Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009"

Transkript

1 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick Biträdande rektrer: Ragnar Gawelin (80 %), Kiki Nyhlm Östlund (20 %) Telefn: (08) Hemsida: Kärlek sm grund - Ordning sm stöd - Framsteg sm mål 1. VISION ENSKILDA GYMNASIET SKA VARA OCH UPPFATTAS SOM STOCKHOLMS BÄSTA GRUND- OCH GYMNASIESKOLA. 2. ORGANISATION Enskilda Gymnasiet är en fristående skla vid Tegnérlunden i Stckhlms innerstad. Sklan, sm grundades år 1913, drivs av den ideella föreningen Enskilda Gymnasiet. Undervisningen bedrivs från årskurs 6 i grundsklan till årskurs 3 på gymnasiet. Varje årskurs i grundsklan består av två klasser. På gymnasiet består varje årskurs av två N-klasser ch en S-klass. Könsfördelningen bland eleverna är i strt sett jämn på både grundsklan ch gymnasiet. Sklans elever kmmer från ett trettital lika kmmuner. Av Enskilda Gymnasiets 510 elever går 275 på gymnasiet ch 235 på grundsklan. Sklans ämneslärare undervisar på både grundskla ch gymnasium. Lärartätheten på EG är jämförelsevis hög: 8 lärare/100 elever. 95 % av lärarna har såväl ämnes- sm pedaggisk behörighet. Sm elevvårdande persnal finns en deltidsanställd sklsköterska, en deltidsanställd SYV ch två specialpedagger, sm förutm undervisning ckså arbetar med Kamratstödjarna. Dessutm finns en extern läkare knuten till sklan. Förutm dessa persner tjänstgör ckså sklbiblitekarie ch bibliteksassistent, IT-ansvarig, vaktmästare, expeditinspersnal, husmr ch kökspersnal på sklan. Under läsåret har även Gunnar Höistad, f.d. barnmbudsman, lärare ch författare, arbetat på sklan för att höja persnalens kmpetens inm knflikthantering ch utvecklingssamtal samt för att stärka sklans förebyggande arbete mt mbbning, Cecilia Sedgwick Sida 1

2 3. NORMER OCH VÄRDEN Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiets värdegrund ska utmärkas av värme, vänlighet ch ömsesidig respekt. Studiemiljön ska vara lugn ch psitiv. Våra elever ska känna sig trygga på sklan. Sklarbetet ska kännetecknas av rdning, reda ch arbetsr. Lektiner ska alltid börja i tid. Vid eventuell frånvar ska elever via SchlSft kunna ta reda på vad sm behandlats i sklan. Inhämtade kunskaper ska redvisas vid uppgjrd tidpunkt. Skrivningar ska genmföras den dag man kmmit överens m. Individuella redvisningar/arbeten ska lämnas in på fastställd dag ch grupparbeten redvisas vid fastställt tillfälle. Enskilda Gymnasiet strävar efter att ge elever ch persnal kulturupplevelser i frm av författar- ch skådespelarbesök, föreläsningar ch teaterbesök. Sklans rdningsregler, sm syftar till att skapa trivsel för alla, tas fram ch revideras årligen av persnal ch elever under sklknferenser. Enskilda Gymnasiet har ett särskilt välkmstprgram för nya elever i årskurs 6 ch 1. De börjar höstterminen två dagar tidigare för att lära känna sklan, kamrater, mentrer ch övrig persnal. I välkmstprgrammet ingår att eleverna i årskurs 1 en dag åker till Vaxhlms Kastell tillsammans med sina mentrer, där de har team-byggande aktiviteter. Varje elev har en mentr sm fungerar sm elevens ch familjens kntaktpersn på sklan. Mentrerna kallar till föräldramöten ch har utvecklingssamtal med sina elever. Varje år utbildar sklan kamratstödjare i rganisatinen Friends regi. Det finns två kamratstödjare i varje klass ch deras uppgift är att bidra till gd kamratanda på sklan. Kamratstödjarna träffas en gång i månaden tillsammans med vuxenansvariga (specialpedaggerna ch en musiklärare). Alla har tystnadsplikt. Under läsåret har alla lärare fått frtbildning i mentrskap ch knflikthantering. I SchlSft lägger lärare kntinuerligt in lektinsplaneringar, läxr ch uppgifter. Sklan har gjrt en förenklad elevmanual till likabehandlingsplanen, sm behandlats på skl- ch persnalknferenser. Planen läggs upp på hemsidan. Enskilda Gymnasiets stipendium Bästa Kamrat, delas vid vårterminens slut ut till den elev/de elever på grundsklan ch gymnasiet sm visat mycket gtt kamratskap. Eleverna nminerar själva kandidater till rektr, sm sedan tar förslagen vidare till kllegiet. Stipendiet delas ut i samband med smmaravslutningen. Enskilda Gymnasiet uppmuntrar ch medverkar till sciala aktiviteter (även utanför skltid) genm bl a sklans rika idrttsliv ch många lika elevkmmittéer. Cecilia Sedgwick Sida 2

3 Sklans specialpedagger erbjuder varje år intresserade lärare grupphandledning i frågr sm rör pedaggik, nrmer ch värderingar. Sklan har en egen husmr sm lagar gda ch närande sklluncher. Sklans kulturliv yttrar sig, förutm i eleverna egna knserter, utställningar ch teaterprduktiner, i att eleverna gör teaterbesök. Dessutm besöker lika kulturpersnligheter ch föredragshållare kntinuerligt sklan. Under läsåret har bland andra Hrace Engdahl från Svenska Akademien, dcent Richard Levi, Ulrik Swedrup, skådespelare Jnas Karlssn, författarna Mårten Sandén, Gunilla Lundgren ch sångaren Martin Bagge besökt sklan. Resultat Enkäter, feed-back ch kmmentarer visar att Enskilda Gymnasiets elever ch föräldrar är nöjda med sklans nrmer, trivsel ch gda rdning. Både f d ch nuvarande elever framhåller att sklans rdningsregler ch arbetsr hjälper dem att nå sina mål ch bidrar till trivseln på sklan. I alla enkäter får sklmaten mycket höga betyg. Nrmer, värden ch kultur är mycket viktiga i Enskilda Gymnasiets verksamhet. Vi är glada att utvärderingar bekräftar att det bland eleverna råder en mycket gd stämning sm uttrycks både i sklans dagliga verksamhet ch genm många lika gemensamma aktiviteter (till exempel klassens dag, elevknserter, firandet av Hallween, gömma påskägg etc). Sklan har fta besök av före detta elever sm vill hålla kntakt med före detta lärare ch sklkamrater. 4. KUNSKAP OCH LÄRANDE Mål ch åtaganden Lärarna har psitiva, höga förväntningar på eleverna. Sklans målsättning är att eleverna ska uppnå lägst VG i betyg. Sklans målsättning är att både stödja elever sm behöver extra hjälp ch stimulera elever sm har extra hög målsättning. Alla sklans lärare ska ha mycket gda ämneskunskaper ch ett starkt engagemang för eleverna ch sin undervisning. Undervisningen ska präglas av hög kvalitet ch ett varierande arbetssätt sm uppmuntrar till självständigt tänkande. Undervisningen ska ckså kännetecknas av en helhetssyn ch där så är möjligt bör lika ämnen ch lärare samverka. Eleverna ska erbjudas studie- ch teaterbesök ch föreläsningar. Cecilia Sedgwick Sida 3

4 Våra elever ska bli mycket väl förberedda för vidare studier på gymnasium, universitet/ högskla ch för arbetsliv i Sverige eller utmlands. Gymnasieutbildade ämneslärare undervisar både på gymnasiet ch på grundsklan. Sklan erbjuder mindre undervisningsgrupper i ämnena mderna språk, matematik ch engelska, för att bl a möjliggöra nivågrupperingar. Två specialpedagger erbjuder extra stöd till elever sm har behv av stöd. Vid varje termins- ch kursstart tydliggör lärarna för sina elever vad sm krävs för att uppnå målen. Under en prjektvecka på hösten får samtliga elever på grundsklan ch gymnasiet arbeta ämnesövergripande med ett prjekt, baserat på ett visst tema. Eleverna i årskurs 9 arbetar under en vecka med en fackuppsats där ämnena svenska ch SO samverkar. Genm samarbete med Franska Sklan kan Enskilda Gymnasiet utöka utbudet inm det individuella valet. Sklans biblitek är en levande del av lärandet ch till bibliteket kmmer många elever för att studera, söka infrmatin ch låna böcker. Lärare ch biblitekspersnal samarbetar för att främja elevernas läsintresse ch handleda dem i infrmatinssökning ch källkritik. Resultat: Grundsklan Enskilda Gymnasiets elever i årskurs 9 hade under läsåret 2008/2009 ett genmsnittligt meritvärde på 297 päng. Eftersm mtsvarande resultat för Stckhlm ch hela riket ännu inte finns tillgängligt, kan det jämföras med elever i Stckhlms samtliga sklr (såväl kmmunala sm fristående) sm läsåret uppnådde 225 päng ch alla elever i hela riket, sm uppnådde 209 päng. Andelen elever med behörighet att söka ett natinellt prgram var vårterminen 2009 på Enskilda Gymnasiet 100 %. (I Stckhlm var våren 2008 siffran 89,3 % ch i hela riket 88,9 %.) Andelen elever sm nått målen i alla ämnen var vårterminen 2009 på Enskilda Gymnasiet 100 %. (I Stckhlm var siffran våren ,2 % ch i hela riket 76,6 %.) Läsåret vann Enskilda Gymnasiets grundskleelever för ninde året i rad Dagens Nyheters Nutidsrientering, ch blev bästa skla i såväl Stckhlms län sm i hela Sverige. Läsåret vann två elever på Enskilda Gymnasiets grundskla pris i en natinell matematiktävling för högstadiet, där drygt två hundra sklr från hela landet deltg Cecilia Sedgwick Sida 4

5 Resultat:Gymnasiet Meritpängen vid intagningen till gymnasiet höstterminen 2008 var för NV-prgrammet 295 päng ch för SP-prgrammet 290 päng. Höstterminen 2008 var medianen på NV-prgrammet 310 päng ch på SP-prgrammet 305 päng. Meritpängen vid intagningen till gymnasiet höstterminen 2009 var för både NV- ch SPprgrammet 305 päng. Höstterminen 2009 var medianen på NV-prgrammet 320 päng ch på SP-prgrammet 315 päng. Andelen elever med slutbetyg ch högsklebehörighet läsåret var 98 %. Andelen elever sm läser utökat prgram läsåret var 63 %. Antal elever sm läst reducerat prgram var 3 %. I den natinella uppsatstävling sm anrdnas av Emerichfnden ch DN:s ch Expressens Bakm rubrikerna vann våra elever både första ch andra pris ch ett särskilt hederspris. Sklan fick ckså för andra året i rad ett diplm för att ha skickat in de bästa uppsatserna av tävlingens samtliga deltagande sklr. Tre elever från Enskilda Gymnasiet vann tävlingen Chinese Bridge sm arrangerats av Nrdiska Knfuciusinstitutet i samarbete med den kinesiska ambassaden i Stckhlm. Tlv sklr med trettifyra deltagare deltg i lagtävlingen. Vinsten innebar - förutm ett ettårsstipendium för studier i Kina att eleverna går vidare till en str internatinell tävling i Kina hösten Klass S2 vann kategrin Elevernas röst i Stckhlmstävlingen Webbstjärnan -09. Klass N2B blev bästa klass i Stckhlm i den natinella tävlingen Aktie-SM. Av Sveriges gymnasieelevers 20 platser i smmarens Frskarskla fick elever från Enskilda Gymnasiet två platser. Alla undersökningar ch rapprter visar att Enskilda Gymnasiet når de uppställda målen väl. 5. BEDÖMNING OCH BETYG Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet ska verka för en likvärdig betygsättning ch bedömning. Sklans lärare ska, förutm bedömning av prestatiner under vanliga lektiner, använda sig av varierade bedömningsfrmer, t ex prv, inlämningsuppgifter ch muntliga redvisningar. Cecilia Sedgwick Sida 5

6 Undervisande lärare ska tydliggöra kursernas mål ch betygskriterier så att eleven förstår att kvalitativa kunskaper ger högre betyg medan enbart beskrivande kunskap ger gdkänt betyg. Elever (ch föräldrar till myndiga elever) ska kntinuerligt få skriftlig återkppling på elevens kunskapsutveckling genm SchlSft. Sklan ska erbjuda utvecklingssamtal ch ge skriftliga mdömen inm de lika ämnena/kurserna. Sklans lärare för ämnesvisa diskussiner m bedömning ch betygssättning ch samarbetar ckså kring bedömning av enskilda elevers prestatiner. Knferenstid används för att analysera likvärdigheten i betygsättningen. Alla lärare använder SchlSft för kmmunikatin med elever ch hem. Studiedag har ägnats åt bedömning ch betygsättning. Resultat Betyg är ett mycket viktigt urvalsinstrument för intagning till gymnasium ch högskla ch det är av högsta vikt att lärare sköter betygsättning krrekt. Våra egna ch externa undersökningar visar att Enskilda Gymnasiets betygsättning mycket väl överensstämmer med resultaten på grundsklans ämnesprv ch gymnasiets natinella prv. Se även Sklverkets rapprt Relatin mellan natinella prv ch slutbetyg årskurs 9 : etyg&p_verksamhetsar=2008&p_lankd=01&p_kmmunkd=0180&p_sklkd=&p_hm_kd=r Utbildningsförvaltningen gjrde år 2005/2006 en undersökning kallad Sambandet mellan grundsklebetyg ch gymnasiebetyg läsåret. Där framkm att Enskilda Gymnasiets elevers grundsklebetyg ckså mycket väl överensstämde med deras frtsatta gymnasiebetyg vid lika gymnasiesklr. Enskilda Gymnasiets betygsresultat avspeglar i hög grad såväl elevernas resultat på natinella ämnesprv sm deras ämneskunskaper. Cecilia Sedgwick Sida 6

7 6. ELEVANSVAR OCH - INFLYTANDE Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet strävar efter att utveckla sklans arbetsfrmer så att ett aktivt elevinflytande gynnas. För att reducera stress bland eleverna medverkar elevrepresentanter från samtliga klasser i början av varje termin vid en planeringsknferens, där lärare ch elever gemensamt fastlägger när prv ska genmföras ch större arbeten lämnas in. Besluten vid denna knferens följs alltid för att ge eleverna gd kntrll över ch jämn fördelning av läsårets arbetsbelastning. Sklans elever är rganiserade i ett elevråd, med klassrepresentanter från såväl grundsklan sm gymnasiet. Elevrådet sammanträder regelbundet ch rektr är med vid en del elevrådsmöten. Elevrådet har under läsåret fått extra förstärkning genm att en lärare i SO fungerat sm stödpersn. Klassråd genmförs regelbundet i alla klasser under mentrstimmen. Klassrådsprtkllen lämnas till elevrådet (ch vid behv även till rektr, sm skriftligen besvarar eventuella frågr ch kmmentarer). Sklknferens hålls varje termin ch vid knferensen medverkar både gymnasie- ch grundskleelever. Besluten sm tas vid sklknferensen behandlas sedan i klassråd ch på persnalknferenser. Enskilda Gymnasiet arbetar aktivt med utvärderingar sm metd i sklans kvalitetsarbete. Syftet är att åtgärda eventuella brister ch identifiera förbättringsmråden. Eleverna utvärderar regelbundet lika kurser ch ämnen skriftligen. Alla elevutvärderingar läses av rektr, sm därefter ger varje lärare återkppling på dessa. Lärare ger i sin tur klasserna återkppling på kursutvärderingar. Resultat Stckhlms stads gymnasieinspektörer skriver i en rapprt m planeringsknferensen: Detta är trligen en av förklaringarna till att eleverna på Enskilda Gymnasiet förefaller vara mindre stressade än på de flesta andra sklr med högpresterande elever. Elever ch föräldrar framhåller ckså knferensen sm mycket psitiv ch viktig för elevernas möjlighet att påverka planering ch arbetsbelastning. Återkpplingen på utvärderingarna visar att inflytandet upplevs mycket psitivt av såväl lärare sm elever. Enskilda Gymnasiets elever är aktiva ch engagerade ch känner ansvar för sklans utveckling. Arbetet med att utveckla elevansvar ch - inflytande pågår kntinuerligt. Cecilia Sedgwick Sida 7

8 7. KOMMUNIKATION Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet ska erbjuda gda kmmunikatinsmöjligheter mellan sklledning lärare - elever - föräldrar på sklan. Elever ch familjer kan följa elevernas studieresultat genm att lärarna skriver in såväl frånvarrapprter sm läxr, inlämningsuppgifter, resultat på skrivningar ch förhör i SchlSft. I SchlSft skriver persnalen ckså in nyheter så att eleverna ch deras familjer kan följa vad sm händer i sklan. Sklans har under året fått en ny hemsida sm kntinuerligt uppdateras med aktuell infrmatin under fliken Nyheter. Med syfte att uppnå samsyn ch gemensam förståelse för rutiner ch regler har rektr skrivit en lärarhandbk sm ligger på sklans intranät. Varje vecka skriver rektr infrmatinsbrev till persnalen. Rektr har skrivit EG-ABC, ett infrmatinsmaterial m Enskilda Gymnasiet, sm ligger på SchlSft. Sklledningen på EG har regelbundet kntakt med elever ch föräldrar via mail, samtal, möten ch infrmatinskvällar. Enskilda Gymnasiet är en relativt liten skla vilket gör att det är jämförelsevis lätt att kmma i kntakt med sklans persnal. Genm mentrskapet har elever ch föräldrar alltid en persn att vända sig till på sklan ch förutm mentrerna är sklledningen, expeditinspersnalen ch övriga lärare lätta att nå. Återkppling från elever ch föräldrar visar att både den höga tillgängligheten ch den ständigt aktuella infrmatinen på sklans hemsida är uppskattade. 8. SAMVERKAN MED UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Mål ch åtaganden Enskilda Gymnasiet samarbetar med universitet ch högsklr. Genm att flera lärare har byggt upp ett kntaktnät med högskla ch universitet har sklan ett gtt samarbete ch man genmför gemensamma prjekt. Cecilia Sedgwick Sida 8

9 Resultat De gymnasieelever sm läser nivå 5 6 i tyska kan läsa 7,5 päng i ämnet på Stckhlms Universitet. Genm ett samarbete med Stckhlms universitet får de elever sm läser franska extra undervisning av lärare från universitetet. Gymnasieelever på NV-prgrammet får göra DNA-labratiner på institutinen för bikemi på Stckhlms Universitet. Tillsammans med tre andra gymnasiesklr i Stckhlmsmrådet är EG piltskla för ett prjekt inm rymdfrskning: Stckhlms Ksmiska Nätverk. Sklans NO-lärare ch medlemmar i KTH:s partikelfysikgrupp samarbetar i detta nätverk. Detektrer, sm elever har knstruerat för att registrera s.k. partikelsvärmar, har placerats ut på taket utanför vårt biblitek. Inne i bibliteket finns en datr sm registrerar partikelsvärmarna ch skickar data till KTH. Ett syfte med prjektet är att kartlägga varifrån partiklarna kmmer ch därmed öka kunskapen m hur universum skapades. Eleverna följer ckså föreläsningar m ksmisk strålning på KTH. Prjektet erbjuder elever sm väljer detta sm sitt hundrapängsprjekt stimulerande möjligheter att samarbeta med andra gymnasister i Sverige ch utmlands. Varje år följer några elever KTH:s kurs Matematik Cirkel. Ett syfte med kursen är att eleverna ska få en intrduktin till hur man läser matematik på universitetsnivå. Den lkala kursen SAT förbereder gymnasieelever för det amerikanska högskleprvet. Gymnasieeleverna erbjuds föreläsningar av flera frskare från universitetet Intresset för att ha gda kntakter med högskla ch universitet är mycket strt hs såväl persnal, elever sm föräldrar. Vårt samarbete ch våra gemensamma prjekt fungerar väl ch utvecklas kntinuerligt. 9. INTERNATIONELLT SAMARBETE Mål ch åtaganden Sklan skall bidra till att människr får en identitet sm kan relateras till att innefatta inte bara det specifikt svenska utan ckså det nrdiska, det eurpeiska ch ytterst det glbala. Internatinella kntakter, utbildningsutbyte med utlandet ch praktik i andra länder skall främjas. (Lärplan för de frivilliga sklfrmerna.) Sklans ska förbereda eleverna för en värld med allt tätare kntakter mellan natins- ch kulturgränser ch ge eleverna insikt i betydelsen av internatinell samverkan. Eurpeiska Ungdmsparlamentet är en simulatin av Eurpaparlamentet. Gymnasieelever från hela Eurpa träffas i ett eurpeiskt land för att genmföra en parlamentsessin enligt EU:s prcedur. Genm Eurpeiska Ungdmsparlamentet knyts ungdmar i Eurpa närma- Cecilia Sedgwick Sida 9

10 re varandra ch får samtidigt träning i ledarskap. I ch med att eleverna får vara delaktiga i den demkratiska prcess sm ett simulerat parlament innebär, uppnås upplevelsebaserad inlärning, vilket innebär förståelse ch en fördjupad kunskap. Sedan flera år deltar Enskilda Gymnasiets elever i Eurpeiska ungdmsparlamentets sessiner. Flera elever har valts till gruppledare i bland annat Grekland, Ukraina ch Gergien. Cmeniusprjektet är ett internatinellt samarbetsprjekt för sklr sm ingår i EU:s prgram för livslångt lärande. Enskilda Gymnasiet är med i prjektet, vars tnvikt ligger på traditiner, musik samt att vara ung i Eurpa. Elever från både vår grundskla ch vårt gymnasium har representerat Sverige ch EG i Frankrike ch Plen. EU-dimensinen har under åren varit ett mycket ppulärt alternativ, sm inneburit att elever i årskurs 2 kunnat välja att läsa in steg 5 eller 6 i Tyskland, Frankrike eller Spanien. Det internatinella samarbetet har fungerat ytterst väl ch det kmmer att utvecklas ytterligare under läsåret UTVECKLINGSOMRÅDEN LÄSÅRET Sharepint införs. SchlSft utvecklas till att mfatta betyg. Det internatinella Cmenius-prjektet utvidgas till att invlvera fler elever ch lärare. Arbete med samsyn i bedömning ch betygsättning frtsätter. Arbete med GY-11 frtsätter. Frtsatt renvering av sklans lkaler. Cecilia Sedgwick Sida 10

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor

Internationalisering inom fyrkantens gymnasieskolor Internatinalisering inm fyrkantens gymnasiesklr Ett gymnasiearbete av Lina Anderssn ch Lina Hedberg Gymnasiearbete Bden 2016 Handledare: Åsa Lundgren Sammanfattning Den här undersökningen handlar m internatinalisering

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Att haka ny kunskap i gammal är viktigt, men vi i skolan är inte alltid så bra på det.

Att haka ny kunskap i gammal är viktigt, men vi i skolan är inte alltid så bra på det. Grupparbete 2 Annika Zetterström Utvecklingsmråden vi ser utifrån miniföreläsning vi hört. Vi tycker att det är väldigt viktigt att utveckla förtrendefulla relatiner. Många prblem kan lösas m man bara

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013

Resultat Introduktionsprogrammet, IM, Sandvikens gymnasieskola, våren 2013 2013-04-09 KUN2013/91 Resultat Intrduktinsprgrammet, IM, Sandvikens gymnasieskla, våren 2013 2012: 118 (av 224 enligt prcapita 6/3) elever svarade på enkäten, dvs 53 %, 53 flickr ch 65 pjkar ch 2 sm inte

Läs mer

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport Datum 2016-10-11 15 Antal sidr Kvalitetsrapprt 2015-2016 Barn- ch utbildningsnämnden Trsby kmmun Ulf Blmquist sklchef Barn- ch utbildningsnämndens kansli 0560-162 96 direkt 073-271 22 75 mbil ulf.blmquist@trsby.se

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund Kvalitetsrapprt 2013-2014 Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2014-10-21, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Viktria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna till läsårets andra föräldrarådsmöte.

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 För ett jämställt samhälle fritt från våld Ängelhlm 2016-01-18 SKYDDSJOURENS UTÅTRIKTADE VERKSAMHET 4 INFORMATIONSTRÄFFAR 4 NÄTVERKET KVINNOFRID I NORDVÄSTRA SKÅNE 4 FÖRETAGSDAGARNA

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bessemerskolan 2012-2013 Organisation Elevhälsa, stöd Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning Bessemerskolan 2012-2013 Organisation Elevhälsa, stöd Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsredvisning Bessemersklan 2012-2013 en redvisas under mråden hämtade från lärplanen (Lpf 94) ch Kunskapsnämndens nämndplan för 2012. Organisatin Bessemersklan leds av en gymnasiechef, sm även ansvarar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Hur använda måtten i KKiK?

Hur använda måtten i KKiK? Hur använda måtten i KKiK? Resultatmått ch infrmatinsmått Resultatmått Måttet har str påverkansmöjlighet för kmmunen ch kan användas sm resultatmått/indikatr till uppsatta mål. De kan därmed användas i

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits

IDG601, Personligt Entreprenörskap, 7,5 högskolepoäng Personal Entrepreneurship, 7,5 higher education credits 1(5) Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDG601, Persnligt Entreprenörskap, 7,5 högsklepäng Persnal Entrepreneurship, 7,5 higher educatin credits Grund nivå/first cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

IUP-året Observatorielundens skola (åk 1-6)

IUP-året Observatorielundens skola (åk 1-6) IUP-året Observatrielundens skla (åk 1-6) Pärm 2, 1:1 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KARLBERGS SKOLA/OBSERVATORIELUNDENS SKOLA Sid 1 Höstterminen vecka 34-37 Lära känna veckr: För samtliga klasser Tema: Superschysst

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2011 1 (18) BESLUT 2011-02-16 Dnr SU 40-0346-11 Dk 2 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2011 INNEHÅLL 1 Beslut... 2 2 Inledning...

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan

Kvalitetsrapport för förskolan 2014-10-06 1(4) Kvalitetsrapprt för försklan Avseende hösten 2013 våren 2014 Irsta försklr Ansvarig: Anne Perssn 1(17) Kvalitetsrapprt förskla Inledning Försklans kvalité ska kntinuerligt ch systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun

Biblioteksplan. för Lycksele Kommun Bibliteksplan för Lycksele Kmmun Bibliteksplanen skall ligga till grund för bibliteksverksamheten i kmmunen under åren 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Framtidens V8... 3 Lyckseles visin Vägvisare...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling

El Sistema i Oxhagen - musiken som mål och medel för personlig utveckling El Sistema i Oxhagen - musiken sm mål ch medel för persnlig utveckling Partnerskap Varberga/Oxhagen Identifierade utmaningar för mrådet El Sistema Metd utvecklad i Venezuela 1975 Klassisk musik sm verktyg

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm.

Översyn av kosten och hela matsituationen. Stimulansbidrag. Krögaren Leif Mannerström involverad. Maten distribueras varm. BOLLEBYGD Mycket liten kmmun i Västra Götaland, i närheten av Brås. 8,2 tusen inv., varav,3 tusen 65+ (6,2 %), därav 337 80+ (4, %). Andelen äldre ch äldre-äldre är ungefär sm genmsnittet för landet. Andelen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Kungabarn. Arbetsplan 2009

Kungabarn. Arbetsplan 2009 För genmförandet av de fastställda målen för utbildningen skall det finnas en arbetsplan. Arbetsplanen skall utarbetas under medverkan av lärare ch övrig persnal samt företrädare för eleverna ch deras

Läs mer

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y

TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y TÄND ENGAGEMANGET HOS GENERATION Y Likheter, skillnader ch fakta Dale Carnegie Training Whitepaper Den nya bmen. Millennials. Generatin Y. Kalla dem vad du vill. Generatinen sm är född mellan 1980 ch 1996

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET Augustiknferensen Stckhlm 4-5 augusti 2016, Teresa Fernández Lng, undervisningsråd, Sklverket teresa.fernandez.lng@sklverket.se 08-527 332 58 Ett sammanhållet uppdrag

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2013 1 (20) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2013 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässkolan Kvalitetsredvisning 2013 Läsåret 2012/2013 Antnässklan 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ett systematiskt kvalitetsarbete... 4 3 Förskleklass... 5 4 Fritidshem... 6 4.1 Resultat... 6 4.1.1 Nrmer

Läs mer