Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten"

Transkript

1 Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010

2 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående års redvisning Arbetsrganisatin Sammanfattning verksamhetsåret 09/10 Målmråde Analys

3 Försklrna Kvalitetsredvisning 09/10 I förrdningen SFS 2005:609, 1 står det att varje skla sm ingår i det ffentliga sklväsendet, varje kmmunalt bedriven förskla ch varje kmmunalt bedrivet fritidshem skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredvisning sm ett led i den kntinuerliga uppföljningen av verksamheten. Kvalitetsredvisningen ska på ett tillförlitligt ch jämförbart sätt visa hur verksamheten lyckas med att nå målen ch vilka åtgärder sm behöver vidtas för att kmma till rätta med eventuella brister. Kvalitetsredvisningen ger underlag för förbättring ch utveckling. Kvalitetsredvisningen blir en del av verksamhetens kvalitets - ch utvecklingsarbete. Rektr sammanfattar försklrnas kvalitetsredvisningar. Sammanfattningen lämnas till försklrna ch till barn- ch utbildningsförvaltningen. Presentatin Försklan Berget Försklan ligger insprängt i bstadsmrådet Singelberget. Området består av flera hyreshus samt ett större äldrebende. Försklan ligger i nära anslutning till skgen där man tillbringar en str del av sin utevistelse, vilken har en pedaggisk rll i verksamheten. Berget har tidigare bestått av enbart en avdelning. År 2008 genmgick försklan en renvering ch tillbyggnad sm gav plats för ytterligare två avdelningar. Avdelningarnas namn Safiren, Rubinen ch Smaragden syftar till ädelstenar sprungna ur berget. Försklan har även en tillhörande str inhägnad gård.

4 Försklan Bäckgården Består av två avdelningar ch är integrerad i Bäcks f-3 sklmråde. Det är en str fördel då försklan ch sklan många gånger har utbyte av varandra, ch kan nyttja varandras resurser, ex. försklan har tillgång till gymnastiksal ch sklgård. 4-5 åringarna äter i sklans matsal. På Bäckgårdens förskla arbetar man aktivt med att utveckla Reggi Emilia pedaggiken. Försklan Trnhagen Är vår äldsta förskla. Den byggdes 1975 ch har en planlösning med tre avdelningar ch en lekhall i centrum, samt tillhörande kök. En str gård mgärdar försklan, där det finns både gamla fruktträd, sandlådr ch gungr. Trnhagen ligger i vitsippebacken, vackert belägen intill skgskanten, vilken man ckså utnyttjar i sin hälsfrämjande verksamhet. Försklan ligger vid en återvändsgata vilket gör att det inte finns någn störande trafik. Öppen förskla Glimten Är en familjecentral sm ligger i nära anslutning till Barnhälsvården ch Barnch Familjepsyklgiskt centrum. Visst samarbete förekmmer med Individ ch familj. Vi har ett nära samarbete med Flyktingmttagningen då vi har en mångkulturell verksamhet.

5 Organisatin ch barnantal vt-2010 Området består av Bäcksklan f-3 med 205 elever varav 93 pjkar/112 flickr samt Bäckgårdens fritidshem med ca 110 barn Försklrna Berget, Trnhagen ch Bäckgården. ( 179 barn vt-10) Öppna försklan Glimten Försklan Berget vt-10 Smaragden 1-3 års avdelning 9 pjkar/10 flickr Safiren 1-3 års avdelning 7 pjkar/9 flickr Rubinen 4-5 års avdelning 12 pjkar/20 flickr Försklan Trnhagen Tuvan 1-3 års avdelning 12 pjkar/8 flickr Gläntan 1-3 års avdelning 12 pjkar/8 flickr Smultrn 4-5 års avdelning 14 pjkar/9 flickr Försklan Bäckgården Minimalen 1-3 års avdelning 10 pjkar/7 flickr Humlan 4-5års avdelning 14 pjkar/18 flickr

6 Persnal vt-10 I mrådet arbetade under vt förskllärare 15 barnskötare 3 assistenter/barnskötare 2,5 kkerskr Beräkning av persnal Barn 1-3 år: 5 barn/ årsarbetare Barn 4-5år: 10 barn/ årsarbetare Kök 0,25 % / avd Vid höstterminens start minskade mrådet med en förskleavdelning nämligen familjedaghemmet Linnéan. På Linnéan arbetade tre dagbarnvårdare tillsammans i gemensamma lkaler. Stängningen skedde i samförstånd med både persnal ch föräldrar. Anledningarna var framförallt två: 1. Den faktiska barnminskningen 2. Att vi vid sklverkets inspektin fick påpekanden att familjedaghemsverksamheten bedrevs alla veckans dagar i gemensamma lkaler. Verksamheten sm bedrivits i Missinskyrkans lkaler har varit mycket uppskattad. Det var med vemd sm avdelningen stängdes. Eknmi Barn- ch utbildningsförvaltningens fördelar enligt en beräkningsmdell budgetmedel till våra rektrsmråden. Rektr, förvaltningseknm ch förvaltningschef har regelbundna budgetuppföljningar. Rektr har budgetansvar för sitt mråde. Frtbildning - insatser Kmpetensutvecklingsinsatser samrdnas i möjligaste mån inm kmmunen för att vår verksamhet ska kunna erbjuda barn ch föräldrar en hög kvalitet. Påbyggnadsutbildning för barnskötare, sm avslutades med praktik i Italien.

7 Aktinsfrskning för förskllärare 7,5 päng i samarbete med Götebrgs universitet. Att bedriva verksamhetsutveckling i försklan när schemat redan är fullt är en pririteringsfråga. Aktinsfrskning bidrar till att utveckla ch synliggöra verksamheten genm att nggrant studera/bservera lika mråden i verksamheten sm man vill utveckla. Man redvisar ch granskar bservatinerna ch på så sätt synliggörs resultatet. Det leder till en ökad medvetenhet ch kvalitet i verksamheten. En ökad stlthet ch medvetenhet i arbetet är ckså en kvalitet i sig. Från mrådet deltg 6 förskllärare i aktinsfrskningen. Några av deltagarna har påbörjat en handledarkurs (även den i samarbete med Götebrgs universitet) för att utveckla ch handleda sina arbetskamrater i aktinsfrskning. Åtgärder enligt förgående års kvalitetsredvisning Alla försklr/avdelningar har verkligen arbetat med inmhus ch utmhusmiljön. Medvetenheten m miljöns betydelse bland persnalen är str. Alla har märkt effekterna av hur leken påverkas av miljöns utfrmning (utm- ch inmhus). I försklan påverkas barns välbefinnande både av det sciala klimatet ch av den fysiska miljön. Alla upplevelser filtreras ch påverkas berende på persnlighet, krppsliga egenskaper ch erfarenheter. Våra sinnen vill ha stimulans. Vi vill lckas att upptäcka mer fast i lagm mängd ch i ett sammanhang av harmnisk rdning. Vi har utarbetat gemensamma rutiner för mttagandet av de nyanlända familjerna. Vi har en mångkulturell förskla ch det ställer höga krav på persnalen att sätta sig in i lika kulturer ch stötta barn med utländsk bakgrund till att utveckla en flerkulturell tillhörighet Arbetsrganisatin Gemensamma planer: Försklrna i Kisa har en gemensam lkal Arbetsplan sm grundar sig på Lpfö-98 samt på den kmmunala sklplanen. Genm vår Arbetsplan visar vi på ett knkret sätt vår gemensamma målsättning för försklrna i Kisa. Utvärdering ch uppföljning sker en gång per år.

8 Våra grundtankar är att ge barnen 1-6 år en gd pedaggisk verksamhet där fstran, msrg ch lärande bildar en helhet. Det är av str vikt att vi sm persnal ser till varje barns förmåga ch utvecklingsnivå. Vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga ch finna verksamheten rlig, lärrik ch utmanande. Vår uppgift är att tillsammans med föräldrarna ge varje barn möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Med utgångspunkt från varje avdelnings situatin förutsättningar ex. barngrupp- åldersfördelning sv. gör man sina egna pririteringar utifrån arbetsplanen. Vi har ckså påbörjat arbetet med en gemensam Årsplan för försklrna i Kisa, där vi arbetar fram planer för avdelningarnas pedaggiska verksamhetsår. Årsplanen kmmer att tydliggöra försklans rganisatin, struktur ch verksamhet för att skapa ett rligt, engagerande arbete där alla blir delaktiga. Inm mrådet finns ckså en gemensamt utarbetad Utvecklingsplan Arbetsplan där vi sammanfattat barnets utveckling från 1 t..m. 5 år inm lika utvecklingsmråden. Den finns till för den sm så önskar använda den sm ett stöd ch redskap i verksamheten. Gemensamt för mrådet är ckså att vi är en mångkulturell förskla, mångkulturell fritidsverksamhet ch mångkulturell skla. Det genmsyrar alla våra verksamheter. Inm mrådet har vi ckså en gemensam strategi för Hälsfrämjande verksamhet på försklan. Att få vistas ute varje dag. Att ha en psitiv inställning till fysisk aktivitet både inm ch utmhus. Att servera en varierad ch nyttig kst. Att betrakta genus perspektivet i det dagliga arbetet. Att grundlägga kunskapen m gd hygien. Att grundlägga empati ch medmänsklighet.

9 Glimten - Öppna försklan Den Öppna försklan riktar sig främst till den grupp sm inte har plats i försklan. Den Öppna försklan bygger på att någn vuxen, annan än persnalen, deltar i verksamheten ch ansvarar för barnet under vistelsen. Öppna försklans mål är: Att vara en mötesplats för både barn ch vuxna där man kan känner sig välkmmen. Det skall kännas rligt ch utvecklande. Att ge barn möjlighet att leka ch få delta i en pedaggisk gruppverksamhet. Att ge råd ch stöd i föräldrarllen Glimten har ett nära samarbete med BHV sm tillsammans med Öppna anrdnar Föräldrautbildning. Ett nära samarbete finns ckså med flyktingmttagningen. På Öppna träffas även barn ch vuxna från lika länder ch man lär känna varandra. Vuxna träffar andra vuxna, barn träffar andra barn. Möjlighet ges till att knyta nya kntakter. Det krävs ingen inskrivning eller anmälan. Öppna är kstnadsfri. Man kmmer när man vill under öppettiderna. Trnhagen Trnhagens hjärta är gården. Gården ger stra möjligheter till mväxlande aktiviteter. Här finns sandlådr, fruktträd att klättra i ch söka skugga under, gungr, syrenberså, Ftbllsplan ch gångar att cykla på. Det är lätt att vara ute (mrgn, middag ch eftermiddag) när det finns en str gård att tillgå. Försklan har påbörjat ett prjekt där man vill skapa en mer stimulerande utmhusmiljö. Dessutm ligger Trnhagen i nära anslutning till skgen, ch man kan njuta av blmster ch blåbärsplckning. Försklan har ett eget kök. Under hösten startade man upp med frukstbuffé. Alla barn sm kmmer på mrgnen sitter gemensamt ch äter frukst i lugn ch r.

10 Berget 2008 genmgick Berget en nyrenvering ch tillbyggnatin. Försklan utökades då med två avdelningar. Bergets avdelningar heter: Rubinen, Smaragden ch Safiren. Lkalerna är stra fina ch ljusa. Försklan har ett eget kök. Till försklan hör en str inhägnad gård sm ger rika möjligheter till mväxlande aktiviteter. På Berget arbetar man särskilt mycket med lekens betydelse för utveckling ch lärande. För att synliggöra verksamheten arbetar man mycket med dkumentatin. Till föräldrarnas stra förtjusning finns det på varje avdelning bildspel från aktuella aktiviteter sm på ett tydligt sätt visar vad barnen varit med m. Bäckgården På Bäckgården arbetar båda avdelningarna med ett Reggi Emilia inspirerat arbetssätt. Utifrån denna pedaggik arbetar man tematiskt ch studerar barns lika sätt att uttrycka sig. Genm dkumentatin ch frskning tillsammans med barnet kan det se sin egen lärprcess. Persnalen lägger ckså str vikt vid att utfrma inmhus- ch utmhusmiljön där barnets kreativitet kmmer i främsta rummet. Gemensamma rutiner Alla avdelningar arbetar med prtfli sm dkumentatin. Alla avdelningar har genmgång av sina barns individuella utvecklingsnivåer minst en gång per halvår. Vi kallar till utvecklingssamtal minst en gång per termin Vi lägger str vikt vid att ha gda relatiner med föräldrarna ch vi har ett gtt samarbete med BOV, BBC ch med talpedagg.

11 Sammanfattning av verksamhetsåret 2009/2010 Målmråde Kunskapsutveckling Vårt mål är att barnet med glädje leker, lär ch skapar i en pedaggisk stimulerande inmhus ch utmhusmiljö. Förutsättningar för att nå målen När barnet : är nyfiket ch har lust att leka ch lära enskilt ch i grupp bygger ch skapar ch knstruerar med hjälp av lika material ch tekniker utvecklar sitt rd- ch begreppsförråd Några av insatserna för att nå målen från avdelningarnas utvärderingar: Inmhusmiljön förändras ständigt utifrån barnens behv. Vi har förändrat inmhus ch utmhusmiljön för att stimulera/utmana barnens lek ch lärande. Vi har velat att barnen själva ska kunna välja material sm stimulerar alla sinnen (bllbana, aktivitetstavla,.). Följer upp barnens idéer ch tankar ch vidareutvecklar dem. Vi har skapat rum i rummen. Allt sm finns i verksamheten har en genmtänkt funktin. Tematiskt arbetssätt. Hemvrån fick en ny plats i lkalen, nya möbler ch annat material. Barnen har tillverkat eget lekmaterial. En hörna irdningsställdes för byggleken. Barnen var delaktiga i tillverkningen av byggmaterialet. Från tema Utveckla sagberättelsen Sagan har använts sm ett verktyg för att skapa en röd tråd mellan våra verksamheter sm musik, rörelse, skapande ch rim ch ramsr

12 Exempel på måluppfyllelse från avdelningarnas utvärderingar. Barnens lek har tagit fart, leker mera, samspelet mellan barnen har ökat. Vi har uppmärksammat vad sm finns i kök, bl.a. vad är mat (småbarnsavd), Barnen har tränat på att bygga högt, lika högt sm ss själva Barnens språk ch krppsspråk har stärkts. Vi har väckt barnens nyfikenhet ch lust att bygga, fantisera ch skapa. Nöjda ch stlta barn sm upptäcker sitt eget lärande när vi ger respns ch utmaningar utifrån deras tankar ch idéer. Åtgärder för förbättring Mer tid till reflektin ch planering. Frtsätta att vidareutveckla vår gemensamma Årsplan. Fördjupa kunskapen m det frskande barnet. Miljö ch hälsa Vårt mål är att barnet efter förmåga är fysiskt aktivt trivs ch känner sig tryggt i den egna gruppens verksamhet har förståelse för människrs lika värde Förutsättningar för att nå målen När barnet känner glädje ch lust inför fysiska aktiviteter inne ch utmhus vågar visa sina känslr är nyfiket ch tar egna initiativ till sysselsättning efter förmåga respekterar ch visar förståelse för sin ch andras situatin Några av insatserna för att nå målen från avdelningarnas utvärderingar Genm att vi har många natinaliteter knfrnteras vi dagligen med respekt ch förståelsefrågr. Gymnastik ute ch inne. Ta var på årstider Lekmaterialet utmhus bl.a. stimulerar till att bära ch röra sig. Träna förståelse för att vi har lika förutsättningar. Påbörjat ett utmhusprjekt för att skapa en mer stimulerande utemiljö.

13 Vi har byggt ett stall på Humlangården sm tillsammans med nymålade hpphinder ch div. attiraljer utmynnat i en mycket aktiv hästlek. Utelek på gården, prmenader ch skgsvistelse. Exempel på resultat ch måluppfyllelse från avdelningarnas utvärderingar Barnen har valt att leka mer på Humlangården än tidigare, då det inte fanns så mycket inspirerande ch utmanande material. Psitivt så långt sm vi kmmit med prjektet. Genm att var ute mycket ger vi barnen gda ch bra vanr, ch barnen får lättare att kncentrera sig. Bra mat sm lagas från grunden serveras varje dag på försklan Skgsutflykter barnen få ren upplevelse av att vara ute, känna, lukta, lyssna, balansera ch pröva jämn mark. Åtgärder för förbättring Möjliggöra tid för planering ch reflektin, genm att undersöka hur försklans lika avdelningar samarbetar vid t.ex. planering, lika aktiviteter. fördjupa ch utveckla vår pedaggiska utmhusverksamhet. Delaktighet ch inflytande Vårt mål är att barnet uttrycker sina tankar ch åsikter ch därmed påverkar sin ch andras situatin accepterar ett demkratiskt beslut har utrymme till egen lek Förutsättningar för att nå målen När barnet vågar framföra sina åsikter ch stå för sitt handlande har förmåga att följe ett demkratiskt beslut tar egna initiativ i leken

14 Några av insatserna för att nå målen från avdelningarnas utvärderingar Vår inne miljö med rum i rummen många lika lekmöjligheter erbjuds. Ge alla barn lika möjligheter berende m de är pjkar eller flickr. Reflektinsstunder tillsammans där barnen fått tillfälle att uttrycka sina åsikter ch känslr. Ta beslut efter ex. röstning Barnen är duktiga på at ta egna initiativ till lek ch försöker att hitta lösningar vid knflikter, efter att ha jbbat mycket med det under vårterminen. Barnen fått vara delaktiga vid utvecklingen av temat. Barnen får hjälpa till att ta ansvar. Exempel på måluppfyllelse från avdelningarnas utvärderingar Fungerat bra med rum i rummen där många barn kan leka utan att störa varandra. Barnen får tid till lek. Ibland när andra är på väg ut kan några barn få vara kvar inne ch leka färdigt. Ge barnen valmöjlighet ch tid till egen lek. Barnen ser resultat av sin egen delaktighet i ex. utfrmningen av miljön ch tema utveckling. Barnen vågar uttrycka sina åsikter. Barnen kan vänta när de får en förklaring varför. Åtgärder för förbättring Inmhus ch utmhusmiljöns betydelse för barnens/gruppens utveckling. Utveckla våra föräldramöten. tillsammans med sklan utveckla tema på Föräldramöten från 1 år t..m. åk 3 Samverkan Omvärldsrientering Vi har en mångkulturell förskla ch vi har ett mycket gtt samarbete med Flyktingmttagningen.

15 Vårt mål är att barnet Utifrån sin mgnad har gd mvärldskunskap. Visar respekt för allt levande ch har msrg m sin närmiljö. Förutsättningar för att nå målen När barnet: successivt utfrskar närmiljön är aktsam m allt levande ch vår miljö Några av insatserna för att nå målen från avdelningarnas utvärderingar Genm att vi har barn från lika natinaliteter kmmer det naturligt att visa hänsyn ch respekt för varandra. Skgen är en str favrit hs barnen ch där ges tillfälle att samla kunskap ch upplevelser, utfrska sv. Man lär sig att visa respekt varandra ch allt levande (djur ch växter). Prmenerar runt ch samtalar m vad sm finns i vår närmiljö te.x. biblitek, kyrkan, sklan etc. Brevväxlar med Gustafs nursery i Kimilili, skickar bilder ch teckningar till varandra. Genm sagtemat arbetade vi med lika miljöer, ftbllsplanen, lekplatsen sv. Exempel på resultat ch måluppfyllelse från avdelningarnas utvärderingar Barnen fått förståelse varför lika insekter, djur behövs. Fått förståelse för att vi br på lika platser, ch vad det innebära,ex m man br i Kimilili. Ett fjärilsprjekt på avdelningen sm barnen följt, larv-puppa-fjäril. Barnen visar tlerans ch acceptans mt varandra. Ingen känner sig utpekad p.g.a. bl.a. utseende, blöjr, sätt att vara. Åtgärder för förbättring Färdigställa handlingsplanen för nyanlända. Alla läser ch diskuterar Stärk språket- stärk lärandet (sm vi tyvärr inte hunnit med).

16 Analys Försklan bygger på att barns utveckling ch lärande sker i samspel med mgivningen. I försklan samverkar miljön ch lika faktrer i den pedaggiska prcessen ch sm i sin tur påverkar barns förutsättningar att lära, utvecklas ch må bra. Frskning ch beprövad erfarenhet visar att försklans viktigaste uppgift är att i verksamheten utgå från barns perspektiv. Försklan skall ckså vara flexibel ch kunna förändras utifrån mångfalden i barns sätt att tänka ch förstå samt skilda behv. Utifrån detta synsätt utvecklas ch frmas den pedaggiska kvaliteten i samspel mellan barn ch mgivning. Betydelsefullt är ckså hur förutsättningarna hanteras av persnalen, vilket i sin tur sammanhänger med pedaggisk medvetenhet ch kunskap m hur försklans uppdrag skall genmföras i praktiken. Kmmande utvecklingsmråden att möta det frskande barnet en fördjupad insikt m vad det innebär med matematik i försklan färdigställa försklrnas gemensamma Årsplan Område Bäck Birgitta Nöidh Rektr

17

18

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Kungabarn. Arbetsplan 2009

Kungabarn. Arbetsplan 2009 För genmförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare ch övrig persnal samt företrädare för eleverna ch deras

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan Kvalitetsredvisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässklan 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ett systematiskt kvalitetsarbete... 4 3 Förskleklass... 5 4 Fritidshem... 6 4.1 Resultat... 6 4.1.1 Nrmer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017

Budgetunderlag inför Mål och budget 2015 och plan för 2016-2017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/154.182 1 (5) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Susanne.Stahlberg@huddinge.se Grundsklenämnden Budgetunderlag inför

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210

KONSTPROGRAM HUS 511/001 Campus US Projnr: 70001366 Delprojektnr. konst: 70002210 1 /001 Campus US Prjnr: 70001366 Delprjektnr. knst: 70002210 Landstinget Östergötland Övergripande tema: Tydlighet, campuskänsla, stadsmässighet Innehåll: Övergripande knstprgram 2012-2015 Knst i samtidens

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden

Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden BÅSTADS KOMMUN 1 (1) Kallelse till sammanträde med Utbildningsnämnden Datum: Tisdagen den 13 januari 2015 Tid: Kl. 10:15-12:00 Utbildning Kl. 13:00 Sammanträde Plats: Sammanträdesrum Astrakanen Ärendepunkt/rubrik

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010

KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010 KURSER & UTBILDNINGAR Hösten 2009 & Våren 2010 Bdy Mind Sul MT AB 2009 www.bdymindsul-mt.cm 1 VÄLKOMMEN! Mitt namn är Mnica Thengberg,ch jag hälsar Dig välkmmen till Bdy Mind Sul s kurser ch utbildningar

Läs mer

Övertalighet inom förskola, grundskola och gymnasium

Övertalighet inom förskola, grundskola och gymnasium Övertalighet inm förskla, grundskla ch gymnasium Juridiskt spelrum Ledarskapsfrågan Mål ch resultat Stefan Anderssn Tmmy Hellström Snnie Eklund 1 Innehållsförteckning 1. Intrduktin a. Frågeställning b.

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun

VA-plan. Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns kommun VA-plan Åtgärdsplan 2013-2021 Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns kmmun Bakgrund VA-planen i Karlshamns kmmun är den tredje delen av VA-plansarbetet innan den fjärde ch sista delen, implementering ch uppföljning

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid

Anpassning av förskolan Falken inför verksamhetsstart av barnomsorg på obekväm arbetstid BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-13 FSN-2013/232.253 1 (3) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Försklenämnden Anpassning

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen.

Skillnad i synsätt hos flickor och pojkar en studie om könsmönster i restaurangundervisningen. Malmö Högskla Lärarutbildningen SÄL III:2 Skillnad i synsätt hs flickr ch pjkar en studie m könsmönster i restaurangundervisningen. Differences in Outlk Between Girls and Bys- A Study f Gender Patterns

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer