Kris och katastrofplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kris och katastrofplan"

Transkript

1 Kris och katastrofplan för Förskolan Bränningevägen

2 Innehåll Handlingsberedskap 3 Rutiner för ökad beredskap vid olyckor 3 Krisgruppen 4 Krisgruppens arbetsgång 5 Handlingsplan för större olyckor med barn och personal 6 När ett barn skadar sig 7 Utevistelsen 8 Utevistelse längre bort från förskolan 9 När en personal skadar sig 10 Handlingsplan om ett barn avlider 11 Handlingsplan om en arbetskamrat avlider 12 Handlingsplan om förälder eller syskon (som ej går på förskolan) till barn avlider 13 Handlingsplan om ett barn drabbas av allvarlig sjukdom 14 Handlingsplan när ett barn försvinner 15 Handlingsplan om barn kontaktas av okänd person 16 Litteraturtips 17 2

3 Handlingsberedskap Erfarenhet säger att när en kris inträffar så har man stora svårigheter att tänka klart och vara i balans. Personalen behöver ofta en yttre struktur för att ta de rätta stegen och att inför barnen agera lugnare. Att ha läst igenom krisberedskapsplanen innebär också att man har börjat förbereda sig mentalt på vad som kan hända och därför är mer strukturerad och i bättre jämvikt när krissituation uppstår. Viktigt är att den vardagliga verksamheten fortgår i så hög grad som möjligt, vardagliga rutiner är en trygghet och hjälp för alla. Rutiner för ökad beredskap vid olyckor Det är förskolechefens ansvar att personalen kontinuerligt utbildas i brand och ABC vartannat år. Förskolechef ansvarar för att Krispärmen är uppdaterad och ställd i pedagog dokumentationsrummet. Kris och katastrofplanen löper från januari till januari. Planen revideras efter att krisgruppen, Tuula Torro, Karin Gustafsson och Elisabeth Brolin har utvärderat planen under hösten. Barnens närvaro och frånvaro dokumenteras av arbetslagen på brandlistor och i Fingra omedelbart när de kommer och går. Under semesterperioderna vid jul och sommar finns det gemensamma brandlistor för de barn som är på förskolan. Vid en krissituation vet arbetslaget exakt hur många barn som finns i gruppen. En krislåda med vas, ljus, ljusstake och vit duk finns i pedagog dokumentationsrummet. Böcker om känslor finns både i verksamheten och i bokhyllan i pedagogiska material förrådet. I förrådet finns även CD skivor med lugn musik. Vid behov av tolk använder vi Stockholms tolkförmedling AB

4 Krisgruppen Förskolechefen sammankallar förskolans krisgrupp för genomgång av situationen. Vid behov inrättas en kriscentral i personalrummet med telefoner, datorer, krispärm och informationstavla. Glasväggen kommer att användas till informationstavla. Om det mobila nätverket slås ut finns det fast telefoni hos tandläkaren. Tandläkarens telefon används endast för att få kontakt med omvärlden. Krisgruppen gör en bedömning av det fortsatta arbetet. All personal skall snarast samlas för information. När ett trauma eller kris händer på kvällen respektive under helgen informeras personalen så fort som informationen når förskolans ledning. Krisgruppen ansvarar för placering av ljus och ev blommor. Om media hör av sig hänvisar personalen till förskolechefen. Personalen gör inga egna uttalanden när de befinner sig i krisläge. Förskolechef: Tuula Torro Pedagog: Karin Gustafsson Präst Elisabeth Brolin Närmaste vårdcentral:

5 Krisgruppens arbetsgång När ett trauma eller kris har inträffat sammankallas krisgruppen för att organisera arbetet efter behovet. Gruppen arbetar efter sin handlingsplan. Denna handlingsplan är endast tillgänglig för krisgruppen. 1. Krisgruppen ger avlastning med fokus på trygghet, värme och omvårdnad. De drabbade personerna ska erbjudas filtar, varmt att dricka och samtalsstöd. Personal och föräldrar erbjuds separata avlastningssamtal. Gruppen ska innehålla som mest 12 personer. Samtalet ska ha en klar struktur och syfte och utgå från om vad som har hänt. Det är mycket viktigt att ingen lämnas ensam i chocken. Ta hänsyn till ensamstående föräldrar. Kontakta deras anhöriga. 2. Fortsatta avlastningssamtal anordnas om de drabbades uttrycker behov av det eller efter att frågan gått ut från krisgruppen. Samtalen blir djupgående och tar upp hur vi ska gå vidare. Det är viktigt i denna fas att förståelse vad som händer med hjärnan och kroppen vid djup chock eller trauma. 3. Kyrkan erbjuder sorgegrupper efter behov och enskilda samtal. 4. Efter en krissituation gör krisgruppen en sammanfattning av händelseförloppen samt en utvärdering. 5. Sammankallande för krisgruppen är förskolechefen Tuula Torro

6 Handlingsplan för större olyckor med barn och personal Arbetslaget ansvarar för att anhörighetslistan är uppdaterad. Förskolans ledning bestämmer tillsammans på vilket sätt och vid vilken tidpunkt informationen skall gå ut till barn och föräldrar. Om något händer under kväll/natt eller helg skall förskolechef eller VD kontaktas. Verksamheten som pågått utanför förskolan avbryts och alla återkallas till förskolan. Förskolans ledning och krisgrupp samlas innan hemgång. Det är viktigt med avslut för genomgång av fakta och känslor kring det som har hänt. Barnen bör vara i sina grupper så snabbt som möjligt. I en krissituation är rutiner en stor trygghet. Pedagogerna eller någon annan som barnen känner sig trygga med pratar igenom vad som har hänt och hjälper barnen bearbeta händelsen. Barn/personal som varit med om olyckan och som tagit emot av sjukvården tas emot på arbetsplatsen med omtanke. Det är viktigt att alla får förmedla sina känslor till sin grupp. Kom ihåg att kris och sorgearbete är en lång process och att barnens reaktion kan visa sig långt efteråt och ta sig många uttryck. Krisgruppen ansvarar för att berörd personal erbjuds avlastningssamtal inom 72 timmar. Om media hör av sig hänvisar personalen till förskolechefen Tuula Torro Personalen gör inga egna uttalanden när de befinner sig i krisläge. 6

7 När ett barn skadar sig Arbetslagen ansvarar för att telefonlistor till föräldrarna är uppdaterad. För att ta hand om situationen när olyckan är framme krävs det att personalen har kunskap om första hjälpen så att adekvata insatser kan sättas in. På Bränningevägens förskola sitter det en första hjälpen tavla i båda lokalerna. De flesta olyckor/ tillbud på förskolor kan åtgärdas med tröst från personal och plåster. Vårdcentralen på Bränningevägen tar emot barnen om pedagogerna behöver professionell hjälp med barnets skador. I ryggsäck vid utflykt skall telefonnummer till föräldrar finnas med, handlingsplan när barn kommer bort samt ett förstahjälpen kit. Vi har sammanställt en lista på vad som ska finnas i personalens ryggsäckar ur ett säkerhetsperspektiv. (Se utevistelse) Vid allvarliga olyckor som personalen inte kan åtgärda själv ska 112 och föräldrarna kontaktas. Förskolechefen ska underrättas så fort som möjligt. Tuula Torro Arbetslaget gör en ansvarsfördelning så att någon personal är med det drabbade barnet och att någon ringer samtalen. En pedagog är med det drabbade barnet. Vid behov av tolk använder vi Stockholms tolkförmedling AB Om ett barn skadar sig lindrigt under dagen ska vi kontakta föräldrarna för att de ska vara medvetna om det innan de hämtar sitt barn. Den pedagog som varit med när barnet skadat sig måste informera sina kollegor. Anteckna det på brandlistan så att den pedagog som träffar barnets föräldrar kan informera dem. Varje olycka/tillbud ska rapporteras på en separat blankett som finns på Bränningevägens delade filer. En kopia på olycks/tillbudsrapporten ges till föräldrarna. Vid inskolningen kartlägger vi barnens allergier och vidtar åtgärder så att barnets vistelse på förskolan blir säker. 7

8 utevistelse s utevistelse bedrivs i närmiljön kring förskolan. Vi har tillgång till varierad miljö med höjder, skog och Mälarens vatten. När barn och pedagoger rör sig i området utan avskärmningar av staket ställer det specifika krav på pedagogerna. Pedagogerna har ansvaret över barnens säkerhet både i att hålla ihop gruppen och erbjuda pedagogiska aktiviteter. Detta innebär att pedagogerna ska vara närvarande och engagerade i sitt arbete. Förskolans ledning har tydligt förmedlat dessa förväntningar vid anställningen av pedagogerna. Varje arbetslag ska ha klara rutiner kring vem och hur barnen räknas vid utevistelse. Varje grupp räknar sina barn när de har kommit ut ur förskolans lokal, utanför grinden och regelbundet under utevistelsen. Innan barnen kommer ut ska de ta sig ner för en stentrappa i trapphuset. Vi har satt upp ett handräcke i barnens höjd så att de får stöd när de tar dig upp och ner. Barnen ska i största mån ta sig upp och ner själv. Vi har en vagnramp till förskolans vagnar som används när vi ska ta in och ut vagnar. Rampen ska användas innan eller efter att barngruppen använder trapphuset så att inga olyckor kan hända med den. Pedagogerna har själv varit runt i områden för att hitta säkra, roliga och stimulerande platser att vara i. Vid varje utgång ska pedagogernas ryggsäck innehålla: Närvarolista Barnens telefonnummer och personnummer samt telefonnummer till personalens anhöriga. Första hjälpen kitt Handlingsplan för när barn försvinner Engångshandskar Blöjor Våtservetter Toalettpapper Extrakläder samt extra gula västar Telefon Ipad Fällkniv Frukt Vatten Plastpåsar När barnen vistas ute ska de ha västar på sig. Nu har vi gula västar från Trygghansa. Vi har en vision om att vi så småningom ska ha västar med en annan färg för att urskilja oss från andra barngrupper med gula västar. Västarna kommer inte att vara märkta med förskolans namn eller telefonnummer med hänsyn till barn och familjer som lever under skyddad identitet. Dessa rutiner gäller även vid utflykter längre bort från förskolan. 8

9 Rutiner gällande vid utflykt längre bort från förskolan Vid utflykter längre bort från förskolan gäller följande oavsett om tilltänkt område är inhägnat eller inte, samt under färd till destination. Från att barnen lämnar förskolans område tills att de återkommit ska samtliga bära gula reflexvästar från Trygghansa. Inför utflykten bör föräldrar informeras om utflykten och dess adress. Vid varje utgång ska pedagogernas ryggsäck innehålla: Närvarolista Barnens telefonnummer och personnummer samt telefonnummer till personalens anhöriga. Information kring barns allergier samt speciella tillstånd Första hjälpen kitt Handlingsplan för när barn försvinner Engångshandskar Blöjor Våtservetter Toalettpapper Extra västar 2 stycken Telefon Ipad Fällkniv Frukt Vatten Plastpåsar 1 par extra strumpor, kalsonger, trosor, byxor, t-shirt och tröja. Under en utflykt till en ny plats reagerar barn olika i deras beteenden huruvida de är trygga med personal, färdmedel osv. Därför ska man vid varje utflykt ta hänsyn till barnets ålder och mognad. Efter dessa överväganden ska antal barn beräknas för utflykten. Vilket i sin tur då innebär att det inte är självklart att antal barn/pedagog är densamma som vid en utflykt till närliggande område. Pedagogerna har ansvaret över barnens säkerhet både i att hålla ihop gruppen och erbjuda pedagogiska aktiviteter. Detta innebär att pedagogerna ska vara närvarande och engagerade i sitt arbete. I detta arbete inkluderas rutiner kring vem och hur barnen ska räknas vid utevistelse. Varje grupp räknar sina barn när de har kommit ut ur förskolans lokal, utanför grinden och regelbundet under utevistelsen. 9

10 När en personal skadar sig För att ta hand om situationen när olyckan är framme krävs det att personalen har kunskap om första hjälpen så att adekvata insatser kan sättas in. Under 2015 anordnas en utbildning om brandförsvar genom Anticimex. För att snabbt hitta information till de anställdas anhöriga har vi anhörighetslistor. Dessa finns i pedagog dokumentationsrummet som är tillgängligt för alla pedagoger. Vid mindre olyckor och blessyrer tar den drabbade kontakt med kollegorna för omplåstring eller rådfrågning om vad som ska göras. Vid behov kontaktas vårdguiden eller vårdcentralen på Bränningevägen. Vid allvarliga olyckor kontaktar en kollega 112 och anhörig. Alla skall veta var anhörigpärmen finns. Förskolechefen ska underrättas så fort som möjligt. En kollega stannar hos den som skadat sig för att lugna och för att hålla koll på andning och medvetandegrad. Vid olyckor och tillbud ska en arbetsskadeanmälan göras. Vid en allvarligare olycka kontakta Arbetsmiljöverket. Tel: Utanför kontorstid: 08: Tuula Torro, Förskolechef: Camilla Lindgren, VD Efter att en personal har skadas sig ska en arbetsskadeanmälan göras till försäkringskassan och till AFA försäkring. 10

11 Handlingsplan om ett barn avlider Den som får meddelandet om att ett barn avlidit utanför vistelsetiden på förskolan kontaktar omedelbart förskolechefen. Kontrollera om det är möjligt sanningshalten i informationen. Krisgruppen träffas och lägger upp det fortsatta arbetet. Vid plötsligt inträffat dödsfall kallas all berörd personal för information så fort som möjligt. Om ett barn avlider på förskolan kontaktas SOS alarm omedelbart. SOS rådgörs om barnet får flyttas till ett avskilt rum. Om barnet inte får flyttas förflyttas barngruppen ur de berörda lokalerna. Krisgruppen ger stöd till personalen som ska kontakta barnets föräldrar om barnet avlider på förskolan. Vid olyckor kan även räddningskåren eller polisen ge information om vad som har inträffat. Alla barn informeras av personal eller någon som barnen känner väl. Informationen sker så fort som möjligt. Tänk på dem som börjar senare på dagen eller är frånvarande. Det är viktigt att barnen får tid att prata om det som har hänt och ge uttryck för sina känslor. Krisgruppen ansvarar för att tända ljus, ledljus på lämplig plats. Förskolans ledning tar kontakt med barnets föräldrar för kondoleanser och för att berätta vad förskolan gör. Lämplig minnestund arrangeras efter samråd med föräldrarna. Deltagande vid begravning av personal och kamrater sker efter samråd med anhöriga. Barnen som har förlorat en kamrat behöver stöd i den långa och svåra processen som väcker många frågor. Tuula Torro Förskolechef Camilla Lindgren VD

12 Handlingsplan om en arbetskamrat avlider Den som får vetskap om att en arbetskamrat avlidit hemma kontaktar förskolechefen. Kontrollera sanningshalten om möjligt. Krisgruppen sammankallas för att lägga upp det fortsatta arbetet. Om en arbetskamrat avlider på arbetsplatsen kontaktas SOS alarm så fort som möjligt. Anhöriga till den avlidna kontaktas snarast. Förskolechefen Tuula Torro underrättas så fort som möjligt. Barn förflyttas från lokalerna med den avlidna. En filt läggs över den avlidna. All närmast berörd personal samlas så fort som möjligt tillsammans med förskoleldningen för att gå igenom det som har hänt. Verksamhetens fortsatta genomförande planeras. Så fort som möjligt ska barnen informeras. Tänk på dem som börjar senare på dagen eller är frånvarande så att även de får riktig information. Krisgruppen ansvara för att ljus, ledljus placeras i personalrummet. Förskolans ledning tar kontakt med anhöriga å arbetsgivarens vägnar. Minnesstund hålls av förskole ledningen vid lämplig tidpunkt. Deltagande vid begravning sker efter samråd med anhöriga. 12

13 Handlingsplan om förälder eller syskon (som ej går på förskolan) till barn avlider Arbetslaget tar kontakt med barnets familj och samråder om hur arbetslaget ska informera barngruppen om det som drabbat barnet. Det är viktigt att barnet vet vad som har hänt och vad döden innebär. Efter överenskommelse med familjen pratar arbetslaget med det drabbade barnet. För barnet är det viktigt att få bekräftelse från de vuxna och kamraterna i förskolan. ⁹Vi vet och vi finns här om du behöver oss. ⁹ I verksamheten är det barnet som bestämmer när och hur samtalsämnet tas upp. Arbetslaget tar kontakt med familjen efter en tid. Ge barnen ytterligare stöd. Kom ihåg att sorgearbete är en lång process och att barnets reaktioner kan visa sig långt efteråt och tar sig många olika uttryck. För barngruppen är det viktigt att verksamheten fortgår som vanligt. I en krissituation är rutiner en stor trygghet. Pedagogerna eller någon annan som barnen känner sig trygg med pratar igenom vad som har hänt och hjälper barnen bearbeta händelsen. Det är viktigt att alla får förmedlar sina känslor till sin grupp. Kom ihåg att kris och sorgearbete är en lång process och att barnets reaktion kan visa sig långt efteråt och ta sig många olika uttryck. 13

14 Handlingsplan om ett barn drabbas av allvarlig sjukdom Arbetslaget som har mottagit informationen meddelar förskolechefen. Arbetslaget informerar kamraterna i barngruppen. Samtlig personal på förskolan informeras. För barngruppen är det viktigt att verksamheten fortgår som vanligt. I en krissituation är rutiner en stor trygghet. Pedagogerna eller någon annan som barnen känner sig trygg med pratar igenom vad som har hänt och hjälper barnen bearbeta händelsen. Det är viktigt att alla får förmedlar sina känslor till sin grupp. Kom ihåg att kris och sorgearbete är en lång process och att barnets reaktion kan visa sig långt efteråt och ta sig många olika uttryck. 14

15 Handlingsplan när barn försvinner När pedagogerna upptäcker att ett barn saknas i gruppen är det mycket viktigt att SOS alarm kontaktas så fort som möjligt! Målsättningen är att barnet återfinns inom ett dygn. I tätbebyggda områden förflyttar barnen sig snabbt med hjälp av de kollektiva färdmedlen. Sökningsradien expanderas därför mycket snabbt. 1. Arbetslaget gör en ansvarsfördelning om vem som tar hand om barngruppen och vem som kontaktar polis och vårdnadshavare och förskolan. 2. Vid behov av tolk använder vi Stockholms tolkförmedling AB Personalen tar gemensamt ansvar över att pedagogerna håller sig lugna och arbetar systematiskt. 4. Om det finns ett arbetslag från förskolan i närheten ska de kontaktas så att de kan hjälpa till att ta med barngruppen till förskolan och leta efter barnet. 5. Pedagogen som kontaktar polisen ska ha följande information: Tidpunkt när försvinnandet upptäcktes När barnet sågs senast? Hur barnet var klätt? Hur barnet ser ut? Ålder? Vilken tid barnet åt senast? Barnets kunskapsnivå? Markera platsen där barnet försvann och väntar in SOS alarm. Telefonnummer till SOS Alarm: 112 Tuula Torro: Camilla Lindgren:

16 Handlingsplan om barn kontaktas av okänd person Om du upptäcker att en okänd person försökt locka med sig barn ska du omedelbart samla barnen och kontrollera närvaron. Ring 112 för att göra en polisanmälan. Informera förskolechefen så snabbt som möjligt. Informera barnets föräldrar så snabbt som möjligt. Alla barn går in och stannar inne. Informera övriga föräldrar när de hämtar sina barn. Hänvisa massmedia till förskolans ledning. Tuula Torro, Förskolechef Camilla Lindgren, VD

17 Litteratur tips Facklitteratur Krisutveckling Att möta små barns sorg Ett litet barn dör Johan Kullberg Nils Andersson Ingela Bendt Barnböcker Bröderna Lejonhjärta Adjö herr Muffin Dödenboken Larver och trollsländor Alla döda små djur Astrid Lindgren Ulf Nilsson Pernilla Stalfelt Doris Stickney Ulf Nilsson 17

18 18

Kris och katastrofplan

Kris och katastrofplan Kris och katastrofplan för Förskolan Bränningevägen 2012 Innehåll HANDLINGSBEREDSKAP Rutiner för ökad beredskap vid olyckor Krisgrupp Krisgruppens arbetsgång Förebyggande rutiner vid utevistelse Handlingsplaner

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 1 (27) 2016-02-24 2013-08-20 Kris- och katastrofplan för förskolorna Holken och Vildrosen Klintehamn 2013-2014 2 (27) Utvärderad: Handlingsberedskap Erfarenhet

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan Handlingsplan vid krissituationer Förskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner vid utflykt...3 Hämtning av barn (vårdnadstvister)...3 När får ett barn inte lämnas ut?...4 Om ett barn inte blir hämtat...4 Om

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Kris och handlingsplan

Kris och handlingsplan Kris och handlingsplan Vid oväntade händelser 2013-06-14 Nacka kommun inal Igelboda förskolas krisplan Kris är något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör det

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn? Posomgrupp? Resursskolan Karlskrona kommun 2013/14 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter: - Larm - Skolans krisgrupp

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

# $"%%% # ( "%% (, & ).. / %,"

# $%%% # ( %% (, & ).. / %, !" # $"%%% # & $"'( ( "%% ( ) $"%*% +%, -, & ).. / %,". / %,", ".."0". +,%"% #. 1 &. 1"2'' (.# / "2'' (.& 3 ).( -"*4%.) -"*4. -,%"5555# 1. Inledning 0,%,03,% % " " 0 " 0 % " " %,%" "0 %"" " '0"'%0,% "

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Reviderad 2010-10-04

Reviderad 2010-10-04 Handlingsplan i kris och katastrof för Rosenfeldtsskolan HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Kris- och katastrofplan

Kris- och katastrofplan Kris- och katastrofplan SOS 112 Ringa rektorn Posomgrupp Resursskolan Karlskrona kommun - Kunskapsförvaltningen 2015/16 Innehåll 1. Inledning 2. Regler vid aktiviteter utanför skolan 3. Kontaktuppgifter:

Läs mer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer

Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Täby Baskets katastrofplan Rutiner vid katastrofer Vid olycksfall 1. Ge första hjälpen 2. Ring SOS alarm tfn 112 3. Underrätta krisansvarige som samordnar och tar vidare kontakter med övriga i krisgruppen.

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Spånga Basket Krisplan

Spånga Basket Krisplan Spånga Basket Krisplan Version 1.0 Beslutad av styrelsen för Spånga Basket 2013-08-21 Innehållsförteckning Krisplan... 3 Inledning... 3 Rutiner vid katastrofer... 3 Vid olycksfall i Spångahallen eller

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR

KRIS OCH STÖDPLAN FÖR Plan upprättad: 2010-01-29 KRIS OCH STÖDPLAN FÖR BARNOMSORGEN I BJURHOLMS KOMMUN Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Organisation... 3 1.3 Ledningsgruppen... 3 1.4 Krislåda... 3 2. Arbetsgång vid allvarlig

Läs mer

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen.

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen. Krisplan Åsens skola Läsåret 2016/2017 En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk Mål: Att all personal ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Åsen skolas krisplan. Att krisgruppen vid en

Läs mer

KRISPLAN. Vitsippans förskola

KRISPLAN. Vitsippans förskola KRISPLAN Vitsippans förskola 2016-2017 Larmlista 2016-04-29 Pia Bengtsson (förskolechef) 070-2702699 Pia Göthlin (pedagog) 0708-742779 Johanna Karlsson (pedagog) 073-0309454 Ida Allansson Nilsson (pedagog)

Läs mer

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan

Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Kalmar kommun Södermöre kommundelsförvaltning Ljungbyholmsskolan, Ljungbyholms förskola och Södermöreskolan Framtagen av Krisgruppen Fastställd av Claes Lindmark Ulf Nilsson Upprättad den 2003-05-14 Reviderad

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun

Datum 2015-01-20. Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Datum 2015-01-20 Kris- och beredskapsplan För förskola och pedagogisk omsorg i Torsby kommun Innehållsförteckning Inledning... 4 Vid olycka på förskolan/pedagogisk omsorg... 5 Till dig som kontaktar förskolechef:...

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan

KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan KFUM Haga Haninge Krishanteringsplan Dokumentet beskriver hur Haga Haninges ledare ska hantera kriser och oförutsedda händelser. Styrelsen, 2017-05-02 Innehåll 1. Rutiner vid allvarlig olycka RÄDDA-VARNA-LARMA...

Läs mer

För Laxå Centralskola

För Laxå Centralskola För Laxå Centralskola Reviderad 2010-06-15 Sverker Lindström Lars Johansson Innehållsförteckning Telefonlista. 3 Handlingsplan vid krissituationer... 4 Elev/Barn avlider hastigt eller blir allvarligt skadad.

Läs mer

Kris och Katastrofplan 2012/2013

Kris och Katastrofplan 2012/2013 Reviderad: 2012-04-17 Ordförande Revideras: 2013-04-01 Kris och Katastrofplan 2012/2013 Föräldrakooperativet Linbråkan April 17, 2012 Kris och Katastrofplan 2012/2013 Föräldrakooperativet Linbråkan 1.

Läs mer

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014

KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 KRISPLAN för Förskolan Dungen 2013/2014 Reviderad 2013-12-10 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Krisledningsgrupp sid 4 Telefonlista sid 5 Allvarlig olycka/händelse i förskolan sid 6 Allvarlig olycka

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS

HANDLINGSPLAN VID KRIS Reviderad 2015-09-13 HANDLINGSPLAN VID KRIS Småfötternas förskola Lilla Harrie 2 Innehållsförteckning Telefonlista över krisgruppen sid. 3 Viktiga telefonnummer sid. 4 Handlingsplan sid. 5 Arbetsgång vid

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Krishanteringsplan LUNDS NATION LUND Upprättad 2007-09-01 - Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Rev. 2011-06-15 2012-06-23 2013-09-06 2014-01-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Ansvarsfördelning

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Katastrof Definition: En händelser där flera personer är drabbade och många blir påverkade, direkt eller indirekt, tex bussolyckor, branden i Göteborg,

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Läsåret 2014/2015: Högstadiet och gymnasiet

Läsåret 2014/2015: Högstadiet och gymnasiet Läsåret 2014/2015: Högstadiet och gymnasiet Kris- och katastrofplan för Svenska skolan på St Do 28, avenue Ste Foy, 92 200 Neuilly sur Seine, tel : 01.40.88.92.20 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation...

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation... 2012-03-05 Flik 12 TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112 Giftinformation... 33 12 31 Sjukvårdsrådgivning dygnet runt.....320 100

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET Vänersborgs kommun UPPRÄTTAD 2013-06-17 Barn och ungdomsförvaltningen Norra skolan REVIDERAD HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET VID NORRA SKOLAN GÄLLER FÖR LÄSÅRET 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BARN

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

I händelse av kris/katastrof

I händelse av kris/katastrof 1 (6) HANTERING AV KRIS/KATASTROF I händelse av kris/katastrof 1. Rädda liv 2. Larma: Ring 112 3. Anteckna a. tidpunkt för samtal/meddelande b. vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer c. vad

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge:

1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen. Den som kommer först till undsättning, ringer vid behov ambulans, 112. Tänk på att uppge: HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Handlingsplanen ska hängas upp på alla förskoleavdelningar och i alla klassrum och fritidshem. Akut situation 1. Ta hand om den/de skadade 2. Ta hjälp av närmaste vuxen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter. LERUM400, v 1.0, 2007-04-19 HANDLINGSPLAN I KRISSITUATION 1 (5) 2008-10-08 2011-10-19 rev Lärande Knappekullaenheten Handlingsplan för krissituation gällande för Knappekullaenhetens förskole- och skolenheter.

Läs mer

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22

Beredskapsplan. Sunnansjö rektorsområde. 2013 (reviderad 2013 02 11) 1 (11) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 2013-02-22 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sunnasjö rektorsområde 1 Beredskapsplan 2013 (reviderad 2013 02 11) Sunnansjö rektorsområde Sunnansjö skola, Hyttvägen 57, 770 12 Sunnansjö / sun.sunnansjo@ludvika.se

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER

BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER BEREDSKAPSPLAN VID KRISSITUATIONER Reviderad 16 oktober 2014 Deltagare i Karlfeldtgymnasiets krisgrupp Rolf Engman Gymnasiechef Bo Larsson Mikael Andersson Utvecklingsledare Jan Vennberg Intendent Åsa

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet

reviderad 090915 Kris- och katastrofplan för Ängabo enhet reviderad 090915 Kris- ch katastrfplan för Ängab enhet Ängab enhets krisgrupp RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR Vid behv: ring SOS Alarm 112 Vi utflykter mm: huvudansvarig persnal tar med sig mbiltelefn

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Om det som inte får hända händer KRISPLAN. Inklusive enhetens gemensamma policys och rutiner

Om det som inte får hända händer KRISPLAN. Inklusive enhetens gemensamma policys och rutiner Om det som inte får hända händer KRISPLAN Inklusive enhetens gemensamma policys och rutiner KRISPLAN VID AKUT SITUATION Enhetens krisgrupp Förskolechef Annie Karlsson 073 660 40 43 Instruktör HLR/utb.

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

PLAN FÖR KRISHANTERING

PLAN FÖR KRISHANTERING PLAN FÖR KRISHANTERING Tranemo Gymnasieskola Reviderad 170313 Här finner du rutiner för vem, vad och hur saker görs vid en krissituation. Dokumentet innehåller också viktiga telefonnummer och instruktioner

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan.

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. BARN OCH UTBILDNING Läsåret 08/09 KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9 Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. Krisplanen skall utvärderas i slutet av varje

Läs mer

KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET

KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET KRISPLAN FÖR FÖRSKOLAN FRÖHUSET OCH MONTESSORISKOLAN VÄXTHUSET Läsåret 2009-2010 1 Innehållsförteckning Avsnitt sid Akut kris 3 Olycka där ett eller flera barn är drabbade 3 Elevs förälder eller syskon

Läs mer

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN

KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN Gällande Älvdalens Förskolor, skolor och fritidshem 1 Reviderad 20131001 KRIS OCH BEREDSKAPSPLAN FÖR FÖRSKOLOR, GRUNDSKOLAN ÄLVDALEN F-9 OCH FRITIDSHEM I ÄLVDALEN Målsättning Kris-

Läs mer

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se

Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Enheten för personal- och organisationsutveckling Att möta studenter eller personal i sorg www.anstalld.umu.se Studentprästerna, universitetshälsan och studenthälsan är en möjlig resurs i svåra situationer

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

krisplan ( del 2/2 )

krisplan ( del 2/2 ) Annelundsskolans krisplan ( del 2/2 ) 2012-09-25 KRISGRUPPEN SKALL: Ansvara för innehållet i skolans ceremonilåda. Ansvara för att uppdatera telefonlistor. Ansvara för att krisplanen utvärderas varje läsår

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER. Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21

HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER. Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21 HANDLINGSPLAN VID KRIS OCH KATASTROFER Upprättad av institutionsstyrelsen 2009-04-01 Reviderad 2011-06-21 Innehåll 1. Handlingsplan vid händelse av kris och katastrof 2. Handlingsplan vid dödsfall eller

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Årans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-08-01-2016-07-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer