reviderad Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet"

Transkript

1 reviderad Kris- ch katastrfplan för Ängab enhet Ängab enhets krisgrupp

2 RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR Vid behv: ring SOS Alarm 112 Vi utflykter mm: huvudansvarig persnal tar med sig mbiltelefn Alla klasser/grupper sm lämnar sklan/försklan lämnar meddelande på expeditinen/kntret eller skriver meddelande på vita tavlan vid persnalrummet där plats ch tid anges. Barn sm är frånvarande antecknas på tavlan i klassrummet ch på försklr/fritids finns anteckningar vid deras skrivbrd. Listr med föräldrars telefnnummer ska tas med vid utflykter ÖVRIGT Barnens hemtelefnnummer ch föräldrars arbetsplatstelefnnummer/mbilnummer samlas in vid läsårsstarten. Original sätts in i krispärmen i persnalrummet Namn ch telefnnummer till all persnal ska finnas i krispärmen I krispärmen i persnalrummet ska finnas: handlingsplaner, resurspersner, litteraturlista I krislådan i vilrummet innanför persnalrummet på sklan ska finnas: vas, ljus, ljusstake ch vit duk. Dikter ch cd-skiva med stilla musik finns i tidsskriftssamlare i vilrummet. Försklrna har sina egna krislådr på sina kntr/persnalrum. 2

3 HANDLINGSPLAN FÖR VID STÖRRE OLYCKA MED BARN/ELEVER/ OLYCKSDAGEN LARMA SKOLLEDNING KRISGRUPPEN SAMLAS SKADADE OMHÄNDERTAS ÅTERGÅNG SAMLING FÖR INFORMATION KONTAKTA FÖRÄLDRAR Vid lycka utanför sklan/försklan under skltid larmas sklledningen. Om rektr/expeditin inte är anträffbar kntakta Barn ch Ungdmskntret tel Rektr sammankallar enhetens krisgrupp. Inblandade i lyckan tas mhand av sjukvårdspersnal på akutmttagningen ch anvisade uppsamlingsställen. Även anhöriga tas mhand. Sklans/försklans medverkan leds av sklledning ch krisgrupp. Verksamhet sm pågått utanför sklan avbryts ch alla återkallas till sklan/försklan. Barn ch persnal samlas ch får infrmatin m vad sm inträffat. Kntakta de föräldrar vilkas barn inte är inblandade i lyckan. Krisgruppen hjälper till med det. Föräldrar ska uppmanas att hämta sina barn. Inget barn ska lämna sklan/försklan ensam. DAGEN EFTER OCH FÖLJANDE DAGAR FLAGGNING, LJUS, Sklledning ch krisgrupp sköter flaggning, placering av ljus ch ev blmmr. FOTOGRAFI TA EMOT INBLANDADE Barn/persnal sm varit med m lyckan ch sm tagits emt av sjukvården tas emt med mtanke. Det är viktig att alla får förmedla sina känslr till sin klass/grupp. Km ihåg att kris- ch srgearbete är en lång prcess ch att barnets reaktiner kan visa sig långt efteråt ch ta sig många lika uttryck. ANVÄNDS STÖD- OCH RESURSPERSONER SÖK EGET STÖD ÅTERSAMLAS FORTSATT STÖD Ta hjälp av stödpersner i klassen/gruppen. Helst vuxna sm barnen känner. Se till att själv få stöd ch avlastning. Använd krisgruppen ch resurspersnerna för handledning ch hjälp med svåra uppgifter. Sklledning/krisgrupp samlar all persnal innan någn går hem för dagen. Genmgång av hur arbetet gått ch tid för stöd ch gemenskap i det svåra sm inträffat. Stöd ges till dem sm behöver, t ex arbetskamrater. HANDLINGSPLAN OM BARN AVLIDER MEDDELA REKTOR KRISGRUPPEN KALLAS IN FÖR STÖD SAMLA ALL INFORMERA ELEVERNS LJUS, FLAGGNING KONTAKT MED ANHÖRIGA MINNESSTUND FORTSATT STÖD Den sm får meddelande m att ett barn avlidit kntaktar medelbart rektr. Kntrllera sanningshalten i andrahandsuppgifter. Stöd ges till persnal att m möjligt kntakta elevens föräldrar. Vid lycksfall kan även räddningskår eller plis ge infrmatin m vad sm inträffat. Bedömning av extra persnalbehv eller resurspersner görs för drabbad grupp/klass. Vi plötsligt inträffat dödsfall kallas all berörd persnal ch övriga arbetsplatser inm enheten för infrmatin så frt sm möjligt. Alla barn infrmeras av persnal eller någn sm barnen känner väl. Infrmatinen sker så frt sm möjligt. Tänk på dem sm börjar senare på dagen eller är frånvarande. I direkt berörda grupper/klasser är det viktigt att eleverna får tid att prata m det sm hänt ch ge uttryck för sina känslr. Det är nödvändigt med flera vuxna sm barnen känner. Tänd ljus på barnets bänk eller annan lämplig plats. Flaggning sker efter att alla infrmerats. Persnal ch någn ur lednings- eller krisgruppen tar kntakt med barnets föräldrar för kndleanser ch för att berätta vad försklan/sklan gör. Lämplig minnesstund arrangeras efter samråd med föräldrar. Deltagande vid begravning av persnal ch kamrater sker efter samråd med anhöriga. Att förlra en kamrat är för ett barn en lång ch svår prcess sm väcker många frågr 3

4 ch tar sig många lika uttryck. Samarbeta med barnets föräldrar ch använd resurspersner sm stöd ch medverkan med svåra uppgifter. MEDDELA REKTOR KRISGRUPP KALLAS IN SAMLA NÄRMAST BERÖRDA VUXNA SÄTT IN EXTRA SAMLA ALLA PÅ ARBETSPLATSEN INFORMERA BARNEN/ELEVERNA LJUS, FLAGGNING KONDOLEANSER MINNESSTUND HANDLINGSPLAN OM EN ARBETSKAMRAT AVLIDER Den sm fått vetskap m att en arbetskamrat avlidit kntaktar rektr. Kntrllera sanningshalten vid andrahandsuppgifter. Kntakta även elevhälsan vid behv. Rektr kallar vid behv krisgrupp ch planerar lika arbetsuppgifter (gäller även under lv) All närmast berörd persnal samlas så frt sm möjligt tillsammans med sklledning ch någn från krisgruppen för att få ta del av vad sm hänt. Verksamhetens frtsatta genmförande planeras. Vi klasslärares frånfälle bör någn annan sm barnen känner ta sig an klassen. Bedömning av extra persnalbehv, resurspersner eller särskilda praktiska åtgärder sm kan underlätta görs av sklledning ch krisgrupp. Så frt sm möjligt samlas all persnal för att få infrmatin m vad sm hänt ch vad sm kmmer att hända under dagen. Kallelse m möjligt per telefn. Km ihåg att kntakta persnal sm inte finns på plats. Så frt sm möjligt infrmeras alla barn. Tänk på dem sm börjar senare på dagen eller är frånvarande så att även de får riktig infrmatin. I direkt berörda grupper/klasser är det viktigt att barnen får tid att prats vid m det sm hänt ch få ge uttryck för sina känslr. Ljus ch blmmr placeras i persnalrum ch klassrum/arbetsrum. Flaggning sker efter att infrmatinen nått ut. (Ängabsklans låda finns i vilrummet vid persnalrummet) Rektr tar kntakt med anhöriga å arbetsgivarens vägnar. Minnesstund hålls av rektr eller annan lämplig persn vid lämplig tidpunkt. Deltagande vid begravning sker efter samråd med anhöriga. Ev annnsering ch/eller minnesrd. KONTAKT MED FAMILJEN TALA MED BARNET TALA MED KAMRATERNA INFORMERA ÖVRIGA BERÖRDA FORTSATT STÖD HANDLINGSPLAN OM FÖRÄLDER ELLER SYSKON TILL BARN AVLIDER Klasslärare/mtsvarande tar kntakt med barnets familj ch samråder m hur klassen/gruppen ska infrmeras m det sm drabbat barnet. Klasslärare/mtsvarande pratar med det drabbade barnet. För barnet är det viktigt att få bekräftelse från de vuxna ch kamraterna i sklan/försklan vi vet ch vi finns här m du behöver ss. Tala m för kamraterna att de inte ska vara rädda för att prata m det sm hänt. Ibland kan en kram eller ett hur har du det? räcka Klasslärare/mtsvarande infrmerar övrig berörd persnal m vad sm drabbat barnet. Ta kntakt med familjen efter en tid. Ge barnet ytterligare stöd. Km ihåg att srgearbete är en lång prcess ch att barnets reaktiner kan visa sig långt efteråt ch ta sig många lika uttryck. Elevhälsan finns tillhands för persnalen. KONTAKTA SKOLSKÖTERKSAN SAMLA KLASSEN SAMLA ALL BERÖRD HANDLINGSPLAN OM ETT BARN DRABBAS AV ALLVARLIG SJUKDOM Klasslärare/förälder kntaktar sklsköterska ch rektr. Försklepersnal kntaktar rektr. Sklsköterskan infrmerar barnets klasskamrater ch deras föräldrar i samråd med det berörda barnets föräldrar, ev tillsammans med barnets föräldrar. All persnal infrmeras. 4

5 ARBETSBESKRIVNING FÖR SKOLLEDNING OCH KRISGRUPP VID STÖRRE OLYCKA/KATASTROF MED BARN/, SVÅRT SKADADE/DÖDSFALL LARMA KALLA KRISGRUPPEN KONTROLLERA INRÄTTA KRISCENTRAL BEMANNA TELEFONER KONTAKTA AKUTEN/POSUM ÅTERKALLA KALLA RESURSPERSONER UTFÄRDA KRISKOMMUNIKE SAMLA FÖR INFORMATION KONTAKTA FÖRÄLDRAR Larma medelbart rektr, biträdande förvaltningschef ch krisgrupp Sklledningen kallar krisgruppen Om källan är tveksam kntrllera uppgiften ch sök infrmatin m lyckans mfattning Inrätta kriscentral i persnalrummet där telefner, infrmatinstavla ch krispärm finns. Rektr bemannar inkmmande telefnlinje med administratör eller några ur krisgruppen. Begär ev att en telefn spärras så att den kan användas för utgående samtal. Inblandade, skadade ch chckade tas mhand av sjukvården på akutmttagningen ch anvisade uppsamlingsplatser. Även anhöriga tas mhand. Sjukvårdens ch POSUM-gruppen blir inkpplade vid större lyckr. Upprätta kntakt med sjukvården/posum för hjälp med uppgifter m barn, anhöriga samt för frtlöpande infrmatin m räddningsarbetet. För barnen kända persner kan ckså behöva hjälpa till på uppsamlingsplatser. Rektr återkallar barn/persnal sm har aktiviteter utanför försklan/sklan Externa resurspersner kallas in efter bedömning. Frmulera kriskmmuniké, anslå den på tavlan i persnalrummet ch kmplettera allt eftersm ny infrmatin kmmer. Kpiera kmmunikén ch dela ut den till persnalen vid samlingsmötet. Berörd persnal ch barn samlas för infrmatin m vad sm hänt. Barnen tas därefter mhand av persnal i klassrummet eller mtsvarande. Kntakta de föräldrar vars barn inte är inblandade i lyckan. Krisgruppen hjälper lärare ch persnal med det. Föräldrar ska uppmanas att hämta sina barn i sklan/försklan. Inget barn ska skickas hem ensam. BEREDSKAP FÖR Ordna rum för tillskyndande föräldrar. Bemanna med någn ur krisgruppen ch förbered DRABBADE FAMILJER för mhändertagande ch ev ltsning till akuten eller uppsamlingsplatser. MASSMEDIA Massmedia hänvisas till den grå paviljngen vid parkeringen (Ängslyckan 2). Rektr eller annan persn utsedd av rektr möter jurnalister. OBS! Se till att pressen inte går runt bland barnen. Uppdatera på Kmmunens hemsida ch Skltrget. MAT OCH DRYCK ÅTERSAMLA JOUR/BEREDSKAP Dagen kan bli lång för barn ch persnal. Ordna med dryck ch tilltugg. Ledning ch krisgrupp behöver ckså någt att äta ch dricka. Återsamla m möjligt alla innan de går hem för genmgång av dagen, för stöd ch gemenskap ch för infrmatin m hur arbetet ska läggas upp följande dag. Dkumentera vad sm hänt. Jur eller beredskap för resten av dagen ch kvällen fördelas. Lkal för kvällens samling. Glöm inte av avlösning av persnal sm ev finns hs lycksdrabbade på andra uppsamlingsställen. AVSLUTA Samla ledning ch krisgrupp innan var ch en går hem. Det är viktigt med avslut för genmgång av fakta ch känslr kring det sm hänt. RING/FAXA Vid arbetslycka sm leder till dödsfall eller allvarlig skada ska Arbetsmiljöinspektinen i ARBETSMILJÖINSP. Brås meddelas utan dröjsmål. DAGEN EFTER OLYCKSDAGEN OCH FÖLJANDE DAGAR SAMLAS FÖR Sklledning ch krisgrupp samlas för genmgång ch infrmatin m tillståndet för de GENOMGÅNG drabbade ch annat sm rör lyckan. FÖRDELA STÖD Bedöm behvet av resurspersner ch stödpersner i verksamheten ch fördela. TA EMOT Barn/persnal sm varit med m lyckan ch sm mhändertagits av sjukvården tas OLYCKSINBLANDADE emt med mtanke. FLAGGNING Vaktmästaren flaggar. Ljus, ev blmmr ch ftgrafi placeras i persnalrum/arbetsrum/klassrum/avdelning för att hedra mkmna. KONDOLEANSER Rektr eller annan persn tar kntakt med anhöriga till drabbade familjer. MINNESSTUND Minnesstund för mkmna hålls av rektr eller annan persn vid lämplig tidpunkt. Deltagande vid begravning sker i samråd med den avlidnes anhöriga. Ev annnsering ch/eller minnesruna i tidning. 5

6 HANDLINGSPLAN OM BARN FÖRSVINNER Förskla, fritidshem ch skla Slå samman avdelningar/klasser för att friställa persnal Ring för att undersöka m barnet gått hem När närmrådet är avsökt, gå mt barnets hem för att söka längs vägen Om barnet inte har återfunnits inm 30 min underrätta rektr i enheten.( Rektr underrättas alltid m tillbudet i efterhand även m barnet hittats snabbt.) Om barnet inte återfunnits inm 30 min kntakta föräldrar ch plis. (Föräldrar underättas alltid även m barnet hittats snabbt.) Hänvisa massmedia till rektr Kris- ch katastrfplanen gäller HANDLINGSPLAN OM BARN KONTAKTATS AV OKÄND PERSON Förskla, fritidshem ch skla Om du upptäcker att en känd persn försökt lcka med sig barn, samla barnen inmhus ch kntrllera närvarn Plisanmälan görs till SOS 112 Rektr infrmeras Bestäm m extra persnal ska tillkallas Någn tar hand m det berörda barnet/barnen. Infrmera barnets föräldrar snarast. Alla barn stannar inmhus Infrmera föräldrar, sm hämtar sina barn Infrmera de föräldrar vars barn är kvar i verksamheten ch skulle ha gått hem själva Inga barn skickas hem ensamma Infrmera alla föräldrar på hemsidan Hänvisa massmedia till rektr Kris- ch katastrfplanen gäller Externa resurspersner vid kris- ch katastrfsituatiner Utvecklingsenheten/Elevhälsan: Irene Lidén Scialförvaltningen Bråshälsan (företagshälsvården) Kmmunens växel Förvaltningschef Bitr. förvaltningschef Psm-gruppen: Helen Wikman - Ericsn Litteraturtips Böcker finns i tidskriftssamlare i vilrummet innanför persnalrummet på Ängabsklan. När det krisar i sklan av Karin Nrdblm ch Ulla En handledning för krisgruppen i det akuta läget. Rahmg Beredskapsplan för sklan av Atle Dyregrv Mer utförlig än bken van, bör läsas innan någt händer Att möta små barns srg av Nils Anderssn För försklan, berättar vad persnalen kan göra. Adjö herr Muffin av Ulf Nilssn Att ta avsked av Atle Dyregrv Om vikten av ritualer Rbbans bk Dagbk skriven av 9-årig pjke vars pappa dg Hej då farmr av Annu Liikkanen ch Lars Anderssn Lättläst bk för de minsta Ett litet barn dör av Ingela Bendt Hjälp för persnal Bröderna Lejnhjärta av Astrid Lindgren En bk m vad sm kan tänkas hända efter döden Barn sm sörjer av Claudia Jewett Jarratt Om hur vuxna kan hjälpa barn När klassen berörs av dödsfall Litet häfte för lärare Dödenbken av Pernilla Stafelt För försklan ch år 1-3 Överlevnadshandbk av Ltta Frstrp ch Peter Om hur ungdmar hanterar kriser Kllarik 6

7 7

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Reviderad 2010-10-04

Reviderad 2010-10-04 Handlingsplan i kris och katastrof för Rosenfeldtsskolan HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer

Handlingsplan för kris- och katastrofsituationer Ankarsviks skla Handlingsplan för kris- ch katastrfsituatiner 2010-12-08 Vad är en kris? Ett psykiskt tillstånd man kan sägas befinna sig i då man råkat in i en sådan livssituatin att ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Kris och katastrofplan

Kris och katastrofplan Kris och katastrofplan för Förskolan Bränningevägen 2012 Innehåll HANDLINGSBEREDSKAP Rutiner för ökad beredskap vid olyckor Krisgrupp Krisgruppens arbetsgång Förebyggande rutiner vid utevistelse Handlingsplaner

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår Landvetter Scutkår Scuterna Säkerhets PM Landvetter Scutkår Innehåll Inledning:... 2 Referensdkument:...2 Förkrtningar:... 2 Giltighet:... 2 Uppdatering av det här dkumentet:...2 Kårens säkerhetsarbete...3

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn Posomgrupp Resursskolan Karlskrona kommun - Kunskapsförvaltningen 2015/16 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Kris och katastrofplan

Kris och katastrofplan Kris och katastrofplan för Förskolan Bränningevägen 2015 1 Innehåll Handlingsberedskap 3 Rutiner för ökad beredskap vid olyckor 3 Krisgruppen 4 Krisgruppens arbetsgång 5 Handlingsplan för större olyckor

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar.

Färingtofta skolas Likabehandlingsplan 2010-2011. Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, personal och föräldrar. Färingtfta sklas Likabehandlingsplan 2010-2011 Upprättad: 2010-09-30 Gäller till 2011-09-30 Fastställd av:, Elever, persnal ch föräldrar. Barn berättar inte alltid m kränkningar ch mbbning sm de själva

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Krisplan för Nolby/Långareds område. Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Krisplan för Nolby/Långareds område. Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2013-09-30 Krisplan för Nolby/Långareds område Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

KRIS- OCH KATASTROFPLAN FÖR STRÖMSBERGS FRISKOLA

KRIS- OCH KATASTROFPLAN FÖR STRÖMSBERGS FRISKOLA KRIS- OCH KATASTROFPLAN FÖR STRÖMSBERGS FRISKOLA Upprättad i augusti 2013 Senast uppdaterad: 2013-12-14 1(14) Innehållsförteckning Strömsbergs Friskolas krisgrupp och kontaktpersoner... 4 Krisgrupp...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16

Träff för vikarier inom skol- och kulturkontoret 4/10-16 Träff för vikarier inm skl- ch kulturkntret 4/10-16 Dagrdning Gästföreläsare Utvecklingspedagg Helena Åhman & Theres Nrmark Organisatin Central bemanning Blankett (timanställd vikaries synpunkter på arbetsplats)

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? ! Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skla!1 Reviderad ktber 2016 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefnlistr s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Rävekärrssklan Grundsklan F-6 Fågelbergsgatan 2-4 43133 Mölndal Tel: 031 674350 Rävekärrssklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2013/2014 Utbildningen ska utfrmas i överensstämmelse med

Läs mer

För Laxå Centralskola

För Laxå Centralskola För Laxå Centralskola Reviderad 2010-06-15 Sverker Lindström Lars Johansson Innehållsförteckning Telefonlista. 3 Handlingsplan vid krissituationer... 4 Elev/Barn avlider hastigt eller blir allvarligt skadad.

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen.

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen. Krisplan Åsens skola Läsåret 2016/2017 En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk Mål: Att all personal ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Åsen skolas krisplan. Att krisgruppen vid en

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN. Ett avsnitt under säkerhet i IS Instruktionssamling. MODO Hockey koncernen

KRISHANTERINGSPLAN. Ett avsnitt under säkerhet i IS Instruktionssamling. MODO Hockey koncernen KRISHANTERINGSPLAN Ett avsnitt under säkerhet i IS Instruktinssamling MODO Hckey kncernen Innehåll Avsnitt Bilagr 1. Inledning 2. Definitin 3. Flödesschema 4. Krisledningsgruppens sammansättning 5. Ansvar

Läs mer

Beredskapsplan vid allvarlig olycka/dödsfall

Beredskapsplan vid allvarlig olycka/dödsfall Beredskapsplan vid allvarlig olycka/dödsfall Gullmarsskolans krisgrupp består av: Tel arb Tel bost Rektor Jeanette Janson 613274, 076-14530 19 16473 Rektor Urban Hansson 613275, 070-69635 79 12937 Bitr

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

IT-strategi för Ålidhems skolområde

IT-strategi för Ålidhems skolområde den 18 april 2012 IT-strategi för Ålidhems sklmråde Visin för Ålidhems sklmråde Barnen/eleverna ska kunna rientera sig i ett samhälle präglat av ett strt infrmatinsflöde ch en snabb förändringstakt. Försklan/sklan

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Framtagen av Krisgruppen Fastställd av Claes Lindmark Ulf Nilsson Upprättad den 2003-05-14 Reviderad

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015

Fritidshemmets uppdrag och utmaningar. ALP observatörsutbildning 10 september 2015 Fritidshemmets uppdrag ch utmaningar ALP bservatörsutbildning 10 september 2015 Samtala två ch två- Vad tänker du på när du tänker på fritidshem? Innehållet vi skall ta ss an är Fritidshemmets styrdkument

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Kris och handlingsplan

Kris och handlingsplan Kris och handlingsplan Vid oväntade händelser 2013-06-14 Nacka kommun inal Igelboda förskolas krisplan Kris är något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör det

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Krisplan för Ekbackeskolan

Krisplan för Ekbackeskolan 1 Krisplan för Ekbackeskolan beslutad av krisgruppen 2015-08-26 I vår vardag uppstår oundvikligen olika krissituationer som upprör, exempelvis i skolan. Det kan vara en elevs eller arbetstagares dödsfall,

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mt diskriminering ch kränkande behandling 2015/2016 1 Likabehandlingsplanen presenterar försklans arbete för att främja barns lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering,

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2016-01-20 Krisplan för Nolby/Långareds område Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL

VÄGLEDNING VID DÖDSFALL VÄGLEDNING VID DÖDSFALL 2001-05-22 Rektorsämbetet Universitetskaplan Christina Stendahl 2001-05-17 Vägledning vid en anställds dödsfall När en medarbetare och arbetskamrat dör efter en kortare eller längre

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25

Miljöavdelningen informerar om: Egenkontroll. på förskolor och skolor enligt Miljöbalken 2011-01-25 Miljöavdelningen infrmerar m: Egenkntrll på försklr ch sklr enligt Miljöbalken 2011-01-25 Varför ska en egenkntrll finnas? Eftersm lkaler för sklr, försklr ch fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken

Läs mer

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller

lnf rmation ch rutiner m ansvar ch roller lnf rmatin ch rutiner m ansvar ch rller till gd man ch persnal på benden för asylsökande ensamkmmande barn ch ungdmar anvisade till Uppsala kmmun 2012-04-11 (behandlats av resursgruppen för ensamkmmande)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Nolängen

Arbetsplan för förskolan Nolängen Arbetsplan för försklan Nlängen Läsåret 2015/2016 Alingsås kmmun, Barn- ch ungdmsförvaltningen, Utvecklingsenheten Pstadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefn: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014

Likabehandlingsplan Personalkooperativet Kulingen 2013/2014 Likabehandlingsplan Persnalkperativet Kulingen 2013/2014 Persnalkperativet Kulingens arbete med att mtverka diskriminering ch kränkande behandling Likabehandlingsplan Innehållsförteckning 2 Bakgrund ch

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan

HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015. Vid svåra händelser i skolan HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING VALLBYSKOLAN 2015 Vid svåra händelser i skolan Vid behov av medicinsk första hjälp Vårdcentarlen/annan personal Kontakta SOS alarm 112, polis 021-15 20 00 eller i nödfall

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Riktlinjer för bemötande och stöd vid kriser och dödsfall

Riktlinjer för bemötande och stöd vid kriser och dödsfall UFV-PA 2016/83 Riktlinjer för bemötande och stöd vid kriser och dödsfall Fastställda av personaldirektören 2016-01-13 Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner 3 Vid kriser 3 Vid akut kris 3 Skapa

Läs mer

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR ANSÖKAN TILL PSYKOTERAPEUTPROGRAM VID LIU OBS! Detta är inte en ansökningsblankett. Det är en bilaga, sm bifgas till ansökan sm görs på www.antagning.se För sökande till Psykterapeutprgrammet

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Rödeby skolområde Kris- och katastrofplan Fridlevstad-Tving-Holmsjö 2010-03-15 Innehållsförteckning Krisgruppen i Fridlevstad-Tving-Holmsjö område Namn och viktiga telefonnummer.... 2 Att tänka på vid

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma. Ring 112 3. Anteckna: a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad som har skett d. vem har skadats

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET Läsåret 2009-2010 1 Innehållsförteckning Avsnitt sid Akut kris 3 Olycka där ett eller flera barn är drabbade 3 Elevs förälder eller syskon

Läs mer