DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet"

Transkript

1 DoÄr Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet Patrik Wallin, informationsarkitekt och delprojektledare Planeringsavdelningen, Enheten för planering, uppföljning och stöd för verksamhetsutveckling

2 Agenda Förarbete Organisation, arbetssätt och status på arbetet i projektet DoÄr Framgångsfaktorer

3 Uppsala universitet ska: Bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet Ha en aktiv roll i det globala samhället och därmed främja utveckling och innovation Vara vidsynt och förändringsbenäget Bidra till en bättre värld

4 Uppsala universitet Nordens äldsta universitet - grundat 1477 Varje år läser drygt studenter vid Uppsala universitet. Totalt har Uppsala universitet drygt doktorander. Vid Uppsala universitet finns cirka anställda. Av dessa är cirka lärare/forskare. Uppsala universitet har en omsättning på cirka mkr.

5 Organisation

6 Förarbete Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet Hösten Utreda förutsättningar och konsekvenser vid utveckling mot en elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet

7 Förarbete Ett framtida projekt måste fokusera på: - Verksamhetsbehov, processer och informationsflöden - Strategier, policy, riktlinjer och regler - Metadata och klassificering - Begrepp och definitioner - Tillgänglighet, användbarhet och integration - Lagar och föreskrifter - Nationella och internationella standarder - Acceptans och förankring i organisationen

8 Förarbete - Målbild, förväntade effekter och nytta - Analys av befintliga system - Organisation och samarbete - Digital arkivering - Systemförvaltning - Utbildningsinsatser - Samordning med andra utvecklingsprojekt och verksamheter

9 Förarbete Fördjupad förstudie under våren och hösten 2010 Fördjupade intervjuer med nyckelpersoner Fördjupad omvärldsbevakning Förankring av frågeställningar och problem i referensgrupper och via workshops Leverantörsvärdering av befintligt system (W3D3) Experiment inom processerna rekrytering (och då specifikt ansökan in) och nämndhantering

10 Förarbete Fördjupad förstudie under våren och hösten 2010 Enkät till användare om nuvarande system Analys av nuvarande standarder och bestämmelser Analys av behovet av organisation, systemförvaltning och kompetens Förstudie om digital arkivering Skapande av en utvecklingsmiljö Förankringsarbete i ledningsgrupp och ute i organisationen

11 DoÄr (UFV 2009/210) - Effektivisering av administrativa processer vid Uppsala universitet genom införande av elektronisk dokument- och ärendehantering Drivs vid Planeringsavdelningen, Enheten för planering, uppföljning och stöd för verksamhetsutveckling DoÄr är ett av de fyra prioriterade utvecklingsprojekt inom Universitetsförvaltning

12 Projektidé Projektet ska bidra till att öka transparensen, effektiviteten och rättssäkerheten i Uppsala universitets administrativa processer. Genom att förbättra och digitalisera processerna för personalrekrytering, rektors beslutssammanträde och e-arkivering kommer de administrativa resurserna i större utsträckning kunna fokuseras på att stödja och utveckla förutsättningarna för forskning och utbildning av högsta kvalitet.

13 Effektmål De utvalda administrativa processerna är effektiva, koordinerade, transparenta och rättssäkra. Projektet har bidragit till att samarbetet mellan universitetsförvaltningens avdelningar har utvecklats så att den uppfattas som en helhet av verksamheten i övrigt.

14 Projektmål Ett digitalt ärendehanteringsstöd för minst tre administrativa processer inom universitetsförvaltningen är implementerat. En förvaltningsplan för W3D3 är framtagen, införd och överlämnad till förvaltning. Generella strategier och rutiner för elektronisk ärende- och dokumenthantering är framtagna En modell för integration med andra system är framtagen.

15 Projektmål Minst två integrationer med andra administrativa system är implementerade En strategi för e-arkivering är framtagen och implementerad. Strategin gäller alla universitetsförvaltningens system och implementeringen gäller W3D3. Nyttoanalyser på respektive implementering är genomförda Samtliga ovanstående mål skall uppnås senast

16 Projektorganisation Styrgrupp: Universitetsdirektör och ett antal avdelningschefer Projektledare Projektgrupp (inkl delprojektledare) Referensgrupper Projektstöd

17 Arbetsmetoder Tillämpar Uppsala universitets nya styrmodell för utvecklingsprojekt Tillämpar PPS Praktisk projektstyrning Tillämpar Scrum som iterativ utvecklingsmetod Tillämpar dokumenthanteringsstandarderna ISO och Tillämpar OAIS-modellen SharePoint används för projektadministration

18 Arbetsmetoder Processanalyser och processmodellering Begreppsanalys och begreppsmodelering Intressentanalyser och kommunikationsplaner Riskanalyser Nyttoanalyser

19 Arbetsmetoder Projekt Delprojekt Projektfaser Projektfasaktiviteter Projektfasaktiviteterna planeras och utförs efterhand under tvåveckorsperioder (sprintar) och följs upp veckovis i så kallade sprintmöten Allt dokumenteras och följs upp i SharePoint

20 Delprojekt inom DoÄr E-rekrytering Beslutsprocessen E-arkivering Strategier och utbildning Utveckling och förvaltning Ytterligare minst två processer/verksamheter skall inplaneras, ex. Återrapporteringsprocessen (VP, VB, etc) Varje delprojekt har en ansvarig delprojektledare och ett antal projektmedarbetare

21 E-rekrytering Effektmål Öka kvaliteten och effektiviteten på det administrativa stödet i rekryteringsprocessen. Öka kunskap och dra lärdomar om verktyg och administrativ process för e-rekrytering. Projektmål Ett system (e-rekryteringsverktyg) är implementerat för pilotverksamhet. Detta system stödjer den befintliga rekryteringsprocessen avseende kungöra ledig anställning, ta emot ansökan samt bedöma/rangordna sökande. Förbättringar av delprocesserna kungöra ledig anställning, ta emot ansökan samt bedöma bedöma/rangordna sökande är förankrade och implementerade.

22 E-rekrytering Före Efter

23 Beslutsprocessen Bakgrund och projektidé Uppsala universitet har ett behov av att förbättra och effektivisera arbetet kring viktiga beslutsprocesser; rektors beslutssammanträden, konsistoriet m.fl. Projektet bidrar till en effektivare, transparant och mer rättssäker handläggning av beslutsärenden genom att förbättra processen, implementera ett systemstöd och utbilda personalen i processen och systemet.

24 Beslutsprocessen Projektmål En förbättrad process för ärendehantering och handläggning har tagits fram Ett system som stödjer processen har implementerats Alla handläggare samt övrig personal som är inblandad i aktuella beslutsprocessen är utbildade i processen och systemet.

25 Beslutsprocessen Dnr Lottning Förslag Före Efter Dnr Lottning Förslag

26 Nytt System X Dnr Beslut Dnr Uppdateras Ad acta Före Efter Nytt Uppdateras Uppdateras Beslut Dnr Uppdateras Uppdateras Uppdateras Ad acta

27 Svarven En maskin som stödjer arbetet i Uppsala universitets processer Process -> Industri -> Svarven ;-)

28 Vad är svarven? En uppsättning verktyg och vyer integrerade i medarbetarportalen. En workflowmotor som håller reda på processer Svarven (och hela medarbetarportalen) är integrerad med diariet för enkel och rättssäker diarieföring

29 System ska göra det de är bäst på W3D3 Medarbetarportal LifeRay, Alfresco Integration Rekryteringsverktyg Andra verksamhetssystem

30 W3D3/Diariet: Användare/målgrupper: Registraturen, allmänheten, media Användningsområden: Diarieföring, offentligt fönster, mellanarkivering Integration: Allmänna handlingar diarieförs när de upprättas Status på ärenden och metadata kring ärenden uppdateras Alla handlingar diarieförs efter gallring Medarbetarportalen (Svarven): Användare/målgrupper: Handläggare, chefer Användningsområden: Ärendehantering, dokumenthantering, remisshantering, vidimering, möteshantering, virtuella möten, diarieföring, lottning, expediering, gallring

31 Tre hörnstenar i Svarven BPM - processtöd Medarbetarportalen Verktygslåda Möten Vidimering Remiss Dokumenthantering Mallar Diskussioner

32 Målgruppsanpassade vyer Situationsanpassade verktyg

33 Beskrivning Beslutsunderlag för att utveckla elektronsikt stöd till processer Syfte/behov Vad har gjorts tidigare? Finns det något systemstöd idag? Aktörer Beställare Brukare Övriga intressenter

34 Beslutsunderlag för att utveckla elektronsikt stöd till process Värdering Komplexitet Volym (antal ärenden och antal inblandade) Direkta/indirekta nyttor Tidsbesparing Hur lång tid tror vi att det tar att genomföra och till vilken kostnad? Hur går vi vidare?

35 E-arkivering Projektet bidrar till att skapa strategier och implementera ett sätt att leverera digitala handlingar och information ur W3D3 till ett framtida digitalt arkiv. Projektet bidrar även till att skapa strategier för uttag och leveranser till ett digitalt arkiv av andra digitala system som förekommer vid universitetet

36 E-arkivering

37 E-arkivering Testar arkivuttag och paketering ur W3D3 Formulerar arkivstrategi Medverkar i projektet för bildandet av ett lärosätesgemensamt konsortium för digital arkivering

38 Utveckling och förvaltning Projektmål Dokumentation, rutiner och tidplan för förvaltningsläggning av W3D3 enligt förvaltningsmodellen PM3 färdigställda Färdigställda instruktioner i form av rutinbeskrivningar och/eller manualer för av övriga delprojekt identifierade och prioriterade handläggningsprocesser och funktioner i W3D3 Upprättade rutiner för förvaltning av metadata och tillhörande taxonomier eller listor (exempelvis avdelningar, verksamhetsområden, ärendemeningar, handlingstyper) i W3D3 Utbildade användare i nya rutiner och funktioner i W3D3

39 Objektkarta vid Uppsala universitet

40 Förvaltningsorganisation PM3

41 Förvaltningsorganisation Part Nivå Verksamhetsnära förvaltning IT-nära förvaltning Budgetnivå Objektägare Avdelningschef Objektägare IT Avd f IT och inköp Beslutsnivå Förvaltningsledare Planeringsavdelninge n Förvaltningsledare IT Avd f IT och inköp Operativ nivå Objektspecialister Ex. huvudregistrator Registratorer IT-specialister Ex. systemutvecklare och driftare

42 Förvaltningsprodukter Förvaltningsverksamheten tillhandahåller följande förvaltningsprodukter till objektverksamheten; Målgruppsanpassade lathundar Stabil förvaltning Manualer Telefonsupport E-postsupport Länk till sakkunnigportal Postlista Balanslistor

43 Förvaltningsaktiviteter Förvaltningsaktiviteterna i samband med förvaltning av förvaltningsobjektet Planering och ärendehantering är följande; Förvaltningsstyrning Användarstöd Ändringshantering Daglig IT-drift och underhåll

44 Framgångsfaktorer i projektet Fokus på verksamhetens behov och processer i första hand, teknik och lagstiftning i andra hand Förankring hos ledningen och i verksamheten Experiment med konkreta resultat under förstudieperioden Begreppsanalys är nödvändig Användning av Scrum som arbetsmetod

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet UFV 2009/210 Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2009-02-06 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Syfte 4 Metoder 4 2.

Läs mer

Projektplan delprojekt e-rekrytering

Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 1 (6) Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0

TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER. Vid förändring av ärende- och dokumenthantering. Version 1.0 TAM 1:2008 REKOMMENDATIONER Vid förändring av ärende- och dokumenthantering Version 1.0 1 Inledning Dessa rekommendationer, TAM 1:2008, togs fram år 2008 inom projektet TAMAD - Förstudie. Syftet med projektet

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-11 Tid 2012-09-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Ekonomisk rapport, muntligt

Läs mer

Projekt- och portföljstyrning

Projekt- och portföljstyrning Business & Technology Alignment the way we see it Projekt- och portföljstyrning Erfarenheter från svenska företag och organisationer Innehåll Förord 3 Deltagande företag och organisationer 4 Inledning

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy

Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Utredare 08-579 214 24 2012-07-05 Sida 1 av 2 Dnr2012/157 VON.009 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell. Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning

Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell. Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning INNEHÅLL 1. Inledning...2 2. Studiens genomförande...4 2.1

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer