Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för arbete med nyanlända elever"

Transkript

1 Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan Lund Telefn vx: Telefax: Internet:

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Definitiner, begrepp ch råd för genmförande 4 Organisatin 6 Litteraturförteckning 9 Genmförande Bilaga 1 Bakgrund, kartläggning ch arbetsprcessen Bilaga 2 2

3 Inledning Till Lunds kmmun anländer kntinuerligt ett varierande antal elever med en bakgrund sm invandrare/flyktingar/asylsökande. För nyanlända elever har förberedelseklassverksamhet rganiserats. Denna verksamhet har sedan starten varit lkaliserad till ett antal lika sklr. Ytterst syftar föreliggande riktlinjer till att skapa en ny hållbar ch flexibel rganisatin för nyanlända elever inm grundsklan sm ger ökad måluppfyllelse utifrån lärplan ch grundskleförrdning flexibel insklning i reguljär undervisning individuellt anpassat stöd ch planering utifrån barns/elevers behv effektivare resursanvändning en tydlig ansvarsfördelning I detta dkument beskrivs riktlinjer för mttagandet, LundaVälkmsten, riktlinjer för arbetet med nyanlända barn/elever inm respektive sklmråde/enhet samt hur arbetet följs upp. 3

4 Definitiner, begrepp ch råd för genmförande Nyanländ elev Begreppet nyanländ används m barn eller ungdmar sm kmmer till Sverige nära eller under sin skltid i grundsklan, särsklan, gymnasiesklan eller gymnasiesärsklan. De har inte svenska sm mdersmål ch kan ftast inte tala eller förstå svenska. De vistas i Sverige på lika villkr ch under lika förhållanden. (Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever) Närhetsprincipen Närhetsprincipen ska gälla för placering i basgrupp, d v s eleverna ska så långt gruppens kapacitet medger, placeras utifrån elevens bstadsadress, i den gegrafiskt närmsta basgruppen. Studiehandledning Studiehandledning på mdersmålet är en särskild stödinsats på mdersmålet sm ges till elev sm har svårigheter i sklarbetet. Behvet av stöd utreds efter uppgifter från eleven, elevens vårdnadshavare eller persnal samt efter beslut av rektr. En elev skall få studiehandledning på sitt mdersmål, m eleven behöver det. (5 kap.2 GrF) Mdersmålsundervisning Mdersmålsundervisning skall erbjudas elev m en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska sm mdersmål ch språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven. (2 kap. 9 GrF) Mdersmålsundervisning kan anrdnas 1. sm språkval, 2. sm elevens val, 3. inm ramen för sklans val, eller 4. utanför timplanebunden tid. (2 kap. 10 GrF) Svenska sm andraspråk Svenska sm andraspråk är ett kärnämne. Undervisning i svenska sm andraspråk skall m det behövs anrdnas för 1. elever sm har ett annat språk än svenska sm mdersmål, 2. elever sm har svenska sm mdersmål ch sm har tagits in från sklr i utlandet, ch 3. invandrarelever sm har svenska sm huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna. Rektr beslutar m undervisning i svenska sm andraspråk skall anrdnas för en elev. (2 kap. 15 ) Åtgärdsprgram Om det genm uppgifter från sklans persnal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkmmer att eleven kan ha behv av särskilda stödåtgärder, skall rektrn se till att behvet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektrn se till att ett åtgärdsprgram utarbetas. Av prgrammet skall det framgå vilka behven är, hur de skall tillgdses samt hur åtgärderna skall följas upp ch utvärderas. (5 kap. 1 GrF) Uppföljningsprgram Ett uppföljningsprgram innehåller vad sm skall mätas, hur ch när det skall göras samt av vem. (se bilaga 1) 4

5 Sklintrduktinsplan En plan för insklning av nyanländ elev i Lunds kmmun (se bilaga 1) 5

6 Organisatin LundaVälkmsten Basgrupp/klass Klass Basgrupp LundaVälkmsten Mttagandet i LundaVälkmsten är det första steget i en sklintrduktin för nyanlända elever i Lunds kmmun ch syftar till att så snart sm möjligt skapa gd sklgång. Verksamheten genmförs av Lunds sklrs resurscentrum i samarbete med Flyktingteamet vid scialförvaltningen. Uppdraget LundaVälkmsten har uppdraget att genm kartläggning skapa en bild av elevens/familjens bakgrund ch nuvarande situatin samt elevens förutsättningar ch behv att förmedla väsentliga kunskaper till persnal vid mttagande skla att bistå elev ch vårdnadshavare att få till stånd åtgärder för att hantera elevens eventuella hälsa att stödja enheters mttagande ch arbete med nyanlända samt intrducera planen för sklintrduktin att skapa nätverk för lärare sm arbetar med nyanlända att leda utvärdering av arbetet med nyanlända utifrån riktlinjerna ch gemensamt uppföljningsprgram att ge knsultatin, handledning ch samrdning av kmpetensutveckling till den persnal vid enheter inm Lunds kmmun sm tar emt nyanlända. Detta beställs av rektr på aktuell enhet Kartläggningen skall visa aspekter sm är relevanta för planering av sklgången: Elevens språkutveckling, ämneskunskaper ch allmänna kmpetenser. En manual för kartläggningsarbetet utarbetas (se Bilaga 1). Kartläggningsresultat skall, efter att vårdnadshavare gdkänt rapprtens innehåll, rapprteras till mttagande skla. Vårdnadshavare ch representant från LundaVälkmsten deltar vid en överlämnandeknferens. 6

7 Resurser LundaVälkmsten finansieras via en riktad resurs ch tilldelas Lunds sklrs resurscentrum för genmförande av uppdraget (lärare, tlk, sklsköterska, psyklg, samrdnare etc). Uppföljning Arbetet inm LundaVälkmsten följs upp ch utvärderas årligen. (se bilaga 1) Basgrupp Basgrupp är andra steget i sklintrduktin i Lunds kmmun. Efter LundaVälkmsten får eleven placering i basgrupp på en skla, enligt närhetsprincipen. Mttagande skla rganiserar undervisning utifrån genmförd kartläggning ch överlämnande knferens. Uppdraget Basgruppen har uppdraget att i samråd med LundaVälkmsten göra bedömning av vilket sklår eleven skall tillhöra att ge eleven en klassplacering i sklan att ge undervisning i SvA för att ge eleven ett basrdförråd att ge intrduktin i övriga ämnen utifrån ett SvA perspektiv att utgöra en plattfrm för successiv inslussning i den egna klassen/gruppens undervisning tillse att studiehandledning på mdersmålet ges Vid överlämnande knferensen medverkar eleven ch dennes vårdnadshavare tillsammans med en representant från LundaVälkmsten. Sklan skall, utifrån den gemensamma sklintrduktinsplanen, ha rutiner för nyanlända elevers intrduktin i klassen, återkmmande ge eleven ch elevens vårdnadshavare infrmatin m sklans värdegrund, mål ch arbetssätt. Resurser Arbetet med nyanlända elever finansieras via en riktad särskild resurs (prduktinsbudget) enligt beslut av Kmmunfullmäktige. Resursen är årlig ch baserad på 60 nyanlända elever i kmmunen i sklår F 9. Resurserna fördelas till LundaVälkmsten samt de sklmråden inm BSN Lunds stad ch de team inm BSN Lund Öster sm rganiserar basgrupper för nyanlända elever. Resursen utbetalas till sklmrådet för 18 månader med start det datum eleven anländer till berörd basgrupp. 7

8 Den resurs sm utbetalas dimensineras utifrån åldersgrupperna F 2, 3 5 ch 6 9 ch är störst för de äldsta eleverna. Resurser för sklbarnmsrg ges för de barn sm mfattas av detta. Uppföljning Arbetet med nyanlända elever följs upp ch utvärderas årligen utifrån resultat enligt uppföljningsprgram (se bilaga 1). Lena Leufstedt Förvaltningschef BSN Lunds stad 8

9 Litteraturförteckning Natinella styrdkument: Utl., LMA, Skllagen, SFS, GrF, Lp 94, 2006 Sklverket: Förslag till mål ch riktlinjer för nyanlända elever. Redvisning av regeringsuppdrag. Dnr 2006:2145 Sklverket: Allmänna råd för kvalitetsredvisning, (SKOLFS 2006:18) Sklverkets lägesbedömning 2006, Rapprt 288 Rätten till utbildning, 2008, Sklverkets Rapprt 309 Lunds kmmun: Mångfaldsplan, 2002 Granskning av sklrnas insatser för elever i behv av särskilt stöd, Lunds kmmun Aktiv flerspråkighet, förslag till framtida flerspråkighetsprjekt i Lunds kmmuns sklr, 2007 Enhetens för mångkulturell utveckling, Götebrgs stad: Välkmstens effekt på Gunnareds arbete med nyanlända elever en utvärdering, 2006 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever,

10 Genmförande Bilaga 1 Innan den nya rganisatinen genmförs bildas följande arbetsgrupper för utarbetande av nedanstående dkument: Arbetsgrupp Upprätta en manual för kartläggning av nyanlända elever, Lunds sklrs resurscentrum i samarbete med Verksamhetsmråde arbete ch försörjning inm Scialförvaltningen. Arbetsgrupp Upprätta en sklintrduktinsplan, genmförs av Lunds sklrs resurscentrum, Verksamhetsmråde arbete ch försörjning ch lärare från basgrupperna. Arbetsgrupp Upprätta ett uppföljningsprgram, genmförs av Lunds sklrs resurscentrum i samarbete med Verksamhetsmråde arbete ch försörjning ch Lunds stads Sklkntr. Den nya rganisatinen genmförs sen successivt ch följs systematiskt upp av förvaltningskntret. 10

11 Bakgrund, kartläggning ch arbetsprcessen Bilaga 2 Det inledande arbetet (kartläggning) Under hösten 2007 genmfördes en prcesskartläggning av nyanländas väg från ankmst till deltagande i den vanliga undervisningen, sm gav svar på: vad sm styr eller driver igång prcessens aktiviteter vilka aktiviteter sm genmförs vem/vilka sm är ansvariga för respektive aktivitet vilka metder sm används hur lika aktiviteter är länkade till varandra vilka val sm görs, vad sm dkumenteras Kartläggning ch analys genmfördes av ledare ch medarbetare sm är invlverade i prcessen med nyanlända barn/elever. Prcessen dkumenterades. Bakgrund Lunds kmmun Förberedelseklassverksamheten har de senaste åren varit lkaliserad på ett antal sklr. Antal nyanlända elever till Lunds kmmun varierar över tid. Svängningarna ställer stra krav på förberedelseklassverksamheten vad gäller tillgång till lkaler ch kmpetent persnal. I samband med genmförd prcesskartläggning knstaterades ett antal utvecklingsmråden i det befintliga sättet att rganisera verksamheten: Nyanlända elever uppvisar stra skillnader vad gäller skl ch språkbakgrund. Anländande elever är allt från analfabeter till ägare av ett eller flera språk vilket ger ett varierande behv av stöd i frm av mdersmålsundervisning, studiehandledning på mdersmålet ch undervisning i svenska. Både mdersmålsundervisning ch studiehandledning på mdersmålet ges idag i för liten mfattning. Att förberedelseklassverksamheten är förlagd till två enheter har inneburit att närhetsprincipen (se definitin sid 4) inte tillämpats vid sklplacering. Att eleverna/barnen är inskrivna vid Lerbäcksklan men placerade på Vikingasklan skapar en tydlig ansvarsfördelning mellan enheternas rektrer ch för samrdnaren. De barn/elever sm haft sitt första bende i de centralt placerade mtttagningsbstäderna får fta långt till sklan när de fått ett mer permanent bende. En kntinuerlig uppföljning av verksamheten för nyanlända elever saknas. 11

12 Det varierande behvet av verksamhet för nyanlända elever skapar stra krav på flexibla tjänsteknstruktiner både för mdersmålslärare ch lärare inm förberedelseklasser. Variatinen ställer ckså stra krav på rganisatinen, när behvet av platser ökar ger det en ökad utslussningstakt. Erfarenheter från verksamheten pekar på svårigheter vid övergången mellan förberedelseklass ch vanlig klass. Idag finns ingen klar bild över enheternas förmåga att ta emt elever från förberedelseklasser. Bakgrund sklverket Sklverket har genmfört kartläggningar av hur kmmunerna arbetar med utbildning för nyanlända elever. En samlad bild av kartläggningen presenterades 2006 ch ger en bild av många alternativa sätt att rganisera arbetet. Nedan presenteras Sklverkets kartläggning i sammandrag. De flesta kmmuner har ett mttagande, allt från krtare samtal till en dck mer sällan förekmmande verksamheter där elevens allsidiga kunskaper ch behv kartläggs under en krtare intrduktinsperid. Inm grundsklan placeras nyanlända elever antingen i förberedelseklass eller i vanliga klasser. Antalet nyanlända beskrivs sm den avgörande faktrn i valet mellan dessa sätt att rganisera undervisningen. Nyanlända elever har ibland inte tillgång till svenska sm andraspråk ch mdersmål. I sklverkets lägesbedömning 2006 sammanfattas att utbildningsinspektinen återkmmande har visat att bestämmelserna m mdersmålsundervisning, undervisning i svenska sm andraspråk ch studiehandledning på annat mdersmål än svenska inte efterlevs. När det gäller studiehandledning på elevens mdersmål är den sällsynt förekmmande. I en av sklinspektinens rapprter knstaterades att för flertalet av de elever sm inte når kunskapsmålen skulle möjligheterna att göra detta avsevärt öka m stöd gavs på mdersmålet. Vidare uppvisar ett antal sklr bristande förmåga att skilja på när språksvårigheter ch andra särskilda stödbehv förekmmer. De elever sm placeras i förberedelseklass tillbringar inte sällan en ganska lång tid där, mellan ett halvår ch två år, i enstaka fall ända upp till fyra år. I vissa kmmuner är eleven samtidigt inskriven i vanlig klass ch deltar efter hand i vissa ämnen i sin klass. I andra kmmuner är eleven inte inskriven i vanlig klass förrän efter utslussning från förberedelseklass. Förberedelseklassen, enligt en studie av Blb, 2004, syftar till att förse den nyanlända eleven med grundläggande kunskaper i det svenska språket, förbereda eleven för inträde i vanliga klasser samt erbjuda en mjukstart för hela familjen. Begreppet förberedelseklass finns inte beskrivet i gällande författningar ch är därmed ett sätt att rganisera undervisning sm inte har stöd i författningar. Sklverket knstaterar i sin lägesbedömning (Dnr 2006:2145) att nyanlända elever har behv av särskilt stöd eftersm de inte behärskar svenska ch därför kan ha svårt att nå utbildningens mål, trts detta saknar de fta åtgärdsprgram. 12

13 Nyanlända elever når sämre resultat i sklan. Enligt Sklverkets rapprt Utbildningsresultat, Riksnivå (2007a) når eleverna sm kmmit till Sverige under sin skltid betydligt sämre resultat än elever sm är födda utmlands men kmmit före sklstart. Frskningen visar att elever med annat mdersmål än svenska får en ptimal kunskapsutveckling, när de har tillgång till undervisning på både sitt mdersmål ch på svenska. Tillgången till flerspråkig persnal i undervisningen ch lärare i svenska sm andraspråk spelar därmed en viktig rll för nyanländas kunskapsutveckling. Elever i den bligatriska sklan skall ha en individuell utvecklingsplan. Dessutm finns, för elever i behv av särskilda stödåtgärder, krav på åtgärdsprgram. För nyanlända elever upprättas individuella skriftliga planeringar i varierande grad. I många kmmuner är det vanligt att eleverna inte får individuella planer förrän de börjar i vanlig klass. Målen för utbildningen för nyanlända är fta tydliga vilket får till knsekvens att utbildningen sällan utvärderas ch sällan ingår i sklrs ch kmmuners kvalitetsarbete ch kvalitetsredvisningar. De flesta nyanlända elever har erfarenheter från sklr i andra länder. I den svenska sklan möter de en syn på lärares ch elevers rller sm fta är annrlunda än den de är vana vid. Också arbetsfrmer ch synen på vad sm är kunskap kan för många elever te sig främmande. Sklverket pekar på ett antal utvecklingsmråden för utbildningen för nyanlända elever: Tillämpning av författningarna Validering av elevens ämneskunskaper ch individuell planering mt kursplanernas mål Intrduktin för elever ch vårdnadshavare till sklans kunskapssyn, arbetssätt ch rller Sklans samverkan med elevens vårdnadshavare ch med närsamhället för att underlätta nyanlända elevers intrduktin Kmmunens ch sklans frmulering, för utbildning av nyanlända elever, av åtgärder för att uppnå de natinella mål Kvalitetsarbetet ch analysen av effekterna av sklans arbetssätt ch åtgärder Samarbete för att stödja asylsökande elever Språkstödjande ämnesundervisning ch enspråkig undervisning i engelska ch mderna språk Mdersmålsundervisning, studiehandledning på mdersmål ch ämnesundervisning på mdersmål Svenska sm andraspråk Tillgång till distansundervisning på mdersmål ch webbaserat analys ch stödmaterial Elevens tillgång till kamratstödjare ch mentrer Kmpetensutveckling för lärare ch sklledare med utgångspunkt från de mråden sm behöver utvecklas 13

14 Bakgrund Migratinsverket Enligt Migratinsverket är några dminerande prblem att: Mttagandet av eleverna i sklan drar ut på tiden Kmmunen erbjuder inte full sklgång En del kmmuner vill att eleverna är hälsundersökta före start Migratinsverket uppfattar att det fungerar bra i de kmmuner där det finns någn frm av samrdnare med särskilt ansvar för frågr kring asylsökande barns sklgång. Arbetsprcessen för nya riktlinjer Det frtsatta arbetet har mfattat en analys av utvecklingsmrådena ch utarbetande av förslag till riktlinjer. Arbetet har genmförts av en arbetsgrupp med chefer ch medarbetare från de rganisatiner sm arbetar i direkt kntakt med nyanlända elever: Scialförvaltningen Utbildningsförv. BSF Lunds stad Verksamhetsmrådet för arbete ch försörjning Lunds sklrs mdersmålsverksamhet Sklöverläkare Lerbäck ch Vikingasklan Sklmråde 2 (f d BSN Söder) Sklkntret SvA knsulent Gruppen har kntinuerligt invlverat fackliga företrädare inm BSN Lunds stad i arbetet i samband med rdinarie samverkan. Samråd har genmförts med ledningsgruppen inm BSN Lund Öster ch BSN Lunds stad. Resultaten från arbetsgruppens arbete presenterades vid central samverkan vid BSN Lunds stad. Ett förslag skickades ut på remiss till BSN Lund Öster, alla sklmråden inm BSN Lunds stad, fackliga rganisatinerna, Mdersmålets rektrsmråde (Lsm), samrdnande sklhälsvård, Lunds sklrs resurscentrum, Barn ch ungdmsteamet samt Scialförvaltningen. Remissvaren bearbetades ch nya riktlinjer arbetades fram av en delvis ny arbetsgrupp bestående lärarrepresentant från respektive förberedelseklass på Lerbäcksklan ch Vikingasklan, sklledning från Lsr, Klster, Lerbäck, Järnåkra/Klstergården, Liner/Östratrn ch Nyvångssklan inm BSN Lund Öster, enhetschef från Verksamhetsmråde arbete ch försörjning samt utvecklingsledare från sklkntret inm BSN Lunds stad. 14

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5

Tjänsteutlåtande. Bam- OCh utbildningskontoret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 SLLENTUNA KMMUN Tjänsteutlåtande Bam- Ch utbildningskntret 2012-09-28 Katarina Brundell Sidan 1 av 5 Dnr BUN 2012/39-2 Barn- ch ungdmsnämnden Redvisning av det systematiska kvalitetsarbetet för fristående

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014

SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 SAMLAT PLANDOKUMENT FÖR LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 2014 -Plan för att främja likabehandling ch mtverka diskriminering ch trakasserier (likabehandlingsplan) -Plan mt kränkande behandling (årlig

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Kap 2 skollagen, elevhälsa

Kap 2 skollagen, elevhälsa II'DI... SALA ~ KOMMUN Bilaga 1 till KHR111116prt Kap 2 skllagen, elevhälsa Elevhälsans mfattning För eleverna i förskleklassen, grundsklan, grundsärsklan, samesklan, specialsklan, gymnasiesklan ch gymnasiesärsklan

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Grevåkersklan Åk 7-9 1 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling (Likabehandlingsplan) Planens innehåll bygger på delaktighet ch

Läs mer

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år Dnr 2019/90-612 Handlingsplan för kmmunens aktivitetsansvar för ungdmar 16-20 år Västerviks kmmun Barn- ch utbildningsförvaltningen 2019 Innehåll Försättsblad 1 Innehåll 2 Inledning 3 Förebyggande arbetet

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Digitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning

Digitalisering och skola Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning Digitalisering ch skla Utbildningschefsnätverket 6/10-17 GR Utbildning Vad menar vi med digitalisering av sklan? Digitalisering av prcesser för att rganisera utbildning Digitaliseringen av undervisning

Läs mer

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet

Intern styrning och kontroll vid Stockholms universitet Revisinsrapprt Stckhlms universitet 106 91 Stckhlm Datum Dnr 2008-04-03 32-2007-0804 Intern styrning ch kntrll vid Stckhlms universitet Riksrevisinen har sm ett led i den årliga revisinen av Stckhlms universitet

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg

Lokalt LP- arbete: från norm till levande verktyg Lkalt LP- arbete: från nrm till levande verktyg LPstöd2016 Februari 2015 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen Grunderna för lärplanen Grunderna för lärplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun

Genomlysning av elevhälsan i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Utbildningskntret Tr Anderssn Klas Lind Theresia Ängarne Lindberg 2017-03-14 Dnr BOU 2017-213 Dnr BIN 2017-64 Bildningsnämnden Barn- ch ungdmsnämnden Genmlysning av elevhälsan i

Läs mer

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport Datum 2016-10-11 15 Antal sidr Kvalitetsrapprt 2015-2016 Barn- ch utbildningsnämnden Trsby kmmun Ulf Blmquist sklchef Barn- ch utbildningsnämndens kansli 0560-162 96 direkt 073-271 22 75 mbil ulf.blmquist@trsby.se

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Svenska Röda Korsets yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4) Stckhlm, 13 maj 2019 Ku2018/02102/DISK Till: Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskansliet.se Svenska Röda Krsets yttrande över Förslag till en natinell institutin för mänskliga rättigheter

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Vallaskolans särskola i Sollefteå

Kvalitetsgranskning av Vallaskolans särskola i Sollefteå Valla särskla Kyrkvägen 7 881 34 Sllefteå 1 (15) Sllefteå kmmun Djupövägen 3 881 80 Sllefteå Kvalitetsgranskning av Vallasklans särskla i Sllefteå kmmun Sklinspektinens beslut Sklinspektinen har i Vallasklans

Läs mer

Aktuellt från BIG-gruppen den 1 mars 2019

Aktuellt från BIG-gruppen den 1 mars 2019 Aktuellt från BIG-gruppen den 1 mars 2019 Trygghetsarbetet i sklan BIG medverkar vid genmförandet av lektiner i det våldsförebyggande prgrammet, mentrer i våldspreventin (MVP), i en klass på Brgarsklan.

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor

Granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor Granskning av kmmunens tillsyn av fristående försklr Granskningsrapprt Falu kmmun KPMG AB 2017-06-07 Antal sidr 7 Falu kmmun Granskning av kmmunens tillsyn av fristående försklr KPMG AB 2017-06-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken

Likabehandlingsplan Guldkroksskolan F-6 Bläckfisken Likabehandlingsplan Guldkrkssklan F-6 Bläckfisken Läsåret 2015/2016 2(6) 3(6) Visin ch mål På vår skla ska ingen elev bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan frm av kränkande behandling.

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun

Plan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete inom Oxelösunds kommun Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete inm Oxelösunds kmmun Fastställd Göran Wide Kmmunchef inm Oxelösunds kmmun 2 (6) Innehåll 1 Inledning 1.1 Plan för systematiskt säkerhets- ch arbetsmiljöarbete

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för arbete med kommunalt aktivitetsansvar ...

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för arbete med kommunalt aktivitetsansvar ... mdell plan plicy prgram regel rutin rutin för arbete med kmmunalt aktivitetsansvar riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- ch utbildningsnämnden Beslutandedatum: 2017-06-13

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling enhet 3 Oktber 2017 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Gymnasieskla Ansvariga för planen: Cindia Escalante Mattssn, rektr sklenhet 3. Visin:

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Enhet 3 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling - Enhet 3 Oktber 2016 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Gymnasieskla Ansvariga för planen: Cindia Escalante Mattssn, rektr sklenhet 3.

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Jändelskolan 7-9 i Karlskrona kommun

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Jändelskolan 7-9 i Karlskrona kommun Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Jändelsklan 7-9 i Karlskrna kmmun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Jändelsklan 7-9 Resultat

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Botkyrka Friskola i Botkyrka kommun

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Botkyrka Friskola i Botkyrka kommun Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Btkyrka Friskla i Btkyrka kmmun 1 (13) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Btkyrka Friskla Resultat

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att:

De nya remissrutinerna utgår ifrån ett gemensamt barn- och ungdomsfokus där syftet har varit att: Överenskmmelse mellan Regin Nrrbtten ch Nrrbttens Kmmuner m ansvarsfördelning kring barn ch ungdmar vid misstanke m neurpsykiatrisk funktinsnedsättning Bakgrund Länsstyrgruppen har gett representanter

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

Aktörsgemensam CBRNEstrategi

Aktörsgemensam CBRNEstrategi samhällsskydd ch beredskap 1 (12) Aktörsgemensam CBRNEstrategi Årsrapprt 2016 2017 samhällsskydd ch beredskap 2 (12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål...

Läs mer

Sollentuna kommun. Samverkan mellan kommun och landsting vid in- och utskrivning inom den slutna hälso- och sjukvården

Sollentuna kommun. Samverkan mellan kommun och landsting vid in- och utskrivning inom den slutna hälso- och sjukvården www.pwc.cm/se Revisinsrapprt Sllentuna kmmun Lars Högberg Certifierad kmmunal revisr 2014-10-01 Samverkan mellan kmmun ch landsting vid in- ch utskrivning inm den slutna häls- ch sjukvården Uppföljning

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Beskrivning av chef vid Karolinska Institutet

Beskrivning av chef vid Karolinska Institutet Beskrivning av chef vid Karlinska Institutet Fastställd av universitetsdirektören Dnr Gäller från ch med 2017-03-01 Bilagr Detta dkument har följande bilagr kpplade till sig: Nr Beskrivning Karlinska Institutet

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Fastställd av Ålands landskapsregering

Fastställd av Ålands landskapsregering RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER I UNDERVISNINGEN Fastställd av Ålands landskapsregering Beslut nr 5 U2, 8.1.2013 Innehåll Bakgrund ch syfte... 3 Definitin... 3 Fördelar... 3 Syfte ch målsättningar...

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2017-08-15 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Intern rapport - Roller och ansvar

Intern rapport - Roller och ansvar Intern rapprt - Rller ch ansvar Försklan Barn- ch utbildningsförvaltningen LULEÅ KOMMUN Versin 2 (13) Barn- ch utbildningsförvaltningen Förrd Utvecklingsmrådet Arbetslagets ansvar Förskllärarnas ansvar,

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sommarlust förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sommarlust förskola Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Barn- ch utbildningsförvaltningen Smmarlust förskla Främja, förebygg, upptäck ch åtgärda Planen visar försklans eller sklans arbete för att mtverka kränkande

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Dalhemsskolan i Helsingborgs kommun

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Dalhemsskolan i Helsingborgs kommun Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Dalhemssklan i Helsingbrgs kmmun 1 (15) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Dalhemssklan Resultat

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument.

Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskola utifrån skolans pedagogiska koncept kopplat till nationella styrdokument. Fördjupningsarbete i Rektrsprgrammet, Blck 5 Kursgrupp 3 Från ideal till verklighet -en fallstudie av en friskla utifrån sklans pedaggiska kncept kpplat till natinella styrdkument. Författare: Stefan Nemeth

Läs mer

Aktuellt från BIG-gruppen den 27 oktober 2017

Aktuellt från BIG-gruppen den 27 oktober 2017 Aktuellt från BIG-gruppen den 27 ktber 2017 Trygghetsarbetet i sklan BIG har varit till Ytterharnäs, Hagaströms skla ch Gefle Mntessri på föräldramöten för att infrmera m sciala medier. Vi har varit till

Läs mer

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014

Verksamhetsplan Avesta centrala förskoleområde. Läsåret 2013-2014 AVESTA CENTRALA FÖRSKOLEOMRÅDE Verksamhetsplan Avesta centrala försklemråde Läsåret 2013-2014 Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situatiner, i nya relatiner till de möjligheter, hinder ch nrmer

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Emanuelskolan i Sjöbo kommun. Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av skolans arbete för att säkerställa studiero vid Emanuelskolan i Sjöbo kommun. Verksamhetsrapport Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av sklans arbete för att säkerställa studier vid Emanuelsklan i Sjöb kmmun Sklinspektinen 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrund ch syfte Bakgrundsuppgifter m Emanuelsklan

Läs mer

Ledning för kvalitet i vård och omsorg

Ledning för kvalitet i vård och omsorg Ledning för kvalitet i vård ch msrg Förrd Denna skrift riktar sig till förtrendevalda, vårdgivare ch chefer med ansvar för vård ch msrg. Syftet är att stimulera till att utvecklingen av kvalitetssystem

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

Sollefteå kommun KVALITETSPLAN

Sollefteå kommun KVALITETSPLAN Sllefteå kmmun KVALITETSPLAN 2011 2013 Vård ch äldrenämnden Fastställd av VÄN 20101028 Sidan 1 (16) 1. Kvalitetssäkring av sciala tjänster (SOSFS 2006:11) Framgångsfaktrer för att kvalitetssäkra sciala

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (16) Överenskmmelse m kmmunernas krisberedskap 2019-2022 2 (16) Innehållsförteckning 1. Överenskmmelse... 3 2. Utgångspunkter... 4 3. Villkr för användning av ersättningen... 5 4. Ersättning... 6 5.

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Författare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig för rehabilitering Scialförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsråd Sandeplanskolan

Verksamhetsråd Sandeplanskolan 2016-02-04 1 (5) Sandeplansklan Verksamhetsråd Verksamhetsråd Sandeplansklan Närvarande Vårdnadshavare: Magnus Manders, Mnica Pålssn, Ltta Åbjörnssn, Maria Klitte, Lena Nrell, Mattias Petterssn, Jenny

Läs mer