Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer"

Transkript

1 Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: och Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: och Biträdande rektor Marianne Hedmar: Skolsköterska Birgitta Lindén och Kurator Helene Dahlin och Skolsekreterare Lena Henrysson: All kontakt med media hänvisas till rektor! Rektors funktion är att: - skaffa information om vad som hänt - kalla in krisgruppen - samla/informera/kontakta personalen - organisera nödvändiga åtgärder - se till att de berörda blir underrättade av rätt person - underrätta räddningstjänst, polis och arbetsmiljöverket vid dödsfall Krisgruppens funktion är att: samla information planera och genomföra informationsmöten och minnesstunder stödja och handleda personalen i krissituationen vid behov koppla in resurser utanför skolan (kommunens krisgrupp, vårdcentralen, barn- och utbildningskontoret, socialförvaltningen, kyrkan, PBU etc. ) följa upp krisen med personalen under erforderlig tid informera anhöriga om möjligheter till hjälp och stöd utanför skolan utveckla sina kunskaper om kris och sorgearbete och förmedla dessa kunskaper till personalen Viktiga telefonnummer SOS-alarmering: 112 Sjukvårdsupplysningen, vårdguiden Vårdcentralen, Salem: Södertälje sjukhus/akut: Folktandvården, Salem: Tumba BUP: Polisen, Södertälje: / Salems kommun vxl

2 ÅTGÄRDER VID AKUT INSJUKNANDE OCH OLYCKSFALL BLAND SKOLANS ELEVER Akuta åtgärder på olycksplatsen Den/de vuxna som kommer först till plasten ser till att ambulans tillkallas och att någon som känner den skadade följer med till sjukhuset. Försök att i möjligaste mån hålla eleverna borta från olycksplatsen. SOS Ge första hjälpen vid olycksfall - Ring sjukvårdsupplysningen, vårdguiden för råd: Kontakta vårdnadshavarna, pärm med kontaktuppgifter finns på expeditionen. - Om eleven behöver sjukvård ring: Södertälje akutmottagning Huddinge sjukhus akutmottagning Vid ögonskador ring St Eriks Vid tandskador ring Folktandvården Rektor och skolsköterska meddelas. - Rektor uppdrar till lärarna/personalen att ansvara för inventering av och omsorg om barn/elever som varit vittne till olyckan. - Vid behov anlitas andra lärare/personal samt elevvårdspersonal. - Behovet av eventuell skriftlig information till berörda elevers familjer värderas i varje enskilt fall. Underrättande och uppföljning Rektor informerar lärarna som vid behov i sin tur informerar klassen om det som hänt. Det är viktigt att hålla klassen samlad, att tala öppet och konkret om det som hänt och låta eleverna tala om sina känslor och tankar. Läraren eftersträvar att ingen kommer hem till ett tomt hus. Reaktionsmönstret efter en olycka varierar från person till person. Tänk på att många av dem som inte omedelbart verkar reagera kan drabbas av reaktioner längre fram.

3 HANDLINGSPLAN VID DÖDSFALL Dödsfall elev Direkt efter dödsfallet De åtgärder som vidtas måste naturligtvis anpassas till elevens ålder, om det var ett väntat dödsfall efter lång tids sjukdom eller om det är ett plötsligt dödsfall t ex genom olyckshändelse eller självmord. - Den som får vetskap om att ett dödsfall inträffat kontaktar rektor som ansvarar för information till personal. - Rektor sammankallar krisgruppen. - Krisgruppen försöker samla in så mycket information som möjligt. - Kontrollera alltid om eleven har syskon i förskolan, skolan eller annan skola i så fall underrättas även den läraren/personalen. - Bestäm vem som ska ha kontakt med hemmet. Vid dödsfall underrättar alltid polisen de anhöriga. - Den berörda klassen underrättas av en lärare/person som känner dem. - Det är viktigt att hålla klassen samlad. - Tala öppet och konkret om det som hänt. - Låt eleverna tala om sina tankar och känslor. - Läraren eftersträvar att ingen elev kommer hem till ett tomt hus. - Även i syskons klass bör tid avsättas för samtal. - Skolans övriga klasser informeras av sina lärare eller annan lämplig person som känner dem. Minnesstund i skolan Det kan vara bra att ha en större samling i lämplig lokal där information ges och minnesstund hålls, med minnesord, dikt mm. Det är viktigt att tala med de anhöriga om hur minnesstunden ska utformas och vad den ska innehålla. Eleverna bör få konkret information om vad som hänt, vem det gäller, när, var och hur det hänt. Samlingen ska vara kort och värdig. Under samlingen hissas flaggan på

4 halv stång (ej före eller efter). Efter samlingen återgår man till ordinarie schema eller samlas klassvis. Uppföljning Var observant på elevernas olika sorgereaktioner. Vid behov kontakta krisgruppen. Det kan vara viktigt med efterarbete. Att tänka på inför begravningen - Rektor eller den som utsetts att vara kontaktperson tillfrågar de anhöriga om de önskar låta elevers kamrater delta i begravningen. - Diskutera ingående i klassen vad som kommer att ske vid begravningen. Detta är viktigt oavsett om eleverna ska delta eller inte! - Begravningsdagen samlas klassen. Elever som känner behov att vara med sina anhöriga bör om så är möjligt få lov till detta. - Begravningsdagen hissas flaggan på halv stång. Efter begravningen hissas flaggan i topp. Dödsfall personal Direkt efter dödsfallet - Rektor underrättar personalen och skolans krisgrupp. - Klasserna informeras, om det är klassläraren som avlidit ska klassen meddelas av en lärare som är känd av eleverna och sedan ska klassen hållas samlad. - Tala öppet och konkret om det som hänt. - Låt eleverna tala om sina tankar och känslor. - Läraren eftersträvar att ingen kommer hem till ett tomt hus. Minnestund Det kan vara bra att ha en större samling i lämplig lokal där information ges och minnesstund hålls, med minnesord, dikt mm. Eleverna bör få konkret information om vad som hänt, vem det gäller, när, var och hur det hänt. Samlingen ska vara kort och värdig. Under samlingen hissas flaggan på halv stång (ej före eller efter). Efter samlingen återgår man till ordinarie schema eller samlas klassvis.

5 Att tänka på inför begravningen - Rektor tillfrågar de anhöriga om de önskar att arbetskamrater och elever ska delta vid begravningen. - Rektor informerar om begravningen. - Begravningsdagen samlas klassen. Elever som känner behov att vara med sina anhöriga bör om så är möjligt få lov till detta. - Begravningsdagen hissas flaggan på halv stång. Efter begravningen hissas flaggan i topp.

6 HANDLINGSPLAN VID SJÄLVMORD OCH SJÄLVMORDSFÖRSÖK Direkt efter att skolan fått kännedom om dödsfallet sammankallar rektorn skolans krisgrupp. Om självmordet eller självmordsförsöket sker i skolan så lämna aldrig någon som försökt begå självmord ensam. Tillkalla vid behov ambulans och meddela rektor och skolsköterska. Den eller de som upptäckt självmordet/självmordsförsöket behöver stöd, rektor ser till att inte de heller blir lämnade ensamma. Rektor samlar personalen för att informera om dödsfallet och diskutera hur respektive lärare ska hantera budskapet. Information i skolan Rektor tar kontakt med de anhöriga för att få tillstånd att berätta om dödsorsaken för elevens klassföreståndare och för klasskamraterna. Rektor ansvarar för att samtliga föräldrar/vårdnadshavare i den drabbade klassen underrättas. Det är lämpligt att ett brev skickas hem med post till samtliga föräldrar. Minnesstund bör äga rum i elevens klass/skola helst dagen efter meddelandet om dödsfallet. Det är viktigt att tänka efter vem som ska meddela klassen, en präst kan vid ett sådant tillfälle vara en viktig person. Självmord väcker djupa existentiella frågor om liv och död, om livets mening, om skuld och skam. Man bör vid detta samtal med klassen tänka på att: - Tala öppet och konkret om det som hänt - Låta eleverna tala om sina känslor och tankar När man informerar är det viktigt att tänka på hur man berättar om det som hänt, andra känsliga elever kan identifiera sig med och ta efter de självdestruktiva handlingar som den som begått eller försökt begå självmord gjort. Man bör inte ge detaljerade beskrivningar över tillvägagångssätt, inte heller idealisera eller skönmåla någonting i samband med självmordet. Betona istället att den elev som tagit sitt liv

7 hade det mycket svårt. Man måste också berätta att det går att få hjälp och självmord därför är en onödig död. Ge alltid information om var de kan söka hjälp och vända sig om de behöver någon att pratat med. Om anhöriga inte ger sitt tillstånd till att meddela klasskamrater och lärare orsaken till dödsfallet, är det viktigt att man respekterar detta. Klassföreståndaren kan då samla klassen och berätta att en av deras klasskamrater avlidit men att kamratens föräldrar inte vill att man talar så mycket om detta i skolan. Det är ändå viktigt att få prata om hur man minns sin vän, det är vid detta tillfälle lämpligt att ha en kort minnesstund. Att tänka på inför begravningen - Rektor eller den som utsetts att vara kontaktperson tillfrågar de anhöriga om de önskar låta elevers kamrater delta i begravningen. - Diskutera ingående i klassen vad som kommer att ske vid begravningen. Detta är viktigt oavsett om eleverna ska delta eller inte! - Begravningsdagen samlas klassen. Elever som känner behov att vara med sina anhöriga bör om så är möjligt få lov till detta. - Begravningsdagen hissas flaggan på halv stång. Efter begravningen hissas flaggan i topp. Om en elev begått självmordsförsök - Lärare eller annan personal måste först fråga den elev det gäller om man kan tala om vad som hänt i klassen. Sekretessen är viktig och den som utfört ett självmordsförsök får inte känna sig utelämnad. - Etablera kontakt och samarbeta med föräldrar och anhöriga till den elev som utfört självmordsförsöket. Det är viktigt att deras synpunkter vägs in i vad man informerar de andra eleverna om. - Avsätt tid och skapa utrymme för eleverna i klassen att tala om sina känslor inför det som hänt. Ta hjälp av skolsköterska, skolkurator eller skolpsykolog. - Försök identifiera och fånga upp de elever som känner sig särskilt berörda av självmordsförsöket. Sårbara ungdomar som har egna problem i skolan eller hemma kan uppleva en ännu större maktlöshet i sina liv efter att en klasskamrat utfört ett självmordsförsök. Detta kan förstärka självmordstankar

8 och destruktiva beteenden hos dessa elever. Det kan även finnas elever som vetat om att deras skolkamrat pratat om att at sitt liv eller varit inblandade på något annat sätt, vilket kan generera starka skuldkänslor. - Det kan även finnas elever i andra klasser som är påverkade av det som hänt. Det kan därför finnas skäl att informera andra lärare så att dessa kan förstå och fånga upp reaktioner från eleverna. - För att hjälpa en elev tillbaka till klassen och skolarbetet efter ett självmordsförsök är det enskilda samtalet av stor vikt. Det känns lättare för eleven att veta att läraren är förtrogen med svårigheterna och kan då känna sig tryggare inför mötet med klasskamraterna.

9 ELEV SOM MISTER NÄRA ANHÖRIG Att underrätta om dödsfall I samband med olycka åligger det polisen att underrätta anhöriga om någon har omkommit. Detta kan delegeras till andra, vanligtvis till prästen i den församling familjen tillhör. Ibland uppstår dock situationer då skolpersonal måste förmedla budskapet. Obs! Detta får ej ske via telefon. - Skolan måste skaffa utförlig och tillförlitlig information om när, var och hur dödsfallet skedde, för att kunna besvara frågor. - Budskapet bör framföras tydligt och rakt, men med tid för mental förberedelse. - Information till berörd elev ska ges så fort som möjligt, annars kan denne nås av budskapet på annat och olämpligt sätt. - När budskapet lämnats är det viktigt att ge sig tid att sitta ner med eleven och ta emot reaktionerna. - Var beredd på att upprepa budskapet. Undvik klyschor som tiden läker alla sår e.dyl. - Lämna inte eleven ensam, utan våga vara nära och ta emot reaktioner. - Följ eleven hem eller till plats där familjen finns eller ordna så att någon i familjen hämtar. - Efter samråd eleven och dennes familj informeras klassen, det är viktigt att det vid det tillfället finns utrymme för samtal. Tiden närmast efter dödsfallet Det är bäst om man kan tala öppet med klassen om det som hänt. Det kan dock finnas elever som föredrar att man inte säger något, men då de får veta varför det är viktigt att klassen känner till vad som inträffat, brukar de ändra sig. Man bör särskilt noga tänka på vad som ska sägas och till vem. Elev som mist nära anhörig mår oftast bäst av att komma tillbaka till skolan så snart som möjligt. Övergången underlättas genom tidig kontakt mellan lärare/skola och elev/föräldrar. Skolan bör ta initiativet till kontakt och visa att man bryr sig om det som hänt och vill hjälpa till på bästa sätt.

10 Det är en fördel om klasskamraterna får reda på vad de ska säga eller göra när eleven kommer tillbaka. Uppföljning Personal som följer upp eleven bör vara observant på olika sorgereaktioner. Personerna i skolans krisgrupp är viktiga i uppföljningsarbetet.

11 ELEV MED ALLVARLIG SJUKDOM - Då elev är borta från skolan på grund av allvarlig sjukdom är det viktigt att både lärare och kamrater regelbundet håller kontakt med den sjuke. - Det är viktigt att eleven får känna sig delaktig i skolarbetet t ex genom att få hem läxböcker och uppgifter. - Den sjuka eleven och dennes föräldrar tillfrågas innan information lämnas till klasskamrater. Ibland är det bra att föräldern/föräldrarna till den sjuke eleven berättar för de övriga eleverna och deras föräldrar om sjukdomen. - Skolhälsovården bör alltid vara inkopplad och kan vara en bra resurs då det gäller den sakliga informationen till klassen. ELEVS FÖRSVINNANDE Rektor och eller/biträdande rektor informeras omedelbart om det inträffade. Nödvändiga och omedelbara åtgärder: - Kontakta vårdnadshavare. Vid behov: - Rektor sammankallar skolans krisgrupp och klassläraren snarast möjligt. - En kontaktperson utses för samarbete med familj och polis. Kontaktpersonen är sedan den som ansvarar för information till berörd personal. Försök att undvika ryktesspridning och spekulationer genom att lämna adekvat information till såväl personal som elever.

12 HANDLINGSPLAN VID STÖRRE OLYCKA På skadeplatsen - Larma SOS Ge första hjälpen. - Vid brand eller ras sätt ut vakter för att förhindra att personer rusar in för att hämta saker eller personer. - Kontakta rektor/ krisgruppen. På uppsamlingsplatsen - Sök aktivt kontakt med den/de drabbade. Lyssna visa medkänsla och håll om drabbad. - Acceptera de känslor som kommer. - Stöd fungerande sidor hos den drabbade. - Underlätta realitetsanpassning. - Tänk på att inte skuldbelägga någon. - Inge inte orealistiska förväntningar. - Trösta inte med osanning. - Var saklig! Håll dig informerad i den mån det går. Säg att du inte vet om du är osäker på en uppgift. - Tänk på att det är polisens uppgift att informera anhöriga om dödsfall. Budet ges aldrig per telefon. - Möt föräldrar och anhöriga på uppsamlingsplatsen. Ge dem tid att prata. Var saklig. - Hänvisa media till rektor, du har ingen skyldighet att uttala dig. Dagen efter olyckan - Skolledningen, som förutsätts ha fått information av polis och räddningspersonal, samlar personalen för en genomgång av händelsen. - Kaffe/te serveras. Ev. levande ljus, blommor, tyst minut. - Kamratstödgrupper bildas där personalen, som var med vid olyckan, ges tillfälle att prata med varandra om vad som hänt. Dessa stödgruppssamtal måste komma igång inom 48 timmar.

13 - Samling för elever där rektor eller annan person i krisgruppen informerar om vad som skett. - Direktiv ges för elevernas fortsatta skolgång, vilken i någon form bör komma igång så snart som möjligt, eftersom människor i kris är känsliga för organisatorisk oreda. Utrymme ges för bearbetning av det inträffade. - Minnesstunder och ceremonier samplaneras med anhöriga och kyrkan. - Med anhöriga diskuteras elevernas fortsatta skolgång den närmaste tiden. Vid allvarliga olyckor i allmänhet - Inventera om drabbade finns i skolan. - Ta kontakt med rektor/krisgruppen och avvakta besked från dem. - Åtgärda enligt aktuell del i krisplanen.

14 ÖVERGRIPANDE HANDLINGSPLAN VID AKUT HOT ELLER VÅLD Hot och våld - Bedöm situationen. - Ge dig aldrig in i en övermäktig situation. - Anskaffa hjälp innan ingripandet. - Kontakta rektor. Vid behov: - Gör polisanmälan. - Gör även anmälan till socialförvaltningen. Direkt hot (bombhot eller liknande) - Ring polisen. - Kontakta rektor som tar beslut om utrymning av lokalerna. - Ta dig från platsen med gruppen. - Samla alltid klassen/gruppen efter en hotsituation för samtal. Vad gör man sedan? - Den som drabbats (av våld eller hot) kan behöva akut hjälp. Försök att ta den drabbade till en lugn plats. - Kontakt tas med rektor som sammankallar krisgruppen på skolan och ser till att den drabbade får hjälp. - Vid djupare kris bör sjukhus kontaktas. - Vid fall när elev hotat personal eller annan elev ska rektor genast sammankalla till elevvårdskonferens för upprättande av åtgärdsprogram för den närmaste tiden. - Krisgruppen informerar personal om det inträffade. - Vid behov informerar och samtalar klassläraren med sin klass om det som inträffat.

15 BOMBHOT Vid bombhot - Försök fördröja samtalet. - Försök avgöra ålder/kön på rösten. - Påkalla en kollegas uppmärksamhet. Sprid inte informationen ytterligare eftersom hysteri lätt uppstår. - Lägg inte på luren! - Kollega söker upp annan telefon (om bombhot lämnas per telefon) och ringer Telia Begär att få samtalet spårat. - Kontakta skolledningen, om inte skolledningen kan nås ring polisen. Närpolisen i Salem eller polisen i Södertälje Skolledningen beslutar om utrymning av lokaler i samråd med polisen. - Larm aktiveras som brandlarm. - Utrymning sker enligt utrymningsplanen. - Återsamlingsplatsen ska vara känd för alla. Där sker kontroll att samliga lämnat byggnaden.

16 NARKOTIKA OCH ALKOHOL Alkoholpåverkad elev eller alkoholkonsumtion i skolan - Anteckna elevens namn och klass. Vid behov tillkallas hjälp - Uppsök tillsammans med eleven skolsköterskan/kuratorn. - Skolledningen informeras. Skolledningen kontaktar genast elevens målsman. - Skolledningen anmäler till socialförvaltningen om eleven är under 18 år. - Alkoholpåverkad elev avvisas från skolan. Om eleven är under 18 år hämtas han/hon av målsman eller socialtjänsten. - Elev under 18 år samt målsman kallas till uppföljningssamtal. Misstanke om narkotikapåverkad elev - Efter överläggningar med elevvården och skolledningen tas genast kontakt med polisen. - Skolledningen anmäler till socialförvaltningen. - Målsman informeras (gäller elev under 18 år). Vid misstanke om alkohol- eller narkotikaförsäljning i skolan - Polisen tillkallas omedelbart. Telenr: (polisens dygnet-runt växel)

17 ÖVRIGA KONFLIKTSITUATIONER - Använd sunt förnuft var lugn. Undvik kroppskontakt. - Vid slagsmål eller annan konflikt försök stoppa tillbudet! - Om det ej, utifrån din egen bedömning, går att stoppa skaffa hjälp av kolleger/skolledning/övrig personal. - Ta reda på namn och klass på inblandade. Använd skolkatalogen till hjälp. - Om det går ta berörda till skolledningen. Om det ej går rapportera till skolledningen. - Vid mindre konflikter meddela klassläraren. - Klassläraren kontaktar vid behov elevvårdsteamet. - Vid allvarligare konflikter tar skolledningen över ansvar och kontaktar: o Närpolisen telnr (polisens dygnet-runt växel) o Målsman o Om egenskada uppstått kontaktas skyddsombud

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet

KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

För Laxå Centralskola

För Laxå Centralskola För Laxå Centralskola Reviderad 2010-06-15 Sverker Lindström Lars Johansson Innehållsförteckning Telefonlista. 3 Handlingsplan vid krissituationer... 4 Elev/Barn avlider hastigt eller blir allvarligt skadad.

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 Elev blir svårt skadad A. Ge medicinsk första hjälp! B. Ambulans och polis tillkallas. Lärarkåren underrättas. Lärare stannar hos barnet. C. Föreståndaren samlar stödgruppen.

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor

Krisplan vid dödsfall och olyckor Krisplan vid dödsfall och olyckor 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis förändrats och därmed

Läs mer

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Postadress: Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg I Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg. Telefon: 0582-68 56 90 E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet.

Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på. 1 Innehåll Skolans policy och förebyggande arbete... 3 Allmänna rutiner och instruktioner vid hot- och våldssituationer på.... 4 Vid kännedom

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 20150820 KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR Reviderad: 2015-08-18 Alla klasslärare ansvarar för att katastrofpärmens uppgifter är uppdaterade och att den finns tillgänglig SID 2 (14) Innehållsförteckning

Läs mer

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning.

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Rektor Carl

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05 En krissituation kan uppstå i många olika sammanhang och ha mycket olika karaktär och omfattning. Denna krisplan skall ses som ett stöd

Läs mer

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012 Segerstaskolan Handlingsplan vid kris och katastrof Läsåret 2011-2012 1 Innehållsförteckning Sid. Krisgrupp Segerstaskolan 3 Exempel när krisgruppen samlas. 3 Ansvarsfrågan. 4 Aktuella telefonnummer..

Läs mer

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 FREDRIKA BREMERSKOLAN HANDLINGSPLAN för Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 SAMLINGSPLATS VID UTRYMNING: Erika Merika Utanför

Läs mer

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Krishanteringsplan LUNDS NATION LUND Upprättad 2007-09-01 - Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Rev. 2011-06-15 2012-06-23 2013-09-06 2014-01-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Ansvarsfördelning

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

Krisplan för Equmenia Nords läger

Krisplan för Equmenia Nords läger Krisplan för Equmenia Nords läger 1 Innehållsförteckning: 1. Varför en krisplan? 2. Förberedelser innan lägret 3. Vid trafikolycka 4. Vid dödsfall 5. Vid övergrepp 6. Hur man går vidare 7. Vid brand 8.

Läs mer

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2005/06 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 KRISGRUPP ÖSTRABO 1 - LÄSÅRET 05-06 Namn Tfn nr, arb Rektor Bengt Åhlander 69 74 17 Rektor Marianne Örtengren 69 69 41 Skolkurator

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN. Enhet: Vislandaskolan

KRISHANTERINGSPLAN. Enhet: Vislandaskolan KRISHANTERINGSPLAN Enhet: Vislandaskolan Upprättad och reviderad i samråd med personal ht 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning..2 Aktuella telefonnummer vid olycksfall...3 Att ringa 112...

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012.11.16 Detta är en plan för krisgruppens arbete när en svår olycka eller en katastrof inträffar och skolan, eller delar av den, hamnar i en

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL Denna krisplan ska genomgås med personalen årligen och finnas tillgänglig i lärarrummet. Rektor och minst en annan i personalen ska ha en uppdaterad

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2015-2016 Reviderad 2015-10-09 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Innehållsförteckning 2 Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet 3 Ansvar 3 Vid tänkbara hot 3 Agera i en akut situation 3 När den akuta situationen

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19 Krispärm Innehåll KRISGRUPP... 3 KRISPLAN... 4 KRISPLAN ELEV... 5 Sidhänvisning... 5 Om någon elev mister livet, under skoltid... 6 Om någon elev mister livet, utanför skoltid... 7 Om elev mister nära

Läs mer

KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25

KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25 KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25 1 Innehåll FLIK 1 FLIK 2 FLIK 3 FLIK 4 Om krisplanen Bedömning, checklista för krislarm Initiala arbetsuppgifter för krisledningsgruppen Checklista för krisledningsgruppen Händelser

Läs mer

Plan mot hot och våld. Vittra Väsby

Plan mot hot och våld. Vittra Väsby Plan mot hot och våld Vittra Väsby 2011-2012 Mål: - Att alla i skolan tar personligt ansvar och agerar förebilder utifrån Vittras värdegrund i alla situationer. - Att förskolan och skolan är trygga platser

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor.

Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. 2015-09-15 Krisplan för Furulunds enhet Furan Steg 1 (omedelbara åtgärder) Den person som får kännedom om krissituation kontaktar rektor. Rektor sammankallar krisgruppen. Om rektor inte finns tillgänglig

Läs mer

Trygghetspärm 2011-12

Trygghetspärm 2011-12 Trygghetspärm 2011-12 Viktiga telefonnummer:!... 3 Kumlinge skolas ordningsregler!... 4 Antimobbningsprogram i Kumlinge skola!... 5 Dyslexiplan / Dyskakyli!... 6 Krisplan!... 7 Samverkansplan!... 11 Föräldrasamverkan!...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Sedan 2000-07-01 gäller en ny lag, AFS 1999:7, för första hjälpen och krisstöd som stadgar att

Läs mer

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN RESURSSKOLAN Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux

Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux Reviderad 20150824 Krisplan för Mönsteråsgymnasiet/Komvux I händelse av svår olycka, dödsfall eller annan kris inom Mönsteråsgymnasiet/Komvux. Innehåll: 1. Inledning 2. Bakgrund och syfte 3. Några begrepp

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET Rektors beslut 101/2005 2005-03-02 Dnr CF 10-358/2004 ANVISNINGAR OCH ÅTGÄRDER VID HOT- OCH VÅLDSSITUATIONER VID ÖREBRO UNIVERSITET Inledning Anvisningarna gäller för medarbetare, studenter

Läs mer

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen.

Kommunens övergripande krisledningsplan finns i krisplanen. Krisplan Åsens skola Läsåret 2016/2017 En kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk Mål: Att all personal ska vara väl förtrogen med och känna trygghet i Åsen skolas krisplan. Att krisgruppen vid en

Läs mer

Beredskapsplan 2011-2012. version 6

Beredskapsplan 2011-2012. version 6 Beredskapsplan 2011-2012 version 6 INLEDNING...3 Akutväskan innehåll...3 BEREDSKASGRUPPEN PÅ LEMSHAGA AKADEMI -2012...4 Viktiga telefonnummer...4 HANDLINGSPLAN/PERSONALÅTGÄRDER VID KRISUTVECKLANDE HÄNDELSER...5

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/09

Likabehandlingsplan 2008/09 Likabehandlingsplan 2008/09 Antagen 2008-03-06 Senast reviderad 2008-09-11 2. (7) LIKABEHANDLINGSPLAN 2008/09 Våra grundläggande demokratiska rättigheter innebär att barn och ungdomar skall känna sig trygga

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Krishantering PN7 2010-12-17 Sid: 1 / 6 Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Ansvarig Denna beredskapsplan är ett komplement till basal beredskapsplan för krishantering på Karolinska

Läs mer

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar...

Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Krisberedskap i företaget Om det otänkbara inträffar... Sveriges Byggindustrier Human Relations Box 7835 103 98 Stockholm Tfn 08-698 58 00 Fax 08-698 59 00 E-post info@bygg.org www.bygg.org 2 Innehåll

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom, skada eller död blir situationen för barnen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkestaskolan 2015-2016 1 Innehåll Diskrimineringslagen och skollagen... 3 Definitioner av nyckelbegrepp... 3 Handlingsplikt och krav på aktiva åtgärder...

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2013/14. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2013/14 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 Krisgruppen sammankallas vid: 1. Allvarlig olycka/dödsfall Elev/elever som är inblandade samt även personal. Viktigt med en bedömning

Läs mer

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning Version skall verifieras Sista version? Inledning KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM I en idrottsförening kan diverse situationer inträffa där man snabbt måste ha en strikt plan för åtgärder som ska följas.

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Uppgift Krisstödsgruppen aktiveras på initiativ av krisledningsgruppen. Krisstödsgruppens uppgift är att i nära samverkan med krisledningsgruppen medverka till

Läs mer

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna

2013-01-18. Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna Likabehandlingsplan -plan mot kränkande behandling samt för likabehandling vid Väringaskolan i Sigtuna 1 Innehållsförteckning Bakgrund............................................................................

Läs mer

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE

KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE KRISPLAN FÖR Kalknäs REKTORSOMRÅDE...1 KRISGRUPP Kalknäs REKTORSOMRÅDE...2 Krisplan för kalknäs rektorsområde:...2 Exempel på krissituationer:...3 Krisarbetets organisation:...3

Läs mer

Krishantering på Skälby 4H-gård

Krishantering på Skälby 4H-gård Krishantering på Skälby 4H-gård 1. Vad är en kris? 1.1 Definition av kris Tillstånd som utlöses av så kallade yttre händelser, ex. dödsfall, svåra olyckor och våldshandlingar. Tillstånd som utlöses av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15 Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid Läsåret 2014/15 INNEHÅLL INLEDNING sid 3 KRISSTÖDSGRUPPENS MEDLEMMAR sid 4 BEREDSKAPSPLAN: Om elev hastigt avlider eller blir skadad sid 5-6 Personals död sid 7

Läs mer

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola

Likabehandlingsplan. Linblommans förskola Likabehandlingsplan Linblommans förskola Vision: Ingen i förskolan ska ställas utan säkert, tydligt och aktivt skydd. Det ska därför bedrivas ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda

Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda Innehåll: 1. Introduktion 2. Vem gör vad i säkerhetsarbetet 3. Att förebygga trakasserier, hot och våld 4. Riskbedömning vid möten 5. Vad ni kan/bör göra

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016

Förskolan Ekens. Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan Ekens Plan mot diskriminering och kränkande behandling LÄSÅRET 2015-2016 Förskolan skall vara en plats där man får vara den man är och där olikheter ses som en tillgång. En plats där man vågar

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning. Reviderad 2013-2014

Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning. Reviderad 2013-2014 Rubriker: 1. Mål 2. Förebyggande insatser mot kränkande behandling och mobbning 3. Åtgärdande insatser 4. Uppföljning Reviderad 2013-2014 1. Mål Målsättning: Samtliga elever på vår skola ska känna sig

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm

HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm OSBECKSGYMNASIET HANDLINGSPLAN VID KRISSITUATIONER Osbecksgymnasiet i Laholm Reviderad 2014-08-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖLJANDE PERSONER INGÅR I OSBECKSGYMNASIET KRISGRUPP:... 3 TELEFONNUMMER TILL VIKTIGA

Läs mer