Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009"

Transkript

1 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick Biträdande rektrer: Ragnar Gawelin (80 %), Kiki Nyhlm Östlund (20 %) Telefn: (08) Hemsida: Kärlek sm grund - Ordning sm stöd - Framsteg sm mål 1. VISION ENSKILDA GYMNASIET SKA VARA OCH UPPFATTAS SOM STOCKHOLMS BÄSTA GRUND- OCH GYMNASIESKOLA. 2. ORGANISATION Enskilda Gymnasiet är en fristående skla vid Tegnérlunden i Stckhlms innerstad. Sklan, sm grundades år 1913, drivs av den ideella föreningen Enskilda Gymnasiet. Undervisningen bedrivs från årskurs 6 i grundsklan till årskurs 3 på gymnasiet. Varje årskurs i grundsklan består av två klasser. På gymnasiet består varje årskurs av två N-klasser ch en S-klass. Könsfördelningen bland eleverna är i strt sett jämn på både grundsklan ch gymnasiet. Sklans elever kmmer från ett trettital lika kmmuner. Av Enskilda Gymnasiets 510 elever går 275 på gymnasiet ch 235 på grundsklan. Sklans ämneslärare undervisar på både grundskla ch gymnasium. Lärartätheten på EG är jämförelsevis hög: 8 lärare/100 elever. 95 % av lärarna har såväl ämnes- sm pedaggisk behörighet. Sm elevvårdande persnal finns en deltidsanställd sklsköterska, en deltidsanställd SYV ch två specialpedagger, sm förutm undervisning ckså arbetar med Kamratstödjarna. Dessutm finns en extern läkare knuten till sklan. Förutm dessa persner tjänstgör ckså sklbiblitekarie ch bibliteksassistent, IT-ansvarig, vaktmästare, expeditinspersnal, husmr ch kökspersnal på sklan. Under läsåret har även Gunnar Höistad, f.d. barnmbudsman, lärare ch författare, arbetat på sklan för att höja persnalens kmpetens inm knflikthantering ch utvecklingssamtal samt för att stärka sklans förebyggande arbete mt mbbning, Cecilia Sedgwick Sida 1

2 3. NORMER OCH VÄRDEN Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiets värdegrund ska utmärkas av värme, vänlighet ch ömsesidig respekt. Studiemiljön ska vara lugn ch psitiv. Våra elever ska känna sig trygga på sklan. Sklarbetet ska kännetecknas av rdning, reda ch arbetsr. Lektiner ska alltid börja i tid. Vid eventuell frånvar ska elever via SchlSft kunna ta reda på vad sm behandlats i sklan. Inhämtade kunskaper ska redvisas vid uppgjrd tidpunkt. Skrivningar ska genmföras den dag man kmmit överens m. Individuella redvisningar/arbeten ska lämnas in på fastställd dag ch grupparbeten redvisas vid fastställt tillfälle. Enskilda Gymnasiet strävar efter att ge elever ch persnal kulturupplevelser i frm av författar- ch skådespelarbesök, föreläsningar ch teaterbesök. Sklans rdningsregler, sm syftar till att skapa trivsel för alla, tas fram ch revideras årligen av persnal ch elever under sklknferenser. Enskilda Gymnasiet har ett särskilt välkmstprgram för nya elever i årskurs 6 ch 1. De börjar höstterminen två dagar tidigare för att lära känna sklan, kamrater, mentrer ch övrig persnal. I välkmstprgrammet ingår att eleverna i årskurs 1 en dag åker till Vaxhlms Kastell tillsammans med sina mentrer, där de har team-byggande aktiviteter. Varje elev har en mentr sm fungerar sm elevens ch familjens kntaktpersn på sklan. Mentrerna kallar till föräldramöten ch har utvecklingssamtal med sina elever. Varje år utbildar sklan kamratstödjare i rganisatinen Friends regi. Det finns två kamratstödjare i varje klass ch deras uppgift är att bidra till gd kamratanda på sklan. Kamratstödjarna träffas en gång i månaden tillsammans med vuxenansvariga (specialpedaggerna ch en musiklärare). Alla har tystnadsplikt. Under läsåret har alla lärare fått frtbildning i mentrskap ch knflikthantering. I SchlSft lägger lärare kntinuerligt in lektinsplaneringar, läxr ch uppgifter. Sklan har gjrt en förenklad elevmanual till likabehandlingsplanen, sm behandlats på skl- ch persnalknferenser. Planen läggs upp på hemsidan. Enskilda Gymnasiets stipendium Bästa Kamrat, delas vid vårterminens slut ut till den elev/de elever på grundsklan ch gymnasiet sm visat mycket gtt kamratskap. Eleverna nminerar själva kandidater till rektr, sm sedan tar förslagen vidare till kllegiet. Stipendiet delas ut i samband med smmaravslutningen. Enskilda Gymnasiet uppmuntrar ch medverkar till sciala aktiviteter (även utanför skltid) genm bl a sklans rika idrttsliv ch många lika elevkmmittéer. Cecilia Sedgwick Sida 2

3 Sklans specialpedagger erbjuder varje år intresserade lärare grupphandledning i frågr sm rör pedaggik, nrmer ch värderingar. Sklan har en egen husmr sm lagar gda ch närande sklluncher. Sklans kulturliv yttrar sig, förutm i eleverna egna knserter, utställningar ch teaterprduktiner, i att eleverna gör teaterbesök. Dessutm besöker lika kulturpersnligheter ch föredragshållare kntinuerligt sklan. Under läsåret har bland andra Hrace Engdahl från Svenska Akademien, dcent Richard Levi, Ulrik Swedrup, skådespelare Jnas Karlssn, författarna Mårten Sandén, Gunilla Lundgren ch sångaren Martin Bagge besökt sklan. Resultat Enkäter, feed-back ch kmmentarer visar att Enskilda Gymnasiets elever ch föräldrar är nöjda med sklans nrmer, trivsel ch gda rdning. Både f d ch nuvarande elever framhåller att sklans rdningsregler ch arbetsr hjälper dem att nå sina mål ch bidrar till trivseln på sklan. I alla enkäter får sklmaten mycket höga betyg. Nrmer, värden ch kultur är mycket viktiga i Enskilda Gymnasiets verksamhet. Vi är glada att utvärderingar bekräftar att det bland eleverna råder en mycket gd stämning sm uttrycks både i sklans dagliga verksamhet ch genm många lika gemensamma aktiviteter (till exempel klassens dag, elevknserter, firandet av Hallween, gömma påskägg etc). Sklan har fta besök av före detta elever sm vill hålla kntakt med före detta lärare ch sklkamrater. 4. KUNSKAP OCH LÄRANDE Mål ch åtaganden Lärarna har psitiva, höga förväntningar på eleverna. Sklans målsättning är att eleverna ska uppnå lägst VG i betyg. Sklans målsättning är att både stödja elever sm behöver extra hjälp ch stimulera elever sm har extra hög målsättning. Alla sklans lärare ska ha mycket gda ämneskunskaper ch ett starkt engagemang för eleverna ch sin undervisning. Undervisningen ska präglas av hög kvalitet ch ett varierande arbetssätt sm uppmuntrar till självständigt tänkande. Undervisningen ska ckså kännetecknas av en helhetssyn ch där så är möjligt bör lika ämnen ch lärare samverka. Eleverna ska erbjudas studie- ch teaterbesök ch föreläsningar. Cecilia Sedgwick Sida 3

4 Våra elever ska bli mycket väl förberedda för vidare studier på gymnasium, universitet/ högskla ch för arbetsliv i Sverige eller utmlands. Gymnasieutbildade ämneslärare undervisar både på gymnasiet ch på grundsklan. Sklan erbjuder mindre undervisningsgrupper i ämnena mderna språk, matematik ch engelska, för att bl a möjliggöra nivågrupperingar. Två specialpedagger erbjuder extra stöd till elever sm har behv av stöd. Vid varje termins- ch kursstart tydliggör lärarna för sina elever vad sm krävs för att uppnå målen. Under en prjektvecka på hösten får samtliga elever på grundsklan ch gymnasiet arbeta ämnesövergripande med ett prjekt, baserat på ett visst tema. Eleverna i årskurs 9 arbetar under en vecka med en fackuppsats där ämnena svenska ch SO samverkar. Genm samarbete med Franska Sklan kan Enskilda Gymnasiet utöka utbudet inm det individuella valet. Sklans biblitek är en levande del av lärandet ch till bibliteket kmmer många elever för att studera, söka infrmatin ch låna böcker. Lärare ch biblitekspersnal samarbetar för att främja elevernas läsintresse ch handleda dem i infrmatinssökning ch källkritik. Resultat: Grundsklan Enskilda Gymnasiets elever i årskurs 9 hade under läsåret 2008/2009 ett genmsnittligt meritvärde på 297 päng. Eftersm mtsvarande resultat för Stckhlm ch hela riket ännu inte finns tillgängligt, kan det jämföras med elever i Stckhlms samtliga sklr (såväl kmmunala sm fristående) sm läsåret uppnådde 225 päng ch alla elever i hela riket, sm uppnådde 209 päng. Andelen elever med behörighet att söka ett natinellt prgram var vårterminen 2009 på Enskilda Gymnasiet 100 %. (I Stckhlm var våren 2008 siffran 89,3 % ch i hela riket 88,9 %.) Andelen elever sm nått målen i alla ämnen var vårterminen 2009 på Enskilda Gymnasiet 100 %. (I Stckhlm var siffran våren ,2 % ch i hela riket 76,6 %.) Läsåret vann Enskilda Gymnasiets grundskleelever för ninde året i rad Dagens Nyheters Nutidsrientering, ch blev bästa skla i såväl Stckhlms län sm i hela Sverige. Läsåret vann två elever på Enskilda Gymnasiets grundskla pris i en natinell matematiktävling för högstadiet, där drygt två hundra sklr från hela landet deltg Cecilia Sedgwick Sida 4

5 Resultat:Gymnasiet Meritpängen vid intagningen till gymnasiet höstterminen 2008 var för NV-prgrammet 295 päng ch för SP-prgrammet 290 päng. Höstterminen 2008 var medianen på NV-prgrammet 310 päng ch på SP-prgrammet 305 päng. Meritpängen vid intagningen till gymnasiet höstterminen 2009 var för både NV- ch SPprgrammet 305 päng. Höstterminen 2009 var medianen på NV-prgrammet 320 päng ch på SP-prgrammet 315 päng. Andelen elever med slutbetyg ch högsklebehörighet läsåret var 98 %. Andelen elever sm läser utökat prgram läsåret var 63 %. Antal elever sm läst reducerat prgram var 3 %. I den natinella uppsatstävling sm anrdnas av Emerichfnden ch DN:s ch Expressens Bakm rubrikerna vann våra elever både första ch andra pris ch ett särskilt hederspris. Sklan fick ckså för andra året i rad ett diplm för att ha skickat in de bästa uppsatserna av tävlingens samtliga deltagande sklr. Tre elever från Enskilda Gymnasiet vann tävlingen Chinese Bridge sm arrangerats av Nrdiska Knfuciusinstitutet i samarbete med den kinesiska ambassaden i Stckhlm. Tlv sklr med trettifyra deltagare deltg i lagtävlingen. Vinsten innebar - förutm ett ettårsstipendium för studier i Kina att eleverna går vidare till en str internatinell tävling i Kina hösten Klass S2 vann kategrin Elevernas röst i Stckhlmstävlingen Webbstjärnan -09. Klass N2B blev bästa klass i Stckhlm i den natinella tävlingen Aktie-SM. Av Sveriges gymnasieelevers 20 platser i smmarens Frskarskla fick elever från Enskilda Gymnasiet två platser. Alla undersökningar ch rapprter visar att Enskilda Gymnasiet når de uppställda målen väl. 5. BEDÖMNING OCH BETYG Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet ska verka för en likvärdig betygsättning ch bedömning. Sklans lärare ska, förutm bedömning av prestatiner under vanliga lektiner, använda sig av varierade bedömningsfrmer, t ex prv, inlämningsuppgifter ch muntliga redvisningar. Cecilia Sedgwick Sida 5

6 Undervisande lärare ska tydliggöra kursernas mål ch betygskriterier så att eleven förstår att kvalitativa kunskaper ger högre betyg medan enbart beskrivande kunskap ger gdkänt betyg. Elever (ch föräldrar till myndiga elever) ska kntinuerligt få skriftlig återkppling på elevens kunskapsutveckling genm SchlSft. Sklan ska erbjuda utvecklingssamtal ch ge skriftliga mdömen inm de lika ämnena/kurserna. Sklans lärare för ämnesvisa diskussiner m bedömning ch betygssättning ch samarbetar ckså kring bedömning av enskilda elevers prestatiner. Knferenstid används för att analysera likvärdigheten i betygsättningen. Alla lärare använder SchlSft för kmmunikatin med elever ch hem. Studiedag har ägnats åt bedömning ch betygsättning. Resultat Betyg är ett mycket viktigt urvalsinstrument för intagning till gymnasium ch högskla ch det är av högsta vikt att lärare sköter betygsättning krrekt. Våra egna ch externa undersökningar visar att Enskilda Gymnasiets betygsättning mycket väl överensstämmer med resultaten på grundsklans ämnesprv ch gymnasiets natinella prv. Se även Sklverkets rapprt Relatin mellan natinella prv ch slutbetyg årskurs 9 : etyg&p_verksamhetsar=2008&p_lankd=01&p_kmmunkd=0180&p_sklkd=&p_hm_kd=r Utbildningsförvaltningen gjrde år 2005/2006 en undersökning kallad Sambandet mellan grundsklebetyg ch gymnasiebetyg läsåret. Där framkm att Enskilda Gymnasiets elevers grundsklebetyg ckså mycket väl överensstämde med deras frtsatta gymnasiebetyg vid lika gymnasiesklr. Enskilda Gymnasiets betygsresultat avspeglar i hög grad såväl elevernas resultat på natinella ämnesprv sm deras ämneskunskaper. Cecilia Sedgwick Sida 6

7 6. ELEVANSVAR OCH - INFLYTANDE Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet strävar efter att utveckla sklans arbetsfrmer så att ett aktivt elevinflytande gynnas. För att reducera stress bland eleverna medverkar elevrepresentanter från samtliga klasser i början av varje termin vid en planeringsknferens, där lärare ch elever gemensamt fastlägger när prv ska genmföras ch större arbeten lämnas in. Besluten vid denna knferens följs alltid för att ge eleverna gd kntrll över ch jämn fördelning av läsårets arbetsbelastning. Sklans elever är rganiserade i ett elevråd, med klassrepresentanter från såväl grundsklan sm gymnasiet. Elevrådet sammanträder regelbundet ch rektr är med vid en del elevrådsmöten. Elevrådet har under läsåret fått extra förstärkning genm att en lärare i SO fungerat sm stödpersn. Klassråd genmförs regelbundet i alla klasser under mentrstimmen. Klassrådsprtkllen lämnas till elevrådet (ch vid behv även till rektr, sm skriftligen besvarar eventuella frågr ch kmmentarer). Sklknferens hålls varje termin ch vid knferensen medverkar både gymnasie- ch grundskleelever. Besluten sm tas vid sklknferensen behandlas sedan i klassråd ch på persnalknferenser. Enskilda Gymnasiet arbetar aktivt med utvärderingar sm metd i sklans kvalitetsarbete. Syftet är att åtgärda eventuella brister ch identifiera förbättringsmråden. Eleverna utvärderar regelbundet lika kurser ch ämnen skriftligen. Alla elevutvärderingar läses av rektr, sm därefter ger varje lärare återkppling på dessa. Lärare ger i sin tur klasserna återkppling på kursutvärderingar. Resultat Stckhlms stads gymnasieinspektörer skriver i en rapprt m planeringsknferensen: Detta är trligen en av förklaringarna till att eleverna på Enskilda Gymnasiet förefaller vara mindre stressade än på de flesta andra sklr med högpresterande elever. Elever ch föräldrar framhåller ckså knferensen sm mycket psitiv ch viktig för elevernas möjlighet att påverka planering ch arbetsbelastning. Återkpplingen på utvärderingarna visar att inflytandet upplevs mycket psitivt av såväl lärare sm elever. Enskilda Gymnasiets elever är aktiva ch engagerade ch känner ansvar för sklans utveckling. Arbetet med att utveckla elevansvar ch - inflytande pågår kntinuerligt. Cecilia Sedgwick Sida 7

8 7. KOMMUNIKATION Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet ska erbjuda gda kmmunikatinsmöjligheter mellan sklledning lärare - elever - föräldrar på sklan. Elever ch familjer kan följa elevernas studieresultat genm att lärarna skriver in såväl frånvarrapprter sm läxr, inlämningsuppgifter, resultat på skrivningar ch förhör i SchlSft. I SchlSft skriver persnalen ckså in nyheter så att eleverna ch deras familjer kan följa vad sm händer i sklan. Sklans har under året fått en ny hemsida sm kntinuerligt uppdateras med aktuell infrmatin under fliken Nyheter. Med syfte att uppnå samsyn ch gemensam förståelse för rutiner ch regler har rektr skrivit en lärarhandbk sm ligger på sklans intranät. Varje vecka skriver rektr infrmatinsbrev till persnalen. Rektr har skrivit EG-ABC, ett infrmatinsmaterial m Enskilda Gymnasiet, sm ligger på SchlSft. Sklledningen på EG har regelbundet kntakt med elever ch föräldrar via mail, samtal, möten ch infrmatinskvällar. Enskilda Gymnasiet är en relativt liten skla vilket gör att det är jämförelsevis lätt att kmma i kntakt med sklans persnal. Genm mentrskapet har elever ch föräldrar alltid en persn att vända sig till på sklan ch förutm mentrerna är sklledningen, expeditinspersnalen ch övriga lärare lätta att nå. Återkppling från elever ch föräldrar visar att både den höga tillgängligheten ch den ständigt aktuella infrmatinen på sklans hemsida är uppskattade. 8. SAMVERKAN MED UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet samarbetar med universitet ch högsklr. Genm att flera lärare har byggt upp ett kntaktnät med högskla ch universitet har sklan ett gtt samarbete ch man genmför gemensamma prjekt. Cecilia Sedgwick Sida 8

9 Resultat De gymnasieelever sm läser nivå 5 6 i tyska kan läsa 7,5 päng i ämnet på Stckhlms Universitet. Genm ett samarbete med Stckhlms universitet får de elever sm läser franska extra undervisning av lärare från universitetet. Gymnasieelever på NV-prgrammet får göra DNA-labratiner på institutinen för bikemi på Stckhlms Universitet. Tillsammans med tre andra gymnasiesklr i Stckhlmsmrådet är EG piltskla för ett prjekt inm rymdfrskning: Stckhlms Ksmiska Nätverk. Sklans NO-lärare ch medlemmar i KTH:s partikelfysikgrupp samarbetar i detta nätverk. Detektrer, sm elever har knstruerat för att registrera s.k. partikelsvärmar, har placerats ut på taket utanför vårt biblitek. Inne i bibliteket finns en datr sm registrerar partikelsvärmarna ch skickar data till KTH. Ett syfte med prjektet är att kartlägga varifrån partiklarna kmmer ch därmed öka kunskapen m hur universum skapades. Eleverna följer ckså föreläsningar m ksmisk strålning på KTH. Prjektet erbjuder elever sm väljer detta sm sitt hundrapängsprjekt stimulerande möjligheter att samarbeta med andra gymnasister i Sverige ch utmlands. Varje år följer några elever KTH:s kurs Matematik Cirkel. Ett syfte med kursen är att eleverna ska få en intrduktin till hur man läser matematik på universitetsnivå. Den lkala kursen SAT förbereder gymnasieelever för det amerikanska högskleprvet. Gymnasieeleverna erbjuds föreläsningar av flera frskare från universitetet Intresset för att ha gda kntakter med högskla ch universitet är mycket strt hs såväl persnal, elever sm föräldrar. Vårt samarbete ch våra gemensamma prjekt fungerar väl ch utvecklas kntinuerligt. 9. INTERNATIONELLT SAMARBETE Mål ch åtaganden Sklan skall bidra till att människr får en identitet sm kan relateras till att innefatta inte bara det specifikt svenska utan ckså det nrdiska, det eurpeiska ch ytterst det glbala. Internatinella kntakter, utbildningsutbyte med utlandet ch praktik i andra länder skall främjas. (Lärplan för de frivilliga sklfrmerna.) Sklans ska förbereda eleverna för en värld med allt tätare kntakter mellan natins- ch kulturgränser ch ge eleverna insikt i betydelsen av internatinell samverkan. Eurpeiska Ungdmsparlamentet är en simulatin av Eurpaparlamentet. Gymnasieelever från hela Eurpa träffas i ett eurpeiskt land för att genmföra en parlamentsessin enligt EU:s prcedur. Genm Eurpeiska Ungdmsparlamentet knyts ungdmar i Eurpa närma- Cecilia Sedgwick Sida 9

10 re varandra ch får samtidigt träning i ledarskap. I ch med att eleverna får vara delaktiga i den demkratiska prcess sm ett simulerat parlament innebär, uppnås upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär förståelse ch en fördjupad kunskap. Sedan flera år deltar Enskilda Gymnasiets elever i Eurpeiska ungdmsparlamentets sessiner. Flera elever har valts till gruppledare i bland annat Grekland, Ukraina ch Gergien. Cmeniusprjektet är ett internatinellt samarbetsprjekt för sklr sm ingår i EU:s prgram för livslångt lärande. Enskilda Gymnasiet är med i prjektet, vars tnvikt ligger på traditiner, musik samt att vara ung i Eurpa. Elever från både vår grundskla ch vårt gymnasium har representerat Sverige ch EG i Frankrike ch Plen. EU-dimensinen har under åren varit ett mycket ppulärt alternativ, sm inneburit att elever i årskurs 2 kunnat välja att läsa in steg 5 eller 6 i Tyskland, Frankrike eller Spanien. Det internatinella samarbetet har fungerat ytterst väl ch det kmmer att utvecklas ytterligare under läsåret UTVECKLINGSOMRÅDEN LÄSÅRET Sharepint införs. SchlSft utvecklas till att mfatta betyg. Det internatinella Cmenius-prjektet utvidgas till att invlvera fler elever ch lärare. Arbete med samsyn i bedömning ch betygsättning frtsätter. Arbete med GY-11 frtsätter. Frtsatt renvering av sklans lkaler. Cecilia Sedgwick Sida 10

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Informationsarkitektprogrammet

Informationsarkitektprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Centrum för Teknikstudier Examensarbete i Datavetenskap VT 2009 Infrmatinsarkitektprgrammet En jämförelse mellan Malmö högskla ch Högsklan i Brås Infrmatin architecture prgram a cmparisn

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se

FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR. Kulturam a.se FÖR ELEVER PÅ KULTURAMAS VUXENUTBILDNINGAR LÄSÅRET 2 0 1 1 / 2 0 1 2 Kulturam a.se VEM ÄR VEM PÅ KULTURAMA... 3 Institutin MUSIK... 3 Institutin SCENKONST... 3 Institutin BILD... 3 Administratin... 4 Service...

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011

Redovisning av stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer år 2011 10 Tjänsteutlåtande Eva Arvidssn Vik. avd.chef för stöd ch utveckling 08-579 215 35 2012-03-11 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/123 VON.121 Vård- ch msrgsnämnden Redvisning av stimulansbidrag för insatser inm vård

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Kvalitetsredovisning 2009/2010 Teknikprogrammet Erik Dahlbergsgymnasiet 2010 Organisation och nyckeltal Antal elever per program 15/9 2009 2009/2010 2008/2009 2007/2008 15/2 2010 15/9 2008 15/2 2009 15/9

Läs mer

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning

Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr. G8-rapport. Global Intifada Anarkism och utbildning Anarkistisk tidning sedan 1898, nr 3-4 2005 (42-43), 25kr G8-rapprt Glbal Intifada Anarkism ch utbildning Glbal slidaritet med Glbal Intifada 02 04 06 08 09 10 12 14 16 20 21 22 Glbal Intifada Stöduttalande

Läs mer

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903

Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903 Parkskolan lå 11-12 Mona D Libeck Ingemar Forss 120903 REVIDERAD 120903 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer