KRISPLAN Andreasgymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN 2014-2015 Andreasgymnasiet"

Transkript

1 KRISPLAN Andreasgymnasiet När personal får besked om en allvarlig händelse ska alltid någon i skolans krisgrupp kontaktas. Krisgruppen bedömer hur händelsen ska hanteras. Utrymningsplaner ska finnas uppsatta på lämpliga platser i skolan. Studera utrymningsplanen för din egen säkerhet! Krisgruppen svarar för ledningen av skolans krishantering. 1. Krisgruppen organiseras efter beslut av rektorn eller den som denne bestämmer. 2. Krisgruppen leds av rektorn och övrig skolverksamhet ska stödja dennes verksamhet. 3. Krisgruppen sammankallas via mobilnummer enligt ordningen i krisgruppens larmlista. Rollfördelning i krisgruppen: Rektor: Fattar beslut om när krisgruppen ska aktiveras och på vilken plats detta ska ske. Leder gruppens arbete samt fattar de beslut som situationen kräver. Ger fakta och information om vad som hänt till personalen. Fattar beslut om när krisgruppen ska avvecklas och verksamheten återgå till normala förhållanden. Kontaktar myndigheter utanför skolan, t.ex. polis, massmedia, socialtjänst. För personlig dagbok avseende viktigare beslut och åtgärder. Kallar krisgruppen till ett möte. Fattar de beslut som krävs för att kunna planera, organisera, utrusta, utbilda och öva krisgruppen så att den har goda förutsättningar att verka när så behövs. Vid rektors frånvaro ansvarar den som är nummer 2 i krisgrupplistan. Verkställer kallelse. Ansvarar för att alla blir informerade. Skoladministratör:

2 Kollar närvaro vid info-möten, ansvarar för att upprätta en larmlista och hålla den aktuell. Skriver loggbok och protokoll från krisgruppens möten. Administrativt stöd, telefonkontakter - registrerar samtalen, har ansvar att i en krissituation ha alltid en aktuell lista av elevernas anmälda frånvaro. Skolpsykolog och kurator Debriefing, tar hand om känslor och tankar.rektorn är med i dessa samtal om det behövs. Skolsköterska: Ansvarar för medicinska fakta och information, kontakter med akutpersonal och vårdinrättningar. Arbetslagsledare: Ansvarar för administrativt stöd och är personalresurs. Bra att veta Samlingsplats för krisgruppen Om skolan kan användas så är rektors arbetsrum samlingsplats för krisgruppen. Om skolan måste utrymmas upprättas en alternativ gemensam samlingsplats. Kontakter: En person (bestäms från fall till fall) håller kontakt med en drabbad familj. Krislåda och Minnesbord Krislåda ska finnas klar att användas och ha följande innehåll: Ljus, ljusstake, vit duk, fotografiram, tändstickor, blomvas, bok att skriva i. Till all personal i Andreasgymnasiet: Kom alltid ihåg att ritualer är viktiga och de behövs i en krissituation. Det är viktigt att du bekantar dig med Andreasgymnasiets krisplan, om krisen kommer så ska vi vara förberedda. Därför är det viktigt med kunskap och träning om vad vi behöver göra och hur. Varje skolår ordnas två halvdagar för utbildning och träning. Innehållet i utbildningsdagarna kommer att vara teoretiska och praktiska övningar. Krisgruppen är ansvarig för dessa dagar.

3 1. VT 2013: 14 juni utbildning om krisplan och första hjälpen 2. HT 2013: oktober utbildning om brand 3. VT 2014: januari brandövning i skolan 4. HT 2014: september utbildning om brand 5. HT 2014: september brandövning i skolan Krisplanen kommer att revideras varje år. Nästa revidering är i januari I slutet av krisplanen kommer det att finnas protokoll om revideringsmötet och om träningsdagar. Man kan inte träna på allt som kan inträffa i en krissituation, men vi kan vara lite mera förberedda och ha mera kännedom och kunskap om vad man bör göra när olyckan är framme. Olika situationer som kan inträffa 1) Bombhot mot skolan eller Brand Rektorn kontaktar genast polisen Ring 112. Varna övriga som hotas. Utrymningsplaner ska vara uppsatta. Utrym via närmaste utgång eller nödutgång! Vid utrymning ska alla, såväl elever som personal, lämna skolan och direkt bege sig till återsamlingsplatsen. Lärarna kollar närvarolistan om alla elever har kommit ut. Krisgruppen stödjer lärarna och eleverna. Återsamling är på samlingsplats, dit ämnesläraren beger sig med sina elever. Mentorer, lärare och krisgruppen hjälper till med avprickning enligt klasslistorna som finns i denna pärm. Stanna kvar vid återsamlingsplatsen tills du får vidare besked från krisgruppen! Läraren har fullt ansvar för klassen tills man fått vidare besked. 2) Allvarliga olyckor i skolan Akuta åtgärder på olycksplatsen är: Den/de personer som kommer först till platsen ser till att ambulans - polis - brandkår tillkallas och att första hjälpen ges. Tillkalla skolsköterskan om hon är i skolan samt flera vuxna. Håll eleverna borta från olycksplatsen. Trösta och lugna ner. Om någon elev blir skadad, så följer en vuxen som känner eleven med till sjukhuset.

4 Meddela rektorn eller någon annan i krisgruppen. Rektorn sammankallar skolans krisgrupp och beslutar om vidare åtgärder. Massmedias frågor besvaras bara av rektorn. Mentorerna/lärarna samlar respektive klass och informerar om vad har hänt. Mentorerna kollar upp närvaron och ser hur eleverna mår. Uppgifterna lämnas till krisgruppen. Skoladministratör lämnar anmälda sjukfrånvaron till krisgruppen. Försök att tala öppet och konkret om det som har hänt. Vid behov ser mentorerna till att ingen elev kommer hem till en tom bostad. Rektorn sammankallar personalgruppen och för vidare information samt diskussion om åtgärder. Var noga med att kontrollera anledning till elevers frånvaro under de närmaste dagarna efter olyckan. Eleverna måste få ärliga upplysningar om vad som hänt. Ibland kan det vara bra att bjuda in polisen eller andra personer som kan ge eleverna direktinformation. Vid skador som leder till längre sjukhusvistelse eller en längre tids frånvaro från skolan, håller mentorn eller någon annan utsedd kontaktperson kontakt med hemmet och sjukhuset. Om någon elev får bestående men efter olyckan, följs detta upp av en mentor eller annan utsedd kontaktperson. Rektor beslutar om besök eller blommor till den/de drabbade. Elevhälsoteamet ansvarar för uppföljning av enskilda elever. Krisgruppen träffas flera gånger efter det inträffande. 3) Vid allvarliga olyckor utanför skolan Så snart skolan fått kännedom om olycka med elev inblandad, samlar rektorn skolans krisgrupp. Krisgruppen beslutar om vidare åtgärder. Därefter samlar rektorn skolans personalgrupp för information. Rektor fattar beslut om vem eller vilka som ev. ska ge sig av till olycksplatsen och vad de ska göra där. De som beger sig till olycksplatsen förses med mobiltelefon för att hela tiden kunna informera krisgruppen och även för att kunna få den hjälp som eventuellt behövs. Om olyckan är av intresse för massmedia, har rektor kontakt med pressen. Hänvisa till rektorn. Mentorn/läraren samlar respektive klass. Eleverna måste få så ärliga upplysningar som möjligt om vad som inträffat, så att inte rykten börjar spridas. All frånvaro ska registreras och noga följas upp av mentorn. Mentorerna/ lärarna lämnar uppgifterna till krisgruppen. Skoladministratör lämnar anmäld sjukfrånvaro till krisgruppen. Ingen elev eller personal får lämna skolan utan tillstånd av krisgruppen. Föräldrar som kommer till skolan hänvisas till A-salen. Krisgruppen utser personer som ska finnas i A-salen och ser till att det finns vatten eller kaffe att dricka. Ibland kan det vara bra att bjuda in polis eller andra personer som kan ge

5 eleverna ett ord. Rektor samlar personalgruppen för diskussion om ytterligare åtgärder. Vid skador som leder till längre sjukhusvistelse eller en längre tids frånvaro från skolan, håller mentorn eller någon annan utsedd kontaktperson, kontakt med hemmet och sjukhuset. Om någon elev får bestående men efter olyckan, följs detta upp av mentorn eller annan utsedd kontaktperson. Rektor beslutar om besök/blommor till den/de drabbade. Elevhälsoteamet ansvarar för uppföljningen av enskilda elever. Rektor beslutar i vilken omfattning uppföljningen kommer att ske. 4) Hot våld och misshandel inom skolan Elev, lärare eller annan personal som blir trakasserad, hotad eller misshandlad i skolan, ska omedelbart meddela rektorn. Vid allvarliga händelser tillkallas räddningstjänsten. Om du blir vittne till en våldshandling: Stanna kvar och be någon hämta ytterligare en vuxen person till. Du ska inte vara ensam. Försök att tala de inblandade till rätta. Sära på de inblandade, om det går utan risk! Rektorn sammankallar vid behov skolans krisgrupp. Skolledningen utreder händelsen för att avgöra om det inträffade kan hanteras internt eller om det ska polisanmälas. Polisanmälan görs av målsägare med hjälp av skolan. Informera samtliga vuxna i skolan. Redovisa så konkret som möjligt för händelsen, vad skolan har gjort och hur planeringen framåt ser ut. De inblandade eleverna kallas till expeditionen och rektorn meddelar vårdnadshavarna om eleven är under 18 år. Hjälp ska erbjudas till de drabbade och följas upp efter en tid. Uppföljningssamtal blir efter några veckor. Rektor tar eventuellt kontakt med de sociala myndigheterna och en anmälan skrivs vid behov. Incidentrapport skrivs och en kopia lämnas till psykologen. Rektor beslutar om kommande åtgärder. 5) Hot, våld och misshandel av utifrån kommande personer Om personer utifrån kommer till skolan och hotar eller misshandlar någon, ska detta omedelbart anmälas till rektor. Vid behov samlas skolans krisgrupp. Skolledningen hjälper målsägare att anmäla händelsen till polisen. Skolledningen inhämtar information från alla berörda och alla som sett något som kan underlätta för polisens utredning. Skolledningen informerar samtliga anställda i skolan om händelsen; vad som gjorts och vad som kommer att hända. Rektor informerar

6 vårdnadshavarna. Hjälp ska erbjudas de drabbade och följas upp efter en tid. 6) Misstanke om elevs användande av droger Med droger menas alkohol, narkotika och anabola steroider. När en lärare eller annan person på skolan fattar misstanke om att en elev är drogpåverkad eller använder droger, gäller följande handlingsplan: Kontakta snarast möjligt elevhälsoteamet (skolsköterska, skolpsykolog eller kurator) för informationsutbyte. Berätta om vad som skapat misstankar om drogmissbruk, hur eleven beter sig. Någon från elevhälsoteamet och skolledningen träffar omedelbart eleven för samtal. Om eleven misstänks vara påverkad eller använder droger kontaktar skolan omedelbart föräldrar om han är omyndig. Vid behov tas även kontakt med Maria ungdom. Rektor beslutar vilka åtgärder ska tas; kontakt med polisen/socialen. Uppföljningen av ärenden planeras tillsammans med elevhälsoteamet. Elevens mentor informeras. 7) Dödsfall av en elev i skolan Skolan larmar RÄDDNINGSTJÄNSTEN Tel. 112 Ansvarig att ringa är den som först är på platsen. Rektorn sammankallar skolans krisgrupp som underrättar mentorer och övrig personal. Information till anhöriga: krisgruppen bestämmer vem som ska ha kontakt med hemmet. Vid dödsfallet underrättas polisen. Rektor meddelar de anhöriga. Meddela föräldrarna att en allvarlig händelse inträffat och att de ska bege sig till anvisat sjukhus. Information till elever i direkt samband med dödsfallet: Klasserna samlas tillsammans med mentorer som informerar om händelsen. Föräldrar kontaktas och uppmanas att hämta eleven från skolan. Krisgruppen och övrig personal hjälps åt att kontakta alla föräldrar. Massmedia: Om dödsfallet har intresse för massmedia, är rektor den som har kontakt med pressen. Rektor ser till att skydda elever och personal mot massmedia. Som personal ska du alltid hänvisa till rektor. Dagen efter: Allt personal informeras om händelsen. Samling i A-salen kl för att planera hur vi bemöter eleverna. Information till eleverna sker på morgonen kl i A- salen. Personal i skolan ska vara närvarande. Den berörda klassen stannar kvar i A-salen efter informationsmötet. Skolpsykolog och kurator påbörjar debriefing. Viktigt att all personal talar öppet och konkret om det som hänt. Låt eleverna tala om sina tankar och känslor. Eleverna kan också

7 bearbeta sina tankar och känslor genom att rita, måla, skriva och sjunga. Krislådan ska vara klar att använda: Mentor/mentorer arrangerar klassens minnesord. Kom ihåg att ritualer är viktiga! Kontakta någon präst eller pastor. Meddela de anhöriga att eleverna kommer att ha en minnesstund och vad den ska innehålla. Minnesstund: Minnesordet från rektorn, minnesord av präst, pastor, några ord från mentor. Någon elev läser en dikt, spelar gitarr, sjunger, eller spelar upp musik. Skolpsykologen och kuratorn är tillgängliga för att stödja elever som behöver samtala. Inför begravningen av eleven: Rektor tillfrågar de anhöriga om de önskar låta elevens kamrater delta i begravningen. Rektor bestämmer om blommor ska skickas. Om eleverna ska delta samlas krisgruppen, eleverna och mentorn i skolan för att åka tillsammans till begravningen. Uppföljning: krisgruppen är viktig i uppföljningsarbetet. Det är viktigt att mentorn får mycket stöd, hjälp och vid behov samtal med skolpsykologen. Krisgruppen och personalen får inte glömma att ta hand om sig själva, därför är det viktigt att all personal samlas för att ventilera sina känslor om det som har skett. Efter ett dödsfall är det viktigt att mentorer noga kontrollerar anledning till elevers frånvaro under de närmaste dagarna efter dödsfallet. 8) Dödsfall av elev utanför skolan Rektorn sammankallar krisgruppen och underrättar mentorerna i klassen och övrig personal. Fråga elevens anhöriga hur mycket information vi kan lämna till skolans elever. Om dödsfallet har intresse för massmedia är det rektors ansvar att hålla kontakt med pressen. Den berörda klassen underrättas av mentorn med krisgruppen närvarande. Hur ska ni göra: Tala öppet och konkret om det som hänt, låt eleverna tala om sina tankar och känslor. Låt gärna eleverna rita/måla/skriva/sjunga/ spela musik. Skolans övriga klasser underrättas av sina mentorer. Rektor ansvarar för att samtliga vårdnadshavare i den drabbade klassen underrättas. Krislådan ska finnas klar att användas vid minnesbordet som placeras där eleverna vill att det ska stå. Minnesbordet ska vara bemannat. Mentorn arrangerar klassens minnesord om så önskas. Kom ihåg att ritualer är viktiga! Minnesstund ordnas i elevens klass, helst hela dagen efter meddelandet om dödsfallet. OBS!

8 Tala med de anhöriga om hur minnesstunden ska utformas och vad den ska innehålla. Minnesstunden omfattar: Minnesord från rektor, minnesord av präst eller pastor, ord från mentorn eller elever och någon som läser en dikt. Tillfråga eleverna om de vill hjälpa till utforma minnesstunden. Inför begravningen: Rektor tillfrågar de anhöriga om de önskar låta elevens kamrater delta i begravningen. Rektor bestämmer om blommor ska skickas. Om eleverna ska delta i begravningen bör alla som vill delta åka tillsammans från skolan. Rektor, skolpsykolog och kurator följer med. Efter begravningen samlas alla i skolan för att ventilera känslor. Skolpsykologen tar ansvaret för detta. Uppföljning: Viktigt att uppföljningen sker för elever och personal i skolan. Elever kommer att behövas samtala i organiserade gruppträffar under en tid framöver. Man skall ge hjälp och stöd till mentorn. Om det behövs så ordnar man samtal med psykologen. Krisgruppen träffas flera gånger efter det inträffade. Mentorerna bör vara noga med att kontrollera anledning till elevers frånvaro under de närmaste dagarna efter dödsfallet. 9) Dödsfall av personal i skolan Direkt efter dödsfallet larmar den som är först på plats, räddningstjänsten tel Rektor underrättar anhöriga och sammankallar skolans krisgrupp. Rektor sammankallar och underrättar personalen samt beslutar om vidare åtgärder. Om dödsfallet har intresse för massmedia, har rektorn kontakt med pressen. Skydda alltid elever och personal mot massmedia. Hänvisa till rektorn. Klassen informeras av mentorn eller någon annan som klassen känner. Krislåda och Minnesbord kan vara aktuella även i personalrummet. Kom ihåg att ritualer är viktiga! Samtliga klasser underrättas. Minnesstund i skolan: Helst dagen efter meddelandet om dödsfallet. Vid behov, kontakta någon präst eller pastor. OBS! Tala med de anhöriga om hur minnesstunden ska utformas och vad den ska innehålla. Minnesstunden kan t ex omfatta: Minnesord från rektorn, minnesord av präst, minnesord från lärare och elever. Samma agerande som i dödsfall för elev. Uppföljning: Rektorn tillfrågar de anhöriga om de önskar att arbetskamrater och elever ska delta i begravningen. Mentorn informerar eleverna om begravningen. Rektor bestämmer om blommor ska skickas. Om eleverna ska delta tillsammans med lärarna, kommer alla att åka tillsammans från skolan. Det är viktigt med kollegialt stöd och hjälp. Skolans elevvårdspersonal kan vara viktiga personer i uppföljningsarbetet. Vid behov tillkallas en psykolog utanför personalgruppen. Krisgruppen träffas flera gånger efter det inträffade och vid behov tar gruppen hjälp utifrån.

9 10) Dödsfall av personal utanför skolan. Direkt efter att skolan fått kännedom om dödsfallet sammankallar rektor skolans krisgrupp. Därefter sammankallar rektorn skolans personal för information om dödsfallet. Om dödsfallet kan ha intresse för massmedia, har rektorn kontakt med pressen. Klassen informeras av mentorn. Om det är mentorn som avlidit så ska klassen meddelas av en annan mentor eller en lärare som är känd av eleverna i klassen eller av ansvarig pedagogisk ledare. Viktig att samtala öppet och konkret om det som hänt, låta eleverna tala om sina tankar och känslor. Låta gärna eleverna rita/måla/skriva. Vid behov hålls klassen samlad resten av dagen. Rektor ansvarar för att samtliga vårdnadshavare i den drabbade klassen underrättas. Minnesbordet ska vara bemannat. Kan vara aktuellt även med minnesord i personalrummet. Kom ihåg att ritualer är viktiga! Minnesstund i skolan: Helst dagen efter meddelandet om dödsfallet. Vid behov, kontakta någon präst eller pastor. OBS! Tala med de anhöriga om hur minnesstunden ska utformas och vad den ska innehålla, t ex minnesord från rektor, minnesord av präst eller pastor, minnesord av lärare eller elever. Inför begravningen: Rektorn tillfrågar de anhöriga om de önskar att arbetskamrater och elever ska delta i begravningen. Mentorn informerar eleverna om begravningen. Rektor bestämmer om blommor ska skickas. Om eleverna ska delta i begravningen bör man ingående förklara vad som kommer att ske. Det är viktigt med kollegialt stöd och hjälp. Skolans elevvårdspersonal kan vara viktiga personer i uppföljningsarbetet. Krisgruppen träffas flera gånger efter det inträffade och vid behov. 11) Elev som mister nära anhörig Information till eleven: Om dödsfallet inträffat medan eleven är i skolan, bör helst någon familjemedlem, helst en av föräldrarna, komma till skolan och underrätta eleven personligen. I vissa fall kan det bli nödvändigt att någon annan förmedlar budskapet. Då är det viktigt att det är en person som eleven känner väl. Skolpsykologen eller kuratorn ska vara närvarande. Krisgruppen sammankallas vid behov. Kontakt med familjen. I samband med att skolan underrättas eller får kännedom om dödsfallet tillfrågas familjen om elevens kamrater kan meddelas. Familjen själv avgör vem som ska informeras och hur det ska gå till. Rektor sammankallar elevens mentor och andra berörda lärare i klassen. Mentorn eller någon annan av klassen känd person, meddelar klassen. Det är bäst om man kan tala öppet med klassen om det som hänt. Det kan dock finnas elever som föredrar att man inte nämner något och det får man respektera.

10 Inför begravningen och uppföljning: Vid anhörigs död genom sjukdom, olycka eller självmord bör man särskilt noga tänka på vad som ska sägas. Elever som mister nära anhörig mår oftast bäst av att börja skolan så snart som möjligt. Övergången underlättas genom en tidig kontakt mellan skola och hemmet. När skolan tar initiativ till kontakt, visar detta att man bryr sig om det som hänt och vill hjälpa på bästa möjliga sätt. Det är en fördel om klasskamraterna får reda på vad eleven vill att de ska säga eller göra när hon/han kommer tillbaka. Förbered klasskamraterna på att eleven kan vara känsligare än vanligt och att de därför bör visa extra omtanke. Tänk på att det kan finnas elever i klassen som har gått igenom liknande händelser. Eleverna kan reagera på olika sätt. Eventuellt kan skolan utse en representant som deltar på begravningen. Mentorn följer upp eleven genom egna iakttagelser och genom samtal med andra lärare. Kontakta elevhälsan för förfrågan. Var observant på elevens sorgereaktioner. Skolans elevvårdspersonal är viktiga personer i uppföljningsarbetet. Vid behov slussa elever vidare till elevhälsan. 12) Självmord elev Information i skolan. Kontakta en anhörig. Rektor sammankallar snarast skolans krisgrupp och underrättar mentorerna och övrig personal. När skolan fått information om vad som hänt tar rektorn kontakt med de anhöriga. Inhämta de anhörigas medgivande till att berätta om dödsorsaken för elevens mentor samt även för klasskamraterna. Om de anhöriga givit sitt medgivande så berätta om dödsorsaken för klasskamraterna. Krisgruppen bestämmer vem/vilka som ska meddela klassen. Information av en elev som har gjort självmord, väcker starka känslor, djupa existentiella frågor om liv och död, om livets mening, om skuld och skam. Det är viktigt att tänka igenom hur budskapet om dödsorsaken ska framföras. En präst eller pastor kan vid detta tillfälle vara en viktig person att ta med till klassen. Tala öppet och konkret om det som hänt, låt eleverna tala om sina tankar och känslor, låt gärna eleverna rita/måla/skriva. Vid behov hålls klassen samlad resten av dagen. Obs! Om de anhöriga inte ger sitt tillstånd att meddela klasskamrater och lärare om orsaken till dödsfallet så är det naturligtvis självklart att man respekterar detta. Mentorerna och elevhälsoteamets representant samlar då klassen och berättar för dem att en av deras klasskamrater har avlidit.

11 Mentor säger att kamratens föräldrar inte vill att man talar så mycket om detta i skolan, men det är viktigt att kamraterna får tillfälle att berätta hur man minns sin vän. Eventuellt kan man anordna en minnesstund. Rektor samlar personalgruppen för att informera om dödsfallet och diskutera hur en respektive lärare ska framföra budskapet. Rektor ansvarar att ett brev via post skickas till samtliga föräldrar i den berörda klassen, helst samma dag som den inträffade situationen blev känd. Krislådan ska finnas klar att användas. Minnesbordet ska vara bemannat. Kan vara aktuellt även med minnesord i elevens klassrum. Kom ihåg att ritualer är viktiga! Minnesstund i skolan ordnas helst dagen efter meddelandet om dödsfallet. Vid behov, kontakta någon präst eller pastor. Tala med de anhöriga om hur minnesstunden ska utformas och vad den ska innehålla. Minnesstunden kan t ex omfatta minnesord från rektor, minnesord av präst och att någon läser en dikt. Begravning: Rektor tillfrågar de anhöriga om de önskar att skolpersonal och elever ska delta i begravningen. Rektor bestämmer om blommor ska skickas. Om eleverna ska delta sker samlingen i skolan för att tillsammans med mentorer och elevhälsoteamet gå tillsammans till begravningen. Samtal i klassen sätter ord på tankar och känslor i relation till det som hänt. Elevhälsotemet är viktig i uppföljningsarbetet. Krisgruppen träffas flera gånger efter det inträffade och vid behov tar gruppen hjälp utifrån. 13) Hot om självmord elev Akut självmordshot. Elev som uttalar självmordstankar får inte lämnas utan åtgärd. Kontakta omgående elevhälsoteamet och överlämna ärendet dit. Om elevhälsoteamet inte finns på plats, så kontakta en barnpsykiatrisk eller vuxenpsykiatris mottagning för konsultation. Kontakta vårdnadshavare eller föräldrar. Skolan har en skyldighet att kontakta vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Detta bör ske i samråd med elevhälsoteamet. Obs! Meddela elevhälsoteamet vid misstankar om självmordsbenägenhet hos en elev. 14) Självmord personal När skolan fått kännedom om dödsfallet sammankallar rektor krisgruppen. Rektor tar kontakt med de anhöriga och inhämtar de anhörigas medgivande till att berätta om dödsorsaken för kollegor samt även för de elever som berörs. Rektor sammankallar personalgruppen för att informera om dödsfallet och meddelar dödsorsaken om de anhöriga givit sitt medgivande. Krisgruppen beslutar vem som ska meddela eleverna.

12 Viktigt hur man förmedlar informationen: Tala öppet och konkret om det inträffade. Låt eleverna tala om sina tankar och känslor. Låt gärna eleverna rita, måla eller skriva. Vid behov hålls klassen samlad resten av dagen. Självmord väcker frågor, känslor, funderingar, påminnelser, rädslor, frågor om liv och död, om livets mening, om skuld och skam. Vid behov ta hjälp av någon präst eller pastor. Rektor ansvarar för att skriva en kortfattad information till föräldrar och elever. Krislåda och minnesord i rektors rum. Ritualer är viktiga! Personal kommer den dagen att behöva tid för att landa i verkligheten. Rektorn tillfrågar de anhöriga om de önskar att arbetskamrater och elever ska delta i begravningen. Mentorn informerar om begravningen. Rektorn bestämmer om blommor ska skickas. Om eleverna och personal vill delta i begravningen bör det samordnas så att alla samlas i skolan för att tillsammans åka till begravningen. Var observant på olika sorgereaktioner. Elevhälsoteamet har en viktig roll i och under uppföljning, Viktigt att personalen har tid för att kunna tillsammans tala om känslor som har kommit upp efter beskedet. Krisgruppen träffas flera gånger efter det inträffade. 15) Viktiga telefonnummer och Räddningstjänst: SOS 112 Sjukvårdsrådgivning: eller Brandstation Solna Sundbyberg, , Ekensbergsvägen 87, Solna Polis i Solna: tel , Råsundavägen 101 Astrid Lindgrens Barnsjukhus: eller Karolinska Universitetssjukhus Solna Akutmottagning Danderyds sjukhus: Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik: , Sachsgatan 10 Stockholms läns psykiatriska akutmottagning: , S:t Görans sjukhus S:t Eriks Ögonsjukhus: , Palhemsg. 50 Akuttandvården S.t Eriks sjukhus: , Palmhemsg. 48 Socialjour Solna: eller , Tingsvägen 7, Sollentuna Maria ungdom/öppenvård: , Wollmar Yxgullsgatan 25 Präst: Josef Höfner, Katolska kyrkan, tel Pastor; Carin Dernulf, tel , Centrumkyrkan Sundbyberg,

13 Solna Tolk: Solna torg, tel ) Träningsdagar personal och elever VT, HT VT 2013: 14 juni 2013 utbildning om krisplan och första hjälpen HT 2013: oktober 2013 utbildning om brand VT 2014: 21 januari 2014 brandövning i hela skolan HT 2014: vaktmästaren organiserar brandövning i hela skolan VT 2015: januari brandövning.

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer

Krishantering. Krisgrupp och telefonnummer Krishantering Krisgrupp och telefonnummer Rektor Johann von Gerber: 532 595 01 och 0707-461 020 Biträdande rektor Sarah Stridfeldt: 532 595 11 och 0706-232 946 Biträdande rektor Marianne Hedmar: 532 595

Läs mer

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029

Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Krisplan för Friskolan Mosaik Reviderad 151029 Arbetsplaner Friskolan Mosaik: Arbetsplan för skolverksamheten Arbetsplan för fritidshemsverksamheten Arbetsplan för elevhälsan Likabehandlingsplan samt plan

Läs mer

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet

Klöxhultsskolan, Älmhults kommun 2006-09-21 Kristeamet INLEDNING Alla människor drabbas någon gång av kris. Det händer saker både på och utanför arbetsplatsen. Det kan vara svåra och mindre svåra situationer som uppstår. Mitt inne i en svår och dramatisk händelse

Läs mer

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall.

Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola. Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. Krisplan 2012/13 För Skiftingehus, Ärstaskolan & Vallby skola Vår plan för krishantering vid speciella händelser då följer vi denna mall. 2012-06-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Krisplan Akuta telefonnummer 2

Läs mer

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014

Handlingsplan vid olycka/kris. Stiernhööksgymnasiet. Vt 2014 Handlingsplan vid olycka/kris Stiernhööksgymnasiet Vt 2014 Upprättad 2013-10-24 Handlingsplan vid olycka/kris Reviderad 2014-03-12 Fel! Bokmärket är inte definierat. Stiernhööksgymnasiet, Rättvik Fel!

Läs mer

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola

Övertorneå kommun. Krisplan. Förskola, grundskola och gymnasieskola Övertorneå kommun Krisplan Förskola, grundskola och gymnasieskola 2013/2014 1 Innehållsförteckning Förklaringar 3 Stödgrupp vid olycka eller dödsfall 3 Åtgärder vid barns/elevs dödsfall 4 Åtgärder vid

Läs mer

Handlingsplan för krissituation

Handlingsplan för krissituation PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Handlingsplan för krissituation Rostaskolan Oktober 2015 orebro.se/rostaskolan Innehållsförteckning INLEDNING... 2 VIKTIGA TELEFONNUMMER... 3 BAKGRUND...

Läs mer

Krisplan för Trollehöjdskolan

Krisplan för Trollehöjdskolan Krisplan för Trollehöjdskolan Reviderad 14 oktober 2013 av skolkurator May-Gunn Andersson Lilja och skolsköterska Linnéa Dalteg, reviderad 20 november 2015 av skolkoordinator Carina Arthursson 1(11) Innehåll

Läs mer

Kris- och beredskapsplan

Kris- och beredskapsplan Kris- och beredskapsplan Uppsävjaskolan Uppsala reviderad 2009-04-01 2010-03-22 2011-01-01 2013-01-12 2015-06-30 Uppsävjaskolan 2004-05-10 Innehåll Telefonlista... 3 Allmänna råd vid kris- eller katastrofsituation

Läs mer

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan. Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92 Datum 2015-10-06 Senast reviderad: 2015-10-06 Lokal krishanteringsplan Holmesskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Johan Nilsson Arb.telefon 073-280 73 57 Hemtelefon 0565-151 54, 070-691 19 92

Läs mer

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet

Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Handlingsplan vid för Stadsgårdens Utbildningsenhet Reviderad 2016-04-26 1 Krisgruppen för Stadsgårdens Utbildningsenhet Leder och fattar beslut. Samlas på rektorsexpeditonen. Rektor Christin Lund Ansvarig

Läs mer

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11

Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Handlingsplan vid kris Uppdaterad: 2015-09-11 Postadress: Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg I Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg. Telefon: 0582-68 56 90 E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola

Handlingsplan vid krissituationer. Bobygda skola Handlingsplan vid krissituationer Bobygda skola Reviderad 2009-02-23 1 VIKTIGA TELEFONUMMER: Allmänt nödnummer 112 Hälsocentralen Delsbo 0653-714000 Hudiksvalls sjukhus 0650-92000 Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

Krisplan för Gråboskolan

Krisplan för Gråboskolan 1 (14) 2016-02-24 Krisplan för Gråboskolan Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE 621 81 Visby Telefon +46 (0) 498 26 34 06 E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339 8328 Postgiro 18 97 50 3 Org.

Läs mer

Kris och beredskapsplan

Kris och beredskapsplan Kris och beredskapsplan - för Cultus Gymnasium Reviderad 2014-09-01 En krissituation för skolan är när en händelse inträffar som skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga att möta och

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12

Krisplan vid dödsfall och olyckor. Reviderad 2013-12-12 Krisplan vid dödsfall och olyckor Reviderad 2013-12-12 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis

Läs mer

Krisplan vid dödsfall och olyckor

Krisplan vid dödsfall och olyckor Krisplan vid dödsfall och olyckor 1 Beredskapsplan vid dödsfall och olyckor Död och sorg är ett tema som vi ofta har svårt för att tala om. Samhället och familjestrukturen har gradvis förändrats och därmed

Läs mer

Vad gör vi när det svåra händer?

Vad gör vi när det svåra händer? Vad gör vi när det svåra händer? Beredskapsplan vid kris för Ucklums skola 1 Upprättad oktober 2015 Innehållsförteckning Rutin vid akut händelse s.3 Telefonlistor s.4 Krisgrupp ansvarsfördelning s.5 Krisgrupp

Läs mer

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012

Segerstaskolan. Handlingsplan vid kris och katastrof. Läsåret 2011-2012 Segerstaskolan Handlingsplan vid kris och katastrof Läsåret 2011-2012 1 Innehållsförteckning Sid. Krisgrupp Segerstaskolan 3 Exempel när krisgruppen samlas. 3 Ansvarsfrågan. 4 Aktuella telefonnummer..

Läs mer

För Laxå Centralskola

För Laxå Centralskola För Laxå Centralskola Reviderad 2010-06-15 Sverker Lindström Lars Johansson Innehållsförteckning Telefonlista. 3 Handlingsplan vid krissituationer... 4 Elev/Barn avlider hastigt eller blir allvarligt skadad.

Läs mer

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8

HANDLINGSPLAN för. Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 FREDRIKA BREMERSKOLAN HANDLINGSPLAN för Innehåll: VIKTIGA TELEFONNUMMER sid 2 OLYCKSFALL 3 VÅLD OCH HOT 4 BRAND 5 BOMBHOT 6 DÖDSFALL 7 MASSMEDIA I SKOLAN 8 SAMLINGSPLATS VID UTRYMNING: Erika Merika Utanför

Läs mer

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420

Innehållsförteckning. Kris- och katastrofplan. Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Kris- och katastrofplan Läsår 2014/2015 SSP Svenska skolan i Paris 9 rue Médéric 750 17 Paris +33146223105 +33683818420 Ett psykiskt kristillstånd är när man befinner sig i en livssituation där ens tidigare

Läs mer

Krisplan för Equmenia Nords läger

Krisplan för Equmenia Nords läger Krisplan för Equmenia Nords läger 1 Innehållsförteckning: 1. Varför en krisplan? 2. Förberedelser innan lägret 3. Vid trafikolycka 4. Vid dödsfall 5. Vid övergrepp 6. Hur man går vidare 7. Vid brand 8.

Läs mer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer

När det händer - det som vi inte vill ska hända. Handlingsplan för Krissituationer SINCE 1977 När det händer - det som vi inte vill ska hända Handlingsplan för Krissituationer Läsåret 2013-2014 Grimstaskolan Viktiga telefonnummer Ambulans 112 Brandkår 112 Polis 112 Polis ej akut 114

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn 2011/2012 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig sjukdom

Läs mer

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan

Om en allvarlig olycka inträffar på eller utanför skolan Vid varje utflykt utanför skolans område skall rektorn meddelas. En lapp hängas i personalrummet med uppgifter om vilka elev och vuxna som deltar, samt på vilka mobilnummer personalen kan nås. Alla barn/elev

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning läsåret 2015/16 Milnergymnasiet BEREDSKAPSPLAN FÖR KRISSITUATIONER. Inledning. I alla skolor inträffar någon gång ett dödsfall på grund av svår sjukdom, självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, lärare eller annan personal

Läs mer

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas.

SIMNING KRISPLAN. Alla inom simsektionen ska känna till beredskapsplanen, vad den innehåller och hur den ska användas. SIMNING KRISPLAN INLEDNING Denna plan ska vara en hjälp för simsektionens styrelse, tränare, och ledare, då hot, våld, sexuella trakasserier, olycka eller dödsfall inträffar och där simsektionens barn,

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta

KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12. Alsike skola Knivsta KRISHANTERINGSPLAN FÖR 11/12 Alsike skola Knivsta Handlingsplan för särskilda insatser i samband med större allvarliga kriser för enskild, grupp eller hela skolan Innehållsförteckning: sid 1 Telefonnummer

Läs mer

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan

Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Krika 2005-01-05 Krika Bygdeskola Krisberedskapsplan Handlingsplan för åtgärder checklista - katastrof Krisgruppen samlas (se bilaga 1) Beslut om åtgärd (policy) Information- en person är press och informationsansvarig

Läs mer

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall

- Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Krishanteringsplan LUNDS NATION LUND Upprättad 2007-09-01 - Ett hjälpdokument vid kris eller olycksfall Rev. 2011-06-15 2012-06-23 2013-09-06 2014-01-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Ansvarsfördelning

Läs mer

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan

Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05. Handlingsplan Krisplan för Sotenäs Golfklubb Fastställd av styrelsen 2015-12-05 En krissituation kan uppstå i många olika sammanhang och ha mycket olika karaktär och omfattning. Denna krisplan skall ses som ett stöd

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF

HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR ROSENFELDTSSKOLAN HANDLINGSPLAN I KRIS OCH KATASTROF FÖR TROSSÖOMRÅDET Innehåll: HANDLINGSPLANER VID OLYCKOR OCH DÖDSFALL sida RUTINER FÖR ÖKAD BEREDSKAP VID OLYCKOR

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola

Handlingsplan för krissituationer. på S:t Petri skola Handlingsplan för krissituationer på S:t Petri skola läsåret 2008/2009 1 Innehållsförteckning Krisgruppens sammansättning.3, 4 Viktiga telefonnummer 5 Dödsfall elev - i skolan 6, 7, 8 Dödsfall elev - utanför

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Innehållsförteckning 2 Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet 3 Ansvar 3 Vid tänkbara hot 3 Agera i en akut situation 3 När den akuta situationen

Läs mer

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning

!!!! Version skall verifieras! Sista version? KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM. Inledning Version skall verifieras Sista version? Inledning KRISHANTERINGSPLAN FÖR VARBERG SIM I en idrottsförening kan diverse situationer inträffa där man snabbt måste ha en strikt plan för åtgärder som ska följas.

Läs mer

RUTINER VID OLYCKSFALL...

RUTINER VID OLYCKSFALL... Senast reviderad 2003-11-21 Krismanual 1 RUTINER VID OLYCKSFALL... 2 2 RUTIN VID PÅGÅENDE INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 3 3 RUTIN EFTER INBROTT ELLER SKADEGÖRELSE... 4 4 RUTIN VID DÖDSFALL I BARNGRUPPEN

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR ASKEBYSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 20150820 KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR Reviderad: 2015-08-18 Alla klasslärare ansvarar för att katastrofpärmens uppgifter är uppdaterade och att den finns tillgänglig SID 2 (14) Innehållsförteckning

Läs mer

Krisplan Annelundsskolan del 2

Krisplan Annelundsskolan del 2 Bildning Krisplan Annelundsskolan del 2 Fastställd av skolledning och personal Reviderad 2016-02-11 Bildning Christina Larsson 046-73 98 00 Christina.Larsson@kavlinge.se Annelundsskolan Västergatan 15,

Läs mer

Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet.

Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på. 1 Innehåll Skolans policy och förebyggande arbete... 3 Allmänna rutiner och instruktioner vid hot- och våldssituationer på.... 4 Vid kännedom

Läs mer

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1

2005/06. Något svårt har hänt KRISPLAN. Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 2005/06 Något svårt har hänt KRISPLAN Uddevalla Gymnasieskola Östrabo 1 KRISGRUPP ÖSTRABO 1 - LÄSÅRET 05-06 Namn Tfn nr, arb Rektor Bengt Åhlander 69 74 17 Rektor Marianne Örtengren 69 69 41 Skolkurator

Läs mer

Beredskapsplan 2011-2012. version 6

Beredskapsplan 2011-2012. version 6 Beredskapsplan 2011-2012 version 6 INLEDNING...3 Akutväskan innehåll...3 BEREDSKASGRUPPEN PÅ LEMSHAGA AKADEMI -2012...4 Viktiga telefonnummer...4 HANDLINGSPLAN/PERSONALÅTGÄRDER VID KRISUTVECKLANDE HÄNDELSER...5

Läs mer

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14

KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 KRISPLAN FÖR ECKERÖ SKOLA 2013-14 Elev blir svårt skadad A. Ge medicinsk första hjälp! B. Ambulans och polis tillkallas. Lärarkåren underrättas. Lärare stannar hos barnet. C. Föreståndaren samlar stödgruppen.

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2015-2016 Reviderad 2015-10-09 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN

SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KRISPLAN SPÅNGA GYMNASIUM OCH GRUNDSKOLA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012.11.16 Detta är en plan för krisgruppens arbete när en svår olycka eller en katastrof inträffar och skolan, eller delar av den, hamnar i en

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19

Allvarlig olycka på/utanför skolan med flera inblandade... 18 Våld och hot på skolan med en eller flera inblandade... 19 Krispärm Innehåll KRISGRUPP... 3 KRISPLAN... 4 KRISPLAN ELEV... 5 Sidhänvisning... 5 Om någon elev mister livet, under skoltid... 6 Om någon elev mister livet, utanför skoltid... 7 Om elev mister nära

Läs mer

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN

KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN Rev 2015-05-06 KRISPLAN FÖR AXEL WEÜDELSKOLAN 1. Inledning Denna plan ska vara känd av personalen på Axel Weüdelskolan. För att uppnå detta mål ska den 1. finnas tillgänglig på skolans hemsida, 2. finnas

Läs mer

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan

Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Information från Barn- och utbildningsnämndens kansli senast reviderad 2017-01-03 Lokal krishanteringsplan Frykenskolan Den lokala krisgruppen består av: Rektor Anna Renhult arb.telefon 0560-162 52, 073-271

Läs mer

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15

Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid. Stallarholmsskolan. Läsåret 2014/15 Beredskapsplan för krisstödsgruppen vid Läsåret 2014/15 INNEHÅLL INLEDNING sid 3 KRISSTÖDSGRUPPENS MEDLEMMAR sid 4 BEREDSKAPSPLAN: Om elev hastigt avlider eller blir skadad sid 5-6 Personals död sid 7

Läs mer

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning.

Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Roslagen Education AB Carl Wahren Gymnasium Krisplan Handlingsplan för arbete vid traumasituationer; beredskap, larmning, samverkan, informationshämtning/givning, insatser och uppföljning. Rektor Carl

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL

HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL HANDLINGSPLAN VID KRISER SOM BERÖR ELEVER OCH PERSONAL Denna krisplan ska genomgås med personalen årligen och finnas tillgänglig i lärarrummet. Rektor och minst en annan i personalen ska ha en uppdaterad

Läs mer

Handlingsplan vid kris

Handlingsplan vid kris 1 Handlingsplan vid kris Reviderad 2015-09-15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Mål sidan 3 Krisgruppen skall sidan 3 Telefonlista sidan 4 Folkhögskolans krisgrupp sidan 4 Handlingsplan - allvarliga tillbud under

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun

KRISHANTERINGSPLAN 2015. Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun KRISHANTERINGSPLAN 2015 Handledning för krisledningsgruppen och enhetens personal vid Vuxenutbildningsenheten i Jönköpings Kommun Definition En kris definieras oftast som en händelse där ens tidigare erfarenheter

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN

ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN KATEDRALSKOLAN 2009 I LUND ÖVERGRIPANDE ELEVVÅRDSPLAN Med bilagor Mentorsplan Plan för åtgärder mot kränkande behandling Plan mot droger Likabehandlingsplan Gymnasieskolan har blivit en nästintill obligatorisk

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN. Enhet: Vislandaskolan

KRISHANTERINGSPLAN. Enhet: Vislandaskolan KRISHANTERINGSPLAN Enhet: Vislandaskolan Upprättad och reviderad i samråd med personal ht 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning..2 Aktuella telefonnummer vid olycksfall...3 Att ringa 112...

Läs mer

Trygghetspärm 2011-12

Trygghetspärm 2011-12 Trygghetspärm 2011-12 Viktiga telefonnummer:!... 3 Kumlinge skolas ordningsregler!... 4 Antimobbningsprogram i Kumlinge skola!... 5 Dyslexiplan / Dyskakyli!... 6 Krisplan!... 7 Samverkansplan!... 11 Föräldrasamverkan!...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN

1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN KRISPLAN 2011/2012 1. MÅLSÄTTNING MED HANDLINGSPLANEN Planen syftar till att hjälpa barn och personal i krishantering Att få vara ett redskap till att ge uttryck för sina känslor och tankar Att sätta av

Läs mer

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium

Krisplan vid Norrtelje Teknikoch. Naturbruksgymnasium Krisplan vid Norrtelje Teknikoch Naturbruksgymnasium Läsåret 2016-2017 Reviderad augusti 2016 Krisplan vid Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium 2015-2016 Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet:

Läs mer

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet

Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Krisstödsgrupp vid Stockholms universitet Uppgift Krisstödsgruppen aktiveras på initiativ av krisledningsgruppen. Krisstödsgruppens uppgift är att i nära samverkan med krisledningsgruppen medverka till

Läs mer

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer.

Stödgruppens viktigaste funktion är: att stödja och handleda personalen i krissituationer. Handlingsplan för krissituationer När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap

Läs mer

Handlingsplan/ Krishantering

Handlingsplan/ Krishantering Handlingsplan/ Krishantering KATASTROFPLAN En dramatisk händelse, som en olycka eller ett dödsfall kan få stora konsekvenser för både den drabbade och hennes/hans omgivning. Därför är det viktigt att denna

Läs mer

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN RESURSSKOLAN Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Trelleborgs kommun Bildningsförvaltningen Mro Trelleborg. Handlingsplan. Vid utflykter och studieresor

Trelleborgs kommun Bildningsförvaltningen Mro Trelleborg. Handlingsplan. Vid utflykter och studieresor Trelleborgs kommun Mro Trelleborg Handlingsplan Vid utflykter och studieresor Handlingsplan vid utflykter och studieresor Allmänna regler och planeringsinstruktioner: Aktiviteter/ utflykter arrangeras

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS NYKÖPINGS GYMNASIUM Lå 2013-2014 Uppdaterad 2013-10-15 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Nyköpings gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information

Läs mer

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet

Västra skolområdet. Krisplan för. skolor,förskolor,familjedaghem. Läsår 2012/2013. Reviderad 7 November Västra skolområdet 1 Läsår Krisplan för Västra skolområdet skolor,förskolor,familjedaghem Reviderad 7 November 2011 Västra skolområdet Ängetskolan Höglandskolan Älgvägen 35 Åvägen 12 891 42 Örnsköldsvik 891 43 Örnsköldsvik

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Ålidhemsskolan 2009-08-20 Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling INLEDNING Vid Ålidhemsskolan ska det råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Ledarpolicy. Innehåll. Uppdaterad 15XXXX

Ledarpolicy. Innehåll. Uppdaterad 15XXXX Uppdaterad 15XXXX Ledarpolicy Innehåll 1. Inledning 2 2. Att vara ledare 2 3. Förväntningar på ledare i Borgenkyrkan Ung 2 4. Nya ledare 3 5. Ledarvård och ledarutbildning 3 6. Förebyggande verksamhet

Läs mer

Krishanteringsplan för Täfteå IK

Krishanteringsplan för Täfteå IK Krishanteringsplan för Täfteå IK 1. Inledning Att vara aktiv i en idrottsförening, exempelvis som idrottsledare eller ledamot i styrelse, innebär ett stort ansvar för andra människor, inte minst barn och

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

Krishantering på Skälby 4H-gård

Krishantering på Skälby 4H-gård Krishantering på Skälby 4H-gård 1. Vad är en kris? 1.1 Definition av kris Tillstånd som utlöses av så kallade yttre händelser, ex. dödsfall, svåra olyckor och våldshandlingar. Tillstånd som utlöses av

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Reviderad 150427 Nulägesbeskrivning utifrån elevenkät dec 14 samt antalet inrapporterade rapporter

Läs mer

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad

Krishanteringsplan Backaskolan. Uppdaterad Krishanteringsplan Backaskolan Uppdaterad 170120 Innehåll Telefonlista Krisgruppen s 3 Telefonlista Organisationer s 3 Krisgruppens arbetsuppgifter s 4 Dödsfall - Personal s 5 I den berörda gruppen: I

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/09

Likabehandlingsplan 2008/09 Likabehandlingsplan 2008/09 Antagen 2008-03-06 Senast reviderad 2008-09-11 2. (7) LIKABEHANDLINGSPLAN 2008/09 Våra grundläggande demokratiska rättigheter innebär att barn och ungdomar skall känna sig trygga

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan.

KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9. Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. BARN OCH UTBILDNING Läsåret 08/09 KRISPLAN HANDLINGSPLAN FÖR KRISHANTERING NORGÅRDENSKOLAN F-9 Alla elever och vårdnadshavare skall informeras om vår krisplan. Krisplanen skall utvärderas i slutet av varje

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014. Albäcksskolan

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014. Albäcksskolan Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom främjande och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen

Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Krishantering PN7 2010-12-17 Sid: 1 / 6 Beredskapsplan för krishantering inom PN7, Biomedicinprogrammen Ansvarig Denna beredskapsplan är ett komplement till basal beredskapsplan för krishantering på Karolinska

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan Solhemsängens skola 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan Solhemsängens skola 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan Solhemsängens skola 08-508 412 81 Läsåret 2014-2015 Uppdatering under läsåret sker vid behov 1 Solhemsskolans krisgrupp Jobb Mobil Helena Nilsson, rektor 08 508 412 90 0761 2412

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Rekarnegymnasiet 2014-02-24 1 (6) Krisplan Sedan 2000-07-01 gäller en ny lag, AFS 1999:7, för första hjälpen och krisstöd som stadgar att

Läs mer

KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25

KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25 KRISPLAN BUK KSS 2014-09-25 1 Innehåll FLIK 1 FLIK 2 FLIK 3 FLIK 4 Om krisplanen Bedömning, checklista för krislarm Initiala arbetsuppgifter för krisledningsgruppen Checklista för krisledningsgruppen Händelser

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer