Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12"

Transkript

1 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse (Stiftelsen Svenska Jbs and Sciety) sm främjar nyföretagande ch entreprenörskap, ch är mderrganisatin för landets alla NyföretagarCentrum sm erbjuder kstnadsfri rådgivning till alla sm vill starta eget företag. Initiativet till verksamheten km från dåvarande Vlvchefen P G Gyllenhammar ch andra högt uppsatta näringslivsrepresentanter, med tankar ch idéer från Aspen Institute. Starten skedde genm samverkan mellan näringslivet ch kmmunen under ledning av den nya stiftelsen Svenska Jbs and Sciety. År 1985 startade det första NyföretagarCentrum i Sverige i Kallinge i Blekinge, delvis efter en engelsk förebild där man startade så kallade Enterprise Agencies för att mtverka effekter av industrinedläggning ch för att stimulera eknmisk utveckling. Idag finns cirka 90 NyföretagarCentrum sm täcker 200 kmmuner med rådgivningen. Antalet samarbetspartners runtm i landet uppgår till sammanlagt ch antalet ideellt persner i NyföretagarCentrums kmpetensnätverk överstiger År 2010 km persner till NyföretagarCentrum för rådgivning, varav har startat företag. Vår målsättning är att bidra till flera livskraftiga företag. Det betyder att de företag sm startas är väl förberedda av dem sm startat företag med hjälp av ss har faktiskt färre än en prcent gått i knkurs efter tre år. Efter tre år är 80 prcent av företagen aktiva ch har i snitt två anställda. Affärsidé/uppdrag NyföretagarCentrum Kalmarsunds affärsidé/ uppdrag är att stimulera ett ökat nyföretagande i vårt upptagningsmråde. Kärnan i verksamheten är den kstnadsfria, knfidentiella, bjektiva ch persnliga rådgivningen, sm följer en strukturerad metd ch utförs av erfarna företagare ch ledare med förståelse för företagandets villkr. Rådgivningen ska alltid vara intimt kpplad till det lkala/ reginala näringslivet, till kmmunerna, till Reginförbundet ch till näringslivsrganisatinerna. Därigenm kan vi erbjuda våra kunder tillträde till ett unikt nätverk sm i kmbinatin med rådgivares ch samarbetspartners stra engagemang utgör våra främsta styrkr. Våra kunder får råd m företagande av riktiga företagare. En viktig del av rådgivningsuppdraget är att etablera mentrskap mellan nyföretagare med str drivkraft ch ptential ch erfarna, lämpliga mentrer. Kvalitet Alla NyföretagarCentrum runtm i landet arbetar efter samma kvalitetsprinciper för att säkerställa rådgivningen ch att alla arbetar mt målet m flera livskraftiga företag i Sverige: 1) Verksamheten skall i huvudsak rikta sig till nyföretagare. 2) Rådgivningen skall vara av hög kvalitet ch främja seriöst företagande. 3) Rådgivningen skall vara kstnadsfri, knfidentiell ch bjektiv. Telefn E-pst Webb

2 2 4) NyföretagarCentrum skall verka genm ett lkalt nätverk av rådgivare inm sitt näringsgegrafiska mråde. 5) Finansieringen av verksamheten skall i huvudsak ske genm det lkala näringslivets eknmiska insatser. 6) NyföretagarCentrum skall vara neutralt i förhållande till sina intressenter. 7) NyföretagarCentrums styrelse skall huvudsakligen bestå av representanter från lkalt näringsliv. 8) Finns risk för att punkterna inte följs skall möte ske mellan representanter för NyföretagarCentrum Sveriges ch NyföretagarCentrums styrelse. Kvalitetsarbetet är förankrat i NyföretagarCentrum Sveriges styrelse sm målsatt ch frtlöpande följer kvalitetsarbetet bl.a. genm följande fem nyckeltal Marknadsandel Nöjd-Kund-Index, NKI Överlevnadsgrad efter 3 år Kstnad per företagsstart Andel privat finansiering av ttal finansiering Mål NyföretagarCentrum Kalmarsund har sm mål till utgången av 2012 att möta 250 ptentiella entreprenörer, att bidra till 100 företagsstarter, att nå en rådgivningstakt m 25 nya entreprenörer per månad, att generera rådgivningstimmar (exkl. mentrskap), att etablera 20 mentrskap mellan nyföretagare ch erfarna företagare/ ledare, att bidra till match-making mellan företag ch entreprenöriella persner, att bygga lkala ch reginala nätverk till gagn för såväl nyföretagare sm för etablerade företagare samt för att bidra till att skapa gda betingelser för nyföretagande i reginen, att skapa attraktiva ch kunskapsuppbyggande mötesplatser för entreprenörer ch för andra intressenter, att ha en minst 30 samarbetspartners sm representerar en bredd i näringslivet ch i samhället, att ha inlett samtal m spridning av verksamheten till Nybr, Emmabda, Mönsterås, Högsby ch Trsås. att bidra till skapandet av ett reginalt innvatnssystem. Strategier Marknad ch kunder NyföretagarCentrum Kalmarsunds marknad mfattar gegrafiskt Kalmars ch Ölands kmmungränser. Telefn E-pst Webb

3 3 NyföretagarCentrum Kalmarsund vänder sig till alla sm har en företagsidé sm man trr på ch sm är engagerad, dvs. till blivande entreprenörer. Dessa entrepren örer kan delas in i två huvudsakliga grupper: Entreprenörer sm vill starta nya företag. Entreprenörer sm vill köpa/ ta över befintliga företag. Den senare gruppen innefattar generatinsskiften i företag, ett sammanhang sm kmmer att bli allt vanligare. NyföretagarCentrum Kalmarsund avser att i samarbete med partner s aktivt bidra till att dessa generatinsskiften blir lycksamma. NyföretagarCentrum Kalmarsund kan ckså genm sitt nätverk aktivt bidra till match -making mellan företag sm söker entreprenöriella persner sm av lika anledningar slutligen väljer att avstå från att starta eget. Kunderna sm besöker NyföretagarCentrum runt m i Sverige har följande karaktäristika: Kmmer för att bli startklar Har en idé, en dröm ch vill bestämma själv 52,5 prcent kvinnr 25 prcent upp till 30 år 19 prcent över 50 år 20 prcent födda utmlands Marknadsföring Att lyckas nå ut till målgrupperna är kritiskt för att verksamheten ska bli framgångsrik. Detta sker huvudsakligen genm samarbetspartners, eget ch andras nätverk, annnsering, webbsidr ch blggar, sciala medier, mässr ch knferenser samt genm pininsbildning. NyföretagarCentrum Kalmarsund sitter inte passivt stilla på kntret, utan söker aktivt upp entreprenörerna. Vi deltar gärna i aktiviteter hs våra samarbetspartners, t.ex. genm att vid valda tillfällen finnas på plats på bankernas kntr. På Öland kmmer rådgivningen att utföras på plats från Löttrp i nrr till Mörbylånga i söder. I samarbete med Kalmar Science Park ch Drivhuset planeras gemensamma aktiviteter med en gemensam målsättning att göra Smålandsgatan 26 i Kalmar till en fkalpunkt för nya företagare ch att slussa persner rätt mellan ss. En gemensam aktivitet är att tillsammans skapa en radmap till företagarrådgivning ch företagarstöd i reginen. Denna radmap kan sedan spridas brett bland samarbetspartners ch andra intressenter ch bidra till att flera ptentiella entreprenörer får rätt infrmatin ch därmed hittar rätt. Samarbetspartners ch nätverk Verksamheten är helt berende av sina samarbetspartners ch sitt nätverk. Förtrende måste byggas hs såväl näringsliv sm ffentlig sektr. Detta sker huvudsakligen genm Telefn E-pst Webb

4 4 att löpande infrmera m verksamheten, att aktivt erbjuda samarbetspartnerna stöd ch kunskapsuppbyggnad i nyföretagarfrågr ch entreprenörskap, i första hand tillfråga samarbetspartnerna m intresse för att delta i NyföretagarCentrums verksamhet, sm t.ex. mentrskapsprgrammet, samt att erbjuda samarbetspartnerna intressanta nätverk ch expneringsytr mt blivande företagare ch övriga samhället. I fråga m samarbetspartners från näringslivet är den enskilt viktigaste gruppen affärsbankerna ch ALMI Företagspartner. Utan en bred representatin från bank ch finans saknar NyföretagarCentrum nödvändig förankring. Med denna sektr väl representerad kan sedan stöd sökas i breda lager, revisinsbyråer ch lika servicenäringar högt på önskelistan. Mediapartners är ckså eftersträvansvärt i syfte att få barters för annnsering. På samma sätt är det helt avgörande att kmmunerna finns med från ffentlig sektr. Med kmmunerna i ryggen bör stöd sökas hs Reginförbundet, Kalmar läns landsting ch ev. myndigheter. Målet är att få stöd för verksamheten i så breda lager sm möjligt, varför strategin blir att kartlägga reginens huvudnäringar ch söka relevanta sammanhang för att aktivt infrmera m verksamheten. I kartläggningsarbetet bör framgångsrika entreprenörer sm kan tjäna sm förebilder försöka identifieras. Arbetet bör utföras med stöd från befintliga samarbetspartners. Styrelse Styrelsen är en viktig del i upp byggnaden av NyföretagarCentrums nätverk ch för att signalera stöd för verksamheten. Därför bör styrelsen vara förhållandevis str ch balanserad i fråga m kön, ålder ch representatin. Inslaget av rdinära styrelsefrågr kmmer vara mindre med hänvisn ing till verksamhetens begränsande balansmslutning. Istället kmmer strategiska utvecklingsfrågr stå i centrum. För att effektivt kunna hantera ckså de frmella styrelsefrågrna bör ett arbetsutsktt (AU) ges ett särskilt mandat. Framgångsfaktrer Framgångsfaktrerna för NyföretagarCentrum Kalmarsund är i huvudsak dessa: Den strukturerade rådgivningen med affärsplanen i centrum Rådgivning av etablerade företagare till blivande företagare Stra lkala ch reginala nätverk Finansiellt stöd ch ideellt engagemang Kntinuerlig mätning ch uppföljning av kvalitet ch nyckeltal Förutsättningarna för att etablera ett framgångsrikt ch uthålligt NyföretagarCentrum Kalmarsund synes gda. Men den slutliga framgången avgörs sist ch slutligen av hur många blivan de företagare sm faktiskt söker sig till NyföretagarCentrum ch efterfrågar dess rådgivning. Denna verksamhetsplan sträcker sig till utgången av 2012, vilket bör vara en lämplig tidsperid för att kunna utvärdera resultatet. Telefn E-pst Webb

5 5 NyföretagarCentrum behövs För att Sverige har en låg andel nyföretagare För att nya arbetstillfällen skapas i nya företag För att det är nödvändigt att stärka entreprenörskapet För att vi kan bidra till mångfald i näringslivet För att alltfler vill starta eget Bli samarbetspartner till NyföretagarCentrum Kalmarsund Affärsnytta Möt nya kunder Bygg långsiktiga relatiner med ptentiella kunder på ett tidigt stadium Expnera nya prdukter ch tjänster i rätt sammanhang ch med rätt spridning Delta i kampanjer ch aktiviteter Få tillgång till expertis m nyföretagarfrågr ch entreprenörskap Pröva nya prdukter ch tjänster på en intressant målgrupp Bygg renmmé ch få tillgång till ett psitivt laddat ch natinellt varumärke Allmännytta ch samhällsinsats Bidra till nyföretagande ch entreprenörskap Bidra till lkal/ reginal tillväxt, företags- ch samhällsutveckling Kstnadseffektivt ch resultatinriktat arbete Nätverk Tillgång till unika nätverk ch stra kntaktytr lkalt, reginalt ch natinellt Delta i exklusiva knferenser ch seminarier NyföretagarCentrum ett av Eurpas mest framgångsrika initiativ inm Crprate Scial Respnsibility (CSR) Telefn E-pst Webb

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag

- Är du entreprenör? En studie om hur rådande normer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hos kvinnor som vill starta företag - Är du entreprenör? En studie m hur rådande nrmer kring entreprenörskap påverkar meningsskapandet hs kvinnr sm vill starta företag Kandidatuppsats i Industriell ch finansiell eknmi Handelshögsklan vid

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län.

Rapport 2006:21. Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Rapport 00: Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län. Innehåll. Sammanfattning.... Genomförande.... Sammanfattning resultat..... Tyngdpunkt i startfasen.....

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ...

Möteshandlingar. Årsmöte.2012. 24/372012. KFUM.Umeå. ... Möteshandlingar.. Årsmöte.2012...... 24/372012. KFUM.Umeå... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sverk!Västerbtten!!!!!!!!!!!!!!!Eknmistråket!6,!907!30!Umeå!!!!!!!!!!!!!!!Epst:!vasterbtten@sverk.se! Dagrdning

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer