.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB Nytt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt"

Transkript

1 Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Gnsjöreginens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB Nytt Tidigare beslut: Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan fim1s sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan Under längre tid har det i Gnsjöreginen (GGVV) drivits en tanke m ökat kmmunalt näringslivssamarbete i hela länet. Parallellt med detta har man med start under 2012 genmfört en mfattande förstudie i Gnsjöreginen där man analyserat reginens utmaningar ch utvecklingsbehv med bl.a. medfinansiering från Tillväxtverket ch i nära samverkan med näringslivet. Ett resultatavförstudien är att bilda det gemensamma rgan sm beskrivs i derrna ansökan för att i samverkan mellan kmmunerna ch näringslivet möta framtida utmaningar ch vidta nödvändiga åtgärder. Arbetsmdellens utfrnming ger möjlighet till en önskvärd vidareutveckling där hela länets näiingslivsarbete samrdnas på ett tydligare sätt. Och bl.a. härfor firms avsatt resurser i prjektet får erfarenhetsspridning ch lärande till övriga länet. Ansökans kppling till delstrategier enligt Reginala utvecklingsstrategin, RUS Hela satsningen kan ses sm ett sätt att möta frågan kring "Reginal kraftsamling ch ledarskap" sm lyfts fram sm betydelsefullt i den reginala utvecklingsstrategin. Detta stöds även av OECD:s analys. Härutöver kan prjektet förväntas ha str påverkan vad gäller att stärka det befintliga näringslivet sm i Gnsjöreginen tydligt dmineras av industri vilket kpplar an mt strategin m en internatinellt ledande industriregin. Pstadress: Bx 255, SE..S51 14 Jönköping t Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: l Fax: t E-pst: w.vw.reglnjnkping.se 1

2 Referens Mikael Gustafssn... ~'& ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 2(3) Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS Kunskap ch kmpetens: lzi Psitiv ONeutral D Negativ Kmmunikatiner: lzi Psitiv ONeutral D Negativ Innvatin: lzi Psitiv.ONeutral D Negativ Klimat ch energi: D Psitiv lzi Neutral D Negativ Attraktivitet: lzi Psitiv ONeutral D Negativ Glbalisering: lzi Psitiv ONeutral D Negativ Reginal kraftsamling ch ledarskap: lzi Psitiv ONeutral D Negativ Eknmisk bedönming till förslag till stödbelpp Sökt belpp utgör 50 % av kstnaderna. I ch med att det finns ett lärande ch erfarenhetsspridning till övriga länet inbyggt i prjektet, bedöms sökt belpp rimligt. Förslag till särskilda villkr för beslut Ansökan m utbetalning skall göras minst två gånger per år ch senast 15 december innevarande år, annars kan prjektbidraget för årets beslut förfalla. Årlig förlängningsansökan krävs. Med detta förslag till beslut anser Reginförbundet att medfinansieringsåtaganden är fullgjrda vad gäller prjektinitiativ under prjektets löptid. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd persnal (m kstnad för den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginförbundet att stryka kstnaden. Mall för friställningsintyg finns på hemsidan. Medelsbeslut År 2014 År 2015 År kr l kr l kr 1:1-medel 1:1-medel, prgns l: l-medel, prgns Utbetalningsprgns År 2014 beräknar vi att betala ut: kr. l 2g Natinell strategisk priritering Natinell ämneskategrisering

3 ~ Referens Mikael Gustafssn ~,. 9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 3(3) Finansiering Budgeten för prjektet ser ut sm följer: Ar Kstnader Egen persnal l l (ink!. sciala avgifter) Antal timmar: 1980 Ar Ar 2016 Ttalt l JOO Lönekstnad pertimme: 514 Extema tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Summa kstnader Mäkter Summa Finansiär Kmmunerna i GGVV l l Näringslivsblag/mtsv. GGVV Reginförbundet l Summa År Ar Ar 2016 Ttalt l l Förutsättningar för beslutet Reginförbundets riktlinjer samt handledning för ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

4 ~~ 94, REGIONI'ÖRBUNDET lönköpings LÄN ANKOM 01 2,, zc:~ u... \J Dn f llj..r.(.'2.... Blankettversin Antal sidr 1 (1 O) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Pr'ekt markera aktuell ruta Uppnitter m prjektet Prjektnamn Gnsjöreginens Näringslivsråd Prjektperid Sökt belpp från Reginförbundet (ttalbelpp) l Ttalkstnad Uppgifter m sökande Prjektägare E-pst Gislaveds Näringsliv AB anders(ii)gna.se Pstadress Telefn Anderstrpsvägen Pstnummer ch rt Mbiltelefn Gislavcd Organisatinsnummer l CFAR-nummer" Plusgir l Bankgir Ar sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för E U-stöd? IZI Ja D Nei Arbetssta lienummer enligt Stat1st1ska centralbyrån (Tfn ) D Ja 1Z1 Nei p r Je. ktl e d are Namn Anders Ahlström E-pst anders(ii)gna.se Telefn se van Mbiltelefn se van Eknmihantering Namn Telefn Christina Anderssn E-pst Mbiltelefn christina(ii)gna.se Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) / ~ct''-' "'"" f(c; att företråciä sökanden Ort ch datum Gislaved REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: l Fax: O l E-pst:

5 tf'& ~~ Blankettversin REGIONf'ÖRBUNDET c=.-c~- -, JÖNKÖPINGSLÅN Antalsidr 2(10) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Under ett drygt år har en reginal mbilisering genmförts av näringslivet ch kmmunerna i Gnsjöreginen. Arbetet har drivits under benämningen "Framtid Gnsjöreginen" ch utförts av näringslivsrganisatinerna på uppdrag av kmmunerna. Utgångspunkten för arbetet är vikande beflkningsunderlag ch mfattande strukturförändringar i näringslivet. Mer än 60 möten ch seminarier har genmförts. Över l 00 persner- företagare, plitiker, frskare ch tjänstemän - har deltagit ch bidragit med ideer till prjektet sm avslutades smmaren Från företagarhåll har man varit speciellt fkuserad på att arbetet med Framtid Gnsjöreginen ch etableringen av Gnsjöreginens Näringslivsråd ska ge knkreta ch mätbara resultat. Det övergripande målet med Framtid Gnsjöreginen är att etablera ett gemensamt tillväxtarbete i frm av ett näringslivsråd/näringslivsrgan i Gnsjöreginen. Fyra huvudsakliga delmål har definierats ch genmförts: A. En kartläggning av näringslivets utvecklingsbehv ch viljeinriktningar med reginens tillväxtarbete har genmförts bland företagen ch i kmmunerna i Gnsjöreginen. B. En arbetsmdell för analys ch priritering av gemensamma satsningar för reginens tillväxt inm näringslivet har tagits fram ch prcessats i samverkan mellan det reginala näringslivet ch kmmunerna i Gnsjöreginen. C. En struktur för en gemensam utvecklingsrganisatin/ett gemensamt näringslivsråd har tagits fram av näringslivs blagen, kmmun-, företags- ch reginala representanter i samarbete med prcessledaren. D. Ett förslag till en gemensam utvecklingsrganisatin/näringslivsråd ch dess verksamhetsinriktning har förankrats i det lkala/reginala näringslivet i Gnsjöreginen. Ovanstående arbete har dkumenterats i en slutrapprt sm fårdigställts i juni Näringslivet ch kmmunerna har beslutat att bilda Gnsjöreginens Näringslivsråd. Det frtsatta arbetet ska inriktas mt följande huvudmråden. l. F öretagens knkurrenskraft 2. Reginens attraktivitet 3. Kmpetensförsörjning ch -utveckling Se bilaga l Prjektbeskrivning för mer detaljerad infrmatin Prjektet har en stark kppling till RUS, Reginal Utvecklingsstrategi för Jönköpings län. Delstrategin "En internatinellt ledande industriregin" kan ses sm en referens till det tänkta arbetet. Samtliga aktivieter ch prjekt i Gnsjöreginens näringslivsråd kmmer att beröra delstrategin. Pstadress: Bx 255, SEM55114 Jönköping l Besöksadress: Västra stargatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

6 .,,.. -.;~ Blankettversin R~GIONI'ÖRBUND~T ==c=cc- --, JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidr 3(10) Framtid Gnsjöreginen kmmer att rganiseras i frm av en ideell förening med medlemmar från företag, näringslivsblag, näringslivsrganisatiner ch kmmuner, Den av parterna bildade ideella föreningen Gnsjöreginens näringslivsråd, ägs till 51 % av de fyra kmmunerna ch till49% av de fyra kmmunernas lkala näringslivsråd. Rådets huvuduppgift är att vara styrande i arbetet med att hantera de behv sm uttryckts av näringslivet, samt i pågående ch framtida prjekt sm är relaterade till de behven. Utöver nämnda ansvar har rådet även en uppgift sm rådgivande instans för näringslivsfrågr sm berör reginal/kmmunal utveckling. Detta innebär att styrelsen ska vara plitisk ch ej bemannas av plitiskt aktiva persner. Den ideella föreningen styrs med hjälp av sitt ändamål ch sina stadgar, sm fastställs på årliga årsmöten ch eller/extra medlemsmöten.verksamheten ska underställas kmmunal revisin samt en extern revisr. Gnsjöreginens Näringslivsråd ska genmföra en årlig tillväxtknferens sm är öppen för alla i reginen ch i hela länet. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) Det huvudsakliga syftet med prjektet är samverkan ch bättre samrdning med bibehållen lkal förankring vad beträffar näringslivsfrågrna i Gnsjöreginen. Genm Gnsjöreginens Näringslivsråd skapas en ny rganisatinsstruktur med syfte att driva gemensamma utvecklingsfrågr ch prjekt samt bidra till en ökad natinell ch internatinell knkurrenskraft för näringslivet. strukturen skall fungera sm ett utvecklingsrgan i Gnsjöreginen, men även sm en möjlighet för övriga länet att ta till sig. Vi vill betna att detta inte är ett traditinellt näringslivsarbete. Samarbetet bygger på behvsinventeringen ch dialg mellan näringslivet, kmmunernas plitiker ch tjänstemän, där vi inventerat nuläge, framtida behv ch pågående verksamhet. Vi har sammanställt en förteckning över pågående näringslivsprjekt sm bedrivs i samverkan mellan eller i enskilda GGVVkmmuner (Bilaga 2). Vi bedömer att de fyra GGVV kmmunerna är ett naturligt mråde för samarbete, ch att en förbättrad ch fördjupad samverkan är helt ungänglig bl.a. därför att de fyra GGVVkmmunerna står inför liknande utvecklingsmöjligheter ch utmaningar inm de närmaste åren. I dialgen mellan näringslivet ch kmmunernas plitiker ch tjänstemän har flera andra argument lagts fram sm talar för samarbete, bl.a: - Större underlag för strategiska prjekt; - Finansiella fördelar (större gemensam budget); - Bättre samlad kunskap m vilka "vi" är när vi söker ss ut i världen, när vi marknadsför ss sv.; - Mindre dubbelarbete ch slöseri genm att vi kan undvika bl.a. kmmunvisa: kmpetenspaket för nyföretagare, gymnasiesklr med snarlika prfiler sinsemellan, turismsatsningar, fritidsutbud, hem vändarprjekt eller attraktivitetsinsatser/ marknadsföring, sv.; - Bättre sammanställning, selektering, bearbetning ch spridning av strategisk infrmatin m REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

7 ..., 6! REcGIONf'ÖRBUND&l =~c:-- JöNKöPINGs LAN Blankettversin Antal sidr 4(10) utvecklingsfrågr (statistik m t. ex. pendling, arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, etc); - En gemensam arena ch "en väg in" får externa aktörer (t.ex. BRJ, andra reginer, Reginfårbundet, högsklr/universitet etc) sm vill samarbeta inm mråden sm pririteras av näringslivet i GR; - Näringslivsansvariga kan "lyfta" frågrna sm är av gemensamt intresse för många företag i fyra kmmuner till GR-nivån. Det blir således en förbättrad samrdning ch samsyn kring vilka frågr sm måste pririteras bland insatserna sm sker till fårmån får företagen i GGVV -reginen. - Samrdnad spridning av gda erfarenheter till andra kmmuner i länet ch i Sverige. - Möjlighet att uveclda en arbetsmdell - en plattfrm- ett arbetssätt sm kan användas även inm andra mråden sm inte primärt är näringslivsfrågr (t.ex. integratinsmrådet). Mål (Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Övergripande verksamhetsmål Det övergripande målet för Gnsjöreginens Näringslivsråd föreslås vara: Att bidra till att bryta den negativa dynamiken i frm av arbetstillfållen ch knkurrenskraft. Gnsjöreginen är i hög grad berende av sin stra andel tillverkande företag, sm i sin tur är berende av det internatinella knjunkturläget ch av att kunna uppvisa såväl en hög kmpetens sm en hög prduktivitet får att vara knkurrenskraftig. En ytterligare utmaning/möjlighet i detta läge är att majriteten av reginens tillverkande företag består av många små ch medelstra företag. Vi bygger en fårstärkt plattfrm får att kunna möta framtidens krav på knkurrenskraft ch nya kmpetenser. Mål Gnsjöreginens Näringslivsråd skall bidra till att öka tillväxten i näringslivet ch till en beflkningstillväxt i Gnsjöreginen genm att utveckla de valda strategiska mrådena: l. F öretagens knkurrenskraft i frm av uppstart av nya marknader i Tyskland ch de Nrdiska länderna 2. Reginens attraktivitet. Här är näringslivsrådet endast rådgivande, varför inget prjektmål kan sättas. 3 Kmpetensförsörjning ch -utveckling. Samtliga näringslivets behv skall vara kartlagda ch aktiviteter uppstartade inm prjekttiden. Rådet ska vara pådrivande ch remissinstans i aktiviter/samverkansprjekt inm alla de tre strategiska mrådena. Prjektet fkuserar på lärande ch m intresse finns kan erfarenheterna ch kunskaperna spridas till övriga kmmuner i länet. På så sätt kan samarbetsprcessen verka får att stärka näringslivet i hela Jönköpingsreginen. Vem/vilka vänder sig pr'ektet till?) Primär målgrupp är näringslivet i Gnsjöreginen. Sekundärt berörs utbildningsaktörer, knsulter, rganisatiner samt övriga näringslivsblag i länets samtliga kmmuner. Genmförande (Hur ska prjektet genmföras, vilka aktiviteter är planerade?) Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

8 ,.. ~, Blankettversln RE:GIONI'ÖRBUND&T ~~~- Antalsldr JÖNKÖPINGSLÄN 5(1 Q) Verksamhet/ Aktiviteter Verksamheten är i huvudsak prjektbaserad ch kmmer att styras ch ledas av Gnsjöreginens Näringslivsråd. Följande samarbetsförslag har framkmmit i prjekt "Framtid Gnsjöreginen" m inriktning på framtida insatser: l. Företagens knkurrenskraft - Ett gemensamt internatinaliseringsprjekt gentemt i första hand Tyskland ch övriga nrdiska länder för att skapa nya marknader. Ä ven lkala/reginala plattfrmar sm Elmia ch Affårsracet ses sm betydelsefulla resurser får att utveckla för detta prjekt. -En gemensam ambitin att GGVV -kmmunerna skall representera "Sveriges bästa lkala företagsklimat". (Idag är man inte långt ifrån det målet i såväl Svenskt Näringslivs Företagsenkät ch SKL:s servicemätning). Detta är primärt kmmunernas uppgift, men näringslivsrådet blir ett rådgivande rgan för reginens näringsliv. -En gemensam satsning på "lnward lnvestments" i Gnsjöreginen Här handlar det m utveckla samarbetet med Business Sweden för att främja utländska investeringar i reginen. Detta arbete skall krdineras med Reginförbundets internatinella satsningar samt det lkala, redan utvecklade arbetet, exempelvis inm mässverksamhet - Omvärldsbevakning, alltifrån mderna BI-verktyg for ett företags kmpetensutveckling till kntakter med relevanta mvärldsbevakare/ nyhetsspridare sm är av intresse får reginens företag. I prjektet ska ett gemensamt verktyg för mvärldsbevakning tas fram ch utvärderas, för att sen implementeras lkalt i Gnsjöreginen. I nästa fas skall övriga av länets kmmuner beredas plats i verktyget, vilket stärker dess innehåll. 2. Reginens attraktivitet a. Bende/livsmiljöutveckling - Näringslivsrådet verkar sm pådrivare ch remissinstans samt medverkar i de utvecklingsprjekt sm skall bidra till den reginala attraktinskraften. Företagen själva utgör ju en viktig del av den reginala attraktinskraften i Gnsjöreginen. b. Infrastrukturutveckling - I den här frågan finns redan ett kmmunplitiskt samarbete inm GGVV sm i sin förlängning även är en del av det reginala arbetet. I dessa frågr kan Gnsjöreginens näringslivsråd agera remissinstans för den gemensamma näringslivs- ch samhällsutvecklingen ch särskilt i de frågr sm har betydelse får näringslivet. - PPP -prjekt, gemensamma investeringar sm delas mellan de ffentliga ch de privata delarna av näringslivet, har blivit alltmer vanliga under senare år. Eftersm näringslivsstrukturen i Gnsjöreginen huvudsakligen handlar m SME:s så kan Näringslivsrådet spela en rll även i detta avseende, utöver att enbart vara remissinstans till de investeringar sm skall göras i vägar, bstäder etc. Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra stargatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

9 ~~ ~"' JÖNKÖPINGS LÄN 6(1 Q) Blankettversin REGIONI'ÖRBUNDH c=cw= , Antal sidr 3. Kmpetensfårsärjning ch -utveckling - Samtliga näringslivets behv skall vara kartlagda ch knkreta aktiviteter uppstartade inm prjekttiden. Verktyg för kmpetensförsörjningsanalyser samt för en gemensam knjunkturbarmeter för reginen skall tas fram. - Ökad samrdning av såväl enskilda teknikprjekt (t.ex. det pågående autmatinsprjektet) ch yrkesutbildningar sm näringslivet (ch då framförallt industrin) kräver. - Ökad reginal samverkan mellan utbildningsaktörer ch näringsliv. Uppdraget från näringslivet (de ca. 80 företagen sm ingått i referensgmppen) är tydligt. Näringslivet kräver att kmpetensprblematiken löses en gång för alla. För att klara detta behövs en översyn av innehåll ch resurser i samtliga studiefrmer, från grundskla till högskla. I nästa steg planerar vi att utveckla de lika delprjekten sm beskrivs övergripande van. Arbetet börjar med att kartlägga branschernas behv ch identifiera de resurser (persner, finansiering, kunskap, etc.) sm behövs för att driva arbetet i de lika delprjekten framåt. Prjektet ARK; autmatin får reginal knkurenskraft är ett gtt exempel, sm kan användas för att illustrera hur vi tänker ss att de lika delprjekten skall rganiseras ch bedrivas. I ARK har lika behv kartlagts, därefter har externa resurspersner: knsulter, rganisatiner, frskare, etc. anlitats, sm samarbetar med prjektledning ch styrgmpp. Här skall nämnas att behven i sin tur kmmer att ställa krav på kartläggning ch ackreditering av reginens/länets samlade kmpetenser. I ARK prjektet identifierades behv inm bl.a. innvatin ch frskning. Vi förväntar ss att ckså prcessen i Framtid Gnsjöreginen kmmer att leda fram tillliknande behvsbilder, ch att de kan tillgdses genm samverkan med bl.a. Högsklan i Jönköping, Innvatinsfabrik Småland, Science Park-systemet ch Almi. Här skall nämnas ytterligare ett önskemål sm uttryckts av näringslivet i Gnsjöreginen, ch sm rör aktiviteter. Näringslivets representanter önskar fler tillrallen till möten, "hearings", frukstmöten, etc. m för näringslivet angelägna ch aktuella frågr. Vi vill tillmötesgå även detta önskemål ch behv inm ramen för prcessen, ch räknar med att börja planera för dessa möten från Flera av de aktuella frågrna sm t.ex. "kmpetensutveckling", "attraktivitet" ch "mvärldsbevakning" ryms dck inm "prjektmrådena" ch kan därför samrdnas inm ramen för verksamheten sm sker inm respektive del prjekt. ' Organisatin Framtid Gnsjöreginen kmmer att rganiseras i en ideell förening med medlemmar från företag, näringslivsblag, näringslivsrganisatiner ch kmmuner. Den av parterna bildade ideella föreningen Gnsjöreginens näringslivsråd, ägs till 51 %av de fyra kmmunerna ch till 49 % av de fyra kmmunernas lkala näringslivsråd. Styrelsen består av 13 ledamöter, varav 8 är representanter från näringslivet (två från Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

10 ~--- ~'& ~, Blankettversln REGIONI'ÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidr 7(10) respektive kmmun) samt 4 representanter från kmmunerna. De kmmunalatjänstemänenär utsedda av respektive kmmunstyrelse. Utöver nämnda ledamöter finns en rdforande sm skall representeras av näringslivet. Den ideella fåreningen styrs med hjälp av sitt ändamål ch sina stadgar, sm fastställs på årliga årsmöten ch eller/extra medlemsmöten. Verksamheten ska underställas kmmunal revisin samt en extern revisr. Rådets huvuduppgift är att vara styrande i arbetet med de av näringslivet framtagna behven ch därtill nuvarande ch kmmande prjekt. Utöver nämnda ansvar har rådet även en uppgift sm rådgivande instans för näringslivsfrågr sm berör reginal/kmmunal utveckling, vilket innebär att styrelsen ska vara plitisk ch ej bemannas av plitiskt aktiva persner. Kpplat till van nämnda ideella forening bildas ett aktieblag, Business Gnsjöreginen AB, vars syfte är att äga ch driva, för Gnsjöreginen, gemensamma prjekt gällande näringslivsutveckling. Aktieblaget ägs till 51 % av GGVV- kmmunernas näringslivsråd samt till 49% av GGVV- kmmunerna. Under hösten 20 13/vintern 2014 genmförs en beredning ch knstituering av rganisatinen sm beräknas starta l. T'd Il plan l (Ange när i tiden prjektet ska genmföras samt vilka aktiviteter sm ska ske) Uppstart av rganisatin ch rekrytering av krdinatr ch följefrskare. Ansökan m prjektstöd för mvärdsbevakning, internatinallisering, kmpetensutveckling. starta upp delar av mvärldsbevakning så sm inköpsindex ch kmpetensbehv. Utveckla delar av befintliga internatinella samarbetspartners. Utveckla lkala/reginala plattfrmar for affårsutbyte. Vidareutveckling av mvärldsanalys genm framtagning av nya verktyg ch samarbeten. Uppbyggnad av nätverk, affårsplattfrmar i Tyskland ch de nrdiska länderna. Ta fram verktygen för att säkerställa kmpetensbehv. Bygga en fungerande plattfrm får Inward Investments. Starta analys av branschbehv ch uppbyggnad av kmpetenspl Vidarutveckling av uppstartade aktiviteter. Samverkan med andra kmmuner kring branschbehv ch ev. ansökan m gemensamma resurser för genmförande. Utvärdering ch planering av kmmande plattfrm Reginala utvecklingsprgrammet för Jönköpings län (RUP) (Beskriv prjektets kppling till det reginala utvecklingsprgrammet sm du kan ladda ner på Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

11 .f'& ~~ Blankettversin REGIONEÖRBUNDET ==r.~ JÖNKÖPINGS LÄN Antalsidr 8(1 O) Prjektet bygger på samverkan mellan lkal ch reginal nivå. Gnsjöreginens näringslivsråd ska driva gemensamma frågr ch prjekt sm de enskilda näringslivsblagen inte har möjlighet driva på egen hand. Fkus ligger på tillväxtfrågr för näringslivet, attraktivitet ch kmpetensförsörjning ch -utveckling. Gnsjöreginens näringslivsråd kan ses sm ett utvecklingsprjekt får hela länet, en plattfrm sm kan kpieras ch spridas. Långsiktigt kan ett sådant samarbete stärka hela länets näringslivsutvecklingsarbete, vilket ckså ligger helt i linje med Regin Jönköping ch RUS-arbetet. Ett sådant samarbete skulle långsiktigt kunna få samma effekt sm mtsvarande näringslivsrgan i Halland, Skåne ch Västra Götalandsreginen. Vi ser prjektet sm en inledande fas, ett lärprjekt sm övriga delar av länet kan ta del ch inspireras av. Prjektet fasar väl in i det tänkta RUS arbetet ch kan härledas till det i RUS nämnda "Reginal kraftsamling ch ledarskap" Exempelvis citatet: I såväl utvärderingen av det tidigare reginala utvecklingsprgrammet (R UP) sm i dialgen inm ramen får detta arbete, har just frånvarn av en sådan mtr lyfts fram sm en svaghet ch ett hinder får utveckling. Här behövs reginal kraftsamling ch ledarskap. OECD understryker bland annat följande: Engagera unga människr i reginal utveckling Klargör rllerna för de aktörer sm hanterar reginal utveckling Stärka det reginala ledarskapet Ge ytterligare stöd ch kraft åt reginala utvecklingsprgram Främja ch stärk den reginala planeringen mellan reginer Vidareutveckla det ffentlig-privata samspelet Främja kmmunöverskridande samarbete Delstrategin "En internatinellt ledande industriregin" kan ses sm en referens till det tänkta arbetet. Samtliga aktivieter ch prjekt i Gnsjöreginens näringslivsråd kmmer att beröra delstrategin. Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket sätt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhalsa samt lämställd het) Gnsjöreginens näringslivsråd ska skapa ett mer hållbart samhälle får tillväxt sm tar hänsyn till miljön ch ger plats för integratin ch mångfald. Jämställdhetsfrågan kmmer att lyftas upp i prjektet i syfte att få mer jämställda arbetsplatser. Detta kmmer att ske inm riktade kmpetensprjekt för näringslivet samt genm ett utvecklat samarbete med sklrna i reginen får påverkan av elevernas attityder i framtida yrkesval. Ordinarie verksamhet- prjekt (Specificera vad sm är särskil'ande ch unikt) Gnsjöreginen näringslivsråd är en samlande kraft ch en arena får tillväxtfrågr sm inte det enskilda näringslivsblaget klarar att driva på egen hand. Det unika är den direkta fårankringen i näringslivet sm utgör stmmen i Gnsjöreginens Näringslivsråd. Den Pstadress: Bx 255, SE~ Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

12 ~'6 ~"' JöNKöPINGs LÄN Blankettversin REGIONI'ÖRBUNDET ="""'= Antalsidr 9(10) samlande kraften ger nya möjligheter att förankra ch strategiskt driva utvecklingsfrågr med reginal tillväxtptential De lkala utvecklingsfrågrna kmmer dck även frtsättningsvis att drivas av de enskilda kmmunerna/näringslivs blagen. Spridnina (Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) Gnsjöreginens näringslivsråd har en egen hemsida där all infrmatin m prjekt ch samarbeten kmmer att finnas tillgänglig. Gnsjöreginens näringslivsråd planerar en årlig knferens med fkus på tillväxtfrågr. Många av aktiviteterna i prjektet kmmer vara publika ch kmmuniceras via media ch Internet. Uppfölinina/utvärderina av prjektet Prjektets huvudmän näringslivsblag ch kmmuner i Gnsjöreginen kmmer att få löpande infrmatin kring prjektets utveckling. Sm finansiär ch reginal utvecklingssamrdnare kmmer Reginförbundet ha en adjungerad rll i rådet. Sm part i det reginala länsarbetet skall prjektet löpande avrappprteras vid Reginförbundets näringslivs möten. Vidare, där intresse finns, kmmer vi att åka ut till de lika kmmunerna ch föredra resultat ch arbete. Eftersm prjektet är av "piltkaraktär", ch syftar till att vara en lärande prcess, kmmer vi att kppla en prcessutvärderare till prjektet. Prcessutvärderaren skall vara ett stöd i den lärande prcessen, genm att följa hela prcessen ch kntinuerligt föra dialg med prjektets ledning ch andra centrala aktörer. Prcesutvärderaren ansvarar för att dkumentera ch identifiera de erfarenheter ch kunskaper sm prjektets aktörer inhämtar utefter vägen, ch ge förslag till hur lärandet kan tillvaratas, spridas ch investeras i "Framtid Gnsjöreginens" utvecklingsarbete, samt för framtida reginal utveckling i länet. Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

13 ~~ ;~ Blankettversin REcGIONf'ÖRBUNDEcT =~~ -~ JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidr 10(1 O) s na s uaget K t d b d Kstnadsslag Ar 2014 Ar20l5 Ar 2016 Ar20 Ttalt Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: 1980 Lönekstnad per timme: 514 Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reainförbundetl övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Summa kstnader Intäkter Summa (A) nans1ermg Finansiär Ar20l4 Ar20l5 Ar 2016 Ar20 Ttalt Kmmun l l l Näringslivsblag Reginförbund l l l Summa (B) 'Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm att använda!ab-tangenten mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B). REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

14 Bilaga Ansökan Gnsjöreginens Näringslivsråd Kstnad-finansierings budget Krdinatr Externa tjänster Ttalt-in-kind x 20% tjänst Näringslivschefer x5%tjänst Näringslivschefer* Följefrskning Summa Övriga kstnader Prjektmedel mvärldsverktyg 75tkr; resr knferenser 50tkr, knsultatiner 75tkr Admin kstnader (marknadsföring, datr, mbil m. m.) Summa Summa kstnader (A) Finansiering Ttalt Kmmuner Reginförbundet Jnkp Näringslivsblag Medfinansiering tid Näringslivschefer 5%(3 blag ch 1 kmmun) Summa finansiering (B) * Näringslivsutveckla re Gnsjö kmmun samt Näringslivschef i de tre Näringslivsblagen i Gislaved, Värna m ch Vaggeryd. De fyra lägger ttalt 25% tjänst vardera. 20 av de 25% ska finansieras med prjektstöd från Reginförbundet. 5% av de 25% finansieras av respektive rganisatin själva. Den av de fyra näringslivsblagen, till prjektet, överförda tiden kmmer i mtsvarande grad att återbesättas i respektive kmmun/näringslivsblag.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~,

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~, .f'&.,~, JÖNKÖPING$ LÄN 2014-04-03 Antal sidr 1(1) Reginstyrelsen Aktuella prjekt ch förslag till beslut Arbetsutskttet fareslår Reginstyrelsen besluta enligt nedanstående: l. Gnsjöreginens näringslivsråd,

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ Beteckning R13314 Antal sidr JÖNKÖ PI NG$ LÄN Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Näringslivets

Läs mer

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum 141106 Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet

Orienterbarhet upplevelser öppenhet utsikt försoning - trygghet Utfärdat av: Ann Magnussn AM Public Dkumentnamn: Knstprgram för RPR Vadstena Prdukt/Prjekt/Verksamhet Versin: 1 1/9 KONSTPROGRAM Rättspsykiatriska reginkliniken i Vadstena Landstinget Östergötland Orienterbarhet

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer