Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009"

Transkript

1 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick Biträdande rektrer: Ragnar Gawelin (80 %), Kiki Nyhlm Östlund (20 %) Telefn: (08) Hemsida: Kärlek sm grund - Ordning sm stöd - Framsteg sm mål 1. VISION ENSKILDA GYMNASIET SKA VARA OCH UPPFATTAS SOM STOCKHOLMS BÄSTA GRUND- OCH GYMNASIESKOLA. 2. ORGANISATION Enskilda Gymnasiet är en fristående skla vid Tegnérlunden i Stckhlms innerstad. Sklan, sm grundades år 1913, drivs av den ideella föreningen Enskilda Gymnasiet. Undervisningen bedrivs från årskurs 6 i grundsklan till årskurs 3 på gymnasiet. Varje årskurs i grundsklan består av två klasser. På gymnasiet består varje årskurs av två N-klasser ch en S-klass. Könsfördelningen bland eleverna är i strt sett jämn på både grundsklan ch gymnasiet. Sklans elever kmmer från ett trettital lika kmmuner. Av Enskilda Gymnasiets 510 elever går 275 på gymnasiet ch 235 på grundsklan. Sklans ämneslärare undervisar på både grundskla ch gymnasium. Lärartätheten på EG är jämförelsevis hög: 8 lärare/100 elever. 95 % av lärarna har såväl ämnes- sm pedaggisk behörighet. Sm elevvårdande persnal finns en deltidsanställd sklsköterska, en deltidsanställd SYV ch två specialpedagger, sm förutm undervisning ckså arbetar med Kamratstödjarna. Dessutm finns en extern läkare knuten till sklan. Förutm dessa persner tjänstgör ckså sklbiblitekarie ch bibliteksassistent, IT-ansvarig, vaktmästare, expeditinspersnal, husmr ch kökspersnal på sklan. Under läsåret har även Gunnar Höistad, f.d. barnmbudsman, lärare ch författare, arbetat på sklan för att höja persnalens kmpetens inm knflikthantering ch utvecklingssamtal samt för att stärka sklans förebyggande arbete mt mbbning, Cecilia Sedgwick Sida 1

2 3. NORMER OCH VÄRDEN Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiets värdegrund ska utmärkas av värme, vänlighet ch ömsesidig respekt. Studiemiljön ska vara lugn ch psitiv. Våra elever ska känna sig trygga på sklan. Sklarbetet ska kännetecknas av rdning, reda ch arbetsr. Lektiner ska alltid börja i tid. Vid eventuell frånvar ska elever via SchlSft kunna ta reda på vad sm behandlats i sklan. Inhämtade kunskaper ska redvisas vid uppgjrd tidpunkt. Skrivningar ska genmföras den dag man kmmit överens m. Individuella redvisningar/arbeten ska lämnas in på fastställd dag ch grupparbeten redvisas vid fastställt tillfälle. Enskilda Gymnasiet strävar efter att ge elever ch persnal kulturupplevelser i frm av författar- ch skådespelarbesök, föreläsningar ch teaterbesök. Sklans rdningsregler, sm syftar till att skapa trivsel för alla, tas fram ch revideras årligen av persnal ch elever under sklknferenser. Enskilda Gymnasiet har ett särskilt välkmstprgram för nya elever i årskurs 6 ch 1. De börjar höstterminen två dagar tidigare för att lära känna sklan, kamrater, mentrer ch övrig persnal. I välkmstprgrammet ingår att eleverna i årskurs 1 en dag åker till Vaxhlms Kastell tillsammans med sina mentrer, där de har team-byggande aktiviteter. Varje elev har en mentr sm fungerar sm elevens ch familjens kntaktpersn på sklan. Mentrerna kallar till föräldramöten ch har utvecklingssamtal med sina elever. Varje år utbildar sklan kamratstödjare i rganisatinen Friends regi. Det finns två kamratstödjare i varje klass ch deras uppgift är att bidra till gd kamratanda på sklan. Kamratstödjarna träffas en gång i månaden tillsammans med vuxenansvariga (specialpedaggerna ch en musiklärare). Alla har tystnadsplikt. Under läsåret har alla lärare fått frtbildning i mentrskap ch knflikthantering. I SchlSft lägger lärare kntinuerligt in lektinsplaneringar, läxr ch uppgifter. Sklan har gjrt en förenklad elevmanual till likabehandlingsplanen, sm behandlats på skl- ch persnalknferenser. Planen läggs upp på hemsidan. Enskilda Gymnasiets stipendium Bästa Kamrat, delas vid vårterminens slut ut till den elev/de elever på grundsklan ch gymnasiet sm visat mycket gtt kamratskap. Eleverna nminerar själva kandidater till rektr, sm sedan tar förslagen vidare till kllegiet. Stipendiet delas ut i samband med smmaravslutningen. Enskilda Gymnasiet uppmuntrar ch medverkar till sciala aktiviteter (även utanför skltid) genm bl a sklans rika idrttsliv ch många lika elevkmmittéer. Cecilia Sedgwick Sida 2

3 Sklans specialpedagger erbjuder varje år intresserade lärare grupphandledning i frågr sm rör pedaggik, nrmer ch värderingar. Sklan har en egen husmr sm lagar gda ch närande sklluncher. Sklans kulturliv yttrar sig, förutm i eleverna egna knserter, utställningar ch teaterprduktiner, i att eleverna gör teaterbesök. Dessutm besöker lika kulturpersnligheter ch föredragshållare kntinuerligt sklan. Under läsåret har bland andra Hrace Engdahl från Svenska Akademien, dcent Richard Levi, Ulrik Swedrup, skådespelare Jnas Karlssn, författarna Mårten Sandén, Gunilla Lundgren ch sångaren Martin Bagge besökt sklan. Resultat Enkäter, feed-back ch kmmentarer visar att Enskilda Gymnasiets elever ch föräldrar är nöjda med sklans nrmer, trivsel ch gda rdning. Både f d ch nuvarande elever framhåller att sklans rdningsregler ch arbetsr hjälper dem att nå sina mål ch bidrar till trivseln på sklan. I alla enkäter får sklmaten mycket höga betyg. Nrmer, värden ch kultur är mycket viktiga i Enskilda Gymnasiets verksamhet. Vi är glada att utvärderingar bekräftar att det bland eleverna råder en mycket gd stämning sm uttrycks både i sklans dagliga verksamhet ch genm många lika gemensamma aktiviteter (till exempel klassens dag, elevknserter, firandet av Hallween, gömma påskägg etc). Sklan har fta besök av före detta elever sm vill hålla kntakt med före detta lärare ch sklkamrater. 4. KUNSKAP OCH LÄRANDE Mål ch åtaganden Lärarna har psitiva, höga förväntningar på eleverna. Sklans målsättning är att eleverna ska uppnå lägst VG i betyg. Sklans målsättning är att både stödja elever sm behöver extra hjälp ch stimulera elever sm har extra hög målsättning. Alla sklans lärare ska ha mycket gda ämneskunskaper ch ett starkt engagemang för eleverna ch sin undervisning. Undervisningen ska präglas av hög kvalitet ch ett varierande arbetssätt sm uppmuntrar till självständigt tänkande. Undervisningen ska ckså kännetecknas av en helhetssyn ch där så är möjligt bör lika ämnen ch lärare samverka. Eleverna ska erbjudas studie- ch teaterbesök ch föreläsningar. Cecilia Sedgwick Sida 3

4 Våra elever ska bli mycket väl förberedda för vidare studier på gymnasium, universitet/ högskla ch för arbetsliv i Sverige eller utmlands. Gymnasieutbildade ämneslärare undervisar både på gymnasiet ch på grundsklan. Sklan erbjuder mindre undervisningsgrupper i ämnena mderna språk, matematik ch engelska, för att bl a möjliggöra nivågrupperingar. Två specialpedagger erbjuder extra stöd till elever sm har behv av stöd. Vid varje termins- ch kursstart tydliggör lärarna för sina elever vad sm krävs för att uppnå målen. Under en prjektvecka på hösten får samtliga elever på grundsklan ch gymnasiet arbeta ämnesövergripande med ett prjekt, baserat på ett visst tema. Eleverna i årskurs 9 arbetar under en vecka med en fackuppsats där ämnena svenska ch SO samverkar. Genm samarbete med Franska Sklan kan Enskilda Gymnasiet utöka utbudet inm det individuella valet. Sklans biblitek är en levande del av lärandet ch till bibliteket kmmer många elever för att studera, söka infrmatin ch låna böcker. Lärare ch biblitekspersnal samarbetar för att främja elevernas läsintresse ch handleda dem i infrmatinssökning ch källkritik. Resultat: Grundsklan Enskilda Gymnasiets elever i årskurs 9 hade under läsåret 2008/2009 ett genmsnittligt meritvärde på 297 päng. Eftersm mtsvarande resultat för Stckhlm ch hela riket ännu inte finns tillgängligt, kan det jämföras med elever i Stckhlms samtliga sklr (såväl kmmunala sm fristående) sm läsåret uppnådde 225 päng ch alla elever i hela riket, sm uppnådde 209 päng. Andelen elever med behörighet att söka ett natinellt prgram var vårterminen 2009 på Enskilda Gymnasiet 100 %. (I Stckhlm var våren 2008 siffran 89,3 % ch i hela riket 88,9 %.) Andelen elever sm nått målen i alla ämnen var vårterminen 2009 på Enskilda Gymnasiet 100 %. (I Stckhlm var siffran våren ,2 % ch i hela riket 76,6 %.) Läsåret vann Enskilda Gymnasiets grundskleelever för ninde året i rad Dagens Nyheters Nutidsrientering, ch blev bästa skla i såväl Stckhlms län sm i hela Sverige. Läsåret vann två elever på Enskilda Gymnasiets grundskla pris i en natinell matematiktävling för högstadiet, där drygt två hundra sklr från hela landet deltg Cecilia Sedgwick Sida 4

5 Resultat:Gymnasiet Meritpängen vid intagningen till gymnasiet höstterminen 2008 var för NV-prgrammet 295 päng ch för SP-prgrammet 290 päng. Höstterminen 2008 var medianen på NV-prgrammet 310 päng ch på SP-prgrammet 305 päng. Meritpängen vid intagningen till gymnasiet höstterminen 2009 var för både NV- ch SPprgrammet 305 päng. Höstterminen 2009 var medianen på NV-prgrammet 320 päng ch på SP-prgrammet 315 päng. Andelen elever med slutbetyg ch högsklebehörighet läsåret var 98 %. Andelen elever sm läser utökat prgram läsåret var 63 %. Antal elever sm läst reducerat prgram var 3 %. I den natinella uppsatstävling sm anrdnas av Emerichfnden ch DN:s ch Expressens Bakm rubrikerna vann våra elever både första ch andra pris ch ett särskilt hederspris. Sklan fick ckså för andra året i rad ett diplm för att ha skickat in de bästa uppsatserna av tävlingens samtliga deltagande sklr. Tre elever från Enskilda Gymnasiet vann tävlingen Chinese Bridge sm arrangerats av Nrdiska Knfuciusinstitutet i samarbete med den kinesiska ambassaden i Stckhlm. Tlv sklr med trettifyra deltagare deltg i lagtävlingen. Vinsten innebar - förutm ett ettårsstipendium för studier i Kina att eleverna går vidare till en str internatinell tävling i Kina hösten Klass S2 vann kategrin Elevernas röst i Stckhlmstävlingen Webbstjärnan -09. Klass N2B blev bästa klass i Stckhlm i den natinella tävlingen Aktie-SM. Av Sveriges gymnasieelevers 20 platser i smmarens Frskarskla fick elever från Enskilda Gymnasiet två platser. Alla undersökningar ch rapprter visar att Enskilda Gymnasiet når de uppställda målen väl. 5. BEDÖMNING OCH BETYG Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet ska verka för en likvärdig betygsättning ch bedömning. Sklans lärare ska, förutm bedömning av prestatiner under vanliga lektiner, använda sig av varierade bedömningsfrmer, t ex prv, inlämningsuppgifter ch muntliga redvisningar. Cecilia Sedgwick Sida 5

6 Undervisande lärare ska tydliggöra kursernas mål ch betygskriterier så att eleven förstår att kvalitativa kunskaper ger högre betyg medan enbart beskrivande kunskap ger gdkänt betyg. Elever (ch föräldrar till myndiga elever) ska kntinuerligt få skriftlig återkppling på elevens kunskapsutveckling genm SchlSft. Sklan ska erbjuda utvecklingssamtal ch ge skriftliga mdömen inm de lika ämnena/kurserna. Sklans lärare för ämnesvisa diskussiner m bedömning ch betygssättning ch samarbetar ckså kring bedömning av enskilda elevers prestatiner. Knferenstid används för att analysera likvärdigheten i betygsättningen. Alla lärare använder SchlSft för kmmunikatin med elever ch hem. Studiedag har ägnats åt bedömning ch betygsättning. Resultat Betyg är ett mycket viktigt urvalsinstrument för intagning till gymnasium ch högskla ch det är av högsta vikt att lärare sköter betygsättning krrekt. Våra egna ch externa undersökningar visar att Enskilda Gymnasiets betygsättning mycket väl överensstämmer med resultaten på grundsklans ämnesprv ch gymnasiets natinella prv. Se även Sklverkets rapprt Relatin mellan natinella prv ch slutbetyg årskurs 9 : etyg&p_verksamhetsar=2008&p_lankd=01&p_kmmunkd=0180&p_sklkd=&p_hm_kd=r Utbildningsförvaltningen gjrde år 2005/2006 en undersökning kallad Sambandet mellan grundsklebetyg ch gymnasiebetyg läsåret. Där framkm att Enskilda Gymnasiets elevers grundsklebetyg ckså mycket väl överensstämde med deras frtsatta gymnasiebetyg vid lika gymnasiesklr. Enskilda Gymnasiets betygsresultat avspeglar i hög grad såväl elevernas resultat på natinella ämnesprv sm deras ämneskunskaper. Cecilia Sedgwick Sida 6

7 6. ELEVANSVAR OCH - INFLYTANDE Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet strävar efter att utveckla sklans arbetsfrmer så att ett aktivt elevinflytande gynnas. För att reducera stress bland eleverna medverkar elevrepresentanter från samtliga klasser i början av varje termin vid en planeringsknferens, där lärare ch elever gemensamt fastlägger när prv ska genmföras ch större arbeten lämnas in. Besluten vid denna knferens följs alltid för att ge eleverna gd kntrll över ch jämn fördelning av läsårets arbetsbelastning. Sklans elever är rganiserade i ett elevråd, med klassrepresentanter från såväl grundsklan sm gymnasiet. Elevrådet sammanträder regelbundet ch rektr är med vid en del elevrådsmöten. Elevrådet har under läsåret fått extra förstärkning genm att en lärare i SO fungerat sm stödpersn. Klassråd genmförs regelbundet i alla klasser under mentrstimmen. Klassrådsprtkllen lämnas till elevrådet (ch vid behv även till rektr, sm skriftligen besvarar eventuella frågr ch kmmentarer). Sklknferens hålls varje termin ch vid knferensen medverkar både gymnasie- ch grundskleelever. Besluten sm tas vid sklknferensen behandlas sedan i klassråd ch på persnalknferenser. Enskilda Gymnasiet arbetar aktivt med utvärderingar sm metd i sklans kvalitetsarbete. Syftet är att åtgärda eventuella brister ch identifiera förbättringsmråden. Eleverna utvärderar regelbundet lika kurser ch ämnen skriftligen. Alla elevutvärderingar läses av rektr, sm därefter ger varje lärare återkppling på dessa. Lärare ger i sin tur klasserna återkppling på kursutvärderingar. Resultat Stckhlms stads gymnasieinspektörer skriver i en rapprt m planeringsknferensen: Detta är trligen en av förklaringarna till att eleverna på Enskilda Gymnasiet förefaller vara mindre stressade än på de flesta andra sklr med högpresterande elever. Elever ch föräldrar framhåller ckså knferensen sm mycket psitiv ch viktig för elevernas möjlighet att påverka planering ch arbetsbelastning. Återkpplingen på utvärderingarna visar att inflytandet upplevs mycket psitivt av såväl lärare sm elever. Enskilda Gymnasiets elever är aktiva ch engagerade ch känner ansvar för sklans utveckling. Arbetet med att utveckla elevansvar ch - inflytande pågår kntinuerligt. Cecilia Sedgwick Sida 7

8 7. KOMMUNIKATION Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet ska erbjuda gda kmmunikatinsmöjligheter mellan sklledning lärare - elever - föräldrar på sklan. Elever ch familjer kan följa elevernas studieresultat genm att lärarna skriver in såväl frånvarrapprter sm läxr, inlämningsuppgifter, resultat på skrivningar ch förhör i SchlSft. I SchlSft skriver persnalen ckså in nyheter så att eleverna ch deras familjer kan följa vad sm händer i sklan. Sklans har under året fått en ny hemsida sm kntinuerligt uppdateras med aktuell infrmatin under fliken Nyheter. Med syfte att uppnå samsyn ch gemensam förståelse för rutiner ch regler har rektr skrivit en lärarhandbk sm ligger på sklans intranät. Varje vecka skriver rektr infrmatinsbrev till persnalen. Rektr har skrivit EG-ABC, ett infrmatinsmaterial m Enskilda Gymnasiet, sm ligger på SchlSft. Sklledningen på EG har regelbundet kntakt med elever ch föräldrar via mail, samtal, möten ch infrmatinskvällar. Enskilda Gymnasiet är en relativt liten skla vilket gör att det är jämförelsevis lätt att kmma i kntakt med sklans persnal. Genm mentrskapet har elever ch föräldrar alltid en persn att vända sig till på sklan ch förutm mentrerna är sklledningen, expeditinspersnalen ch övriga lärare lätta att nå. Återkppling från elever ch föräldrar visar att både den höga tillgängligheten ch den ständigt aktuella infrmatinen på sklans hemsida är uppskattade. 8. SAMVERKAN MED UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet samarbetar med universitet ch högsklr. Genm att flera lärare har byggt upp ett kntaktnät med högskla ch universitet har sklan ett gtt samarbete ch man genmför gemensamma prjekt. Cecilia Sedgwick Sida 8

9 Resultat De gymnasieelever sm läser nivå 5 6 i tyska kan läsa 7,5 päng i ämnet på Stckhlms Universitet. Genm ett samarbete med Stckhlms universitet får de elever sm läser franska extra undervisning av lärare från universitetet. Gymnasieelever på NV-prgrammet får göra DNA-labratiner på institutinen för bikemi på Stckhlms Universitet. Tillsammans med tre andra gymnasiesklr i Stckhlmsmrådet är EG piltskla för ett prjekt inm rymdfrskning: Stckhlms Ksmiska Nätverk. Sklans NO-lärare ch medlemmar i KTH:s partikelfysikgrupp samarbetar i detta nätverk. Detektrer, sm elever har knstruerat för att registrera s.k. partikelsvärmar, har placerats ut på taket utanför vårt biblitek. Inne i bibliteket finns en datr sm registrerar partikelsvärmarna ch skickar data till KTH. Ett syfte med prjektet är att kartlägga varifrån partiklarna kmmer ch därmed öka kunskapen m hur universum skapades. Eleverna följer ckså föreläsningar m ksmisk strålning på KTH. Prjektet erbjuder elever sm väljer detta sm sitt hundrapängsprjekt stimulerande möjligheter att samarbeta med andra gymnasister i Sverige ch utmlands. Varje år följer några elever KTH:s kurs Matematik Cirkel. Ett syfte med kursen är att eleverna ska få en intrduktin till hur man läser matematik på universitetsnivå. Den lkala kursen SAT förbereder gymnasieelever för det amerikanska högskleprvet. Gymnasieeleverna erbjuds föreläsningar av flera frskare från universitetet Intresset för att ha gda kntakter med högskla ch universitet är mycket strt hs såväl persnal, elever sm föräldrar. Vårt samarbete ch våra gemensamma prjekt fungerar väl ch utvecklas kntinuerligt. 9. INTERNATIONELLT SAMARBETE Mål ch åtaganden Sklan skall bidra till att människr får en identitet sm kan relateras till att innefatta inte bara det specifikt svenska utan ckså det nrdiska, det eurpeiska ch ytterst det glbala. Internatinella kntakter, utbildningsutbyte med utlandet ch praktik i andra länder skall främjas. (Lärplan för de frivilliga sklfrmerna.) Sklans ska förbereda eleverna för en värld med allt tätare kntakter mellan natins- ch kulturgränser ch ge eleverna insikt i betydelsen av internatinell samverkan. Eurpeiska Ungdmsparlamentet är en simulatin av Eurpaparlamentet. Gymnasieelever från hela Eurpa träffas i ett eurpeiskt land för att genmföra en parlamentsessin enligt EU:s prcedur. Genm Eurpeiska Ungdmsparlamentet knyts ungdmar i Eurpa närma- Cecilia Sedgwick Sida 9

10 re varandra ch får samtidigt träning i ledarskap. I ch med att eleverna får vara delaktiga i den demkratiska prcess sm ett simulerat parlament innebär, uppnås upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär förståelse ch en fördjupad kunskap. Sedan flera år deltar Enskilda Gymnasiets elever i Eurpeiska ungdmsparlamentets sessiner. Flera elever har valts till gruppledare i bland annat Grekland, Ukraina ch Gergien. Cmeniusprjektet är ett internatinellt samarbetsprjekt för sklr sm ingår i EU:s prgram för livslångt lärande. Enskilda Gymnasiet är med i prjektet, vars tnvikt ligger på traditiner, musik samt att vara ung i Eurpa. Elever från både vår grundskla ch vårt gymnasium har representerat Sverige ch EG i Frankrike ch Plen. EU-dimensinen har under åren varit ett mycket ppulärt alternativ, sm inneburit att elever i årskurs 2 kunnat välja att läsa in steg 5 eller 6 i Tyskland, Frankrike eller Spanien. Det internatinella samarbetet har fungerat ytterst väl ch det kmmer att utvecklas ytterligare under läsåret UTVECKLINGSOMRÅDEN LÄSÅRET Sharepint införs. SchlSft utvecklas till att mfatta betyg. Det internatinella Cmenius-prjektet utvidgas till att invlvera fler elever ch lärare. Arbete med samsyn i bedömning ch betygsättning frtsätter. Arbete med GY-11 frtsätter. Frtsatt renvering av sklans lkaler. Cecilia Sedgwick Sida 10

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2014-10-21, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Viktria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna till läsårets andra föräldrarådsmöte.

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan Kvalitetsredvisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässklan 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ett systematiskt kvalitetsarbete... 4 3 Förskleklass... 5 4 Fritidshem... 6 4.1 Resultat... 6 4.1.1 Nrmer

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Kungabarn. Arbetsplan 2009

Kungabarn. Arbetsplan 2009 För genmförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare ch övrig persnal samt företrädare för eleverna ch deras

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN

Innehållsförteckning Skolans bok. Wasaskolans information med läsårstider It s learning. Policy kring elevs frånvaro och regler från CSN Innehållsförteckning Sklans bk Wasasklans infrmatin med läsårstider It s learning Plicy kring elevs frånvar ch regler från CSN Rutiner för prövning vid betyg F eller ej betyg i kurs Plicydkument för Datr/IT-användning

Läs mer

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN BUN 2011-76 Bilaga 1 Dnr: 2011/69 610 RESULTAT I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 2010/2011 NYNÄSHAMNS KOMMUN INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 INLEDNING... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5... 5 BARN I FÖRSKOLEVERKSAMHET... 5 BEFOLKNINGSUTVECKLING...

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken Mntessripedaggiken Kurs 4 Pedaggik Paula Dckens, Nazif Kapetanvic ch Tmas Green Maria Mntessri Maria Mntessri föddes 31 augusti 1870 ch dg 6 maj 1952. Hn var en italiensk pedagg, frskare, läkare, feminist,

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011

LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 LPP åk 2 v 35-43 HT 2011 Svenska Förankring i kursplanens syfte: frmulera sig ch kmmunicera i tal ch skrift, läsa ch analysera skönlitteratur ch andra texter för lika syften, anpassa språket efter lika

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad HT 2014 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gudhemssklan, enhet Gudhem Skla/sklbarnmsrg Läsåret 2014/2015 Rektr Bitr. Rektr Margareta Lindmark Hlm Enhet Gudhem, B-U förvaltningen Claes

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

Övertalighet inom förskola, grundskola och gymnasium

Övertalighet inom förskola, grundskola och gymnasium Övertalighet inm förskla, grundskla ch gymnasium Juridiskt spelrum Ledarskapsfrågan Mål ch resultat Stefan Anderssn Tmmy Hellström Snnie Eklund 1 Innehållsförteckning 1. Intrduktin a. Frågeställning b.

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010.

Jazz i Dalarna söker 80 000 kronor för att stödja utvecklingen av Jazzen i länet och fortsätta att lägga fokus på ungdomar. Ansökan gäller för 2010. I 11 ~ landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 072 BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-03-15 12 Jazz i Dalarna - Ung Jazz i Dalarna 2011 Dnr LO 10/03525 Handläggare: Anetfe Stengård Förslag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015

Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2014/2015 Här följer en redgörelse över CISV Stckhlms verksamhet periden 2014-09-01--2015-08-31. Inledning CISV är en demkratiskt, ideell, partiplitiskt ch religiöst bunden ungdmsrganisatin

Läs mer

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun

Till samtliga partier representerade med kommunalråd i Uppsala kommun 2014 04 17 Till samtliga partier representerade med kmmunalråd i Uppsala kmmun I Uppsala finns ett starkt engagemang för natur ch miljö. Naturskyddsföreningen Uppsala har över 6000 medlemmar ch vill bidra

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19)

Yttrande över Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) Staben Föredragande Magnus Hjrt Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjrt@uhr.se YTTRANDE Diarienummer 1.2.3-3182-2013 Datum 2014-08-22 Pstadress Bx 45093 104 30 Stckhlm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Grundskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Nya klumner Det har tillkmmit ett antal nya klumner i resultatfönstret

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet

Patientnärmre vård Framtidens vård. En rapport från Memeologen om ett systematiskt förändringsarbete med fokus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete med fkus på mötet Patientnärmre vård Framtidens vård En rapprt från Memelgen m ett systematiskt förändringsarbete

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner.

H&M anser att det är mer ansvarsfullt och långsiktigt hållbart att arbeta för att samtliga arbetare inom hela textilindustrin får högre löner. Stckhlm 22 nvember 2012 Infrmatin från H&M till Kalla Fakta Vi har tidigare skickat över infrmatin till er m hur H&M aktivt arbetar med lönefrågan hs våra leverantörer samt m vårt hållbarhetsarbete. Nedan

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län

Verksamhetsplan år 2014-2015 Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Bröstcancerföreningen Amazna i Stckhlms län Krtfattad beskrivning av föreningens verksamhet: Bröstcancerföreningen (BCF) Amazna i Stckhlms län bildades år 1978. Vi ingår i BRO sm är Bröstcancerföreningarnas

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer