Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016"

Transkript

1

2

3 Rapprt 1 (5) Datum Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt finns en str pedaggisk ptential m läraren har IT-kmpetens ch reflekterar över sin rll samt över hur undervisningen ska kunna utvecklas med ny teknik (Sklverket, 2009) Infrmatins- ch kmmunikatinsteknlgi, IKT, är en str, viktig ch integrerad del av barn ch ungdmars vardag. Det digitala infrmatinsflödet är strt ch ständigt accelererande ch har under senare år blivit alltmer lättillgängligt. Dagens barn ch ungdmar har under hela sitt liv levt i det digitala samhället, där digitala verktyg för att skapa nätverk, kmmunicera, prducera ch hämta infrmatin är en naturlig del av vardagen. De elever sm klivit in i sklan 2013 kmmer att vara yrkesverksamma på 2070-talet. Strategin handlar m sklutveckling för att utveckla ch mdernisera lärandet. Försklechef/rektr har ett övergripande ansvar för att utveckla lärandet ch öka måluppfyllelsen på sin förskla/skla. Dagens barn/elever är inte bara knsumenter utan ckså prducenter av digitala medier. Tillgången till infrmatin ch digital teknik har radikalt förändrat hur prcesser för lärande kan se ut genm att underlätta frmativt ch kreativt lärande. Trellebrg2000, v 1.0, Bildningsförvaltningen Pstadress: Bx 79, Trellebrg Telefn: Besöksadress: Jhan Kcksgatan 4 Fax: E-pst: Fakturaadress: Bx 173, Trellebrg Org.nr:

4 2 (5) Bakgrund Bildningsnämnden beslutade den 30 januari 2013 att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till en pedaggisk IKT -strategi sm ger uttryck för nämndens ambitin att IT skall fungera sm en integrerad del i det pedaggiska arbetet även se över möjligheter att med IT- verktyg frigöra så mycket pedaggisk tid sm möjligt i arbetet ta hänsyn till kmmunövergripande riktlinjer för IT-användning i arbetet väga in aktuell frskning inm mrådet i arbetet ta vara på erfarenheter från andra sklr/kmmuner/huvudmän beskriva förväntade knsekvenser på eknmi ch elevernas resultat samt återkmma till Bildningsnämndens sammanträde i juni 2013 Utgångspunkter för strategin Sm utgångspunkter till bildningsförvaltningens IKT-strategi har vi valt att använda Eurpaparlamentet ch Rådets rekmmendatin m nyckelkmpetenser för livslångt lärande (2006/962/EG), Lärplanen för försklan (Lpfö 98/10), Lärplan för grundsklan, förskleklassen ch fritidshemmet (Lgr 11), Lärplan för grundsärsklan (Lgrsä 11), Lärplan för gymnasiet (Gy 11) ch Lärplanen för vuxenutbildningen Ett av kmmunfullmäktiges fem inriktningsmål samt bildningsförvaltningens effektmål ligger ckså till grund för denna IKT-strategi. Samtliga av Eurpaparlamentet ch Rådets åtta punkter m nyckel-kmpetenser för livslångt lärande går att kppla till användning av IKT-verktyg. I lärplanernas centrala innehåll ch mål finns det inslag av IKT ch digitala verktyg inm nästan samtliga kursplaner på grundsklan ch kurser på gymnasiet. Den av kmmunfullmäktige antagna strategiska inriktningen för arbete ch bildningsförvaltningens effektmål, sm strävar mt att förbereda ch anpassa medbrgarna till framtiden, måste innefatta digital teknik ch IKT för att kunna realiseras. I ett kunskapssamhälle sm verkar i en alltmer digitaliserad värld är IKT ch digital teknik självklara ch integrerade i såväl pedaggiken sm lärandet. - EU:s åtta nyckelkmpetenser för livslångt lärande 1. Kmmunikatin på mdersmålet. 2. Kmmunikatin på främmande språk. 3. Matematiskt kunnande ch grundläggande vetenskaplig ch teknisk kmpetens. 4. Digital kmpetens. 5. Lära att lära. 6. Scial ch medbrgerlig kmpetens. 7. Initiativförmåga ch företagaranda. 8. Kulturell medvetenhet ch kulturella uttrycksfrmer.

5 3 (5) - Lärplan för förskla (Lpfö 98/10) - I försklans uppdrag står: Förmåga att kunna kmmunicera, söka ny kunskap ch kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper sm utgör den gemensamma referensram sm alla i samhället behöver. [...] Multimedia ch infrmatinsteknik kan i försklan användas såväl i skapande prcesser sm i tillämpning. - Lärplan för det bligatriska sklväsendet, förskleklassen ch fritidshemmet (Lgr11) - I övergripande mål ch riktlinjer står: Eleven kan använda mdern teknik sm ett verktyg för kunskapssökande, kmmunikatin, skapande ch lärande. - Lärplan för grundsärsklan (Lgrsä 11) - I övergripande mål ch riktlinjer står: kan använda mdern teknik sm ett verktyg för kunskapssökande, kmmunikatin, skapande ch lärande. - Lärplan, examensmål ch gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskla 2011 (Gy11) - I övergripande mål ch riktlinjer står: kan använda [...] mdern teknik sm ett verktyg för kunskapssökande, kmmunikatin, skapande ch lärande. - Lärplan för vuxenutbildningen I övergripande mål ch riktlinjer står: kan använda [...] mdern teknik sm ett verktyg för kunskapssökande, kmmunikatin, skapande ch lärande. - Kmmunfullmäktiges strategiska inriktning Arbete Trellebrgs kmmun ska verka för att alla barn ch ungdmar stimuleras ch erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet. - Bildningsförvaltningens effektmål Trellebrgs försklr ska ligga i framkant i jämförelse med andra skånska kmmuner när det gäller försklans förtydligade kunskapsuppdrag, där alla barn är trygga ch väl förberedda för grundsklan (Förskla) Sklan i Trellebrg ska vara en trygg ch säker miljö där elever ch vuxna möts med öppenhet ch respekt. Alla elever ska berende av kön bli behöriga för gymnasiestudier sm grund för ett framgångsrikt vuxenliv (Förskleklass, grundskla, fritidshem) I särsklan ska varje elev ges möjlighet att hitta sin väg till ett självständigt liv (Särskla) Knkurrenskraftig gymnasieskla med spetskmpetens sm erbjuder utbildning med hög kvalitet ch höga resultat, utfrmad enligt elevens förutsättningar ch önskemål i syfte att förbereda inför vuxenlivet (Gymnasieskla) Mål I Trellebrgs kmmun ska barn ch elever erbjudas en samtida ch framtida förskla/skla. Alla barn ch elever ska, avsett förskla/skla, ha likvärdiga förutsättningar att arbeta digitalt utifrån den utbildningsnivå de befinner sig på.

6 4 (5) Digital teknik ska vara en drivkraft sm skapar mtivatin ch ger eleverna lust att lära. I jämförelse med försklr/sklr i Trellebrgs kmmuns närmråde ska barn ch elever erbjudas likvärdiga eller bättre förutsättningar att nå en gd måluppfyllelse i en digitaliserad värld. När eleverna lämnar sklan i Trellebrgs kmmun ska de ha en digital kmpetens sm mtsvarar de krav sm det mgivande samhället ch nästa utbildningsnivå ställer. Pedagger inm Trellebrgs kmmun ska ha gedigen praktisk kunskap m hur IKT ch media kan användas i utbildningen för att kmmunicera, skapa, publicera, inhämta infrmatin ch för frmativa prcesser. De tekniska förutsättningarna i frm av digitala verktyg, tillgång till Internet ch prgramvarr ska vara anpassade enligt aktuell pedaggisk frskning, bidra till en pedaggisk frihet ch innehålla ett abslut minimum av begränsningar. Strategier Pedaggerna ska med digitala verktyg, film ch media, förstärka kvalitén i lärandet ch därmed öka mtivatin ch måluppfyllelse bedriva en undervisning sm är frmativ ch utvecklar elevernas nyfikenhet, kreativitet ch lust att lära arbeta aktivt med digitala verktyg ch sciala medier ch då behandla säkerhet, etik, mral ch ett källkritiskt förhållningssätt se till att de digitala verktyg sm ger förutsättningar för barn/elever i behv av särskilt stöd att tillgdgöra sig utbildningen på ett likvärdigt sätt används, med stöd ch handledning av specialpedagger, speciallärare ch skldatatek ta initiativ, lära sig ch hålla sig ajur m aktuell frskning kring IKT samt aktivt utveckla sitt arbetssätt utifrån samtidens förutsättningar Försklechef ch rektr ska vara en förebild genm att nyttja digitala verktyg hålla sig ajur med aktuell frskning ch de mdeller sm används för att utveckla lärandet via digitala verktyg utse IKT-inspiratörer sm handleder ch utvecklar arbetet med digitala verktyg, film ch media planera det systematiska kvalitetsarbetet för att stärka digital kmpetens i linje med aktuell pedaggisk frskning ch bildningsförvaltningens IKTstrategi frigöra tid för pedaggisk persnal för frtbildning ch utveckling av arbetet med digitala verktyg, sciala medier, film ch media särskilt beakta digital kmpetens vid anställning ch löneöversyn planera ch utvärdera insatserna under medarbetarsamtal ge vårdnadshavarna lättillgänglig infrmatin ch möjlighet till dialg m försklans ch sklans verksamhet Systemchef ska

7 5 (5) se till att barn, elever, vårdnadshavare ch medarbetare har ett gtt stöd av IT-baserade system, exempelvis lärplattfrm se till att IKT-infrastrukturen är användarvänlig ch väl anpassad till den pedaggiska ch tekniska frihet sm förskla ch skla kräver för att kunna fullgöra sitt uppdrag ch tillgdgöra sig de digitala verktygens möjligheter se till att IKT-miljön är nåbar 24 timmar per dygn se till att digitala system, infrastruktur ch digitala verktyg bidrar till att frigöra mer pedaggisk tid samt förenklar kmmunikatin, administratin ch samarbete planera långsiktigt eknmiskt för en fungerande IKT-miljö se till att skldatateket har resurser för att kunna stödja försklrna ch sklrna i arbetet med att prva ut tidsenliga lärverktyg till elever i behv av särskilt stöd se till att det finns en samrdning av IKT- ch mediepedagger sm stimulerar ch handleder persnalen i att utveckla sin digitala kmpetens i linje med aktuell pedaggisk frskning ch bildningsförvaltningens IKTstrategi. Tyngdpunkten i uppdraget ska ligga på pedaggisk tillämpning tillse att försklrnas/sklrnas IKT-inspiratörer kntinuerligt erbjuds kmpetensutveckling ch träffar för erfarenhetsutbyte. Bildningsförvaltningen ska se till att varje förskla/skla, i systematiska kvalitetsarbetet, följer upp hur man arbetat med IKT-strategin samrdna övergripande kmpetensutvecklingsinsatser avseende IKT inm bildningsförvaltningen i ledningsgruppen priritera sklutveckling med digital kmpetens i linje med aktuell pedaggisk frskning ch bildningsförvaltningens IKT-strategi ställa höga krav på försklechefernas ch rektrernas tillämpning av bildningsförvaltningens IKT-strategi ch tillhörande handlingsplan särskilt beakta digital kmpetens vid anställning ch löneöversyn Utvärdering - Uppföljning Denna strategi ska utvärderas ch revideras inför Sm utgångspunkt för utvärdering ska en nulägesbeskrivning, kpplad till IKTstrategins mål, ligga till grund. Arbetet med IKT-strategin utvärderas i respektive rektrs/försklechefs systematiska kvalitetsarbete.

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Digital agenda 2014-2016. för Barn och utbildning BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning 1 Digital agenda 2014-2016 för Barn och utbildning Vision Under ledorden Tillsammans i en lärmiljö som utmärks av engagemang,

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer