pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB"

Transkript

1 pm 3 version 2.0

2 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm 3 fastställs bl.a. beslutsmandat, beslutsforum, ansvarsroller och uppföljning för organisationers totala mängd förvaltningsobjekt. pm 3 är därmed en IT-governancemodell för vidmakthållande och vidareutveckling och utgör en del av en organisations IT-governanceramverk.

3 Snabbfakta om pm 3 pm 3 -perspektiv Modellen har en pragmatisk grundsyn och organisationer skall själva kunna implementera modellen! pm 3 står för på maintenance management model Produktpaketerades hösten 2006 Innehåller modellbeskrivning, metoder och verktyg (mallar) Teoretisk grundad och praktisk erfaren Betraktas som branschstandard Certifieringar möjliga via Dataföreningen Tillgänglig på svenska och engelska Utvecklas kontinuerligt genom forskning och erfarenheter

4 Nytta med pm3 Utvecklingsprojekt styrs och genomförs ofta framgångsrikt enligt Projektstyrningsmodeller. Motsvarande styrbarhet och kontroll kan uppnås för förvaltningsuppdrag genom att använda pm 3. Fördelar med pm 3 : Stabilitet i produktion säkras samtidigt som vidareutveckling utförs löpande Fokus flyttas från tekniska lösningar och leverantörer till ökad verksamhetsnytta Ett antal/fåtal ansvarsroller säkrar prioriteringen mellan olika verksamhetsbehov Förvaltningsstyrning blir en naturlig del av organisationens agenda

5 Syftet med pm 3 är att organisera systemförvaltningsverksamhet så att den kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt.

6 Affärsmässighet, vad innebär det? VERKSAMHET TEKNIK ANV ADB Köparens ansvar: Att hitta bästa lösning för sin köpare KUND LEVERANTÖR Säljarens ansvar: Att ge köparen det den behöver KÖPARE SÄLJARE Fokusera det gemensamma uppdraget - AFFÄREN

7 Vad är förvaltningsverksamhet? Förvaltning i pm 3 innebär att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra förvaltningsobjekt för att leverera nytta till olika verksamheter. Stabilitet & förändring

8 Förvaltningsaktiviteter i samband med förvaltning Förvaltningsaktivitet Förvaltningsstyrning Användarstöd Ändringshantering Daglig IT-drift och underhåll Definition/Exempel Avser åtgärder för att styra och förbättra förvaltningsverksamheten i syfte att uppnå överenskomna mål för förvaltningsobjektet. Exempelvis; Prioritera ärenden Besluta om förvaltningsplan Planera och fördela arbetsuppgifter i förvaltningsorganisationen Avser såväl reaktiva som proaktiva åtgärder i syfte att stödja användare och öka deras kunskap om förvaltningsobjektet. Syftet är att vidmakthålla och vidareutveckla användares kunskap om förvaltningsobjektet. Exempelvis; Besvara frågor och ta emot felanmälan från användare Uppdatera användardokumentation Utbilda användargrupper Avser åtgärder i syfte att hantera förbättringsåtgärder och ändringar som initieras i förvaltningsobjektet och dess omvärld. Exempelvis; Genomföra kostnads-/intäktsanalys för ändringar Genomföra och testa ändringar Releaseplanera Avser åtgärder för kontinuerlig hantering av IT-system och teknisk infrastruktur i syfte att göra i objektets ingående IT-system tillgängliga för användare. Exempelvis; Felsöka och problemhantera Ta back-up Övervaka

9 Förvaltningsverksamhet Objektverksamhet Förvaltningsverksamhet IT-verksamhet A B C D A) Objektverksamhet B) Verksamhetsnära förvaltning C) Förvaltningsstyrning D) IT-nära förvaltning E) IT-verksamhet E pm 3 -perspektiv Framgångsrik organisering kräver att man skiljer mellan verksamhet och organisation

10 Tydliggjort förvaltningsuppdrag pm 3 -perspektiv Det är lämpligt att samorganisera vidmakthållande och viss Förvaltning Utveckling vidareutveckling! Vidmakthållande Vidareutveckling Nyutveckling

11 Modellkomponenter pm 3 Effektiva förvaltningsobjekt beskrivna i en förvaltningsobjektarkitektur (FOA) pm 3 -perspektiv Linjeorganisationen är inte tillräckligt kraftfull som styrmedel för förvaltning! Tydliga förvaltningsuppdrag samlade i en förvaltningsportfölj Affärsmässiga förvaltningsorganisationer med förvaltningsledare, OF-styrgrupper och FOA-styrgrupp Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser

12 Effektiva förvaltningsobjekt ) Objektverksamhet 2) Förvaltningsprodukt 3) IT-komponent 4) Teknisk plattform IT-stöd

13 Effekten av IT-fokuserad förvaltning Risk att verksamheten får ett haltande IT-stöd

14 Effektiva förvaltningsobjekt Innehåller förvaltningsprodukter och IT-komponenter Kan vara av typerna kärn-, stöd- eller IKT-objekt Kan vara verksamhetsorienterade, grunddataorienterade eller infrastrukturella Avgränsar tillsammans med målen förvaltningsuppdraget Närliggande förvaltningsobjekt bildar objektfamiljer med gemensam styrning

15 Modelleringsprinciper och instrument Verksamhet alternativt produkt/tjänst är primära indelningsgrunder för effektiva förvaltningsobjekt Ett IT-system kan bara tillhöra ett förvaltningsobjekt (undantag modulära IT-system) e-tjänsteapplikationer och standardapplikationer fördelas på respektive förvaltningsobjekt Enterprise Architechture är ett bra instrument i modelleringsarbetet

16 Förvaltningsobjektarkitektur - Nivå 1 Objektfamiljer Produkt/tjänst 1 Produkt/tjänst 2 Produkt/tjänst 3 Kärnverksamhet Stödverksamhet IKT- verksamhet

17 Förvaltningsobjektarkitektur - Nivå 2 Förvaltningsobjekt Produkt/tjänst 1 Produkt/tjänst 2 Produkt/tjänst 3 Kärnverksamhet Förvaltningsobjekt 1 Förvaltningsobjekt 2 Förvaltningsobjekt 3 Förvaltningsobjekt 4 Förvaltningsobjekt 5 Objektfamilj A Stödverksamhet IKT- verksamhet Förvaltningsobjekt 6 Förvaltningsobjekt 7 Förvaltningsobjekt 8 Förvaltningsobjekt 9 Förvaltningsobjekt 10 Objektfamilj B Objektfamilj C

18 FOA hos Landstinget nivå 1 Kärnverksamhet Stödverksamhet IKT- verksamhet Vårdadministration Administrativt stöd Teknisk infrastruktur

19 FOA hos Landstinget nivå 2 Ambulans Op. planering Obstetrik Bild & Funktion Tandvård Labb Kärnverksamhet Gemensam vårdadministration Avvikelse Vårdadministration Personal Stödverksamhet Produkt- och tjänsteförsörjning Ekonomi Webb Administrativt stöd Datalager IKT- verksamhet Kommunikation Klient/server Teknisk infrastruktur

20 HR-förvaltningen enligt pm 3 Objektverksamhet Förvaltningsverksamhet IT-verksamhet Rekryterade medarbetare Utbetald lön mm. Förvaltningsprodukter Regelanpassade beräkningsfunktioner & nyckeltal Dokumentportfölj för HR Rekryteringsstöd Kunskapsstöd IT-komponenter PA-systemet PA-rekryt Egenrapportering Kul & bus

21 Webbförvaltning enligt pm 3 Objektverksamhet Förvaltningsverksamhet IT-verksamhet En attraktiv webbplats genom; Korrekt och aktuell information som är lättillgänglig för målgruppen Tillgängliga e-tjänster Grafisk profil Förvaltningsprodukter Tillgänglig e-kanal e-profil för publicering och exponering Webbplatsgemensamma e-tjänster Målgruppsanpassat kunskapsstöd IT-komponenter Extern webbplats Intranät Plattformskomponenter Webbserver etc

22 Tydliggjort förvaltningsuppdrag Förvaltningsaffärens parter har skapat ett gemensamt uppdrag (förvaltningsplanen) Ansvaret är fördelat mellan förvaltningsparternas olika specialister Uppdraget är beskrivet med hjälp av målformuleringar Målen godkänns varje år av uppdragsgivarna Förvaltningsorganisationens roller ansvarar för att löpande lösa hur målen uppnås Den totala mängden förvaltningsuppdrag beskriv en förvaltningsportfölj

23 Affärsparter M Objektverksamhet Verksamhetsnära förvaltning IT-nära förvaltning Externa leverantörer A R Hårdvara K Mjukvara N Konsulter A D Drift

24 Affärsmässiga förvaltningsorganisationer VERKSAMHET IT SÄ ANVÄNDARE KUND ADB LEVERANTÖR KÖPARE SÄLJARE

25 Affärsmässiga förvaltningsorganisationer PART NIVÅ BUDGET BESLUT VERKSAMHETSNÄRA FÖRVALTNING IT-NÄRA FÖRVALTNING BESLUTFORA Objektägare Objektägare IT OF-styrgrupp Förvaltningsledare Förvaltningsledare IT Förvaltningsledning OPERATIV Objektspecialister IT-specialister

26 Beslutsfora FOA-styrgrupp OF-styrgrupp objektfamilj 1 OF-styrgrupp objektfamilj 2 OF-styrgrupp objektfamilj 3 Förvaltningsledningar per objekt

27 Beslutsfora för Ambulansobjektet Styrgrupp Ambulans Förvaltningsledning Ambulans

28 Beslutsfora för objektfamilj Vårdadministration Styrgrupp Vårdadministration Förvaltningsråd Ambulans Op. planering Obstetrik Bild och funktion Labb Förvaltningsledningar Tandvård Gemensam vårdadm. Avvikelse

29 Beslutsfora för Landstingets FOA Landstingets Ledningsgrupp Beredningsgrupp IT Styrgrupp Vårdadministration Styrgrupp Administrativt stöd Styrgrupp Teknisk infrastruktur Förvaltningsledningar per objekt

30 Att bedriva systemförvaltning på ett affärsmässigt sätt Här styrs, prioriteras och samordnas förvaltningen för hela objektfamiljen. FOA-STYRGRUPP Här beslutas och prioriteras hela förvaltningsportföljen. Förslag till förvaltningsplaner Ändringskrav utom plan Periodiska rapporter Beslutsunderlag Beslutade förvaltningsplaner Omprioriteringar OF-STYRGRUPP beslutar om FÖRVALTNINGS- FÖRVALTNINGS- GRUPP FÖRVALTNINGS- GRUPP LEDNING Prioriterar och beslutar om Uppdrag inom förvaltningsplan Uppdrag utom förvaltningsplan Här styrs och prioriteras aktiviteter per förvaltningsobjekt. krav införande införande Förvaltningsobjekt som påverkas av samma uppdrag utom plan ingår ofta i samma objektfamilj.

31 Uppdragsbaserad förvaltningsportfölj Uppdragsportfölj Linjeorganisation Projektportfölj Utvecklingsuppdrag 1 Utvecklingsuppdrag 2 Projektorganisation 4 Styrgrupp Projektledning Utvecklingsuppdrag n Utvecklingsuppdrag 6 Organisationens ledning Huvudkontor Utvecklingsuppdrag 3 Utvecklingsuppdrag 4 Utvecklingsuppdrag 5 Förvaltningsportfölj Förvaltningsuppdrag 1 Förvaltningsorganisation 4 OF-styrgrupp Förvaltningsuppdrag 2 Förvaltningsledning Förvaltningsuppdrag n Förvaltningsuppdrag 6 Affärsområden Juridik Produktavdelning A-C Administrativ avdelning IT-avdelning Förvaltningsuppdrag 3 Förvaltningsuppdrag 5 Förvaltningsuppdrag 4

32 Beskrivna förstådda och accepterade förvaltningsprocesser HUVUDAKTIVITETER Förvaltningsstyrning Användarstöd Ändringshantering FÖRVALTNINGSPROCESSER Process för målstyrning (delmängd av förvaltningsstyrning) Process för problembaserat användarstöd (delmängd av användarstöd) Process för ändringshantering Daglig IT-drift och underhåll Process för driftrelaterad felhantering (delmängd av daglig IT-drift och underhåll)

33 Process för målstyrning Nulägesbeskrivning Utformning av nya mål Beräkna tekniska, verksamhetsmässiga samt övriga resurser Korrigering Icke godkänt Avstämning Beslut om förvaltningsplan Intern upphandling Extern upphandling

34 Att införa pm 3 Att införa pm 3 innebär att säkerställa modellkomponenterna. Detta kan göras i en organisation som helhet på ett specifikt förvaltningsobjekt

35

36 Kunskapsinitiativet om systemförvaltning Professionellt nätverk med drygt 40 medlemmar Startade 2008 Samarbete mellan På AB och Linköpings Universitet Utvecklar innovativ och ny kunskap om systemförvaltning genom forskning och erfarenhetsutbyte Fas ett pågår tom Fas två är ( ) på planeringsstadiet

37 Pågående KI-projekt Arkitekturell systemförvaltning Överlämning mellan projektorganisation och förvaltningsorganisation Förvaltning av IT-infrastruktur Finansiering av förvaltningsverksamhet ROI för införande av förvaltningsmodeller Att införa en förvaltningsmodell Nyckeltal för systemförvaltning

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-11 Tid 2012-09-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Ekonomisk rapport, muntligt

Läs mer

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Version 1.3 2012-03-15 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare 1 Version 1.3 2012-03-15 Innehållsförteckning 1. Parter... 4 2. Stockholms läns landstings ansvar...

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell. Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning

Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell. Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning Att nyttovärdera införandet av en förvaltningsstyrningsmodell Av: Malin Nordström och Majda Dervisevic, Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning INNEHÅLL 1. Inledning...2 2. Studiens genomförande...4 2.1

Läs mer

Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy

Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Utredare 08-579 214 24 2012-07-05 Sida 1 av 2 Dnr2012/157 VON.009 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna

Läs mer

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3

Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Frukostseminarium - Portföljstyrning med pm3 Johanna Nilsson och Axel Bolander från På AB Agenda Inledning och presentation Vad är portföljstyrning och varför behövs den? Hur adresserar pm3 portföljstyrning

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet

DoÄr. Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet DoÄr Ett dokument- och ärendehanteringsprojekt vid Uppsala universitet Patrik Wallin, informationsarkitekt och delprojektledare Planeringsavdelningen, Enheten för planering, uppföljning och stöd för verksamhetsutveckling

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 4a. Införande. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm SID 1 (29) Bilaga 4a Införande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009:15 Kartläggning IT-frågor vid bildandet av Region Norrland IT-frågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

LUPP. Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek

LUPP. Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek LUPP Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek Slutrapport 2011-03-28 Stefan Andersson, Per Cullhed, Mathias von Wachenfeldt, Krister

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

PPS-modellen och PPS OnLine

PPS-modellen och PPS OnLine Kort om PPS-modellen och PPS OnLine Enhetligt stöd för portfölj-, program- och projektstyrning PPS-MODELLEN, PRAKTISK PROJEKTSTYRNING Projekt-, program och portföljnivå i PPS PPS bidrar till fler lyckade

Läs mer

Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur

Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur Förvaltningshandbok för IT-infrastruktur Denna förvaltningshandbok beskriver arbetssätt och rutiner för förvaltningsarbetet inom området IT-infrastruktur på Chalmers. Du kan leta Dig fram i förvaltningshandboken

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Identifieringstjänst SITHS Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1. Objektbeskrivning... 3 2. Uppdrag och period...

Läs mer