lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller"

Transkript

1 lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

2 I Uppsala kmmun finns det två benden med 22 platser får asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar. Villa Vänge, Fibyvägen 8, Vänge med 14 platser ch Krnåsen asylbende, Frey Svenssns väg lb, Uppsala med 8 platser samt tvåjurplatser. Denna infrmatin har sammanställts får att underlätta samarbetet, kring de ensamkmmande barnen ch ungdmarna, mellan gd man ch våra asylbenden. Rutiner vid ankmst ANVISNING: Föreståndaren får asylbendet, sciå.ltjänsten ch överfårmyndarkntret får av kntret får barn, ungdm ch arbetsmarknad infrmatin (faxmeddelande) m anvisning till kmmunen. FÖRSLAG PÅ GOD MAN: Överfårmyndarnämnden föreslår en ny gd man. Namn på föreslagen gd man faxas till scialtjänsten ( faxnr ) sm meddelar asylbendet Gd man från ankmstkmmunen är frtsatt ansvarig tills ny gd man har förrdnats. TOLK: Gd man bkar tlk vid enskilt samtal med ungdmen. Asylbendet bkar tlk i samband med inskrivning ch vid andra tillfållen då tlk bör delta. Auktriserad tlk ska användas. MÖTEN: Den föreslagne gde mannen kntaktar asylbendet ch kmmer överens m en mötestid där kntaktpersner, gd man ch ungdm kan träffas med tlk. Gd man mbesörjer samtycke från ungdmen, särskild blankett finns. MÖTET MED KONTAKTPERSONEN FRÅN BOENDET Gd man, ungdm ch kntaktpersner presenterar sig får varandra. Gd man ch kntaktpersner berättar vem sm ansvarar får vad. Asylbendet ansvararför att anmäla till skla att anmäla till Csms får hälsundersökning att anmäla till tandvården 111 mvårdnad av ungdmen att ge fårslag till ch stöd i aktiviteter att anrdna gemensamma aktiviteter att fårskttera busskrt (avseende fritid), kstnaden faktureras ungdmen i överenskmmelse med gd man att hålla regelbundna kntaktpersnsamtal 111 att hålla gd man underrättad m ungdmens situatin att sköta den vardagliga kntakten med sklan; t.ex. sjukanmälan

3 klädinköp - enligt startutrustning eller vid behv «~ övriga kntakter med häls- ch sjukvård vid enklare behv «~ att tillhandahålla medicin efter överenskmmelse med gd man att tillhandahålla matsäck eller matpengar vid besök på Migratinsverket Gd man ansvarar för ungdmen i vårdnadshavarens ställe att lämna sitt telefnnummer till ungdmen ch asylbendet att hålla kntinuerlig kntakt med ungdmen att träffa ungdmen minst en gång per månad kntakt med sjukvården m särskilda vårdbehv föreligger, tex sjukhusvård, medicinering, barn- ch ungdmspsykiatri att lämna infrmatin till bendet m ungdmens hälstillstånd, ev medicinering m.m. att bistå ungdmen i alla myndighetskntakter att ansöka m dagersättning från Migratinsverket ungdmens eknmi (avsätta pengar till sparande) att ansöka m klädesbidrag (kntrllera med tidigare gd man m klädbidrag har beviljats tidigare) att ansöka m busskrtsersättning (avseende fritid) att ansöka m aktivitetsersättning från Migratinsverket, tex simkurs, sprtutrustning kntakt med sklan; utvecklingssamtal, behv av särskilt stöd, infrmera bendet m studiegången kntakt med Migratinsverket ch juridiskt mbud att fatta beslut vid övernattning på annan plats ch vid resr (gd man skaförvissa sig m att ungdmen vistas i lämpliga miljöer) att vid mttagandet av beslut från Migratinsverket meddela detta mgående till ungdmen samt till asylbendet, scialtjänsten, ch överfrmyndarkntret att vid ledighet mer än 14 dagar meddela överfrmyndarkntret m sin brtavar AKTIVITETER Asylbendet ansvarar fr ch bekstar aktiviteter på generell nivå. Bendet ansvarar fr att veckvis anrdna gemensamma aktiviteter ch avsätter en. viss summa pengar till te.x. bi, knserter, nöjes- ch djurparker. Aktiviteterna ska vara schemalagda ch anpassas till årstiderna. Pengarna är inte individuella ch används aldrig sm kntanter av ungdmarna.

4 Ensamkmmande asylsökande barn sm avviker från bendet I Sverige ch andra länder finns prblem med ensamkmmande ungdmar sm avviker krt tid efter att de ansökt m asyl. Ibland fungerar Sverige sm transitland fr vidare resa till andra s.k. Schengenstater. Människsmuggling, men ckså människhandel, kan vara aktuella brtt i samband med att ensamkmmande asylsökande barn ch ungdmar avviker. För det första gäller att gd man kan frbjuda ungdmen att lämna bendet. Likaså kan gd man lämna anvisningar till persnal på bendet att ungdmen inte får lämna detta tillsammans med kända persner eller att ungdmen måste uppge vart den ska. Persnalen ska ckså alltid ta kntakt med gd man m man misstänker att någt inte står rätt till. Om ungdmen avviker måste följande åtgärder genast vidtas: 111 Asylbendet kntaktar gd man för infrmatin ch samråd 111 Asylbendet gör mgående en plisanmälan Asylbendet meddelar scialtjänsten Gd man meddelar överfdrmyndarkntret K varlämnade tillhörigheter tas mhand av asylbendet När ungdmen är missnöjd med sin gd man Överförmyndarnämnden ansvarar fr att entlediga gd man ch förrdna ny gd man. Kntaktpersn eller annan persn sm den ungdmen har frtrende fr hjälper till att kntakta/mej la överfdrmyndarkntret. Klagmålen bör inlämnas skriftligt men m klagmålen rings in görs en jumalanteckning. Gd man får bemöta klagmålen, i nrmala fall har gd man 14 dagar på sig fr detta. Överfdrmyndamämnden kan fatta beslut m att entlediga gd man medelbmi (så kallat interimistiskt beslut) m dröjsmål med att entlediga gd man innebär fara fr ungdmen. Överförmyndarkntret kmmunicerar svaret till ungdmen. Överfdrmyndamämnden fattar beslut m eventuellt entledigande av gd man m ungdmen begärt det. För att entlediga en gd man krävs att denne gjrt sig skyldig till missbruk eller försummelse i sitt uppdrag eller att gd man kmmit på bestånd ch på grund av detta är lämplig fr uppdraget.

5 När kan gd man entledigas Så länge det asylsökande barnet befinner sig i Sverige får det inte vara utan ställföreträdare =gd man. Den gde mannen företräder barnet endast i Sverige. Gd man ska entledigas m ungdmen "varaktigt lämnar Sverige," Enligt prp. 2004/05:136 sid. 37 avses de fall då det " med säkerhet har knstaterats att ungdmen befinner sig utmlands ch har för avsikt att stanna kvar där. Först därefter kan det bli aktuellt att besluta m upphörande av gdmanskapet". I det fall ungdmen avvikit från sitt bende kan det inte utan vidare antas att ungdmen lämnat landet. Gdmanskapet ska under denna tid bestå. Under vissa förutsättningar kan dck överförmyndarnämnden överväga att entlediga gd man trts att det med säkerhet inte kan fastställas att ungdmen lämnat Sverige. Har ungdmen avvikit från sitt bende ch hållit sig gömd i flera månader utan någn kntakt med gd man eller någn myndighet sm Migratinsverket eller plisen kan gd nian entledigas. Om ungdmen ger sig till känna ska gd man medelbart förrdnas. Ungdmen får inte stå utan gd man då den befinner sig i landet. Det är av största vikt att överfrmyndarkntret infrmerar gd man m det ansvar denne har ifall ungdmen avviker. Har gd man frtsatt kntakt med ungdmen, trts att det håller sig gömt, ska naturligtvis gdmanskapet kvarstå. Gd mans ansvarsmråde Rutiner vid PUT -beslut Gd man ska närvara tillsammans med ungdmen när Migratinsverket delger beslut m uppehållstillstånd. Det är viktigt att ungdmen delges såväl psitiva sm negativa beslut direkt av Migratinsverket Inga förhandsbesked lämnas till ungdmen i fall att gd man fått ta del av beslut t.ex. av advkaten, dessa kan fta leda till missfrstånd eller nödig r. Meddela beslutet till överförmyndarkntret, asylbendet ch scialtjänsten. Planering av framtida bende görs tillsammans med scialtjänsten. Lämnar skriftligt samtycke till att infrmatin, avseende ungdmens situatin, överlämnas till nytt bende. Töm!CA-krtet på pengar. Krtet upphör att gälla 30 dagar efter PUT.

6 Flkbkfring hs Skatteverket, Blankett: Flyttning till Sverige. Ungdmens persnnummer skickas med pst efter 1-4 veckr. Ansökan m legitimatin görs hs Lkala skattmyndigheten efter man har erhållit sina fyra sista siffrr. I nuläget kstar det 400kr. Detta ska ungdmen beksta själv. Gd man planerar med ungdmen så att det finns pengar. Registrering hs Försäkringskassan. Blanketten skickas ut autmatiskt men ska fyllas i ch skickas till Utiandsgruppen Försäkringskassan Umeå, kan även laddas ned från nätet; Privatpersn. -Ladda ned blanketter -Registrering (5456). Öppna bankknt ch ett sparknt. Gd man går igenm med ungdmen hur Internetbank används. Ansöka m studiebidrag. Fyll i ansökan m grundläggande rätt till svenskt studiestöd-studiehjälp (Blankett 4144). Ansöka m extra tillägg till studiebidraget på CSN (Blankett 160JM) Detta sker ej autmatiskt eftersm ungdmen ej är fdd i Sverige. Meddela även sklan m fullständigt persnnummer så att sklan kan meddela CSN. Lämna tillbakalma-krt till Migratinsverket Rutiner vid beslut m avvisning Asylbendet sammankallar till nätverksmöte Ungdmen Gd man Kntaktpersner Scialtjänst Genmgång av Migratinsverkets beslut. Ungdmen får veta "inriktningen" ch att hemresan bötjar planeras av Migratinsverket Här bestäms vem sm ska ansvara fr vad ch vilka insatser/stöd sm behövs i avvaktan på verkställighet av beslutet. strukturerad rllfårdelning kan vid behv göras utan ungdmen. Kntretfr barn, ungdm ch arbetsmarknad ~~ Cm la Helenius-N il s--n---- Direktör Överf'rmyndarkntret ~e Kanslichef

7 Bilaga l Bende på asylbenden Alla ungdmar erhåller nedanstående utrustning vid inflyttning på asylbende Ett par inneskr Hygienartiklar (t. ex. tvål, tandbrste, tandkräm, schamp) Väckarklcka Nedanstående basutrustning inhandlas endast till ungdmar sm inte har egna medhavda kläder eller beviljats klädbidrag vid ett tidigare tillfälle. Persnlig basutrustning Underkläder Strumpr BH Långkalsng/leggings T-shirt sklväska med visst sklmaterial 5 par (inklusive befintliga) 5 par (inklusive befintliga ) l st l par 2 st Kläder/Utrustning sm bendet ska kunna låna ut Jacka (säsngsbunden) Skr (säsngsbundna) Mössa, halsduk V antar/handskar Regnkläder, alt. Paraply Radi Hörlurar

8

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Vägledning och checklista Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet

Läs mer

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn Materialet är framtaget av Harry Lindberg, god man i Mjölby kommun, tillsammans med det regionala nätverket för gode män inom Regionförbundet Östsam, juni 2014. Färg & form: hillevi@kreatens.se 2 Innehåll

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Furan 7

Bostadsrättsföreningen Furan 7 Bstadsrättsföreningen Furan 7 Det här bör du veta m föreningens benderegler Ansvar Styrelsens uppgift är att se till att föreningens löpande förvaltning tas m hand ch att verkställa de beslut sm föreningsstämman

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

ENHETEN FÖR NYANLÄNDA HANDBOK

ENHETEN FÖR NYANLÄNDA HANDBOK ENHETEN FÖR NYANLÄNDA MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE BARN HANDBOK 2015-01-16 Innehåll INLEDING... 3 BARNKONVENTIONEN... 3 LAGSTIFTNING... 5 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)... 5 Föräldrabalken (1949:381)...

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Överförmyndarnämndens regler

Överförmyndarnämndens regler Överförmyndarnämndens regler 088:7 Överförmyndarnämndens regler Fastställt av Överförmyndarnämnden 14 juni 2011, reviderade 9 december 2014 Gäller till och med 2018. God man, förvaltare och särskilt förordnad

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden

STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden STÄLLFÖRETRÄDARE I BORÅS - en handbok från Överförmyndarnämnden INNEHÅLL Överförmyndaren 2 Överförmyndarens tillsyn 2 God man 2 Behov av god man 2 Ansökan/anmälan 2 Godmanskapets omfattning 3 Godmanskapets

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer