Verksamhetsplan med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT"

Transkript

1 Verksamhetsplan med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

2 Verksamhetsplan Del 1 Inriktning Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis ger vi vår syn på vår verksamhet, våra strategiska mål ch vad vi gör för att bidra till att dessa nås. Med detta dkument vill vi förankra vår verksamhets kppling till målen ch vad vi anser är drivkrafter för att nå hållbar tillväxt i Götebrgsreginen där vi har vårt primära uppdrag. Denna del innehåller: sid Ägare ch ägardirektiv 2 BRG:s rll ch histrik 3 Götebrgsreginen analys till Övergripande mål för Götebrgsreginens struktur till Götebrgs Stads budget med pririterade mål 5 Eurpa Vår visin 8 Strategiska mål ch mätetal 9 Visin, strategiska mål ch insatsmråden 10 Glbalisering 11 Entreprenörskap 12 Innvatin 14 Företagsklimat 16 Del 2 Verksamhetsåret 2014 Till dkumentet finns en ettårsbudget ch beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår rll ch insatser inm lika prjekt ch mråden. sid 2

3 Ägare ch ägardirektiv Business Regin Götebrg AB (BRG) är ett helägt dtterblag till Götebrgs Kmmunala Förvaltnings AB (GKF AB) sm i sin tur är helägt av Götebrgs Stad. Verksamheten regleras i det ägardirektiv sm kmmunfullmäktige antagit. Förslaget till ägardirektiv är framarbetat tillsammans med de 13 medlemskmmunerna. Ägardirektiv Business Regin Götebrg AB (blaget) skall bidra till hög sysselsättning, investeringar ch ett diversifierat näringsliv med perspektivet långsiktig hållbar utveckling i Götebrgsreginens medlemskmmuner. Blaget skall uppmuntra ch stödja företagsutveckling, nyinvesteringar ch etableringar samt bidra till reginens knkurrenskraft. BRG skall ckså bidra till ett bra företagsklimat, branschutveckling samt marknadsföring av Götebrgsreginen sm en tillväxtregin med miljöprfil. Blaget skall aktivt bidra till minskad segregatin ch ökad sysselsättning genm lika insatser för att underlätta egenföretagande ch företagsetableringar ch öka mångfalden bland företagen. BRG skall ha en hög mvärldskmpetens, vara stödjande ch ha en samverkande rll i Götebrgsreginens näringslivsutveckling. Blaget skall, i samverkan med näringslivet, marknadsföra reginen genm lika aktiviteter ch vara en länk mellan näringsliv ch Götebrgsreginens kmmuner för att underlätta företagsetableringar. Blaget skall underlätta för reginens företag i internatinella kntakter. Blaget skall bidra till utveckling av lika branscher genm att initiera utvecklingsinsatser ch söka lika samverkanspartners samt finansiärer. BRG skall ha särskilt fkus på företag sm utvecklar tjänster ch prdukter inm miljömrådet. BRG skall ha en tillfredställande sliditet ch ett eknmiskt handlingsutrymme för långsiktigt agerande. Före beslut i verksamheten sm är av principiell betydelse eller annars av större vikt, skall blaget inhämta kmmunfullmäktiges ställningstagande. De löpande blagsfrågr sm måste underställas kmmunstyrelsen framgår av kmmunfullmäktiges beslut m Götebrgs stads ägardirektiv för direkt ch indirekt ägda blag. Blaget skall samverka i ch stödja det strategiska utvecklingsarbete sm Götebrgsreginens kmmuner bedriver. Planer, plicies ch prgram sm kmmunfullmäktige fastställer skall tillämpas av blaget. Blagets verksamhet styrs även, förutm av detta ägardirektiv, ckså av Götebrgs Stads ägardirektiv för direkt ch indirekt ägda blag, blagsrdning, kmmunfullmäktiges budget samt anvisningar från kmmunstyrelsen såsm struktur ch tidplan för uppföljningsprcessen. sid 3

4 DEL 1 BRG:s rll ch histrik Näringslivssekretariatet bildades 1977 sm en enhet direkt underställd kmmunstyrelsen i Götebrg. Sedan 1992 har Götebrgsreginens 13 kmmuner utvecklat ett samarbete för att skapa utveckling ch tillväxt i Götebrgsreginen. Detta samarbete ledde till att Näringslivssekretariatet Götebrg blev blag den 1 januari år 2000 ch gavs namnet Business Regin Götebrg AB (BRG). Styrelsen är plitiskt sammansatt ch sammansättningen speglar de finansiella insatserna i förhållande till flkmängd i kmmunerna. Samtliga näringslivsansvariga i de 13 kmmunerna är en del av BRG. En förutsättning för tillväxt är ett framgångsrikt samarbete i Götebrgsreginen. Basen för arbetet är en helgjuten samverkan med Götebrgsreginen sm gemensam arbetsmarknad ch näringslivsmråde. BRG är ett icke vinstdrivande blag utan bindningar till enskilda rganisatiner eller företag. Vi har i samverkan med de övriga kmmunerna i Götebrgsreginen tagit fram en tillväxtstrategi med överliggande mål m utvidgad arbetsmarknadsregin ch förtätning i reginen. Götebrgsreginen - analys till 2014 Reginens strategi för hållbar tillväxt baseras på en mfattande kunskapsutveckling m mderna strstadsreginers attraktivitet ch drivkrafter. Grundbulten är frskning m den Nya Eknmiska Gegrafin sm påvisar att strleken av reginers marknader ch tillhörande mångfald är grundläggande för effektivt resursutnyttjande, innvatiner ch tillväxt. Sm utgångspunkt till verksamhetsplanen har flera analyser genmförts. Nedan sammanfattas de viktigaste slutsatserna för Götebrgsreginen: Internatinell handel, eknmisk förnyelse ch tillväxt kncentreras till allt större stadsreginer ch glbal knkurrens handlar alltmer m knkurrens mellan växande strstadsreginer. Götebrgsreginen måste hävda sig i den glbala knkurrensen. En viktig knkurrensfaktr för Götebrgsreginen är tillgänglighet till glbala handelsnätverk ch marknader. Tillgång till en str närmarknad är en särskild lkaliseringsfördel för både småföretag ch strföretag. Med en str ch växande reginal marknad följer en ökande mångfald ch dynamik. Stra ch täta reginer möjliggör strskalig energimvandling, kllektivtrafik ch andra system med stra klimat- ch miljöfördelar. Den pågående reginförstringen kring Götebrgsreginen kmmer att vara en viktig drivkraft för tillväxt ch stimulera en mer diversifierad hemmamarknad. Tillväxten i Götebrgsreginen har varit hög men vlatil under 2000-talet. Under periden har tillväxten varit högst bland strstadsreginerna, men under periden hade Götebrgsreginen en svacka i samband med finanskrisen ökade tillväxten i företagens lönesumma kraftigt ch även 2012 blev ett hyfsat år. En förklaring är hög tillväxt bland till exempel företag sm säljer stödtjänster till andra företag ch bemanningsföretag. Antalet sysselsatta inm industrin minskar sid 4

5 samtidigt sm en allt större del hyrs in via bemanningsföretag ch knsulter. Tillväxten bland de små företagen, med mindre än 10 anställda, har ökat under senare år men jämfört med andra reginer uppvisar denna grupp någt lägre tillväxt i Götebrgsreginen. Nyföretagandet i Götebrgsreginen har liksm i övriga landet ökat kraftigt de senaste två åren, men är frtsatt någt lägre än i övriga strstadsreginer. Näringslivet i Götebrgsreginen har ett högt FU-innehåll vilket resulterat i flera världsledande innvatinsprdukter. Samtidigt är mvandlingstrycket nu högt i många branscher. Det gäller särskilt inm frdns- ch energimrådet. Näringslivet blir alltmer kunskapsberende ch frskningen visar att kreativa miljöer ch reginer är förenade med öppenhet, tlerans ch tillit. Innvatiner sker allt ftare i samverkan mellan lika aktörer, vilket sätter fkus på innvatinssystemet. Företagsklimatet kan enligt flera lika undersökningar förbättras i vår regin. Det gäller inte minst hur företagen upplever den kmmunala servicen. Kmpetens- ch kunskapsutveckling är någt sm utpekas sm en knkurrenskraft ch en nyckelfaktr för bestående framtida tillväxt ch reginal utveckling. Vi arbetar med att överbrygga gapet mellan skla, högskla/universitet, näringsliv ch samhälle. Vi vill öka kunskapen m ch delaktigheten i Götebrgsreginens kmpetensbehv. Övergripande mål för Götebrgsreginens struktur till antgs ett antal mål för reginens fysiska utveckling fram till 2020 (Uthållig tillväxt). Under 2012 ch 2013 har BRG ch GR följt upp målen. Uppföljningen har presenterats för medlemskmmunernas fullmäktigeplitiker ch i juni 2013 antgs reviderade mål för reginens utveckling av GR:s förbundsstyrelse. Uppdateringen innebär bl.a. att målen för inflyttning ch reginkärnans utveckling har skruvats upp jämfört med de gamla målen ch att strategin nu tar sikte på 2030 istället för I strategin anges ett antal knkreta mål sm har tydlig bäring på näringslivets utveckling. Några övergripande mål är: Beflkningsökningen inm Götebrgsreginen skall vara minst invånare per år. Götebrgsreginen lkala arbetsmarknad ska mfatta närmare 1,75 miljner invånare Kärnan (centrala Gbg) skall stärkas med minst arbetsplatser ch bende till Övriga delar av Götebrgsreginen ska stärkas med minst arbetsplatser ch bende. Västsvenska paketet skall genmföras. Hamnbanan skall vara utbyggd senast Bråsbanan/Götalandsbanan skall vara utbyggd senast Reginen skall ges en ökad internatinell tillgänglighet genm fler destinatiner till ch från Landvetters flygplats. Hela strategin ch samtliga mål finns att läsa på sid 5

6 Götebrgs Stads budget 2014 med pririterade mål I ägardirektivet anges att BRG ska styras av kmmunfullmäktiges budget sm utgör Götebrgs Stads övergripande styrdkument. Inriktningar ch pririterade mål ska knkretiseras ch msättas i styrelsen. Vårt synsätt präglas av En stad för alla ch tar hänsyn till den egna verksamhetens nuläge ch förutsättningar. Vi har valt att dela in de lika målen ch inriktningarna i fyra kategrier. Till vissa mål finns uppdrag sm ska ses sm åtgärder sm ska göras under året (eller mandatperiden m så anges). Prcessägare Direkt påverkan Indirekt påverkan Ringa påverkan Samrdnande, uppföljande ch ledande rll. Analys ch återkppling rapprteras. Återkppling m synergier till mrådet. Analyseras inte ch följs inte upp av blaget. Prcessägare Inm detta mråde har blaget en samrdnande, uppföljande ch ledande rll för att nå målet men kan inte ta över ansvaret för respektive nämnd eller styrelses budgetarbete. Nämnder ch styrelsen ska utifrån ett hela-staden-perspektiv samverka i arbetet med att nå det pririterade målet. Inriktning Pririterat mål Uppdrag Näringsliv ch turism Götebrgs näringslivsklimat ska förbättras Plan för utbildningsinsatser i bemötandefrågr mellan kmmun ch näringsliv ska tas fram. Direkt påverkan Vårt uppdrag ch verksamhet stödjer ch kan påverka dessa mål sm analyseras ch följs. Strategiskt mråde Mänskliga rättigheter Pririterat mål Uppdrag Alla nämnder ch blag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska ske på enhetsnivå ch gälla ur såväl persnal- sm invånarperspektiv. Mångfald Integratinen mätt utifrån integratinsstyrkrtets strategiska mråden ska öka. Jämställdhet Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka. Kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram. Miljö Götebrg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad. Trafik Det hållbara resandet ska öka. Persnal Upphandling Osakliga löneskillnader mellan män ch kvinnr ska minska. Upphandling av tjänster med sciala hänsyn ska öka. Erbjuda heltidstjänster till tillsvidareanställda. Max 5 % av arbetstiden utförs av timanställda. Andelen födda utanför Nrden samt andelen kvinnr ska öka på chefsnivå. Under 2014 ska minst 50 % av stadens tjänsteupphandlingar göras med sciala hänsyn. sid 6

7 Indirekt påverkan Vi bedriver näringslivsutveckling med medvetna satsningar, på såväl lång sm krt sikt. Samverkan är en förutsättning för att vi tillsammans ska nå vårt mål med en stad för alla ch hållbar tillväxt. Våra satsningar kan bidra till att fler pririterade mål kan nås men är inte det vi inm blaget följer upp eller styr mt även m vi verkar för att målen ska uppfyllas. Strategiskt mråde Sciala prblem Ungas påverkan Bstäder Arbetsmarknad Kultur Pririterat mål Öka förutsättningarna till gda livschanser för alla götebrgare ch därmed utjämna dagens skillnader. Unga götebrgare ska ges ökade möjligheter att påverka. Staden ska bättre möta götebrgarnas bstadsbehv. Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. Tillgängligheten till kultur ska öka. Uppdrag Ringa påverkan En del satsningar ger följdeffekter med resultat på andra mråden än våra huvudsakliga. Dessa är självklart lika betydelsefulla men inte det vi kan analysera ch fördjupa våra uppföljningar på då vi inte har möjligheter att mäta indikatrerna. Strategiskt mråde Sciala prblem Flkhälsa Barn ch unga Fritid Äldre Resurshushållning Bilgisk mångfald Pririterat mål Tidigt förebyggande ch rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn ch unga samt vuxna med missbruksprblem. Antalet hushåll i långvarigt berende av försörjningsstöd ska minska. Skillnaderna i hälsa mellan lika scieknmiska grupper ch lika delar av Götebrg ska minska. Barns fysiska miljö ska bli bättre. Sklan ska öka barns ch elevers möjligheter att inhämta ch utveckla kunskaper, förmågr ch värden. Sklan ska i ökad mfattning kmpensera för elevers lika förutsättningar på såväl elevnivå sm mellan sklr. Unga götebrgares möjligheter till en rik ch meningsfull fritid ska öka. Äldres inflytande över sin vardag ska öka. Resurshushållningen ska öka. Den bilgiska mångfalden ska främjas. Samverkan Exempelvis frågr sm rör vad sm skapar ett gynnsamt företagsklimat där samarbetet mellan staden, akademin ch näringslivet spelar en strategiskt viktig rll. Vi kmmer i framtiden än mer knkurrera med kmpetens ch även den lkala marknadens tillväxt ch service är viktig ur ett tillväxtperspektiv. Reginförstring stimulerar den lkala marknaden ch ger nya affärsmöjligheter men kräver samverkan för att nå målen, inte minst med nya bstäder ch arbetsplatser. Insatser för att stärka knkurrenskraften på exprtmarknader är viktigt liksm att exempelvis inta en internatinell tätpsitin gällande utveckling av nya, energieffektiva transprtsystem, vilket kräver nära samverkan med näringslivet. sid 7

8 Eurpa 2020 EU-kmmissinen enades under våren 2010 m en ny strategi för tillväxt ch sysselsättning, Eurpa 2020, med tre centrala drivkrafter för tillväxt: smart tillväxt, hållbar tillväxt ch tillväxt för alla. Smart tillväxt utveckla en eknmi baserad på kunskap ch innvatin (främja kunskap, innvatin, utbildning ch ett digitalt samhälle). Hållbar tillväxt främja en kldixidsnål, resurseffektiv ch knkurrenskraftig eknmi (göra vår prduktin mer resurseffektiv ch samtidigt öka knkurrenskraften). Tillväxt för alla stimulera en eknmi med hög sysselsättning ch med scial ch territriell sammanhållning (öka deltagandet på arbetsmarknaden, höja kmpetensen ch stärka fattigdmsbekämpningen). Strategin anger fem övergripande mål för: sysselsättning, innvatiner, miljö, utbildning ch fattigdm. Vår verksamhet inm BRG ligger väl i linje med delar av den strategi sm tagits fram gällande tillväxt, miljö ch sysselsättning. sid 8

9 Vår visin Hållbar tillväxt Vår visin är att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt i Götebrgsreginen. Ytterst handlar det m att Götebrgsreginen skall vara en av nrra Eurpas mest attraktiva reginer att leva i. En regin där vi tillsammans utvecklar det gda livet. Vägen dit går via hållbar tillväxt. Med det menar vi en tillväxt sm är både scialt ch miljömässigt hållbar ch tillgdser dagens behv utan att äventyra kmmande generatiners möjligheter. För att nå visinen krävs företag ch entreprenörer i världsklass! Vår framtidsbild av Götebrgsreginen 2021* utgår från hållbar tillväxt ch innebär bland annat att: Götebrgsreginen har psitinerats sm en av Eurpas mest spännande tillväxtreginer ch ett skyltfönster för hur hållbar tillväxt skapas i praktiken. Runt m i reginen finns en rad test- ch demanläggningar där nya tjänster ch ny teknik utvecklas. Infrastrukturen kring Götebrg har förbättrats så att pendlingsreginen mfattar 1,5 miljner invånare. I centrala Götebrg pågår en spännande stadsutveckling sm ger våra kunskapsföretag en mycket attraktiv tillväxtmiljö. Götebrgsreginen kan attrahera ch behålla kunskap ch kmpetens sm krävs för att företagen skall kunna växa ch ligga i framkant. Företagsklimatet har utvecklats till ett av Eurpas bästa ch präglas av öppenhet ch uppskattat persnligt bemötande. Götebrgsreginen präglas av vilja ch förmåga till nyskapande ch stöttas av väl utvecklade innvatinsmiljöer mellan akademi, företag ch samhälle. Miljöer där det skapas nya affärsidéer sm attraherar glbalt riskkapital. BRG arbetar mt visinen genm att främja samarbetet i näringslivet ch vara en katalysatr för hållbar tillväxt sm hjälper företagare att förverkliga sina drömmar. * Götebrgs Stads 400-årsjubileum sid 9

10 Strategiska mål Vårt långsiktiga mål är att bidra till långsiktigt hållbar tillväxt. Det långsiktiga målet kmpletteras med delmål. Delmålen visar vilka steg sm behöver tas mt visinen under denna fyraårsperid. För verksamhetsperiden 2011 till 2014 har vi identifierat sju strategiska delmål. Målen är vägledande för de pririteringar sm görs under periden ch alla prjekt sm BRG medverkar i skall bidra till minst ett av målen. Vid sidan av dessa mål har varje prjekt en egen verksamhetsplan med kmpletterande prjektmål. Fram till 2014 har vi satt följande strategiska delmål: Företagen i Götebrgsregin växer snabbare än snittet för Sverige. Företagsklimatet rankas högst bland landets strstadsreginer. Minst 55 kvalificerade investeringar/etableringar per år. Högt nyföretagande med 11, 3 nya företag per invånare. Nöjda kunder med ett NKI > 67. Utveckla prfileringen av Götebrgsreginen sm ledande regin inm miljömrådet. Götebrgsreginen rankas bland världens främsta kunskapsreginer (WKCI). Mätetal 1. Tillväxten mäter vi sm årlig tillväxt i företagens lönesumma. Vi har valt lönesumman sm indikatr på tillväxten eftersm den fångar upp förändringar i både sysselsättning ch prduktivitet. 2. Företagsklimatet mäts från två lika undersökningar. Det är: I Sveriges Kmmuner ch Landstings (SKL) undersökning av kmmunernas service till företag i tillståndsfrågr. Delmål NKI 65. Svenskt Näringslivs (SN) mätning av företagsklimatet. OBS vi använder ss endast av en specifik fråga av företagsklimatet inte den rankinglista sm SN publicerar. Anledning är att SKL förrdar detta. Rankinglistan väger in andra parametrar sm inte per definitin kan kpplas till det lkala företagsklimatet. 3. En kvalificerad investering uppfyller minst ett av följande villkr: i. Investeringen är FU-inriktad. ii. Investeringen bidrar till att stärka reginens strategiska knkurrenskraft (t.ex. inm infrastruktur eller kmplettera en viktig värdekedja). iii. Investeringen medför ett rekryteringsbehv m minst ti persner inm tre år. 4. Nyföretagande mäts via Tillväxtanalys fficiella nyföretagsstatistik. 5. NKI avser BRG:s samlade Nöjd Kund Index (NKI), vilket mäts vartannat år. sid 10

11 6. Detta mål kan inte kvantifieras utan skall ses sm ett pririterat mråde sm vi skall intensifiera under kmmande perid. 7. Götebrgsreginen skall rankas bland de ti främsta prcenten av kunskapsreginerna i världen enligt Wrld Knwledge Cmpetitiveness Index (WKCI). I detta index vägs flera faktrer ihp sm avser mäta reginernas förmåga att anpassa sig till kunskapseknmin. Visin, strategiska mål ch insatsmråden I figuren nedan visas sambandet mellan visin, strategiska mål ch insatsmråden. Visinen är vårt långsiktiga mål sm vi arbetar mt att nå I det krtare perspektivet har vi identifierat sju strategiska mål. Dessa mål visar vilka steg sm behöver tas under denna fyraårsperid för att vi skall gå mt den långsiktiga visinen. De strategiska målen är styrande för alla prjekt sm bedrivs inm våra verksamhetsmråden. Strategiska delmål 2014 Visin Hållbar tillväxt 1. Företagens tillväxt > landet 2. Bästa företagsklimatet Business Regin Götebrg 3. Minst 55 kvalificerade investeringar 4. 11,3 nya företag per invånare 5. NKI > Prfileras sm ledande regin inm miljömrådet 7. Ledande kunskapsreign enligt WKCI Strategi ch verkstad utvecklas för varje affärsmråde Insatsmråden Utifrån vår visin, mål ch analys har vi identifierat fyra insatsmråden sm BRG verkar inm. Förutm den verksamhet vi själva bedriver samverkar vi med andra aktörer inm dessa mråden där vi ex. kan vara en finansiär, styrelsemedlem eller samarbetspartner. På efterföljande sidr förklaras huvuddragen inm vart ch ett av de fyra insatsmråden. 1 Glbalisering 2 Entreprenörskap 3 Innvatin 4 Företagsklimat sid 11

12 1. GLOBALISERING BRG marknadsför Götebrgsreginen ch bidrar till nya etableringar, investeringar samt underlättar för ökad exprt. Varför är det här viktigt för ss? Glbalisering handlar m att handels- ch infrmatinsutbytet mellan länder ch världsdelar ökar. En stark förklaring är den pågående liberaliseringen av världseknmin samt snabbare ch billigare transprter. Med glbalisering följer ökad knkurrens i vilken Götebrgsreginen måste hävda sig. Götebrgsreginen har en str andel exprtföretag ch en rad mindre växande företag sm behöver tillgång till stra marknader för att växa. En ytterligare följd av glbaliseringen är att investeringar över landsgränser har ökat. Vad vill BRG uppnå? Genm våra insatser vill vi bidra till ökad internatinell handel ch att fler investeringar förläggs till Götebrgsreginen. Vad gör BRG? De tydligaste insatserna sm BRG arbetar med inm glbalisering är: Etablerings- ch investeringsfrämjande - flera av våra prjekt bidrar till att attrahera investeringar till reginen. Arbetet samrdnas i en intern investeringsgrupp sm leds av avdelningen för Etablerings- ch Investerarservice. Arbetet sker även i samverkan med Invest Sweden ch våra kmmuner. Exprtfrämjande - BRG:s exprtfrämjande insatser är främst kncentrerade mt små ch medelstra företag sm vill nå framför allt den eurpeiska marknaden. Inm ramen för Green Gthenburg kpplas företag sm kan leverera hållbara lösningar till affärsrelaterade besök. En annan str insats sker genm Enterprise Eurpe Netwrk (EEN) sm hjälper svenska små ch medelstra företag att bättre dra nytta av EU:s inre marknad. Arbetet samrdnas med andra reginala ch natinella aktörer genm ett särskilt nätverk. Internatinella samarbeten - Behven hs företagen ska styra vårt internatinella arbete. En del i vårt uppdrag är att ge företagen en knkurrensfördel genm att tillhandahålla trender, tendenser, analyser, kntakter ch nätverk. Vi underlättar för företagen genm att verka sm dörröppnare. Det är viktigt för våra kunder ch utvecklingen av BRG att vi studerar ch utbyter erfarenheter med andra städer ch reginer såväl natinellt sm internatinellt. Strategiska samarbeten sker bl.a. med Osl-reginen ch Shanghai. Det territriella samarbetet genm EU-prgram är värdefullt för utveckling ch erfarenhetsutbyte. sid 12

13 2. ENTREPRENÖRSKAP BRG främjar nyföretagande ch erbjuder tillväxtkmpetens genm våra utvecklingsprgram ch tjänster till entreprenörer. Varför är det här viktigt för ss? Vid en svensk jämförelse kan vi knstatera att det startas relativt för få företag i Götebrgsreginen ch att de minsta företagen växer någt långsammare än väntat. För att få fler företag att växa fram behövs ett entreprenöriellt förhållningssätt sm tar sin början redan i sklan. Med fler människr sm vågar, kan ch vill förverkliga sina idéer blir Götebrgsreginen attraktivare, mer knkurrenskraftig ch mer mångfacetterad. Vad vill vi uppnå? Våra insatser skall leda till fler nya ch växande företag sm kan bidra till ett hållbart ch knkurrenskraftigt näringsliv. Vad gör BRG? Våra insatser inm Entreprenörskap delas in i följande fyra faser sm utgör en lgisk kedja från attitydpåverkan till knkret rådgivning kring tillväxtfrågr till befintliga små ch medelstra företag. Främja Starta Driva Vi arrangerar ch medverkar i lika aktiviteter för att inspirera fler till eget företagande ch förbättra attityderna till entreprenörskap. BRG har en samrdnande rll bland reginens aktörer inm nyföretagande för att öka samverkan ch öka effektiviteten. BRG underlättar vid företagsstart. BRG s verksamhet syftar till att öka möjligheterna för företagen att överleva,driva ch utveckla sin verksamhet. Framförallt bidrar vi med kmpetens ch mötesplatser för erfarenhetsutbyte ch inspiratin. Växa BRG besitter tillväxtkmpetens inm avgörande mråden sm företagen tar del av genm lika tjänster ch kncept. Vår arbetsmdell Utifrån vår rll sm kmmunalägd aktör arbetar vi på följande sätt: 1. Mäter kntinuerligt nyföretagandet ch tillväxten i reginens företag för att identifiera vad sm behöver förbättras. 2. Har nära kntakt med företag för att identifiera deras behv för tillväxt. 3. Diskuterar ch tar fram strategier tillsammans med näringslivsansvariga i kmmunerna. 4. Utvecklar BRG:s tjänster ch kncept. 5. Samverkar med andra aktörer för synergier ch bättre resultat. 6. Utvärderar löpande våra insatser utifrån tillväxtnytta. sid 13

14 Vi pririterar: Invånare i reginen sm funderar på eller har bestämt sig för att starta eget. Nystartade företag ch företag med upp till 20 anställda sm har tillväxtambitiner utanför den lkala marknaden. Att höja företagens kmpetens m vad tillväxt är ch hur den skapas. I praktiken BRG:s verksamhet är på lika sätt invlverad i att främja ch utveckla entreprenörskap ch tillväxt. Vi bygger vår verksamhet utifrån de behv ch utmaningar vi möter hs våra kunder ch de analyser ch uppföljningar vi löpande genmför. Vi tar del av frskning inm entreprenörskap ch tillväxt samt genmför benchmarking natinellt ch internatinellt för att förbättra innehåll ch genmförande sm bidrar till ökad kundnytta. Frskningen1 visar att det är tre kmpnenter sm avgör m ett företag lyckas i sina tillväxtambitiner: Människa, kncept ch utveckling. De rätta förutsättningarna för tillväxt finns bara när alla tre kmpnenterna är på plats. Samarbetet med andra rganisatiner, kmmuner samt kmpetensen hs upphandlade rådgivare är ckså en förutsättning för utvecklingen ch leveransen av våra insatser. Utgångspunkterna för den kmpetensutveckling sm BRG levererar är samlade i nedanstående Tillväxthjul. 1 1 Framförallt frskning av Svante Anderssn, Högsklan i Halmstad Jim Cllins, Stanfrd University Jerry I. Prras, Stanfrd University Thmas Ahrens, Ahrens Rapid Grwth Jhan Wiklund, Internatinella Handelshögsklan i Jönköping D.J. Strey, University f Warwick (Vilket är en sammanställning ch jämförelser av studier från flera frskare) sid 14

15 3. INNOVATION BRG stimulerar framväxten av dynamiska kluster, branscher ch innvatiner. Varför är det här viktigt för ss? Näringslivet i Götebrgsreginen har ett högt FU-innehåll vilket har resulterat i flera världsledande innvatinsprdukter. Samtidigt är mvandlingstrycket nu högt i många branscher. Det gäller särskilt inm frdns- ch energimrådet. Knkurrensen hårdnar glbalt ch prduktin kan snabbt flyttas. Samtidigt ökar kunskapsinnehållet i eknmin snabbt ch allt fler innvatiner sker i en kmplex samverkan mellan lika aktörer. Sammantaget blir det allt viktigare för Götebrgsreginen att skapa starka reginala kluster ch innvatinsmiljöer sm är tillräckligt attraktiva för mvärlden. Vad vill vi uppnå? Genm våra satsningar vill vi bidra till ett framgångsrikt innvatinssystem sm utgår från företagens ch marknadens behv ch därmed stärka såväl företagens sm reginens knkurrenskraft. Vad gör BRG? Klusterinitiativ ch nätverk BRG skapar förutsättningar för innvatin genm att stärka samverkan inm branscher med tillväxtptential. Metden för samverkan varierar någt berende på branschens förutsättningar. I vissa fall sker arbetet genm att vi tillsammans med andra aktörer startar ett klusterinitiativ. I andra fall arbetar vi i en mer nätverksliknande samverkan. Skillnaden är främst att klusterinitiativen har en högre grad av rganiserad samverkan mellan triple helix aktörerna ch större bredd ch djup i sina aktiviteter. Innvatinsmiljöer BRG samverkar med ch stödjer våra reginala innvatinsmiljöer. Med innvatinsmiljöer menar vi fysiska mötesplatser, i våra science parks ch testarenr. På dessa neutrala arenr kan aktörerna i innvatinssystemet samverka ch driva gemensamma prjekt. Det är ett framgångsrikt sätt att främja innvatiner. Pririterade mråden De mråden sm BRG ser sm pririterat att arbeta med är: Finans Hållbara Transprter/infrastruktur/lgistik Energi Kemiindustriklustret ICT Kulturella ch Kreativa näringar (inkl. film) Life science sid 15

16 Klusterprjekten arbetar inm flera av fälten i mdellen. Marknadsföring Andra kluster Sju innvatinsgav att övervinna baserat på Prters klusterteri. I praktiken Insatsmrådena är alla samlade på avdelningen Kluster & Branschutveckling ch för varje pririterat mråde finns en mrådesansvarig på BRG. Avdelningscheferna ansvarar för BRG:s lika insatser inm mrådet. Vår rll är att initiera ch driva kluster-/nätverksprjekt, men ckså att bidra till att skapa lämpliga strukturer för innvativa miljöer. Vi lägger strt fkus på att vara katalysatr i utvecklingsprcesser ch verka för samverkan. Genm ett systematiskt arbete med både klusterinitiativ/nätverk, fysiska mötesplaster ch en grundläggande Triple Helix samverkan bidrar våra insatser till ett kraftfullt innvatinssystem. I tabellen nedan visas exempel på hur BRG arbetar inm de pririterade mrådena med kluster/nätverk ch vilka innvatinsmiljöer sm stödjer mrådet. Pririterat insatsmråde Exempel på klusterinitiativ eller nätverk inm BRG Innvatinsmiljöer Life Science Sahlgrenska Science Park Finans FinanskmpetensCentrum Handelshögsklan* Hållbara Transprter Dem-prjekt, Lgistik ch Transprt Lindhlmen Science Park Stiftelsen LTS, ICT IT Centrum Väst, Visual Arena Lindhlmen Science Park Kulturella ch kreativa ADA, Filmklustret Brewhuse näringar Kemi Kemiindustriklustret Klustret Energi Dem-prjekt, Smarta Nät samverkan Jhanneberg Science Park* *Får inget finansiellt stöd av BRG sid 16

17 4. FÖRETAGSKLIMAT BRG utvecklar förutsättningarna för företag ch människr att trivas i Götebrgsreginen. Varför är det här viktigt för ss? Med företagsklimat menas hur företagen uppfattar attityder, regler, institutiner ch kunskap i sin närmiljö. På lkal nivå handlar det knkret m hur kmmunerna bemöter ch tillgdser företagens behv. Andra faktrer sm påverkar hur man uppfattar företagsklimatet är reginens infrastruktur, tillgång till kmpetens ch hur lätt det är för företag att skapa kntaktytr mellan andra företag ch ffentliga institutiner. För att nå visinen m hållbar tillväxt krävs att Götebrgsreginen uppfattas sm ch är en attraktiv regin att driva företag i. Vad vill vi uppnå? Genm att arbeta med att förbättra företagsklimatet skapar vi förutsättningar för en attraktiv regin att driva företag ch att leva i. Vad gör BRG? Många av BRG:s prjekt bidrar till att skapa ett bra företagsklimat i vår regin genm: Nätverksbyggande - Genm våra kluster ch nätverkssatsningar bidrar vi till att skapa kntaktytr mellan företagare i reginen. BRG har ett strt antal direktkntakter med företagen ch får på så sätt en gd insyn i deras syn på vår regin ch reginens förbättringsmråden. Kunskapsspridning - Vi deltar i reginala ch kmmunala prcesser i syfte att sprida kunskap m reginens tillväxtförutsättningar ch näringslivets behv. Kmmunernas service Tillsammans med våra kmmuner i reginen ch reginala partners arbetar vi med att förbättra kmmunernas service till företagen. Till exempel genmför vi vartannat år en undersökning m hur företagen uppfattar kmmunernas service i lika tillståndsfrågr. Infrastruktur Vi arbetar för en utbyggd infrastruktur med målet att utvidga pendlingsreginen till 1,5 miljner invånare ch öka frekvensen på direktflyg ch hamnanlöp. Arbetet sker i samarbete med andra aktörer sm GR, Götebrgs Hamn, Swedavia m.fl. Här ingår även satsningar kring IT-infrastruktur. sid 17

Uppdaterad 11-09-23. Verksamhetsplan 2011-2014. med verksamhetsåret 2012 HÅLLBAR TILLVÄXT

Uppdaterad 11-09-23. Verksamhetsplan 2011-2014. med verksamhetsåret 2012 HÅLLBAR TILLVÄXT Uppdaterad 11-09-23 Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2012 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdokument för denna mandatperiod.

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Folkhälsoplan för 2015

Folkhälsoplan för 2015 Flkhälsplan för 2015 antagen i Kmmunfullmäktige 2015-02-19 Flkhälsplan med inriktning ch pririteringar inför 2015 Inledning Kmmunfullmäktige antg 090625 Flkhälsplitisk plicy för Västra Götaland att gälla

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården

Forumsgrupp Framtidens Biskopsgården Frumsgrupp Framtidens Biskpsgården SScialdemkraterna Biskpsgården All förändring börjar med en tanke. Vi vill förändra vår egen ch andras bild av vårat Biskpsgården ch vad det innebär att b här. Vi har

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum 141106 Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Vad betyder hållbar utveckling?

Vad betyder hållbar utveckling? Exempel från: Håll Sverige Rent Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell rganisatin sm verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning ch öka miljömedvetenheten. Vad betyder hållbar utveckling?

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 4 mars 2013 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination)

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat. Christer Johansson, Umeå kommun (adminstration) Angéla Ekman-Nätt(koordination) Kvalitetsprgram ÖN Wrkshp - Kvalitetsprgram ÖN Sammanställning av praktiska övningar Byggandet på Ön kmmer trligen att bli ett av de största byggprjekten i Umeås histria. Byggbranschen i Umeå, via Nätverket

Läs mer

Bankernas betydelse för nyföretagande i stad och landsbygd. Mikaela Backman Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Bankernas betydelse för nyföretagande i stad och landsbygd. Mikaela Backman Internationella Handelshögskolan i Jönköping Bankernas betydelse för nyföretagande i stad ch landsbygd Mikaela Backman Internatinella Handelshögsklan i Jönköping Bakgrund I en perfekt värld skulle alla lönsamma prjekt bli finansierade. Studier visar

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

INTEGRATIONSPLAN, version för underlag till handlingsplanen Kalix kommun

INTEGRATIONSPLAN, version för underlag till handlingsplanen Kalix kommun INTEGRATIONSPLAN, versin för underlag till handlingsplanen Kalix kmmun Dkumentnamn Dkumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Integratinsplan Plan 2016-06-20, 108 Kmmunfullmäktige Dkumentansvarig/prcessägare

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Folkhälsoplan

Folkhälsoplan Flkhälsplan 2016-2020 I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att leva ch b i. Antagen

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola

Återrapportering: Miljöledningsarbetet vid universitet och högskola GÖTEBORGS UNIVERSITET RAPPORT 2007-05-30Dnr A9 1448/06 Återrapprtering: Miljöledningsarbetet vid universitet ch högskla - Anpassade riktlinjer, mål ch indikatrer, sm verkar för hållbar utveckling. GÖTEBORGS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 3 mars 2014

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 3 mars 2014 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 3 mars 2014 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020

Plattformsmo te Vattenplattformen fo r Horisont 2020 Plattfrmsm te Vattenplattfrmen f r Hrisnt 2020 Stckhlm 18 mars 2014 Infrmatin från Vinnva m Hrisnt 2020 (H2020) Jessica Umegård, Natinell kntaktpersn (NCP) för H2020, Vinnva Se presentatin. Den eurpeiska

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer