~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt"

Transkript

1 Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad för prjektstart: Å r cb månad för prjektavslut: Status: Nytt l Tidigare beslut: Utbetalda medel: Prjektägarens ansökan finns sm bilaga. Reginförbundets kmmentarer till ansökan Med stöd i genmförd förstudie "Mötesplats fr de gröna näringarna", vill man nu inleda ett klusterarbete. Tillsammans med LRF står följande verksamheter bakm ansökan fmansiellt: Jrdbruksverket, Elmia ch lönköpings kmmun. Under etapp l vill man närmare genmlysa frutsättningarna fr en klusterbildning, ch ett av målen är att samla in minst 30 avsiktsförklaringar från lika intressenter inf6r en frtsatt satsning i etableringen av klustret. A nsökans kppling till delstrategier enligt R eginala u tvecklingsstrategin, RUS En satsning på de "gröna näringarna" ligger väl i linje med RUS:ens delstrategier dels sm en fr reginen betydande näringsgren såväl ur jrd- ch skgsbrukssynpunkt men även kpplat till t.ex. besöksnäringen sm är nära frknippad med derma sektr. Likaså bidrar detta ckså till det hållbara samhället. Ansökans effekt på framgångsfaktrerna i RUS Kunskap ch kmpetens: Knununikatiner: lnnvatin: Klimat ch energi: Attraktivitet: Glbalisering: Reginal kraftsamling ch ledarskap: ~ Psitiv O Psitiv ~ Psitiv ~ Psitiv ~ Psitiv ~ Psitiv 181 Psitiv O Neutral 181Neutral O Neutral O Neutral O Neutral O Neutral O Neutral O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ O Negativ JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst: l

2 Referens Mikael Gustafssn 6'~6 9A9 JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 2(3} Eknmisk bedömning till förslag till stödbelpp Av den ttala finansieringen står Reginförbundet för 22,7% ch även tillsammans med Länsstyrelsen uppgår den ffentliga stödandelen till under hälften (45,5%). Förslag till särskilda villkr för beslut I de aktiviteter sm kmmer att genmföras under etapp l, förutsätter Reginförbundet att dessa i allt väsentligt kmmer att riktas mt enskilda näringsidkare, för att fånga deras behv ch engagemang inför en frtsatt klusterbildning. Deltagadistr skall bifgas ansökan m utbetalning. Ansökt belpp kan kmma att reduceras m inte enskilda näringsidkare inbjudits eller deltagit i planerade aktiviteter. Ansökan m utbetalning ska göras två gånger per år ch senast den 15 december innevarande år, annars kan prjektbidraget förfalla. I samband med första ansökan m utbetalning skall prjektägaren inskicka ett friställningsintyg för fast anställd persnal (m kstnad för den anställde upptas i ansökan m utbetalning). Om så inte sker kmmer Reginförbundet att stryka kstnaden. Mall för friställningsintyg flnns på hemsidan. Medelsbeslut Ett-årigt medelsbeslut År kr 1:1-medel Utbetalningsprgns År 2014 beräknar vi att betala ut: kr. År 2015 beräknar vi att betala ut: kr. lg Natinell strate~sk priritering Natinell ämneskategrisering

3 Referens Mikael Gustafssn ~,,..,~, JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 3{3) Finansiering Budgeten fr prjektet ser ut sm fljer: År År Kstnader Egen persnal (inkl. sciala avgifter) Antal timmar: År 20 Ttalt Lönekstnad per timme: Externa tjänster Lkalksmader Investeringar (gäller inte medel från ReginfOrbundet) Ovriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader Summa kstnader l Intäkter Offentliga bidrag i annat än kntanter Summa l Finansiär Reginförbundet Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Jrdbruksverket Lantbrukarnas Eknmi AB, LRF ElmiaAB lönköpings kmmun Summa l År År l l År 20 Ttalt Förutsättningar fr beslutet Reginfrbundets riktlinjer samt handledning för ansökan m reginala prjektmedel gäller, se

4

5 .f~ 9~,. JÖNKÖPINGS LÄN AN K O Nl (\l _,..., - " : i:... i i.. l Dr. r i?./.1.(( Blankettversin Antal sidr 1 (1 O) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u ppg1 er m prje. kt e t Prjektnamn Gröna näringarnas kluster Etapp l Prjektperid till Sökt belpp från Reginförbundet (ttalbelpp) Ttalkstnad l Uppgi ft er m sökande Prjektägare E-pst Lantbrukarnas Eknmi AB gunnar.lanscmirf.se Pstadress Telefn Bx Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir ~Bankgir Är sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 1:81 Ja O Nei. OJaD Nei.... Arbetsställenummer enligt Stat1shska centralbyrån (Tfn ) p r je. ktl e d are Namn Tillsätts vid beviljad finansiering E-pst Telefn Mbiltelefn Eknmi h antering Namn Telefn Hans Fredrikssn E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget s ka bifgas (se bilaga) inchef JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress Bx 255, SE Jönköping J Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: ) Fax: ) E-pst

6

7 tf'&.,~, JÖNKÖPINGS LÄN Blankettversin Antal sidr 1(10) Ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län u 'ft. kt 1ppg1 er m prje et Prjektnamn Gröna näringarnas kluster Etapp l Prjektperid ti l2-3l Sökt belpp från Reginförbundet (ttalbelpp) Ttalkstnad l u 1ppg1 er m s " k an d e Prjektägare E-pst Lantbrukarnas Eknmi AB Pstadress Telefn Bx Pstnummer ch rt Mbiltelefn Jönköping Organisatinsnummer l CFAR-nummer** Plusgir l Bankgir Är sökande mmsredvisningsskyldig för prjektet? Galler ansökan medfinansiering för EU-stöd? [g! Ja D Nej.. O Ja D Nej.. Arbetsställenummer enligt StatJsllska centralbyrån (Tfn ) p r Je. ktl e d are Namn Tillsätts vid beviuad finansiering E-pst Telefn Mbiltelefn Ek nm1 'h an t enng. Namn Telefn Hans Fredrikssn E-pst Mbiltelefn Prjektbeskrivning med kstnads- ch finansieringsbudget ska bifgas (se bilaga) Underskrift av behörig att företräda sökanden Underskrift Namnförtydligande Gunnar Lans, Reginchef Ort ch datum l Jönköping JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress. Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst

8 ~~ 9A9 JONKOPINGS LÄN Blankettversln Antalsidr 2(10) Bilaga till ansökan m reginala prjektmedel Jönköpings län Prjektnamn l Gröna näringarnas kluster etapp l Sammanfattning av prjektet (Max tecken) Gröna näringarnas aktörer vill utveckla ett framgångsrikt kluster baserat på reginens unika förutsättningar ch branschens nyckelrll i framtidens hållbara samhälle. Området har unika möjligheter ch förutsättningar med många rretag, myndigheter, prduktin ch kmpetens kring de gröna näringarna ch företagande på landsbygden. Målet är att identifiera behv ch ptential för hållbar tillväxt ch genm mdem klusterbildning stärka knkurrenskraften för företag ch reginen. Det gör att l önköpings län förknippas med kreativa ch utvecklande gröna näringar där reginens företagande, reginala maträtter, livsmedels-, skgs- ch energiprduktin hamnar i centrum ch lckar internatinellt intresse. Det innebär stärkt attraktinskraft sm ger den reginala arbetsmarknaden ett utvecklat funktinssätt. Målsättningen är att branschens aktörer tillsammans säljer in en identitet för klustret kring de gröna näringarna sm hitintil ls varit känt eller synligt för många. Genm att lyfta upp allt psitivt sm händer inm klustret sätts en identitet på klustret vilket möjliggör att fler ansluter sig ch att klustret ökar i kraft ch synlighet. Genm ökad attraktinskraft kmmer klustret nå synlighet både natinellt ch internatinellt. I prjektet skall en plan för frtsatt finansiering göras ch en plan för det frtsatta utvecklingsarbetet. Syfte (Beskriv avsikten med prjektet) De gröna näringarnas kluster skapar attraktinskraft ch bidrar till att reginen bildar ett nav ch en samlingsplats för gröna aktörer. Klustret utgör ett expansivt centrum for mat, upplevelser, rådgivning, utbildning, ffentlig förvaltning, frskning, livsmedels-, skgs- ch energiprduktin. Kunskap ch utveckling sker i samverkan med natinell ch internatinell expertis. Kreativitet, kmpetens ch prdukter från klustret efterfrågas av fretagare, myndigheter ch rganisatiner i Sverige ch övriga världen. Prjektet visar den utnyttjade ptential sm finns samt föreslår lösningar ch frmer för ett kluster. -!Klustret består av flera öppna mötesplatser Ciar prducenter, förädlare, kunder cfi andra med intressen i de gröna näringarna träffas ch där kunskap, innvatin ch förnyelse uppstår genm möten mellan människr med lika spetskmpetenser. Möten sm leder till ökad frsäljning, kmpetens, investeringar, frskning ch effektivitet. Mål (Vad ska prjektet uppnå för resultat?) Klustrets identitet är tydlig för intressenter 30 intressenter deklarerar sitt intresse att vara delaktiga i klustret ch tecknar avsiktsfrklaring En plan för frtsatt finansiering av klustret ch utvecklingsarbete JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255. SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18A Tel: Fax: E-pst

9 _,,,. 9A9 JÖNKÖPINGS LÄN Blankettversin Antal sidr 3(10) M ålgrupp (Vem/vilka vander sig prjektet till?) Prjektet vänder sig till aktörer, företagare ch andra rganisatiner sm har en bas eller anknytning till jrd, skg, vatten, miljö ch landsbygdens utveckling. Dessa aktörer benämns gröna aktörer. Landsbygdens företagare Aktörer sm utvecklar företagande Myndigheter Utbildnings- ch frskningsaktörer Branschrganisatiner ch föreningar Genmförande (Hur ska prjektet genmföras. vilka aktiviteter är planerade?) Utvecklingen av klustret kmmer ske etappvis ch det sm nedan beskrivs är etapp l. För att nå målen krävs att budskapet m ett intressant kluster når ut. Därför är det viktigt att förstärka ch synliggöra klustret samt dess identitet. För att nå ut behövs bra kmmunikatin ch även en tydlig klusteridentitet sm förmedlas. Budskapet m gröna näringamas kluster förmedlas där människr möts, möten sm kan vara arrangerade av prjektet ch andra möten. Genm att sälja in attraktinskraften med gröna näringens kluster bildas en skara aktörer sm vill vara delaktiga i att frma framtiden för Gröna Näringamas Kluster. Förstärka ch synliggöra klustret ch dess identitet Kmmunikatin Bygga en identitet i klustret Det finns en täthet av företag ch det finns ett samarbete bland aktörer sm jbbar inm ch kring de gröna näringarna i reginen sm är unik. Hitintills har man inte benämnt denna kncentratin av samverkan inm de gröna näringarna sm ett kluster. Inledningsvis startar prjektet med att ta fram kmmunikatinsmaterial sm synliggör klustret ch dess aktörer ch visar hur lönköpings län utgör navet för de gröna näringarna, visar allt sm är unikt. Det är ckså viktigt att kmmunicera nyttan med ett kluster ch påvisa hur samverkan kan stärka företagande!, frskning, innvatin ch utveckling. Kmmunikatin kmmer att vara en viktig del i prjektet sm sker med både intern ch extern infrmatin. Internt sker kmmunikatin mellan de gröna näringarnas aktörer för att sm tidigare nämnts synliggöra det sm redan finns samt samla in ch förmedla nya ideer ch synpunkter från aktörer sm engagerar sig i gröna näringarnas kluster. Extern infrmatin till aktörer sm ännu inte är samverkanspartners men sm ses sm viktiga aktörer för att stärka klustret ch tillföra expertis ch kmpetens. Via kmmunikatin synliggöra reginens attraktinskraft ch föra ut budskapet m klustrets ptential ch möjligheter både natinellt ch internatinellt. Synliggöra kraften sm ska attrahera människr, investeringar, kunskap, innvativa ideer ch energi i klustrets verksamheter. Inm ramen för attraktinskraft ingår att attrahera en jämställd ch mångfald JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst

10 tit JÖNKÖPINGS LÅN Blankettver.in Antal sidr 4{10) bland prjektets deltagare ch vara en välkmnande plats att vända sig till fr de sm är intresserade av prdukterna från de gröna näringarna. En webbsida startas upp, kmmunikatin sker ckså via twitter ch andra digitala medier. Prjektets kmmunikatör kmmer att samarbeta med kmmunikatörer hs intressenterna för att nå ut till så många sm möjligt. Låta nätverk ch människr träffas Arrangera nätverksmöten Visa upp den mångfald av aktiviteter sm finns i klustret A vsiktsf6rklaring undertecknas med 30 aktörer Kntaktnätverk är en byggsten i alla kluster därfr anrdnas nätverksmöten där persner i branschen lär känna varandra bättre. Nätverksmötena kan ske i frm av rganiserade mingel, after wrk med reginala livsmedel, wrkshps, kunskapsföreläsning av välkända prfiler fr klusterskapande eller liknande. Genm nätverksmöten kan infrmatinen m klustret spridas, fler ansluta sig till klustret ch vik1:ig infrmatin samlas in fr att stärka klustrets kmpetens ch expertis. Representatin på andra tillställningar än klustrets egna är ckså viktigt såsm exempelvis arbets- ch branschmässr. Sm en del i nätverkandet skall prjektet sprida den mångfald av aktiviteter sm sker inm klustret, exempelvis kan inbjudningar chplatsannnser publiceras på prjektets hemsida ch twitter. AHa pågående ch framtida insatser, prjekt, rganisatiner ch företag sm anser sig finnas i målgruppen välkmnas med öppna armar till klustret. Det är genm samarbete sm synergieffekter skapas. A vsiktsfrklaring För att kmma vidare i etapp 2 krävs att fler aktörer visar en vilja att ingå i ett grönt kluster. Målsättningen är att 30 intressenter tecknar en avsiktsfrklaring. Det finns flera intressenter från tidigare frstudie ch följande arbetsgrupper, resterande aktörer framträder genm prjektets nätverksmöten. Skapa en plan fr etapp 2 Hitta möjliga lösningar på framtida finansiering av klustret Utarbeta en plan fr verksamhet i etapp 2 För a,..,tt,..,t... å-=e=tt""ti'aögltvat kluster behvs en p1an fr finansiering av klustrets fraurtida etapperclr verksamhet. Detta kmmer ske tillsammans med de sm aktivt visar intresse av att ingå i klustret såsm via avsiktsfrklaringen. Planen skall grunda sig på den reginala utvecklingsstrategin, reginala handlingsplanen för landsbygdsprgrammet ch önskemål från gruppen for klusterintressenter ch på nätverksmöten. Gruppen fr klusterintressenter Or anisatiner sm tecknar en avsiktsfrklarina kmmer att in å i en arbets sm lämnar JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress Västra SI.Oigatan 18 A T et: Fsx: E-pst:

11 ~'&.,~, Blankettversin JÖNKÖPING$ LAN Antal sidr 5(10) fårslag till klustrets framtida verksamhet i etapp 2 ch framåt. Chefsträffar Regelbundna chefsträffar arrangeras mellan flera av de gröna aktörernas företrädare. Detta frum behöver användas av prjektet sm förankring för frågr sm rör klustrets framtida utveckling. Chefsträffarna bör användas av prjektet för att öka de laktigheten ch förankringsprcessen hs de gröna aktörerna i en klusterverksamhet Prjektavgränsningar Prjektet avgränsar sig till att inrikta sig till de gröna näringarna ch att vara ett kluster beläget i lönköpings län. Dck välkmnas besökare ch samarbete från aktörer utanför de gröna näringarna ch utanför det gegrafiska mrådet. Chefsträffarna är ett fristående initiativ sm ej arrangeras av prjektet. Riskanalys ch åtgärder Risk: Brist på intresse från gröna aktörer att vara delaktiga. Sannlikhet: LÅG F öresiageni genmförd åtgärd: finns inget intresse trts att ptentialen har förmedlats så bör man överväga m klusterinitiativet skall frtsätta. Låg sannlikhet eftersm flertalet aktörer är invlverade sedan frstudien m mötesplats. Risk: Flera lika viljr ch tankar kring klustret gör att arbetet drar ut på tiden Sannlikhet: MEDEL Föreslagen/genmförd åtgärd: Prjekttiden är krt med flera leveranser. Med en stark prjektledare ch med möten där man har chansen att diskutera önskemål minskar risken av förseningar. Genmförande rller Prjektägare Styrgrupp består av finansiärer Referensgrupp Prjektledare Prjekteknm Kmmunikatör LRF lönköpings länsförbund Ordförande Gunnar Lans, Övriga deltagare tillsätts vid beviljande ch Chefsträffarna Tillsätts vid beviljande Hans Fredrikssn, LRF Knsult Tillsätts vid beviljande Hur ska prjektet förvaltas Resultat av "gröna näringarnas kluster- etapp l", kmmer ligga till grund för etapp 2, detta under förutsättning att resultatet är gynnsamt ch förutsättningarna finns för nästa steg. Prjektägaren förvaltar kmmunikatinsmaterial ch annat material för överlämning till etapp JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress Bx 255, SE Jnköping l Besöksadress: Våstra Strgatan 18 A Tel: Fax: l E-pst

12 ~~ 4fA9 JÖNKÖPINGS LÅN Blankettversin Antal sidr 6(10) l 2. Om det inte blir en frtsättning kmmer material att avvecklas. Tidplan (Ange nar i tiden prjektet ska genmföras samt vilka aktiviteter sm ska ske) Anställa prjektledare ch skapa en kmmunikatinsplan ch tillhörande kmmunikatinsmateria Nätverksmöten Plan fr fmansiering ch framtida utvecklingsarbete slutrapprt ch utvärdering Reginala utvecklingsstrategin för Regin Jönköping (RUS) (Beskriv prjektets kppling till den reinala utvecklingsstrategin sm du kan ladda ner på Förprjekteringen knyter an till framgångsfaktrerna i RUS enligt nedan. Gröna näringarna kan med hjälp av klustret bredda ch göra branschen mer kunskapsintensiv genm samarbete exempelvis med frskning ch utbildningsrganisatiner. Knkret kan det innebära att marknadsfra lönköpings län sm jrdbrukshuvudstaden där flertalet attraktiva jbb inm flera lika företag fmns inm de gröna näringarna, det utvecklar funktinen i den reginala arbetsmarknaden sm ökar rörligheten. Ett kluster behöver vara öppet fr alla intresserade vilket skapar en inkluderande ch tlerant miuö, öppen innebär ckså öppen för ny kunskap ch öppen llir att dela med sig av kunskap vilket skapar möjligheter fr tillväxt. Triple-helix mdellen kmbinerar frskning, näringsliv ch myndigheter vilket är en metd sm gynnar innvatin. Möten mellan människr såsm i ett kluster leder ökad kunskap, ökat samarbete ch nya synsätt. Det är i de gröna näringarna sm svaren på energimställningen finns, genm ett kluster kan nya nätverk, affärer ch möjligheter öppna sig vilket gynnar klimatet ch förnyelsebar energi. Ett kluster skapar fler förutsättningar, större kntaktnät ch därmed ökade möjligheter att binda kntakter glbalt. Redan irman klusterprjektet har börjat har det lett till en medansökan till ett internatinellt frskningsprjekt inm mjölkbranschen. Själva klustertan:l<en bygger på att fiet:a-aktörer går samman i en viljeinriktning nämligen att utveckla ch synliggöra de gröna näringarna i länet. Hrisntella kriterier (Beskriv på vilket satt prjektet beaktar miljö, integratin ch mångfald, flkhalsa samt iämstalldhet) Mångfald ch integratin En framgångsfaktr i klustermiljö är öppenheten. Oavsett vem man är eller var man kmmer ifrån är det möjligt att kmma i kntakt med rätt persner. För gröna näringamas kluster irmebär mångfald ch öppenhet att kunskapsutbyte sker mellan lika praktiker ch teretiker med lika synsätt ch prblemställningar. Att ta tillvara på lika människrs bakgrund ch JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Stlgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

13 6~,, ~, Blankettversin JÖNKÖPINGS LÄN Antal sidr 7(10) ptential skapar ett mervärde till prjektet ch dess resultat. Gröna näringens kluster skall stå för en öppenhet ch välkmnande kultur. Samarbete med andra internatinella kluster gör att gränser suddas ut. Jämställdhet (kön ch ålder) Ökad jämställdhet kan bidra till tillväxt genm att attrahera människr ch investeringar. För att skapa ett attraktivt kluster sm är knkurrenskraftigt måste både kvinnrs ch mäns, unga ch äldres, kunskaper ch ideer tas tillvara. För prjektet Gröna näringarnas kluster innebär jämställdhetskriterierna en balanserad köns- ch åldersfördelning bland deltagarna. Aktiviteter inm prjektet är att rekrytera kmpetenser med blandad bakgrund till arbetsmrådena i den mån det är möjligt. Miljö De gröna näringarna är en del av lösningen för att kmma tillrätta med dagens glbala miljöutmaningar när det gäller livsmedel, klimat ch energi. Det är gröna näringarna sm prducerar förnyelsebar energi, miljömässigt hållbara byggmaterial ch livsmedel. Det är en mö j tighet att klustret i framtiden leder till aktiviteter sm på ett eller annat sätt avhjälper några av de miljöprblem sm uppstår i samhället. Det kan röra sig m teknik, varu- eller tjänsteurveckling. Prjektet beaktar miljöaspekterna i verksamhet ch agerande. Ordinarie verksamhet- prjekt (Specificera vad sm är särskiljande ch unikt) Ett klusterinitiativ bygger på att skapa mötesplatserna där kntakter, nya möjligheter ch samarbeten finns. Deltagande rganisatiner har ftast ett linjearbete att delta på mötesplatserna där kntakter, nya möjligheterna ch samarbeten finns, det vill säga ett kluster. Det är den stra skillnaden mellan rdinarie verksamhet ch prjektets verksamhet. Ett kluster är ett långsiktigt initiativ sm kräver extrardinära insatser. Prjektägaren har inte resurserna att ensamma dra ett klusterinitiativ. Inm prjektägarens huvuduppdrag finns fem punkter; 1. Underlätta de plitiska förutsättningarna för gröna näringen, lkalt, reginalt, natinellt ch internatinellt. Klustret kmmer inte att arbeta med plitiska påverkan. 2. Opininsbildning för de gröna näringarna Att skapa synlighet för de gröna näringarna genm ett kluster är extrardinärt ch finns inte i prjektägarens rdinarie resurser eller verksamhet. Klustret skapar mötesplatsen ch en samlingspunkt, deltagarna ansvar själva med att nå ut med sina respektive budskap. Att flera aktörer står på samma plattfrm med liknande budskap gör att effekten blir starkare. 3. LRF ska arbeta för att ungdmar gör sina studie- ch yrkesval till de gröna näringarna. Barn ch ungdmskmmunikatin är av str vikt. Klustret kan kmma att föm1edla möjligheterna för kvalificerade arbeten ch attrahera JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Sx 255, SE JnköPtng!Besöksadress Västra Strgatan 18 A Tel: Fax; E-pst:

14 Oatum ~~ 'PA9 JÖNKÖPINGS LÅN Blankettversln Antal sidr 8(10) arbetskraft. Att framhäva naturbruksgymnasium är inte en uppgift för ett kluster. 4.Ge medlemmar stöd i utvecklingen av sina företag Ett klusterinitiativ är en kraftig nivåhöjning från aktörernas linjeverksamhet med företagsutveckling till kunder, medlemmar ch brukare. Nya möjligheter öppnas, fler samverkanspartners, bättre samrdning. Klustret öppnar dörrar sm i dagsläget är stängda för enskilda aktörer på grund av begränsade kntaktnär ch begränsade resurser. 5. Lkalt arbete där kreativa mötesplatser erbjuder kmpetens, kunskap sm förmedlas till en bred krets förtrendevalda inm LRF. Det sista uppdraget beskriver mötesplatser sm sker i LRFs medlemsrganisatin på lkalnivå. Klustret skall vara mötesplatser för en bredare grupp än en enstaka klusteraktörs medlemmar. Klusterinitiativet ska inte vara knutet till en enstaka rganisatin såsm prjektägaren. Deltagarna i ett kluster är ägarna av ett kluster. Spridning (Ange hur infrmatin m prjektet ska spridas) Prjektet inleds med att upprätta en kmmunikatinsplan sm skall genmföras under prjektet. I kmmunikatinsplanen beskrivs budskapen, målgrupperna, hemsida, sciala medier ch hur marknadstoring av klustret ska genmföras. Flera lika aktörer ingår i prjektet vilket gör att tillgången till flera lika kmmunikatinskanaler öppnar sig, prjektets kmmunikatör kmmer att samspela med intressenternas egna kmmunikatinskanaler. Prjektets hemsida ch sciala kanaler kmmer att sprida infrmatinen m vad sm händer. Enklare intervjuer med deltagare i prjektet används för att slututvärdera förprjektet Fkus under dessa intervjuer är hur väl alla kände sig invlverade, bur arbetet utfördes ch hur väl resultaten är förankrade, dessutm kmmer utvärderingen att ta upp de hrisntella kriterierna såsm prjektets fkus på miljö, jämställdhet ch mångfald. Utvärderingen utförs av prjektledaren. JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress; Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress; Västra Strgatan 18 A Tel: Fax; E pst

15 ~,,. 9~~9 REG IONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN Blankettversin Antal sidr 9(10) K stnadsbudget* Kstnadsslag Ar 2014 Ar20l5 Ar 2016 Ar 2017 Ttalt Egen persnal {inkl. sciala avgifter) Antal timmar: Lönekstnad per timme: 527 Externa tjänster Lkalkstnader Investeringar (gäller inte medel från Reginförbundet) övriga kstnader (ange kstnadsspecifikatin i bilaga) Indirekta kstnader (specificera i bilaga) Summa kstnader l Intäkter - Summa(A) l l l Finansierin * Finansiär Ar 2014 Ar20l5 Ar2016 Ar20l7 Ttalt Reginförbundet i lönköpings län J rdbruksverket Länsstyrelsen i lönköpings län Lantbrukarnas Eknmi AB ElmiaAB lönköpings kmmun Summa (B) l l *Tabellerna för kstnadsbudget ch finansiering summeras autmatiskt. Genm att använda!ab-tangenten mellan fälten, får du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (8). JÖNKÖPING$ LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping!Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst:

16 .~~ 9A9 JÖNKÖPING$ LÅN Blankettversin Antal sidr 10{10) JÖNKÖPINGS LÄN Pstadress: Bx 255, SE Jönköping l Besöksadress: Västra Strgatan 18 A Tel: Fax: E-pst

17 BUDGET prjektansökan reviderad kst prjektnamn (prjektnamnet måste börja med res kst) Tidsperid Gröna Näringarnas Kluster Kstnader Ln er Prjektledare }(mmtulilkatör Resr Indirekta kstnader Prjektledare }(rnrdlulil<atör. Investermgar k bar l l Jurnalnummer SJV Prjektnummer 2016 Summa Il ö vnga k s tn a d er Eknmisk redvisning Styrgrnpp Nätverksmöten Juridik - LOI avtal Slutseminarie Kstnader förknippade med medverkan på mässr eller likdan tcmmunikatins-material Enkel hemsida Summa faktiska kstnader: lo J l

18 BUDGET prjektansökan Jurnalnummer SN Prjektnummer Gröna Näringarnas Kluster l Finansiering k bar Summa p r Je. kt st ''d Reginförbtmdet l önköpings län :.~-t: :u Jrdbruksverket ,. ' Länsstyrelsen l önköpings län Pri va t me dfi manstenn g ::-~ :--!'- ~.-0 : ~' ,. ' : 560 Lantbrukarnas Eknmi AB Elmia AB A 75000,, I n täk ter 1 pr]. e k tet Delfaara vgifter 'b' -' '.. - #; - :.,..,.... vng ff en tr 1g me dfi manstermg lönköpings kmmun Summa faktisk finansiering: l l ~ ~ ~ - Sammanställning av prjektets ffentliga resurser, värderat belpp _ ' -.,.. Uppdaterad /IJ

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt

... REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Kunskapsspridning, inom konst, design och innovation stiftelsen Vandalarum 2014-03 2015-12 Nytt Referens Britt Wennerström, 036-102013 0706-384158..... ~, ~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R27613 Antal sidr 1 (3) --~3-?vt/1-- Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: ch månad

Läs mer

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School

TILLVÄXT. Underlag för projektbeslut- WBS Women Business School ~'& " ~ JÖNKÖPINGS LÄN 2014-02-14 STÄRKER (J z r;~ " ;~~~~;, l} r; nr &al sidr ~--. e_ ---1-- --1(3)- Underlag för prjektbeslut- WBS Wmen Business Schl l. Förslag till beslut Reginfrbundets arbetsutsktt

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet

Jönköpings kommun. Granskning av kostnadseffektiviteten inom kommunikations- och marknadsföringsområdet Genmförd på uppdrag av revisrerna Januari 2010 Jönköpings kmmun Granskning av kstnadseffektiviteten inm kmmunikatins- ch marknadsföringsmrådet Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS

REGIONFÖRBUNDET. Ansökans koppling till delstrategier enligt Regionala utvecklingsstrategin, RUS Referens Ola Olsson ~,...,;~ B~e;~n;~g 3 J_ÖN_Kö_.PI_NG_S_LÄ_N _ Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavslut: status: Antal sidor

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Jönköpings kommun 2015-01-12 2015-10-12 Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Datum Beteckning R8114 1(3) Underlag till projektbeslut Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Samordning av varselinsatser i Värmland

Samordning av varselinsatser i Värmland Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad 2008-11-27 Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4) Karlstad

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 2/15 PROTOKOLL Gfhsk 2/15 2015-05-26 JUSTERAT 2015-05-26 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 2/15 Tid: 26 maj 2015 klckan 13.30 Plats: Närvarande ledamöter: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Ordinarie

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom

Ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom IT- och telekom DATUM RAPPORTNUMMER 2007-06-28 PTS-ER_2007:21 ISSN 1650-9862 Ett mentrskapsprgram för kvinnliga ledare inm IT- ch telekm Uppföljning av piltprjektet Wmentr uppföljning av piltprjektet Förrd Regeringen

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG

GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG GUL-ANVÄNDNING OCH BEHOV AV DIGITALA VERKTYG Maria Sunnerstam/PIL-enheten PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE (PIL) GÖTEBORGS UNIVERSITET PIL-RAPPORT 2014:02 GÖTEBORGS UNIVERSITET, PEDAGOGISK

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN

KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN 1 Förstudierapprt KRYSSNINGSTRAFIK I BOHUSLÄN ETT GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT MELLAN LEADEROMRÅDENA RANRIKE OCH TERRA ET MARE GENOMFÖRD I SAMVERKAN MELLAN LYSEKILS KOMMUN OCH VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

- Företagsinformation och nyheter från Enterprise Europe Network i Örebro, Östergötland, Sörmland och Värmland

- Företagsinformation och nyheter från Enterprise Europe Network i Örebro, Östergötland, Sörmland och Värmland Nr 2, 2010 Affärsnytt Eurpa - Företagsinfrmatin ch nyheter från Enterprise Eurpe Netwrk i Örebr, Östergötland, Sörmland ch Värmland Ängsgårdens System AB söker återförsäljare inm transprt- ch återvinningsindustrin

Läs mer