Arbetsplan för hösten Föräldrakooperativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för hösten 2015. Föräldrakooperativ"

Transkript

1 Arbetsplan för hösten 2015 Föräldrakperativ Ftgraf: Björn Magnussn Lek, Lust ch Lärande! 1

2 Friluftsförsklan Nätet, föräldrakperativ Försklan ligger i villasamhället Nättraby strax utanför Karlskrna. Försklan har två avdelningar sm är åldersindelade. På avdelningen Tallen är åldrarna på barnen mellan 1-3 år ch på avdelningen Granen är barnen 3-6 år. Vi jbbar med fkus på natur ch miljö ch lägger en str del av vår verksamhet utmhus. Härigenm vill vi väcka barnens intresse ch nyfikenhet ch lära samband i naturen ch värna m vår miljö. Vi pedagger är medupptäckare ch stimulerar barnen till att känna glädje i att få leka utmhus under hela året. Vi har en fin gård sm erbjuder barnen varierande möjlighet till lek. Skg, hav ch en härlig äng ligger inm prmenadavstånd för barnen. Vi har rymliga lkaler sm är anpassade efter verksamheten. Lkalerna är även handikappanpassade. Vi har egen kck sm lagar gd ch näringsrik mat till våra barn. Vi handlar vår mat lkalt ch den största delen av vår mat är eklgisk ch närprducerad. Vår förskla är knuten till Friluftsfrämjandet ch är Grön Flagg-certifierad av stiftelsen Håll Sverige Rent. Adress: Friluftsförsklan Nätet, föräldrakperativ Mjöviksvägen Nättraby Vår hemsida: Telefn: E-pst: (Jenny Hellgren, rdförande) (Pernilla Thuressn, försklechef) 2

3 Arbetsplan för Friluftsförsklan Nätet, föräldrakperativ Vår arbetsplan utgår från Lärplanen för försklan 1998/2010 ch innehåller våra lkala mål. 1: Nrmer & värden 2: Utveckling & lärande 3: Barns inflytande 4: Förskla & hem 5: Samverkan med förskleklass, skla & fritidshem 6: Uppföljning, utvärdering ch utveckling Pririterade mråden ht Nrmer ch värden (Trygghet) -Naturen ch NTA (Naturupplevelser) -Tallens ch Granens teman (Nyfikenhet) Frtbildning för pedaggerna 3

4 Försklans värdegrund ch uppdrag Försklan vilar på demkratins grund. Därför skall dess verksamhet utfrmas i överensstämmelse med grundläggande demkratiska värderingar. Var ch en sm verkar inm försklan skall främja aktningen för varje människas egenvärde ch respekten för vår gemensamma miljö. Lpfö-98/10 Försklan skall aktivt ch medvetet påverka ch stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demkratiska värderingar ch efterhand mfatta dem. Lpfö-98/10 Försklan ska träna barnens förmåga att ta hänsyn till ch leva sig in i andra människrs situatin, samt vilja att hjälpa andra. Lpfö-98/10 Försklan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människr har lika värde berende av scial bakgrund ch avsett kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder. Lpfö-98/10 Försklan ska stimulera barnens samspel ch hjälpa dem att bearbeta knflikter. Att barnen ska känna trygghet ch glädje hs ss. Att barnen ska känna tillit till sin egen förmåga. Att barnen ska utveckla sin förståelse för alla människrs lika värde. Tillvägagångssätt: Vi uppmuntrar barnen ch stärker dem psitivt genm beröm ch uppmuntran. Vi samtalar mycket med barnen ch leker gruppstärkande lekar tillsammans, t ex Under hökens vingar ch Gubben i lådan. Vi sjunger mycket med barnen det skapar psitiva ringar när vi gör rliga saker tillsammans! Vi samtalar m vikten av att få vara med ch leka ch det gda med att dela med sig. Vid samlingar talar vi m vem sm saknas idag för att bekräfta att vi saknar varandra ch att alla är lika viktiga. Vi vill att det ska finnas en stark gruppkänsla hs ss. Vi uppmanar barnen till att hjälpa varandra t ex upp för en backe eller att ta på en vante, dra upp en dragkedja på kmpisen sv. Vi tänker på att låta alla få kmma till tals ch ställer direkta frågr till de tystare barnen. Barnen tränar exempelvis demkrati när vi röstar m lika saker, sm vilken bk vi ska läsa eller vilken lek vi ska leka. Vi jbbar dagligen med allas lika värde (planerade samlingstillfällen eller när exempelvis en knflikt uppstår). Vi samtalar även kntinuerligt m barn i andra länder (vid exempelvis maten, genm högläsning, vi äter mat från lika länder, tittar på jrdglben tillsammans, samling med medvetet tema sv). Flickr ch pjkar: Alla leksaker ch lekar är till för alla avsett kön, vi erbjuder samma material till alla. Vi kan exempelvis erbjuda en flicka sm inte vet vad hn ska göra, att gå ch leka med bilar eller leg. Vi uppmuntrar barnen till att våga ta för sig så att de får ta del av helheten ch inte fastnar i de steretypa 4

5 könsrllerna. Vi jbbar med att sitta blandat både pjkar ch flickr ch att kunna hålla varandra i handen avsett vem kmpisen är. Underrubriker: Lek ch skapande Matematik Naturen & NTA Mtrik ch rörelse Språk Traditiner Lek ch skapande verksamhet: Försklan skall sträva efter att varje barn: utvecklar sin nyfikenhet ch sin lust samt förmåga att leka ch lära utvecklar sin förmåga att bygga, skapa ch knstruera med hjälp av lika tekniker, material ch redskap utvecklar sin skapande förmåga ch sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar ch erfarenheter i många uttrycksfrmer så sm lek Lpfö 98/10 Försklans verksamhet skall präglas av en pedaggik där mvårdnad, msrg, fstran ch lärande bildar en helhet. Lpfö-98/10 Att allt lekmaterial är till för alla barn. Att erbjuda barnen en stimulerande ute- ch innemiljö. Ge barnen utrymme för sin lek ch fantasi. Att erbjuda ch låta barnen uppleva lika srters material ch aktiviteter samt att allt material är till för alla barn (ej könsbundet). Att vara mycket utmhus då det stimulerar barnens traditinella lekar samt inbjuder till fantasi. Tillvägagångssätt: Vi kmmer att låta barnen få göra lika stimulerande finmtriska övningar bl a genm att pyssla med natur ch återvinningsmateria, pussel ch pluppar. Vi har rymliga lkaler ch erbjuder ett brett srtiment med leksaker, böcker från bibliteket, utklädningskläder, spel, ritmaterial, klssar ch stra kartnger sm stimulerar till stra byggen mm. Vi tillhandahåller lika material till barnens pyssel för att de ska få prva på lika tekniker ch material. De två avdelningarna har lekmiljöer anpassade efter barnens åldrar. Vi har samarbete mellan avdelningarna ch har under delar av dagen öppna dörrar för att främja samspel mellan både barn ch persnal. I rll-leken ryms det många persner ch barnens fantasi ch samtal flödar. Vi spelar spel med barnen, läser böcker, tar fram lera, pysslar mm. Vi använder ss mycket av vår gård ch skgen för att ge mväxling i miljön. Vi har både styrd ch fri lek. Vi försöker att ge barnen utrymme i den fria leken utan att avbryta dem för fta. Vi är utmhus större delen av dagen ch använder ss av skg, lekparker ch äng i närmrådet. Vi 5

6 kmmer att frtsätta med skgsdagar, Knppis, Knytte ch Mulleverksamhet i skgen samt göra spntana turer dit. Matematik: Försklan skall sträva efter att varje barn: stimuleras i sin matematiska utveckling. utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över ch använda lika lösningar av egna ch andras prblemställningar. utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka ch använda matematiska begrepp ch samband mellan begrepp. utvecklar sin förståelse för rum, frm, läge ch riktning ch grundläggande egenskaper hs mängder, antal, rdning ch talbegrepp samt för mätning, tid ch förändring. Lpfö 98/10 Att väcka barnens nyfikenhet för matematik. Tillvägagångssätt: Vi tränar praktiskt vardagsbegrepp sm över, under, framför, bakm, i ch på mm. Vi talar m par, lång, krt, varannan mm. Vi använder ss av rdet matte ch matematik. Vi talar m lika färger ch benämner frmer med de rätta rden. Vi låter barnen räkna sina kmpisar ch fundera ut exempelvis hur många äppelbitar vi behöver göra för att det ska räcka till alla. Vi använder även vardagssituatiner för att dela, räkna ch jämföra. Vi spelar spel tillsammans ch får därigenm turtagning, räkna prickar, steg, talföljd. Vi har speciellt matematikmaterial med spel ch siffrr. Vi leker med lika material ch tränar kpplingen siffra-antal eller str-liten. Vi tränar även matte genm sånger, ramsr ch sångpåsar med knkret material. Ett sätt sm vi ckså använder ss av är att inte alltid ge barnet ett direkt svar när de ställer en fråga m hur någt fungerar, utan att vi pratar m det ch låter barnet kmma fram till lösningen. Ibland själv med pedaggen ch ibland tillsammans med några kmpisar. Naturen ch NTA: 6

7 Försklan skall sträva efter att varje barn: utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslpp ch för enkla naturvetenskapliga fenmen, liksm sitt kunnande m växter ch djur. utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen ch utfrska hur enklare teknik fungerar. hjälpa barnen att förstå hur vardagslivet ch arbetet kan utfrmas, så att de kan bidrar till en bättre miljö nu ch i framtiden. Att varje barn utvecklar intresse ch förståelse för naturens lika kretslpp ch för hur människr, natur ch samhälle påverkar varandra. Barnen ska stimuleras ch utmanas i sitt intresse för naturvetenskap ch teknik. Försklan ska lägga str vikt vid miljö ch naturvårdsfrågr. Lpfö 98/10 Att tillsammans med barnen få psitiva upplevelser i naturen under hela året (bland annat Knppis/Knytte/Mulle samt naturdagar med matlagning i skgen). Att erbjuda barnen många lika aktiviteter inm NTA för att ge ett ökat intresse ch nyfikenhet. Vi vill ge barnen förståelse för vårt kretslpp samt därigenm återvinning. Att frtsätta med vårt Grön-flagg prjekt tillsammans med barnen ch lämna in försklans målbeskrivning dit. Höstens tema är Vatten Att de äldsta ska få kunskap m Hitta Vilse (Civilförsvaret) Att erbjuda material sm stimulerar barnens nyfikenhet till teknik ch kemi. Tillvägagångssätt: Vi är medlemmar i friluftsfrämjandet ch all persnal har Knppis, Knytte eller Mulle-ledarutbildning. ( Vi går till skgen 1-2 dagar i veckan. Vi frtsätter den här terminen med att knppisbarnen ch knyttebarnen är indelade i 2 grupper för att göra det möjligt att gå till skgen ch för att anpassa innehållet efter barnens behv. Vi leker i skgen ch upptäcker insekter, djur ch naturens skiftningar. Vi har med luppar ch naturböcker, vi utfrskar vad sm händer i skgen de lika årstiderna. Vi uppmärksammar det skgen har att erbjuda (blmmr, nya löv, blåbär mm). Ibland äter vi lunch i skgen. Vi använder även vår fina gård flitigt ch är ute i alla väder. Barnen plckar lika srters naturmaterial i skgen sm vi sedan använder till pyssel vid exempelvis prjekt ch påsk. Vid matsituatinen får barnen träna på att ta till sig lagm med mat. Vi återvinner spr tillsammans med barnen ch pratar m hur man ska srtera ch varför det är så viktigt. Vi går till återvinningsstatinen några gånger per termin. Ibland går enbart några barn iväg till återvinningsstatinen. De barnen är då Ftgraf Björn Magnussn försklans miljöhjältar ch får ha en speciell väst på sig vid tillfället. Mullebarnen jbbar aktivt med allemansrätten där de får lära sig vilka rättigheter ch skyldigheter vi alla har i skg ch mark. Knyttarna upptäcker våra djur ch insekter ch knppis upplever naturen, lär m djuren ch får psitiva upplevelser tillsammans i skgen. Knppis jbbar mycket med teater ch sång. Vi vill att alla barn ska tycka det är rligt att vara i skgen. 7

8 Vi har en altan ch ett vindskydd på gården sm vi använder vid samling, mellanmål, pyssel, tillfälligt regn, föräldrafika ch sångframträdanden. Vi har lika bärbuskar ch plantr såsm halln, björnbär, blåbär, vinbär ch smultrn. Vi kmmer att dla kryddr, slrsr ch tmater. Vi har även ett litet äppelträd sm barnen gärna plckar frukt ifrån. Mtrik ch Rörelse: Försklan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin mtrik, krdinatinsförmåga ch krppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna m sin hälsa ch sitt välbefinnande. Lpfö 98/10 Att ge alla barn stimulans i sin fin- ch grvmtriska utveckling. Tillvägagångssätt: Daglig utevistelse på gården där barnen får möjlighet till att gräva, hppa rep, spela bandy, springa, klättra, cyklar, leka med lika material ch gunga. När vi leker i skgen ges fler tillfällen till att leka i terräng där underlaget är varierande. Vi prmenerar med barnen. Vi tränar finmtriken genm både styrda ch självvalda aktiviteter såsm klippövningar, vävar, trä halsband, fingerramsr ch måla med pensel mm. Vi tränar medvetet av ch påklädning tillsammans med barnen. Vi samtalar m krppens lika delar. Språk: Försklan skall sträva efter att varje barn: Stimuleras ch utmanas i sin språk- ch kmmunikatinsutveckling Utvecklar nyanserat talspråk, rdförråd ch begrepp samt sin förmåga att leka med rd, berätta uttrycka tankar ställa frågr argumentera ch kmmunicera med andra. Utvecklar intresse för bilder, texter ch lika medier samt sin förmåga att använda sig av, tlka ch samtala m dessa. Lpfö 98/10 Att alla barn ska få stimulans i sin språkutveckling. Tillvägagångssätt: Vi sjunger mycket med barnen ch vid exempelvis matbrdet är vi nga med att benämna vd lika föremål heter. På samlingarna jbbar vi mycket med knkret material för att öka rdförståelsen för barnen. Genm högläsning lär sig barnen nya rd ch sammanhang. Vi samtalar m bilderna i bken. När vi är på prmenad tränar vi rdförståelse för höger ch vänster innan vi går över vägen. Genm dagliga samtal med barnen lckar vi till dialg samt att i den fria leken uppstår kmmunikatin barnen emellan. Vi uppmuntrar till verbal knflikthantering där vi uttrycker händelser ch känslr med rd. Vi har en språkhörna där det finns bkstäver sm barnen kan experimentera med samt lika spel. Vi uppmuntrar de äldre barnen till att kunna skriva sina egna namn på teckningar sm de skapat. Vi samtalar fta m vilken bkstav ch vilket språkljud sm kmmer först i exempelvis barnets namn. 8

9 Traditiner: Försklan skall sträva efter att varje barn: känner delaktighet i sin egen kultur ch utvecklar känsla ch respekt för andra kulturer. Att låta barnen få uppleva ch delta i våra svenska traditiner. Att ge barnen inblick m andra kulturer. Tillvägagångssätt: Vi har dckr med lika hudfärger. Vi äter mat från lika delar av världen ch talar m från vilket land maten kmmer ifrån. Vi gör julpyssel med barnen ch har en gemensam julfest. Vi äter sedan julbrd sm vår kck Jimmy lagat! Vi firar barnens födelsedagar på försklan på varsin dag. Vi läser böcker m barn från andra länder ch tittar på jrdglben. Vi berättar m att det ser lika ut i lika delar av världen. Vi samtalar ibland m matens ursprung. Vi har ckså en alldeles egen traditin på Nätet: När de största barnen på Tallen ska börja på Granen är det först avtackning inne på Tallen med fika ch högtidlig blmsterutdelning. Sedan får barnen åka rutschkana över till Granen ch där tas emt av den persnalen sm jbbar där. Det är då dags att få välja hylla ch låda ch leka en stund. I försklan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demkrati är. Barnens sciala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar ch för miljön i försklan. Att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar ch åsikter. Lpfö-98/10 Att få barnen att känna att allas åsikter är viktiga ch att de får lära demkrati i en trygg miljö. Vikten av att vara delaktig i sin egen verksamhet. Tillvägagångssätt: Vi använder ss av samtal ch skriftliga barnintervjuer sm en metd till att tillvara ta barnens idéer. När vi har samlingar tränar vi på att lyssnar på vad andra säger. Vi uppmärksammar barnen på att det alla säger är viktigt. Vi försöker prata en i taget. Vid exempelvis barnets födelsedag får det bestämma sånger ch lekar. Vi har även spntana sång- ch 9

10 lekstunder där barnen bestämmer över innehållet. Det går exempelvis även att få bestämma vilken bk man vill ska bli läst på vilan. Genm att plcka undan efter sin egen lek eller sitt pyssel, tränas ansvar för egna handlingar in. Ett annat exempel kan vara att m ett barn inte vill ta på sig sina vantar så kan barnet få gå ut ch känna efter själv m hn/han tycker det är kallt. Barnet brukar då kmma in efter en stund för att hämta vantar. Barnen lär sig bland annat demkrati när de inte är överens m vilken bk sm vi ska läsa, då röstar vi. I barnens fria lek bestämmer de aktiviteter. Vi använder ss även av barnintervjuer ch bservatiner av barnens lek för att få en verksamhet sm intresserar barnen ch få dem att känna sig delaktiga. Vi tränar samarbete genm gemensamma övningar sm exempelvis att måla en teckning tillsammans eller leka gemensamma lekar. Vi uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra. Tallen kmmer att påbörja temat Barbapappa ch Granen kmmer att jbba med Kmpiskrten ch Vi ch vår mvärld Genm prjekten kmmer barnen att få stra chanser till inflytande. Föräldrasamverkan: Att ge varje barn tillsammans med sina föräldrar en gd intrduktin i försklan. Försklan skall kmplettera hemmet genm att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt ch mångsidigt. Att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet över verksamheten. Lpfö 98/10 Att föräldrarna ska känna sig välkmna hs ss ch att vi ska få ett bra samarbete ch ett öppet klimat. Att vi tillsammans ska känna ett gemensamt ansvar för barnen ch vår förskla. Tillvägagångssätt: Vi skapar lite extra kntakt ch inflytande från föräldrarna genm exempelvis våra prjekt. Vi har börjat med ett nytt insklningssätt där vi sklar in både förälder ch barn samtidigt. Föräldern är med sitt barn under hela dagen ch medverkar vid alla mment i ca 5 dagar. Under den andra veckan har föräldrarna beredskap, de får räkna med att eventuellt jbba krtare dagar för att kunna hämta sitt barn lite tidigare vid behv. Vi samtalar dagligen med alla föräldrar vid hämtning ch lämning. Vi har även: Då vi är ett föräldrakperativ har föräldrarna en chans till en gd inblick i verksamheten. Föräldrar ch persnal har gda relatiner sm stärks genm följande aktiviteter både från föräldrarnas initiativ ch från försklans: 10

11 Föräldramöte på hösten, där föräldrarna får veta verksamhetens mål ch i stra drag innehåll för terminen. Tid för samtal ch frågeställningar finns. Vi är i skgen m vädret tillåter. Utvecklingssamtal 1gång/läsår. Samtal m barnets utveckling. Uppföljningssamtal när det nyinsklade barnet har varit på försklan i några månader. Föräldrarna turas m att städa försklans lkaler ch jbbar i barngruppen mellan varje dag (tillsammans med 2 pedagger). (Städningen är ftast efter 17:30) Här ges stra chanser till kmmunikatin persnal-förälder. Föräldrarna rdnar lika tillställningar sm exempelvis julgransplundring, utflykter ch middagar där persnalen är medbjuden. (stärker relatinerna, föräldrar ch persnal) När persnalen behöver hjälp med någt speciellt så arbetar föräldrarna även sm vaktmästare. Alla föräldrarna är indelade i arbetsgrupper. Försklans styrelse sammanträder 1 ggr/månad då försklechefen samt en pedagg är med. Alla föräldrar ch persnal har möjlighet att lämna åsikter ch ställa frågr sm sedan tas upp på mötena. Det är även vanligt att föräldrar delger sina tankar ch åsikter vid hämtning/lämning av sitt barn samt i en enkät sm vi delar ut varje år. Kmmunen lämnar även ut en enkät i ktber sm ska säkerhetsställa kvalitén på försklan. Försklan ska sträva efter att nå ett förtrendefullt samarbete med förskleklassen, sklan ch fritidshemmet för att stödja barnets allsidiga utveckling. Lpfö-98/10 Att de äldsta barnen (femåringarna) ska lära känna sina blivande klasskamrater ch få möta sklans miljö. Tillvägagångssätt: Vi har samverkan med de andra försklrna i Nättraby R. Barn ch persnal träffas i höst vid ca3-4 tillfällen på Nättrabysklan samt på varandras försklr. Avslutningen sker traditinsenligt på ängen till våren ch då får barnen träffa sina blivande klasskamrater ch fröknar. Den här samarbetsfrmen kallas för Kmpisklubben ch finns i hela Nättraby samverkansmråde både med kmmunala ch privata försklr. 11

12 För att hålla en hög kvalité på försklan så utvärderar persnalen kntinuerligt verksamheten. Vi lär genm dkumentatin ch reflekterar tillsammans. Tillvägagångssätt: Försklan har två heldagar per termin för reflektin, utvärdering ch utveckling. Vi avdelningsplanerar, reflekterar ch utvärderar verksamheten 1,5 timme varannan vecka. Vi har 3 timmars planeringstid/vecka per persn. Vi utvärderar fta muntligt direkt efter aktiviteten tillsammans med barnen (ex: Vad tyckte du m att vara i skgen idag?) Vi använder ett skriftligt material varje vecka sm heter veckvis utvärdering. Här skriver vi mål, vad vi gjrt, hur det gick samt analyserar tillsammans med kllegrna. Vid måltider ger vi barnen frågeställningar m vad de exempelvis har gjrt ch vad de tyckte m det - direkt utvärdering. Persnalmöte sker en gång i månaden á 3 timmar. Här finns tid för pedaggerna att samtala m speciella händelser. Vi utvärderar verksamheten nggrant, skriftligt vid varje termins slut. Den här utvärderingen är även vår kvalitetsredvisning då vi även gör tillägg sm pedaggernas frtbildning samt graderar ss på en 10-siffrig skala. Vi gör en arbetsplan gemensamt utifrån terminens mål. Försklechefen sammanställer dkumentet. Vi dkumenterar barnens lärande, födelsedagar ch skgsdagar i barnens egen prtfli. Vi har gjrt m barnens prtflipärmar för att tydligare kunna visa på barnets lärande genm utveckling. Detta är ett ständigt arbete för att förbättra kvalitén på dkumentatinerna. De föräldrar sm har barn sm började under hösten kmmer att erbjudas ett insklningssamtal. Vi använder ss kntinuerligt av barnintervjuer. Nu under hösten är det Mullebarnens tur. Vi dkumenterar en del av verksamheten på väggarna i försklans lkaler. Vi sätter det lågt så att barnen kan se ch reflektera över dem. Pririterade mråden på försklan Nrmer ch värden: Är alltid vår fasta grund sm verksamheten vilar på. (Se avsnitt Nrmer ch värden först i arbetsplanen) Mål: Att alla barn får känna att de är en del av gruppen ch att de är viktiga ch mtyckta för den de är. 12

13 Vi vill att alla ska känna sig trygga, ha rligt ch trivas här på vår förskla. Att barnen ska kunna utvecklas i en för dem trygg miljö. Vi tar emt barnen på mrgnen ch erbjuder dem att tillsammans med en pedagg vinka i fönstret till sina föräldrar. Vi samtalar mycket med barnen under dagen ch deltar i deras lek m de önskar. Vi stödjer dem vid knflikthantering ch barnen får träna sig på att visa empati, visa hänsyn ch att kunna säga förlåt. Genm att lära barnen att vi lyssnar på varandra ch att det alla säger är lika viktigt stärker vi barnens självförtrende. Att barnet får berätta någnting ch få vara i centrum stärker ckså deras självkänsla samt synliggörandet av individen. Genm att vi pedagger är tydliga med våra rutiner så skapar även det trygghet för barnen då de vet vad sm kmmer att ske, frukst, samling, utevistelse, vila mm. Vi jbbar med att behålla våra gda relatiner med barnens föräldrar genm att frtsätta sm vi gör (sidan 10, förskla ch hem). NTA: Grön flagg: Vattenförbrukning Mål Försklan skall sträva efter att varje barn utvecklar intresse ch förståelse för naturens lika kretslpp ch för hur människr, natur ch samhälle påverkar varandra. utvecklar sin förståelse för naturvetenskap ch samband i naturen, liksm sitt kunnande m växter, djur samt enkla kemiska prcesser ch fysikaliska fenmen. utvecklar sin förmåga att urskilja, utfrska, dkumentera, ställa frågr m ch samtala m naturvetenskap. utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen ch utfrska hur enkel teknik fungerar. utvecklar sin förmåga att bygga, skapa ch knstruera med hjälp av lika tekniker, material ch redskap. Lpfö 98/10 Vi vill att barnen ska få förståelse för hur viktigt vatten är för allt levande på vår jrd ch att vi ska vara rädd m det. Samtala m nödigt användande av rent vatten. Samtala kring vad vi i vardagen använder vatten till, på försklan ch hemma? Få barnen känna igen rden vattenverk ch vattenreningsverk ch hur de fungerar i all enkelhet. Prva att rena smutsigt vatten genm experiment. Sjunga, ramsa, spela teatrar ch läsa böcker i ämnet. Skapa vattendrppar i lika material. Delge föräldrarna infrmatin genm prtflieväggarna ch mejl för att stimulera till frtsatta samtal hemma. Tillvägagångssätt: Barnen får efter samtal ch samlingar klippa ut bilder från tidningar m sådant sm behöver vatten för att kunna leva. Våra dagliga dialger 13

14 gynnar samtal m vattenförbrukning, exempelvis i badrummet vid handfat ch talett. Göra barnen uppmärksamma på att vi använder vatten till. Barnen får hemläxa för att rita ch dkumentera sin ch familjens vattenförbrukning. Vad använder familjen vatten till hemma? Barnen får sedan redvisa sina skisser för varandra i smågrupp. Investera i en str vattendunk där vi kan ta tillvara upphällt kranvatten från måltiderna för att användas vid uteleken, exempelvis vid kisklek ch blmvattning. Ta del av media ch böcker för att studera ch bekanta sig med rden vattenverk ch vattenreningsverk. Experimentera i smågrupper, exempelvis bygga ett enkelt reningsverk utav en petflaska. Tema: Barbapappa ht 2015/vt 2016 Vi kmmer att jbba med familjen Barbapappa sm grundkncept. Vi pedagger kmmer att utgå från barbabarnens speciella egenskaper. Vi kmmer att anpassa de lika mrådena efter barnens intresse ch vi trr att temat kmmer att frtsätta även under våren Vi har delat in barnen i två grupper för att verksamheten ska kunna vara anpassad till alla barn ch för att vi ska kunna tillgdse deras intressen ch önskemål på bästa sätt. Vi börjar med en kick-ff där vi kmmer att spelar en teater för barnen sm handlar m hur hela barbapappa familjen km till. Vi planterar tillsammans med Barbamamma 7 stycken ägg i barnens färger. Vi ska tillsammans med alla barnen på Tallen undersöka vad sm händer med fröna sm vi har planterat. Har vi tur så växer det upp barbabarn Mål från Lpfö 98/10 sm vi jbbar med i temat: Mål Försklan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, slidaritet ch ansvar förmåga att ta hänsyn till ch leva sig in i andra människrs situatin samt vilja att hjälpa andra förståelse för att alla människr har lika värde berende av scial bakgrund ch avsett kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinsnedsättning utvecklar sin identitet ch känner trygghet i den utvecklar sin nyfikenhet ch sin lust samt förmåga att leka ch lära utvecklar självständighet ch tillit till sin egen förmåga utvecklar sin förmåga att fungera enskilt ch i grupp, att hantera knflikter ch förstå rättigheter ch skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler utvecklar sin mtrik, krdinatinsförmåga ch krppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna m sin hälsa ch sitt välbefinnande utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera ch ge uttryck för egna uppfattningar ch försöker förstå andras perspektiv 14

15 utvecklar nyanserat talspråk, rdförråd ch begrepp samt sin förmåga att leka med rd, berätta, uttrycka tankar, ställa frågr, argumentera ch kmmunicera med andra utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symbler ch deras kmmunikatin-va funktiner utvecklar sin skapande förmåga ch sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar ch erfarenheter i många uttrycksfrmer sm lek, bild, rörelse, sång ch musik, dans ch drama utvecklar sin förståelse för rum, frm, läge ch riktning ch grundläggande egenskaper hs mängd, antal, rdning, ch talbegrepp samt för mätning i tid ch förändring utveckla intresse ch förståelse för naturens lika kretslpp ch för hur människr, natur ch samhälle påverkar varandra utvecklar sin förståelse för naturvetenskap ch samband i naturen, liksm sitt kunnande-de m växter, djur samt enkla kemiska prcesser ch fysikaliska fenmen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa ch knstruera med hjälp av lika tekniker, material ch redskap utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar ch åsikter ch därmed få möjlighet att påverka sin situatin utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar ch för försklans miljö ch utvecklar sin förmåga att förstå ch att handla efter demkratiska principer genm att få delta i lika frmer av samarbete ch beslutsfattande. Så här kmmer vi att dela in målen: Barbamamma familjen, känslr Barbaflink naturvetenskap Barbaz - djur ch natur Barbaskön -skapande ch knst Barbafin finmtrik Barbastark - Mat ch sprt/rörelse Barbalala - musik ch sång Barbabk - sagr ch böcker 15

16 Granen 2015/2016 Vi ch vår mvärld Barnen har visat ett strt intresse för vår mvärld ch jrden. De funderar mycket m dagar, månader, årstidsväxlingar, månen, slen, vind ch vatten. Vi vill bygga vidare på deras intresse ch försöka påvisa vår del i sammanhanget, att vi alla är berende av varandra ch allt hänger ihp. Vi vill belysa att för att kunna värna m vår jrd, måste vi även ta hand m ch värna m varandra. Barnen behöver jbba med sin empati ch sciala förmåga. De behöver stärkas i att respektera varandra ch inte alltid se till sig själv först. Vi kmmer att väva ihp detta arbete med vårt nuvarande Grön flagg-tema Vattenförbrukning, sm vi ser sm en självklar del i arbetet med vår mvärld. På följande sätt arbetar vi för att nå våra mål: samtalar ch diskuterar i samlingar ch vid måltider bserverar barnens lek ch ingriper aktivt när det finns behv av stöd ch styrning dramatiserar ch läser sagr ch berättelser söker fakta ch svar på barnens frågeställningar tillsammans med hjälp av litteratur ch media gör enklare experiment barnen erbjuds skapande i lika material ch tekniker, såväl enskilt sm samarbete 16

17 Utbildningsplan ht 2015 Mål: Att alla pedagger ska få gå någn frtbildning inm våra pririterade mråden på försklan (individanpassat efter behv av kunskap). Det blir antingen Kemi, fysik eller teknik på Kreativum. Att all persnal ska få utbildning i HLR. Vår förskla ingår i ett nätverk tillsammans med de andra föräldrakperativen i Blekinge. All persnal går på en träff var per termin ch försklechefen på 4 st/termin. Träffarna har lika innehåll vid varje tillfälle med ett förutbestämt tema såsm exempelvis dkumentatin, matematik, jämställdhet sv. Vi inspirerar även varandra med tips ch idéer. /Pernilla Thuressn, i samarbete med all persnal på Nätet 17

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Arbetsplan Violen Ht 2013

Arbetsplan Violen Ht 2013 Arbetsplan Violen Ht 2013 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att ta

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17

Handlingsplan. Storhagens förskola. Ht16/Vt17 Handlingsplan Storhagens förskola Ht16/Vt17 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014

Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Häcklinge Förskola / Leoparden Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Banvaktens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Vår skola förbereder eleverna för ett fungerande och meningsfullt vuxenliv

Vår skola förbereder eleverna för ett fungerande och meningsfullt vuxenliv Rönnsklans Verksamhetsidé Rönnsklan är en särskla i tiden, där eleverna får en möjlighet att använda sin förmåga i en stimulerande miljö Vår rganisatin erbjuder en verksamhet där eleverna står i centrum

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 2011-05-30 Sid 1 (16) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning Gröna 2015/2016 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (16) 2.1 NORMER

Läs mer

Handlingsplan för Ladan, Måns och Loftet

Handlingsplan för Ladan, Måns och Loftet Månsagårdens förskola Handlingsplan för Ladan, Måns och Loftet Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12

Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12 Verksamhetsplan för Skärets förskola ht.11- vt.12 Beskrivning av verksamheten Skärets förskola ligger på Hasslö och ingår i Nättraby rektorsområde. Förskolan startades år 2003 och består av tre avdelningar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Lokal Arbetsplan för VALEN

Lokal Arbetsplan för VALEN Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för VALEN 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar

Inskolning. Lämning. Hämtning. Barnens egna lekar Inskolning Mål: Barnet skall introduceras på avdelningen för att lära känna lokaler, barn och personal. Barnet visas runt på avdelningen. Barnet får bekanta sig med de andra barnen och personal. De gamla

Läs mer

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Logens handlingsplan 2012/2013

Logens handlingsplan 2012/2013 Förskolans uppdrag Logens handlingsplan 2012/2013 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen

Läs mer

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN

IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN IGELKOTTENS VERKSAMHETSPLAN Ht 2012- Vt 2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I FÖRSKOLAN - Eklgiskt Värna m väl fungerande eksystemet med bilgisk mångfald, i försklan kan det vara att ge första hands upplevelser av natur ch friluftsliv Eknmiskt -

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd /2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola avd /2015. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola avd 5 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Språk och kommunikation

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för TALLEN

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för TALLEN Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för TALLEN 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. Ängen, Ljusne förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan Ängen, Ljusne förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergets förskola avdelning /2016. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergets förskola avdelning 1 2015/2016 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Sörgården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Sörgården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Sörgården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3. 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Sankt Pauli förskola 2016-2017 Planering och genomförande: Genomgång av barngruppens sammansättning och behov Läroplanens mål grunden för planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Bruket, pedagogisk omsorg, erbjuder barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Brukets hemvist är en lokal i området Tumba

Läs mer