Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013"

Transkript

1 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni

2 Innehåll 1. Organisatin Beskrivning av rganisatinen Sklledning Administratin ch vägledning SFI Grundläggande ch gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux Särvux Specialpedaggiskt stöd Yrkeshögsklan Lärcentrum Ansvaret ligger numera under Sandbacka Park Uppdragsutbildning Externa utbildningsanrdnare Systematiskt kvalitetsarbete Översikt Mätningar Verksamhetssystem Webbenkäter Intervall för mätningar Sammanställning av data Presentatin ch redvisning av data Mätmråden Analys, åtgärder ch uppföljning Nrmer ch värden Mål... 8 Natinell nivå... 8 Kmmunal nivå... 8 Lkal nivå Resultat Bedömning Analys Likabehandlingsplan Det förebyggande arbetet Våra rutiner vid akuta situatiner Fkus under kmmande år

3 4. Kunskaper Mål Resultat Bedömning Analys Ansvar ch inflytande Mål Natinell nivå Kmmunal nivå Lkal nivå Resultat Bedömning Analys Utbildningsval- arbete ch samhällsliv Mål Natinell nivå Kmmunal nivå Lkal nivå Resultat Bedömning Analys Bedömning ch betyg Mål Natinell nivå Kmmunal nivå Lkal nivå Resultat Bedömning Analys

4 1. Organisatin 1.1 Beskrivning av rganisatinen Centrum för Vuxnas Lärande i Sandviken har under året 2012 haft 31 persner anställda (exkl. SFI, Yh). 1.2 Sklledning CVL:s sklledning består av en rektr med ansvar för gymnasieutbildning, yrkesutbildningarna, eftergymnasiala utbildningar (yrkeshögskleutbildningarna) ch en rektr för grundläggande utbildningar, specialpedaggiskt centrum ch SFI. I verksamheten finns ckså en utbildningsledare för Yrkeshögsklan samt två arbetslagsledare för grundläggande resp gymnasialutbildning ch CNC. Annan rektr ansvarar för särvux. YH Gymnasie SFI CVL Grund Yrkes 1.3 Administratin ch vägledning I rganisatinen finns två administratörer (1,2 tjänst) sm sköter administrativt arbete (registrering av ansökningar, betyg, statistik, psthantering m.m. Samt tre studie- ch yrkesvägledare(2,55 tjänst) Vi har minskat resursen från föregående år inm administratin ch studiecaching med 1,0 till följd av minskad budget ram. 1.4 SFI SFI redvisar en egen kvalitetsredvisning 4

5 1.5 Grundläggande ch gymnasial vuxenutbildning Persnalen är rganiserad i arbetslag där stra delar av det gemensamma utvecklingsarbetet sker. Det finns två arbetslag, verkstadsteknik/cnc ch grundläggande/gymnasiala utbildningar. 1.6 Yrkesvux Tillsammans med Gästriklands övriga kmmuner (Gästrikevux) har vi erbjudit c:a 80 utbildningsplatser inm lika branscher. CVL har anrdnat utbildningar inm CNC ch matlagning. 1.7 Särvux Rektr Anna-Karin Bström ansvarar för denna verksamhet 1.8 Specialpedaggiskt stöd Denna stödverksamhet ger stöd till deltagare med t.ex. läs- ch skrivsvårigheter. På SPC tjänstgör tre lärare på 2,0 tjänst. 1.9 Yrkeshögsklan CVL har två yrkeshögskleutbildningar i egen regi, kvalificerad autmatinstekniker ch kvalificerad verkstadstekniker. En utbildningsledare leder båda utbildningarna ch för tillfället är det samma persna sm även är lärare. Vi har två lärare anställda i egen regi på 2,0 tjänst. Externa utbildningsanrdnare upphandlas vid behv. CVL ansöker igen till hösten för att förhppningsvis få frtsätta bedriva Autmatinsutbildningen Lärcentrum. Ansvaret ligger numera under Sandbacka Park Uppdragsutbildning. CVL erbjuder kurser till näringsliv ch rganisatiner ch även internt inm kmmunen. Vi ansvarar för tillfället inte för uppdragsutbildning men vi har under läsåret genmfört utbildningar inm verkstad, jämställdhet för Sandvik ch gymnasiet, cachning prjekt i samarbete med AMC(pågående) ch Arbetsförmedlingen, samt utbildning inm vård ch msrg/mvårdnadslyftet (pågående) Externa utbildningsanrdnare CVL samarbetar med andra kmmuner sm anrdnar kurser (Gästrikevux där ett samarbete finns). Vi köper ckså distansutbildningar från MiROi. 5

6 2. Systematiskt kvalitetsarbete 2.1 Översikt Grundprincipen för CVL är att alla medarbetare, avsett rll, ska medverka ch bidra till det systematiska kvalitetsarbetet i rganisatinen. Systemet bygger på att alla medarbetar känner till sin rll eller sina rller enligt det sm beskrivs i verksamhetshandbken för CVL. Berende på vilken eller vilka rller man har, ansvarar man för lika mment i det systematiska kvalitetsarbetet. CVL använder lika system ch verktyg för att mäta ch analysera kvaliteten. Det systematiska kvalitetsarbetet följer nedanstående principer ch återkmmer i verksamheten i enlighet med verksamhetskalendern i rganisatinen. Mäta Analysera Följa upp Åtgärda 2.2 Mätningar Nedan följer en beskrivning av vårt systematiska kvalitetsarbete avseende mätning Verksamhetssystem Följande system använder vi i dagsläget för att samla in data Webbenkäter (Limesurvey) Administrativt system (PrCapita) Persnalsystem (PS Självservice) Eknmisystem (Visa) Webbenkäter För att samla in stra mängder data använder CVL ett eget kmpletterande system, Limesurvey. Där finns webbenkäterna Medarbetarprfil, Kmpetensprfil, Kursutvärdering samt Elevutvärdering Intervall för mätningar Mätningar sker i följande intervaller: halvårsvis ch helårsvis. 6

7 2.2.4 Sammanställning av data Data, d.v.s. mätvärden ch nyckeltal, hämtas från de lika mätsystemen eller matas in direkt i Excelark enligt rllfördelningen. Data sm matats in i tidigare intervall räknas autmatiskt samman av Excel, det samma gäller för beräknade tal Presentatin ch redvisning av data Data sm finns i Excel kan redvisas direkt. Det finns ckså möjlighet till länkningar till Wrd ch PwerPint för att kunna ge andra redvisningsmöjligheter. Detta görs genm att skapa pivttabeller eller pivtdiagram. Vid behv tas data fram från de system vi använder ss av, det kan vara från PrCapita, LimeSurvey eller egna förda excelark. Vid behv genereras ckså dkument i Wrd med statistik från aktuell perid. I dkumentet finns tmma utrymmen där analyser ch slutsatser kan göras av rektr eller annan utsedd Mätmråden Ett mätmråde är en huvudkategri för mätningar. Ett mätmråde hör ihp med de definitiner sm finns i verksamhetshandbken. Under varje mätmråde finns sedan flera nyckeltal sm hör till det mätmrådet. Varje nyckeltal har en definitin, enhet, typ, källa, intervall, mål ch ansvarig. Våra mätmråden är: Medarbetare Elever Prcesser Eknmi Kvalitetsarbete 2.3 Analys, åtgärder ch uppföljning På CVL använder vi GAP-metden för att genmföra analys, åtgärd ch uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet. En GAP-analys kan genmföras på lika nivåer ch i lika frum, berende på vilka värden sm är underlag för analysen. GAP-analyserna dkumenteras sedan enligt en standardiserad mall ch placeras på gemensam enhet så att all persnal kan ta del av ch medverka till genmförandet. 7

8 3. Nrmer ch värden 3.1 Mål Natinell nivå Lpf 94: Varje elev ska möta respekt för sin persn ch sitt arbete Lpf 94: Sklan skall aktivt ch medvetet främja kvinnrs ch mäns lika rätt ch möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördmar m vad sm är kvinnligt ch manligt. Kmmunal nivå På CVL blir alla respektfullt bemötta. Har likvärdiga möjligheter att pröva ch utveckla förmågr, kunskaper ch intressen utan att begränsas av diskriminerande könsstrukturer. Elever ch studerande ska nå målen ch därför ska alla i Sandvikens sklr, med genmtänkta strategier ch metder, aktivt verka för att varje barn, elev ch studerande: Har ett verkligt inflytande över sin egen situatin avseende innehåll ch arbets- /redvisningsfrmer samt får den kunskap ch det stöd sm han/hn behöver för att utöva frmellt inflytande. Har likvärdiga möjligheter att pröva ch utveckla förmågr, kunskaper ch intressen utan att begränsas av diskriminerande könsstrukturer. Lkal nivå Öka elevernas medvetenhet för genusfrågr. Att alla ska veta vart man kan vända sig m man upplever sig kränkt eller rättvist behandlad. 3.2 Resultat Resultaten från elevenkäterna är följande: Jag vet vart jag kan vända mig m jag känner mig kränkt eller trakasserad 2011: 70 % ja 30 % nej 2012: 72 % ja 28 % nej 2013: 76,1 % Ja 23,9 % nej 2013: 90 % ja. Gäller CNC. Två elever har angett att de inte vet. 8

9 Har du känt dig kränkt eller mbbad? 2011: 7 % ja 93 % nej 2012: 13 % ja 87 % nej 2013: 11,8 % ja 88,2 % nej 2013: 100 % nej gäller Cnc Här följer värdeskalsfrågr från 1 4 (4 är högst): Lärarna respekterar mig 3,6 3,7 3,71 De andra eleverna respekterar mig 3,6 3,7 3,47 Jag trivs i sklan 3 3,6 3,54 Jag känner mig trygg i sklan 3,6 3,6 3,50 Män ch kvinnr behandlas lika i sklan 3,6 3,7 3,60 CNC Lärarna respektera mig 3,8 De andra eleverna respekterar mig 3,7 Jag trivs i sklan 3,7 Jag känner mig trygg i sklan 3,7 Män ch kvinnr behandlas lika i sklan 3,5 3.3 Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfylld i ganska hög grad Målet uppfylld i hög grad Målet uppfylld i mycket hög grad ( CNC) Målet helt uppfylld 3.4 Analys Jag vet vart jag kan vända mig m jag känner mig kränkt eller trakasserad Förra årets mätning visade att 72 % visste det ch i år är det 76 %. Dessutm var det 290 enkätsvar vilket är betydligt flersvar än förra året. Det indikerar att det är fler elever sm vet vart de kan vända sig m de känner sig kränkta. Vi är på rätt väg, har någt högre måluppfyllelse ch våra åtgärder/aktiviteter vi satte i AP verkar ha fått effekt. Rektr ch lärare ger infrmatiner i ökad utsträckning vilket vi ska frtsätta med. Men mer uppmärksamhet bör riktas mt andra språksinlärarna så att de förstår. 9

10 Har du känt dig kränkt eller mbbad Svaren visar högre värden mt förra året men mindra än CVL tlkar det sm att det inte har förändrats någt speciellt. Vi tycker att det är en alldeles för hög prcent av eleverna sm svarar ja på denna fråga. Vi har nlltlerans på detta men jag trr samtidigt att det är svårt att få högre måluppfyllelse eftersm eleverna inte förstår vad rdet kränkt/mbbad betyder. Jag trr de blandar ihp rdet med att visa respekt för någn persn. När det kmmer så många persner från lika kulturer med lika syn på saker så är det svårt att förstå varandra. Det sm är viktigt är att arbeta med förståelse för varandra ch för varandras kulturer. Under våren har vi arbetat med kartläggning av likabehandling enligt husmdellen, rektr ledde det arbetet. Vi använder sedan tidigare ett material från sklverket sm heter planfrsklan. Elever från lika kulturer ch grupper ch persnalföreträdare för lika arbetsmråden har samlats i grupper för att arbeta med kartläggning av nuläget på sklan genm att svara på följande frågr: 1 Beskriv nuläget: Förekmmer kränkningar/mbbning på sklan? Hur fta? Märker ni någt? Vad?2 Vad är bra på sklan? Det var fyra grupper sm samtalade m dessa frågr. Grupperna bestd av elever ch lika medarbetare. Detta är en mdell sm vi trr att vi skall frtsätta arbeta med. När man sitter ch pratar så kmmer det fram fler synpunkter än m man svarar på en enkät. Eleverna framförde att de uppskattade det här mycket. Resultatet från kartläggningen ger inte några indikatiner på att det förekmmer kränkningar eller mbbning på CVL. Vi får istället psitiva besked, trivsel, bra bemötande. CNC där svarar alla elever dvs. 100 % att de inte blivit kränkta, mycket bra resultat. Anledningarna till de psitiva resultaten är: bra bemötande från lärarna ch de slår an en lättsam (med skämt) stämning på sklan. De är samtidigt tydliga med lärandet. CNC. Målet inm det här mrådet är uppfyllt i mycket högrad Värdeskalsfrågrna Vi har under den här terminen arbetat med genusfrågr i arbetslaget sm sedan ska ge insatser i undervisningen detta i enlighet med AP. Målet var att öka elevernas medvetenhet gällande genusfrågr. Måluppfyllelsen ligger i strt förändrad värdet 3,6 är lite lägre mt för föregående år Våra aktiviteter verkade inte påverka speciellt mycket. CVL har inte några låga värden här utan tvärt m. Vi tlkar att CVL är bra på att bemöta elever med respekt ch det kanske även påverkar eleverna på ett psitivt sätt. CVL är även bra på att stödja ch tillmötesgå elevernas behv vilket skapar både trivsel ch trygghet. Till grund för arbetet har vi läst Genuspraktik för lärare ch Jämställd skla från Lärarförbundet. Inm genusmrådet behöver man ha återkmmande insatser för att inte fastna i steretyperna. Det ökar förståelse ch respekt för varandra. När jag tittar på enkäten ch svaren på dessa frågr så är det i strt samma resultat sm förra året. De andra eleverna respekterar mig ,6 av ,7 av ,47 av 4 Om man jämför med 2012 så finns det en viss skillnad i dessa värden. Jag trr det berr på att vi nu är samlade i en skla ch att det är många elever från lika kulturer sm studerar på sklan. Det kan uppstå vissa missförstånd mellan elever från lika kulturer ch man förstår inte alltid varandra. Jag trr ckså att respekt har lika betydelser i lika kulturer t.ex. i en del kulturer skall mannen bestämma över kvinnan ch här på CVL lär vi kvinnr att de själva får bestämma ch utvecklas. Det kan innebära mtsättning ch de kan uppleva att de då inte blir respekterade. Detta är en svår fråga men jag trr att upplysning ch arbete med dessa frågr kan ge ett bra resultat. 10

11 3.6 Likabehandlingsplan Jag känner till att sklan har en likabehandlingsplan 2011: 86 % ja 14 % nej 2012: 91 % ja 9 % nej 2013: 91 % ja 9 % nej 2013: 100 % ja. Gäller CNC Värdet har blivit bättre än förra året eftersm vi har fler elever sm studerar samt att det var fler sm svarat på enkäten. Det ger effekt att vi pratar m likabehandlingsplanen vid alla kursintrduktiner ch även vid starterna av rienteringskurserna, (enligt AP) därav det höga värdet på enkäten. Under året har de digitala infrmatinstavlrna fått text sm är mer lättläst ch tydlig. Infrmatinsskyltarna m dftförbud på sklan har ckså bytts ut mt tydligare skyltar. Det går sannlikt inte att undvika att få infrmatin m likabehandlingsplanen för en elev sm studerar på CVL. CNC, där vet alla eleverna vart de ska vända sig. Alla elever blir infrmerade m det vid kursstarten Uppfyllelse av målen satta i Likabehandlingsplanen Enligt Likabehandlingsplanen skulle CVL använda sig av genuspedaggerna för att lyfta dessa frågr ch skapa ett gtt klimat för diskussiner. Detta har inte varit möjligt pga begränsade tid för genuspedaggerna att genmföra detta. - Målet att öka elevernas medvetenhet m genus, (se även svar under rubriken värdefrågrna). Det har inte visat någn tydlig förändring mkt svårt att mäta detta. Men det har genmförts under året ch det är generellt gda värden från både elevenkät ch kursutvärderingar. -Målet var att eleverna ska ha kännedm m religinsfrihet ch vad detta innebär samt känna till lika religiner ch att eleverna ska förstå vikten av religinsfrihet i Sverige. Insatser vi gjrt (enligt planen) var att lärarna i Religin, Etik, Histria, Samhällskunskap, Sva ch Engelska skulle lyfta upp ch uppmärksammar elevernas kulturella ch religiösa erfarenheter. Detta har genmförts ch i samband med vår elevkartläggning framkmmer det psitiva kmmentarer gällande trivsel, bemötande ch attityder bland eleverna på CVL. Det framkmmer inte någt sm vi kan kpplat till religin. Uppföljning ägde rum vid arbetslagsträff i ktber 2012 där kllegr infrmerar m hur man har arbetat med målet. 11

12 3.6.1 Det förebyggande arbetet. CVL har en likabehandlingsgrupp sm ska vara känd av alla ch sm har till uppgift att ta emt ärenden sm sedan snabbt behandlas. Persnerna (inklusive titel, funktin) sm ingår i likabehandlingsgruppen finns presenterade på digitala infrmatinstavlr runt m på CVL/Nrrsätra ch på CNC. Likabehandlingsplanen finns även med i det infrmatinsmaterial sm alla nya elever får vid antagning- ch registreringsdagen. Rektr påtalar även vikten av likabehandlingsplanen. De exemplar sm sätts upp vid de lika enheterna har färgen gul för att synas extra på anslagstavlr. Alla elever får vid kursstart likabehandlingsplanen ch rektr ch lärare infrmerar ch går igenm vad den innehåller. Det sker både vid varje registrering ch senare när lektinerna startar. Dessutm har vi i mycket större mfattning påtalat vart man kan vända sig m man upplever att man blivit kränkt. Det här har varit ett av våra fkusmråden sm vi även frtsätter kntinuerligt med under hösten 2012 ch våren CVL har infört rutin på att varje år göra nggrann kartläggning tillsammans med eleverna, detta under ledning av rektr Våra rutiner vid akuta situatiner. CVL har inte haft några direkta akuta situatiner under året. Men vår rutin är: Om elev eller persnal vid CVL i Sandviken anser sig själv ha utsatts för trakasserier, kränkande behandling eller mbbning skall likabehandlingsgruppen infrmeras ch sammankallas. Detta gäller även m elev eller persnal anser att annan elev eller annan persnal har utsatts för trakasserier, kränkande behandling eller mbbning. All persnal skall kunna ta emt ett ärende ch se till att det hamnar hs ansvarig i Likabehandlingsgruppen. Arbetsgång vid fall av kränkande art: 1. Fall uppdagas. 2. Anmälan till LBG. 3. LBG sammankallas av den sm mttagit anmälan. 4. LBG samlar in nödvändig infrmatin i ärendet. 5. Rektr i samråd med LBG beslutar m åtgärder. 6. Uppföljning av rektr. Det har inte varit någt fall sm vi har arbetat med i likabehandlingsgruppen under året Fkus under kmmande år. CVL kmmer att frtsätta arbeta förebyggande med värderingar, attityder ch fördmar. Vi får se på vilket sätt vi gör det. I fryshuset i Stckhlm arbetar de med dessa frågr t.ex. Saraf hjältar ch hjältinnr. En annan persn sm var mycket intressant att lyssna på var Arkan Asaad sm blev brtgift mt sin vilja. Vi kmmer att gå igenm kartläggningen mer nggrant ch upprätta likabehandlingsplan efter det. I kartläggningen framkm tex att vi bör förbättra så inte elever känner sig ensamma ch lite utanför i samband med grupparbeten, mer nggrann intrduktin. Här har läraren ett ledaransvar. Det 12

13 framkmmer ckså att det känns exkluderande när några talar på sina mdersmål i klassrummen. Alla bör tala svenska. 4. Kunskaper 4.1 Mål Natinell nivå Hjälpa elever sm har behv av särskilt stöd Övergripande mål för vuxenutbildningen. Vuxna skall stödjas ch stimuleras i sitt lärande. Utgångspunkten för utbildningen skall vara den enskildes behv ch förutsättningar. (Individualisering) Kmmunal nivå Få det stöd ch den stimulans sm han/hn behöver för att utvecklas i sitt lärande. Elever har tillgång till ch kunskap m IT sm ett hjälpmedel i lärandet. Andelen studieavbrtt ch prgrambyten inm gymnasiesklan ch Centrum för vuxnas lärande skall minska. Alla elever ska ha en individuell studieplan Alla elever erbjuds lärande via lärplattfrm 100 % av eleverna ska få det stöd de behöver, detta enligt lärplanens krav avseende persner med funktinsnedsättning Lkal nivå Alla elever sm studerar på CVL ska ha tillräckliga IT-kunskaper för att på ett ptimalt sätt kunna uppnå sina kursmål finns ingen studiecach längre. 4.2 Resultat Resultat av mätningar är följande: Jag vet att sklan arbetar med lärstilar 2011: 3,16 av : 3,4 av : 3,35 av : 3,15 av 4 gäller CNC Jag får hjälp av sklan i mina studier 2011: 3,22 av : 3,4 av : 3,26 av : 3,65 av 4 gäller Cnc Jag studerar hemma 2011: 3 av : 3,12 av : 3,16 av : 2,0 av 4 gäller Cnc Jag tycker att böcker ch annat studiematerial är bra 2011: 3,25 av : 3,32 av : 3,28 av 4 13

14 2013: 3,35 av 4 gäller CNC Läraren använder lärplattfrmen Frnter i undervisningen. 2011: 62 % ja ch 30 % nej. 2012: 76 % ja ch 24 % nej 2013: 85,12 % ja ch 11,7 % nej Jag har tillgång till datrer ch IT-utrustning 2011: 3,5 av : 3,65 av : 3,51 av : 3,75 av 4 gäller Cnc 2013: Cnc har inte Frnter Jag tycker att det är bra att CVL har en studiecach. 2011: 65 % ja ch 3 % nej ch 32 % har inte svarat alls. 2012: 69 % ja ch 5 % nej ch 26 % har inte svarat alls. 2013: 95,4 % ja ch 4,6 % nej Jag har gjrt en plan för mina studier/ framtidsplan. 2011: 77 % 2012: 84,5 % 2013: 88,2 % 2013: 75 % gäller CNC Statistik gällande studieavbrtt på CVL: Antal Avbrtt CVL % VT HT % VT HT % VT HT % VT HT % VT HT % VT HT % VT HT % VT % Antal avbrtt 2010 var det 1258 studerande ch 211 avbrtt (16 %) 2011 var ttalt 1311 elever inskrivna på CVL ch av dem var det 189 sm avbröt studierna(14 %) Det var 22 färre avbrtt än föregående år ch det var 53 fler studerande visade på 13 % avbrtt. 14

15 2013 hittills visar på 19 % avbrtt (bs att det gäller både kursavbrtt ch när elev byter kurs, alla elever har inte slutat att studera) 4.2 Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfylld i ganska hög grad Målet uppfylld i hög grad Målet uppfylld i mycket hög grad Målet helt uppfylld 4.3 Analys Andelen avbrtt ligger just nu för 2013 på 19 % men hela året finns inte med. Helhets bilden kmmer sannlikt at hamna lite lägre ca 16 %. Vi ligger ändå under jmf med riket. Vi har mycket svårt att sänka avbrtten mer än så här, det krävs i så fall en mycket mer individuell uppföljning, det visar bland annat Cachingprjektet ch Sft skils prjektet från Skttland. CVL har inte längre möjlighet att följa upp elever sm uteblir från undervisning på samma sätt sm tidigare pga att vi inte längre har studiecach anställd. Våra rutiner är nu anpassade efter det. Jag har gjrt en plan för mina studier/ framtidsplan. 88 % av elevsvaren anger att de har det, vilket är högre än förra året, vi är på rätt väg. Enligt AP ska studie ch yrkesvägledarna göra handläggningsrutin vilket de har gjrt det har inneburit en förbättring med tydligare rutin ch en priritering av den uppgiften. Detta trts att en del av befintlig syvresurs har fått uppgifter att arbeta med antagningsutredning. CVL har under våren infört webbansökning ch i samband med det förberett att införa digital individuell studieplan i Prcapita till hösten. CVL har prblem att fånga upp alla eleverna när de gör webbansökan. Frtsatt priritering av det här målet kmmer att ske. Läraren använder lärplattfrmen Frnter i undervisningen. 85 % av eleverna svarar att de använder Frnter. Samtliga lärare på grundläggande respektive gymnasienivå (exkl verkstadsutbildningen) lägger ut material i Frnter. Lärarna upprätthåller båda lärsätten, papper ch digitalt. I en flexibel ch lärstilsanpassad verksamhet ska det finnas möjligheter att läsa efter behv ch läggning. Det viktiga i detta mål är att lärarna erbjuder den här möjligheten ch det bedömer jag att de gör. Jag får hjälp av sklan i mina studier Värdet är 3,25 av 4. Någt lägre från förra året men det ligger klart över 3 vilket är bra med tanke på att vi inte längre har någn studiecach, mindre syv resurs samt att vi minskat lärarresursen på SPC. Enligt AP ska lärarna se till att det finns föllödig infrmatin i Frnter gällande de nya kurserna, allt en elev behöver ha. Lärarna har under våren haft flera studiedagar för arbetet att knkretisera kursplaner ch tlka kunskapskraven. Allt material finns idag i Frnter ch jag kan knstatera att övergången från gamla till nya kursplaner har fungerat mycket bra. Enligt AP så skulle vi anpassa ch rganisera SPC utifrån de behv eleverna har. Detta har vi gjrt, se nedan. CNC har värdet 3,65 vilket jag anser är mycket högt, det är endast en elev sm inte håller med. 15

16 SPC behöver större möjlighet att ge strukturellt stöd för elever sm är i behv av stöd ch inte endast till elever sm är i behv av särskilt stöd. SPCs resurser har lagts på ma gr ch ma på gymnasial nivå där då fkus har legat på de elever sm har störst behv av alternativa metder i undervisningen för att lyckas i sina studier. I dessa fall har SPC rganiserats utifrån de behv sm eleverna har på CVL utifrån målen ch åtgärder i arbetsplanen. Matematik grundläggande kan uppvisa fler sm når målen ch färre andel IG. Framgångsfaktrer är att lärarna systematiskt gjrt uppföljning av elevernas resultat, anpassning lärandet till deras lärstilar. På initiativ av SPC har pedaggiska diskussiner inletts tillsammans med respektive ämneslag. I mötena har samtal kring aktuella frågr hjälpt till att ge bättre förutsättningar för gemensamma elever. På så sätt har aktiviteten sm handlar m uppföljning ch pedaggisk diskussin på ämneslag fungerat väl. Jag vet att sklan arbetar med lärstilar Värdet 3,45 av 4 är bra. Lärarna anpassar i hög grad undervisningen efter elevernas behv. Vi är starka på att bemöta lika människr med lika behv ch anpassa ss efter det sm kan ge bästa effekt. Tid, plats ch sätt/frm att studera på. Delen sm kan vara svårast att klara är att väcka mtivatinen ch stärka självförtrendet. Utvecklingsmöjlighet att vi kan tillhandahålla egen studietid i sklan är av str vikt. Vi skulle kunna använda mer av språkstöd Adem ch Chahz för andra språks elever. CNC värdet är 3,15 av 4. Jag har tillgång till datrer ch IT-utrustning i sklan. Värdet är 3,5 av 4 vilket är bra. Det har aldrig hänt att en elev fått vänta på en datr, även m det just nu bedrivs undervisning i Lärgatan. Målet är uppnått fullt ut. Enligt AP satte vi ett mål att vi skulle förbättra elevernas IT kmpetens så att de kan förbättra måluppfyllelsen. IT läraren skulle erbjuda utbildning/ stöd/ hjälp på vissa tider ch elever kunde även kmma själva ch anmäla sig till hnm. Men det blev väldigt få elever sm km, lämplig metd helt enkelt. Vi trr att det ända raka är att eleverna få anmäla sig till IT kurserna sm ger studiepäng. CNC har värdet 3,75 av 4 vilket är mycket högt. Det är endast en elev sm inte håller med. Det har särskilda rsaker. Målet är uppnått 5. Ansvar ch inflytande 5.1 Mål Natinell nivå Sklan skall verka för demkratiska arbetsfrmer. (Skllagen) Lpf 94. Läraren ska se till att alla elever berende av scial bakgrund ch avsett kön, etnisk tillhörighet, religin eller annan trsuppfattning, sexuell läggning eller funktinshinder får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsfrmer ch innehåll i undervisningen. Mål enligt Lpf 2011:2.3 Sklans mål är att varje elev: Tar persnligt ansvar för sina studier ch sin arbetsmiljö. 16

17 Aktivt utövar inflytande över sin utbildning ch det inre arbetet i sklan. Utifrån kunskap m demkratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demkratiska frmer. Utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demkrati i arbetsliv ch samhällsliv. Stärker sin tilltr till den egna förmågan att själv ch tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar ch påverka sina villkr. Kmmunal nivå Studerande skall ha ett verkligt inflytande över sin egen situatin avseende innehåll ch arbetsfrmer samt får den kunskap ch det stöd sm han/hn behöver för att utöva frmellt inflytande. Lkal nivå I elevenkäten ska mättalet för ansvar ch inflytande ligga på minst 3.0. Elevrådets ställning ch inflytande på sklan skall stärkas. 5.2 Resultat Resultaten från elevenkäterna är följande: Jag kan påverka sklan genm elevrådet. 2011: 2,4 av : 2,7 av : 2,66 av : 2,75 av 4 gäller CNC Jag kan påverka innehållet på lektinerna. 2011: 2,6 av : 2,9 av : 2,81 av : 2,6 av 4 gäller CNC Jag kan påverka sättet jag jbbar på under lektinerna. 2011: 2,91 av : 3,0 av : 2,92 av : 3,4 av 4 gäller Cnc 5.3 Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfylld i ganska hög grad Målet uppfylld i hög grad Målet uppfylld i mycket hög grad Målet helt uppfylld 17

18 5.4 Analys CVL har två mål i AP gällande ansvar ch inflytande. Det första målet är att frågr i elevenkäten rörande ansvar- ch inflytandefrågr ska ha ett värde på minst 3.0. Här ser vi 2,8 av 4 ch 2,9 av 4 det är ingen skillnad mt för tidigare år. Svaret är sm vi tidigare knstaterat att det är svårt att kmbinera kntinuerligt intag med individuellt inflytande. Vårt upplägg förutsätter en tydlig struktur för att det ska kunna fungera. Men kanske kan lärare sm det står i kmmentarerna från förra årets KR att lärarna kan betna/ uppmärksamma eleverna ytterligare m de tillfällen då det finns möjlighet till val. Det kan ge åtminstne någt ökat inflytande. Det andra målet är att elevrådets ställning ch inflytande på sklan ska stärkas. Den fråga i enkäten sm gäller detta ämne är frågan Jag kan påverka sklan genm elevrådet. Det avrundade värdet 2013 ligger på 2,7 vilket mtsvarar Detta säger att målet är uppfyllt i ganska hög grad. Ingen förändring har skett enligt elevenkäten sedan Elevrådets ställning ch inflytande på sklan har i viss mån stärkts under våren. Kursen Pedaggiskt ledarskap har haft bligatriska mment där man ska vara med i elevrådet. Detta har varit mycket lyckat genm att fler aktiva ch engagerade elever har deltagit i elevråden under våren. Av de övriga åtgärder vi föreslagit i AP har inte alla blivit genmförda tex uppmuntra till aktiviteter tex schackklubb ch att vi ska erbjuda mötesteknik. Elevrådet har inte varit synliga i tillräcklig mfattning. Vi kan knstatera att vi inte klarat av att genmföra det vi förutsatt ss i AP. Vi måste kncentrera ss på några få pririterade förbättringsmråden för att rka med att uppnå förändring. En grupp sm bestd av lärare ch elever ch sm träffades ch diskuterade likabehandlingsfrågr i april 2013 framgick det att elever på CVL inte var intresserade av ett scialt liv på sklan utan var fkuserade på sina studier. I sklan går man på föreläsningar eller sitter ch studerar. Detta kan förklara svaren i enkäten. Jag kan påverka sättet jag jbbar på under lektinerna. CNC visar klart bättre värden än förra året 3,4 av 4 vilket är mycket bra. Målet i AP är uppnått ch mer än så. Anledningarna till det är att det finns möjligheter att jbba i sin egen takt ch man kan jbba i kapp ch det behövs. 6. Utbildningsval- arbete ch samhällsliv 6.1 Mål Natinell nivå Vi ska tillgdse de vuxnas individuella önskemål m vidgade studie ch utbildningsmöjligheter ch ge dem tillfälle att kmplettera ungdmsutbildningen. Alla studerande skall ha en individuell studieplan. Kmmunal nivå CVL anpassar sitt utbud till den enskildes behv av utveckling ch arbete samt till arbetsmarknadens behv. 18

19 Lkal nivå Alla studerande på CVL ska ha en individuell studieplan/framtidsplan. Att anpassa ch öka CVL:s kursutbud med t ex fler kurser sm ger högsklebehörighet ch yrkesutbildningar inm t ex administratin/företagseknmi ch verkstadsutbidlningar. Se elevenkätens senaste resultat: 6.2 Resultat Resultaten från elevenkäterna är följande: Jag har gjrt en plan för mina studier/ framtidsplan. 2011: 77 % 2012: 84,5 % 2013: 88,2 % 2013: 75 % Kunde du börja studera när du själv ville? 2011: 3,3 av : 3,4 av : 3,15 av : 2,75 av 4 gäller CNC Erbjuder sklan de kurser ch utbildningar sm du ville läsa? 2011: 3,2 av : 2,9 av : 3,05 av : 3,5 av 4 gäller CNC 6.3 Bedömning Det framgår ej i vilken grad målet uppfyllts Målet uppfyllt till viss del Målet uppfyllt i ganska hög grad Målet uppfylld i hög grad Målet uppfylld i mycket hög grad Målet helt uppfylld 6.4 Analys Gällande målet att CVL ska ha ett utbud sm anpassar sig till den enskildes behv av utveckling ch arbete samt till arbetsmarknadens behv av kmpetens. Mål även enligt AP att vi ska kunna ge fler 19

20 behörighetsgivande kurser, ch tex inm eknmi, administratin. Detta mål har vi inte kunnat uppnå. Anledningen är att vi inte har budget för det. Erbjuder sklan de kurser ch utbildningar sm du ville läsa? Värden från 2013 = 3,2, 2012 = 2,9 ch 2013= 3 visar att elevsvaren inte ändrats speciellt mycket. Målet var att CVL skulle ligga högre än 3,2 men det uppnår vi inte. Men i realiteten ser vi från hela 2012 ch våren 2013 att antalet sökande/plats ökat. Andelen sm inte kmmit in på gymnasiekurser ligger på ca 40 %, det kntinuerliga intaget har inte fungerat sm det är tänkt. Efterfrågan på utbildning överstiger alltså vårt utbud. Speciellt svårt har det varit att kmma in på vårdkurserna, matematik, engelska ch svenska sm andra språk grundläggande. CVL har inte haft eknmi att skicka alla elever till Gävle sm vill läsa naturvetenskap ch matematik, det är behörighetsgivande kurser för högsklestudier. Några elever har sagt att de ska skriva sig i Gävle, vilket ckså vux i Gävle har bekräftat. Gällande de aktiviteter vi satt upp i AP så har vi genmfört träffar med AF för att säkerställa att vi har ett utbud så långt det nu går stämmer med behven från arbetsmarknaden. Omvårdnadsutbildningar ser AF behv att vi erbjuder ch vi ska kunna ge behörighetsgivande kurser till Högsklan. Aktiviteten att infrmera plitiker m läget på CVL har vi genmfört. Inbjudan till nämnden att förlägga någt nämndmöte på CVL har gått ut men de har inte nappat på det. Rektr skickar antagningsstatiskt/månad till diariet på Kunskap ch håller Sklfrmschefen infrmerade m hur det ser ut. Uppföljning av elever inm 1-3 månader efter genmförd CNC- utbildning År Antal Jbb Andel Utbildn. Annat elever till jbb t.ex. YH % % % har 37 elever avslutat utbildningen ch 22 gick till jbb vilket är 59 %, två elever studerar vidare på Yrkeshögsklan i Sandviken ch två var då föräldralediga avslutade 30 elever utbildningen. 22 elever har gått till jbb (73 %) ch 2 elever studerar 2013, hittills har 10 elever avslutat utbildningen ch 7 av dem har gått till jbb ch två studerar. Uppföljning av elever inm 1-3 månader efter genmförd mvårdnadsutbildning med i Sandviken. År Antal elever Andel Jbb % % 20

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 Enhet Karl Jhan 1 Standargatans förskla 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Lokal arbetsplan Trevnaden

Lokal arbetsplan Trevnaden Lkal arbetsplan Trevnaden Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska förskolan i Södertälje Plan mt diskriminering ch annan kränkande behandling 2015/2016 Sverigefinska försklan i Södertälje Uppdaterad 2015-08-31 Innehållsförteckning 1. Visin... 3 2. Förankring av Planen mt diskriminering ch

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Kvalitetsredovisning Utbildning i svenska för invandrare 2013-2014. Mats Berglund, rektor 2014-06-19

Kvalitetsredovisning Utbildning i svenska för invandrare 2013-2014. Mats Berglund, rektor 2014-06-19 1 Kvalitetsredovisning Utbildning i svenska för invandrare 2013-2014 Mats Berglund, rektor 2014-06-19 Innehållsförteckning 1. Organisation... 4 1.1 Utbildning i svenska för invandrare, Sfi... 4 1.2 Skolledning...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskola Centrum förskolor. Läsåret 2016/2017 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gunghästens förskla Centrum försklr Läsåret 2016/2017 Oktber 2016 1 Innehållsförteckning Till dig sm är vårdnadshavare 2 Likabehandlingsplanens syfte 3

Läs mer

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan

Blankebäcksskolans likabehandlingsplan Malmö stad Blankebäckssklan Blankebäckssklans likabehandlingsplan Handlingsplan för all frm av kränkande behandling ch trakasserier läsåret 2016/2017 Blankebäckssklans likabehandlingsplan Inledning Blankebäckssklan

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskola Fårdala/Stimmets enhet. Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gunghästens förskla Fårdala/Stimmets enhet Läsåret 2015/2016 Datum för upprättande: nvember 2015 Innehållsförteckning Till dig sm är barn 3 Till dig sm är vårdnadshavare 3 Likabehandlingsplanens

Läs mer

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde

Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING. samt MOTVERKA DISKRIMINERING. och KRÄNKANDE BEHANDLING. Södra Utmarkens rektorsområde Södra Utmarkens rektrsmråde Årlig plan för att FRÄMJA LIKABEHANDLING samt MOTVERKA DISKRIMINERING ch KRÄNKANDE BEHANDLING Södra Utmarkens rektrsmråde Reviderad augusti 2016 Gäller för Södra Utmarkens Grundskla

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET

VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET VÄRDEGRUNDSARBETET i SKOLVÄSENDET Augustiknferensen Stckhlm 4-5 augusti 2016, Teresa Fernández Lng, undervisningsråd, Sklverket teresa.fernandez.lng@sklverket.se 08-527 332 58 Ett sammanhållet uppdrag

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsformuleringar och uppföljningsrutiner i skolans jämställdhetsarbete.

Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsformuleringar och uppföljningsrutiner i skolans jämställdhetsarbete. Checklista för kvalitetssäkring av jämställdhetsarbete Syfte: En checklista för att kvalitetssäkra förankring, mål, åtgärdsfrmuleringar ch uppföljningsrutiner i sklans jämställdhetsarbete. Intrduktin:

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö

Kvalitetsrapport 2013-2014. Rytmus Malmö Kvalitetsrapprt 2013-2014 Rytmus Malmö Innehållsförteckning Sklans namn ch rt... Fel! Bkmärket är inte definierat.1 Innehållsförteckning... 2 Visin ch värdegrund:... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport Datum 2016-10-11 15 Antal sidr Kvalitetsrapprt 2015-2016 Barn- ch utbildningsnämnden Trsby kmmun Ulf Blmquist sklchef Barn- ch utbildningsnämndens kansli 0560-162 96 direkt 073-271 22 75 mbil ulf.blmquist@trsby.se

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Lokal arbetsplan Täppan

Lokal arbetsplan Täppan Lkal arbetsplan Täppan Verksamhetsåret Strängnäs kmmun kmmun@strangnas.se Bankgir 621-6907 Försklans uppdrag utdrag från LpFö98: Försklan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN för FAJANS FÖRSKOLA 2016/2017 Innehåll 1. Likabehandlingsplan för Fajans föskla läsåret 16/17 - Inledning 3 - Ansvarsfördelning 4 2. Visin ch värdegrund 5 3. Definitiner 6 4. Främjande

Läs mer

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11

Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 4/11 JUSTERAT 2011-09-27 Styrelseprtkll Grimslövs flkhögskla Gfhsk 4/11 Tid: 27 sep 2011 klckan 13.00 Plats: Samtalsrummet på Grimslövs flkhögskla Närvarande ledamöter: Göran Giselssn (m) rdf RsMarie Jönssn

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium

Handlingsplan: förebygga diskriminering och främja likabehandling. Aspero Idrottsgymnasium Handlingsplan: förebygga diskriminering ch främja likabehandling. Asper Idrttsgymnasium Värdedeklaratin ch ansvar På Asper tar vi bestämt ch kraftfullt avstånd från alla frmer av diskriminering eller kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017(år) Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2017-01-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2017(år) En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Utbildning i svenska för invandrare 2012-2013. Peter Waldenbäck, rektor 2013-06-28

Kvalitetsredovisning Utbildning i svenska för invandrare 2012-2013. Peter Waldenbäck, rektor 2013-06-28 1 Kvalitetsredovisning Utbildning i svenska för invandrare 2012-2013 Peter Waldenbäck, rektor 2013-06-28 Innehållsförteckning 1. Organisation... 4 1.1 Sfi... 4 1.2 Skolledning... 4 1.3 Administration och

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens

Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskompetens Deltagarperspektiv i SPIRA Anställningskmpetens Delrapprt Av Anneli Danielssn Eurpean Minds Sweden AB april 2013 SPIRA Anställningskmpetens ur ett deltagarperspektiv För att kunna påvisa hur deltagarna

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund

Kvalitetsrapport 2013-2014. Sjölins gymnasium Östersund Kvalitetsrapprt 2013-2014 Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning Sjölins gymnasium Östersund Innehållsförteckning... 1 Visin ch värdegrund... 3 Grundfakta m sklan/förutsättningar... 3 Åtgärder

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15

KomBas-projektet: utvärdering av utbildning Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7,5 hp. Lolo Lebedinski 2010-06-15 KmBas-prjektet: utvärdering av utbildning Psykscialt arbete med inriktning mt bendestöd/sysselsättning 7,5 hp Ll Lebedinski 21-6-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material... 4 Bstödjare...

Läs mer

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker

när texten flyter runt och bokstäverna hoppar Resurser för vuxna dyslektiker när texten flyter runt ch bkstäverna hppar Resurser för vuxna dyslektiker Läs- ch skrivsvårigheter kan lätt leda till dåligt självförtrende, en jbbig skltid ch kntakten med bibliteket blir fta ett misslyckande

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Storseglet, Sickla Udde förskolor Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (12) Rev 2016-01-13 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 Försklan Strseglet, Sickla Udde försklr En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Likabehandlingsplan Sida 1 (9) Västra Bagarmossens förskolor Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Västra Bagarmssens försklr Likabehandlingsplan Sida 1 (9) 2015-09-05 Västra Bagarmssens försklr Bx 51 17 121 17 Jhanneshv Telefn 08-50815000 stckhlm.se Sida 2 (9) Vår likabehandlingsvisin

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN

LEKTIONSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Makten över maten - Ett flkbildningsmaterial från Latinamerikagrupperna LEKTINSUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN Här presenteras ett lektinsupplägg sm på fem lektiner sm ger bakgrund, inspiratin ch kunskap m hur

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3

4.4. Sammanställning Psykiatriråd nummer 3 .. Sammanställning Psykiatriråd nummer Bakgrundsfrågr Bakgrundsfrågrna i enkäten består av frågrna 1a - 1e. Dessa syftar till att ge en bild av ledamöterna i Psykiatrirådet avseende utbildning, ålder,

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer