Processbeskrivning ITIL Change Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processbeskrivning ITIL Change Management"

Transkript

1 PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Symbler i prcessbeskrivningarna 4 2 ITIL Change Management Aktiviteter i ITIL Change Management-prcessen Hantering av akuta ändringar (Akut RFC) Hantering av förbeslutade ändringar (Standard RFC) Mätning av prcessen 11 3 Intressenter 11 4 Rller 12 5 Verktyg 12 6 Ordlistr ch definitiner Ordlista för prcessbegrepp Ordlista för Change Management 14 7 Förvaltning av prcessen 14 8 Referenser 14 Change_Management-prcessen[2.2].dc 2(14)

3 1 Inledning Detta dkument beskriver prcessen ITIL Change Management (förändringshantering) vid ITavdelningen vid universitetsförvaltningen. För rdlistr ch definitiner, se avsnitt 6. Syfte med prcessdkumentet Dkumentets syfte är att visa hur vid Uppsala universitet har implementerat begränsad ITILv3 Change Management. Den begränsning sm gjrts är att RFC lämnas in i samband med driftsättning av en förändring. Målgrupper för prcessdkumentet Dkumentets målgrupper är de sm är intresserade av hur avdelningens prcess för ITILv3 Change Management är implementerad vid Uppsala universitet. Till dessa målgrupper hör - Avdelningschef samt enhetschefer vid - Förvaltningsledare - Förvaltningsledare IT - Andra ITIL - prcessansvariga, t.ex. Incident Manager, Prblem Manager ch Driftsättningsansvarig - Driftpersnal vid - Utvecklare vid Omfattning för prcessdkumentet Dkumentet gäller för de IT-system vilkas drift sker vid. Change_Management-prcessen[2.2].dc 3(14)

4 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna Nedanstående symbler används i prcessbeskrivningarna. Start Slut Markerar start resp slut i flöde delprcess s Lgiskt avgränsad del av prcessen, mfattar en eller flera aktiviteter inflöde/ utflöde Inflöde, infrmatin, dkument, material sm startar eller används i aktivitet/prcess Utflöde, dvs resultatet av aktivitet/prcess Aktivitet Beskriver vad sm utförs Flödets riktning Parallella vägar i flöde Vägval Här tar flödet lika väg berende på situatinen Funktin/rll Change_Management-prcessen[2.2].dc 4(14)

5 2 ITIL Change Management ITIL Change Management (förändringshantering) är en prcess för att säkerställa att alla ändringar sm införs i IT-system vid är planerade, gdkända ch testade. Prcessen är begränsad till att användas i samband med driftsättning av en förändring. I vissa fall finns behv av akuta ändringar sm inte har kunnat planeras, t.ex. säkerhetsuppdateringar, ch för detta finns en särskild hantering, s.k. akut RFC. Syfte Prcessens syfte är att få kntrll över vilka ändringar sm förs in i universitetets IT-infrastruktur, undvika väntade knsekvenser, få en effektiv hantering av ändringar ch få verksamhetsfkus på alla ändringar. Mål Prcessens mål är genmförd ändring på rätt sätt, på rätt tid ch till rätt kstnad. Omfattning Prcessen mfattar Införande av ny prgramvara, ny versin, buggrättningar eller dataförändringar i driftsystemen Införande av ny prgramvara, ny versin, buggrättningar eller dataförändringar i dem- ch testsystem vid berende till andra dem- ch testsystem Ändringar sm kan medföra risk för driftavbrtt När en knfiguratinsenhet ändras Avgränsning Allt sm står i denna prcess gäller ändringar i IT-driftmiljön. I förvaltningsrganisatin ch systemutvecklingsprjekt hanteras beslut m ändringar i förvaltningsbjektet ingående system resp. prjektet enligt beslutad förvaltningsmdell resp. prjektstyrningsmdell. Change_Management-prcessen[2.2].dc 5(14)

6 Starthändelse Starthändelsen för ITIL Change Management (förändringshantering) är att en Request fr Change (ändringsbegäran) inkmmer. Bl.a. ingår detta i en Request fr Change (RFC) typ av ändring. /Nrmal/Standard/Akut rubrik beskrivning planerad lev.datum, starttid, stpptid hur tillbakarullning sker påverkansbedömning beställare kntakt anmälare testplan resursbehv Det kmpletta innehållet i RFC finns i ärendehanteringssystemet Easit. Resultat Prcessen resulterar i gdkänd eller avslagen ändring. Om ändringen är gdkänd är resultatet en införd ändring med eller utan avvikelserapprt. I vissa fall kan en ändring dras tillbaka efter gdkännandebeslut av den sm lämnat in RFC. Inflöde RFC inkl. markering m Nrmal RFC, Standard RFC eller Akut RFC Utflöde Stängd RFC Dkumentatin m RFC inklusive bilagr Request fr Change (RFC) ITIL Change Management-prcessen delprcess Införd eller avslagen ändring Change_Management-prcessen[2.2].dc 6(14)

7 IT-chef/biträdande IT-chef 2.1 Aktiviteter i ITIL Change Management-prcessen ITIL Change Management-prcessen (förändringshanteringsprcessen) består av följande aktiviteter: Request fr Change (RFC) Tar emt Standard RFC Nej Utreder önskemål Analyserar möjlighet att återställa Genmför Change Advisry Bard(CAB) OK Ja Meddelar beslutet med ev förbehåll Återrapp. till Change Manager av ansvarig Gdkänner implementering av förändring Återrapprterar till ansvarig Stänger ärendet Införd eller avslagen ändring Registrerar Utreder risk ch knsekvens Planerar CAB Nej Verifierar implementering Lämnar kvittens på mttagning Analyserar kpplingar till andra system Utser deltagare Mtiverar avslag, återkpplar Kntrllerar att RFC innehåller allt sm behövs Pririterar Genmför mvärldsanalys, kända kmmande förändringar Ja Bestämmer frm för råd, sammankallar Beslutar m ändringens införande Driftsättnings prcessen delprcess Change_Management-prcessen[2.2].dc 7(14)

8 Förtydligande av aktiviteter i ITIL Change Management Tar emt Tar emt ch registrerar inkmmen RFC. Förtydligande runt mttagandet: - Vid ändring sm uppfyller kravet för förbeslutad ändring finns möjlighet att markera ändringsärendet sm Standard RFC. Denna markering krtsluter prcessen på så sätt att ändringen kan införas utan utredning ch beslut. - Vid akuta ändringar finns möjlighet att markera att ett ändringsärende är Akut RFC. Denna markering krtsluter prcessen ch hanteras sm akutprcess då inte alla steg (t.ex. CAB) behöver genmföras. - I övriga fall ska ändringen markeras sm Nrmal RFC. Utreder önskemål Förbereder RFC inför beslut med avseende på risk ch knsekvens, kpplingar till andra system, mvärldsanalys ch berenden till andra RFC. Förtydliganden runt utredning av önskemål: - Alla RFC dkumenteras ch arkiveras med tillhörande bilagr - Eventuella uppdateringar av RFC versinshanteras - Alla RFC klassas med bedömd ändringspåverkan 1. Låg 2. Medel 3. Hög - Alla RFC klassas med autmatisk priritering med avseende på påverkan ch skyndsamhet Priritet: Lägre(5) Högre(1) Denna autmatiska priritering görs med hjälp av påverkans- ch skyndsamhetsbedömningarna i RFC Medverkande: Förvaltningsledare IT för aktuellt förvaltningsbjekt, beställare av RFC, ansvarig för genmförandet av RFC, aktuella IT-specialister samt förvaltningsledare IT för andra berörda förvaltningsbjekt. Change_Management-prcessen[2.2].dc 8(14)

9 Analyserar möjlighet att återställa Särskild kntrll m metd för återställning är dkumenterad ch testad. Medverkande: Ansvarig för genmförandet av RFC samt aktuella IT-specialister. Genmför Change Advisry Bard (CAB) Fatta beslut m ändringen får införas eller inte. För vidare beskrivning av CAB se avsnitt 4. Medverkande: Av handplckade persner med rätt att besluta i aktuell RFC. Meddelar beslutet med ev. förbehåll Beslut gällande RFC skickas ut till beställare av RFC, ansvarig för genmförandet av RFC samt andra namngivna kntaktpersner. Vid beslut ska även Operatin Center ch Helpdesk båda vid infrmeras m beslutet. Mtivera avslag, återkppla Om RFC-beslutet inte är gdkänd ska beställare av RFC ch ansvarig för genmförande av RFC infrmeras m rsak till beslutet. Återrapp. Till Change manager av ansvarig Ansvarig för genmförandet av RFC meddelar genm att svara på beslutsbrevet att ändringen är införd, med eller utan avvikelse, eller avbruten. Ansvarig för genmförande av RFC. Gdkänner implementering av förändring Kntrllerar m RFC är införd enligt plan eller m avvikelse inträffat. Förtydligande runt gdkännande av implementering: - Verifiera implementering Innebär att kntrll utförs m att den implementerade ändringen är den samma sm är beskriven i beslutet. Medverkande: Ansvarig för genmförande av RFC samt eventuella IT-specialister. Change_Management-prcessen[2.2].dc 9(14)

10 Återrapprterar till ansvarig Rapprterar via e-pst till förvaltningsledare IT för aktuellt förvaltningsbjekt, beställare av RFC ch ansvarig för genmförandet av RFC att RFC stängs inklusive statusinfrmatin. Stänger ärendet Ärendet stängs ch avslutas. Förtydligande runt stänga ärende: - Ett ärende kan stängas utan att vara löst. Det kan vara en misslyckad ändring, återställning till utgångsläget gdkänd RFC, ej genmförd ej gdkänd RFC, ska ej genmföras 2.2 Hantering av akuta ändringar (Akut RFC) Vid markering m akut RFC ersätts CAB av ett särskilt beslut av. Detta beslut tas i samråd med ansvarig för genmförandet av RFC, förvaltningsledare IT för aktuellt förvaltningsbjekt samt vid behv aktuella IT-specialister. 2.3 Hantering av förbeslutade ändringar (Standard RFC) Vissa typer av ändringar är att betrakta sm standardmässiga ändringar eller tvingande ändringar. Dessa ändringar är möjliga att få klassificerade sm förbeslutade ändringar m ändringen kan införas med liten inverkan, låg risk ch till låg kstnad. För dessa typer av ändringar krävs inget ändringsbeslut vid varje enskild ändring, utan det finns ett tidigare beslut sm klassificerar dem sm förbeslutade ändringar. Exempel på denna typ av ändringar är mindre uppdateringar sm inte tillför några nya funktiner(buggrättningar ch knfiguratinsändringar) ch tvingande säkerhetsuppdateringar. När en Standard RFC tas emt, kntrlleras att RFC uppfyller någn av de förbeslutade typerna av ändringar. Om så inte är fallet returneras RFC till avsändaren med meddelande m att ändringen inte matchar någn förbeslutad ändringstyp. För att besluta m en viss typ av ändringar kan klassas sm förbeslutade ändringar ska en RFC lämnas in sm beslutsunderlag. I denna RFC måste en bilaga ingå sm tydligt beskriver karaktären, ch riskprfilen av de ändringar sm ska ingå i denna typ av förbeslutade ändringar. För beslut m den aktuella typen av ändringar kan klassas sm förbeslutade ändringar ska följande rller ingå i CAB: - - Enhetschef för Enheten för drift - Förvaltningsledare IT för förvaltningsbjektet Central IT Change_Management-prcessen[2.2].dc 10(14)

11 - eventuellt andra berörda förvaltningsledare IT ch/eller tjänsteansvariga. 2.4 Mätning av prcessen För att säkerställa att prcessen följs ska det, för varje ändring sm sker, finnas en dkumenterad RFC. 3 Intressenter För definitin av intressent, se rdlista för prcessbegrepp under avsnitt 6, Ordlistr ch definitiner. Angränsande prcesser Objektägare* Objektägare IT* Prblem Management (prblemhantering) Incident Management (incidenthantering) Driftsättning Förvaltningsledare* Förvaltningsledare IT* Avdelningschef ch enhetschefer vid Drift-, utvecklings- ch supprtrganisatinerna vid Universitets IT-chef Systemleverantör IT-ansvariga Ansvariga för angränsande prcesser Prblem Management (prblemhantering) Incident Management (incidenthantering) Cnfiguratin Management (knfiguratinshantering) Driftsättning Övervakning inm Operatin Center Uppdragshantering * I de fall sm förvaltningsmdellen pm 3 ännu inte har införts avses systemägare ch systemförvaltare istället för bjektägare ch förvaltningsledare. Objektägare IT ch förvaltningsledare IT är inte definierad i dessa fall utan avser i dessa fall tjänsteansvarig. Berörda intressenter ska i tillämpliga fall känna till ändringarna infrmera m de får prblem med ändringen Change_Management-prcessen[2.2].dc 11(14)

12 få infrmatin m det blir prblem kunna ingå i CAB 4 Rller För definitin av rll, se rdlista för prcessbegrepp under avsnitt 6, Ordlistr ch definitiner. För rllbeskrivningar, se 1 Change Advisry Bard (CAB) Change Advisry Bard (CAB) CAB består av persner sm har rätt att fatta beslut. Beslut ska fattas i knsensus, d.v.s. EJ majritetsbeslut. OM det är möjligt att kmma överens har ledningen, närmast berörd enhetschef, beslutanderätt. Sammansättningen av CAB berr på ändringens art (vilket/vilka system sm berörs, vilka berenden sm finns etc.). Medlemmarna i CAB SKA innan CAB-mötet ha analyserat knsekvenserna av ändringen med avseende på de intressen sm de företräder i CAB. I analysen ska i tillämpliga fall minst följande ingå; tekniska aspekter, berenden, eknmiska knsekvenser ch sist men inte minst verksamhetsperspektivet. En CAB behöver inte vara ett fysiskt möte utan kan ske via e-pst eller telefn. 5 Verktyg Befintligt stöd Ärendehanteringssystemet Easit används för att registrera ch handlägga RFC 1 Rllbeskrivningar inm Change_Management-prcessen[2.2].dc 12(14)

13 6 Ordlistr ch definitiner 6.1 Ordlista för prcessbegrepp Begrepp Aktivitet Delprcess Huvudprcess Intressent Kärnprcess Prcess Prcessparameter Prcessansvarig Rll Rllbeskrivning Starthändelse Styr- ch stödprcess Definitin Lägsta nivån i prcesshierarkin. En serie lgiskt sammanhängande handlingar sm en persn eller rll utför, utförs på ett sätt. 2 En delprcess är en lgiskt avgränsad del av en huvudprcess, kan finnas på flera nivåer. 2 Huvudprcesser är den högsta nivån av prcesser i en verksamhet. Kan vara både internt ch externt värdeskapande. 2 Någn sm tar emt någt från prcessen eller levererar någt till prcessen. 2 Externt värdeskapande prcess. Kärnprcesser uppfyller verksamhetens övergripande syfte att tillfredsställa kundernas verkliga behv - varför verksamheten existerar. 2 En prcess är ett flöde av sammanhängande aktiviteter sm skapar ett förutbestämt resultat. Prcessen har alltid kunder - interna eller externa. 2 Prcessparameter är det mått sm används för att mäta ch styra prcessen. 2 En persn utsedd av ledningen för att ansvara för att prcessen sm helhet både är effektiv ch ändamålsenlig. 2 En rll är knuten till en prcess. Varje rll har ansvar att leverera ett resultat i prcessen. En persn kan inneha flera rller ch samma rll kan innehas av flera persner. 2 En beskrivning av de rller sm är knutna till prcessen. I rllbeskrivningen ingår att beskriva rllens ansvar ch befgenhet. 2 Med starthändelser avses händelser sm får prcessen att reagera på ett förutbestämt sätt. Det finns tre typer av starthändelser vilka är. Tidsstyrd starthändelse, händelsestyrd starthändelse ch värde styrd starthändelse. Internt värdeskapande prcesser. Har till syfte att styra ch stödja kärnprcesserna. 2 Värdeskapande, värdeadderande Aktiviteten tillför värde till slutkunden. 2 2 PVU (prcessrienterad verksamhetsutveckling) Change_Management-prcessen[2.2].dc 13(14)

14 6.2 Ordlista för Change Management Begrepp RFC Standard RFC Akut RFC CAB ITIL pm 3 Definitin Ansvarig för prcessen Change Management. Request fr Change Begäran m införande av ändring. Begäran m införande av ändring där ändringens typ ch karaktär redan är förbeslutad. Begäran m införande av ändring där behvet av att införa ändringen är akut. Change Advisry Bard Råd för att besluta m RFC. IT Infrastructure Library (ITIL) är ett ramverk bestående av best practise sm beskriver lika IT- prcesser sm kan realiseras inm en rganisatin för att få en hög kvalitet på IT-tjänsterna ch för att effektivisera leveransen ch supprten av tjänsterna. ITIL utgår från ett tjänste- ch kundperspektiv. Ramverket tgs fram av den brittiska myndigheten Central Cmputer and Telecmmunicatins Agency (CCTA) i syfte att skapa gemensamt arbetsätt inm IT för de för lika myndigheterna. pm 3 är en systemförvaltningsmdell sm beskriver hur systemförvaltning ska rganiseras för att kunna bedrivas på ett affärsmässigt sätt. För mer infrmatin, se 3. 7 Förvaltning av prcessen För förvaltning ch förbättring av prcessen ch dess dkument se vidare 4. 8 Referenser s lednings- ch kvalitetssystem, Rllbeskrivningar inm PVU (prcessrienterad verksamhetsutveckling) s lednings- ch kvalitetssystem, Prcessbeskrivning - Kvalitetsstyrning Prcessbeskrivning - Kvalitetsstyrning Change_Management-prcessen[2.2].dc 14(14)

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2011-06-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Processbeskrivning Problem Management

Processbeskrivning Problem Management ProcIT-P-012 Processbeskrivning Problem Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Koppling mellan problem

Läs mer

Processbeskrivning Telefoni

Processbeskrivning Telefoni ProcIT-P-007 Processbeskrivning Telefoni Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2011-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Telefoniprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Configuration Management

Processbeskrivning Configuration Management ProcIT-P-011 Processbeskrivning Configuration Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Configuration

Läs mer

Processbeskrivning Avrop

Processbeskrivning Avrop ProcIT-P-008 Processbeskrivning Avrop Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 4 2 Avropsprocessen 5 2.1 Ge råd/informera

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-013 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Ändringsprocess för driftsättning Länsteknik

Ändringsprocess för driftsättning Länsteknik Styrande rutindokument Sida 1 (8) Ändringsprocess för driftsättning Länsteknik Ändringsprocessen ska hantera förändringsbegäran (RFC) som kommer från Förvaltningsstyrning Länsteknik i syfte att minimera

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

SITHS rekommendationer för internt revisionsarbete

SITHS rekommendationer för internt revisionsarbete SITHS rekmmendatiner för internt revisinsarbete SITHS rekmmendatiner för internt revisinsarbete SITHS Plicy Authrity Revisinshistrik Versin Datum Författare Kmmentar 0.1 2016-03-17 Cathrine Anderssn Reviderat

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (6) Bilaga 4A Säkerhetskrav Förfrågningsunderlag Systemdrift ch Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefn 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 1(10) ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 2(10) Innehållsförteckning 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Trigger... 3 1.3. Resultat... 3 1.4. Inflöde till ändringsprocessen...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår Landvetter Scutkår Scuterna Säkerhets PM Landvetter Scutkår Innehåll Inledning:... 2 Referensdkument:...2 Förkrtningar:... 2 Giltighet:... 2 Uppdatering av det här dkumentet:...2 Kårens säkerhetsarbete...3

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Beskrivning av chef vid Karolinska Institutet

Beskrivning av chef vid Karolinska Institutet Beskrivning av chef vid Karlinska Institutet Fastställd av universitetsdirektören Dnr Gäller från ch med 2017-03-01 Bilagr Detta dkument har följande bilagr kpplade till sig: Nr Beskrivning Karlinska Institutet

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Auktorisering och grupphantering. Projektplan

Auktorisering och grupphantering. Projektplan SUNET Auktrisering ch grupphantering Prjektplan Sid 1 (8) SUNET Innehåll Auktrisering ch grupphantering... 1 Prjektplan... 1 Prjektdirektiv... 3 Mål... 4 Prjektmål... 4 Effektmål... 4 Avgränsningar...

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Inm Hälsinglands Utbildningsförbund ska varje behandling av persnuppgifter ske med hänsyn till den enskildes persnliga integritet ch rättssäkerhet. Ovanstående plicy är antagen

Läs mer

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20 15 februari i 2013 1 Center för ehälsa i samverkan Hrnsgatan 20, 118 82 Stckhlm Peter Lindgren, 070-661 62 59 www.cehis.se inf@cehis.se Krav på landsting ch jurnalsystemsleverantörer Intygstjänster 2013

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Inför rapporteringen av 2016 års utsläpp

Inför rapporteringen av 2016 års utsläpp Inför rapprteringen av 2016 års utsläpp Kristin Gunnarssn & Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2016-11-10 Innehåll Viktiga datum Sanktinsavgifter E-CO2, e-tjänsten för rapprtering av utsläpp Verifiering

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats)

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Servicebeskrivning Knsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår implementering ch knsultatin

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Processbeskrivning Uppdragshantering

Processbeskrivning Uppdragshantering ProcIT-P-005 Processbeskrivning Uppdragshantering Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Uppdragshantering

Läs mer

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING

RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (10) RUTIN FÖR DRIFTSÄTTNING Sida 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutin driftsättning... 3 Syfte... 3 Planera driftsättning... 3 Installera och testa... 5 Överföra

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Innehåller instruktioner för hur du ska fylla i mallen Egenkontroll för elinstallationsarbete som finns i EL-VIS Mall

Innehåller instruktioner för hur du ska fylla i mallen Egenkontroll för elinstallationsarbete som finns i EL-VIS Mall Guide Innehåller instruktiner för hur du ska fylla i mallen Egenkntrll för elinstallatinsarbete EL-Inf i Växjö AB LINEBORGSPLAN 3, 352 33 VÄXJÖ 0470-72 40 30 SUPPORT@EL-INFO.SE 1 Inledning/Förrd 2 Företagets

Läs mer

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2016 för Tidaholms kommun och dess helägda bolag och stiftelser Tidahlms kmmun Revisrena Revisinsplan 2016 för Tidahlms kmmun ch dess helägda blag ch stiftelser 1 Uppdrag Revisrerna är kmmunfullmäktiges, ch ytterst medbrgarnas rgan för kntrll av ch stöd till nämnderna

Läs mer

Samverkan och Rapportering

Samverkan och Rapportering Samverkan ch Rapprtering DOKUMENTINFORMATION Versin: 1.0 Okntrllerad vid utskrift Sida 1 av 16 DOKUMENTKONTROLL DOKUMENTHISTORIK Titel Samverkan ch rapprtering Versin 1.0 Datum för första 2013-02-08 utgåva

Läs mer

Del 5: Rekommendationer och projektrapport

Del 5: Rekommendationer och projektrapport Arkiveringsrekmmendatiner Del 5: Rekmmendatiner ch prjektrapprt fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Beskrivning IT- avdelningens processkarta

Beskrivning IT- avdelningens processkarta ProcIT-P-022 Beskrivning s processkarta Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 4 Inledning 5 Symboler i processbeskrivningarna 5 Processkartan

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud.dc SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014

KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT. PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 Fge 9/3.2.2014 7 Dnr:924/10.03.02.01/2013 Gdkänd av kmmunfullmäktige 3.2.2014 KYRKSLÄTTS KOMMUNS HUSBYGGNADSPROJEKT PROJEKTDIREKTIV Träder i kraft 4.2.2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 Huvudskeden i prcessen

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll PerkinElmer Singapre Pte Ltd 28 Ayer Rajah Crescent #04-01/08 Singapre 139959 C. Reg. N. 199707113D Phne 65 6868 1688 Fax 65 6779 6567 www.perkinelmer.cm Den 13en Maj 2015 Kära Kund, BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-08-28] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

U-CARE Vå rd Påtientså kerhetsberå ttelse fö r 2015

U-CARE Vå rd Påtientså kerhetsberå ttelse fö r 2015 U-CARE Vå rd Påtientså kerhetsberå ttelse fö r 2015 Innehållsförteckning Rutiner ch rganisatin för patientsäkerhetsarbete... 3 Organisatin ch ansvar... 3 Samverkan för att förebygga vårdskadr... 3 Samverkan

Läs mer

Konsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 och 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkomst)

Konsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 och 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkomst) Servicebeskrivning Knsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 ch 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkmst) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Författare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Medicinskt ansvarig för rehabilitering Scialförvaltningen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Attestreglementet

Tillämpningsanvisningar Attestreglementet Sid 1 (6) Dnr 18KS118-3 2017-10-20 Pernilla Sandin Tillämpningsanvisningar Attestreglementet 1. Syfte ch mfattning Huvudsyftet med attestreglementet är att: Undvika avsiktliga eller avsiktliga fel Bidra

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Integritetspolicy Bokförlaget Nona

Integritetspolicy Bokförlaget Nona Integritetsplicy Bkförlaget Nna 1. Inledning På Bkförlaget Nna AB (Bkförlaget Nna) värnar vi m din persnliga integritet. Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförrdningen i kraft vilket innebär att dina rättigheter

Läs mer

NORD FONSKOMMISISON AB INTEGRITETSPOLICY. Antagen av styrelsen i Nord Fondkommission AB

NORD FONSKOMMISISON AB INTEGRITETSPOLICY. Antagen av styrelsen i Nord Fondkommission AB NORD FONSKOMMISISON AB INTEGRITETSPOLICY Antagen av styrelsen i Nrd Fndkmmissin AB 1 1 PERSONUPPGI FTS ANSVAR 1.1 Denna integritetsplicy förklarar hur Nrd Fndkmmissin AB ( Blaget ), rganisatinsnummer 556832-1342,

Läs mer

Lekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Göransson Arena AB

Lekmannarevision 2017 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Göransson Arena AB www.pwc.se Revisinsrapprt Systematiskt arbetsmiljöarbete Lina Olssn, Cert. kmmunal revisr Erika Brlin Januari 2018 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 1.1. Inledning... 2 1.2. Bedömning... 2 1.3. Rekmmendatiner...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

ANSÖKAN OM FOU-STÖD FÖR LOKALT UTVECKLINGSARBETE 2012

ANSÖKAN OM FOU-STÖD FÖR LOKALT UTVECKLINGSARBETE 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN Dnr 3.2 0010/2012 ANSÖKAN OM FOU-STÖD FÖR LOKALT UTVECKLINGSARBETE 2012 Prjektets, utvecklingsarbetets namn: Brmmas Arbetslinje Perid för prjektet, utvecklingsarbetet,

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Vem gör vad? Ansvarsfördelning vid utlandspraktik. Sjuksköterskeprogrammet. Röntgensjuksköterskeprogrammet. Specialistsjuksköterskeprogrammet

Vem gör vad? Ansvarsfördelning vid utlandspraktik. Sjuksköterskeprogrammet. Röntgensjuksköterskeprogrammet. Specialistsjuksköterskeprogrammet Sida 1 av 7 Vem gör vad? Ansvarsfördelning vid utlandspraktik Sjuksköterskeprgrammet Röntgensjuksköterskeprgrammet Specialistsjuksköterskeprgrammet Barnmrskeprgrammet Sida 2 av 7 VEM GÖR VAD? Syftet med

Läs mer

Webbdirektivet. Om nya krav och hur man går tillväga för att skapa tillgängliga dokument

Webbdirektivet. Om nya krav och hur man går tillväga för att skapa tillgängliga dokument Webbdirektivet Om nya krav ch hur man går tillväga för att skapa tillgängliga dkument Tillgängliga dkument vad händer nu? För vem ska PDF-dkumenten vara tillgängliga? Vilka krav ställer webbdirektivet

Läs mer

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun

Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för skolförvaltningen, Enköpings kommun Bilaga 1 Överföring av arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen för sklförvaltningen, Enköpings kmmun I min egenskap av rdförande i nämnden överför jag till dig sm förvaltningschef för sklförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

av den 29 november 2010

av den 29 november 2010 Eurpeiska byrån för luftfartssäkerhet 29 nv 2010 YTTRANDE nr 06/2010 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 29 nvember 2010 m möjligheten till ändring av kmmissinens förrdning (EG) nr 2042/2003

Läs mer

Rutin. Vid kränkande särbehandling Dnr 2018/186 A21

Rutin. Vid kränkande särbehandling Dnr 2018/186 A21 Rutin Vid kränkande särbehandling Dnr 2018/186 A21 Sammanfattning Lagstiftningens krav ch Högsklan Västs ansvar samt ärendehantering för medarbetare ch studenter Ansvarig för rutinen: HR-avdelningen Beslutad

Läs mer