HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM"

Transkript

1 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Knutsbo Smultronstigen Junibacken Violstigen handläggare Ludvika Ludvika

2 2 Innehåll INLEDNING 3 HANDLINGSPLAN FÖR BARNS FÖRSVINNANDE FRÅN FÖRSKOLA/SKOLA/FRITIDSHEM 4 SKILSMÄSSA 5 HANDLINGSPLAN VID LÅNGVARIG SJUKFRÅNVARO PERSONAL 6 NÄR BARN MISTER EN NÄRA ANHÖRIG 7 NÄR PERSONAL MISTER EN NÄRA ANHÖRIG 8 ALLVARLIG SJUKDOM BARN/ELEV 9 ALLVARLIG SJUKDOM PERSONAL 10 HANDLINGSPLAN SVÅRT OLYCKSFALL/DÖDSFALL I VERKSAMHETEN BARN/PERSONAL 11

3 3 Inledning Att oväntade händelser, som kan utvecklas till kritiska situationer inträffar i vår vardag är något vi måste vara beredda på. Dessa handlingar ska ses som ett stöd för hantering av dessa situationer. De bör förvaras lättåtkomligt. En finns i personalrum 2, en hos rektor och en hos förskolechefen. Planerna ska gås igenom på ett personalmöte, där all personale medverkar, varje år. Möjligheter finns då att göra ändringar och tillägg. Krisgruppen består av: hemnr arbete Rektor Carina Nygårds Förskolechef Lena Bäcklund F.n. ingår som personalrepresentanter: Anneli Wass , Karin Bartsch Eriksson Anne-Sofie Hultqvist Anneli är sammankallande till de terminsvisa träffarna i oktober och mars. Krisgruppen ansvarar för att åtgärder vidtas enligt de planer som finns i pärmen PLANER. Vid behov tas kontakt med den kommunalt övergripande krisgruppen POSOM och Carl-Axel Hagberg Svenska Kyrkan. Rektor/förskolechef ansvarar för kontakt med media. Mer litteratur runt ämnet och krislådan finns i bokhyllan inne hos rektor. Anhöriglista finns i kartotek i dokumentskåpet. Reviderad Ludvika

4 4 Handlingsplan vid barns försvinnande från förskola/skola/fritidshem. Efter det att personal har konstaterat att ett barn försvunnit och gjort ett första sökande utan resultat vidtas följande åtgärder: Informera övrig personal och utse någon huvudansvarig för sökandet och som samordnar informationen. Skriv på whiteboard vem + mobilnummer. Övrig personal tar hand om barngrupp/klass. Utse ytterligare medhjälpare i sökandet. Anteckna vid vilken tidpunkt barnet saknades. Försök att ta reda på när och var barnet senast var synligt. Undersök möjligheterna om barnet kan ha följt med någon kamrat/förälder hem. Tänk efter var barnet kan tänkas ha tagit vägen utifrån barnets sinnestillstånd och om barnet varit inblandat i någon situation som kan ha orsakat försvinnandet. Försök att ta reda på om barnet tidigare avvikit och var det då befunnit sig. Sök systematiskt igenom lokaler inomhus inkl. källare, förråd, vind, soprum m.m. Sök systematiskt igenom gården inkl. förråd och skrymslen. Ta reda på barnets hemadress, telefonnummer och personnummer. Sök mot hemmet, gå, cykla eller med bil. Kontakta barnets vårdnadshavare eller annan anhörig (se akutplanen) efter ca minuter. Ta med mobiltelefon för att hålla kontakt med övriga som söker efter barnet. Skriv upp aktuellt nummer på whiteboarden vid kopiatorn, gäller medsökare. Leta i närområdet. Efter samråd med vårdnadshavare kontaktas polisen på telefonnummer Om svar ej fås ring 112 och anmäl försvinnandet. En personal som känner barnet följer med polisen i sökandet. När barnet kommit tillrätta, glöm ej att meddela alla berörda om detta!

5 5 Skilsmässa När/om vi får kännedom om en skilsmässa/separation i en familj förhåller sig personalen neutral mot båda föräldrarna. Vår uppgift är att delge föräldrarna hur barnen fungerar i förskolan/skolan/fritidshemmet under denna tid. Ej att lösa deras kris. Frågar barnen om situationen bör man vara: Öppen och ärlig. Ge klara och tydliga besked. Ge åldersadekvata förklaringar. Undvika omskrivningar. Om föräldrarna inte vill att man ska tala med barnen om skilsmässan/separationen får man acceptera det och be barnet fråga föräldrarna.

6 6 Handlingsplan vid personals långvariga sjukfrånvaro Arbetslaget ansvarar för att kontaktperson utses. Vilken kontaktpersona som utses avgörs från fall till fall. Kontaktpersonen ringer hem till den sjukskrivne andra veckan. Kontaktpersonen håller kontakt med den sjukskrivne regelbundet eller efter överenskommelse. Kontaktpersonen ansvarar för att den sjukskrivne alltid informeras om möten, utbildningar, fester m.m. Kontaktpersonen kommer överens med den sjukskrivne hur man ska informera barn/elevgruppen.

7 7 När barn/elev mister en nära anhörig Den personal som fått meddelandet tar kontakt med rektor/förskolechef. Rektor/förskolechef eller ansvarsperson tillfrågar familjen om barnets kamrater kan få meddelas. Familjen själv avgör då vem som skall informeras och hur det ska gå till. Information till barnets kamrater: Berätta så enkelt som möjligt om vad som hänt. Låt barnen få tid att tala om sina känslor och tankar. Oftast mår barnet bra av att få återgå till den dagliga verksamheten så snart som möjligt. Övergången underlättas genom en tidig kontakt med familjen som visar att man bryr sig om och vill hjälpa på bästa möjliga sätt. (T.ex. telefonsamtal, blommor, teckningar från kamrater) Vid behov: Ge barnet en tröstnalle. Beroende på barnets ålder kan de själva tala om vad de vill/inte vill berätta. Förbered barn/elevgruppen på att kamraten kan vara känsligare än vanligt. Visa extra omtanke!

8 8 När personal mister nära anhörig I samband med att arbetsplatsen underrättas eller fått kännedom om dödsfallet kontaktar rektor/förskolechef berörd person. I samråd med personen beslutas om vilken information som ska ges till arbetskamrater och berörd barn/elevgrupp. Rektor/förskolechef håller kontinuerlig kontakt.

9 9 Allvarlig sjukdom barn/elev Ansvarig personal kontaktar rektor/förskolechef, som i sin tur sammankallar krisgruppen. Ansvarig personal beslutar om besök eller annan omtanke till den drabbade familjen. Vid sjukdom som leder till längre sjukhusvistelse eller längre tids frånvaro från förskolan/skolan/fritidshemmet håller ansvarig personal kontakt med föräldrarna. Om en elev blir sjukskriven under en längre tid är det skolans skyldighet att undervisa på sjukhuset och i hemmet. Krisgruppen fortsätter att stödja berörd personal i deras arbete. De kan hjälpa till med att förmedla kontakter utanför förskolan/skolan/fritidshemmet med t.ex. företagshälsovården eller en präst.

10 10 Allvarlig sjukdom personal Rektor/förskolechef tar kontakt med den drabbade eller anhörig till denne. Rektor/förskolechef sammankallar krisgruppen om det finns behov. Krisgruppen beslutar om vidare information till övrig personal enligt den drabbade eller anhörigas önskemål. Krisgruppen fortsätter att stödja den personal som har den närmaste kontakten. Om barn eller personal avlider efter en längre tids sjukdom: Personalgruppen samlas så fort som möjligt för att prata om det som hänt och planera för fortsatt information till barnen/eleverna samt planera en minnesstund. Rektor/förskolechef är sammankallande.

11 11 Handlingsplan svårt olycksfall/dödsfall i verksamheten barn eller personal Om olycksfall/dödsfall sker i verksamheten. Den personal som är närmast ringer 112 och utser någon som kontaktar anhörig. En personal som känner personen finns hos/följer personen tills anhörig tar vid. Rektor/förskolechef sammankallar Krisgruppen för planering. Rektor/förskolechef sammankallar personalen och informerar. Den berörda klassen/gruppen underrättas av läraren som sedan håller klassen/gruppen. samlad. Tänk på följande vid samtalet med klassen/gruppen: o Tala öppet och konkret om det som hänt. o Låt barnen/eleverna tala öppet om det som hänt. o Lyssna och var lyhörd. Se till att inget barn/elev kommer hem till ett tomt hem. Övriga klasser/grupper informeras av sina lärare. Rektor/förskolechef ansvarar för att samtliga vårdnadshavare i den drabbade klassen/gruppen underrättas. Flaggning vid dödsfall. När samtliga klasser/grupper informerats hissas flaggan på halv stång. Rektor/förskolechef talar med de anhöriga om hur minnesstunden ska utformas och vad den ska innehålla. Minnesstunden hålls så snabbt som möjligt efter dödsfallet. Vid behov kan man kontakta en präst. Rektor/förskolechef tar reda på de anhörigas önskemål inför begravningen. Beslut tas av rektor/förskolechef efter detta samtal om hur förskolan/skolan/fritidshemmet ska representeras på begravningen. På begravningsdagen hissas flaggan på halv stång. Den drabbade klassen/gruppen pratar om vad som sker på en begravning. Låt elevens/personalens plats stå tom en tid. Ta tillvara saker som påminner om eleven/personalen. Samtala om det som hänt. Krisgruppen samlas och diskuterar hur uppföljningsarbetet ska ske. Vid behov tillkallas hjälp utifrån. Rektor/förskolechefen ansvarar för alla eventuella kontakter med massmedia. Skydda barnen/eleverna så att massmedia inte får möjlighet att kontakta dem.

12 12