IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från (CF /04).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04)."

Transkript

1 Rektrs beslut Rektr MDH /10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från (CF /04). Bakgrund Högsklans nu gällande IT-strategi är från ch behöver uppdateras för att anpassas till högsklans förändrade behv ch rganisatin. Syftet med den föreslagna strategin är att tydliggöra ch definiera hur IT ska användas ch hur IT-verksamheten ska bidra till att nå högsklans uttalade mål ch strategier, samt tillfredställa användarens behv. Strategin ska även utgöra grund för pririteringar ch tydliggöra vem sm styr ch ansvarar för ITverksamheten. Beredningsarbetet IT-strategin har arbetats fram inm högsklans IT-råd med följande dkument sm grund: - Frsknings- ch utbildningsstrategi (CF /07) - Varumärkesstrategi (CF /06) Samtliga akademier, enheten för externa relatiner, högsklebibliteket, samt förvaltningen har genm remissförfarande från IT-rådets givits möjlighet att lämna synpunkter. De synpunkter sm framkm i remissförfarandet har integrerats i den föreslagna strategin. Förslag till ställningstagande Mt bakgrund av behvet av uppdaterad IT-strategi ch det remissförfarande sm genmförts genm IT-rådet föreslås rektr fastställa bilagd IT-strategi. Detta beslut har fattats av rektr efter föredragning av IT-chef Tmmy Stridh. Ingegerd Palmér Rektr Tmmy Stridh Föredragande Expedierat enligt sändlista Bilagr:

2 Sida 1 av MDH /10 IT-rådet IT strategi Detta dkument ersätter tidigare IT-strategi vid Mälardalens högskla dnr CF /04 Syfte med strategin Det huvudsakliga syftet med strategin är att tydliggöra ch definiera hur IT ska användas ch hur IT-verksamheten ska bidra till att nå högsklans uttalade mål ch strategier ch tillfredställa användarens behv. Syftet är ckså att ge en klar målbild för IT på högsklan ch förklara IT-verksamhetens rll i rganisatinen. Stategin ska även utgöra grund för pririteringar ch tydliggöra vem sm styr ch ansvarar för IT-verksamheten på högsklan. Strategin tillämpas på högsklans prduktinsmiljöer. För högsklans IT-miljö för frskningsverksamheten inm datavetenskap ch prgramvaruteknik har IT-sektinen fått i uppdrag enligt rektrs beslut m verksamhetsmål ch uppdrag ch budget 2010 (dnr MDH /09) att skapa en särskild stödfunktin. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med IDT under en försöksperid i två år. Bakgrund Följande dkument ligger till grund för strategiarbetet: Frsknings- ch utbildningsstrategi , CF /07 Varumärkesstrategi 2006, CF /06 Strategin beaktar även högsklans kvalitetsprgram ch dess grundläggande perspektiv: akademisk kvalitet i meningen hög internatinell standard i frskning ch utbildning upplevd kvalitet utifrån studenters ch övriga brukares perspektiv effektivitet i genmförandet av samtliga prcesser långsiktig hållbar användning av resurser i förhållande till visin, givna uppdrag ch handlingsplaner Webbstrategi ch webbplicy ska tas fram ch IT-säkerhetsplicy ska uppdateras. Dessa ska harmniera med IT-strategin. IT-rådet är tillsatt av rektr (Dnr CF /07, ) ch i rådet finns representanter för samtliga verksamheter. IT-rådet ska kanalisera rganisatinens synpunkter, förslag ch behv i rganisatinen ch utgöra ett rgan för beredning av beslut kring IT-verksamheten. Besöksadress: Drttninggatan 12 Besöksadress: Högskleplan 1 Webb: Pstadress: Bx 325, Eskilstuna Pstadress: Bx 883, Västerås E-pst: Tel: Fax: Tel: Fax: Org.nr:

3 Sida 2 av 5 Huvuduppgift för IT-verksamheten IT -verksamheten ska utifrån högsklans övergripande strategier, tillhandahålla ett ändamålsenligt stöd för utveckling av grundutbildning ch frskningsverksamhet på högsklan. IT-verksamheten ska även utgöra ett stöd för högsklans samtlig rganisatriska enheter. IT-verksamheten ska skapa en infrastruktur sm är lättillgänglig, användarvänlig, flexibel ch säker. Ledrd för IT-verksamheten Verksamhetsnytta - IT ska alltid utgå från ch följsamt anpassas till verksamhetens behv ch möjliggöra ratinalisering ch effektivisering av utbildning, frskning ch administratin. Tillgänglighet - IT- miljön ska möjliggöra att du kan studera ch arbeta var ch när du vill. IT-supprt tillgängligt under rdinarie öppettider. Alla studenter ch medarbetare, avsett studerandert, ska ha samma förutsättningar vad gäller IT-miljö. Säkerhet - Driftssäkerhet, intrångsskydd ch integritetsskydd samt etiska regler ska kmma i främsta rummet. Teknik utgå från mvärldsbevakning, följa best practice ch vara fkuserad på användbarhet. Kstnadseffektivitet - Värdet av verksamhetsnyttan ska alltid vägas mt kstnaderna. Exempel: prgramuppdateringars kringkstnader ska vägas in vid val av versin. Systemarkitektur Verksamhetssystem ska i största möjliga utsträckning integreras med varandra för att undvika dubbelarbete ch minska riskerna för felaktig infrmatin. Prduktinssättningar av nya system, applikatiner ch versiner ska alltid föregås av ett systematiserat testarbete. Överföring av verksamhetsinfrmatin ska hanteras. Systemförvaltningsdkumentatin ska finnas för samtliga system för att minska nyckelpersnsberende, förenkla drift ch säkerställa framtida utvecklingsarbeten. Infrastrukturen ska strömlinjefrmas för att minska kstnader, möjliggöra en högre användning av gemensamma resurser, höja säkerheten ch uppnå strdriftsfördelar. Standardlösningar ska i största möjliga utsträckning väljas framför egenutvecklade system.

4 Sida 3 av 5 Prgramversiner Nya versiner av prgram kmmer att köpas in med en regelbundenhet sm säkerställer kvalitet ch kstnadseffektivitet. Gemensam planering av vilka versiner sm ska användas inm MDH kmmer att ske. Antal versiner ska reduceras. Styrning av ch ansvar för IT-verksamheten Vem styr? IT-rådet Vem leder? IT-chefen Vem utför? IT-sektinen Vem pririterar? IT-rådet bereder ch rektr beslutar på övergripande nivå gällande framtida IT-utveckling. Driftsfrågr avgörs av IT-chef. Ompriritering av verksamhet inm budgetram avgörs av IT-rådet. Vid behv av ytterligare medel för utförande av IT-prjekt under innevarande budgetår, bereds ärendet i IT-rådet ch beslut fattas av rektr. Systemägare ch systemansvarig ska finnas för alla system. IT-sektinen ch IT-rådet ansvarar för det utses systemägare ch systemansvariga. Användargrupper för system ch prgramvarr ska finnas för samråd ch planering, för ökad delaktighet. Styrning av ch ansvar för den högsklegemensamma webbutvecklingen Webben, är Mälardalens högsklas viktigaste infrmatins-, rekryterings- ch marknadsföringskanal ch ska utvecklas utifrån varumärkesstrategin med högsklans huvudsakliga målgrupper i fkus. IT-rådet ansvarar för den gemensamma webbutvecklingen, vidareutveckling ch implementering av den högsklegemensamma webben föreslå ch besluta m framtida strategi för åtkmst av webbtjänster, frågr såsm intranät, extranät sv. ingår här (Rektrs beslut Dnr CF /07) Vem styr? IT-rådet Vem leder? Infrmatinschefen Vem utför? Infrmatinssektinen ch IT-sektinen i samråd

5 Sida 4 av 5 Vem pririterar? Ompriritering av verksamhet inm budgetram avgörs av IT-rådet. Vid behv av ytterligare medel för utförande av webbprjekt under innevarande budgetår, bereds ärendet i IT-rådet ch beslut fattas av rektr. IT-sektinen ansvarar för drift, säkerhet, utveckling, underhåll ch service av de tekniska plattfrmarna. Infrmatinssektinen ansvarar för innehåll, frm, struktur ch användarinteraktin ch detta ska ckså styra utveckling av de tekniska plattfrmarna. Säkerhet IT-verksamheten ska bedrivas i enlighet med IT-säkerhetsplicyn. Omvärldsbevakning Det är av str betydelse för MDH att en aktiv mvärldsbevakning sker i frm av teknikspaning ch deltagande i nätverk/samarbetsfra. IT-sektinen har ett direkt uppdrag avseende detta, likväl sm IT-rådet, men samtliga sm arbetar vid MDH har ett ansvar att uppmärksamma nya rön ch behv till IT-rådet. Budget IT-chefen bereder budget för nästkmmande år för behandling i IT-rådet i gd tid inför beslut m budget. Infrmatinschefen bereder budget för webb för nästkmmande år för behandling i IT-rådet i gd tid inför beslut m budget. Uppföljning IT-rådet reviderar strategin årligen samt gör uppföljningar av pririterade mråden under året. Kmmunikatin Strategin ska vara väl förankrad i rganisatinen ch bygger på ständig dialg, vilket säkerställs genm IT-rådets representanter.

6 Sida 5 av 5 Standarder Beslut m IT-standard fattas av IT-rådet. Pririterade mråden För varje år tar IT-rådet fram en plan för pririterade mråden. Denna plan fastställs av ITrådet.

7 Sida 1 av MDH /10 IT-rådet Bilaga IT-strategi 2010 års pririterade mråden Gd studiemiljö, gd arbetsmiljö Flexibel studerandemiljö (lärplattfrm) samt distributin av undervisning Trådlöst nätverk med hög tillgänglighet Mdern utrustning i lkaler Skapa en särskild stödfunktin i högsklans IT-miljö för frskningsverksamheten inm datavetenskap ch prgramvaruteknik. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med IDT under en försöksperid på två, år. Tekniker för att öka samverkan mellan campusrter Ärende- ch dkumenthanteringssystem Kpiatrer ch skrivare ch förhållande till Repr ta fram effektiv hantering Systemförvaltningsmdell för MDH ska utfrmas för att skapa en gd ansvarsfördelning ch arbetsfördelning mellan IT-sektinen ch den verksamhet sm ansvarar för systemet. Minska antalet prgramversiner Skapa/möjliggöra plattfrmar för samverkan ch samprduktin med externa aktörer Ta fram webbstrategi ch webbplicy (påbörjas hösten 2009) Uppdatera IT-säkerhetsplicy (påbörjas hösten 2009) Städning av gammal infrmatin belastar servrarna mm. Prgramvarulicenshantering (påbörjas hösten 2009) Ta fram en backupstrategi ch införa system sm följer densamma Ny upphandling av telefni (påbörjas hösten 2009) Besöksadress: Drttninggatan 12 Besöksadress: Högskleplan 1 Webb: Pstadress: Bx 325, Eskilstuna Pstadress: Bx 883, Västerås E-pst: Tel: Fax: Tel: Fax: Org.nr:

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme

Kraftringens prisändringsmodell för fjärrvärme Innehåll Kraftringens prisändringsmdell för fjärrvärme... 1 1. Prisändringsplicy... 1 2. Åtagande m prisförändringar för 2015-2017 för näringsidkare... 2 2.1. Pris för 2015... 2 2.2. Indikatin för 2016...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer