~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt"

Transkript

1 Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad för prjektstart: Å r cb månad för prjektavslut: Status: Nytt l Tidigare beslut: Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan Med stöd i genmförd förstudie "Mötesplats fr de gröna näringarna", vill man nu inleda ett klusterarbete. Tillsammans med LRF står följande verksamheter bakm ansökan fmansiellt: Jrdbruksverket, Elmia ch lönköpings kmmun. Under etapp l vill man närmare genmlysa frutsättningarna fr en klusterbildning, ch ett av målen är att samla in minst 30 avsiktsförklaringar från lika intressenter inf6r en frtsatt satsning i etableringen av klustret. A nsökans kppling till delstrategier enligt R eginala u tvecklingsstrategin, RUS En satsning på de "gröna näringarna" ligger väl i linje med RUS:ens delstrategier dels sm en fr reginen betydande näringsgren såväl ur jrd- ch skgsbrukssynpunkt men även kpplat till t.ex. besöksnäringen sm är nära frknippad med derma sektr. Likaså bidrar detta ckså till det hållbara samhället. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS Kunskap ch kmpetens: Knununikatiner: lnnvatin: Klimat ch energi: Attraktivitet: Glbalisering: Reginal kraftsamling ch ledarskap: ~ Psitiv O Psitiv ~ Psitiv ~ Psitiv ~ Psitiv ~ Psitiv 181 Psitiv O Neutral 181Neutral O Neutral O Neutral O Neutral O Neutral O Neutral O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: l

2 Referens Mikael Gustafssn 6'~6 9A9 JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 2(3} Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp Av den ttala finansieringen står Reginförbundet för 22,7% ch även tillsammans med Länsstyrelsen uppgår den ffentliga stödandelen till under hälften (45,5%). Förslag till särskilda villkr för beslut I de aktiviteter sm kmmer att genmföras under etapp l, förutsätter Reginförbundet att dessa i allt väsentligt kmmer att riktas mt enskilda näringsidkare, för att fånga deras behv ch engagemang inför en frtsatt klusterbildning. Deltagadistr skall bifgas ansökan m utbetalning. Ansökt belpp kan kmma att reduceras m inte enskilda näringsidkare inbjudits eller deltagit i planerade aktiviteter. Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december innevarande år, annars kan prjektbidraget förfalla. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd persnal (m kstnad för den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginförbundet att stryka kstnaden. Mall för friställningsintyg flnns på hemsidan. Medelsbeslut Ett-årigt medelsbeslut År kr 1:1-medel Utbetalningsprgns År 2014 beräknar vi att betala ut: kr. År 2015 beräknar vi att betala ut: kr. lg Natinell strate~sk priritering Natinell ämneskategrisering

3 Referens Mikael Gustafssn ~,,..,~, JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 3{3) Finansiering Budgeten fr prjektet ser ut sm fljer: År År Kstnader Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: År 20 Ttalt Lönekstnad per timme: Externa tjänster Lkalksmader Investeringar (gäller inte medel från ReginfOrbundet) Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader l Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa l Finansiär Reginförbundet Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Jrdbruksverket Lantbrukarnas Eknmi AB, LRF ElmiaAB lönköpings kmmun Summa l År År l l År 20 Ttalt Förutsättningar fr beslutet Reginfrbundets riktlinjer samt handledning för ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

4

5 .f~ 9~,. JÖNKÖPINGS LÄN AN K O Nl (\l _,..., - " : i:... i i.. l Dr. r i?./.1.(( Blankettversin Antal sidr 1 (1 O) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u ppg1 er m prje. kt e t Prjektnamn Gröna näringarnas kluster Etapp l Prjektperid till Sökt belpp från Reginförbundet (ttalbelpp) Ttalkstnad l Uppgi ft er m sökande Prjektägare E-pst Lantbrukarnas Eknmi AB gunnar.lanscmirf.se Pstadress Telefn Bx Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir ~Bankgir Är sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 1:81 Ja O Nei. OJaD Nei.... Arbetsställenummer enligt Stat1shska centralbyrån (Tfn ) p r je. ktl e d are Namn Tillsätts vid beviljad finansiering E-pst Telefn Mbiltelefn Eknmi h antering Namn Telefn Hans Fredrikssn E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget s ka bifgas (se bilaga) inchef JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress Bx 255, SE Jönköping J Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: ) Fax: ) E-pst

6

7 tf'&.,~, JÖNKÖPINGS LÄN Blankettversin Antal sidr 1(10) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u 'ft. kt 1ppg1 er m prje et Prjektnamn Gröna näringarnas kluster Etapp l Prjektperid ti l2-3l Sökt belpp från Reginförbundet (ttalbelpp) Ttalkstnad l u 1ppg1 er m s " k an d e Prjektägare E-pst Lantbrukarnas Eknmi AB Pstadress Telefn Bx Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir l Bankgir Är sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Galler ansökan medfinansiering för EU-stöd? [g! Ja D Nej.. O Ja D Nej.. Arbetsställenummer enligt StatJsllska centralbyrån (Tfn ) p r Je. ktl e d are Namn Tillsätts vid beviuad finansiering E-pst Telefn Mbiltelefn Ek nm1 'h an t enng. Namn Telefn Hans Fredrikssn E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Underskrift av behörig att företräda sökanden Underskrift Namnförtydligande Gunnar Lans, Reginchef Ort ch datum l Jönköping JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress. Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst

8 ~~ 9A9 JONKOPINGS LÄN Blankettversln Antalsidr 2(10) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjektnamn l Gröna näringarnas kluster etapp l Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Gröna näringarnas aktörer vill utveckla ett framgångsrikt kluster baserat på reginens unika förutsättningar ch branschens nyckelrll i framtidens hållbara samhälle. Området har unika möjligheter ch förutsättningar med många rretag, myndigheter, prduktin ch kmpetens kring de gröna näringarna ch företagande på landsbygden. Målet är att identifiera behv ch ptential för hållbar tillväxt ch genm mdem klusterbildning stärka knkurrenskraften för företag ch reginen. Det gör att l önköpings län förknippas med kreativa ch utvecklande gröna näringar där reginens företagande, reginala maträtter, livsmedels-, skgs- ch energiprduktin hamnar i centrum ch lckar internatinellt intresse. Det innebär stärkt attraktinskraft sm ger den reginala arbetsmarknaden ett utvecklat funktinssätt. Målsättningen är att branschens aktörer tillsammans säljer in en identitet för klustret kring de gröna näringarna sm hitintil ls varit känt eller synligt för många. Genm att lyfta upp allt psitivt sm händer inm klustret sätts en identitet på klustret vilket möjliggör att fler ansluter sig ch att klustret ökar i kraft ch synlighet. Genm ökad attraktinskraft kmmer klustret nå synlighet både natinellt ch internatinellt. I prjektet skall en plan för frtsatt finansiering göras ch en plan för det frtsatta utvecklingsarbetet. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) De gröna näringarnas kluster skapar attraktinskraft ch bidrar till att reginen bildar ett nav ch en samlingsplats för gröna aktörer. Klustret utgör ett expansivt centrum for mat, upplevelser, rådgivning, utbildning, ffentlig förvaltning, frskning, livsmedels-, skgs- ch energiprduktin. Kunskap ch utveckling sker i samverkan med natinell ch internatinell expertis. Kreativitet, kmpetens ch prdukter från klustret efterfrågas av fretagare, myndigheter ch rganisatiner i Sverige ch övriga världen. Prjektet visar den utnyttjade ptential sm finns samt föreslår lösningar ch frmer för ett kluster. -!Klustret består av flera öppna mötesplatser Ciar prducenter, förädlare, kunder cfi andra med intressen i de gröna näringarna träffas ch där kunskap, innvatin ch förnyelse uppstår genm möten mellan människr med lika spetskmpetenser. Möten sm leder till ökad frsäljning, kmpetens, investeringar, frskning ch effektivitet. Mål (Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Klustrets identitet är tydlig för intressenter 30 intressenter deklarerar sitt intresse att vara delaktiga i klustret ch tecknar avsiktsfrklaring En plan för frtsatt finansiering av klustret ch utvecklingsarbete JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255. SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18A Tel: Fax: E-pst

9 _,,,. 9A9 JÖNKÖPINGS LÄN Blankettversin Antal sidr 3(10) M ålgrupp (Vem/vilka vander sig prjektet till?) Prjektet vänder sig till aktörer, företagare ch andra rganisatiner sm har en bas eller anknytning till jrd, skg, vatten, miljö ch landsbygdens utveckling. Dessa aktörer benämns gröna aktörer. Landsbygdens företagare Aktörer sm utvecklar företagande Myndigheter Utbildnings- ch frskningsaktörer Branschrganisatiner ch föreningar Genmförande (Hur ska prjektet genmföras. vilka aktiviteter är planerade?) Utvecklingen av klustret kmmer ske etappvis ch det sm nedan beskrivs är etapp l. För att nå målen krävs att budskapet m ett intressant kluster når ut. Därför är det viktigt att förstärka ch synliggöra klustret samt dess identitet. För att nå ut behövs bra kmmunikatin ch även en tydlig klusteridentitet sm förmedlas. Budskapet m gröna näringamas kluster förmedlas där människr möts, möten sm kan vara arrangerade av prjektet ch andra möten. Genm att sälja in attraktinskraften med gröna näringens kluster bildas en skara aktörer sm vill vara delaktiga i att frma framtiden för Gröna Näringamas Kluster. Förstärka ch synliggöra klustret ch dess identitet Kmmunikatin Bygga en identitet i klustret Det finns en täthet av företag ch det finns ett samarbete bland aktörer sm jbbar inm ch kring de gröna näringarna i reginen sm är unik. Hitintills har man inte benämnt denna kncentratin av samverkan inm de gröna näringarna sm ett kluster. Inledningsvis startar prjektet med att ta fram kmmunikatinsmaterial sm synliggör klustret ch dess aktörer ch visar hur lönköpings län utgör navet för de gröna näringarna, visar allt sm är unikt. Det är ckså viktigt att kmmunicera nyttan med ett kluster ch påvisa hur samverkan kan stärka företagande!, frskning, innvatin ch utveckling. Kmmunikatin kmmer att vara en viktig del i prjektet sm sker med både intern ch extern infrmatin. Internt sker kmmunikatin mellan de gröna näringarnas aktörer för att sm tidigare nämnts synliggöra det sm redan finns samt samla in ch förmedla nya ideer ch synpunkter från aktörer sm engagerar sig i gröna näringarnas kluster. Extern infrmatin till aktörer sm ännu inte är samverkanspartners men sm ses sm viktiga aktörer för att stärka klustret ch tillföra expertis ch kmpetens. Via kmmunikatin synliggöra reginens attraktinskraft ch föra ut budskapet m klustrets ptential ch möjligheter både natinellt ch internatinellt. Synliggöra kraften sm ska attrahera människr, investeringar, kunskap, innvativa ideer ch energi i klustrets verksamheter. Inm ramen för attraktinskraft ingår att attrahera en jämställd ch mångfald JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst

10 tit JÖNKÖPINGS LÅN Blankettver.in Antal sidr 4{10) bland prjektets deltagare ch vara en välkmnande plats att vända sig till fr de sm är intresserade av prdukterna från de gröna näringarna. En webbsida startas upp, kmmunikatin sker ckså via twitter ch andra digitala medier. Prjektets kmmunikatör kmmer att samarbeta med kmmunikatörer hs intressenterna för att nå ut till så många sm möjligt. Låta nätverk ch människr träffas Arrangera nätverksmöten Visa upp den mångfald av aktiviteter sm finns i klustret A vsiktsf6rklaring undertecknas med 30 aktörer Kntaktnätverk är en byggsten i alla kluster därfr anrdnas nätverksmöten där persner i branschen lär känna varandra bättre. Nätverksmötena kan ske i frm av rganiserade mingel, after wrk med reginala livsmedel, wrkshps, kunskapsföreläsning av välkända prfiler fr klusterskapande eller liknande. Genm nätverksmöten kan infrmatinen m klustret spridas, fler ansluta sig till klustret ch vik1:ig infrmatin samlas in fr att stärka klustrets kmpetens ch expertis. Representatin på andra tillställningar än klustrets egna är ckså viktigt såsm exempelvis arbets- ch branschmässr. Sm en del i nätverkandet skall prjektet sprida den mångfald av aktiviteter sm sker inm klustret, exempelvis kan inbjudningar chplatsannnser publiceras på prjektets hemsida ch twitter. AHa pågående ch framtida insatser, prjekt, rganisatiner ch företag sm anser sig finnas i målgruppen välkmnas med öppna armar till klustret. Det är genm samarbete sm synergieffekter skapas. A vsiktsfrklaring För att kmma vidare i etapp 2 krävs att fler aktörer visar en vilja att ingå i ett grönt kluster. Målsättningen är att 30 intressenter tecknar en avsiktsfrklaring. Det finns flera intressenter från tidigare frstudie ch följande arbetsgrupper, resterande aktörer framträder genm prjektets nätverksmöten. Skapa en plan fr etapp 2 Hitta möjliga lösningar på framtida finansiering av klustret Utarbeta en plan fr verksamhet i etapp 2 För a,..,tt,..,t... å-=e=tt""ti'aögltvat kluster behvs en p1an fr finansiering av klustrets fraurtida etapperclr verksamhet. Detta kmmer ske tillsammans med de sm aktivt visar intresse av att ingå i klustret såsm via avsiktsfrklaringen. Planen skall grunda sig på den reginala utvecklingsstrategin, reginala handlingsplanen för landsbygdsprgrammet ch önskemål från gruppen for klusterintressenter ch på nätverksmöten. Gruppen fr klusterintressenter Or anisatiner sm tecknar en avsiktsfrklarina kmmer att in å i en arbets sm lämnar JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress Västra SI.Oigatan 18 A T et: Fsx: E-pst:

11 ~'&.,~, Blankettversin JÖNKÖPING$ LAN Antal sidr 5(10) fårslag till klustrets framtida verksamhet i etapp 2 ch framåt. Chefsträffar Regelbundna chefsträffar arrangeras mellan flera av de gröna aktörernas företrädare. Detta frum behöver användas av prjektet sm förankring för frågr sm rör klustrets framtida utveckling. Chefsträffarna bör användas av prjektet för att öka de laktigheten ch förankringsprcessen hs de gröna aktörerna i en klusterverksamhet Prjektavgränsningar Prjektet avgränsar sig till att inrikta sig till de gröna näringarna ch att vara ett kluster beläget i lönköpings län. Dck välkmnas besökare ch samarbete från aktörer utanför de gröna näringarna ch utanför det gegrafiska mrådet. Chefsträffarna är ett fristående initiativ sm ej arrangeras av prjektet. Riskanalys ch åtgärder Risk: Brist på intresse från gröna aktörer att vara delaktiga. Sannlikhet: LÅG F öresiageni genmförd åtgärd: finns inget intresse trts att ptentialen har förmedlats så bör man överväga m klusterinitiativet skall frtsätta. Låg sannlikhet eftersm flertalet aktörer är invlverade sedan frstudien m mötesplats. Risk: Flera lika viljr ch tankar kring klustret gör att arbetet drar ut på tiden Sannlikhet: MEDEL Föreslagen/genmförd åtgärd: Prjekttiden är krt med flera leveranser. Med en stark prjektledare ch med möten där man har chansen att diskutera önskemål minskar risken av förseningar. Genmförande rller Prjektägare Styrgrupp består av finansiärer Referensgrupp Prjektledare Prjekteknm Kmmunikatör LRF lönköpings länsförbund Ordförande Gunnar Lans, Övriga deltagare tillsätts vid beviljande ch Chefsträffarna Tillsätts vid beviljande Hans Fredrikssn, LRF Knsult Tillsätts vid beviljande Hur ska prjektet förvaltas Resultat av "gröna näringarnas kluster- etapp l", kmmer ligga till grund för etapp 2, detta under förutsättning att resultatet är gynnsamt ch förutsättningarna finns för nästa steg. Prjektägaren förvaltar kmmunikatinsmaterial ch annat material för överlämning till etapp JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress Bx 255, SE Jnköping l Besöksadress: Våstra Strgatan 18 A Tel: Fax: l E-pst

12 ~~ 4fA9 JÖNKÖPINGS LÅN Blankettversin Antal sidr 6(10) l 2. Om det inte blir en frtsättning kmmer material att avvecklas. Tidplan (Ange nar i tiden prjektet ska genmföras samt vilka aktiviteter sm ska ske) Anställa prjektledare ch skapa en kmmunikatinsplan ch tillhörande kmmunikatinsmateria Nätverksmöten Plan fr fmansiering ch framtida utvecklingsarbete slutrapprt ch utvärdering Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den reinala utvecklingsstrategin sm du kan ladda ner på Förprjekteringen knyter an till framgångsfaktrerna i RUS enligt nedan. Gröna näringarna kan med hjälp av klustret bredda ch göra branschen mer kunskapsintensiv genm samarbete exempelvis med frskning ch utbildningsrganisatiner. Knkret kan det innebära att marknadsfra lönköpings län sm jrdbrukshuvudstaden där flertalet attraktiva jbb inm flera lika företag fmns inm de gröna näringarna, det utvecklar funktinen i den reginala arbetsmarknaden sm ökar rörligheten. Ett kluster behöver vara öppet fr alla intresserade vilket skapar en inkluderande ch tlerant miuö, öppen innebär ckså öppen för ny kunskap ch öppen llir att dela med sig av kunskap vilket skapar möjligheter fr tillväxt. Triple-helix mdellen kmbinerar frskning, näringsliv ch myndigheter vilket är en metd sm gynnar innvatin. Möten mellan människr såsm i ett kluster leder ökad kunskap, ökat samarbete ch nya synsätt. Det är i de gröna näringarna sm svaren på energimställningen finns, genm ett kluster kan nya nätverk, affärer ch möjligheter öppna sig vilket gynnar klimatet ch förnyelsebar energi. Ett kluster skapar fler förutsättningar, större kntaktnät ch därmed ökade möjligheter att binda kntakter glbalt. Redan irman klusterprjektet har börjat har det lett till en medansökan till ett internatinellt frskningsprjekt inm mjölkbranschen. Själva klustertan:l<en bygger på att fiet:a-aktörer går samman i en viljeinriktning nämligen att utveckla ch synliggöra de gröna näringarna i länet. Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket satt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhalsa samt iämstalldhet) Mångfald ch integratin En framgångsfaktr i klustermiljö är öppenheten. Oavsett vem man är eller var man kmmer ifrån är det möjligt att kmma i kntakt med rätt persner. För gröna näringamas kluster irmebär mångfald ch öppenhet att kunskapsutbyte sker mellan lika praktiker ch teretiker med lika synsätt ch prblemställningar. Att ta tillvara på lika människrs bakgrund ch JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Stlgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

13 6~,, ~, Blankettversin JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidr 7(10) ptential skapar ett mervärde till prjektet ch dess resultat. Gröna näringens kluster skall stå för en öppenhet ch välkmnande kultur. Samarbete med andra internatinella kluster gör att gränser suddas ut. Jämställdhet (kön ch ålder) Ökad jämställdhet kan bidra till tillväxt genm att attrahera människr ch investeringar. För att skapa ett attraktivt kluster sm är knkurrenskraftigt måste både kvinnrs ch mäns, unga ch äldres, kunskaper ch ideer tas tillvara. För prjektet Gröna näringarnas kluster innebär jämställdhetskriterierna en balanserad köns- ch åldersfördelning bland deltagarna. Aktiviteter inm prjektet är att rekrytera kmpetenser med blandad bakgrund till arbetsmrådena i den mån det är möjligt. Miljö De gröna näringarna är en del av lösningen för att kmma tillrätta med dagens glbala miljöutmaningar när det gäller livsmedel, klimat ch energi. Det är gröna näringarna sm prducerar förnyelsebar energi, miljömässigt hållbara byggmaterial ch livsmedel. Det är en mö j tighet att klustret i framtiden leder till aktiviteter sm på ett eller annat sätt avhjälper några av de miljöprblem sm uppstår i samhället. Det kan röra sig m teknik, varu- eller tjänsteurveckling. Prjektet beaktar miljöaspekterna i verksamhet ch agerande. Ordinarie verksamhet- prjekt (Specificera vad sm är särskiljande ch unikt) Ett klusterinitiativ bygger på att skapa mötesplatserna där kntakter, nya möjligheter ch samarbeten finns. Deltagande rganisatiner har ftast ett linjearbete att delta på mötesplatserna där kntakter, nya möjligheterna ch samarbeten finns, det vill säga ett kluster. Det är den stra skillnaden mellan rdinarie verksamhet ch prjektets verksamhet. Ett kluster är ett långsiktigt initiativ sm kräver extrardinära insatser. Prjektägaren har inte resurserna att ensamma dra ett klusterinitiativ. Inm prjektägarens huvuduppdrag finns fem punkter; 1. Underlätta de plitiska förutsättningarna för gröna näringen, lkalt, reginalt, natinellt ch internatinellt. Klustret kmmer inte att arbeta med plitiska påverkan. 2. Opininsbildning för de gröna näringarna Att skapa synlighet för de gröna näringarna genm ett kluster är extrardinärt ch finns inte i prjektägarens rdinarie resurser eller verksamhet. Klustret skapar mötesplatsen ch en samlingspunkt, deltagarna ansvar själva med att nå ut med sina respektive budskap. Att flera aktörer står på samma plattfrm med liknande budskap gör att effekten blir starkare. 3. LRF ska arbeta för att ungdmar gör sina studie- ch yrkesval till de gröna näringarna. Barn ch ungdmskmmunikatin är av str vikt. Klustret kan kmma att föm1edla möjligheterna för kvalificerade arbeten ch attrahera JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Sx 255, SE JnköPtng!Besöksadress Västra Strgatan 18 A Tel: Fax; E-pst:

14 Oatum ~~ 'PA9 JÖNKÖPINGS LÅN Blankettversln Antal sidr 8(10) arbetskraft. Att framhäva naturbruksgymnasium är inte en uppgift för ett kluster. 4.Ge medlemmar stöd i utvecklingen av sina företag Ett klusterinitiativ är en kraftig nivåhöjning från aktörernas linjeverksamhet med företagsutveckling till kunder, medlemmar ch brukare. Nya möjligheter öppnas, fler samverkanspartners, bättre samrdning. Klustret öppnar dörrar sm i dagsläget är stängda för enskilda aktörer på grund av begränsade kntaktnär ch begränsade resurser. 5. Lkalt arbete där kreativa mötesplatser erbjuder kmpetens, kunskap sm förmedlas till en bred krets förtrendevalda inm LRF. Det sista uppdraget beskriver mötesplatser sm sker i LRFs medlemsrganisatin på lkalnivå. Klustret skall vara mötesplatser för en bredare grupp än en enstaka klusteraktörs medlemmar. Klusterinitiativet ska inte vara knutet till en enstaka rganisatin såsm prjektägaren. Deltagarna i ett kluster är ägarna av ett kluster. Spridning (Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) Prjektet inleds med att upprätta en kmmunikatinsplan sm skall genmföras under prjektet. I kmmunikatinsplanen beskrivs budskapen, målgrupperna, hemsida, sciala medier ch hur marknadstoring av klustret ska genmföras. Flera lika aktörer ingår i prjektet vilket gör att tillgången till flera lika kmmunikatinskanaler öppnar sig, prjektets kmmunikatör kmmer att samspela med intressenternas egna kmmunikatinskanaler. Prjektets hemsida ch sciala kanaler kmmer att sprida infrmatinen m vad sm händer. Enklare intervjuer med deltagare i prjektet används för att slututvärdera förprjektet Fkus under dessa intervjuer är hur väl alla kände sig invlverade, bur arbetet utfördes ch hur väl resultaten är förankrade, dessutm kmmer utvärderingen att ta upp de hrisntella kriterierna såsm prjektets fkus på miljö, jämställdhet ch mångfald. Utvärderingen utförs av prjektledaren. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress; Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress; Västra Strgatan 18 A Tel: Fax; E pst

15 ~,,. 9~~9 REG IONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN Blankettversin Antal sidr 9(10) K stnadsbudget* Kstnadsslag Ar 2014 Ar20l5 Ar 2016 Ar 2017 Ttalt Egen persnal {inkl. sciala avgifter) Antal timmar: Lönekstnad per timme: 527 Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader (specificera i bilaga) Summa kstnader l Intäkter - Summa(A) l l l Finansierin * Finansiär Ar 2014 Ar20l5 Ar2016 Ar20l7 Ttalt Reginförbundet i lönköpings län J rdbruksverket Länsstyrelsen i lönköpings län Lantbrukarnas Eknmi AB ElmiaAB lönköpings kmmun Summa (B) l l *Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm att använda!ab-tangenten mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (8). JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping!Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

16 .~~ 9A9 JÖNKÖPING$ LÅN Blankettversin Antal sidr 10{10) JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst

17 BUDGET prjektansökan reviderad kst prjektnamn (prjektnamnet måste börja med res kst) Tidsperid Gröna Näringarnas Kluster Kstnader Ln er Prjektledare }(mmtulilkatör Resr Indirekta kstnader Prjektledare }(rnrdlulil<atör. Investermgar k bar l l Jurnalnummer SJV Prjektnummer 2016 Summa Il ö vnga k s tn a d er Eknmisk redvisning Styrgrnpp Nätverksmöten Juridik - LOI avtal Slutseminarie Kstnader förknippade med medverkan på mässr eller likdan tcmmunikatins-material Enkel hemsida Summa faktiska kstnader: lo J l

18 BUDGET prjektansökan Jurnalnummer SN Prjektnummer Gröna Näringarnas Kluster l Finansiering k bar Summa p r Je. kt st ''d Reginförbtmdet l önköpings län :.~-t: :u Jrdbruksverket ,. ' Länsstyrelsen l önköpings län Pri va t me dfi manstenn g ::-~ :--!'- ~.-0 : ~' ,. ' : 560 Lantbrukarnas Eknmi AB Elmia AB A 75000,, I n täk ter 1 pr]. e k tet Delfaara vgifter 'b' -' '.. - #; - :.,..,.... vng ff en tr 1g me dfi manstermg lönköpings kmmun Summa faktisk finansiering: l l ~ ~ ~ - Sammanställning av prjektets ffentliga resurser, värderat belpp _ ' -.,.. Uppdaterad /IJ

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Förstudie XBRL Finansiell information

Förstudie XBRL Finansiell information N001 (7) 1 (13) IT-standardiseringsrådet 2014-02-18 Patrick Lindén, +46 8 555 521 56 patrick.linden@sis.se Förstudie XBRL Finansiell infrmatin IT-standardiseringsrådet - ärende N001 XBRL Finansiell infrmatin

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan

Auktorisation och grupphantering Fas II - Projektplan Auktrisatin ch grupphantering Fas II Prjektplan Innehåll Bakgrund... 3 Kppling till andra prjekt ch verksamheter... 3 Mål... 3 Prjektmål... 3 Effektmål... 3 Organisatin... 4 Budget... 4 Prjektaktiviteter...

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande:

Projektorganisation l projektdirektivet anges en projektorganisation enligt 'följande: LINDESBERGS.-.. KOMMUN Kmmunchef Christer Lenke Tfu: 0581-810 34 ch r i ster.lenke@lindesberg.se INFORMATION 2014-06-13 Dnr Till styrgrupp ch prjektgrupp för utredning av samverkan i (KNÖL) Prjektrganisatin

Läs mer

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal

Gemensam SWOT-analys för regionen. Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1 till strategi för Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen Bilaga 1: Gemensam SWOT-analys för reginen SWOT-analysen

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun

Beredningsplan för Transportplan för Nyköpings kommun Dnr KK14/308 BEREDNINGSPLAN STYRDOKUMENT Beredningsplan för Transprtplan för Nyköpings kmmun Beslutad av Kmmunstyrelsen 2015-02-09, 33 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund ch syfte med styrdkumentet...

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Ljusdals kmmun UPPDRAGSNUMMER 1529146000 FALUN 2010-04-09 Swec Envirnment AB Falun Pär Jhanssn Håkan Danielssn 1 (17) Swec Vatten & Miljö Parkgatan 3 Bx 1902, 791 19 Falun Telefn 023-464 00 Telefax 023-464

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning

Bilaga 1. Planeringsförutsättningar - Grundvärden. Innehållsförteckning Lars Gerhardssn 2010-05-01 1 (13) Bilaga 1 Planeringsförutsättningar - Grundvärden Innehållsförteckning Tävlingsrättigheten för 10MILA... 2 Planeringscykel... 2 Tävlingsdatum... 2 Ansökan... 3 Allmänt...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET?

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? SVENSK T!DSKRIFT KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN PÅ INTERNET? MAGNUS NILSSON Tillgängligheten ökar, det blir billigare ch kunderna krnmer i högre utsträckning att styras av varumärken ch ställa högre krav

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk.

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk. Föreningsplicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Versin: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Trkelssn E-mail: rikard.trkelssn@varlaibk.nu Innehållsförteckning Varla IBK Ledrd... 3 Mål med Barnverksamhet... 3 Mål

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Slutrapport- Projekt internationalisering av det moderna svenska avfallshanteringssystemet

Slutrapport- Projekt internationalisering av det moderna svenska avfallshanteringssystemet 1 Slutrapprt- Prjekt internatinalisering av det mderna svenska avfallshanteringssystemet Nv 2012 Maria Eugenia Quirga de Ekma n 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Syfte ch

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Genusvägar till jämställdhet

Genusvägar till jämställdhet Olika men ändå lika UTGIVEN AV BAOs OCH FINANSFÖRBUNDETS CENTRALA JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSKOMMITTÉ Nr 1 2012 Till vänster kmmitténs rdförande Ing-Marie Frithif. Från Hälsinglands Sparbank kmmer Marita

Läs mer

Utanför upptrampade stigar

Utanför upptrampade stigar FU rapprt 2010:6 FU Välfärd Arbetsrapprt 2010:4 Utanför upptrampade stigar Utvärdering av prjektet En studie av förebyggande hembesök hs äldre i Gävlebrg Anhörigstödjare på sjukhuset i Gävle ett samarbete

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2007 2 Kmmunstyrelsens verksamhetsplan 2007 Innehållsförteckning Sida Bakgrund ch syfte 3 Kmmunstyrelsens verksamhet övergripande beskrivning 3 Kmmunstyrelsens mål 3 Kmmunstyrelsens rganisatin 5 Kmmunstyrelsen,

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer