Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su."

Transkript

1 1 (25) Dnr SU Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund Syfte Mål Läsanvisningar Beskrivning av förvaltningsobjektet Webb Förvaltningsaktiviteter Förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet Webb Förvaltning av struktur och innehåll på medarbetarwebbplatsen Avtal och överenskommelser Definitioner Stockholms universitet Kommunikationsenheten Stockholms universitet Stockholm Besöksadress: Bloms hus

2 2 (25) 1. Bakgrund Stockholms universitet har en stor och decentraliserad organisation. Det finns behov av en gemensam modell för hur webbplatser inom universitetet ska förvaltas. Sedan 2005 har universitetet ett centralt publiceringsverktyg, Polopoly, som förutom att nyttjas för två centrala webbplatser även nyttjas för att förvalta ett hundratal andra webbplatser. Förvaltning och vidareutveckling av detta verktyg har fram tills 2010 skötts genom ett partnerskap mellan Kommunikationsenheten och Avdelningen för IT och media. Från 2010 övergår partnerskapet till ett beställar- utförarförhållande kring förvaltning av webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly, vilket innebär ett ökat behov av att förtydliga ansvar och roller för att säkerställa en så god organisation som möjligt kring det gemensamma publiceringsverktyget. Under 2010 kommer även ett arbete påbörjas med att lyfta in fler institutioner i Polopoly som en följd av att det översynsprojekt som genomförts visar på ett ökat behov av samordning kring webben. Detta innebär att fler användare av systemet kommer att behöva utbildning och support, vilket i sin tur ställer högre krav på en välfungerande förvaltningsorganisation med tydliga roll- och ansvarsfördelningar. 2. Syfte Syftet med denna förvaltningsmodell är att beskriva ett ramverk och ge riktlinjer för förvaltningsarbetet kring universitetets webbplatser. Målgrupp är dels medarbetare involverade i förvaltningen av våra webbplatser och dels prefekter och motsvarande i egenskap av nyttjare av förvaltningsobjektet Webb, universitetets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly. 3. Mål Målet för denna förvaltningsmodell är att tydliggöra organisation och processer för förvaltning av Stockholms universitets olika typer av webbplatser i Polopoly. Förvaltningsmodellen ska i första hand: Skapa en samsyn kring styrande principer för förvaltning av webbplatser samt de verksamhetsbehov som en förvaltning ska tillgodose. Definiera gemensamma termer och begrepp. Skapa ett gemensamt arbetssätt genom att bl a definiera och tydliggöra viktiga processer, arbetssätt och rutiner samt roller och ansvar.

3 3 (25) 4. Läsanvisningar Detta dokument definierar ramverk samt beskriver riktlinjer och styrande principer gällande förvaltning av Stockholms universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly. Kapitel 5 beskriver objektet, vilka lagar och riktlinjer som påverkar objektsverksamheten, vilket verksamhetsstöd och IT-stöd som finns som stöd till objektsverksamheten samt närliggande och integrerade system/objekt som finns. Kapitel 6 beskriver förvaltningsverksamhetens aktiviteter. Kapitel 7-8 beskriver förvaltningsorganisation i form av ett antal roller och funktioner med tillhörande ansvar och principer för förvaltningsarbetet. Här beskrivs också förvaltningsorganisationen för våra olika webbplatser på en redaktionell nivå. Kapitel 9 beskriver de avtal och överenskommelser som existerar mellan institutioner, förvaltningsenheter och externa leverantörer. Kapitel 10 beskriver viktiga definitioner samt bärande idéer bakom förvaltningsmodellen samt specifika webbplatsdefinitioner som används i modellen och i förvaltningsorganisationen.

4 4 (25) 5. Beskrivning av förvaltningsobjektet Webb 5.1 Verksamhet som förvaltningsobjektet ska stödja Förvaltningsobjektet ska stödja den verksamhet som via webben har behov av att informera och interagera med omgivningen internt och externt, t ex: Marknadsföra Stockholms universitet i syfte att på så sätt attrahera nya studenter, TApersonal, forskare, lärare, externa intressenter och finansiärer. Informera och kommunicera internt och externt kring exempelvis utbildning, forskning, samverkan och projekt. Stödja anställda, studenter och allmänhet med information och tjänster. Dessa aktiviteter ska tillsammans syfta till att t ex: Stockholms universitets utbud av utbildning och forskning är tillgängligt och välkänt för presumtiva studenter och forskarstuderande. Information om Stockholms universitets forskare och forskningsresultat är publicerat. Samverkan med externa samarbetspartners existerar. Extern finansiering av forskningsprojekt finns. Administrativt stöd i form av information och tjänster för anställda, lärare, forskare och studenter finns. Verksamheten kring ovanstående aktiviteter ingår inte i förvaltningsobjektet utan utgör den verksamhet som förvaltningsobjektet ska stödja. Objektverksamhetens parter är nyttjare av förvaltningsobjektet. 5.2 Lagar, förordningar, interna riktlinjer och policies Interna riktlinjer och policies som påverkar de som nyttjar objektet är Stockholms universitets visuella identitet, webbregler och webbriktlinjer. Lagar, regler och förordningar att ta hänsyn till är PUL, arkiveringslagar, copyright, offentlighets- och sekretessregler samt tryckfrihetsförordningen. Vägledningen 24-timmarsmyndigheten innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e- tjänster i offentlig sektor. Vägledningen ger praktiskt stöd för hur man kan använda webben som en kanal för service.

5 5 (25) 5.3 Verksamhetsstöd som ingår i förvaltningsobjektet Tillgång till verktyg för att publicera och inhämta information Stöd för verksamheten att på ett effektivt sätt kunna publicera information på webben och stöd för personal, studenter och allmänhet att hitta information. Åtkomst till e-tjänster Stöd för studenter, anställda och allmänhet att på ett effektivt och samlat sätt få tillgång till e-tjänster. Kunskapsstöd Verksamhetsstöd som används både för att nyttja och hantera förvaltningsobjektet, t ex manualer, utbildningsmaterial, kurser och webbstatistik. 5.4 IT-system och teknisk plattform som ingår i förvaltningsobjektet De IT-system som ingår i förvaltningsobjektet Webb är: Polopoly, webbpubliceringssystem Insipio, talande webb Google, sökmotor

6 6 (25) 5.5 Närliggande/integrerade system/objekt Med närliggande/integrerade system/objekt avses sådana som förvaltningsobjektetet Webb är beroende av för att kunna tillhandahålla sina verksamhetsstöd. Webben är kravställare gentemot dessa, inte förvaltare av dem. I och med detta krävs att det finns tydliga och överenskomna kontaktytor. SISU Forskningsdatabas Mondo Webb SUKAT Bild 5.1 Närliggande/integrerade system/objekt

7 7 (25) 6. Förvaltningsaktiviteter I tabellen nedan preciseras förvaltningsverksamhetens aktiviteter. Förvaltningsaktivitet Förvaltningsstyrning Användarstöd Ändringshantering Daglig IT-drift och underhåll Definition/Exempel Avser åtgärder för att styra och förbättra förvaltningsverksamheten. Exempel: - Prioritera ärenden - Besluta om förvaltningsplan - Planera och fördela arbetsuppgifter i förvaltningsorganisationen Avser såväl reaktiva som proaktiva åtgärder i syfte att stödja användare och öka deras kunskap om förvaltningsobjektet. Syftet är att vidmakthålla och vidareutveckla användares kunskap om förvaltningsobjektet. Exempel: - Besvara frågor och ta emot felanmälan från användare - Uppdatera användardokumentation - Utbilda användargrupper - Fånga upp användarbehov Avser åtgärder i syfte att hantera förbättringsåtgärder och ändringar som initieras i förvaltningsobjektet och dess omvärld. Exempel: - Genomföra kostnads/intäktsanalys för ändringar - Genomföra och testa ändringar - Releaseplanera Avser åtgärder för kontinuerlig hantering av teknisk infrastruktur i syfte att göra ITsystem tillgängliga för användare. Exempel: - Felsöka och problemhantera - Ta back-up - Övervaka

8 8 (25) 7. Förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet Webb (Stockholms universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly) Detta avsnitt beskriver den förvaltningsorganisation som finns för förvaltningsobjektet Webb, dvs roller och ansvarsområden på olika nivåer; på strategisk nivå, på uppdragsnivå och på operativ nivå. Till detta avsnitt hör även beskrivning av förvaltningen av innehåll och struktur som är olika beroende på webbplats; se avsnitt Organisationen av förvaltningsobjekt Webb kan schematiskt beskrivas såsom bild 7.1 visar. I denna har även en idé om en IT-grupp för förvaltningen ritats in. Tanken med detta är att universitetets olika objekts- och systemägare har ett forum för att diskutera idéer, identifiera beroenden och samarbetsprojekt. Förvaltningens IT-grupp Styrgrupp Webb Förvaltningsgrupp Webb Referensgrupper Webb Bild 7.1 Central förvaltningsorganisation för Stockholms universitets webbplatser

9 9 (25) 7.1 Roller på strategisk nivå Denna nivå har det yttersta ansvaret för objektet och tar även beslut om mål och budget för förvaltningsarbetet. Objektägare: Ansvar: Ansvar för systemet i dess helhet Ansvar för systemets förvaltning Ansvar för ekonomiska frågor kring systemet enligt vad som fastställts i universitetets budgetprocess Ansvar för beslut om nyutveckling, vidareutveckling och avveckling av systemet Ansvar för att supportfunktion finns kring systemet Ansvar för resursramar och resursinsatser Ansvar för att systemet stöder verksamheten Ansvar för kontakter och samverkan med företrädare för närliggande system Objektägare för förvaltningsobjektet Webb : Enhetschef vid Kommunikationsenheten IT-systemägare: Ansvar: Att tillgodose verksamhetens behov av lämpligt IT-stöd, såsom webbpubliceringssystem och sökmotor Att IT-stöden följer gällande lagar och förordningar (t ex PUL och IT-strategier) Befogenhet: Att inneha för objektet erforderlig attesträtt inkl. utökning av resurser Att ha mandat att upphandla och teckna avtal med externa leverantörer enligt förvaltningsplanen

10 10 (25) Arbetsuppgifter: Fastställa förvaltningsplanen tillsammans med objektägaren Bemanna rollen IT-systemansvarig Delta vid styrgruppsmöten Teckna avtal med kontrakterade IT-leverantörer enligt förvaltningsplan samt följa upp dessa Säkerställa att relevanta styrdokument kommer till IT-systemansvarigs kännedom Godkänna kostnader utanför förvaltningsplan IT-systemägare för förvaltningsobjektet Webb : Chef för Avdelningen för IT och media 7.2 Roller på uppdragsnivå Denna nivå innehåller roller som, från styrgruppen, har fått ett delegerat ansvar för att fatta beslut om det löpande förvaltningsarbetet inom ramar som beskrivs i objektets förvaltningsplan. IT-systemansvarig: Ansvar: Att verkställa förvaltningsplanens mål avseende IT-stöd Att tekniska samband fungerar tillfredsställande Att förstå systemets övergripande tekniska utformning Ansvar för verksamhetsmässig avbrottsplanering Att samla ihop förslag och krav på förändringar av systemet Att tillsammans med objekt- och kundansvarig prioritera åtgärder och förändringar kring systemet för beslut av styrgruppen

11 11 (25) Befogenhet: Att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan Arbetsuppgifter: Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med Objektsansvarig Avvikelserapportera till IT-systemägare och Objektsansvarig Samordna interna och externa leverantörer Koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter i förvaltningsplanen samt vid behov starta nya Beställa åtgärder från utvecklare och driftsansvarig Omvandla verksamhetskrav till systemkrav Säkra användbarheten ur ett IT-perspektiv IT-systemansvarig för förvaltningsobjektet Webb är: Produktägare hos Avdelningen för IT och media Objektansvarig (Systemförvaltare): Ansvar: Att verkställa förvaltningsplanens mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt Att verksamhetsstöden är användbara för objektverksamheten Att godkänna leveranser från IT-parter Att tillsammans med IT-systemansvarig och applikationsansvarig prioritera åtgärder och förändringar kring systemet för beslut av styrgruppen Befogenhet: Att avropa mot ingångna avtal Att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan

12 12 (25) Arbetsuppgifter: Bemanna roller på utförandenivå i samråd med berörda resursägare Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med IT-systemansvarig Upprätta löpande förvaltningsdokumentation och rapporteringsrutiner Avvikelserapportera till styrgruppen Prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen och göra formella beställningar till IT-systemansvarig Föredra ärenden utom förvaltningsplan för styrgruppen Ställa krav på berörda projekt ur ett verksamhetsperspektiv Koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter i förvaltningsplanen samt vid behov starta nya Omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv Ansvar för att genomföra regelbundna förvaltningsgruppsmöten (webbteamsmöten) Objektansvarig för förvaltningsobjektet Webb är: Webbsamordnare på Kommunikationsenheten 7.3 Roller på operativ nivå Denna nivå består av de roller som operativt utför aktiviteter i objektet. Objektspecialist (Systemadministratör): Arbetsuppgifter: Utbilda användare av systemet (webbredaktörer) Hantera konton, rättigheter och behörigheter till systemet Sätta upp nya webbplatser Se till att användardokumentationen är aktuell

13 13 (25) Följa upp rapporterade fel Informera användarna om planerade och genomförda ändringar Informera användarna om planerade eller plötsliga driftsavbrott Objektspecialist för förvaltningsobjektet Webb är: Systemadministratör på Avdelningen för IT och media Informationsägare: Ansvarar för att informationen är korrekt, komplett och aktuell Ansvarar för att informationen hanteras i enlighet med lagar och förordningar Informationsägare är: Olika enhetschefer beroende på webbplats, men i enlighet med universitetets regelbok, dvs enhetschef inom förvaltning eller prefekt eller motsvarande på lokal nivå. Kundansvarig: Ansvar: Ansvara för att upprätthålla en aktiv dialog med kund om kända och kommande verksamhetsbehov. Att externa leverantörer styrs med hjälp av kontrakt Befogenhet: Att upprätta avtal (Service Level Agreement) Att avropa mot ingångna avtal Arbetsuppgifter: Planera, genomföra och dokumentera kundmöten enligt kundprocessen Presentera avdelningens tjänstekatalog för kund Regelbundet följa upp och diskutera utförandet av tjänsterna och framtida förändringar av dem tillsammans med kunden

14 14 (25) Hantera kunds förändringsbehov enligt förändringsprocessen Följa upp utfallet av förvaltningens IT-kostnader och rapportera utfallet till Objektsansvarig och styrgruppen Genomföra kundundersökningar Kundansvarig är: Kundansvarig på Avdelningen för IT och media Resurssamordnare: Arbetsuppgifter: Bemanna roller på utförandenivå Informera IT-förvaltningen om organisationens riktlinjer och fastställda ramar för design, t ex IT-arkitektur och IT-strategi och säkerställa att dessa efterlevs Ställa krav på berörda utvecklingsprojekt ur förvaltningsperspektiv Resurssamordnare är: Resurssamordnare på Avdelningen för IT och media

15 15 (25) 7.4 Besluts- och arbetsforum Förvaltningens IT-grupp Förvaltningens IT-grupp är ett forum där objektägare för alla universitetsgemensamma stödsystem träffas och diskuterar långsiktig utveckling och behov av samordning. Detta ska säkerställa att den utveckling som genomförs ger ett så effektivt resultat som möjligt. Det gör det också möjligt att i tid upptäcka kritiska beroenden och hur projekt inom ett förvaltningsobjekt påverkar ett annat. Förvaltningens IT-grupp består av: IT-controller, Planeringsenheten, sammankallande för IT-gruppen Chefen för Avdelningen för IT och media Objektägare för: Webb, Raindance, Mondo, HR-plus, SUKAT, HR-res, SISU Styrgrupp webb: Styrgruppen är sammansatt av representanter på styrande nivå. Genom att gruppens medlemmar bidrar med kunskap och resurser medverkar de till en ökad kvalitet i beslutsunderlagen samt beslutsmässighet inför förändringsarbeten. Gruppens ansvar är beslutande. Godkänner/beslutar om förvaltningsplanen Säkerställer att förvaltningen är i linje med universitetets verksamhet Säkrar resurser (personal och pengar) till förvaltningsarbetet Upprättar och följer upp interna avtal Styrgrupp för förvaltningsobjekt Webb består av: Chef för Kommunikationsenheten, sammankallande för styrgruppen Chef för Avdelningen för IT och media Förvaltningsgrupp webb: Förvaltningsgruppen, som för webb benämns webbteamet, har en central roll för förbättringar och vidareutveckling av både strukturell, funktionell och teknisk utveckling av och för universitetets webbplatser i Polopoly. Någon eller flera deltagare i webbteamet ska alltid involveras vid all webbutveckling som sker inom Stockholms universitet och universitetsgemensamma portaler och webbtjänster osv. Planerar och prioriterar ändringsönskemål

16 16 (25) Beslutar om ändringar inom de ramar som är beslutade av styrgruppen Genomför acceptanstester av genomförda ändringar av systemet Informerar användarna om planerade och genomförda ändringar Förvaltningsgrupp för förvaltningsobjekt Webb består av: objektansvarig (webbsamordnare), sammankallande för förvaltningsgruppen objektspecialist (systemadministratör) webbredaktör centrala svenska webbplatsen (su.se) webbredaktör medarbetarwebbplatsen (su.se/medarbetare) webbredaktör centrala internationella webbplatsen (su.se/english) IT-systemansvarig (produktägare) kundansvarig Kontakt: Referensgrupp: En grupp som är sammansatt av verksamhetsrepresentanter, i vissa fall användare och i andra fall redaktörer. Genom idéer och synpunkter ska referensgrupperna kunna stödja förvaltaren vid förändringsarbete vilket ökar kvaliteten i beslutsunderlagen. Gruppernas roll är rådgivande. Referensgrupp är: Olika beroende på webbplats

17 17 (25) 7.5 Webbredaktörsroller Huvudredaktör, HR: Huvudredaktören är s.k webbplatsansvarig och har ett övergripande innehållsansvar på delegation av universitetets informationschef respektive prefekt på lokalnivå. Se universitetets Regelbok gällande ansvar för intern och extern information inkl. innehåll på huvuddomänen su.se resp. underliggande domäner, så kallade subdomäner. Alla förändringar och tillägg som påverkar informationsstrukturen på en webbplats eller en ingång ska ske av huvudredaktören. ansvarar för innehåll på startsidan samt för de ingångssidor där en ingångsredaktör ej finns namngiven. samordnar arbetet för ingångsredaktörer, listredaktörer och webbredaktörer inom webbplatsen, vilket även inkluderar tillverkning eller beställning av innehåll till marknadsföringsytor, bildpuffar, bilder etc enligt behov och publiceringsplan. sammankallar till och håller i möten om innehåll och struktur med förvaltningsorganisationen. ansvarar för analys av webbstatistik, att webbplatsundersökningar görs samt att inkomna synpunkter tas om hand och effektueras (i webbutveckling, strukturförändringar etc). För att bli certifierad HR i Polopoly version 9, krävs: Huvudredaktörsutbildning i Polopoly version 9. Kunskap i bildbeskärning och bildhantering inkl. verkställande av universitetets bildanvisningar. Kunskap i marknadsrätt för internet inkl. hur PUL och offentlighetsprincipen fungerar för en myndighet. Kunskap i att skriva för mediet webb inkl. verkställande av universitetets språkanvisningar. Ingångsredaktör, IR: Högre behörighet samt ansvar för löpande uppdatering av ingången på webbplatsen. På centrala webbplatser finns publiceringsplaner och redaktionsmöten som underlag. Ingångsansvarig kan vara HR eller LI. Listansvarig, LI: I Polopoly version 9 finns möjlighet att utnyttja kategoriseringar och olika kötyper för att skjuta upp innehåll till ett antal förutbestämda ytor såsom nyhetslistor, evenemangskalender, chefsinformation etc. Listansvarig tar ansvar för rensning/korrigering och/eller beslut om borttagning från den listan. Listansvarig kan vara HR eller IR.

18 Webbredaktör, WR: Innehålls- och uppdateringsansvar för en eller flera webbsidor i en eller flera avdelningar i Polopoly version 9. Webbredaktören uppdaterar, kvalitets- och aktualitetsgranskar på uppdrag av informationsägaren. Webbredaktören agerar på uppdrag av informationsägaren. 18 (25)

19 19 (25) 8. Förvaltning av struktur och innehåll på medarbetarwebbplatsen (www.su.se/medarbetare) 8.1 Förvaltningsorganisation Huvudredaktör Listadministratörer Service Studieadm. Ekonomi Personal Från ledningen Webbredaktörer Bild 8.1 Förvaltningsorganisation för medarbetarwebbplatsen Huvudredaktör Placerad på Kommunikationsenheten Listadministratörer Service: HR från Kommunikationsenheten Studieadministration: WR från Studentavdelningen Ekonomi: WR från Ekonomiavdelningen Personal: WR från Personalavdelningen Från ledningen: WR från Ledningskansliet

20 20 (25) Webbredaktörer Service: ca 50 personer från universitetsförvaltningen samt UPC och Forskningsservice Studieadministration: ca 20 personer från Studentavdelningen Ekonomi: ca 5 personer sammantaget från Ekonomiavdelningen, Forskningsservice och Planeringsenheten Personal: ca 5 personer från Personalavdelningen samt personer från övriga enheter Från ledningen: 7 personer sammantaget från Ledningskansliet, Kommunikationsenheten och Planeringsenheten. 8.2 Samverkansformer Förvaltningsmöten Sker 1ggr/månad Informations- och användarmöten Planering av innehåll Sker genom möten med informationsägare inom förvaltningen 2ggr/år, á 2h Informationsägarna kommer från: Studentavdelningen, UPC, Personalavdelningen, Kommunikationsenheten, Tekniska avdelningen (alternativt varje sektion), Forskningsservice, IT och media, Biblioteket samt Planeringsenheten, Ekonomiavdelningen, Ledningskansliet Sammankallas av HR. Planering av struktur Sker genom möten med användare 2ggr/år, á 3h Användarna är från hela verksamheten. Alla funktioner ska finnas representerade, ca 30 personer. Urvalet görs med utgångspunkt från de arbetsgrupper som använts under projektet. Bör kompletteras med funktioner som saknats. Sammankallas av HR.

21 21 (25) 9. Avtal och överenskommelser 9.1 Leveranskedjor Förvaltningsobjektet omfattas av flera avtalsparter, både leverantörer och beställare. Det är viktigt att alla avtalsparter är kända i förvaltningsorganisationen. Sammantaget ska de avtal som förvaltningsobjektet omfattas av tydligt beskriva fördelning av ansvar och åtaganden. Leveranskedjor Rikstäckande Lagar, förordningar etc. Stockholms universitet Policys, riktlinjer etc. (Regelboken) Förvaltningsobjekt Anvisningar, instruktioner etc. SLA, tjänstebeskrivning, tilläggsbeställningar Beställare Institutioner Leverantör/Beställare Förvaltningsorganisation Leverantör IT & media Ramavtal Leverantör Webbyrå Bild 9.1 Leveranskedjor Av figuren ovan framgår det att förvaltningsorganisationen både är leverantör och beställare. Förvaltningsorganisationen levererar en tjänst till beställare inom Stockholms universitet, i detta fall institutioner som nyttjar Polopoly. Förvaltningsorganisationen är samtidigt beställare av tjänster för objektets drift, utveckling, utbildning och support från en leverantör inom Stockholms universitet, i detta fall Avdelningen för IT och media. Utöver detta är förvaltningsorganisationen beställare av webbtjänster från leverantörer utanför Stockholms universitet med vilka universitetet har ramavtal.

22 22 (25) 9.2 Specifika avtal och överenskommelser SLA, Service Level Agreement (mellan objektägare Webb och IT-systemägare) Mellan objektägaren (Kommunikationsenheten) och IT-systemägaren (Avdelningen för IT och media) finns en överenskommelse (SLA) med en beskrivning av vilka tjänster som objektägaren köper av leverantören. Överenskommelsen upprättas med avsikt att garantera att rätt nivå av service och support levereras. Avtalet innehåller detaljerade överenskommelser om t.ex. antal användare och tillgänglighet. Detaljerad beskrivning av tjänsten dokumenteras i en separat tjänstebeskrivning, se nedan. Utöver detta avtal upprättas även tilläggsbeställningar för all nyutveckling som ska genomföras kring förvaltningsobjektet. Tjänstebeskrivning webbtjänster Tjänstebeskrivningen innehåller bl a: en detaljerad beskrivning av tjänsten vilka tilläggstjänster som finns vilken tjänstenivå som är aktuell beskrivning av support och felhantering ansvarsfördelning utbildningsinnehåll Ramavtal webbtjänster (mellan objektägare och extern leverantör) Stockholms universitet har ramavtal med leverantörer av webbtjänster mot vilka hela organisationen kan lägga beställningar. Beställare (till IT-systemägare från institutioner och övriga enheter) Institutioner och andra enheter som vill nyttja objektet beställer detta av IT-systemägaren varvid de blir uppmärksammade på de regler och riktlinjer som gäller kring nyttjandet av objektet.

23 23 (25) 10. Definitioner 10.1 Generella förvaltningsdefinitioner Förvaltning En förvaltning ska upprätthålla och vidareutveckla det funktionella verksamhetsvärdet hos ett förvaltningsobjekt, dvs. arbetet med förvaltning syftar till att fortlöpande följa verksamhetens behov, dess förväntningar och krav och tillgodose detta genom att underhålla befintliga funktioner och tjänster men även implementera och möjliggöra nya då ett sådant behov uppstår i en verksamhet. Roller som ska bemannas i förvaltningen definieras under förvaltningsorganisation. Förvaltningsmodell En förvaltningsmodell är ett ramverk som beskriver hur ett förvaltningsarbete ska utföras. Modellen ger en normgivande bild av de aktiviteter som utförs för att styra, administrera, utföra förändringsarbeten och stödja användandet av ett förvaltningsobjekt. Förvaltningsobjekt Inom IT-området förknippas ofta termen system med en beskrivning av de maskin- och programvaror som sätts ihop för att utföra en uppgift eller för att täcka ett behov i en verksamhet. Men det som ska förvaltas är främst det funktionella verksamhetsvärdet, tillsammans med såväl den tekniska utrustningen som funktioner och tjänster, processer, avtal samt personal. Fokus för förvaltningsorganisationen ligger därmed mer på leverans av ITtjänster för verksamhetsnytta än på traditionell systemförvaltning. För att komma ifrån den tekniska associationen och för att bättre associera till dagens helhetstänkande, används termen förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt är sammansättning av flera samverkande förvaltningselement som tillsammans utgör grund för en eller fler tjänster. Dessa förvaltningselement kan bestå av en eller flera processer, maskinvara, programvara, avtal och roller som har förmåga att tillgodose ett fastställt behov eller syfte. Ett förvaltningsobjekt ska vidare ha: ett dokumenterat syfte en ägare en definierad budget en förvaltningsplan

24 24 (25) Förvaltningsorganisation En förvaltningsorganisation är en definierad organisation inom huvudverksamheten med ett antal roller och processer som styr förvaltningsarbetet. En förvaltningsorganisation kan hantera ett eller flera förvaltningsobjekt. Förvaltningsorganisationen arbetar på tre olika nivåer: Strategisk nivå: kort- och långsiktig styrning och inriktning av förvaltningens arbete. Taktisk nivå: kund- och leverantörsförhållande samt utveckling av funktioner och tjänster. Operativ nivå: hantering av det dagliga leveransarbetet och hantering av incidenter och problem. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningsorganisationen och objektets leverantörer. En förvaltningsorganisation har en samordnande roll och utgör en beställarkompetens gentemot leverantörerna men har även själv en leverantörsroll gentemot den verksamhet som nyttjar förvaltningsobjektet. Förvaltningsprocesser En process består av samverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall. Förvaltningsprocesser är grupperade utifrån specifika delområden, dagligt stöd samt långsiktig tjänsteleverans. Stödprocesser ansvarar för de operativa aktiviteterna för att hålla tjänster inom det avtalade läget som regleras i avtal och överenskommelse. Leveransprocesser ansvarar för tjänsteutformning och hantering av avtalade leveranser på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Utveckling Förvaltning handlar till stor del om kontinuerlig förändring vilket ofta leder till olika utvecklingsaktiviteter. Förvaltningsorganisationen fångar upp och värderar behov och önskemål kring förvaltningsobjektet samt sammanställer utvecklingsbehovet med detta som underlag. Utvecklingsbehovet kan leda till större förändring (utvecklingsprojekt) eller mindre vidareutvecklingsprojekt av ett befintligt förvaltningsobjekt. Utvecklingsprojekt är större förändring som inte finansieras inom ordinarie förvaltningsbudget. Vidareutveckling sker inom befintlig förvaltningsbudget. Förvaltningen ska alltid vara delaktig i utvecklingsprojekt och i förändringsarbete från start.

25 25 (25) 10.2 Webbplatsdefinitioner Webbplats En samlingsplats för ett antal webbsidor, med en webbadress som består av enbart huvuddomän (su.se), subdomän, t ex regelboken.su.se och/eller webbalias, t ex su.se/regelboken. Startsida Första sidan av en webbplats. Tidigare ofta kallad hemsida resp. homepage. Ingång Varje webbplats i Polopoly har ett antal ingångar med gemensam terminologi. Terminologi och antal ingångar för de olika webbplatstyperna tas fram i strukturprojekt och beslutas av förvaltningschefen. Gemensam terminologi och inte för många/snarlika ingångar är till gagn för besökare till webbplatser inom Stockholms universitet. Webbpubliceringsystem I ett webbpubliceringssystem ligger innehållet skiljt från den grafiska formen. Det gör att webbredaktören kan uppdatera informationen på webbsidan med enkla mallar och utan att det krävs några avancerade tekniska kunskaper. Sedan 2005 har universitetet Polopoly som webbpubliceringssystem för de centrala webbplatserna och utöver detta har cirka ett trettiotal institutioner lagt upp sina webbplatser i detta system. Förutom den information som redaktörerna skriver in i Polopoly finns kopplingar till ett flertal av universitetets stödsystem som förser webbplatsen med aktuell information. Universitetetsgemensamma stödsystem Stockholms universitet har ett antal universitetsgemensamma stödsystem. Innehållet från dessa presenteras som en webbsida på en webbplats och/eller portal. Här är några av våra viktigaste stödsystem: Ekonomi: Raindance Lärplattform: Mondo Publikationer: DiVA Utbildningsdatabas: SISU Personal: HR-plus Personal- och organisationskatalog: SUKAT Resa/reseräkning: HR-res

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 2010-08-20 Version 1.2 Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 Bilaga 1 till HSA Policytillämpning i Landstinget Gävleborg Förvaltningsorganisation för

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Förvaltningsplan för EBH-stödet

Förvaltningsplan för EBH-stödet Förvaltningsplan för EBH-stödet År 2014 Sida 2 av 13 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 1.2 BAKGRUND OCH FÖREGÅENDE FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 1.3 FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 2

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 FÖRVALTNINGSPLAN 1(7) 2009-03-26 ver. A Handläggare, titel, telefon Fastställd 2009-03-26 Peter Fagerlund 011-153430 Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 Innehåll 1. Inledning... 2 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning Riktlinjer Informationssäkerhet och systemförvaltning LULEÅ KOMMUN RIKTLINJER Dnr 1 (5) 2012-11-29 Riktlinjer för roller och ansvar inom informationssäkerhet och systemförvaltning En god systemförvaltning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Bilaga 4e. Samarbetsformer och fora. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 4e. Samarbetsformer och fora. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (10) Bilaga 4e Samarbetsformer och fora Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.

IT-säkerhetspolicy. Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang. IT-säkerhetspolicy IT-säkerhetspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se Innehåll Sammanfattning 1 IT-säkerhetspolicy

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Helsingborgs stads nya webborganisation

Helsingborgs stads nya webborganisation Helsingborgs stads nya webborganisation 2010-02-25 Sida: 1 (24) Innehåll 1 Om detta dokument... 3 2 Dagens webborganisation... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Beskrivning... 3 3 Syfte till förändring... 5 3.1

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 4f. Gemensamma processer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINSFÖRVLTNINEN FÖRFRÅNINSUNDERL SID 1 (13) Bilaga 4f emensamma processer Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Processbeskrivning Systemutveckling

Processbeskrivning Systemutveckling ProcIT-P-015 Processbeskrivning Systemutveckling Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2011-09-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Systemutvecklingsprocessen

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Förvaltningsspecifikation för objektet NK Kommunikation 2011

Förvaltningsspecifikation för objektet NK Kommunikation 2011 FÖRVALTNINGSSPEC 1(18) 2011-01-17 A Handläggare, titel, telefon Stefan och Peter 011-153430 Förvaltningsspecifikation för objektet NK Kommunikation 2011 Innehåll 1. Förvaltningsobjektet...2 Funktion/Tjänst...2

Läs mer

IT-Policy. Tritech Technology AB

IT-Policy. Tritech Technology AB IT-Policy Tritech Technology AB 1 av 6 Innehåll 1 Dokumentinformation...3 1.1 Syfte och målgrupp 3 1.2 Ansvar 3 1.3 Nyttjande 3 1.4 Distribution 3 1.5 Versionshistorik 3 1.6 Godkännande 3 2 IT-Policy...4

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Från arkitektur till IT-styrning

Från arkitektur till IT-styrning Från arkitektur till IT-styrning 29-30 mars 2012 Nebojsa Bjelobrk,IT-strateg Göteborg Energi AB Agenda Problembilden Vem? Hur? Vad? Inköp? Plocka ut? Lägga tillbaka? Bäst före datum? IT-styrning på Göteborg

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

Bilaga 11. Mall för leveransavtal

Bilaga 11. Mall för leveransavtal 1 (9) Bilaga 11 Mall för leveransavtal Innehåll 2 (9) 1 Mall leveransavtal... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Leveransavtalets handlingar... 4 4 Kontaktpersoner... 5 5 Avtalsperiod... 5 6 Omfattning... 5

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (11) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation

Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KKKs 2015- Tjänsteskrivelse 2015-06-01 1 (8) Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-507 Tilläggsanslag Projekt linkoping.se Next Generation KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Examinering i ITIL Foundation

Examinering i ITIL Foundation Examinering i ITIL Foundation Exempelhäfte A, version 5.1 Flervalsfrågor Instruktioner 1. Alla 40 frågorna ska besvaras. 2. Alla svar ska markeras i svarstabellen som följer med. 3. Du har 60 minuter på

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer

Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer SKELLEFTEÅ KOMMUN Ramverk för Skellefteå kommuns arbete med processer Detta dokument är ett ramverk för hur Skellefteå kommun arbetar med och beskriver sina processer. Innehållsförteckning 1 Detta dokument...

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor)

Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Riktlinjer och regler för Karolinska Institutets webbplatser (utan bilagor) Dnr 1-657/2013 Version 1.0 Gäller från och med 2014-01-14 Beslut Dnr: 1-657/2013 2014-01-14 Riktlinjer och regler för Karolinska

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer