Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3"

Transkript

1 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Symboler i processbeskrivningarna 4 2 Systemförvaltningsprocessen Målstyrning Ändringshantering Support Proaktivt användarstöd Daglig drift Problem Management/Problemhantering 15 3 Använda modeller och metoder 15 4 Beslutsfora 16 5 Intressenter 17 6 Roller 18 7 Ordlistor och definitioner Ordlista för processbegrepp Ordlista för systemutveckling Ordlista för övriga begrepp 24 8 Förvaltning av processen 25 9 Referenser 25 Systemförvaltning, processbeskrivning 2(25)

3 1 Inledning Framtagande av en process för systemförvaltning grundar sig på ett styrgruppsbeslut inom projektet ProcIT (processorientering inom ) och på uppdraget för införande av pm 3 (ITstrategiska avdelningen vid universitetsförvaltningen). Vid halvårsskiftet 2011 avslutades arbetet med etableringar av objekt i och med att etableringen av det sista objektet godkändes. Utformningen av processen bygger på pm 3. Dokumentet beskriver på en övergripande nivå hur förvaltningsverksamheten ska gå till. De delprocesser och aktiviteter som beskrivs är inte fullständiga och kan komma att anpassas/ändras efter att fler förvaltningsobjekt införs. Fördjupad information om pm 3 ges i följande dokumentation 1 och 2. Alla dokument som denna beskrivning refererar till kommer att finnas tillgänglig på webben. För ordlistor och definitioner, se avsnitt 7. Syfte med processdokumentet Dokumentets syfte är att ge de olika förvaltningsorganisationerna en gemensam referensram och ett stöd i arbetet. Ett gemensamt beskrivningssätt underlättar kommunikationen och ger möjlighet att tillvarata kunskaper och erfarenheter från olika personer genom att det tydliggör vad som ska göras och förväntningarna på de olika rollerna i processen. Syftet är också att: vara ett stöd när förvaltningsorganisationen börjar tillämpa pm 3 i ett etablerat objekt. ge en gemensam process för systemförvaltning, som ett led i avdelningens processorientering av sin verksamhet. Målgrupper för processdokumentet Dokumentets målgrupper är alla som arbetar med systemförvaltning inom UU, exempelvis förvaltningsorganisationer, styrgrupper, projektgrupper, interna och externa leverantörer. Omfattning för processdokumentet Ett förvaltningsobjekt kan bestå av ett eller flera IT-system. Processbeskrivningen ger därför stöd för både förvaltning av ett objekt och av ett enskilt system. Respektive förvaltningsorganisation färdigställer processbeskrivningen efter de system som ingår i respektive objekt. Respektive förvaltningsorganisation tar sedan också fram rutinbeskrivningar, checklistor etc. som tydliggör hur arbetet går till inom respektive förvaltningsobjekt. 1 Mera affärsmässig förvaltningsstyrning, Malin Nordström & Tommy Welander 2 pm 3 På Maintenance Management Model (Grå metodpärm) Systemförvaltning, processbeskrivning 3(25)

4 1.1 Symboler i processbeskrivningarna Nedanstående symboler används i processbeskrivningarna. Start Slut Markerar start resp slut i flöde delprocess s Logiskt avgränsad del av processen, omfattar en eller flera aktiviteter inflöde/ utflöde Inflöde, information, dokument, material som startar eller används i aktivitet/process Utflöde, dvs resultatet av aktivitet/process Aktivitet Beskriver vad som utförs Flödets riktning Parallella vägar i flöde Vägval Här tar flödet olika väg beroende på situationen Funktion/roll Systemförvaltning, processbeskrivning 4(25)

5 2 Systemförvaltningsprocessen Syfte Processens syfte är att på ett effektivt sätt säkerställa att förvaltningsobjekten får avsedd nytta i objektverksamheten. Mål Processens mål är styra, vidmakthålla, vidareutveckla och hålla förvaltningsobjektet tillgängliga enligt förvaltningsplanens mätbara mål. Omfattning Systemförvaltningen omfattar vidmakthållande, vidareutveckling, tillgängliggörande och avveckling av förvaltningsobjektet. Starthändelser De starthändelser som sätter igång processen är: Förvaltningsärenden Tid att upprätta förvaltningsplan Resultat Processen resulterar i en kontrollerad förändring av förvaltningsobjektet. Processen resulterar också i att förvaltningsobjekten hålls stabila. Förvalningsärenden Förvaltningsplan Systemförvaltningsprocessen delprocess Kontrollerad förändring Delprocesser i Systemförvaltningsprocessen Systemförvaltning består av följande delprocesser: Målstyrning delprocess Stabila förvaltningsobjekt Förvaltningsplan Ändringshantering delprocess delprocess Support Proaktivt delprocess användarstöd Daglig delprocess drift Problemhantering delprocess Processen för målstyrning sätter ramar för arbetet i de övriga processerna via förvaltningsplanen. I de följande avsnitten kommer varje delprocess beskrivas mer i detalj. Systemförvaltning, processbeskrivning 5(25)

6 2.1 Målstyrning Syfte Säkerställa strategisk styrning, operativ planering och uppföljning av förvaltningsobjekt. Starthändelse Den strategiska målstyrningsprocessen är tidsstyrd och kopplad till den årliga budgetprocessen. Inflöde UU:s styrdokument avseende mål och visioner Föregående års förvaltningsplan Föregående års förvaltningsrapporter Uppdrag till objektägaren Prioriterad önskelista Ev. restlistor från föregående förvaltningsplan Utflöde strategisk målstyrning Förvaltningsplan Utflöde operativ målstyrning Förvaltningsrapport Statusrapport Resultat strategisk målstyrning En fastställd förvaltningsplan Resultat operativ målstyrning En uppnådd förvaltningsplan Systemförvaltning, processbeskrivning 6(25)

7 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Processbeskrivning ProcIT-P delprocess Målstyrning Strategisk målstyrning Datum för utforma förvaltningsplan Avstämning av nuläget Utformar mål för förvaltningsobjekten Prioriterar Resursberäknar Genomför budgetdialog Fastställer förvaltningsplan Förslag till förvaltningsplan Förvaltningsplan Operativ målstyrning Gällande förvaltningsplan Prioriterar inom befintlig förvaltningsplan Allokerar resurser till prioriterade förvaltningsaktiviteter Detaljplanerar förvaltningsaktiviteter Samordningsbehov? Koordinerar med närliggande objekt Avvikelser? Hanterar avvikelser Uppnådd förvaltningsplan Beställningsbehov? Ja Inköpsprocessen delprocess Uppföljning Statusrapport Förvaltning srapport Systemförvaltning, processbeskrivning 7(25)

8 Förtydligande av aktiviteter i Strategisk målstyrning Avstämning av nuläget I avstämningen ingår att utvärdera utfallet av föregående års förvaltningsplan, kontrollera restlistor och prioriterade önskelistor, stämma av mot objektägarens uppdrag, UU:s mål och visioner samt andra styrande dokument. Avstämningen resulterar i en nulägesbeskrivning. Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT Utformar mål för förvaltningsobjektet Utifrån nuläget samt önskade och kommande förändringar utforma mål för förvaltningsobjektet för det kommande året. Målen kompletteras med aktiviteter för att uppnå målen. Målen kategoriseras i vidmakthållande och vidareutveckling. Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT Prioriterar Prioritering av målen görs utifrån vilken nytta målet har för förvaltningsobjektet. Avtal och lagändringar kan styra vilken prioritering som görs. Det enskilda förvaltningsobjektets prioritering i förhållande till andra förvaltningsobjekt kan också påverka prioriteringen. Förvaltningsledare Resursberäknar Utifrån målen och de planerade aktiviteterna görs resursuppskattningar avseende verksamhet, teknik, ekonomi etc. för att uppnå målen. Förvaltningsledare säkerställer att resursuppskattningar görs i förvaltningsgruppen Genomför budgetdialog Den resursberäkning som har gjorts för förvaltningsobjektet förhandlas i samband med den gemenamma budgetprocessen. Det innebär att den ursprungliga resursberäkningen kommer att justeras och anpassas efter beslutad budget, därefter fastställs tilldelade medel. Objektägare och objektägare IT Fastställer förvaltningsplan Eventuella förändringar i förvaltningsplanen utifrån budgetdialogen genomförs. Förvaltningsplanen godkänns och görs tillgänglig för berörda intressenter. Styrgruppen bestående av objektägaren och objektägare IT Systemförvaltning, processbeskrivning 8(25)

9 Förtydligande av vissa av aktiviteterna i Operativ målstyrning Aktiviteterna inom den operativa målstyrningen följer inte ett linjärt flöde utan genomförs beroende på situation. De ingående aktiviteterna i operativ målstyrning är framförallt: Prioriterar inom befintlig förvaltningsplan. Allokerar resurser till prioriterade förvaltningsaktiviteter. Detaljplanerar förvaltningsaktiviteter. Koordinerar med närliggande förvaltningsobjekt och projekt med IT-komponenter vid universitetet. Hanterar avvikelser. Hanterar beställningar ingår i inköpsprocessen, se vidare 3 och 4. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT Uppföljning Under året görs en kontinuerlig uppföljning av vilka förvaltningsåtgärder som har genomförts och vila erfarenheter som har dragits av arbetet. Resultatet av uppföljningen dokumenteras i en förvaltningsapport. Förvaltningsrapporten utformas på ett sådant sätt att utfallet i förhållande till förvaltningsplanen framgår tydligt. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT 2.2 Ändringshantering Syfte Besluta och genomföra ändringar på ett strukturerat och effektivt sätt för att säkra förvaltningsobjektets användbarhet samt minimera antalet fel orsakade av förändringen. Starthändelser De starthändelser som sätter igång processen är: Önskemål Fel Lagändringar Ändringar i andra system Tekniska förändringar 3 Processbeskrivning Upphandling inom Uppsala Universitet 4 Processbeskrivning - Avropa Systemförvaltning, processbeskrivning 9(25)

10 Inflöde Information kring inkomna ärenden Utflöde Information om genomförda ändringar Resultat Delprocessen resulterar i kontrollerade och godkända förändringar i ett förvaltningsobjekt. Systemförvaltning, processbeskrivning 10(25)

11 Sven Arvidson Kristina Mesingseth UFV 2011/96 Önskemål Fel Ändringshantering delprocess Lagändringar Tar emot Bereder Beslutar Uppdaterar releaseplan Konstruerar lösning Godkänner lösning Införa Kontrollerad förändring Ändringar i andra system Återrapporterar till initiativtagaren Tekniska förändringar Dokumenterar och stänger ärendet Nej Ändra? Ja Ja Request for Change (RFC) delproces Change Management s Godkännande Ändra nu? Nej Dokumenterar ändringen i önskelista Uppdaterad önskelista Systemförvaltning, processbeskrivning 11(25)

12 Förtydligande av aktiviteter i Ändringshantering Nedan beskrivs aktiviteter ingående i Ändringshantering: Tar emot Ta emot inkomna ändringar och kontrollera att informationen är tillräcklig vad avser ändringen, förväntad nytta som ändringen ska ge vilket utgör en grund för prioritering samt kontaktuppgifter på initiativtagaren till ändringen. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT Bereder Ändringen klassificeras beroende på prioritet och vilken möjlighet som finns att påverka genomförandet av ändringen. Vissa ändringar måste vidareförmedlas till extern part. I beredningen ingår att klargöra vad ändringen får för verksamhetsmässiga, tekniska, juridiska och ekonomiska konsekvenser. Beredningen kan innebära en förstudie och innehålla konsekvensbeskrivning och nyttovärdering. Beredningen resulterar i ett beslutsunderlag. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT Beslutar Beslut fattas om ändringen ska genomföras eller inte. Beslutet kan innebära omprioriteringar i restlistor och prioriterade önskelistor. Resultatet av beslutet kommuniceras till initiativtagaren av ändringen. Innebär beslutet ett avslag, ska detta dokumenteras innan det stängs. Beslut tas av Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT tillsammans om ändringen ryms inom förvaltningsplanen annars tas beslut av styrgrupp. Förvaltningsledare Uppdaterar releaseplan Om beslutet innebär att ändringen ska genomföras, uppdateras releaseplanen där det framgår när och i vilken version ändringen ska ingå. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT Konstruerar lösning Konstruktion av lösning görs enligt överenskomna processer och metoder. I konstruera lösning ingår också att testa lösningen. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT Godkänner lösning Godkännandet bygger på resultatet från genomförda tester. I godkänna lösning ingår också att besluta om tidpunkt för införande av lösningen. Förvaltningsledare Systemförvaltning, processbeskrivning 12(25)

13 Införa När lösningen ska införas i driftmiljön följs införandeprocessen. Innan införandet får ske krävs ett godkännande från Change Management-processen. Delprocessen finns beskriven i separat dokument Support Förvaltningsledare IT Syfte Delprocessens syfte är att stödja användarna i användningen av förvaltningsobjektet samt att hantera alla IT-relaterade störningar så fort som möjligt. Starthändelse Den starthändelse som sätter igång processen är ett supportärende. Inflöde Information kring inkomna ärenden Utflöde Åtgärdade ärenden Dokumentation för åtgärderna Resultat Delprocessen resulterar i återrapporterat, åtgärdat, dokumenterat och stängt supportärende. Supportärende delproces Support s Åtgärdat ärende Delprocesser till Support Användarsupport delproces s Incidenthantering delproces s Användarsupport kommer att variera beroende på systemens karaktär och omfattning. Förvaltningsgrupperna beskriver i sina rutiner hur arbetet bedrivs. Incidenthantering finns beskrivet i separat dokument 6. Dokumentet ger även stöd för hur andra supportärenden än incidenter kan hanteras. 5 Processbeskrivning Change Management Systemförvaltning, processbeskrivning 13(25)

14 2.4 Proaktivt användarstöd Med proaktivt användarstöd avses förebyggande användarstöd i form av handledning, utbildning och information. Denna delprocess omfattar inga åtgärder som kräver uppdateringar och förändringar i manualer och utbildningsmaterial, dessa förändringar görs i ändringshanteringsprocessen. Syfte Stödja och utveckla användarna i användningen av förvaltningsobjektet. Starthändelser De starthändelser som sätter igång processen är: Lagändringar Förfrågningar från användare Eget initiativ Inflöde Statistik på supportärenden Information Utflöde Information Uppdaterade uppgifter på vilka åtgärder som genomförts Resultat Delprocessen resulterar i nöjda användare som är välinformerade och använder IT-stöden på rätt sätt. Det proaktiva användarstödet kommer att variera beroende på systemens karaktär och omfattning. Förvaltningsgrupperna beskriver i sina rutiner hur arbetet bedrivs. 6 Processbeskrivning Incident Management Systemförvaltning, processbeskrivning 14(25)

15 2.5 Daglig drift Syfte Avser åtgärder för kontinuerlig hantering av teknisk infrastruktur och IT-system i syfte att göra ITsystemet tillgängligt för användare. Se vidare Systemdriftsprocessen, processen är under utarbetande. 2.6 Problem Management/Problemhantering Syfte Problemhanteringsprocessen ska säkerställa att de införda lösningarna är långsiktiga och hållbara. Processen syftar till att finna och åtgärda grundorsakerna till incidenter. Delprocessen finns beskriven i separat dokument 7. 3 Använda modeller och metoder ITIL pm 3 PPS PVU IT Infrastructure Library På Maintenance Management Model Praktisk projektstyrning (Tieto) Processorienterad verksamhetsutveckling (SiriusIT) 7 Processbeskrivning Problem Management Systemförvaltning, processbeskrivning 15(25)

16 4 Beslutsfora Förvaltningsarbetet beslutas och styrs i beslutsfora, se pm 3 -modellen. De två obligatoriska grupperna är styrgrupp och förvaltningsgrupp. Fora Ansvar Deltagare Styrgrupp godkänna förvaltningsplan besluta om utökning/indragning av resurser Objektägare Objektägare IT representanter från berörda verksamhetsområden Föredragande: Förvaltningsledare Förvaltningsledare IT Förvaltningsgrupp besluta om förslag till förvaltningsplan bereda beslutsunderlag inför styrgrupp prioritera och planera inom ramen för förvaltningsplanen följa upp utfall mot förvaltningsplanen Förvaltningsledare Förvaltningsledare IT roller på operativ nivå efter behov Systemförvaltning, processbeskrivning 16(25)

17 5 Intressenter För definition av intressent, se ordlista för processbegrepp under avsnitt 7, Ordlistor och definitioner. Intressenter till processen UU.s ledning, universitetsdirektören Användare Objektägare Förvaltningsledare Objektspecialister Objektägare IT Förvaltningsledare IT IT-specialister Helpdesk Drift Andra roller inom den egna förvaltningsorganisationen och andra objekts förvaltningsorganisationer Externa leverantörer Andra processer Andra system Systemförvaltning, processbeskrivning 17(25)

18 6 Roller För definition av roll, se ordlista för processbegrepp under avsnitt 7, Ordlistor och definitioner. Nedan beskrivna roller har sin utgångspunkt i pm 3, vissa anpassningar i ansvarsfördelning är möjlig att göra men för att uppnå tydlighet och enhetlighet inom Uppsala universitets systemförvaltning bör förändringar begränsas. Nedan beskrivna roller följer pm 3, de tillägg som har gjorts utifrån modellen anges med kursiv stil. Kunder Objektägare Användare/Slutanvändare Användarna genererar resultatet medan slutanvändarna använder resultatet. Objektägare (OÄ) Ansvar att objektverksamheten har behovsanpassade verksamhetsstöd tillgängliga i syfte att omsätta s nyttoeffekter i verksamheten att förvaltningsobjektet följer gällande lagar och interna styrdokument att förvaltningsobjektet har en aktuell förvaltningsplan att förvaltningsorganisationens effektivitet utvärderas periodiskt Befogenheter att inneha för objektet erforderlig attesträtt, inklusive resursplanering, inom ramen för OÄ:s attesträtt i linjen att ha mandat att teckna avtal enligt förvaltningsplanen Arbetsuppgifter fastställa förvaltningsplanen tillsammans med OÄ-IT bemanna FL rollen vara ordförande vid styrgruppsmöten säkerställa att relevanta styrdokument kommer till FL:s kännedom fastställa kostnader utanför förvaltningsplan Systemförvaltning, processbeskrivning 18(25)

19 Objektägare IT (OÄ-IT) Ansvar att tillgodose verksamhetens behov av lämpligt IT-stöd att IT-stöden följer gällande lagar, förordningar och regler (t.ex. PUL och IT-strategier) Befogenheter att inneha för objektet erforderlig attesträtt, inklusive resursplanering, inom ramen för OÄ- IT:s attesträtt i linjen att ha mandat att upphandla och teckna avtal med externa leverantörer enligt förvaltningsplan Arbetsuppgifter fastställa förvaltningsplanen tillsammans med OÄ bemanna FL-IT rollen delta vid styrgruppsmöten teckna avtal med kontrakterade IT-leverantörer enligt förvaltningsplanen samt att följa upp dessa säkerställa att relevanta styrdokument kommer till FL-IT:s kännedom godkänna kostnader utanför förvaltningsplanen Förvaltningsledare (FL) Ansvar att verkställa förvaltningsplanens mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt att förvaltningens verksamhetsstöd är användbart för objektverksamheten att godkänna leveranser från IT-parter Befogenheter att avropa mot ingångna avtal att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan Arbetsuppgifter bemanna roller på operativ nivå i samråd med berörda resursägare utarbeta förvaltningsplan tillsammans med FL-IT upprätta löpande förvaltningsdokumentation och rapporteringsrutiner avvikelserapportera till styrgruppen prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen och göra formella beställningar till FL-IT föredra ärenden utom förvaltningsplanen för styrgruppen koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter inom objektet samt att vid behov starta nya leda förvaltningsgruppsmöten omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv utvärdera förvaltningsverksamhetens effektivitet Systemförvaltning, processbeskrivning 19(25)

20 Förvaltningsledare IT (FL-IT) Ansvar att verkställa förvaltningsplanens mål avseende IT-stöd att externa leverantörer styrs med hjälp av kontrakt att tekniska samband fungerar tillfredsställande omvärldsbevaka ur ett tekniskt perspektiv Befogenheter att avropa mot ingångna avtal att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan Arbetsuppgifter bemanna roller på operativ nivå i samråd med berörda resursägare utarbeta förvaltningsplan tillsammans med FL avvikelserapportera till OÄ-IT och FL samordna interna och externa leverantörer följa upp utfallet av förvaltningens IT-kostnader och rapportera utfallet till FL och styrgruppen informera IT-förvaltningen om organisationens riktlinjer och fastställda ramar för design, t ex IT-arkitektur och IT-strategi och säkerställa att dessa efterlevs. ställa krav på berörda utvecklingsprojekt ur förvaltningsperspektiv Objektspecialist Ansvar att vara förvaltningsorganisationens kontaktyta mot nyttjarna av verksamhetsstöden att via uppdrag vidareutveckla objektverksamheten med hjälp av IT-stöd Arbetsuppgifter utföra förvaltningsaktiviteter på uppdrag av FL fånga och formulera krav på IT-stöd ur ett verksamhetsperspektiv säkra användbarheten ur ett användarperspektiv IT-specialist Ansvar att vara förvaltningsorganisationens kontaktyta mot och andra ITorganisationer inom och utom universitetet. Arbetsuppgifter utföra förvaltningsaktiviteter på uppdrag av FL-IT omvandla verksamhetskrav till systemkrav säkrar användbarheten ur ett IT-perspektiv Systemförvaltning, processbeskrivning 20(25)

21 Exempel på olika typer av IT-specialister: Driftansvarig Ansvar att förvaltningsobjektens IT-stöd är tillgängliga enligt överenskommelse att vara driftverksamhetens representant i förvaltningsorganisationen Ytterligare innehåll i rollen finns i dokument 8. Applikationsansvarig Ansvar att i förvaltningsorganisationen omsätta funktionella krav från verksamheten till bästa möjliga tekniska lösning att stämma av att förändringarna passar in i den tekniska miljön Arbetsuppgifter utföra förvaltningsaktiviteter på uppdrag av FL-IT omvandla verksamhetskrav till systemkrav säkra användbarheten ur ett IT-perspektiv 8 Rollbeskrivningar inom Systemförvaltning, processbeskrivning 21(25)

22 7 Ordlistor och definitioner 7.1 Ordlista för processbegrepp Begrepp Aktivitet Delprocess Huvudprocess Intressent Kärnprocess Process Processparameter Processansvarig Roll Rollbeskrivning Starthändelse Styr- och stödprocess Definition Lägsta nivån i processhierarkin. En serie logiskt sammanhängande handlingar som en person eller roll utför, utförs på ett sätt. 9 En delprocess är en logiskt avgränsad del av en huvudprocess, kan finnas på flera nivåer. 9 Huvudprocesser är den högsta nivån av processer i en verksamhet. Kan vara både internt och externt värdeskapande. 9 Någon som tar emot något från processen eller levererar något till processen. 9 Externt värdeskapande process. Kärnprocesser uppfyller verksamhetens övergripande syfte att tillfredsställa kundernas verkliga behov - varför verksamheten existerar. 9 En process är ett flöde av sammanhängande aktiviteter som skapar ett förutbestämt resultat. Processen har alltid kunder - interna eller externa. 9 Processparameter är det mått som används för att mäta och styra processen. 9 En person utsedd av ledningen för att ansvara för att processen som helhet både är effektiv och ändamålsenlig. 9 En roll är knuten till en process. Varje roll har ansvar att leverera ett resultat i processen. En person kan inneha flera roller och samma roll kan innehas av flera personer. 9 En beskrivning av de roller som är knutna till processen. I rollbeskrivningen ingår att beskriva rollens ansvar och befogenhet. 9 Med starthändelser avses händelser som får processen att reagera på ett förutbestämt sätt. Det finns tre typer av starthändelser vilka är. Tidsstyrd starthändelse, händelsestyrd starthändelse och värde styrd starthändelse. Internt värdeskapande processer. Har till syfte att styra och stödja kärnprocesserna. 9 Värdeskapande, värdeadderande Aktiviteten tillför värde till slutkunden. 9 9 PVU (processorienterad verksamhetsutveckling) Systemförvaltning, processbeskrivning 22(25)

23 7.2 Ordlista för systemutveckling Begrepp Avvikelse Förvaltningsobjekt Förvaltningsorganisation Förvaltningsgrupp Förvaltningsplan Förvaltningsrapport Förvaltningsspecifikation Förvaltningsstyrning Incident ITIL Kund Objektfamilj Objektverksamhet Definition Stämmer ej med specificerade krav, korrigeringar ingår i projektets åtagande till skillnad mot ändring som är ett tillägg till kraven. 10 Definierar och beskriver det som ska förvaltas. Ett objekt innehåller ITsystem och verksamhetsstöd. Ett objekt kan bestå av ett eller flera ITsystem. Exempel på verksamhetsstöd är automatiserade arbetsflöden, effektiva arbetssätt, kunskapsstöd i form av lathundar och användarmanualer samt olika typer av formulär och specifikationer. 11 En mikroorganisation för ett specifikt förvaltningsobjekt. Kan liknas vid en projektorganisation. 11 Beslutar om underlag till förvaltningsplan samt prioriterar och beslutar om förvaltningsaktiviteter inom ramen för förvaltningsplanen och rapporterar uppföljning och avvikelser till styrgrupp. 11 Dokument som utgör förvaltningsorganisationens operativa styrinstrument för en avgränsad period, vanligtvis på årsbasis. I dokumentet finns mål, budget, förvaltningsaktiviteter och förvaltningsorganisation specificerat. 11 Dokument som redovisar utfallet av förvaltningen under en förvaltningsperiod, vanligtvis på årsbasis. Ett dokument som kompletterar förvaltningsplanen med fördjupade beskrivningar av t ex rollbeskrivningar och förvaltningsaktiviteter. 11 Avser åtgärder för att styra och förbättra förvaltningsverksamhet i syfte att uppnå överenskomna mål för förvaltningsobjekt. 11 En oplanerad händelse som leder till avbrott eller störning i en tjänst eller en reduktion av kvalitén av tjänsten eller en uppenbar risk att det blir en störning. 12 IT infrastructure Library (ITIL) är ett ramverk bestående av best practise som beskriver olika IT- processer som kan realiseras inom en organisation för att få en hög kvalitet på IT-tjänsterna och för att effektivisera leveransen och supporten av tjänsterna. ITIL utgår från ett tjänste- och kundperspektiv. Ramverket togs fram av den brittiska myndigheten Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) i syfte att skapa gemensamt arbetsätt inom IT för de för olika myndigheterna. Nyttjare, avnämare. Någon som drar nytta av verksamhetens produkter/tjänster. 13 Grupp av förvaltningsobjekt som tillsammans stödjer ett visst verksamhetsområde. 11 Den verksamhet vars resultat utgör en avgränsning för förvaltningsobjektet, tillika den verksamhet som förvaltningsobjektet ska stödja PPS 11 pm 3 12 ITIL 13 PVU Systemförvaltning, processbeskrivning 23(25)

24 pm 3 PPS pm 3 är en systemförvaltningsmodell som beskriver hur systemförvaltning ska organiseras för att kunna bedrivas på ett affärsmässigt sätt. PPS, Praktisk ProjektStyrning, är en projektstyrningsmodell som används för både stora och små projekt och för alla typer av projekt. Problem Den underliggande grundorsaken till en eller flera incidenter. 14 PVU Statusrapport Styrgrupp Vidareutveckla Vidmakthålla Sirius IT:s metod för förändringsarbete, PVU, fokuserar på hur värde skapas för kunden eller verksamhetens nyttotagare, oberoende av organisatoriska gränser. PVU lämpar sig som metod vid enskilda processöversyner och kan även med fördel användas vid införandet av nytt IT-stöd. Dokument som beskriver aktuell status och prognos för projektet/objektet. Statusrapporten för objektet tas fram av Förvaltningsledare med bestämda tidsintervall beslutade av styrgruppen. 15 Beslutar om förvaltningsplan inklusive mål och budget samt beslutar om förändringar från plan. Genomföra förändringar i förvaltningsobjektet, omfattar anpassningar, förbättringar och saneringar. 16 Bibehålla förvaltningsobjektets stabilitet, omfattar felrättningar, användarstöd och daglig drift och underhåll Ordlista för övriga begrepp Begrepp Avtal Checklista Instruktion Mall Metod Modell Definition Kontrakt, beskriver alla överenskomna villkor, mellan avtalsparterna, för ett specifikt område En lista att stämma av emot, ger stöd i kontrollen av att viktiga punkter har beaktats vid genomförande av en viss aktivitet Vägledning, råd, anvisning, bruksanvisning, ger handledning med råd och förklaring, ger exempel på hur man bör göra Ett dokument innehållande namnsatta rubriker och annan formalia, som är färdigt att fylla i. Mallen kan innehålla instruktion om vad som ska skrivas under varje rubrik Planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat. En metod är en beskrivning av hur man kan nå ett mål, det är en abstrakt form av "väg" till målet som man kan välja att följa En avbildning av verkligheten. Vetenskaplig modell, en abstraktion av verkligheten. Skalmodell, en fysisk avbildning av ett föremål. Modellens utformning styrs av syftet 14 ITIL 15 PPS 16 pm 3 Systemförvaltning, processbeskrivning 24(25)

25 Policy Riktlinje Rutinbeskrivning Strategi Grundprinciper för en verksamhets handlande i olika avseenden Ett policydokument ger en övergripande inriktning som beskriver hur policyområdet bäst skall tillämpas inom verksamheten Norm, regel, rättesnöre, bestämmelse, föreskrift, klargör vad som gäller i ett visst sammanhang. Riktlinjen ska följas Beskriver arbetsgången för hur en aktivitet ska utföras Övergripande angreppssättet för att uppnå verksamhetens mål 8 Förvaltning av processen För förvaltning och förbättring av processen och dess dokument se vidare Referenser Mera affärsmässig förvaltningsstyrning, Malin Nordström & Tommy Welander pm 3, På Maintenance Management Model (Grå metodpärm) Processbeskrivning Upphandling inom Uppsala Universitet Processbeskrivning Avropa Processbeskrivning Change Management Processbeskrivning Incident Management Processbeskrivning Problem Management s lednings- och kvalitetssystem, Rollbeskrivningar inom PVU (processorienterad verksamhetsutveckling) PPS pm 3 ITIL s lednings- och kvalitetssystem, Processbeskrivning - Kvalitetsstyrning 17 Processbeskrivning - Kvalitetsstyrning Systemförvaltning, processbeskrivning 25(25)

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

Processbeskrivning Rekrytering

Processbeskrivning Rekrytering ProcIT-P-005 Processbeskrivning Rekrytering Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidsson 2012-06-20 Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument-id Versionsnummer Innehållsförteckning 1 Inledning 3

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ASF AKTIV SYSTEMFÖRVALTNING ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 2(7) Namn (person/organisation/grupp) Styrgrupp Refererade

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet DoÄr Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet Patrik Wallin, informationsarkitekt och delprojektledare Planeringsavdelningen, Enheten för planering, uppföljning och stöd för verksamhetsutveckling

Läs mer

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Version 1.3 2012-03-15 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare 1 Version 1.3 2012-03-15 Innehållsförteckning 1. Parter... 4 2. Stockholms läns landstings ansvar...

Läs mer

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Johanna Nilsson och Axel Bolander från På AB Agenda Inledning och presentation Vad är portföljstyrning och varför behövs den? Hur adresserar pm3 portföljstyrning

Läs mer

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 1(10) ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 2(10) Innehållsförteckning 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Trigger... 3 1.3. Resultat... 3 1.4. Inflöde till ändringsprocessen...

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Metodbeskrivning. Dataföreningen i Sverige. estimera METODBESKRIVNING 1

Metodbeskrivning. Dataföreningen i Sverige. estimera METODBESKRIVNING 1 Metodbeskrivning Dataföreningen i Sverige estimera METODBESKRIVNING 1 Dataföreningen i Sverige Servi-Data AB Box 451 53, 104 30 Stockholm Tel:08-506 40 400 e-post:estimera@dfs.se www.dfs.se estimera är

Läs mer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer SKELLEFTEÅ KOMMUN Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer Detta dokument är ett ramverk för hur Skellefteå kommun arbetar med och beskriver sina processer. Innehållsförteckning 1 Detta dokument...

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Version 1.3 2012-03-15 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare 1 Version 1.3 2012-03-15 Innehållsförteckning 1. Parter... 4 2. Stockholms läns landstings ansvar...

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-11 Tid 2012-09-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Ekonomisk rapport, muntligt

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 FÖRVALTNINGSPLAN 1(7) 2009-03-26 ver. A Handläggare, titel, telefon Fastställd 2009-03-26 Peter Fagerlund 011-153430 Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 Innehåll 1. Inledning... 2 Syfte och målgrupp...

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Förvaltningsplan för EBH-stödet

Förvaltningsplan för EBH-stödet Förvaltningsplan för EBH-stödet År 2014 Sida 2 av 13 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 1.2 BAKGRUND OCH FÖREGÅENDE FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 1.3 FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 2

Läs mer

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 2010-08-20 Version 1.2 Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 Bilaga 1 till HSA Policytillämpning i Landstinget Gävleborg Förvaltningsorganisation för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet UFV 2012/715 Riktlinjer för informationssäkerhet Anvisningar för genomförande av risk- och hotbildsanalyser Fastställd av: Säkerhetschef 2012-04-02 Innehållsförteckning 1 Riskanalyser av systemförvaltningsobjekt

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Tjänstestyrning inom IT service management: Friktion, förvirring, förenkling

Tjänstestyrning inom IT service management: Friktion, förvirring, förenkling Tjänstestyrning inom IT service management: Friktion, förvirring, förenkling Göran Goldkuhl Forskningsgruppen VITS (www.vits.org) Inst f ekonomisk & industriell utveckling Linköpings universitet Göran

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Kommunens IT-hantering Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Administrativa avdelningen Eva Emfel 1 (7) från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Uppdraget i korthet Delta

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Genomförandeplan för nationellt införande av eped

Genomförandeplan för nationellt införande av eped Genomförandeplan för nationellt införande av eped Fas 1 Uppstartsfas med planering och förberedelser 1. Bakgrund Under våren 2014 har en förstudie om Kunskapsstöd för barn vid läkemedelsordination genomförts,

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang. IT-säkerhetspolicy IT-säkerhetspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Sammanfattning 1 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

Förvaltningsplan för Sjunet

Förvaltningsplan för Sjunet Förvaltningsplan för Sjunet FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Sjunet Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Lars Öberg Johan Assarsson Sid 1/8 1. Objektbeskrivning...

Läs mer

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12

Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007. Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Köp användbarhetskompetens på nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2007 Michaela Kanti, Verva Stockholm 2007-12-12 Användbarhet Eget kompetensområde Behov av tidigare kompetensområden kvarstår Behovet om

Läs mer

Tillgänglighet, Kontinuitet och Incidenthantering. Förutsättningar för nyttoeffekter. Leif Carlson

Tillgänglighet, Kontinuitet och Incidenthantering. Förutsättningar för nyttoeffekter. Leif Carlson Tillgänglighet, Kontinuitet och Incidenthantering Förutsättningar för nyttoeffekter Leif Carlson Informationssäkerhet, och då speciellt Tillgänglighet, är en av de viktigaste möjliggörarna för att ITinvesteringar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Portföljarbete och förändringsarbete går hand i hand på Folksam

Portföljarbete och förändringsarbete går hand i hand på Folksam Portföljarbete och förändringsarbete går hand i hand på Folksam Gunilla Stjernlid Katarina Wall Stenberg 2013-05-15 Folksam det här är vi Folksam är ömsesidigt Det betyder att vi ägs av våra kunder 10

Läs mer

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning Riktlinjer Informationssäkerhet och systemförvaltning LULEÅ KOMMUN RIKTLINJER Dnr 1 (5) 2012-11-29 Riktlinjer för roller och ansvar inom informationssäkerhet och systemförvaltning En god systemförvaltning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

ITIL Service Management

ITIL Service Management ITIL Service Management Välkomna till en introduktion Christer Åberg christer.aberg@kerfi.com 073-660 37 87 Situationen enligt Gartner - 80% av IT-kostnaderna är relaterade till den operativa nivån - 50%

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning

Er partner inom IT service management. Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Er partner inom IT service management Utbildningar e-learning Workshops Material Coachning Service Management En uppsättning specialiserade organisatoriska förmågor med syftet att leverera värde till kunderna

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Från arkitektur till IT-styrning

Från arkitektur till IT-styrning Från arkitektur till IT-styrning 29-30 mars 2012 Nebojsa Bjelobrk,IT-strateg Göteborg Energi AB Agenda Problembilden Vem? Hur? Vad? Inköp? Plocka ut? Lägga tillbaka? Bäst före datum? IT-styrning på Göteborg

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Realisera Nyttan! Hur säkerställer du effekten av genomförd verksamhetsutveckling?

Realisera Nyttan! Hur säkerställer du effekten av genomförd verksamhetsutveckling? Realisera Nyttan! Hur säkerställer du effekten av genomförd verksamhetsutveckling? Maria Björk Nyttorealisering är inte en process skapa den röda tråden Mer fokus på nytta och effekter än teknik Helhetssyn

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess I Göteborgs Stad dokumenterar alla byggande verksamheter sina byggprojekt efter en gemensamt framtagen och kvalitetssäkrad byggprocess. Den

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer