Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rev augusti 2014 Sida 1 av 16"

Transkript

1 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

2 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef Peter Ström, ersättare Aida Dervisic Vakant Harriet Nilsson Anne-Lie Westin Boel Gustafsson Lena Davet Ulla Wilsson Helen Dahlstrand (Loggförare. Ersättare: Annica Karlsson) Samlingslokal: Konferensrummet Krisgruppen samlas varje höstterminsstart för att stämma av krisplan/rutiner. Sammankallande är gymnasiechef. (ersättare Peter Ström). Rev augusti 2014 Sida 2 av 16

3 LARM till Torbjörn Karlsson (eller annan enligt listan i krisgruppen) AJOURNERA för informationsinhämtning? Rev augusti 2014 Sida 3 av 16

4 Krisgrupp, kontaktuppgifter s 2 Krishantering arbetsgång s 3 1. Allmänna kom-ihåg s 5 2. Handlingsplaner för olika typer av händelser s 6 2 A. Elev avlider s 6 2 B. Någon ur personalen avlider s 7 2 C. Nära anhörig till elev avlider s 8 2 D. Någon med anknytning till skolan skadas svårt eller blir allvarligt sjuk s 9 2 E. Elevs försvinnande s 10 2 F. Större olycka / katastrof s Minnesstund s Telefonlista s Råd vid krissituationer s Krislåda s Litteraturtips s 16 Denna krisplan reviderades senast Rev augusti 2014 Sida 4 av 16

5 1. ALLMÄNNA KOM-IHÅG INFORMATION PRESS Det är viktigt att skolans telefoner är bemannade med väl informerad personal. Informera kommunens växel om vart samtal ska kopplas. Det är av stor vikt att alla hjälps åt att skydda de drabbade från ett alltför närgånget intresse från press och media. EXTERN HJÄLP Vid större olyckstillfällen, med många drabbade kopplas kommunens POSOM-grupp in som förstärkning. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. Det finns även en PKL-grupp (Psykologisk/psykiatrisk katastrofledning) för omhändertagande inom hälso- och sjukvården. UPPFÖLJNING Efter en krissitation samlas krisgruppen inom två veckor för att diskutera hur arbetet fungerat. Vid detta tillfälle diskuteras vilka lärdomar som dragits och vilka ändringar och kompletteringar som behöver göras i skolans krisplan. PERSONFÖRTECKNINGAR/KONTAKTUPPGIFTER Följande förteckningar skall ständigt hållas aktuella och finnas lätt tillgängliga på skolans expedition: 1. Förteckning över aktuella adresser och telefonnummer till skolans personal. 2. Förteckning över aktuella adresser och telefonnummer till skolans elever, samt klasslistor. 3. Förteckning över kontaktuppgifter till anhöriga för elever och personal. 4. Vid skolresor, studiebesök, friluftsdagar på annan ort etc. skall alltid deltagarlistor, plats och tider inlämnas till expeditionen - Helen Dahlstrand, Annica Karlsson eller Birgitta Hermansson - före avresan. Ansvarig ledare ska ha deltagarlistor tillgängliga under resan. Rev augusti 2014 Sida 5 av 16

6 2. HANDLINGSPLANER FÖR OLIKA TYPER AV HÄNDELSER 2A. HANDLINGSPLAN ATT TILLÄMPA om en elev avlider - Ta del av vad som hänt. Bekräfta händelsen och kontakta de anhöriga. - Skolledningen ansvarar för att de flaggas på halv stång. Detta får ej ske innan informationen nått de närmast berörda. Kom ihåg att den kretsen kan vara vidare än man först tänkt sig - nära vänner kan vara frånvarande t.ex på grund av ledighet eller sjukdom. - Kondoleansbukett skickas till hemmet. - Vid dödsfall i klassen ställs den ordinarie undervisningen in. Eleverna får en särskild lokal till sitt förfogande för resten av dagen. Där får de stöd av sina mentorer, eller andra lämpliga vuxna och någon medlem ur krisgruppen. Lokalen dekoreras efter rådande situation, vilket krisgruppen bestämmer och delegerar. Efterhand kan eleverna gå hem om de så önskar, men någon vuxen bör finnas kvar i lokalen tills skolan slutar. Elever som gått hem kan behöva komma tillbaka under dagen. Det är i sin ordning om nära vänner, t.ex. tidigare klasskamrater till den avlidne, ansluter sig till de sörjande. De vuxna som är med får vara toleranta mot "obalanserat" uppträdande - i sådana sammanhang kan skratt ligga nära gråt. - Krisgruppen undersöker om någon på skolan blivit särskilt drabbad av dödsbudet (exempelvis syskon eller någon elev med en egen aktuell sorg). - Om en elev begått självmord bör man vara extra uppmärksam på kamraternas reaktioner, då det finns en spridningsrisk till nära vänner. Hanteringen av detta hänvisas till kurator/skolsköterska/skolpsykolog. - Krisgruppen planerar, efter samråd med de närmast berörda, en minnesstund. Denna anordnas inom 1-2 dagar efter dödsfallet. Samlingens utformning avgörs först efter det att specifik information samlats in om den avlidnes religiösa tillhörighet och familjens synpunkter. (Förslag till utformning av minnesstund finns nedan.) - Efter samråd med familjen beslutas om några representanter från skolan (t.ex. rektor och mentor) ska närvara vid begravningsakten. - Om eleverna ska delta vid begravningen kan det vara lämpligt att vid minnesstunden eller vid något annat tillfälle informera dem om ritualerna vid en begravning. Många av eleverna har tidigare inte varit på en begravning och känner sig tryggare om de är förberedda. Informationen är speciellt viktig när begravningen sker enligt en annan ritual än svenska kyrkans. - Skicka krans eller blommor till begravningen samt flagga på halv stång. Rev augusti 2014 Sida 6 av 16

7 2B. HANDLINGSPLAN ATT TILLÄMPA om någon ur personalen avlider - Ta del av vad som hänt och bekräfta händelsen. - Vid dödsfall flaggas på halv stång, efter det att informationen nått ut till de närmast berörda. - Kondoleansbukett skickas till de anhöriga där så är lämpligt. Krisgruppen avgör. - Diskutera om lokal för information och samling ska iordningställas och om en minnesstund ska hållas. - Kontakta och inbjud de anhöriga till ev. minnesstund. - Den som har kontakten med de anhöriga gör, efter några dagar, en förfrågan om hur familjen ställer sig till att representanter för skolledning, kollegor och elever deltar vid begravningen. - Skicka krans eller blommor till begravningen samt flagga på halv stång. Detta anpassas efter person och kultur. Rev augusti 2014 Sida 7 av 16

8 2C. HANDLINGSPLAN ATT TILLÄMPA om nära anhörig till elev avlider - Rektor informerar krisgruppen, mentor, klasskamraterna och berörda lärare. - Mentor diskuterar med klasskamraterna om lämplig hälsning (blommor, besök, brev, etc.) till den drabbade kamraten. - Mentor, eller någon delegerad, kontaktar eleven efter några dagar för att höra hur eleven mår och för att diskutera återkomsten till skolan. - Den som talat med eleven berättar för klassen hur det står till med den drabbade och vilka ev. önskemål denne har inför sin återkomst till skolan. Rev augusti 2014 Sida 8 av 16

9 2D. HANDLINGSPLAN ATT TILLÄMPA om någon med anknytning till skolan skadas svårt eller blir allvarligt sjuk - Gymnasiechefen informerar krisgruppen och övriga berörda på skolan. - Skolan skickar lämplig hälsning till den drabbade. - De berörda eleverna uppmuntras att skicka en hälsning till den drabbade. - Gymnasiechefen förvissar sig om att någon på skolan håller kontakt med den drabbade. - För skadade elever erbjuds, i tillämpliga fall, hemundervisning och hjälp att planera återkomsten till skolan. Rev augusti 2014 Sida 9 av 16

10 2E. HANDLINGSPLAN ATT TILLÄMPA Vid elevs försvinnande - En kontaktperson utses för samarbete med polis och familj. Kontaktpersonen informerar berörd personal. - I samråd med polisen och hemmet beslutas om vilken information som ska lämnas på skolan. - Pressansvarig är gymnasiechef eller ersättare. Rev augusti 2014 Sida 10 av 16

11 2F. HANDLINGSPLAN ATT TILLÄMPA om en allvarligare olycka/katastrof inträffar - Den som krisgruppen utser skall etablera kontakt med externa hjälpare. - Kontorspersonalen informeras och telefonerna bemannas. - Upprätta, i samråd med POSOM-gruppen, ett centrum för samling och information. Arrangera lokalen med blommor och levande ljus. - Besluta om ev. förlängt öppethållande på skolan och om speciella åtgärder ska vidtas för att stödja elever som har sitt föräldrahem på annan ort. - Gymnasiechef, eller annan utsedd person, sköter skolans kontakter med massmedia. Om POSOM-gruppen inkallats har de en pressansvarig. Rev augusti 2014 Sida 11 av 16

12 3. MINNESSTUND Minnesstund hålls främst för våra elever/personal och är ett tillfälle att uttrycka sin sorg. - Minnesstund bör om möjligt hållas inom 1-2 dagar. - Präst eller annan person inbjuds att tala - Elever/personal inbjuds att närvara. Eleverna informeras om tid och plats via sina lärare och skolans övriga informationskanaler - Lokalen smyckas med t.ex. blommor och levande ljus. - De anhöriga inbjuds att närvara. - Efter minnesstunden bör lokalen vara öppen för samtal. Rev augusti 2014 Sida 12 av 16

13 4. TELEFONLISTA Akutsituation: 112 Fredriksbergskyrkan: Giftinformation: 08 / Integrationsenheten: 0515 / Polis: POSOM-gruppen 112 Sjukhusets växel 0515 / Taxi 0515/ Rev augusti 2014 Sida 13 av 16

14 5. RÅD VID KRISSITUATUIONER Efter den svåra bussolyckan i Norge fick lärarna i Kista träffa läkare och präster som gav dem råd om hur de bäst skulle bemöta sina chockade elever. Nedan följer, något nedkortat och bearbetat, tio exempel på råd som gavs vid mötet. (ur Stig Jonssons och Annika Hagströms bok En bro över mörka vatten. ) 1. Försök inte trösta. Hjälp eleverna att sörja istället för att försöka trösta dem. 2. Var nära och närvarande. Visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar. Våga visa er egen sorg och bestörtning. 3. Lyssna aktivt. Det finns inga aldrig så välmenande råd som hjälper. Men lyssna, ta in, bekräfta känslan. Var delaktig. 4. Sök gärna kroppskontakt. När man inget kan säga räcker det långt med att hårt hålla en hand eller kramas. 5. Var inte rädd för gråten. Det är kroppens eget sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man tillbaka den stoppar man också känslan. Och då dyker den upp senare, ibland efter många år. 6. Ge hjälp med orden. Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt att få ur sig något av sorgen är faktiskt att klä den i ord. Samtidigt är det första steget av en bearbetning som senare kan hjälpa en vidare. 7. Svik inte. Se till att ni finns kvar. Lämna ert telefonnummer och visa att ni är beredda att fortsätta samtalet. 8. Kom igen. Vid djup sorg behövs mer än ett samtal. Ta själv ansvaret för att höra efter hur det är. Om det inte går att träffas, skriv ett litet kort: Tack för samtalet senast. Jag tänker på dig. I och med att ni skriver så finns ju tanken där. I konkret form dessutom. 9. Ge det tid. När den sörjande för elfte gången berättar samma sak är han inte hjälpt av att höra: Det där har jag redan hört. En del av bearbetningen består just i att älta det som skett. När det är klart upphör upprepningarna av sig själva. 10. Var dig själv Försök inte vara psykolog eller präst eller läkare om du inte är det. Vi gömmer oss ofta bakom våra yrkesroller. Här är det bara medmänsklighet, medkänsla och medlidande som gäller. Rev augusti 2014 Sida 14 av 16

15 6. KRISLÅDA Två beredskapslådor att användas vid en ev. krissituation finns tillgängliga. Dessa förvaras hos kuratorerna (Boel och Lena) som också ansvarar för att de är kompletta. Innehåll: Stearinljus/ värmeljus samt ljusstakar Tändstickor Dukar Musikkassett Bibel Psalmbok Vas Verser Dikter Korrespondenskort Nytt förslag på innehåll: Värmeljus Duk Musik-cd Vas Verser*) Dikter Kondoleanskort/kuvert/penna *) Den svenska högtidsboken Pappersnäsdukar Respekt och hänsyn Rev augusti 2014 Sida 15 av 16

16 7. LTTERATURTIPS - Katastrofpsykologi : Atle Dyregrov - En bro över mörka vatten : Stig Jonsson / Annika Hagström -Respekt och hänsyn: Olika trossamfunds syn på ceremonier kring dödstillfället-(fonus) -Beredd på det ofattbara: Skolverket -Du är hos mig ändå: Susanne Sjökvist (Om att mista en förälder) -Att dela sorgen: Sveriges begravningsentreprenörers förbund -Vad gör man när någon dör?: Charlotte Sifvert -Döden-en del av livet: Rune Nilsson -Tätt intill dagarna: Mustafa Can Webbplatser: mista.se-stödforum för människor i sorg vimil.se-vi som mist någon mitt i livet spes.nu-riksorganisationen suicidprevention och efterlevandes stöd Rev augusti 2014 Sida 16 av 16

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 Krishantering LÅNGSIKTIG PLANERING Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 FÖRBEREDELSER Reserutiner 9 Kurser/utomhusaktiviteter

Läs mer

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP YDS Nau utilus Krishanterings- ma anual Innehållsförteckning 1. GENERELLT... 5 1.1. INLEDNING... 5 1.2. SYFTE... 5 1.3. VERSIONER... 5 1.4. REVISIONER... 5 1.5. ANSVAR... 5 1.6. OMFATTNING / BEGRÄNSNING...

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1

Skapad av Ändrad av Senast ändrad Sida. Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Lars Gerhardsson 2011-08-01 1 (14) Bilaga 13 Krishanteringsplan Innehållsförteckning Krishanteringsplan... 1 Referenser... 1 Syfte... 2 Grunder... 2 Risk och kris... 2 Ansvars-, lednings- och lydnadsförhållanden...

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott framtagna, gemensamma värdegrunder

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

Krisplan - Checklistor och rekommendationer

Krisplan - Checklistor och rekommendationer Krisplan - Checklistor och rekommendationer Beslutad av rektor 2012-05-16 Dnr HIG 2012/705 1 Innehåll Checklistor - Kriskommunikation 3 - Åtgärder vid dödsfall student 4 - Åtgärder vid dödsfall medarbetare

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 KRISHANTERINGSPLAN Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 Innehåll KRISHANTERINGSPLAN... 1 Innehåll... 1 LÅNGSIKTIG PLANERING... 2 Krishantering i förbundet... 2 Krishantering i SB&K:s UF och DF...

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

hur gör jag nu? Hur gör jag nu?

hur gör jag nu? Hur gör jag nu? hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur gör jag nu? En liten skrift om begravning Innehåll Inledning... sid 5 Informera anhöriga... sid 6 Vad bör jag som anhörig göra först? Förberedelser inför begravningen...

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer