~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt"

Transkript

1 Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad för prjektstart: Å r cb månad för prjektavslut: Status: Nytt l Tidigare beslut: Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan Med stöd i genmförd förstudie "Mötesplats fr de gröna näringarna", vill man nu inleda ett klusterarbete. Tillsammans med LRF står följande verksamheter bakm ansökan fmansiellt: Jrdbruksverket, Elmia ch lönköpings kmmun. Under etapp l vill man närmare genmlysa frutsättningarna fr en klusterbildning, ch ett av målen är att samla in minst 30 avsiktsförklaringar från lika intressenter inf6r en frtsatt satsning i etableringen av klustret. A nsökans kppling till delstrategier enligt R eginala u tvecklingsstrategin, RUS En satsning på de "gröna näringarna" ligger väl i linje med RUS:ens delstrategier dels sm en fr reginen betydande näringsgren såväl ur jrd- ch skgsbrukssynpunkt men även kpplat till t.ex. besöksnäringen sm är nära frknippad med derma sektr. Likaså bidrar detta ckså till det hållbara samhället. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS Kunskap ch kmpetens: Knununikatiner: lnnvatin: Klimat ch energi: Attraktivitet: Glbalisering: Reginal kraftsamling ch ledarskap: ~ Psitiv O Psitiv ~ Psitiv ~ Psitiv ~ Psitiv ~ Psitiv 181 Psitiv O Neutral 181Neutral O Neutral O Neutral O Neutral O Neutral O Neutral O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: l

2 Referens Mikael Gustafssn 6'~6 9A9 JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 2(3} Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp Av den ttala finansieringen står Reginförbundet för 22,7% ch även tillsammans med Länsstyrelsen uppgår den ffentliga stödandelen till under hälften (45,5%). Förslag till särskilda villkr för beslut I de aktiviteter sm kmmer att genmföras under etapp l, förutsätter Reginförbundet att dessa i allt väsentligt kmmer att riktas mt enskilda näringsidkare, för att fånga deras behv ch engagemang inför en frtsatt klusterbildning. Deltagadistr skall bifgas ansökan m utbetalning. Ansökt belpp kan kmma att reduceras m inte enskilda näringsidkare inbjudits eller deltagit i planerade aktiviteter. Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december innevarande år, annars kan prjektbidraget förfalla. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd persnal (m kstnad för den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginförbundet att stryka kstnaden. Mall för friställningsintyg flnns på hemsidan. Medelsbeslut Ett-årigt medelsbeslut År kr 1:1-medel Utbetalningsprgns År 2014 beräknar vi att betala ut: kr. År 2015 beräknar vi att betala ut: kr. lg Natinell strate~sk priritering Natinell ämneskategrisering

3 Referens Mikael Gustafssn ~,,..,~, JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 3{3) Finansiering Budgeten fr prjektet ser ut sm fljer: År År Kstnader Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: År 20 Ttalt Lönekstnad per timme: Externa tjänster Lkalksmader Investeringar (gäller inte medel från ReginfOrbundet) Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader l Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa l Finansiär Reginförbundet Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Jrdbruksverket Lantbrukarnas Eknmi AB, LRF ElmiaAB lönköpings kmmun Summa l År År l l År 20 Ttalt Förutsättningar fr beslutet Reginfrbundets riktlinjer samt handledning för ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

4

5 .f~ 9~,. JÖNKÖPINGS LÄN AN K O Nl (\l _,..., - " : i:... i i.. l Dr. r i?./.1.(( Blankettversin Antal sidr 1 (1 O) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u ppg1 er m prje. kt e t Prjektnamn Gröna näringarnas kluster Etapp l Prjektperid till Sökt belpp från Reginförbundet (ttalbelpp) Ttalkstnad l Uppgi ft er m sökande Prjektägare E-pst Lantbrukarnas Eknmi AB gunnar.lanscmirf.se Pstadress Telefn Bx Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir ~Bankgir Är sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 1:81 Ja O Nei. OJaD Nei.... Arbetsställenummer enligt Stat1shska centralbyrån (Tfn ) p r je. ktl e d are Namn Tillsätts vid beviljad finansiering E-pst Telefn Mbiltelefn Eknmi h antering Namn Telefn Hans Fredrikssn E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget s ka bifgas (se bilaga) inchef JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress Bx 255, SE Jönköping J Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: ) Fax: ) E-pst

6

7 tf'&.,~, JÖNKÖPINGS LÄN Blankettversin Antal sidr 1(10) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u 'ft. kt 1ppg1 er m prje et Prjektnamn Gröna näringarnas kluster Etapp l Prjektperid ti l2-3l Sökt belpp från Reginförbundet (ttalbelpp) Ttalkstnad l u 1ppg1 er m s " k an d e Prjektägare E-pst Lantbrukarnas Eknmi AB Pstadress Telefn Bx Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir l Bankgir Är sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Galler ansökan medfinansiering för EU-stöd? [g! Ja D Nej.. O Ja D Nej.. Arbetsställenummer enligt StatJsllska centralbyrån (Tfn ) p r Je. ktl e d are Namn Tillsätts vid beviuad finansiering E-pst Telefn Mbiltelefn Ek nm1 'h an t enng. Namn Telefn Hans Fredrikssn E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Underskrift av behörig att företräda sökanden Underskrift Namnförtydligande Gunnar Lans, Reginchef Ort ch datum l Jönköping JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress. Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst

8 ~~ 9A9 JONKOPINGS LÄN Blankettversln Antalsidr 2(10) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjektnamn l Gröna näringarnas kluster etapp l Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Gröna näringarnas aktörer vill utveckla ett framgångsrikt kluster baserat på reginens unika förutsättningar ch branschens nyckelrll i framtidens hållbara samhälle. Området har unika möjligheter ch förutsättningar med många rretag, myndigheter, prduktin ch kmpetens kring de gröna näringarna ch företagande på landsbygden. Målet är att identifiera behv ch ptential för hållbar tillväxt ch genm mdem klusterbildning stärka knkurrenskraften för företag ch reginen. Det gör att l önköpings län förknippas med kreativa ch utvecklande gröna näringar där reginens företagande, reginala maträtter, livsmedels-, skgs- ch energiprduktin hamnar i centrum ch lckar internatinellt intresse. Det innebär stärkt attraktinskraft sm ger den reginala arbetsmarknaden ett utvecklat funktinssätt. Målsättningen är att branschens aktörer tillsammans säljer in en identitet för klustret kring de gröna näringarna sm hitintil ls varit känt eller synligt för många. Genm att lyfta upp allt psitivt sm händer inm klustret sätts en identitet på klustret vilket möjliggör att fler ansluter sig ch att klustret ökar i kraft ch synlighet. Genm ökad attraktinskraft kmmer klustret nå synlighet både natinellt ch internatinellt. I prjektet skall en plan för frtsatt finansiering göras ch en plan för det frtsatta utvecklingsarbetet. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) De gröna näringarnas kluster skapar attraktinskraft ch bidrar till att reginen bildar ett nav ch en samlingsplats för gröna aktörer. Klustret utgör ett expansivt centrum for mat, upplevelser, rådgivning, utbildning, ffentlig förvaltning, frskning, livsmedels-, skgs- ch energiprduktin. Kunskap ch utveckling sker i samverkan med natinell ch internatinell expertis. Kreativitet, kmpetens ch prdukter från klustret efterfrågas av fretagare, myndigheter ch rganisatiner i Sverige ch övriga världen. Prjektet visar den utnyttjade ptential sm finns samt föreslår lösningar ch frmer för ett kluster. -!Klustret består av flera öppna mötesplatser Ciar prducenter, förädlare, kunder cfi andra med intressen i de gröna näringarna träffas ch där kunskap, innvatin ch förnyelse uppstår genm möten mellan människr med lika spetskmpetenser. Möten sm leder till ökad frsäljning, kmpetens, investeringar, frskning ch effektivitet. Mål (Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Klustrets identitet är tydlig för intressenter 30 intressenter deklarerar sitt intresse att vara delaktiga i klustret ch tecknar avsiktsfrklaring En plan för frtsatt finansiering av klustret ch utvecklingsarbete JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255. SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18A Tel: Fax: E-pst

9 _,,,. 9A9 JÖNKÖPINGS LÄN Blankettversin Antal sidr 3(10) M ålgrupp (Vem/vilka vander sig prjektet till?) Prjektet vänder sig till aktörer, företagare ch andra rganisatiner sm har en bas eller anknytning till jrd, skg, vatten, miljö ch landsbygdens utveckling. Dessa aktörer benämns gröna aktörer. Landsbygdens företagare Aktörer sm utvecklar företagande Myndigheter Utbildnings- ch frskningsaktörer Branschrganisatiner ch föreningar Genmförande (Hur ska prjektet genmföras. vilka aktiviteter är planerade?) Utvecklingen av klustret kmmer ske etappvis ch det sm nedan beskrivs är etapp l. För att nå målen krävs att budskapet m ett intressant kluster når ut. Därför är det viktigt att förstärka ch synliggöra klustret samt dess identitet. För att nå ut behövs bra kmmunikatin ch även en tydlig klusteridentitet sm förmedlas. Budskapet m gröna näringamas kluster förmedlas där människr möts, möten sm kan vara arrangerade av prjektet ch andra möten. Genm att sälja in attraktinskraften med gröna näringens kluster bildas en skara aktörer sm vill vara delaktiga i att frma framtiden för Gröna Näringamas Kluster. Förstärka ch synliggöra klustret ch dess identitet Kmmunikatin Bygga en identitet i klustret Det finns en täthet av företag ch det finns ett samarbete bland aktörer sm jbbar inm ch kring de gröna näringarna i reginen sm är unik. Hitintills har man inte benämnt denna kncentratin av samverkan inm de gröna näringarna sm ett kluster. Inledningsvis startar prjektet med att ta fram kmmunikatinsmaterial sm synliggör klustret ch dess aktörer ch visar hur lönköpings län utgör navet för de gröna näringarna, visar allt sm är unikt. Det är ckså viktigt att kmmunicera nyttan med ett kluster ch påvisa hur samverkan kan stärka företagande!, frskning, innvatin ch utveckling. Kmmunikatin kmmer att vara en viktig del i prjektet sm sker med både intern ch extern infrmatin. Internt sker kmmunikatin mellan de gröna näringarnas aktörer för att sm tidigare nämnts synliggöra det sm redan finns samt samla in ch förmedla nya ideer ch synpunkter från aktörer sm engagerar sig i gröna näringarnas kluster. Extern infrmatin till aktörer sm ännu inte är samverkanspartners men sm ses sm viktiga aktörer för att stärka klustret ch tillföra expertis ch kmpetens. Via kmmunikatin synliggöra reginens attraktinskraft ch föra ut budskapet m klustrets ptential ch möjligheter både natinellt ch internatinellt. Synliggöra kraften sm ska attrahera människr, investeringar, kunskap, innvativa ideer ch energi i klustrets verksamheter. Inm ramen för attraktinskraft ingår att attrahera en jämställd ch mångfald JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst

10 tit JÖNKÖPINGS LÅN Blankettver.in Antal sidr 4{10) bland prjektets deltagare ch vara en välkmnande plats att vända sig till fr de sm är intresserade av prdukterna från de gröna näringarna. En webbsida startas upp, kmmunikatin sker ckså via twitter ch andra digitala medier. Prjektets kmmunikatör kmmer att samarbeta med kmmunikatörer hs intressenterna för att nå ut till så många sm möjligt. Låta nätverk ch människr träffas Arrangera nätverksmöten Visa upp den mångfald av aktiviteter sm finns i klustret A vsiktsf6rklaring undertecknas med 30 aktörer Kntaktnätverk är en byggsten i alla kluster därfr anrdnas nätverksmöten där persner i branschen lär känna varandra bättre. Nätverksmötena kan ske i frm av rganiserade mingel, after wrk med reginala livsmedel, wrkshps, kunskapsföreläsning av välkända prfiler fr klusterskapande eller liknande. Genm nätverksmöten kan infrmatinen m klustret spridas, fler ansluta sig till klustret ch vik1:ig infrmatin samlas in fr att stärka klustrets kmpetens ch expertis. Representatin på andra tillställningar än klustrets egna är ckså viktigt såsm exempelvis arbets- ch branschmässr. Sm en del i nätverkandet skall prjektet sprida den mångfald av aktiviteter sm sker inm klustret, exempelvis kan inbjudningar chplatsannnser publiceras på prjektets hemsida ch twitter. AHa pågående ch framtida insatser, prjekt, rganisatiner ch företag sm anser sig finnas i målgruppen välkmnas med öppna armar till klustret. Det är genm samarbete sm synergieffekter skapas. A vsiktsfrklaring För att kmma vidare i etapp 2 krävs att fler aktörer visar en vilja att ingå i ett grönt kluster. Målsättningen är att 30 intressenter tecknar en avsiktsfrklaring. Det finns flera intressenter från tidigare frstudie ch följande arbetsgrupper, resterande aktörer framträder genm prjektets nätverksmöten. Skapa en plan fr etapp 2 Hitta möjliga lösningar på framtida finansiering av klustret Utarbeta en plan fr verksamhet i etapp 2 För a,..,tt,..,t... å-=e=tt""ti'aögltvat kluster behvs en p1an fr finansiering av klustrets fraurtida etapperclr verksamhet. Detta kmmer ske tillsammans med de sm aktivt visar intresse av att ingå i klustret såsm via avsiktsfrklaringen. Planen skall grunda sig på den reginala utvecklingsstrategin, reginala handlingsplanen för landsbygdsprgrammet ch önskemål från gruppen for klusterintressenter ch på nätverksmöten. Gruppen fr klusterintressenter Or anisatiner sm tecknar en avsiktsfrklarina kmmer att in å i en arbets sm lämnar JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress Västra SI.Oigatan 18 A T et: Fsx: E-pst:

11 ~'&.,~, Blankettversin JÖNKÖPING$ LAN Antal sidr 5(10) fårslag till klustrets framtida verksamhet i etapp 2 ch framåt. Chefsträffar Regelbundna chefsträffar arrangeras mellan flera av de gröna aktörernas företrädare. Detta frum behöver användas av prjektet sm förankring för frågr sm rör klustrets framtida utveckling. Chefsträffarna bör användas av prjektet för att öka de laktigheten ch förankringsprcessen hs de gröna aktörerna i en klusterverksamhet Prjektavgränsningar Prjektet avgränsar sig till att inrikta sig till de gröna näringarna ch att vara ett kluster beläget i lönköpings län. Dck välkmnas besökare ch samarbete från aktörer utanför de gröna näringarna ch utanför det gegrafiska mrådet. Chefsträffarna är ett fristående initiativ sm ej arrangeras av prjektet. Riskanalys ch åtgärder Risk: Brist på intresse från gröna aktörer att vara delaktiga. Sannlikhet: LÅG F öresiageni genmförd åtgärd: finns inget intresse trts att ptentialen har förmedlats så bör man överväga m klusterinitiativet skall frtsätta. Låg sannlikhet eftersm flertalet aktörer är invlverade sedan frstudien m mötesplats. Risk: Flera lika viljr ch tankar kring klustret gör att arbetet drar ut på tiden Sannlikhet: MEDEL Föreslagen/genmförd åtgärd: Prjekttiden är krt med flera leveranser. Med en stark prjektledare ch med möten där man har chansen att diskutera önskemål minskar risken av förseningar. Genmförande rller Prjektägare Styrgrupp består av finansiärer Referensgrupp Prjektledare Prjekteknm Kmmunikatör LRF lönköpings länsförbund Ordförande Gunnar Lans, Övriga deltagare tillsätts vid beviljande ch Chefsträffarna Tillsätts vid beviljande Hans Fredrikssn, LRF Knsult Tillsätts vid beviljande Hur ska prjektet förvaltas Resultat av "gröna näringarnas kluster- etapp l", kmmer ligga till grund för etapp 2, detta under förutsättning att resultatet är gynnsamt ch förutsättningarna finns för nästa steg. Prjektägaren förvaltar kmmunikatinsmaterial ch annat material för överlämning till etapp JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress Bx 255, SE Jnköping l Besöksadress: Våstra Strgatan 18 A Tel: Fax: l E-pst

12 ~~ 4fA9 JÖNKÖPINGS LÅN Blankettversin Antal sidr 6(10) l 2. Om det inte blir en frtsättning kmmer material att avvecklas. Tidplan (Ange nar i tiden prjektet ska genmföras samt vilka aktiviteter sm ska ske) Anställa prjektledare ch skapa en kmmunikatinsplan ch tillhörande kmmunikatinsmateria Nätverksmöten Plan fr fmansiering ch framtida utvecklingsarbete slutrapprt ch utvärdering Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den reinala utvecklingsstrategin sm du kan ladda ner på Förprjekteringen knyter an till framgångsfaktrerna i RUS enligt nedan. Gröna näringarna kan med hjälp av klustret bredda ch göra branschen mer kunskapsintensiv genm samarbete exempelvis med frskning ch utbildningsrganisatiner. Knkret kan det innebära att marknadsfra lönköpings län sm jrdbrukshuvudstaden där flertalet attraktiva jbb inm flera lika företag fmns inm de gröna näringarna, det utvecklar funktinen i den reginala arbetsmarknaden sm ökar rörligheten. Ett kluster behöver vara öppet fr alla intresserade vilket skapar en inkluderande ch tlerant miuö, öppen innebär ckså öppen för ny kunskap ch öppen llir att dela med sig av kunskap vilket skapar möjligheter fr tillväxt. Triple-helix mdellen kmbinerar frskning, näringsliv ch myndigheter vilket är en metd sm gynnar innvatin. Möten mellan människr såsm i ett kluster leder ökad kunskap, ökat samarbete ch nya synsätt. Det är i de gröna näringarna sm svaren på energimställningen finns, genm ett kluster kan nya nätverk, affärer ch möjligheter öppna sig vilket gynnar klimatet ch förnyelsebar energi. Ett kluster skapar fler förutsättningar, större kntaktnät ch därmed ökade möjligheter att binda kntakter glbalt. Redan irman klusterprjektet har börjat har det lett till en medansökan till ett internatinellt frskningsprjekt inm mjölkbranschen. Själva klustertan:l<en bygger på att fiet:a-aktörer går samman i en viljeinriktning nämligen att utveckla ch synliggöra de gröna näringarna i länet. Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket satt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhalsa samt iämstalldhet) Mångfald ch integratin En framgångsfaktr i klustermiljö är öppenheten. Oavsett vem man är eller var man kmmer ifrån är det möjligt att kmma i kntakt med rätt persner. För gröna näringamas kluster irmebär mångfald ch öppenhet att kunskapsutbyte sker mellan lika praktiker ch teretiker med lika synsätt ch prblemställningar. Att ta tillvara på lika människrs bakgrund ch JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Stlgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

13 6~,, ~, Blankettversin JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidr 7(10) ptential skapar ett mervärde till prjektet ch dess resultat. Gröna näringens kluster skall stå för en öppenhet ch välkmnande kultur. Samarbete med andra internatinella kluster gör att gränser suddas ut. Jämställdhet (kön ch ålder) Ökad jämställdhet kan bidra till tillväxt genm att attrahera människr ch investeringar. För att skapa ett attraktivt kluster sm är knkurrenskraftigt måste både kvinnrs ch mäns, unga ch äldres, kunskaper ch ideer tas tillvara. För prjektet Gröna näringarnas kluster innebär jämställdhetskriterierna en balanserad köns- ch åldersfördelning bland deltagarna. Aktiviteter inm prjektet är att rekrytera kmpetenser med blandad bakgrund till arbetsmrådena i den mån det är möjligt. Miljö De gröna näringarna är en del av lösningen för att kmma tillrätta med dagens glbala miljöutmaningar när det gäller livsmedel, klimat ch energi. Det är gröna näringarna sm prducerar förnyelsebar energi, miljömässigt hållbara byggmaterial ch livsmedel. Det är en mö j tighet att klustret i framtiden leder till aktiviteter sm på ett eller annat sätt avhjälper några av de miljöprblem sm uppstår i samhället. Det kan röra sig m teknik, varu- eller tjänsteurveckling. Prjektet beaktar miljöaspekterna i verksamhet ch agerande. Ordinarie verksamhet- prjekt (Specificera vad sm är särskiljande ch unikt) Ett klusterinitiativ bygger på att skapa mötesplatserna där kntakter, nya möjligheter ch samarbeten finns. Deltagande rganisatiner har ftast ett linjearbete att delta på mötesplatserna där kntakter, nya möjligheterna ch samarbeten finns, det vill säga ett kluster. Det är den stra skillnaden mellan rdinarie verksamhet ch prjektets verksamhet. Ett kluster är ett långsiktigt initiativ sm kräver extrardinära insatser. Prjektägaren har inte resurserna att ensamma dra ett klusterinitiativ. Inm prjektägarens huvuduppdrag finns fem punkter; 1. Underlätta de plitiska förutsättningarna för gröna näringen, lkalt, reginalt, natinellt ch internatinellt. Klustret kmmer inte att arbeta med plitiska påverkan. 2. Opininsbildning för de gröna näringarna Att skapa synlighet för de gröna näringarna genm ett kluster är extrardinärt ch finns inte i prjektägarens rdinarie resurser eller verksamhet. Klustret skapar mötesplatsen ch en samlingspunkt, deltagarna ansvar själva med att nå ut med sina respektive budskap. Att flera aktörer står på samma plattfrm med liknande budskap gör att effekten blir starkare. 3. LRF ska arbeta för att ungdmar gör sina studie- ch yrkesval till de gröna näringarna. Barn ch ungdmskmmunikatin är av str vikt. Klustret kan kmma att föm1edla möjligheterna för kvalificerade arbeten ch attrahera JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Sx 255, SE JnköPtng!Besöksadress Västra Strgatan 18 A Tel: Fax; E-pst:

14 Oatum ~~ 'PA9 JÖNKÖPINGS LÅN Blankettversln Antal sidr 8(10) arbetskraft. Att framhäva naturbruksgymnasium är inte en uppgift för ett kluster. 4.Ge medlemmar stöd i utvecklingen av sina företag Ett klusterinitiativ är en kraftig nivåhöjning från aktörernas linjeverksamhet med företagsutveckling till kunder, medlemmar ch brukare. Nya möjligheter öppnas, fler samverkanspartners, bättre samrdning. Klustret öppnar dörrar sm i dagsläget är stängda för enskilda aktörer på grund av begränsade kntaktnär ch begränsade resurser. 5. Lkalt arbete där kreativa mötesplatser erbjuder kmpetens, kunskap sm förmedlas till en bred krets förtrendevalda inm LRF. Det sista uppdraget beskriver mötesplatser sm sker i LRFs medlemsrganisatin på lkalnivå. Klustret skall vara mötesplatser för en bredare grupp än en enstaka klusteraktörs medlemmar. Klusterinitiativet ska inte vara knutet till en enstaka rganisatin såsm prjektägaren. Deltagarna i ett kluster är ägarna av ett kluster. Spridning (Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) Prjektet inleds med att upprätta en kmmunikatinsplan sm skall genmföras under prjektet. I kmmunikatinsplanen beskrivs budskapen, målgrupperna, hemsida, sciala medier ch hur marknadstoring av klustret ska genmföras. Flera lika aktörer ingår i prjektet vilket gör att tillgången till flera lika kmmunikatinskanaler öppnar sig, prjektets kmmunikatör kmmer att samspela med intressenternas egna kmmunikatinskanaler. Prjektets hemsida ch sciala kanaler kmmer att sprida infrmatinen m vad sm händer. Enklare intervjuer med deltagare i prjektet används för att slututvärdera förprjektet Fkus under dessa intervjuer är hur väl alla kände sig invlverade, bur arbetet utfördes ch hur väl resultaten är förankrade, dessutm kmmer utvärderingen att ta upp de hrisntella kriterierna såsm prjektets fkus på miljö, jämställdhet ch mångfald. Utvärderingen utförs av prjektledaren. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress; Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress; Västra Strgatan 18 A Tel: Fax; E pst

15 ~,,. 9~~9 REG IONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN Blankettversin Antal sidr 9(10) K stnadsbudget* Kstnadsslag Ar 2014 Ar20l5 Ar 2016 Ar 2017 Ttalt Egen persnal {inkl. sciala avgifter) Antal timmar: Lönekstnad per timme: 527 Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader (specificera i bilaga) Summa kstnader l Intäkter - Summa(A) l l l Finansierin * Finansiär Ar 2014 Ar20l5 Ar2016 Ar20l7 Ttalt Reginförbundet i lönköpings län J rdbruksverket Länsstyrelsen i lönköpings län Lantbrukarnas Eknmi AB ElmiaAB lönköpings kmmun Summa (B) l l *Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm att använda!ab-tangenten mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (8). JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping!Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

16 .~~ 9A9 JÖNKÖPING$ LÅN Blankettversin Antal sidr 10{10) JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst

17 BUDGET prjektansökan reviderad kst prjektnamn (prjektnamnet måste börja med res kst) Tidsperid Gröna Näringarnas Kluster Kstnader Ln er Prjektledare }(mmtulilkatör Resr Indirekta kstnader Prjektledare }(rnrdlulil<atör. Investermgar k bar l l Jurnalnummer SJV Prjektnummer 2016 Summa Il ö vnga k s tn a d er Eknmisk redvisning Styrgrnpp Nätverksmöten Juridik - LOI avtal Slutseminarie Kstnader förknippade med medverkan på mässr eller likdan tcmmunikatins-material Enkel hemsida Summa faktiska kstnader: lo J l

18 BUDGET prjektansökan Jurnalnummer SN Prjektnummer Gröna Näringarnas Kluster l Finansiering k bar Summa p r Je. kt st ''d Reginförbtmdet l önköpings län :.~-t: :u Jrdbruksverket ,. ' Länsstyrelsen l önköpings län Pri va t me dfi manstenn g ::-~ :--!'- ~.-0 : ~' ,. ' : 560 Lantbrukarnas Eknmi AB Elmia AB A 75000,, I n täk ter 1 pr]. e k tet Delfaara vgifter 'b' -' '.. - #; - :.,..,.... vng ff en tr 1g me dfi manstermg lönköpings kmmun Summa faktisk finansiering: l l ~ ~ ~ - Sammanställning av prjektets ffentliga resurser, värderat belpp _ ' -.,.. Uppdaterad /IJ

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. industrin. skärteknikcentrum. Förstudie Referens O la Olssn ~'& Beteckning l/tl6/ll }1/ ;v; f 9~, R13114 ~ Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Så vänder vi trenden - fler ungdmar till industrin Prjektägare: skärteknikcentrum

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖ PI NG$ LÄN. Näringslivets konkurrenskraf~lmar, Kronoberg och Jönköpings län ~ Regionförbundet i Kalmar län Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ Beteckning R13314 Antal sidr JÖNKÖ PI NG$ LÄN Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Näringslivets

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~,

.f'& Aktuella projekt och förslag till beslut .,~, .f'&.,~, JÖNKÖPING$ LÄN 2014-04-03 Antal sidr 1(1) Reginstyrelsen Aktuella prjekt ch förslag till beslut Arbetsutskttet fareslår Reginstyrelsen besluta enligt nedanstående: l. Gnsjöreginens näringslivsråd,

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr

~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Regionförbundet i Kalmar län 2015-01 2017-12 Pågående. 3 300 000 kr. 2 861 052 kr Referens Mikael Gustafssn ~,,. 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum 141106 Beteckning R12414 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Pr j ektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel

Anvisningar för utlysning av forskningsmedel MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd ch beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för inriktning av frskning Sara Brunnberg +4610-240 4087 sara.brunnberg@msb.se Anvisningar för utlysning av frskningsmedel

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om "Tillgänglighet till Hållbar lt".

Sala kommuns medfinansiering av länsgemensamt projekt om Tillgänglighet till Hållbar lt. ~S~l~ Bilaga KS 2013/240/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING MEDBORGARKONTORET 1(2) 2013-10-07 MISSIV StlVANA ENELO-JANSSON DIREKT: 0224-747601 SALA KOMMUN. Kmmunstvrelsens förvaltning 2013-10- 9 MISSIV

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom

Projekt #svenskrodd2020 barn och ungdom Svenska Rddförbundet Prjekt #svenskrdd2020 barn ch ungdm Mål med prjektet ch för svensk rdd Det arbete sm görs i prjektet syftar till att skapa en gemensam färdriktning där resan frtsätter långt efter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2015/971 REGLER FÖR CENTRUM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktin medarbetarprtalen.gu.se/styrdkument Rektr Gemensamma förvaltningen, Frsknings- ch innvatinskntret

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Teknikutveckling ur beställarperspektivså arbetar Teknikföretagen 20 november, 2013 Carla Schön Environmental Project Manager Corporate Legal

Teknikutveckling ur beställarperspektivså arbetar Teknikföretagen 20 november, 2013 Carla Schön Environmental Project Manager Corporate Legal Teknikutveckling ur beställarperspektivså arbetar Teknikföretagen 20 nvember, 2013 Carla Schön Envirnmental Prject Manager Crprate Legal Department Vilka är Teknikföretagen? Arbetsgivarrganisatin Arbetsrätt

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010

MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 MÅNGKULTURELL DIALOG AVRAPPORTERING VÅREN 2010 Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys frtsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kmmun ch Nacka församling inm följande fkusmråden: 1. Ökad dialg

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SWOT-analysen

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013

Regional kulturpolitik - Halland. Karlstad 4 mars 2013 Reginal kulturplitik - Halland Karlstad 4 mars 2013 Halland - den kulturplitiska grunden Genm att förstärka kulturens kraft i Halland ökar ckså attraktinskraften i bende ch stadsmiljöer. Människrs kreativitet

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Eurpeiska scialfnden w f ;ra n/ra r a rt ets m rfua /ew Ängelhlms kmmun Lilian Erikssn Agila Angelhlm Ostra vägen 2 26280 Angelhlm Beslutsdatum 2015-12-17 Diarienummer 2015100735 sid 1(3) Beslut m stöd

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer