HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

2 Innehållsförteckning Akutinstruktion 3 Större olycka inom eller vid skolan, med skadade eller avlidna studerande och/eller personal Studerande eller personal avlider eller skadas allvarligt under skoltid 4 5 Studerande avlider eller skadas allvarligt utanför skoltid 6 Personal avlider eller skadas allvarligt utanför skoltid 7 Suicid eller suicidförsök utanför skoltid 8 Krisbegreppet 9 Funktioner 9 Krisgruppen vid Värnamo Vuxenutbildning 10 Checklista för krissituation 11 Förslag till informationstext till personal 12 Kurator /11

3 Akutinstruktion Arbetsplats Adress Telefon Värnamo Vuxenutbildning Expovägen 1, Östboskolan Undvik att själv köra den skadade till sjukhus! När du larmar, tänk på att uppge följande: Ditt namn Varifrån du ringer Typ av olycka Antal skadade personer Typ av skada eller besvär AKUT NÖDSITUATION Ring 112 Hjärtstartare finns i huvudentrén vid toaletterna Förbandslåda finns i postrummet, i M-huset och vid omsorgslärarexpeditionen LARMA! Påkalla uppmärksamhet eller ring 112 HJÄLP den skadade genom L-ABC och HLR + hjärtstartare STANNA kvar hos den skadade LÄGG den skadade i stabilt sidoläge vid medvetslöshet VISA ambulanspersonal eller polis till rätt plats INFORMERA rektor eller annan ansvarig så fort tillfälle ges EJ AKUTLÄGE Värnamo sjukhus Växel Värnamo sjukhus Akutmottagningen Previa Företagshälsovård Värnamo Taxi Transport Kurator /11

4 Större olycka inom eller vid skolan, med skadade eller avlidna studerande och/eller personal Den här typen av olyckor drabbar hela skolan och det är troligt att skolans lokala krisgrupp även kommer att ta hjälp av t.ex. personal från kommunens POSOM-grupp eller andra resurser. LARMA! Påkalla uppmärksamhet eller ring 112 HJÄLP den skadade genom L-ABC och HLR + hjärtstartare STANNA kvar hos den skadade Hjärtstartare finns vid toaletterna vid huvudingången i A-huset LÄGG den skadade i stabilt sidoläge vid medvetslöshet VISA ambulanspersonal eller polis till rätt plats MEDDELA rektor eller annan ansvarig så fort tillfälle ges FORTSATT KRISHANTERING Kontakta snarast administrationen om larm via 112 gjorts Rektor underrättas omgående Krisgruppen sammankallas av rektor eller annan vid rektors frånvaro Checklistan gås igenom och krisgruppen planerar skolans vidare åtgärder Om dödsfall konstateras i skolan tillkallas polis, som meddelar anhöriga (gärna tillsammans med medlem av krisgruppen) Lärarna informerar berörda klasser - vilket vid en större olycka gäller samtliga klasser på skolan, oavsett om berörda vuxenstuderande går i klassen eller inte informera endast om officiella fakta om händelsen informera om skolans vidare åtgärder Vid dödsfall görs minnesrum tillgängligt för medstuderande och personal Rektor ansvarar för att berörda lärare och berörd personal får aktivt praktiskt stöd, psykologiskt stöd och medmänskligt stöd tills läget stabiliserat sig, vilket betyder tät kontakt under de närmaste dagarna även under helg som passerar. Boka gärna in tider då kontakt ska ske, vilket skapar trygghet Rektor ansvarar för att uppföljning sker både på kort och lång sikt Kurator /11

5 Studerande skadas allvarligt eller avlider under skoltid LARMA! Påkalla uppmärksamhet eller ring 112 HJÄLP den skadade genom L-ABC och HLR + hjärtstartare STANNA kvar hos den skadade Hjärtstartare finns vid toaletterna vid huvudingången i A-huset LÄGG den skadade i stabilt sidoläge vid medvetslöshet VISA ambulanspersonal eller polis till rätt plats MEDDELA rektor eller annan ansvarig så fort tillfälle ges FORTSATT KRISHANTERING Rektorn underrättas omgående Informera snarast administrationen om larm via 112 gjorts Krisgruppen sammankallas av rektor eller annan vid rektors frånvaro Checklistan gås igenom och krisgruppen planerar skolans vidare åtgärder Om dödsfall konstateras i skolan tillkallas polis, som meddelar anhöriga det inträffade (gärna tillsammans med medlem av krisgrupp). Vid skada meddelar krisgruppen anhöriga Lärarna informerar de medstuderande i berörda klasser informera endast om officiella fakta om händelsen informera om skolans vidare åtgärder Rektor ansvarar för att berörda lärare och personal får aktivt praktiskt stöd, psykologiskt stöd och medmänskligt stöd tills läget stabiliserat sig, vilket betyder tät kontakt under de närmaste dagarna även under helg som passerar. Boka gärna in tider då kontakt ska ske, vilket skapar trygghet Har den studerande avlidit ansvarar rektor och lärare för omhändertagandet av dennes personliga tillhörigheter och ser till att dessa överlämnas till anhöriga Vid dödsfall görs minnesrum tillgängligt för medstuderande och personal Rektor ansvarar för att uppföljning sker både på kort och lång sikt Kurator /11

6 Studerande skadas allvarligt eller avlider efter skoltid_ EJ AKUTLÄGE Information kommer till skolpersonalens kännedom via anhöriga, räddningstjänst eller polis Rektor underrättas snarast Rektor sammankallar vid behov krisgruppen och planerar skolans vidare åtgärder Lärare och övrig personal informeras Lärarna informerar berörd klass: informera endast om officiella fakta om händelsen informera om skolans vidare åtgärder Planera för de närmaste dagarnas aktiviteter Rektor ansvarar för att berörd lärare och berörd personal får aktivt praktiskt stöd, psykologiskt stöd och medmänskligt stöd tills läget stabiliserat sig, vilket betyder tät kontakt under de närmaste dagarna även under helg som passerar. Boka gärna in tider då kontakt ska ske, vilket skapar trygghet Har den studerande avlidit ansvarar rektor och lärare för omhändertagandet av dennes eventuella personliga tillhörigheter i skolan och överlämnar dessa till anhöriga. Rektor ansvarar för uppföljning i samråd med lärare och krisgrupp, och genomför den Kurator /11

7 Personal skadas allvarligt eller avlider utanför skoltid EJ AKUTLÄGE Information till skolledning via kollegor, anhöriga, räddningstjänst eller polis Rektor sammankallar krisgruppen vid behov för att få överblick och för att samordna vidare insatser Rektor meddelar nära kollegor personligen om dödsfallet. Även övrig personal på bör informeras för kännedom Vid behov informeras berörda studerande informera endast om officiella fakta om händelsen informera om skolans eventuella vidare åtgärder Rektor och krisgruppen ansvarar för omhändertagandet av personliga tillhörigheter. Se alltid till att vara två när denna punkt genomförs. Om det är mer lämpligt att kollegor bistår rektor i genomförandet denna punkt ska detta uppmuntras Vid behov kan minnesrum göras tillgängligt för studerande och personal Rektor ansvar för uppföljning vid behov och genomför den Kurator /11

8 Suicid eller suicidförsök utanför skoltid EJ AKUTLÄGE Fullbordat suicid Information till skolledning via anhöriga, räddningstjänst eller polis Rektor underrättas snarast Rektor sammankallar vid behov krisgruppen och planerar skolans vidare åtgärder Lärare och övrig personal informeras Lärarna och informerar berörd klass med samtycke från anhöriga: Informera endast om officiella fakta om händelsen Informera om skolans vidare åtgärder Planera för de närmaste dagarnas aktiviteter Rektor ser till att berörd personal och eventuella elever och mentorerna till förolyckade elever både får aktivt praktiskt stöd, psykologiskt stöd och medmänskligt stöd under hela processen, vilket betyder tät kontakt under de närmaste dagarna även under helg som passerar innan läget har stabiliserats. Boka gärna in tider då kontakt ska ske Rektor och lärare ansvarar för omhändertagandet av den studerandes eventuella personliga tillhörigheter i skolan och överlämnar dessa till anhöriga Bestäm ungefärlig tid för uppföljning och genomför den Suicidförsök Ovanstående gäller även vid ett suicidförsök i tillämpliga delar. Det är viktigt att åtgärder från skolans sida är samstämmiga med den studerandes och eventuella anhörigas önskemål i sammanhanget. Rektor och krisgruppen gör en bedömning av vad som bör göras från fall till fall Kurator /11

9 Krisbegreppet En kris eller trauma kan man sägas befinna sig i när man råkat in i en livssituation där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man skall bemästra den aktuella situationen. Man brukar räkna med två slags kriser: den traumatiska krisen, vilken oftast orsakas av yttre oväntade händelser t.ex. att drabbas av en förlust av nära anhörig, en kränkning eller katastrof, eller hot om dem livs- eller utvecklingskrisen, vilken kan uppkomma som en följd av att man befinner sig i olika faser i livet Värnamo Vuxenutbildnings krishanteringsplan hanterar främst traumatiska kriser, vilka kan beröra både studerande och personal vid vuxenutbildningen. _Funktioner och ansvarsområde Räddningstjänsten: Akut: SOS alarm 112 Leder arbetet vid en större olyckshändelse eller krissituation Polisen: Akut: SOS alarm 112 Ej akut: Meddelar anhöriga dödsbud, eventuellt tillsammans med krisgruppsrepresentant Rektor: Krisgruppen: Lärarna: Leder krisarbetet lokalt, under räddningstjänsten om den är involverad, sammankallar krisgruppen Bistår rektor i krisledningsarbetet efter behov De självklara ledarna i klassen vid en kris, samarbetar med rektor och krisgruppen POSOM-gruppen: Nås via eller Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid större olyckor eller katastrofer och leds av PKL-gruppen(Psykologisk KrisLedning) och i vissa fall av räddningstjänsten Sorgegruppen: Administreras via sjukhusprästen/sjukhuskyrkan Värnamo sjukhus Kurator /11

10 Krisgruppen vid Värnamo Vuxenutbildning OBS! Där riktnummer inte är angett gäller Namn Titel Telefon arbete Magnus Flink Områdeschef Tobias Hörnqvist Rektor Kerstin Hammar Administratör Karmen Granat Administratör Gudrun Mikaelsson Huvudskyddsombud Göran Johansson Studie- & yrkesvägledare Karin Sjögren Studie- & yrkesvägledare Anette Olsson Studie- & yrkesvägledare Stefan Hedenborg Kurator Kurator /11

11 Checklista för krissituation Jag tar ledarfunktionen tills vidare och går igenom checklistan: Datum: TYP AV HÄNDELSE: Tid: Utförare Utfört Vilka myndigheter skall underrättas? JA NEJ Räddningstjänsten. POSOM. Polisen. Socialtjänsten. Arbetsmiljöverket. Vilken personal skall kallas in?. Lärare 1.. Lärare 2.. Lärare 3.. Magnus Flink, områdeschef. Tobias Hörnqvist, rektor. Gudrun Mikaelsson, huvudskyddsombud. Kerstin Hammar, administratör. Karmen Granat, administratör. Karin Sjögren, studie- & yrkesvägledare. Göran Johansson, studie- & yrkesvägledare. Anette Olsson, studie- & yrkesvägledare. Stefan Hedenborg, kurator... Vilka övriga kontakter skall tas?. Anhöriga (vid tagna kontakter med anhöriga ska berörd personal snarast meddelas att dessa kontakter tagits). Klassen. Övriga elever. Undervisande lärare. Övriga lärare. Övrig personal. Media. Personalavdelningen, Värnamo kommun. Företagshälsovården. Barn- och utbildningsförvaltningen. Uppföljningar med personalen 1 Datum... 2 Datum... Kurator /11

12 Förslag på informationstext till personal Ansvarig lärare, undervisande lärare och annan direkt berörd personal kontaktas personligen i första hand, och om det inte är möjligt, i andra hand via telefon. Övrig personal bör också meddelas om möjligt före nästa skoldag (även under helg vid behov). Det är bättre att få information på detta sätt än via media eller från andra studerande vid nästa lektionstillfälle. Översiktlig information kan ges via e-post till personal som ej närvarar vid informationstillfällen. Nedan ges ett förslag på utformning av en information till personalen: Till personalen på Värnamo vuxenutbildning för kännedom I helgen omkom NN i en trafikolycka. NN studerade på XX i klass KK. Alla undervisande lärare och andra direkt berörda bland personalen är underrättade. Flaggan kommer att vara hissad på halv stång i morgon. Ytterligare information kommer att ges i morgon den dd/mm, klockan tt:mm i LL-lokalen, och klockan tt.mm i samma lokal. Önskar du prata med någon innan dess kan du vända dig till rektor, administrationen eller kurator. Rektor Kurator /11

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Krisplan. Dnr 05/257 06-01-17. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 060117_KMH_Krisplan.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Krisplan Dnr 05/257 06-01-17 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen 105 Postadress: Box 27 711, 115 91 Stockholm Tel: 08-16

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider

Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Rutin om anställd eller student förolyckas eller avlider Checklista om anställd eller student förolyckas eller avlider utanför Stockholms universitet Åtgärderna nedan ska om inte annat anges vidtagas av

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro -

INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro - INNEHÅLL: - Kontaktpersoner - Inledning - Ärendegång till EHT - Krissituation - Kränkande behandling - Hot och Våld - Personskada - Frånvaro - Drogmissbruk - Funktionsnedsättning - Sexuella övergrepp -

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 KRISHANTERINGSPLAN Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 Innehåll KRISHANTERINGSPLAN... 1 Innehåll... 1 LÅNGSIKTIG PLANERING... 2 Krishantering i förbundet... 2 Krishantering i SB&K:s UF och DF...

Läs mer

Krisplan - Checklistor och rekommendationer

Krisplan - Checklistor och rekommendationer Krisplan - Checklistor och rekommendationer Beslutad av rektor 2012-05-16 Dnr HIG 2012/705 1 Innehåll Checklistor - Kriskommunikation 3 - Åtgärder vid dödsfall student 4 - Åtgärder vid dödsfall medarbetare

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Bilaga 13 Krishanteringsplan Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Referenser... 1 Syfte... 2 Grunder... 2 Risk och kris... 2 Ansvars-, lednings- och lydnadsförhållanden...

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer