Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok Samordnad Individuell Plan 2015"

Transkript

1 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus.

2 Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin m samt praktisk hjälp vid upprättande av en Samrdnad Individuell Plan. Handbken innehåller infrmatin sm är både övergripande ch lkalt för Vänersbrg. Handbken är framtagen utifrån erfarenheter under PRIO- arbetet samt under Psynkprjektet. En del material är taget direkt från Psynkprjektets infrmatinsmaterial m Samrdnad Individuell Plan. Handbken kmmer att revideras varje år av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Om du saknar någt i handbken eller m du har några frågr kntakta din representant i den Lkala Ledningsgruppen. I handbken används rdet barn, sm betyder barn ch ungdmar d.v.s. upp till ch med 20 år. Sist i Handbken finns ett eempel på en ifylld SIP. Den bygger på barnsamtalet sm gavs sm eempel i Handbk m Västbus. Mer infrmatin m Mötesledarrllen ch Samverkan finns att läsa m i Handbk m Västbus.

3 Innehållsförteckning Samrdnad Individuell Plan. 1 Lagparagraf 2 kap. 7 SOL ch 3 f HSL 1 Målgrupp 1 Syftet med SIP 1 Samtycke. 2 Skillnad mellan SIP ch andra planer.. 2 Försklan ch sklans arbete med SIP... 2 SIP för placerade barn. 2 När behövs en SIP?. 3 Rutin för SIP. 4 Planens innehåll. 5-6 Kpia på SIP:en.. 6 Uppföljning av planens innehåll.. 7 SIP:en avslutas 7 Eempel på upprättad SIP

4 1 Samrdnad Individ Plan En Samrdnad Individuell Plan, SIP, är ett verktyg sm används i samverkan, för att säkerställa insatserna ch för att underlätta för de prfessinella ch för barnet ch dess familj. Tanken är att ha ett gemensamt möte med en gemensam plan. Det spar både tid ch energi för alla. En SIP skall upprättas när insatser från scialtjänst, förskla ch skla tillsammans med häls- ch sjukvård behöver synkrniseras kring barnet. En SIP upprättas alltid vid ett Västbusmöte, men den skall även upprättas för andra målgrupper m behv finns. Barnet ch vårdnadshavares delaktighet är en central del i allt arbete kring SIP. Det är deras behv ch önskemål sm ska utgöra utgångspunkten i arbetet med planen. Även närståendes möjlighet att delta i arbetet lyfts fram i lagteten. Att få med barnets röst är av största vikt, då barnens tankar ch synpunkter annars allt för fta får stå tillbaka för andra intressen. Genm att få med barnets röst sm en naturlig del i arbetet stärks barnperspektivet, barnets perspektiv ch barnens rättigheter i samhället. Vårdnadshavaren ska ges möjlighet att aktivt delta såväl i planering sm under mötet. Barnet kan ch skall delta berende på ålder ch mgnad. Kanske har barnet då önskemål m vem sm ska finnas med sm stöd under mötet ch förklara vad sm händer. I Västbusarbetet finns en rutin för att ta tillvara barnens ch vårdnadshavarens tankar ch synpunkter. Använd ch följ gärna den rutinen inför alla möten där en SIP skall upprättas för barn ch unga. Se vidare under rubriken Förarbete under Västbus sidan 8-9. Lagparagraf 2 kap. 7 SL ch 3 f HSL Sedan 1 januari 2010 finns det i Scialtjänstlagen ch i Häls- ch sjukvårdslagen en bestämmelse m att kmmun ch landsting skall upprätta en Samrdnad Individuell Plan, m den enskilde har behv av insatser från båda huvudmännen. Denna bestämmelse inbegriper även privata utförare sm kmmun ch landsting har upprättat avtal med. Av planen ska framgå 1. vilka insatser sm behövs, 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder sm vidtas av någn annan än kmmunen eller landstinget, ch 4. vem av huvudmännen sm ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:981) Den prpsitin sm ligger till grund för lagen är Prp. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågr m.m. Arbetet skall påbörjas utan dröjsmål. Målgrupp SIP är inte begränsad till en viss målgrupp utan är avsedd för alla sm har behv av samrdning för att få sina behv tillgdsedda, avsett ålder ch strlek på behvet. Prblematiken kan vara scial, fysisk ch psykisk. Persnen skall ha behv av insatser från både scialtjänstlagen ch häls-ch sjukvårdslagen. I Vänersbrg är även förskla ch skla en jämbördig part i SIP-arbetet. Syftet med SIP Syftet är att tydliggöra huvudmännens gemensamma ansvar ch säkerställa samverkan ch insatserna, så att individens samlade behv tillgdses.

5 2 Samtycke Innan kallelsen/inbjudan skickas kntrllera att samtycke finns, annars inhämta. Samtycke från båda vårdnadshavarna krävs. Det vårdnadshavarna samtycker till är: - att ett möte enligt Västbus hålls - vilka verksamheter ch närstående sm bjuds in - vilka prblemmråden sm får diskuteras - att en SIP upprättas - hur länge samtycket skall gälla Om en eller båda vårdnadshavare inte samtycker till ett möte där SIP skall upprättas kan inget möte hållas. Mtivera tveksamheterna ch dkumentera det enligt verksamhetens rutiner. Annan insats får då planeras, eempelvis m det finns skäl till en anmälan enligt 14 kap. 1 scialtjänstlagen. Knsultatinsmöte kan ckså vara aktuellt. Barnet kan i vissa fall berende på ålder ch mgnad lämna samtycke. Blankett för samtycke kan hämtas på Västbus hemsida. Skillnad på en SIP ch andra planer Om det redan finns en plan enligt någn annan bestämmelse eller på frivillig grund, är det tillräckligt med den planen så länge samtliga krav sm gäller för Samrdnad Individuell Plan uppfylls. Det gäller alltså att det i planen ska framgå vilka insatser sm behövs, vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för, vilka åtgärder sm vidtas av någn annan än kmmunen eller landstinget, ch vem av huvudmännen sm ska ha det övergripande ansvaret för planen. Försklans- ch sklans arbete med SIP Det finns inget sm hindrar att förskla ch skla deltar i ett arbete med SIP även m de inte nämns i lagstiftningen. Försklan ch sklan har dck en viktig rll i arbetet med SIP då de träffar alla barn dagligen ch kan upptäcka m barn har behv av mer hjälp ch stöd än vad de själva kan erbjuda. Sklan har skyldighet att samverka enligt skllagen. I Vänersbrg har chefer beslutat att förskla ch skla är en jämbördig part i SIP-arbetet, vilket innebär samma ansvar för att ta initiativ till att upprätta en SIP likt verksamheter sm lyder under SOL eller HSL. SIP för placerade barn Verktyget SIP kan användas sm ett kmplement i det arbete sm scialtjänsten gör i barnavårdsärenden i enlighet med systemet Barns behv i centrum, BBIC. Om barnet är mhändertaget med stöd av LVU ch barnets vårdnadshavare inte samtycker till att starta ett SIP-arbete kan dck scialnämnden besluta m att ett sådant arbete ändå ska påbörjas m SIParbetet bedöms sm nödvändigt för att barnet ska få behövlig vård ch att det inte kan ske på annat sätt. Med scialnämndens beslut m medelbart mhändertagande ch förvaltningsrättens beslut m vård följer nämligen en rätt för scialnämnden att bestämma hur vården ska rdnas ch var den unge ska vistas under vårdtiden (se 11 LVU). Det är dck viktigt att vården i möjligaste mån utfrmas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga ch andra närstående samt kntakt med hemmiljön (jmf 6 kap 1 SL).

6 3 När behövs en SIP? När samrdning ch samverkan upptäcks ch efterfrågas När kmpetens behövs från fler verksamheter När ansvarsfördelning behöver tydliggöras För att tidigt kunna erbjuda samrdnade insatser För att identifiera vad barnet behöver För att försäkra sig m att såväl familj sm verksamheter känner till vilka insatser sm pågår eller planeras För att lättare kunna följa barnets framsteg För att säkerställa att barnets ch familjens behv av stöd blir tillgdsett När det är svårt att få kntakt När insatser behöver ges samtidigt eller i en särskild rdningsföljd

7 4 Rutin för Samrdnad Individuell Plan SIP är lagstadgad, vilket innebär att SIPmöten ska pririteras. Syftet är att tydliggöra huvudmännens gemensamma ansvar ch att säkerställa samarbetet så individens samlade behv tillgdses. Planen används i samband med ett samverkansmöte ch/eller Västbusmöte. Samverkan ch upprättande av SIP kring det enskilda barnet ch familjen sker enligt följande: 1. Undersök alltid m den enskilde har flera pågående insatser samtidigt eller m behv av fler insatser finns. Om så är fallet bedöm m det finns behv av att samrdna insatserna. Denna bedömning behöver sm regel ske kntinuerligt. 2. Om ett behv av samrdning finns skall vårdnadshavarna infrmeras m ch ge sitt samtycke till ett samverkansmöte. Samtycke från båda vårdnadshavarna krävs. Mtivera m tveksamhet finns. Om samtycke ej går att få ska detta dkumenteras enligt respektive verksamhets rutiner. Samtycket ska innefatta: Vilka sm får delta på mötet Vilka frågr ch vad sm får tas upp på mötet Under hur lång tid samtycket gäller. Samtycket kan vara skriftligt eller muntligt. Använd gärna blanketten sm finns på Västbus hemsida. 3. Ett förberedelsearbete kan ibland behövas för att skapa ett bra möte. Detta ska alltid innefatta samtal med föräldrar ch barn m hur mötet ska gå till ch vilka sm ska delta. Barn kan vara delaktiga i mötet på lika sätt. Barnets rätt att kmma till tals ska respekteras. Använd gärna Rutin vid Förarbete Västbus, sm finns i Handbken m Västbus sidan Kalla till ett möte. Bedöm tillsammans med vårdnadshavare/na ch barnet vilka sm behöver kallas ch håll mötet utan dröjsmål. Kallelsen ska innehålla syftet med mötet d.v.s. varför man skall ha mötet. De prfessinella kallas. Vårdnadshavare, barnet eller närstående bjuds in. 5. Kallade aktörer är skyldiga att delta/ska priritera. (Lagstadgat) Om den kallade inte kan närvara skall den utse en annan persn i verksamheten sm kan delta samt ge nödvändig infrmatin till persnen m barnet samt m planerade ch möjliga insatser. Kallelse till scialtjänst myndighet får inte ersätta anmälan. 6. Samverkansmötet: Utse en ledare ch en dkumentatinsansvarig för mötet. En Samrdnad Individuell Plan upprättas under mötet, sm tydliggör de gemensamma målen. Se till att barnet ch föräldrarna samt de andra aktörerna får ett eemplar av den dkumenterade planen. Om den inte delas ut under mötet infrmera m när den skickas ut senast en vecka efter mötet m inget annat kmmits överens m. Använd SIP-blanketten sm finns på Västbus hemsida. Tips kring rllen sm Mötesledare finns i Handbk m Västbus. 7. Bka ett uppföljningsmöte.

8 5 Planens innehåll Blanketten för SIP finns att hämta på Västbus hemsida. Rubrikerna i blanketten fylls i på följande sätt: Persnuppgifter Fyll i barnets ch vårdnadshavarnas persnuppgifter. Tänk på att båda vårdnadshavarna skall samtycka ch bjudas in till mötet. Även anhöriga ch bekanta skall bjudas in ifall barnet ch vårdnadshavarna önskar. Inbjudna/kallade Barnet, vårdnadshavarna ch de anhöriga/bekanta bjuds in till mötet. De prfessinella kallas. Under denna rubrik skrivs alla inbjudna/kallade. Syfte med mötet Vad är syftet/rsaken till att samverkan kring barnet skall ske? Varför träffas ni? Skriv ett eller flera syften. Tidigare ch pågående åtgärder/insatser Skriv det sm är nödvändigt för mötet t.e. tidigare åtgärdsprgram i sklan, vårdplan inm BUP, genmförandeplan inm scialtjänsten, tidigare SIP eller andra saker sm gjrts för att möta barnet/den unges behv sm kan vara bra att veta m. Nuläge, behv ch resurser Skriv vad barnet har för behv ch resurser samt vad sm fungerar bra. Barnets synpunkter Vad tycker barnet m hur det fungerar just nu ch vad de vill? Använd gärna rutinen m Rutin vid Förarbete vid Västbus. Barnets tankar ch synpunkter skall ligga sm grund för mötet. Om barnet inte kan närvara se till att någn tillvaratar dess tankar ch synpunkter. Förälder/vårdnadshavarens synpunkter Skriv vad förälder/vårdnadshavaren har för tankar ch synpunkter. Använd gärna rutinen m Förarbete vid Västbus. Förälderns/Vårdnadshavarens tankar ch synpunkter skall ligga sm grund för mötet. Om förälder/vårdnadshavaren inte kan närvara se till att någn tillvaratar dess tankar ch synpunkter. Barnets behvsmråden Här skall gemensamma mål skrivas m vilka insatser/åtgärder sm skall vidtas för att målet skall uppnås samt m vem sm är ansvarig för respektive insats/åtgärd. Beskriv insatser så knkret sm möjligt, även gärna namn på vem sm skall utföra insatsen. Det är viktigt att familjen är med ch sätter målen då det ökar deras mtivatin. Målen ska frmuleras på ett enkelt ch knkret sätt. De aktiviteter sm barnet eller vårdnadshavare själva ska genmföra kan ckså skrivas i planen. Ibland är alla överens m de uppsatta målen ch ibland är man inte överens. Om man tycker väldigt lika bör detta framgå av planen. Det är viktigt att verksamhetsföreträdarna är lyhörda gentemt barnet ch dennes familj ch frågar efter deras behv inm de lika mrådena. Målen delas upp i krt- ch långsiktiga för att man lättare ska kunna se vilka steg man behöver ta på krt sikt för att nå de långsiktiga målen.

9 6 När målen uttrycks knkret ch tydligt blir de begripliga för barnet ch dess vårdnadshavare men även för verksamhetsföreträdarna. Målen ska visa på önskat resultat, vad sm är pririterat ch ge riktning för mötesdeltagarna under en viss tidsperid. Tidsperiderna varierar berende på verksamhetens typ. Frågr sm kan användas under denna rubrik är: När ska insatsen påbörjas? När ska insatsen ges? Hur fta ska insatsen ges? Var ska insatsen ges? Vem ska utföra insatsen? En planering för stödinsatser kan ges under en längre tid ch beröra stra delar av barnets livssituatin, men det kan ckså behövas göras en planering av insatser för krtare tid för att medelbart lösa en aktuell situatin. Till eempel kan barnet under en längre tid behöva insatser för sitt tvångsmässiga beteende från barn- ch ungdmspsykiatrin samtidigt sm det behöver medelbar insats för sin dyslei genm hjälpmedel i sklan. Förutm detta pratade vi m Skriv m det är någt annat sm kmmit upp under mötet sm kan vara bra att få med. Tid för uppföljning Bka tid för uppföljning ch besluta m vilka sm skall vara med. Huvudansvarig för SIP: Huvudregeln bör vara att den huvudman sm den enskilde bedöms ha mest kntakt med får det övergripande ansvaret. Den sm har huvudansvaret behöver inte vara den sm initierat eller kallat till planeringen. Detta bör istället avgöras utifrån den enskildes önskemål ch behv, i detta fall vårdnadshavarens ch barnets, ch av insatsernas karaktär. Rllen sm huvudansvarig kan skifta under tiden man arbetar med planen. Jag/vi gdkänner SIP muntligen eller med underskrift Vårdnadshavaren eller m barnet är över 18 år gdkänner planen antingen via namnteckning eller m de får den uppläst med ett kryss. Den ansvariga för dkumentatinen ch sm fått planen gdkänd av vårdnadshavarna/barnet skriver sin namnteckning. Även m barnet är under 18 år kan den skriva sin namnteckning i syfte att öka delaktigheten. Kpir på SIP:en Vårdnadshavarna får en kpia av planen. Närstående till familjen kan ckså få en kpia m inte vårdnadshavaren mtsätter sig detta. De samverkande parterna erhåller varsin kpia sm förs in i barnets jurnalhandlingar inm häls- ch sjukvården ch i mtsvarande dkumentatinssystem inm scialtjänsten, förskla ch skla. Originalet skall förvaras hs den sm sammankallat till mötet. Planen skall förvaras sm en sekretesshandling.

10 7 Uppföljning av planens innehåll Planen ska följas upp. Hur fta detta behövs varierar berende på barnets situatin. Första uppföljningen planeras vid sittande möte. När en Samrdnad Individuell Plan ska följas upp bedöms den utifrån barnet ch dennes familjs specifika situatin ch mående. Uppföljningar kan innehålla uppgifter m: Hur det går för barnet jämfört med tidigare uppsatta mål Ny infrmatin eller ändrade mständigheter, eempelvis sklbyte eller ny adress Har de inblandade genmfört de insatser de åtagit sig enligt planen? Har insatserna givit önskad effekt på krt ch lång sikt? Behövs annan insats? SIP:en avslutas SIP:en avslutas när de uppsatta målen är uppfyllda eller när barnet inte längre har behv av insatser sm behöver samrdnas. Det kan vara att insatser avslutas eller att rätt insatser är påbörjade ch fungerar. Det är viktigt för alla invlverade, såväl för barnet, dennes vårdnadshavare sm för övriga aktörer, att få veta när planen inte längre gäller. Planen avslutas m samtycke dras tillbaka. När planen avslutas dkumenteras detta i respektive dkumentatinssystem hs berörda verksamheter.

11 Västbus Samverkan för barn ch ungas bästa Datum för upprättande: Ny X Uppföljning SIP Egen anteckning, t e kd: 8 Samrdnad individuell plan Barnet/den unge Förälder Vårdnadshavare X Namn Persnnummer Namn Telefnnummer Vera Anderssn Majah Anderssn Adress: Telefnnummer: Adress Trggatan 22, Vänersbrg Trggatan 22, Vänersbrg Annan anhörig/närstående (ange funktin/relatin) Förälder X Vårdnadshavare Namn Persnnummer Namn Telefnnummer Ellinre Petterssn Sven Petterssn Adress Adress Kungsgatan 8, Mellerud Kyrkgatan 1, Vargön Inbjudna/kallade Namn Funktin/relatin/verksamhet Kntaktuppgifter Deltg Vera Anderssn Se föregående sida X Majah Anderssn Mder Se föregående sida X Sven Petterssn Fader Se föregående sida X Ellinr Petterssn Faster Se föregående sida X Karin Svenssn Psyklg BUP X Ulf Kvarnström Läkare BUP X Mats Olfssn Scialsekreterare IFO X

12 9 Syftet med mötet: Varför träffas vi i dag?? Vi träffas för att tillsammans hjälpa Vera, så att hennes sklgång skall fungera ch för att hn skall må psykiskt ch fysiskt bättre samt att hn blir av med sitt tvångsbeteende. Tidigare ch pågående åtgärder/insatser: t e åtgärdsprgram i sklan, vårdplan inm BUP, genmförandeplan inm scialtjänsten, tidigare SIP eller andra saker sm gjrts för att möta barnet/den unges behv ch sm kan vara bra att känna till. Berätta m det sm är viktigt för just detta möte. Sklscial kartläggning vid Trpasklan Vårdplan vid BUP. Pågående utredning vid IFO. Nuläge, behv ch resurser: Hur är det just nu? Vad är svårt? Vad fungerar bra?? Vera går i årskurs 8 vid Trpasklan. Hn har måluppfyllelse i 11 av de 16 sklämnena. Vera har sedan årskurs 7 en hög frånvar. Vera medicinerar sedan 3 månader tillbaka mt depressin. Både Vera ch föräldrarna tycker sig märka en viss psitiv förändring. Hn har sedan ett år tillbaka prblem med att äta samt att hn tvättar sina händer tvångsmässigt. Behv finns att samrdna insatserna i sklan, BUP ch scialtjänst, för att tillsammans med föräldrarna hjälpa Vera att få en fungerande livssituatin. Barnet/ungdmens synpunkter: Vad tycker barnet/ungdmen m hur det är just nu? Vilka önskemål finns? Vem tillvaratar barnet/ungdmens synpunkter m denne inte medverkar? Samtal med sklkuratr ägde rum , sm dkumenterades ch gdkändes av Vera. Sklan är sammankallande till dagens möte ch därför förvaras riginalet av Barnsamtalet i elevakten. Vera tycker det är bra att hennes föräldrar ch de inbjudna verksamheterna vill hjälpa henne att få sitt liv att fungera. Vera vill känna att hn lyckas i sitt sklarbete, men känner att hn själv inte har kraft att förändra sin sklsituatin. Hn tycker att hn idag inte själv kan påverka sitt mående. Vera vill ha hjälp. Förälder/vårdnadshavares synpunkter: Vad tycker förälder/vårdnadshavare m hur det är just nu? Vilka önskemål finns? Båda föräldrarna önskar hjälp ch stöd från berörda verksamheter. Utöver pågående insatser önskar mdern praktisk hjälp med att få Vera till sklan. Idag väcker mdern Vera innan hn åker till arbetet. Det innebär att hn inte vet ifall Vera går upp ur sängen eller m hn ligger kvar. Oftast ringer mdern Vera en halvtimme senare, men det är inte alltid sm Vera svarar eller säger sanningen. Båda föräldrarna önskar att Vera får mer stöd i sklan, för att få högre måluppfyllelse ch högre närvar. De önskar ckså frtsatt hjälp från BUP gällande hennes depressin ch tvångsbeteende.

13 10 Barnet/den unges behvsmråden Mål: Hur vill barnet/ungdmen ch förälder/ vårdnadshavare att det ska vara? På krt sikt? På lång sikt? Vera skall stiga upp kl 6.30 måndag till fredag, för att hinna ch kmma till sklan. Ökad sklnärvar ch måluppfyllelse Den psykiska hälsan skall förbättras ch Vera skall bli av med sitt tvångsbeteende Insatser/åtgärder: Vad ska vi göra ch när? Ansvarig: Vem/vilka ska göra det? Uppföljning: När ch hur följer vi upp målet ch det vi bestämt? Mdern väcker Vera måndag nsdag samt är hemma ch hjälper henne att kmma i tid till sklan. Fadern väcker Vera trsdag ch fredag samt hjälper henne kmma i tid till sklan. Föräldrarna för dagbk m hur det går. a) Planering av sklämnena b) 5 skltimmars enskild undervisning i matematik c) Speciallärare i klassen under svenska ch engelska d) Uppföljning ch samtal m sklsituatinen e) Belöningssystem enligt Veras önskemål a)psyklgbehandling 2ggr/vecka mt depressin ch tvångsbeteende b)medicinering mt depressin. c)föräldrarna dkumenter i dagbk m Veras mående. d)elevassistent Lars följer Vera från ch till sklan ch BUP. e)faster träffar Vera en vardagskväll i veckan. Föräldrarna a) Specialpedagg Ida Hurtig b) Speciallärare Carl Larssn c) Speciallärare Carl Larssn d) Sklkuratr Lisa Karlssn e) Föräldrarna a) Psyklg Karin Svenssn vid BUP b) Läkare Ulf Kvarnström vid BUP c) Föräldrarna d) Elevassistent Lars Larssn e) Faster Ellinr Scialsekreterare Mats Olfssn utreder Veras behv ch resurser. När Vera själv kmmer till sklan, efter att mdern väckt henne ch åkt till arbetet. a) När en planering finns ch följs. b) Vid måluppfyllelse. c) Vid måluppfyllelse. d) När Vera inte längre känner behv av samtal. e) När Vera inte har giltig sklfrånvar När depressinen är hanterbar eller brta. När tvångsbeteendet är brta. Förutm detta pratade vi m: Är det någt annat vi pratat m under mötet sm kan vara bra att skriva ner? Vera byter sklämnet spanska till svensk/engelska 3 maj. Mdern är ensam vårdnadshavare.

14 11 Tid för uppföljning Huvudansvarig för SIP Datum ch tid Plats Namn Verksamhet Klckan Trpasklan Åsa Anderssn Rektr Trpasklan Inbjudna/kallade Kntaktuppgifter Alla deltagare sm deltagit vid dagens möte samt elevassistent Lars Larssn. Jag/vi gdkänner SIP muntligen eller med underskrift Datum Namnteckning förälder/vårdnadshavare Gdkänd via telefn Datum Namnteckning barnet/den unge Gdkänd via telefn Majah Anderssn Vera Anderssn Datum Namnteckning förälder/vårdnadshavare Gdkänd via telefn Datum Namnteckning dkumenterande SIP Gdkänd via telefn Sven Petterssn Lisa Karlssn Planen skall förvaras sm en sekretesshandling.

Handbok Samordnad Individuell Plan 2016

Handbok Samordnad Individuell Plan 2016 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2016 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande ska få infrmatin

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare

Information för socialtjänst och hälso- och sjukvård gällande anmälan och ansökan om god man och förvaltare Infrmatin för scialtjänst ch häls- ch sjukvård gällande anmälan ch ansökan m gd man ch förvaltare Anmälan från scialnämnd eller sjukvården Om persnal vid scialförvaltningen eller inm sjukvården får kännedm

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan

Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan Samordnad individuell plan (SIP) - ett verktyg i samverkan Bakgrund Samordnad individuell plan är lag sedan 2010 Många olika verksamheter ställer höga krav på samverkan En SIP kan öka tydligheten för familjen

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för arbete med kommunalt aktivitetsansvar ...

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutin för arbete med kommunalt aktivitetsansvar ... mdell plan plicy prgram regel rutin rutin för arbete med kmmunalt aktivitetsansvar riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- ch utbildningsnämnden Beslutandedatum: 2017-06-13

Läs mer

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan enligt lag sedan 2010 Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att för personer som behöver

Läs mer

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala

Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Rutin för upprättande av samordnad individuell plan, SIP, för barn och ungdom som har kontakt med socialtjänsten i Motala Socialförvaltning, Motala kommun Beslutsinstans: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand.

Social dokumentation. Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. Scial dkumentatin Föreläsning med Katarina Lindblad, jur.kand. S Scial dkumentatin Med scial dkumentatin avses dkumentatin sm mfattas av bestämmelserna i scialtjänstlagen, lagen m stöd ch service till

Läs mer

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se

Maria Nyström Agback. maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Maria Nyström Agback maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Samordnad individuell plan enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen Vilka personer kan få en samordnad individuell plan upprättad

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Samrdnad individuell plan Vägledningsdkument Regin Västmanland tillsammans med kmmunerna i Västmanlands län 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vem kan skapa en Samrdnad individuell plan i IT-stödet

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Samverkansrutin för landsting och kommun

Samverkansrutin för landsting och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2015-09-03 Samverkansrutin för landsting och kommun Samordnad Individuell Plan (SIP) Inledning Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7 Socialtjänstlagen och i 3 f Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mt diskriminering ch kränkande behandling Gustavslundsklan, 2015-2016 Innehållsförteckning Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen... 2 Vår visin... 2 Delaktighet... 2 Utvärdering av planen för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015

Likabehandlingsplan. mot diskriminering och kränkande behandling samt. Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt Årlig plan åk 4-9 läsåret 2014/2015 Bergums skla Likabehandlingsplan mt diskriminering ch kränkande behandling samt årlig plan för läsåret

Läs mer

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan för Hardemo förskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Trygghetsplan för Hardem försklan Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: Hardem förskla är en plats där alla respekterar varandra. Där barn ch vuxna kan öppet framföra

Läs mer

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år

Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år Dnr 2019/90-612 Handlingsplan för kmmunens aktivitetsansvar för ungdmar 16-20 år Västerviks kmmun Barn- ch utbildningsförvaltningen 2019 Innehåll Försättsblad 1 Innehåll 2 Inledning 3 Förebyggande arbetet

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2017-08-15 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer

Mobil närvård Västra Götaland Lathund. Delrapport 2 kortfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat och rekommendationer Mbil närvård Västra Götaland 2017-10-11 Lathund Delrapprt 2 krtfattad sammanfattning av följeutvärderingens resultat ch rekmmendatiner 2 Inledning Detta dkument syftar till att på ett enkelt ch lättläst

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Författare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig för rehabilitering Scialförvaltningen

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning

KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas storlek och sammansättning ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM BILAGA 3 SID 1 (5) 2011-09-20 Pm KONSEKVENSUTREDNING - inför förändring av barngruppernas strlek ch sammansättning RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV FÖRÄNDRING

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan Individuell plan Samverkansdokument mellan landstinget och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst Skapad

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet reviderad 090915 Kris- ch katastrfplan för Ängab enhet Ängab enhets krisgrupp RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR Vid behv: ring SOS Alarm 112 Vi utflykter mm: huvudansvarig persnal tar med sig mbiltelefn

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019

Nya tillstånd och tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Nya tillstånd ch tydligare krav i IVO:s tillsyn från 2 januari 2019 Vem har beslutat m att införa nya regler? Svar: Det har riksdagen gjrt. I juni 2018 antgs prpsitinen Ökade tillståndskrav ch särskilda

Läs mer

SAMORDNAT ARBETE I FAMILJER MED ALKOHOL-/DROGPROBLEM. Anneli Ben Or ärendehandledare FAM Karin Swensån Retzman, verksamhetsutvecklare VUX

SAMORDNAT ARBETE I FAMILJER MED ALKOHOL-/DROGPROBLEM. Anneli Ben Or ärendehandledare FAM Karin Swensån Retzman, verksamhetsutvecklare VUX SAMORDNAT ARBETE I FAMILJER MED ALKOHOL-/DROGPROBLEM Anneli Ben Or ärendehandledare FAM Karin Swensån Retzman, verksamhetsutvecklare VUX Vi kmmer att berätta m http://anhriga.se/nkaplay/barn-sm-anhrig/filmer-m-psykisk-halsa-ifamiljer/jhans-mamma-missbrukar-alkhl/

Läs mer

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan Samordnad individuell plan Samverkan i Sollentuna. Landstinget och kommunen. Schema 13.00 Information om SIP Kaffe forts. info SIP Workshop Återsamling 16.30 Avslut Bakgrund, sammanhang Lag om överenskommelse

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling enhet 3 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling enhet 3 Oktber 2017 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Gymnasieskla Ansvariga för planen: Cindia Escalante Mattssn, rektr sklenhet 3. Visin:

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-04-29 UTGÅVA: 1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENTNAMN Samordnad individuell plan (SIP) ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP Riktlinje

Läs mer

Barn och ungas delaktighet i samhällsvård

Barn och ungas delaktighet i samhällsvård Barn ch ungas delaktighet i samhällsvård Syfte: Öka delaktighet för placerade barn ch ungdmar Mål: Utarbetat en mall för DUS samtal (delaktighetsch utvecklingsstödjande samtal) Hur kan dessa samtal systematiseras

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Trygghetsplan för Trädgårdens förskola

Trygghetsplan för Trädgårdens förskola Trygghetsplan för Trädgårdens förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: På vår förskla skall alla känna sig välkmna ch delaktiga. De ska känna trygghet ch inflytande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Enhet 3

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Enhet 3 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling - Enhet 3 Oktber 2016 Grunduppgifter Verksamhetsfrmer sm mfattas av planen Gymnasieskla Ansvariga för planen: Cindia Escalante Mattssn, rektr sklenhet 3.

Läs mer

2015-04-15. Smittspårning teori och praktik. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektion

2015-04-15. Smittspårning teori och praktik. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektion VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförd infektin Vernica Gustafssn Mna Karlssn 1 Smittspårning teri ch praktik 2 Finns att beställa på scialstyrelsen.se, där finns den ckså sm PDF-fil

Läs mer

Vägledning till personal. Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år

Vägledning till personal. Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år Vägledning till personal Samordnad individuell plan för vuxna inklusive personer över 65 år Innehåll Inledning... 3 Vad är SIP?... 3 Vem kan få SIP?... 3 Varför SIP?... 4 När behövs SIP?... 4 Samtycke...

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Förskolan Solstrålen Enköpings kommun Kvalitetsredvisning läsåret 2008-2009 Kvalitetsredvisning för Försklan Slstrålen Enköpings kmmun 1 Detta är kvalitetsredvisning enligt Förrdning m kvalitetsredvisning inm sklväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredvisning

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

METOD IPP METOD AICKO UTBILDNING FÖR PERSONAL/BRUKARE METOD IPP - INFLYTANDE PÅ PLATS HUR TILLKOM METODEN IPP? HUR SER METODEN UT? PÅ PLATS!

METOD IPP METOD AICKO UTBILDNING FÖR PERSONAL/BRUKARE METOD IPP - INFLYTANDE PÅ PLATS HUR TILLKOM METODEN IPP? HUR SER METODEN UT? PÅ PLATS! 18-06- 04 METOD IPP METOD AICKO METOD IPP - INFLYTANDE PÅ PLATS Hur? Var? Varför? Resultat? När ska det inte användas? UTBILDNING FÖR PERSONAL/BRUKARE HUR TILLKOM METODEN IPP? HUR SER METODEN UT? Elsa

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola

Digital strategi för Ödeshögs kommunala skola Digital strategi för Ödeshögs kmmunala skla 2017-2019 Inledning Någnting har hänt då det gäller svensk skla ch IT. Från att tidigare ha diskuterat frågr m datrer ch appar talar nu plitiker, debattörer

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Trygghetsplan för Duvans förskola

Trygghetsplan för Duvans förskola Trygghetsplan för Duvans förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: På Duvans förskla ska alla känna sig trygga, sedda ch bli bemötta med respekt. Alla ska ha samma

Läs mer

Definition av samordnad individuell plan (SIP) Syfte. Exempel på tillfällen då SIP ska användas. Mål för insatserna

Definition av samordnad individuell plan (SIP) Syfte. Exempel på tillfällen då SIP ska användas. Mål för insatserna 2(10) Innehåll Innehåll... 2 Definition av samordnad individuell plan (SIP)... 3 Syfte... 3 Exempel på tillfällen då SIP ska användas... 3 Mål för insatserna... 3 Målgrupper... 4 Relation till andra förekommande

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011

POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 POLICY FÖR BARNKONVENTIONEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2007-2011 Kungsbacka kmmuns plicy Alla beslut ch allt arbete i Kungsbacka kmmun sm rör barn ch ungdmar ska utgå från ch göras i enlighet med FN:s knventin

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16 Träff för vikarier inm skl- ch kulturkntret 4/10-16 Dagrdning Gästföreläsare Utvecklingspedagg Helena Åhman & Theres Nrmark Organisatin Central bemanning Blankett (timanställd vikaries synpunkter på arbetsplats)

Läs mer

Trygghetsplan för Lillhedens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan för Lillhedens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Trygghetsplan för Lillhedens förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Förvaltning för livslångt lärande 2(8) 1. Vår visin: På vår förskla ska alla barn känna sig trygga ch

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) Samordnad individuell plan (SIP) Dem vi är till för - Hur kan vi göra den enskildes röst mer tydlig? - Hur kan vi underlätta för den enskilde och dennes anhöriga? - Hur kan vi bidra till att öka den enskildes

Läs mer

Samordnad individuell plan SIP SIP

Samordnad individuell plan SIP SIP Samordnad individuell plan SIP SIP Innehåll 1. Vad och varför Vad är vad? SIP-arbete Varför är det viktigt att använda SIP 3. Start och förberedelser Bedöma behov och starta ett SIP-arbete Samtycke Familjens/anhörigas

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (11) Rev 2016-03-18 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i försklan ska

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN

SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN SKOLPLAN FÖR KNIVSTA KOMMUN 2008-2011 Fastställd av kmmunfullmäktige 2008-04-24, 40 1 Sklplan för Knivsta kmmun Visin I Knivsta kmmuns försklr ch sklr skall kvaliteten vara så hög att de är attraktiva

Läs mer

Samarbetsra d 20150226

Samarbetsra d 20150226 Samarbetsra d 20150226 Närvarande Föräldrarepresentanter: Frank Schyberg, Lena Nilssn, Therese Berge, Gunnar Bman, Jörgen Petterssn, Oscar Frsberg, Sfie Matssn, Theres Leidenfrs Frnt, Persnalrepresentanter:

Läs mer

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi

Samråd om översynen av EU:s handikappstrategi Samråd m översynen av EU:s handikappstrategi 2010 2020 Omkring 80 miljner människr i EU har en funktinsnedsättning. De stöter fta på hinder sm gör att de inte kan leva sm andra. EU vill få brt hindren

Läs mer

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne

SIP - Samordnad individuell plan. Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne SIP - Samordnad individuell plan Annika Nilsson-Wendel Verksamhetsutvecklare BUP Skåne Agenda Vad är det som gäller Syftet med SIP Hur gör man en SIP Film från SKL Styrande dokument Ramavtal Lokal överenskommelse

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Minnesanteckningar för möte med SUF-gruppen

Minnesanteckningar för möte med SUF-gruppen HEBY100 v 1.0 2005-11-28, C:\Users\stl043\AppData\Lcal\Micrsft\Windws\Temprary Internet Files\Cntent.Outlk\KDWEW9PG\Minnesanteckningar SUF 20170117.dcx 1 (2) 17 januari 2017 Diarienr/Dplankd Eva-Linnéa

Läs mer

Upplägg Varför föräldrastöd? Vad är föräldrastöd? Nationella föräldrastödsstrategin. Frågan om evidens. Föräldrastödsarbetet i Sverige

Upplägg Varför föräldrastöd? Vad är föräldrastöd? Nationella föräldrastödsstrategin. Frågan om evidens. Föräldrastödsarbetet i Sverige Upplägg Varför föräldrastöd? Vad är föräldrastöd? Natinella föräldrastödsstrategin Frågan m evidens Föräldrastödsarbetet i Sverige Gda exempel från prjekt sm fått stimulansmedel Krt m kmmande satsningar

Läs mer

Samordnad Individuell Plan SIP

Samordnad Individuell Plan SIP Version 2016-05-26 Samordnad Individuell Plan SIP för barn och ungdomar För (Namn på barn/ungdom) När ett barn eller en ungdom har behov av insatser både från socialtjänst och från hälso- och sjukvård,

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Bäckseda skola läsåret 2015/2016 1 (7) Likabehandlingsplan/plan mt kränkande behandling Bäckseda skla läsåret 2015/2016 Dkumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Bäckseda sklas persnal Gäller för: Bäckseda skla Giltig fr..m.: 2015-08-18

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Trygghetsplan för Hästens förskola

Trygghetsplan för Hästens förskola Trygghetsplan för Hästens förskla Likabehandlingsplan ch plan mt kränkande behandling 2018-2019 Vår visin: På vår förskla känner alla, barn ch vuxna; sig sedda, trygga ch respekterade för den man är. Vad

Läs mer