, infrastruktur ch service måste följa med utvecklingen. HMS-kmmittén ch Husstyrelsen är centrala rgan för behandling av dessa frågr. Följande mål gäller: - Att LU Byggnad ch Lunds universitet gör en översyn av lkalbehv ch miljö i samarbete med verksamheter ch studentkårer under våren 2012 vilket leder fram till ett förslag på eventuell mbyggnatin ch mrganisering av fysisk miljö. LU Byggnad ch Campus Helsingbrgs utvecklingsenhet leder denna prcess. Det ökande antalet studenter ch persnal kmmer att påverka tillgängligheten till arbetsrum, undervisningssalar, biblitek, cafeteria, grupprum liksm välfungerande stöd från Studenthälsan, Studieverkstaden ch andra frmer av studiestöd. - Ett särskilt äskande m ökad medeltilldelning till Studieverkstaden ska göras Insatser för att ckså placera, till del, studentservicefunktiner sm i nuläget endast är tillgängliga i Lund till Helsingbrg ska göras. Detta inkluderar generella studievägledare, karriärcenter, StiL supprt,

6 Internatinal Desk, ch Internatinal Husing Office. 6 Handlingsplan 1 Avancerade prgram 1. Mastersprgram i energi- ch miljöeffektiva byggnader (ht 2012), LTH 2. Mastersprgram i public relatins (prgram ges tillsammans med Stirling University) (ht 2012), S-fak 3. Mastersprgram/inriktning lgistics service management (ht 2012), S-fak 4. Mastersprgram inm risk, kris, sårbarhet (klar fakultetsplacering, inm/via LUCRAM), Mastersprgram, Cultural and Creativity Management, (ht 2013), ISM, S-fak Grundutbildning 1. Ämneslärarutbildningen sm stegvis expanderar till ca 550 HÅS 2014, HT 2. Utbildningsvetenskapliga kurser (2011 ch vidare), HT 3. Mdevetenskap, kandidatprgram, 180 hp, institutinen för kulturvetenskaper, 40 HÅS per år (start ht 2012), HT 4. Fristående kurser, HT 5. Möjliga nya inriktningar på prgrammet i strategisk kmmunikatin (från 2013), S-fak 6. Fler fristående kurser, bl.a. med anknytning till frskningsmiljö inm nya medier ch demkrati (NEMO), S-fak 7. Fristående kurser inm juridik, Juridicum (J) 8. Vidareutveckling av Equality and Diversity Management (startade 2011), S-fak 9. Placering av yrkeshögsklr med Lunds universitet/lth sm huvudman: TFHS (Trafikflyghögsklan) ch Järnvägssklan (Ängelhlm), , LTH 10. Fristående kurser (valbara) sm studenter inm läkarprgrammet vid Helsingbrgs lasarett kan söka (2014) 1 Handlingsplanen är relativt berende på beslut sm fattas av fakulteterna ch Rektr, Lunds universitet.

7 7 2. Utveckling av frskningsmiljöer Mål Att de frskningsmiljöer sm idag finns inm Campus Helsingbrg expanderar ch att fyra nya frskningsmiljöer etableras. Utgångsläge 2011 finns det ca åtta prfessrer placerade vid verksamheter på Campus Helsingbrg (vid institutinen för service management, institutinen för utbildningsvetenskap medan en prfessur vid den del av institutinen för kmmunikatin ch medier sm är placerad i Helsingbrg är utlyst). Det finns ca 20 dktrander (ca 15 inm tjänstevetenskap, fyra inm strategisk kmmunikatin/medie- ch kmmunikatinsvetenskap). Genm frskarsklan i ämnesdidaktik tillkmmer ca fyra dktrandtjänster inm utbildningsvetenskap. Det finns ckså ett par dktrander inm LTH sm dck har huvudsaklig placering vid institutiner i Lund. HANDLINGSPLAN 1. Satsningar ch vidareutveckling av följande etablerade frskningsmiljöer, under Samhällsvetenskaplig samt Humanistisktelgisk fakultet: Vidare expansin av tjänstevetenskap, sm utgör en stark ch bred frskningsmiljö med flera prfessrer, externa anslag ch dktrander. Tjänstevetenskap, Service Studies, är enligt de ansvariga ett tvärvetenskapligt frskningsmråde vid Institutinen för Service Management, ISM. Tjänstevetenskap på ISM fkuserar tjänster ur ett hållbart, eknmiskt, kulturellt ch scialt perspektiv ch rör sig mellan ffentlig ch privat tjänsteprduktin. Tjänstevetenskap tar sm frskningsmråde sin histriska utgångspunkt i mvandlingen från industri- till tjänstesamhälle med eknmisk ch scikulturell tyngdförskjutning från varuprduktin till tjänsteprduktin. Behvet av att förstå ch förklara det kmplexa tjänstesamhället växer ch här blir den tvärvetenskapliga frskningsansatsen sm bedrivs inm tjänstevetenskap av str vikt. Tjänstefrskningen vid ISM behandlar analytiska teman sm eknmiserings- ch

8 prfessinaliseringsprcesser, värdeskapande, mbilitet, entreprenörskap ch styrning. De empiriska fälten är tätt kpplade till institutinens utbildningsprgram ch inkluderar företeelser sm turism ch värdskap, detaljhandel, hälsa ch mat samt lgistik. ISM frskar inm mråden sm välfärdsfrskning, interaktinsfrskning, prcessrientering, innvatin, hållbarhetsfrågr, människnära tjänster, samverkansprcesser ch tjänsters prfessinalisering. 8 Vidare expansin av utbildningsvetenskap, sm är ett frskarutbildningsämne placerat vid institutinen för utbildningsvetenskap. En frskarskla i ämnesdidaktik sm finansieras med universitetsanslag (20 mkr) är under uppbyggnad. Ett utbildningsvetenskapligt frskarnätverk inm universitetet är ckså under uppbyggnad. Frskningen skall enligt de ansvariga i möjligaste mån vara relevant för alla de aktörer sm vardagligen finns i verksamheten i alla tänkbara utbildningssammanhang, såsm elever, föräldrar, studenter, persner i kmpetensutveckling, lärare, rektrer, sklhuvudmän, utbildningsanrdnare ch plitiska beslutsfattare för att bara nämna de mest uppenbara. Med det sagt skall slutligen den utbildningsvetenskapliga frskning sm utvecklas starkt betna den vetenskapliga frskningens kritiska karaktär. Vidare expansin av strategisk kmmunikatin, sm utgör en inriktning av frskarutbildningsämnet medie- ch kmmunikatinsvetenskap, placerat vid institutinen för kmmunikatin ch medier sm finns både i Lund ch i Helsingbrg. Området strategisk kmmunikatin fkuserar, enligt de ansvariga på rganisatiners kmmunikatin, såväl frmell sm infrmell, sm är tänkt att främja uppnåendet av frmulerade mål. Strategisk kmmunikatin är ett kunskapsintresse sm förenar frskare inm de traditinella frskningsfälten rganisatinskmmunikatin, public relatins ch marknadskmmunikatin. Vid institutinen bedrivs det frskning i strategisk kmmunikatin inm mråden sm förändringskmmunikatin, kriskmmunikatin, varumärke/prfil, image, knsulters praktiker ch medarbetarskap ch ledarskap. Det finns ckså en ny inriktning mt nya medier (med externfinansiering via Anderstiftelsen, 9 mkr, ). 2. Nyetablering av frskning (kpplad till utveckling av mastersprgram) inm:

9 Lgistik, med kppling till LTH ch institutinen för service management, genm stöd från universitetsledning, fakulteter samt Helsingbrgs stad. Mål uppbyggnad från Kris, risk ch sårbarhet med i huvudsak samhälls- ch humanvetenskaplig inriktning. Etablering pågår bland annat genm samverkan mellan redan etablerad frskning vid CH ch LU/LTH/LUCRAM. Mål: Uppbyggnad från 2012 Kulturella ch kreativa näringar (KKN) samt reginal utveckling genm Humanistisk-telgiska fakulteten ch Samhällsvetenskapliga fakulteten ch externa aktörer (Kultur Skåne samt Kulturförvaltningen, Helsingbrgs stad). Mål: Uppbyggnad från Centrum för Danmarksstudier, sm från ch med 2012 m beslut fattas placeras på Campus Helsingbrg. Tillhör universitetets särskilda verksamheter (USV). Finansieras genm USV men ckså via Plattfrmen på ärlig basis. Mål: utveckling av frskning inm Lunds universitet Scialt arbete inm Scialhögsklan med kppling till Helsingbrgs stad. Mål: minst två dktrander placerade i Helsingbrg från ht Medel från Helsingbrg stad (Plattfrmen) ska bidra till uppbyggnad av nya miljöer, då de primärt ska användas sm stöd för uppbyggnad av nya frskningsmiljöer (två-tre per år). 3. Ökad samverkan ch innvatin Mål Att verksamheter (grundutbildning ch frskning) vid Campus Helsingbrg vidareutvecklar ch pririterar samverkan med myndigheter ch näringsliv i Helsingbrgsreginen/Skåne Nrdväst. Att Campus Helsingbrg bidrar ch samverkar med Helsingbrg Business Regin i utvecklingen av innvatinsmiljöer. Utgångsläge Campus Helsingbrg har sedan starten 2000 präglats av gd samverkan med det mgivande samhället. Detta märks bland annat genm att prgram skapats i nära samverkan med behv i mvärlden, genm täta kntakter med reginen för såväl studenter sm frskare. Flera av verksamheterna har rådgivande styrelser med representanter från det mgivande samhället. Campus vänner är en förening med

10 ledande representanter för näringslivet i reginen sm etablerades Handlingsplan a. Frskningen vid Campus Helsingbrg ska synliggöras (förutm inm natinell ch internatinell kntext) inm Helsingbrgsreginen via knferenser, ffentliga arrangemang (Debatt i Helsingbrg), samverkan med näringsliv ch kmmuner, ch via ffentlig debatt i massmedier ch nya medier. b. Ökad samverkan inm utbildning ch frskning med alla kmmunerna i Skåne Nrdväst c. Campus Helsingbrg utgör part i uppbyggnad av innvatinsmiljöer inm Helsingbrgsreginen: Valhall Science Park (startad), Söderåsens bigaspark ch tjänsteinkubatr (2012). d. Minst fem samverkansprjekt via H+-prjektet (sm samrdnas via Åskledaren); kan innebära gemensamma arrangemang, samverkan kring utbildningar ch frskningssamverkan. e. Campus Helsingbrg stödjer ch bidrar till utvecklingen av föreningen Campus vänner, sm samlar företag ch andra rganisatiner sm fördelar stipendier till studenter ch persnal vid Campus Helsingbrg. f. Minst två större arrangemang (t.ex. knferenser) kpplad till grundutbildning ch/eller frskning med ffentlig anknytning ska gå av stapeln per år g. Vidareutveckling av arbetet med marknadsföring ch kmmunikatin internt ch externt, med särskilt fkus på nya ch sciala medier. Detta leder till att öka uppmärksamheten för Campus Helsingbrg ch gör verksamheten hs ss till ledande på strategisk kmmunikatin via nya medier i Sverige. 4. Internatinalisering Mål Att Campus Helsingbrg ökar integratinen av internatinella dimensiner i all verksamhet samt att vi ökar andelen inresande ch utresande studenter samt utbud på engelska språket.

11 11 Handlingsplan a. Att Campus Helsingbrg utgör en internatinell miljö ch att internatinella perspektiv ska integreras i all utbildning, frskning ch i alla administrativa stödprcesser b. Att Campus Helsingbrg erbjuder dels minst fyra mastersprgram på engelska, dels fristående kurser inm lika verksamheter sm kan sammanföras till en internatinell grundutbildning (2014). c. Att lärare ch frskare ges möjligheter för internatinalisering av lika slag. d. Att Campus Helsingbrg via lika verksamheter arrangerar minst två större internatinella knferenser per år. e. Att utvecklingsenheten stödjer, med hjälp av den gemensamma enheten internatinella relatiner vid Lunds universitet, verksamheters internatinalisering genm samrdnade avtal ch marknadsföring. Stöd av Kinaansvarig vid Lunds universitet ska användas för relatiner till Kina. f. Att antalet danska studenter vid Campus Helsingbrg kartläggs ch att en särskild strategi för att öka andelen studenter samt frskarutbyten skapas. 2 2 Enligt Sektinen Student ch Utbildning är det p.g.a. lagstiftning inte möjligt att registrera natinalitet för studenter vilket gör att utgångsläget inte kan klarläggas. En bedömning utifrån förfrågan inm verksamheterna är att det 2011 är ganska få danska studenter sm går utbildningar på Campus Helsingbrg.

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Civilingenjör kemiteknik. Master of Science in Chemical Engineering

Civilingenjör kemiteknik. Master of Science in Chemical Engineering Dnr: HNT 2016/336 Fakulteten för hälsa, natur- ch teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Kemiteknik Prgramkd: Prgrammets benämning: TACKT Civilingenjör kemiteknik Master f Science in Chemical Engineering

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4) Stckhlm, 13 maj 2019 Ku2018/02102/DISK Till: Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskansliet.se Svenska Röda Krsets yttrande över Förslag till en natinell institutin för mänskliga rättigheter

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 4 mars 2013 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Ft: David Bengtssn SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN INLEDNING I denna verksamhetsplan beskrivs målen för 2016. Vidare ges uppdrag ch inriktningar

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Civilingenjör Energi- och miljöteknik. Programmets benämning: Master of Science in Energy and Environmental Engineering

Civilingenjör Energi- och miljöteknik. Programmets benämning: Master of Science in Energy and Environmental Engineering Dnr: HNT 3016/333 Fakulteten för hälsa, natur- ch teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Energi- ch miljöteknik Prgramkd: Prgrammets benämning: TACEM Civilingenjör Energi- ch miljöteknik Master

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 3 mars 2014

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 3 mars 2014 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 3 mars 2014 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet

Uppdrag om kvalitetsutveckling. e-lärandeområdet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2016/856 Uppdrag m kvalitetsutveckling inm e-lärandemrådet vid Uppsala universitet Direktiv för fas 1 Beslutade av rektr 2016-05-24 Innehållsförteckning 1 Bakgrund ch förutsättningar 3 2 Uppdraget

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Utlysning: Vindval om planering för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft

Utlysning: Vindval om planering för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft 1 (5) Utlysning: Vindval m planering för en hållbar strskalig utbyggnad av vindkraft Nu finns medel att söka på planeringsmrådet inm Vindval, etapp IV. Ttalt mfattar utlysningen cirka 15 miljner krnr.

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Det kulturella systemet och kulturpolitikens utveckling. Karlstad 20 januari 2014

Det kulturella systemet och kulturpolitikens utveckling. Karlstad 20 januari 2014 Det kulturella systemet ch kulturplitikens utveckling Karlstad 20 januari 2014 Det kulturella systemet Plitiskt system Kultur/värdesystem PRODUKTION DISTRIBUTION KONSUMTION t.ex. t.ex. t.ex. Författare/Förlag

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Krisledningsorganisation vid Linköpings universitet

Krisledningsorganisation vid Linköpings universitet Il e U UNIVERSITET LINKÖPINGS 1(6) Krisledningsrganisatin vid Linköpings universitet 1. Syfte ch mål Linköpings universitets (LiU) krisledningsrganisatin är ett kmplement till samhällets kris- ch katastrfberedskap.

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Näringslivsplitiskt prgram 2017-05-08 2 (10) INNEHÅLL 1. INLEDNING. 3 2. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 2.1 Fakta 4 2.2 Platsens attraktin 4 2.3 Förhållningssätt.. 5 3. ÖVERGRIPANDE MÅL 6 3.1 Näringslivsklimat...

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum Dnr Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Persnalnämnden Ann-Sfi Bennheden HR-direktör Ann-Sfi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-07 Dnr 1502570 1 (6) Persnalnämnden Strategi - Begränsa berendet av bemanningsföretag Ordförandens förslag

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och standardiserade vårdförlopp. 1 SOU 2016:2, sid. 121

Den nationella cancerstrategin och standardiserade vårdförlopp. 1 SOU 2016:2, sid. 121 ÅRD I RÄTT TID Facebk: facebk.cm/kristdemkraterna Instagram: @kristdemkraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemkraterna.se E-pst: inf@kristdemkraterna.se Inledning Den svenska

Läs mer

Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017

Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag och direktiv för verksamhetsdelarna i ny organisation från januari 2017 NOV 2016 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Beslut inriktning för ledarskapet samt uppdrag ch direktiv för verksamhetsdelarna i ny rganisatin från januari 2017 Inriktning för ledarskapet Ledarskapet är en central del

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun 2019

Kommunikationspolicy för Ängelholms kommun 2019 Kmmunikatinsplicy för Ängelhlms kmmun 2019 Dkumentnamn Dkumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Kmmunikatinsplicy Plicy 2019 Kmmunfullmäktige i Ängelhlm Dkumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum

1. Rambölls uppdrag. Uppdrag Utredning och analys av omställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Botkyrka kommun PM nr 01 Datum PM Uppdrag Utredning ch analys av mställningsarbete för Mötesplatser för unga vuxna Kund Btkyrka kmmun PM nr 01 Datum 2018-06-15 1. Rambölls uppdrag Ramböll har under tidsperiden februari till april genmfört

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Förstudie: Towards a Federated Information Model for European Public Safety

Förstudie: Towards a Federated Information Model for European Public Safety Förstudie: Twards a Federated Infrmatin Mdel fr Eurpean Public Safety Security Arenadagen 2014-04-08 Rev C Michael Landzelius, URBSEC Trbjörn Andréassn, Ericssn AB Dispsitin Om prjektet Metd Resultat 2013

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

REGLAB INRIKTNINGSDOKUMENT

REGLAB INRIKTNINGSDOKUMENT REGLAB 2019-2022 181010 INRIKTNINGSDOKUMENT 1. INLEDNING Reglab är ett frum för kunskaps- ch kmpetensutveckling inm reginal utveckling, sm sedan 2010 drivs gemensamt av Sveriges reginer, Vinnva, Tillväxtverket

Läs mer

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum 141106 Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch

Läs mer

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg

Livslångt lärande Kompetensutveckling i arbetslivet. Författare: Olle Ahlberg Livslångt lärande Kmpetensutveckling i arbetslivet Författare: Olle Ahlberg Bakgrund Stra teknikskiften har genmsyrat samhället ch arbetsmarknaden under lång tid. Men till skillnad från tidigare skiften

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

Policy Wastetofuel på Facebook

Policy Wastetofuel på Facebook Helsingbrg 2012-03-15 Plicy Wastetfuel på Facebk Facebk Facebk är ett scialt nätverk, sm i dagsläget är det mest använda i Sverige. Syfte med Facebk: Föra dialg med målgrupper Starta diskussiner Skapa

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

Leda digitalisering 21 september Ale

Leda digitalisering 21 september Ale Leda digitalisering 21 september Ale Prgram för dagen Check in FIKA! Text 2 Digi. skla ch ledarskap Lärgrupper Text 1 Digi. ch samhälle Till nästa gång Check ut Upplägg ch tidsplan - Ale Intr Förarbete

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/704 HANDLÄGGNINGORDNING FÖR INRÄTTANDE OCH UPPFÖLJNING SAMT UTVÄRDERING AV CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Plan för forskningskommunikation 2017

Plan för forskningskommunikation 2017 7 Plan för frskningskmmunikatin 2017 Publicerad: 2017-03-07 Beslutsfattare: Prrektr Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2017-03-07 Giltighetstid: 2017 Sammanfattning: Planen för frskningskmmunikatin

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Välkommen till Unga Kvinnors Värn

Välkommen till Unga Kvinnors Värn Välkmmen till Unga Kvinnrs Värn Skyddat bende, persnal dygnet runt (HVB) Skyddat bende i träningslägenhet Kvalificerad kntaktpersn Stödgruppverksamhet NIKE Terapiverksamhet Kunskapsspridning Det var första

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer