Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3"

Transkript

1 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Symboler i processbeskrivningarna 4 2 Systemförvaltningsprocessen Målstyrning Ändringshantering Support Proaktivt användarstöd Daglig drift Problem Management/Problemhantering 15 3 Använda modeller och metoder 15 4 Beslutsfora 16 5 Intressenter 17 6 Roller 18 7 Ordlistor och definitioner Ordlista för processbegrepp Ordlista för systemutveckling Ordlista för övriga begrepp 24 8 Förvaltning av processen 25 9 Referenser 25 Systemförvaltning, processbeskrivning 2(25)

3 1 Inledning Framtagande av en process för systemförvaltning grundar sig på ett styrgruppsbeslut inom projektet ProcIT (processorientering inom ) och på uppdraget för införande av pm 3 (ITstrategiska avdelningen vid universitetsförvaltningen). Vid halvårsskiftet 2011 avslutades arbetet med etableringar av objekt i och med att etableringen av det sista objektet godkändes. Utformningen av processen bygger på pm 3. Dokumentet beskriver på en övergripande nivå hur förvaltningsverksamheten ska gå till. De delprocesser och aktiviteter som beskrivs är inte fullständiga och kan komma att anpassas/ändras efter att fler förvaltningsobjekt införs. Fördjupad information om pm 3 ges i följande dokumentation 1 och 2. Alla dokument som denna beskrivning refererar till kommer att finnas tillgänglig på webben. För ordlistor och definitioner, se avsnitt 7. Syfte med processdokumentet Dokumentets syfte är att ge de olika förvaltningsorganisationerna en gemensam referensram och ett stöd i arbetet. Ett gemensamt beskrivningssätt underlättar kommunikationen och ger möjlighet att tillvarata kunskaper och erfarenheter från olika personer genom att det tydliggör vad som ska göras och förväntningarna på de olika rollerna i processen. Syftet är också att: vara ett stöd när förvaltningsorganisationen börjar tillämpa pm 3 i ett etablerat objekt. ge en gemensam process för systemförvaltning, som ett led i avdelningens processorientering av sin verksamhet. Målgrupper för processdokumentet Dokumentets målgrupper är alla som arbetar med systemförvaltning inom UU, exempelvis förvaltningsorganisationer, styrgrupper, projektgrupper, interna och externa leverantörer. Omfattning för processdokumentet Ett förvaltningsobjekt kan bestå av ett eller flera IT-system. Processbeskrivningen ger därför stöd för både förvaltning av ett objekt och av ett enskilt system. Respektive förvaltningsorganisation färdigställer processbeskrivningen efter de system som ingår i respektive objekt. Respektive förvaltningsorganisation tar sedan också fram rutinbeskrivningar, checklistor etc. som tydliggör hur arbetet går till inom respektive förvaltningsobjekt. 1 Mera affärsmässig förvaltningsstyrning, Malin Nordström & Tommy Welander 2 pm 3 På Maintenance Management Model (Grå metodpärm) Systemförvaltning, processbeskrivning 3(25)

4 1.1 Symboler i processbeskrivningarna Nedanstående symboler används i processbeskrivningarna. Start Slut Markerar start resp slut i flöde delprocess s Logiskt avgränsad del av processen, omfattar en eller flera aktiviteter inflöde/ utflöde Inflöde, information, dokument, material som startar eller används i aktivitet/process Utflöde, dvs resultatet av aktivitet/process Aktivitet Beskriver vad som utförs Flödets riktning Parallella vägar i flöde Vägval Här tar flödet olika väg beroende på situationen Funktion/roll Systemförvaltning, processbeskrivning 4(25)

5 2 Systemförvaltningsprocessen Syfte Processens syfte är att på ett effektivt sätt säkerställa att förvaltningsobjekten får avsedd nytta i objektverksamheten. Mål Processens mål är styra, vidmakthålla, vidareutveckla och hålla förvaltningsobjektet tillgängliga enligt förvaltningsplanens mätbara mål. Omfattning Systemförvaltningen omfattar vidmakthållande, vidareutveckling, tillgängliggörande och avveckling av förvaltningsobjektet. Starthändelser De starthändelser som sätter igång processen är: Förvaltningsärenden Tid att upprätta förvaltningsplan Resultat Processen resulterar i en kontrollerad förändring av förvaltningsobjektet. Processen resulterar också i att förvaltningsobjekten hålls stabila. Förvalningsärenden Förvaltningsplan Systemförvaltningsprocessen delprocess Kontrollerad förändring Delprocesser i Systemförvaltningsprocessen Systemförvaltning består av följande delprocesser: Målstyrning delprocess Stabila förvaltningsobjekt Förvaltningsplan Ändringshantering delprocess delprocess Support Proaktivt delprocess användarstöd Daglig delprocess drift Problemhantering delprocess Processen för målstyrning sätter ramar för arbetet i de övriga processerna via förvaltningsplanen. I de följande avsnitten kommer varje delprocess beskrivas mer i detalj. Systemförvaltning, processbeskrivning 5(25)

6 2.1 Målstyrning Syfte Säkerställa strategisk styrning, operativ planering och uppföljning av förvaltningsobjekt. Starthändelse Den strategiska målstyrningsprocessen är tidsstyrd och kopplad till den årliga budgetprocessen. Inflöde UU:s styrdokument avseende mål och visioner Föregående års förvaltningsplan Föregående års förvaltningsrapporter Uppdrag till objektägaren Prioriterad önskelista Ev. restlistor från föregående förvaltningsplan Utflöde strategisk målstyrning Förvaltningsplan Utflöde operativ målstyrning Förvaltningsrapport Statusrapport Resultat strategisk målstyrning En fastställd förvaltningsplan Resultat operativ målstyrning En uppnådd förvaltningsplan Systemförvaltning, processbeskrivning 6(25)

7 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Processbeskrivning ProcIT-P delprocess Målstyrning Strategisk målstyrning Datum för utforma förvaltningsplan Avstämning av nuläget Utformar mål för förvaltningsobjekten Prioriterar Resursberäknar Genomför budgetdialog Fastställer förvaltningsplan Förslag till förvaltningsplan Förvaltningsplan Operativ målstyrning Gällande förvaltningsplan Prioriterar inom befintlig förvaltningsplan Allokerar resurser till prioriterade förvaltningsaktiviteter Detaljplanerar förvaltningsaktiviteter Samordningsbehov? Koordinerar med närliggande objekt Avvikelser? Hanterar avvikelser Uppnådd förvaltningsplan Beställningsbehov? Ja Inköpsprocessen delprocess Uppföljning Statusrapport Förvaltning srapport Systemförvaltning, processbeskrivning 7(25)

8 Förtydligande av aktiviteter i Strategisk målstyrning Avstämning av nuläget I avstämningen ingår att utvärdera utfallet av föregående års förvaltningsplan, kontrollera restlistor och prioriterade önskelistor, stämma av mot objektägarens uppdrag, UU:s mål och visioner samt andra styrande dokument. Avstämningen resulterar i en nulägesbeskrivning. Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT Utformar mål för förvaltningsobjektet Utifrån nuläget samt önskade och kommande förändringar utforma mål för förvaltningsobjektet för det kommande året. Målen kompletteras med aktiviteter för att uppnå målen. Målen kategoriseras i vidmakthållande och vidareutveckling. Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT Prioriterar Prioritering av målen görs utifrån vilken nytta målet har för förvaltningsobjektet. Avtal och lagändringar kan styra vilken prioritering som görs. Det enskilda förvaltningsobjektets prioritering i förhållande till andra förvaltningsobjekt kan också påverka prioriteringen. Förvaltningsledare Resursberäknar Utifrån målen och de planerade aktiviteterna görs resursuppskattningar avseende verksamhet, teknik, ekonomi etc. för att uppnå målen. Förvaltningsledare säkerställer att resursuppskattningar görs i förvaltningsgruppen Genomför budgetdialog Den resursberäkning som har gjorts för förvaltningsobjektet förhandlas i samband med den gemenamma budgetprocessen. Det innebär att den ursprungliga resursberäkningen kommer att justeras och anpassas efter beslutad budget, därefter fastställs tilldelade medel. Objektägare och objektägare IT Fastställer förvaltningsplan Eventuella förändringar i förvaltningsplanen utifrån budgetdialogen genomförs. Förvaltningsplanen godkänns och görs tillgänglig för berörda intressenter. Styrgruppen bestående av objektägaren och objektägare IT Systemförvaltning, processbeskrivning 8(25)

9 Förtydligande av vissa av aktiviteterna i Operativ målstyrning Aktiviteterna inom den operativa målstyrningen följer inte ett linjärt flöde utan genomförs beroende på situation. De ingående aktiviteterna i operativ målstyrning är framförallt: Prioriterar inom befintlig förvaltningsplan. Allokerar resurser till prioriterade förvaltningsaktiviteter. Detaljplanerar förvaltningsaktiviteter. Koordinerar med närliggande förvaltningsobjekt och projekt med IT-komponenter vid universitetet. Hanterar avvikelser. Hanterar beställningar ingår i inköpsprocessen, se vidare 3 och 4. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT Uppföljning Under året görs en kontinuerlig uppföljning av vilka förvaltningsåtgärder som har genomförts och vila erfarenheter som har dragits av arbetet. Resultatet av uppföljningen dokumenteras i en förvaltningsapport. Förvaltningsrapporten utformas på ett sådant sätt att utfallet i förhållande till förvaltningsplanen framgår tydligt. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT 2.2 Ändringshantering Syfte Besluta och genomföra ändringar på ett strukturerat och effektivt sätt för att säkra förvaltningsobjektets användbarhet samt minimera antalet fel orsakade av förändringen. Starthändelser De starthändelser som sätter igång processen är: Önskemål Fel Lagändringar Ändringar i andra system Tekniska förändringar 3 Processbeskrivning Upphandling inom Uppsala Universitet 4 Processbeskrivning - Avropa Systemförvaltning, processbeskrivning 9(25)

10 Inflöde Information kring inkomna ärenden Utflöde Information om genomförda ändringar Resultat Delprocessen resulterar i kontrollerade och godkända förändringar i ett förvaltningsobjekt. Systemförvaltning, processbeskrivning 10(25)

11 Sven Arvidson Kristina Mesingseth UFV 2011/96 Önskemål Fel Ändringshantering delprocess Lagändringar Tar emot Bereder Beslutar Uppdaterar releaseplan Konstruerar lösning Godkänner lösning Införa Kontrollerad förändring Ändringar i andra system Återrapporterar till initiativtagaren Tekniska förändringar Dokumenterar och stänger ärendet Nej Ändra? Ja Ja Request for Change (RFC) delproces Change Management s Godkännande Ändra nu? Nej Dokumenterar ändringen i önskelista Uppdaterad önskelista Systemförvaltning, processbeskrivning 11(25)

12 Förtydligande av aktiviteter i Ändringshantering Nedan beskrivs aktiviteter ingående i Ändringshantering: Tar emot Ta emot inkomna ändringar och kontrollera att informationen är tillräcklig vad avser ändringen, förväntad nytta som ändringen ska ge vilket utgör en grund för prioritering samt kontaktuppgifter på initiativtagaren till ändringen. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT Bereder Ändringen klassificeras beroende på prioritet och vilken möjlighet som finns att påverka genomförandet av ändringen. Vissa ändringar måste vidareförmedlas till extern part. I beredningen ingår att klargöra vad ändringen får för verksamhetsmässiga, tekniska, juridiska och ekonomiska konsekvenser. Beredningen kan innebära en förstudie och innehålla konsekvensbeskrivning och nyttovärdering. Beredningen resulterar i ett beslutsunderlag. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT Beslutar Beslut fattas om ändringen ska genomföras eller inte. Beslutet kan innebära omprioriteringar i restlistor och prioriterade önskelistor. Resultatet av beslutet kommuniceras till initiativtagaren av ändringen. Innebär beslutet ett avslag, ska detta dokumenteras innan det stängs. Beslut tas av Förvaltningsledare och Förvaltningsledare IT tillsammans om ändringen ryms inom förvaltningsplanen annars tas beslut av styrgrupp. Förvaltningsledare Uppdaterar releaseplan Om beslutet innebär att ändringen ska genomföras, uppdateras releaseplanen där det framgår när och i vilken version ändringen ska ingå. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT Konstruerar lösning Konstruktion av lösning görs enligt överenskomna processer och metoder. I konstruera lösning ingår också att testa lösningen. Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT Godkänner lösning Godkännandet bygger på resultatet från genomförda tester. I godkänna lösning ingår också att besluta om tidpunkt för införande av lösningen. Förvaltningsledare Systemförvaltning, processbeskrivning 12(25)

13 Införa När lösningen ska införas i driftmiljön följs införandeprocessen. Innan införandet får ske krävs ett godkännande från Change Management-processen. Delprocessen finns beskriven i separat dokument Support Förvaltningsledare IT Syfte Delprocessens syfte är att stödja användarna i användningen av förvaltningsobjektet samt att hantera alla IT-relaterade störningar så fort som möjligt. Starthändelse Den starthändelse som sätter igång processen är ett supportärende. Inflöde Information kring inkomna ärenden Utflöde Åtgärdade ärenden Dokumentation för åtgärderna Resultat Delprocessen resulterar i återrapporterat, åtgärdat, dokumenterat och stängt supportärende. Supportärende delproces Support s Åtgärdat ärende Delprocesser till Support Användarsupport delproces s Incidenthantering delproces s Användarsupport kommer att variera beroende på systemens karaktär och omfattning. Förvaltningsgrupperna beskriver i sina rutiner hur arbetet bedrivs. Incidenthantering finns beskrivet i separat dokument 6. Dokumentet ger även stöd för hur andra supportärenden än incidenter kan hanteras. 5 Processbeskrivning Change Management Systemförvaltning, processbeskrivning 13(25)

14 2.4 Proaktivt användarstöd Med proaktivt användarstöd avses förebyggande användarstöd i form av handledning, utbildning och information. Denna delprocess omfattar inga åtgärder som kräver uppdateringar och förändringar i manualer och utbildningsmaterial, dessa förändringar görs i ändringshanteringsprocessen. Syfte Stödja och utveckla användarna i användningen av förvaltningsobjektet. Starthändelser De starthändelser som sätter igång processen är: Lagändringar Förfrågningar från användare Eget initiativ Inflöde Statistik på supportärenden Information Utflöde Information Uppdaterade uppgifter på vilka åtgärder som genomförts Resultat Delprocessen resulterar i nöjda användare som är välinformerade och använder IT-stöden på rätt sätt. Det proaktiva användarstödet kommer att variera beroende på systemens karaktär och omfattning. Förvaltningsgrupperna beskriver i sina rutiner hur arbetet bedrivs. 6 Processbeskrivning Incident Management Systemförvaltning, processbeskrivning 14(25)

15 2.5 Daglig drift Syfte Avser åtgärder för kontinuerlig hantering av teknisk infrastruktur och IT-system i syfte att göra ITsystemet tillgängligt för användare. Se vidare Systemdriftsprocessen, processen är under utarbetande. 2.6 Problem Management/Problemhantering Syfte Problemhanteringsprocessen ska säkerställa att de införda lösningarna är långsiktiga och hållbara. Processen syftar till att finna och åtgärda grundorsakerna till incidenter. Delprocessen finns beskriven i separat dokument 7. 3 Använda modeller och metoder ITIL pm 3 PPS PVU IT Infrastructure Library På Maintenance Management Model Praktisk projektstyrning (Tieto) Processorienterad verksamhetsutveckling (SiriusIT) 7 Processbeskrivning Problem Management Systemförvaltning, processbeskrivning 15(25)

16 4 Beslutsfora Förvaltningsarbetet beslutas och styrs i beslutsfora, se pm 3 -modellen. De två obligatoriska grupperna är styrgrupp och förvaltningsgrupp. Fora Ansvar Deltagare Styrgrupp godkänna förvaltningsplan besluta om utökning/indragning av resurser Objektägare Objektägare IT representanter från berörda verksamhetsområden Föredragande: Förvaltningsledare Förvaltningsledare IT Förvaltningsgrupp besluta om förslag till förvaltningsplan bereda beslutsunderlag inför styrgrupp prioritera och planera inom ramen för förvaltningsplanen följa upp utfall mot förvaltningsplanen Förvaltningsledare Förvaltningsledare IT roller på operativ nivå efter behov Systemförvaltning, processbeskrivning 16(25)

17 5 Intressenter För definition av intressent, se ordlista för processbegrepp under avsnitt 7, Ordlistor och definitioner. Intressenter till processen UU.s ledning, universitetsdirektören Användare Objektägare Förvaltningsledare Objektspecialister Objektägare IT Förvaltningsledare IT IT-specialister Helpdesk Drift Andra roller inom den egna förvaltningsorganisationen och andra objekts förvaltningsorganisationer Externa leverantörer Andra processer Andra system Systemförvaltning, processbeskrivning 17(25)

18 6 Roller För definition av roll, se ordlista för processbegrepp under avsnitt 7, Ordlistor och definitioner. Nedan beskrivna roller har sin utgångspunkt i pm 3, vissa anpassningar i ansvarsfördelning är möjlig att göra men för att uppnå tydlighet och enhetlighet inom Uppsala universitets systemförvaltning bör förändringar begränsas. Nedan beskrivna roller följer pm 3, de tillägg som har gjorts utifrån modellen anges med kursiv stil. Kunder Objektägare Användare/Slutanvändare Användarna genererar resultatet medan slutanvändarna använder resultatet. Objektägare (OÄ) Ansvar att objektverksamheten har behovsanpassade verksamhetsstöd tillgängliga i syfte att omsätta s nyttoeffekter i verksamheten att förvaltningsobjektet följer gällande lagar och interna styrdokument att förvaltningsobjektet har en aktuell förvaltningsplan att förvaltningsorganisationens effektivitet utvärderas periodiskt Befogenheter att inneha för objektet erforderlig attesträtt, inklusive resursplanering, inom ramen för OÄ:s attesträtt i linjen att ha mandat att teckna avtal enligt förvaltningsplanen Arbetsuppgifter fastställa förvaltningsplanen tillsammans med OÄ-IT bemanna FL rollen vara ordförande vid styrgruppsmöten säkerställa att relevanta styrdokument kommer till FL:s kännedom fastställa kostnader utanför förvaltningsplan Systemförvaltning, processbeskrivning 18(25)

19 Objektägare IT (OÄ-IT) Ansvar att tillgodose verksamhetens behov av lämpligt IT-stöd att IT-stöden följer gällande lagar, förordningar och regler (t.ex. PUL och IT-strategier) Befogenheter att inneha för objektet erforderlig attesträtt, inklusive resursplanering, inom ramen för OÄ- IT:s attesträtt i linjen att ha mandat att upphandla och teckna avtal med externa leverantörer enligt förvaltningsplan Arbetsuppgifter fastställa förvaltningsplanen tillsammans med OÄ bemanna FL-IT rollen delta vid styrgruppsmöten teckna avtal med kontrakterade IT-leverantörer enligt förvaltningsplanen samt att följa upp dessa säkerställa att relevanta styrdokument kommer till FL-IT:s kännedom godkänna kostnader utanför förvaltningsplanen Förvaltningsledare (FL) Ansvar att verkställa förvaltningsplanens mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt att förvaltningens verksamhetsstöd är användbart för objektverksamheten att godkänna leveranser från IT-parter Befogenheter att avropa mot ingångna avtal att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan Arbetsuppgifter bemanna roller på operativ nivå i samråd med berörda resursägare utarbeta förvaltningsplan tillsammans med FL-IT upprätta löpande förvaltningsdokumentation och rapporteringsrutiner avvikelserapportera till styrgruppen prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen och göra formella beställningar till FL-IT föredra ärenden utom förvaltningsplanen för styrgruppen koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter inom objektet samt att vid behov starta nya leda förvaltningsgruppsmöten omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv utvärdera förvaltningsverksamhetens effektivitet Systemförvaltning, processbeskrivning 19(25)

20 Förvaltningsledare IT (FL-IT) Ansvar att verkställa förvaltningsplanens mål avseende IT-stöd att externa leverantörer styrs med hjälp av kontrakt att tekniska samband fungerar tillfredsställande omvärldsbevaka ur ett tekniskt perspektiv Befogenheter att avropa mot ingångna avtal att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan Arbetsuppgifter bemanna roller på operativ nivå i samråd med berörda resursägare utarbeta förvaltningsplan tillsammans med FL avvikelserapportera till OÄ-IT och FL samordna interna och externa leverantörer följa upp utfallet av förvaltningens IT-kostnader och rapportera utfallet till FL och styrgruppen informera IT-förvaltningen om organisationens riktlinjer och fastställda ramar för design, t ex IT-arkitektur och IT-strategi och säkerställa att dessa efterlevs. ställa krav på berörda utvecklingsprojekt ur förvaltningsperspektiv Objektspecialist Ansvar att vara förvaltningsorganisationens kontaktyta mot nyttjarna av verksamhetsstöden att via uppdrag vidareutveckla objektverksamheten med hjälp av IT-stöd Arbetsuppgifter utföra förvaltningsaktiviteter på uppdrag av FL fånga och formulera krav på IT-stöd ur ett verksamhetsperspektiv säkra användbarheten ur ett användarperspektiv IT-specialist Ansvar att vara förvaltningsorganisationens kontaktyta mot och andra ITorganisationer inom och utom universitetet. Arbetsuppgifter utföra förvaltningsaktiviteter på uppdrag av FL-IT omvandla verksamhetskrav till systemkrav säkrar användbarheten ur ett IT-perspektiv Systemförvaltning, processbeskrivning 20(25)

21 Exempel på olika typer av IT-specialister: Driftansvarig Ansvar att förvaltningsobjektens IT-stöd är tillgängliga enligt överenskommelse att vara driftverksamhetens representant i förvaltningsorganisationen Ytterligare innehåll i rollen finns i dokument 8. Applikationsansvarig Ansvar att i förvaltningsorganisationen omsätta funktionella krav från verksamheten till bästa möjliga tekniska lösning att stämma av att förändringarna passar in i den tekniska miljön Arbetsuppgifter utföra förvaltningsaktiviteter på uppdrag av FL-IT omvandla verksamhetskrav till systemkrav säkra användbarheten ur ett IT-perspektiv 8 Rollbeskrivningar inom Systemförvaltning, processbeskrivning 21(25)

22 7 Ordlistor och definitioner 7.1 Ordlista för processbegrepp Begrepp Aktivitet Delprocess Huvudprocess Intressent Kärnprocess Process Processparameter Processansvarig Roll Rollbeskrivning Starthändelse Styr- och stödprocess Definition Lägsta nivån i processhierarkin. En serie logiskt sammanhängande handlingar som en person eller roll utför, utförs på ett sätt. 9 En delprocess är en logiskt avgränsad del av en huvudprocess, kan finnas på flera nivåer. 9 Huvudprocesser är den högsta nivån av processer i en verksamhet. Kan vara både internt och externt värdeskapande. 9 Någon som tar emot något från processen eller levererar något till processen. 9 Externt värdeskapande process. Kärnprocesser uppfyller verksamhetens övergripande syfte att tillfredsställa kundernas verkliga behov - varför verksamheten existerar. 9 En process är ett flöde av sammanhängande aktiviteter som skapar ett förutbestämt resultat. Processen har alltid kunder - interna eller externa. 9 Processparameter är det mått som används för att mäta och styra processen. 9 En person utsedd av ledningen för att ansvara för att processen som helhet både är effektiv och ändamålsenlig. 9 En roll är knuten till en process. Varje roll har ansvar att leverera ett resultat i processen. En person kan inneha flera roller och samma roll kan innehas av flera personer. 9 En beskrivning av de roller som är knutna till processen. I rollbeskrivningen ingår att beskriva rollens ansvar och befogenhet. 9 Med starthändelser avses händelser som får processen att reagera på ett förutbestämt sätt. Det finns tre typer av starthändelser vilka är. Tidsstyrd starthändelse, händelsestyrd starthändelse och värde styrd starthändelse. Internt värdeskapande processer. Har till syfte att styra och stödja kärnprocesserna. 9 Värdeskapande, värdeadderande Aktiviteten tillför värde till slutkunden. 9 9 PVU (processorienterad verksamhetsutveckling) Systemförvaltning, processbeskrivning 22(25)

23 7.2 Ordlista för systemutveckling Begrepp Avvikelse Förvaltningsobjekt Förvaltningsorganisation Förvaltningsgrupp Förvaltningsplan Förvaltningsrapport Förvaltningsspecifikation Förvaltningsstyrning Incident ITIL Kund Objektfamilj Objektverksamhet Definition Stämmer ej med specificerade krav, korrigeringar ingår i projektets åtagande till skillnad mot ändring som är ett tillägg till kraven. 10 Definierar och beskriver det som ska förvaltas. Ett objekt innehåller ITsystem och verksamhetsstöd. Ett objekt kan bestå av ett eller flera ITsystem. Exempel på verksamhetsstöd är automatiserade arbetsflöden, effektiva arbetssätt, kunskapsstöd i form av lathundar och användarmanualer samt olika typer av formulär och specifikationer. 11 En mikroorganisation för ett specifikt förvaltningsobjekt. Kan liknas vid en projektorganisation. 11 Beslutar om underlag till förvaltningsplan samt prioriterar och beslutar om förvaltningsaktiviteter inom ramen för förvaltningsplanen och rapporterar uppföljning och avvikelser till styrgrupp. 11 Dokument som utgör förvaltningsorganisationens operativa styrinstrument för en avgränsad period, vanligtvis på årsbasis. I dokumentet finns mål, budget, förvaltningsaktiviteter och förvaltningsorganisation specificerat. 11 Dokument som redovisar utfallet av förvaltningen under en förvaltningsperiod, vanligtvis på årsbasis. Ett dokument som kompletterar förvaltningsplanen med fördjupade beskrivningar av t ex rollbeskrivningar och förvaltningsaktiviteter. 11 Avser åtgärder för att styra och förbättra förvaltningsverksamhet i syfte att uppnå överenskomna mål för förvaltningsobjekt. 11 En oplanerad händelse som leder till avbrott eller störning i en tjänst eller en reduktion av kvalitén av tjänsten eller en uppenbar risk att det blir en störning. 12 IT infrastructure Library (ITIL) är ett ramverk bestående av best practise som beskriver olika IT- processer som kan realiseras inom en organisation för att få en hög kvalitet på IT-tjänsterna och för att effektivisera leveransen och supporten av tjänsterna. ITIL utgår från ett tjänste- och kundperspektiv. Ramverket togs fram av den brittiska myndigheten Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) i syfte att skapa gemensamt arbetsätt inom IT för de för olika myndigheterna. Nyttjare, avnämare. Någon som drar nytta av verksamhetens produkter/tjänster. 13 Grupp av förvaltningsobjekt som tillsammans stödjer ett visst verksamhetsområde. 11 Den verksamhet vars resultat utgör en avgränsning för förvaltningsobjektet, tillika den verksamhet som förvaltningsobjektet ska stödja PPS 11 pm 3 12 ITIL 13 PVU Systemförvaltning, processbeskrivning 23(25)

24 pm 3 PPS pm 3 är en systemförvaltningsmodell som beskriver hur systemförvaltning ska organiseras för att kunna bedrivas på ett affärsmässigt sätt. PPS, Praktisk ProjektStyrning, är en projektstyrningsmodell som används för både stora och små projekt och för alla typer av projekt. Problem Den underliggande grundorsaken till en eller flera incidenter. 14 PVU Statusrapport Styrgrupp Vidareutveckla Vidmakthålla Sirius IT:s metod för förändringsarbete, PVU, fokuserar på hur värde skapas för kunden eller verksamhetens nyttotagare, oberoende av organisatoriska gränser. PVU lämpar sig som metod vid enskilda processöversyner och kan även med fördel användas vid införandet av nytt IT-stöd. Dokument som beskriver aktuell status och prognos för projektet/objektet. Statusrapporten för objektet tas fram av Förvaltningsledare med bestämda tidsintervall beslutade av styrgruppen. 15 Beslutar om förvaltningsplan inklusive mål och budget samt beslutar om förändringar från plan. Genomföra förändringar i förvaltningsobjektet, omfattar anpassningar, förbättringar och saneringar. 16 Bibehålla förvaltningsobjektets stabilitet, omfattar felrättningar, användarstöd och daglig drift och underhåll Ordlista för övriga begrepp Begrepp Avtal Checklista Instruktion Mall Metod Modell Definition Kontrakt, beskriver alla överenskomna villkor, mellan avtalsparterna, för ett specifikt område En lista att stämma av emot, ger stöd i kontrollen av att viktiga punkter har beaktats vid genomförande av en viss aktivitet Vägledning, råd, anvisning, bruksanvisning, ger handledning med råd och förklaring, ger exempel på hur man bör göra Ett dokument innehållande namnsatta rubriker och annan formalia, som är färdigt att fylla i. Mallen kan innehålla instruktion om vad som ska skrivas under varje rubrik Planmässigt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst resultat. En metod är en beskrivning av hur man kan nå ett mål, det är en abstrakt form av "väg" till målet som man kan välja att följa En avbildning av verkligheten. Vetenskaplig modell, en abstraktion av verkligheten. Skalmodell, en fysisk avbildning av ett föremål. Modellens utformning styrs av syftet 14 ITIL 15 PPS 16 pm 3 Systemförvaltning, processbeskrivning 24(25)

25 Policy Riktlinje Rutinbeskrivning Strategi Grundprinciper för en verksamhets handlande i olika avseenden Ett policydokument ger en övergripande inriktning som beskriver hur policyområdet bäst skall tillämpas inom verksamheten Norm, regel, rättesnöre, bestämmelse, föreskrift, klargör vad som gäller i ett visst sammanhang. Riktlinjen ska följas Beskriver arbetsgången för hur en aktivitet ska utföras Övergripande angreppssättet för att uppnå verksamhetens mål 8 Förvaltning av processen För förvaltning och förbättring av processen och dess dokument se vidare Referenser Mera affärsmässig förvaltningsstyrning, Malin Nordström & Tommy Welander pm 3, På Maintenance Management Model (Grå metodpärm) Processbeskrivning Upphandling inom Uppsala Universitet Processbeskrivning Avropa Processbeskrivning Change Management Processbeskrivning Incident Management Processbeskrivning Problem Management s lednings- och kvalitetssystem, Rollbeskrivningar inom PVU (processorienterad verksamhetsutveckling) PPS pm 3 ITIL s lednings- och kvalitetssystem, Processbeskrivning - Kvalitetsstyrning 17 Processbeskrivning - Kvalitetsstyrning Systemförvaltning, processbeskrivning 25(25)

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Processbeskrivning Avveckling

Processbeskrivning Avveckling ProcIT-P-021 Processbeskrivning Avveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Avvecklingsprocessen

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2011-06-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Processbeskrivning Avrop

Processbeskrivning Avrop ProcIT-P-008 Processbeskrivning Avrop Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 4 2 Avropsprocessen 5 2.1 Ge råd/informera

Läs mer

Processbeskrivning Telefoni

Processbeskrivning Telefoni ProcIT-P-007 Processbeskrivning Telefoni Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2011-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Telefoniprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Problem Management

Processbeskrivning Problem Management ProcIT-P-012 Processbeskrivning Problem Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Koppling mellan problem

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-013 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Processbeskrivning Test

Processbeskrivning Test ProcIT-P-017 Processbeskrivning Test Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Testprocessen 4 2.1

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning Läsanvisning och begreppsdefinition Förstå - Ansvarsområden

Läs mer

Processbeskrivning Uppdragshantering

Processbeskrivning Uppdragshantering ProcIT-P-005 Processbeskrivning Uppdragshantering Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Uppdragshantering

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Beskrivning IT- avdelningens processkarta

Beskrivning IT- avdelningens processkarta ProcIT-P-022 Beskrivning s processkarta Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 4 Inledning 5 Symboler i processbeskrivningarna 5 Processkartan

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

Först inför vi pm 3. nu kommer utmaningarna. Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix

Först inför vi pm 3. nu kommer utmaningarna. Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix Först inför vi pm 3 nu kommer utmaningarna Isabelle Isaksson, CSN Ann-Louice Hammarberg, Castrix Tre huvudfåror Etableringar av förvaltningsobjekt workshoppar Anpassning av modellen till CSN:s förutsättningar

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

Processbeskrivning Rekrytering

Processbeskrivning Rekrytering ProcIT-P-005 Processbeskrivning Rekrytering Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidsson 2012-06-20 Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument-id Versionsnummer Innehållsförteckning 1 Inledning 3

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA förvaltningsorganisation för Ladok Bilaga 1-4 2.0 Sida 1 av 19 Förnyad förvaltning del 1 Datum 2013-10-15 Denna bilaga gick ut 2013-05-27 till samtliga medlemmar inom Ladokkonsortiet. Ett antal förtydliganden

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning

Processbeskrivning Kvalitetsstyrning ProcIT-P-002 Procebekrivning Kvalitettyrning Ledning- och kvalitetytem Fattälld av Sven Arvidon 2012-06-20 Procebekrivning Kvalitettyrning Procebekrivning ProcIT-P-002 2.0 Innehållförteckning 1 Inledning

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Begreppsdefinition Modellbeskrivning Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK

ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 1(10) ÄNDRINGSPROCESS LÄNSTEKNIK 2015-03-13 2(10) Innehållsförteckning 1. Ändringsprocessen inom Länsteknik... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Trigger... 3 1.3. Resultat... 3 1.4. Inflöde till ändringsprocessen...

Läs mer

Processledningsmodell för Kungälvs kommun

Processledningsmodell för Kungälvs kommun Processledningsmodell för Kungälvs kommun Anvisning Diarienummer: KS 2016/0898 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beslutad av: Förvaltningsledning Datum för beslut: 2016-08-29 Giltighetstid: 2019-12-31 Handläggare:

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet UFV 2012/716 Riktlinjer för informationssäkerhet Anvisningar för genomförande av egenkontroller av informationssäkerheten i systemförvaltningsobjekt Fastställd av: Säkerhetschef 2012-05-22 Innehållsförteckning

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Johanna Nilsson och Axel Bolander från På AB Agenda Inledning och presentation Vad är portföljstyrning och varför behövs den? Hur adresserar pm3 portföljstyrning

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten.se Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och målgrupp... 3 1.2

Läs mer

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 Sid:1/41 Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 UF IT-avdelningen, 2015-10-13 Dnr 1-594/2015 Ann-Mari Ninnas, Muj Gellvén, Peter Book Sid:2/41 Revisionshistorik Datum Kommentar Reviderad av

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINSFÖRVLTNINEN FÖRFRÅNINSUNDERL SID 1 (13) Bilaga 4f emensamma processer Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell 2016-11-01 Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 : 2016/009 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Avgränsningar... 2 2 Förvaltningsobjekt... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Objektsfamilj...

Läs mer

Roller och Ansvar - Länsteknik

Roller och Ansvar - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (17) Roller och Ansvar - Länsteknik Sida 2 (17) Innehållsförteckning Roller och Ansvar - Länsteknik...

Läs mer

Förvaltningsplan ny mall

Förvaltningsplan ny mall Förvaltningsplan ny mall Tag bort alla Warning, Tip och Info före slutlig publicering. Inga rubriker får tas bort eller läggas till. Om de valfria styckena inte används skall rubriken stå kvar med texten

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER

Projekt: Utgåva: Status: Sida: ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 1(7) ASF AKTIV SYSTEMFÖRVALTNING ANALYS SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELLER ASF Aktiv Systemförvaltning 002 Beslut 2(7) Namn (person/organisation/grupp) Styrgrupp Refererade

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark

Förvaltningshandbok HANDBOK. Informerande dokument Information. Sida 1 (19) Systemförvaltning. PUBLICERINGSDATUM ANSVARIG Irene Lundmark Informerande dokument Information Sida 1 (19) HANDBOK Förvaltningshandbok Systemförvaltning Sida 2 (19) Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vad är förvaltning?... 5 3 Syfte och målsättning... 6 4 Etablering...

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM

PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PIMM PROFECTO INFRASTRUCTURE MANAGEMENT MODEL ETT WHITEPAPER OM PIMM PROFECTO SERVICE MANAGEMENT AB 2014 Inledning... 3 Grundstenarna i IT Service Management... 3 Samverkan och styrning... 4 Modellens

Läs mer

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd v1.0-2010-11-02 Kim Weyns & Martin Höst Institutionen för Datavetenskap, Lunds Universitet Box 118, S-221 00 Lund kim.weyns@cs.lth.se Inledning Ett Service

Läs mer

pm3 och agila metoder

pm3 och agila metoder :s koppling till och agila metoder Struktur och lättrörlighet i samverkan Frågeställningar I våra roller som organisationskonsulter har vi ofta stött på frågeställningar som berör och agila metoder i samverkan.

Läs mer

Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board)

Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board) Utlåtande 2008:90 RI (Dnr 033-800/2008) Inrättande av centralt ändringsråd (Change Advisory Board) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Ett centralt ändringsråd (Change Advisory

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-22 Dnr STYR 2017/946 Rektor Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet Bakgrund Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras

Läs mer

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet DoÄr Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet Patrik Wallin, informationsarkitekt och delprojektledare Planeringsavdelningen, Enheten för planering, uppföljning och stöd för verksamhetsutveckling

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5)

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5) Internkontrollplan 2008 1(5) Styrning och konsekvensanalyser Landstingsstyrelsens förvaltning har en fastställd budget/verksamhetsplan med mätbara mål Landstingsstyrelsens förvaltning tecknar avtal och

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

FÖRVALTNINGSPLAN AGRESSO

FÖRVALTNINGSPLAN AGRESSO FÖRVALTNINGSPLAN AGRESSO 2010 2010-01-15 1 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och målgrupp... 3 1.3 Förvaltnings- och utvecklingsperiod... 3 2 Förvaltnings- och utvecklingsobjektet

Läs mer

Metodbeskrivning. Dataföreningen i Sverige. estimera METODBESKRIVNING 1

Metodbeskrivning. Dataföreningen i Sverige. estimera METODBESKRIVNING 1 Metodbeskrivning Dataföreningen i Sverige estimera METODBESKRIVNING 1 Dataföreningen i Sverige Servi-Data AB Box 451 53, 104 30 Stockholm Tel:08-506 40 400 e-post:estimera@dfs.se www.dfs.se estimera är

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016

Förvaltningsstrategi NyA 2014-2016 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2 2631-2013 Datum 2013-06-13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-12-15, 135 Diarienummer: 2014-000378 För revidering ansvarar: Kommunchef För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunchef

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

pm3 Licens LICENS

pm3 Licens LICENS LICENS 2017 1 pm 3 LICENS pm 3 2017 lanseras i december 2016. denna release av licensen har vi satt målet i fokus. Bland annat har de inledande kapitlen i modellbeskrivningen skrivits om, processen för

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0

Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Modell fo r ä ndringshäntering äv Sämbis gemensämmä tekniskä infrästruktur Version 1.0 Innehåll Revisionshistorik... 2 1. Inledning... 2 1.1. Syfte... 2 1.2. Omfattning och avgränsning... 2 2. Princip

Läs mer

Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell

Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell Introduktion av CSFM- Chalmers Systemförvaltningsmodell Denna sammanfattning beskriver de olika delarna i Chalmers Systemförvaltningsmodell (CSFM) samt hur den generella modellen anpassas och etableras

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Process för terminologiarbete

Process för terminologiarbete Ledningssystem Rutin 2014-02-03 1(6) Avdelning R Regler och behörighet Upprättad av Emma Leeb-Lundberg Gäller från och med 2011-11-10 Process för terminologiarbete Typ av process Process för terminologiarbetet

Läs mer

Bild Riktlinjer för styrdokument

Bild Riktlinjer för styrdokument Bild Riktlinjer för styrdokument Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-04-24, 49 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Version 1.3 2012-03-15 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare 1 Version 1.3 2012-03-15 Innehållsförteckning 1. Parter... 4 2. Stockholms läns landstings ansvar...

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport SMN-2017/9

Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport SMN-2017/9 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Rojda Sjöö Datum SMN-2017/9 Verksamhetsutvecklare IT 2017-01-27 Samverkansnämnden Uppföljning av driftssäkerhet och tillgänglighet i IT-systemen, statusrapport

Läs mer