Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen"

Transkript

1 Förvaltningsplan för Tjänsteplattformen FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Tjänsteplattformen Utförare Inera AB Ansvarig Uppdragstagare Bilagor Anders Bergman/Jessica Nord Johan Assarsson 0 Sid 1/11

2 1. Objektbeskrivning Uppdrag och period Långsiktiga mål Mål Avgränsningar Påverkansfaktorer Organisation Leveransplan och budget Referenser Sid 2/11

3 1. Objektbeskrivning Tjänsteplattformen är en nationell teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektivisera informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Allt eftersom fler e-tjänster utvecklas, innebär det också att integrationen mellan olika verksamhetssystem i landsting, kommuner, privata vårdgivare, med flera, blir mer omfattande. Sammantaget rör det sig om tusentals förbindelser som behöver upprättas och upprätthållas. Det kommer i praktiken att vara omöjligt att genomföra detta om det sker via så kallade punkt-tillpunktförbindelse. Tack vara Tjänsteplattformen kan systemen istället för att kontakta varje enskilt system, endast kontakta Tjänsteplattformen, som i sin tur dirigerar meddelandet vidare till rätt tjänst/system. Nyttoeffekter: Invånarna får en mer sammanhållen hjälp från vård och omsorg Vårdgivares system/tjänster kan enklare, säkrare och mer kostnadseffektivt kommunicera med varandra Minskad kostnad för utveckling och drift av IT-lösningar genom att teknik- och tjänsteutveckling samt dokumentation kan återanvändas Skapar möjligheter till fler användbara appar och e-tjänster Bidrar till mål: Drifttillgänglighet till infrastruktur och därmed andra nationellt gemensamma tjänster som är beroende av infrastrukturen (100% tillgänglighet år 2016) Medarbetarnas tillgång till relevant information om patienters hälso- och sjukdomshistorik, läkemedelsinformation etc (100% år 2014) Individen (100 % år 2014) ska ha möjlighet att nå delar av sin journalinformation via Mina vårdkontakter, integrerat med faktainformation från 1177 Sid 3/11

4 Invånarna har möjlighet att ta del av sina resultat och värden från provtagningar och undersökningar (50% är 2014) Bokning av besök till vården via nätet (40% år 2015) Invånarna har möjlighet att nå samtliga intyg som utfärdats inom hälso- och sjukvården (80% år 2015) Invånarna har möjlighet att överblicka sina vaccinationer (100% år 2015) Invånarna har möjlighet att följa sin remiss (100% år 2016) Individen når sin journalinformation för all vård och omsorg via Mina Vårdkontakter (100% år 2017) 2. Uppdrag och period Avser förvaltning och vidareutveckling av Tjänsteplattformen under perioden Långsiktiga mål Alla tjänster inom ramen för nationell ehälsa ska verka för de långsiktiga målen i Handlingsplan , landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet ]. 4. Mål Gemensamma fokusområden för ehälso-tjänsterna under 2014 [Fel! Hittar inte referenskälla.] är Tillgängliggöra information Öka kännedom och användning Säkerställa infrastruktur Utifrån dessa fokusområden har följande mål identifierats: Förvaltning Förvaltningsstyrning Det övergripande målet för förvaltningsstyrningen är att planera, bemanna och genomföra förvaltningsuppdraget så att målen i denna förvaltningsplan uppfylls Sid 4/11

5 Tjänsteplattformens förvaltningsgrupp och Tjänsteplattformsförvaltningen är insatta i vad som sker inom regioner, landsting kommuner och andra vårdgivare inom tjänsteintegrationsområdet Förvaltningstyrningsaktiviteter föreslagna i ICC-utredning (Inera hösten 2012) och i förslag till systemförvaltningsplan från PM3-etablering av ICC (CeHis/Inera hösten 2013) skall vara implementerade i en av ledningen beslutad omfattning. Prioriterade förvaltningsroller föreslagna i ICC-utredning (Inera hösten 2012) och i förslag till systemförvaltningsplan från PM3-etablering av ICC (CeHis/Inera hösten 2013) skall vara implementerade i en av ledningen beslutad omfattning, gäller rollerna Produktionsansvarig, Integrationsarkitekturansvarig, Tjänstedomänförvaltare samt Integrationstestansvarig Effektiva och av berörda parter accepterade principer och rutiner för samverkan mellan nationella tjänsteplattformsförvaltningar/icc-organisationer enligt förslag i ICCutredning (Inera hösten 2012) skall vara implementerade i en av ledningen beslutad omfattning. Användarstöd Kunderna har fått erforderligt stöd vid anslutning, införande, utbildning samt vid problem med befintliga tjänster Ändringshantering Vi följer en väl definierad ändringsprocess där beroenden är kartlagda, omhändertagna och kommunicerade till berörda parter Fel i tjänsternas förvaltningsprodukter har hanterats genom att rättning är genomförd alternativt infört och prioriterat i åtgärdslista. Daglig IT-drift och underhåll Vi har säkerställt och följt upp tjänstens tillgänglighet i förhållande till gällande avtal Vi har en väl fungerande realtidsövervakning av system En kontinuerligt uppdaterad tillgänglighetsplan och avbrottsplan finns och har följts. Erforderliga integrationstestmiljöer finns etablerade för berörda parter för säkerställande av kravställd kvalitet och säkerhet i integrationerna mellan konsumenter och producenter som är anslutna via den gemensamma tjänsteplattformen, och i förekommande fall även lokala tjänsteplattformar då dessa innefattas i integrationen. Kundvård Vi har bidragit till kännedom om våra tjänster genom ett antal definierade kommunikationsinsatser som uppdatering av webbsidor, nyhetsbrev, deltagande i nätverksmöten och nationella konferenser inom ehälso-området. Upphandling Tillräckligt med resurser har under året kunnat frigöras från förvaltningen för att upphandlingsprojekten ska ha fått det stöd som behövs i arbetet med kravställning och upphandling av ny tjänst och ny driftsplattform Sid 5/11

6 Analys är genomförd och dokumenterad av vilka aktiviteter som behöver genomföras i samband med migrering till ny applikationsleverantör. Kvalitetssäkring Granskningar är genomförda vad gäller definierade krav för anslutning till nationella tjänsteplattformen (arkitektur, prestanda, tillgänglighet etc.) Utveckling Framtagande av koncept för plattformshotell Organisationer som inte vill eller kan bygga upp en egen tjänsteplattform och förvaltning, skall mot ersättning kunna erbjudas motsvarande funktionalitet och tjänster via ett tjänsteplattformshotell. Framtagande och genomförande av kvalitetssäkringskoncept Utveckling och tillämning av kvalitetssäkringsrutiner för kontroll av uppfyllande av regelverk, krav för anslutning etc. till Tjänsteplattformen inkl. vidareutveckling och förvaltning av IT-stöd (EASY) för effektiv granskning och uppföljning. 5. Avgränsningar Arbete som utförs av förvaltningens resurser och som rör planering av befintlig tjänst inför migrering, t.ex. dokumentinventering och stöd i upphandlingsarbetet som remissinstans, omfattas inte av förvaltningsuppdraget. 6. Påverkansfaktorer Projekt, förvaltningsobjekt, etc. HSA Sjunet Påverkan Tjänsteplattformen är direkt beroende av katalogtjänsten HSA; att katalogen är uppe; att spärrlista (crl) finns publicerad; att objekt har rätt attribut/rätt schema; att brandväggskonfigurationer överensstämmer. Tjänsteplattformen är direkt beroende av kommunikation över Sjunet; att brandväggar finns konfigurerade; att spärrtjänster finns uppdaterade i Sjunets DNS. Sid 6/11

7 Ineras e-post Ineras webb Till Tjänsteplattformen anslutna tjänster Tjänstedomänförvaltningar SITHS Arkitektur och Regelverk inom CeHis/Inera Tjänsteplattformen är direkt beroende av att e-post på Inera fungerar, eftersom eskalering och information till stor del hanteras av detta verktyg. och är viktiga kontaktytor internt och externt för Tjänsteplattformen. Tjänsteplattformen är direkt beroende av att externwebb på Inera fungerar; att spärrlista (crl) finns publicerad över Internet. Tjänsteplattformen är direkt beroende av att extern/intern webb på Inera fungerar, eftersom eskalering och information till stor del hanteras av detta verktyg. Ineras IT Support (intra.inera.se/it-support/), Kundservice (/kundservice/), Felanmälan med status över tjänsten (/kundservice/felanmalan/) och beställning av Servicefönster (/kundservice/servicefonster1/anmalanav-servicefonster/) är viktiga kontaktytor internt och externt för Tjänsteplattformen. Tjänsteplattformen har ett verksamhetskritiskt beroende från ett stort antal e-hälsotjänster som kommunicerar med andra e-hälsotjänster I Sverige. Organisationerna som förvaltar tjänstedomäner (dvs en grupp relaterade tjänstekontrakt) är tjänsteplattformsförvaltningens viktigaste kunder. De utvecklar tjänstekontrakt, och avropar sedan stödåtaganden för att installera och verifiera kontrakt samt ansluta konsumenter och producenter En anslutning till plattformen förutsätter att den anslutna konsumenten/producenten har installerat ett SITHS funktionscertifikat. Tjänsteplattformen kan ses som en realisering av den gemensamma arkitekturen inom e-hälsa, vilket medför ett mycket starkt beroende till det strategiska och operativa arbetet med att vidareutveckla arkitekturen Sid 7/11

8 7. Organisation Styrning Tjänsten ingår i CeHis programområde Infrastrukturtjänster. På strategisk nivå finns en programstyrgrupp för infrastrukturtjänster som bereder ärenden inför beslut av CeHis styrelse. Hos Inera finns en Områdesansvarig samt enhetschefer, projektledare och i vissa fall tjänsteansvarig inom området. Som stöd till Ineras enhetschef/ tjänsteansvariga finns en nationell förvaltningsgrupp för tjänsten, finns dock inte för Nationell kundservice. Styrning, uppföljning och koordinering inom och mellan programområden sker via Ineras ledningsgrupp. Se även CeHis ramverk. Återrapportering till CeHis görs varje tertial. Förvaltning Funktion Representant Representant för Tjänsteansvarig Anders Bergman Inera AB Förvaltningsgruppsordf. David Johansson Region Skåne Förvaltningsgrupp Håkan Hallberg Tomas Frohm Jan Dahlin David Lindahl Nina Lundberg Mårten Mannström Johan Styf Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Västerbottens läns landsting Landstinget Kalmar Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstinget i Östergötland Samarbetspartners och avtalsknutna underleverantörer Samarbetspartner och underleverantör Avtalstid Uppdragsbeskrivning Callista (Leverantör) Cybercom Löpande med tre månaders uppsägningstid Applikationsförvaltning av tjänsten Tjänsteplattformen. Option på 1 års förlängning av avtal. Drift och support av Tjänsteplattformen Basefarm XX Beslutad ny driftsleverantör, ännu inte Sid 8/11

9 avtalad Nordic Medtest/ Landstinget i Värmland XX Planerad, ännu inte avtalad, leverantör av kvalificerade integrationstesttjänster och certifieringstjänster 8. Leveransplan och budget Leverans-/aktivitetsplan Leveranstidpunkt avser utvecklingsuppdrag. Leveranser/aktiviteter för att uppnå målen Leveranstidpunkt Kostnad inkl personal (tkr) Förvaltning Förvaltningsstyrning Användarstöd Ändringshantering Daglig IT-drift och underhåll Kundvård 400 Styrning och kvalitetssäkring av integrationer (producentkonsumentanslutningar) Utveckling Utveckling av tjänsteplattformshotell 400 Utveckling och tillämning av kvalitetssäkringskoncept för kontroll av uppfyllande av regelverk, krav för anslutning etc. till Tjänsteplattform inkl. vidareutveckling av IT-stöd (EASY) för effektivisering av granskningar och uppföljningar Totalt Nyttjare* Budgeterade kostnader Budgeterade intäkter Kommun Privat aktör Sid 9/11

10 Totalt *Avser annan användare än landsting Sammanställd budget Aktivitet Information Kostnad (tkr) Rörliga kostnader Fasta kostnader Kostnader som kan omprioriteras med mindre än 6 månader Avtals- eller kostnader som ej är omfördelningsbara på minst 6 månader Personalkostnader Totalt Sid 10/11

11 9. Referenser Ledtext: t.ex. handlingsplan, verksamhetsplan, förstudier, etc. Referens Beskrivning _2018_ pdf Bilaga Tillgänglighetsplan Sid 11/11

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS

Förvaltningsplan för Identifieringstjänst SITHS FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Identifieringstjänst SITHS Utförare Inera AB Enhetschef/Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Johan Assarsson 0 Sid 1/11 1. Objektbeskrivning... 3 2. Uppdrag och period...

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor

Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt SIL 2014 Utförare Inera AB Enhetschef - Läkemedel Uppdragstagare Bilagor Michael Öberg Johan Assarsson 1. Objektbeskrivning... 2 2. Uppdrag och period... 4 3. Långsiktiga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Handlingsplan 2013-2018 Nationella strategin för ehälsa inom vård och omsorg Invånare, patienter och anhöriga Ska ha enkel tillgång till

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting Center för ehälsa Åke Rosandher Ankom Stockholms läns landsting 2012-06- 2 0 Dn,^.j20ÉrÖ^5 STYRELSENS BESLUT NR 10 2012-06-15 Vårt dnr 12/0733 Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker 21(52) Doseringslogiken i Pascal ordinationsverktyg ska utvecklas med målsättningen att ordinatören ska ordinera på "samma sätt och i samma ordinationsvy" oavsett hur läkemedlet administreras (dos eller

Läs mer

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster

Slutrapport. Projektet Mina hälsotjänster Diarienummer: S2011/5532/FS (delvis) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: 08-452 7176 Mob: 073-809 7174 www.cehis.se info@cehis.se Slutrapport Projektet

Läs mer

2012-06-15. Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

2012-06-15. Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting STYRELSENS BESLUTNR 10 2012-06-15 ÖSTERAKERS KOMMUN ~~UNSTYRELSEN 12 '2lf12-06- 2 o Center förehälsa Ake Rosandher Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna samt regionsstyrelsema

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Kapitel Årsrapport 2010 1

Kapitel Årsrapport 2010 1 Kapitel Årsrapport 2010 1 Kapitel Innehållsförteckning Styrelseordförande och VD har ordet 1 Nationell ehälsa 3 Nytt namn 4 Invånartjänster 5 Vårdtjänster 9 Infrastrukturtjänster 13 Flerårsöversikt 19

Läs mer

2010-09-21 Åke Rosandher

2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 Åke Rosandher 2010-09-21 sid 2 Disposition Bakgrund Uppdrag för 2010-2012 Nuläge och inför 2011 2010-09-21 sid 3 Hälso- och sjukvård: Riksdag lagstiftning Landsting/regioner (21) huvudmän och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 - Center för ehälsa i samverkan

Verksamhetsplan 2011 - Center för ehälsa i samverkan Sveriges Kommuner och Landsting 0020 STYRELSENS BESLUT NR 7 2010-06-18 Vårt dnr 10/0445 center för ehälsa Ake Rosandher Landstingsstyrelsema, regionstyrelserna i Skåne och Västra Götaland samt kommunstyrelsen

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Nationell patientöversikt. Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL. Pascal ordinationsverktyg Läkemedelsförteckningstjänsten

Nationell patientöversikt. Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL. Pascal ordinationsverktyg Läkemedelsförteckningstjänsten Årsrapport 2012 1 Invånartjänster Vårdtjänster Center för ehälsa i samverkan, CeHis Nationell patientöversikt Vårdhandboken Rikshandboken i barnhälsovård Svensk informationsdatabas för läkemedel, SIL Pascal

Läs mer

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-10 Dnr: Dokumentförvaltare: Rolf Bengtsson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: arbetsmaterial Dokumentid: VITS-bok Region Skåne Dokumentformat:

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling

Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Att förbereda införande av internetbaserad stöd och behandling Workshop 26 augusti 11.15 Målsättning och tidplan Erfarenheter från pilottester Vad innebär version 1.0 Anslutningsprocessen Drift, förvaltning

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Målarkitektur 3R Målarkitektur 3R Sida 1(27) Innehåll Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Nuläge... 5 Börläge... 8 Arbetshypoteser

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Standardregelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generell informationssäkerhet... 4 1.1. Styrande dokumentation... 4 1.2. Organisation... 4 Incidenthantering...

Läs mer

Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB 2012-10-31

Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB 2012-10-31 Slutrapport: Utredning av Integrationsförvaltning och Händelsehantering (Event management) på Inera AB 2012-10-31 Innehåll Uppdrag Bakgrund / Begrepp Nuläge Behov Förslag Nyttoanalys / Business Case Finansiering

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer