Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su."

Transkript

1 1 (25) Dnr SU Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund Syfte Mål Läsanvisningar Beskrivning av förvaltningsobjektet Webb Förvaltningsaktiviteter Förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet Webb Förvaltning av struktur och innehåll på medarbetarwebbplatsen Avtal och överenskommelser Definitioner Stockholms universitet Kommunikationsenheten Stockholms universitet Stockholm Besöksadress: Bloms hus

2 2 (25) 1. Bakgrund Stockholms universitet har en stor och decentraliserad organisation. Det finns behov av en gemensam modell för hur webbplatser inom universitetet ska förvaltas. Sedan 2005 har universitetet ett centralt publiceringsverktyg, Polopoly, som förutom att nyttjas för två centrala webbplatser även nyttjas för att förvalta ett hundratal andra webbplatser. Förvaltning och vidareutveckling av detta verktyg har fram tills 2010 skötts genom ett partnerskap mellan Kommunikationsenheten och Avdelningen för IT och media. Från 2010 övergår partnerskapet till ett beställar- utförarförhållande kring förvaltning av webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly, vilket innebär ett ökat behov av att förtydliga ansvar och roller för att säkerställa en så god organisation som möjligt kring det gemensamma publiceringsverktyget. Under 2010 kommer även ett arbete påbörjas med att lyfta in fler institutioner i Polopoly som en följd av att det översynsprojekt som genomförts visar på ett ökat behov av samordning kring webben. Detta innebär att fler användare av systemet kommer att behöva utbildning och support, vilket i sin tur ställer högre krav på en välfungerande förvaltningsorganisation med tydliga roll- och ansvarsfördelningar. 2. Syfte Syftet med denna förvaltningsmodell är att beskriva ett ramverk och ge riktlinjer för förvaltningsarbetet kring universitetets webbplatser. Målgrupp är dels medarbetare involverade i förvaltningen av våra webbplatser och dels prefekter och motsvarande i egenskap av nyttjare av förvaltningsobjektet Webb, universitetets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly. 3. Mål Målet för denna förvaltningsmodell är att tydliggöra organisation och processer för förvaltning av Stockholms universitets olika typer av webbplatser i Polopoly. Förvaltningsmodellen ska i första hand: Skapa en samsyn kring styrande principer för förvaltning av webbplatser samt de verksamhetsbehov som en förvaltning ska tillgodose. Definiera gemensamma termer och begrepp. Skapa ett gemensamt arbetssätt genom att bl a definiera och tydliggöra viktiga processer, arbetssätt och rutiner samt roller och ansvar.

3 3 (25) 4. Läsanvisningar Detta dokument definierar ramverk samt beskriver riktlinjer och styrande principer gällande förvaltning av Stockholms universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly. Kapitel 5 beskriver objektet, vilka lagar och riktlinjer som påverkar objektsverksamheten, vilket verksamhetsstöd och IT-stöd som finns som stöd till objektsverksamheten samt närliggande och integrerade system/objekt som finns. Kapitel 6 beskriver förvaltningsverksamhetens aktiviteter. Kapitel 7-8 beskriver förvaltningsorganisation i form av ett antal roller och funktioner med tillhörande ansvar och principer för förvaltningsarbetet. Här beskrivs också förvaltningsorganisationen för våra olika webbplatser på en redaktionell nivå. Kapitel 9 beskriver de avtal och överenskommelser som existerar mellan institutioner, förvaltningsenheter och externa leverantörer. Kapitel 10 beskriver viktiga definitioner samt bärande idéer bakom förvaltningsmodellen samt specifika webbplatsdefinitioner som används i modellen och i förvaltningsorganisationen.

4 4 (25) 5. Beskrivning av förvaltningsobjektet Webb 5.1 Verksamhet som förvaltningsobjektet ska stödja Förvaltningsobjektet ska stödja den verksamhet som via webben har behov av att informera och interagera med omgivningen internt och externt, t ex: Marknadsföra Stockholms universitet i syfte att på så sätt attrahera nya studenter, TApersonal, forskare, lärare, externa intressenter och finansiärer. Informera och kommunicera internt och externt kring exempelvis utbildning, forskning, samverkan och projekt. Stödja anställda, studenter och allmänhet med information och tjänster. Dessa aktiviteter ska tillsammans syfta till att t ex: Stockholms universitets utbud av utbildning och forskning är tillgängligt och välkänt för presumtiva studenter och forskarstuderande. Information om Stockholms universitets forskare och forskningsresultat är publicerat. Samverkan med externa samarbetspartners existerar. Extern finansiering av forskningsprojekt finns. Administrativt stöd i form av information och tjänster för anställda, lärare, forskare och studenter finns. Verksamheten kring ovanstående aktiviteter ingår inte i förvaltningsobjektet utan utgör den verksamhet som förvaltningsobjektet ska stödja. Objektverksamhetens parter är nyttjare av förvaltningsobjektet. 5.2 Lagar, förordningar, interna riktlinjer och policies Interna riktlinjer och policies som påverkar de som nyttjar objektet är Stockholms universitets visuella identitet, webbregler och webbriktlinjer. Lagar, regler och förordningar att ta hänsyn till är PUL, arkiveringslagar, copyright, offentlighets- och sekretessregler samt tryckfrihetsförordningen. Vägledningen 24-timmarsmyndigheten innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e- tjänster i offentlig sektor. Vägledningen ger praktiskt stöd för hur man kan använda webben som en kanal för service.

5 5 (25) 5.3 Verksamhetsstöd som ingår i förvaltningsobjektet Tillgång till verktyg för att publicera och inhämta information Stöd för verksamheten att på ett effektivt sätt kunna publicera information på webben och stöd för personal, studenter och allmänhet att hitta information. Åtkomst till e-tjänster Stöd för studenter, anställda och allmänhet att på ett effektivt och samlat sätt få tillgång till e-tjänster. Kunskapsstöd Verksamhetsstöd som används både för att nyttja och hantera förvaltningsobjektet, t ex manualer, utbildningsmaterial, kurser och webbstatistik. 5.4 IT-system och teknisk plattform som ingår i förvaltningsobjektet De IT-system som ingår i förvaltningsobjektet Webb är: Polopoly, webbpubliceringssystem Insipio, talande webb Google, sökmotor

6 6 (25) 5.5 Närliggande/integrerade system/objekt Med närliggande/integrerade system/objekt avses sådana som förvaltningsobjektetet Webb är beroende av för att kunna tillhandahålla sina verksamhetsstöd. Webben är kravställare gentemot dessa, inte förvaltare av dem. I och med detta krävs att det finns tydliga och överenskomna kontaktytor. SISU Forskningsdatabas Mondo Webb SUKAT Bild 5.1 Närliggande/integrerade system/objekt

7 7 (25) 6. Förvaltningsaktiviteter I tabellen nedan preciseras förvaltningsverksamhetens aktiviteter. Förvaltningsaktivitet Förvaltningsstyrning Användarstöd Ändringshantering Daglig IT-drift och underhåll Definition/Exempel Avser åtgärder för att styra och förbättra förvaltningsverksamheten. Exempel: - Prioritera ärenden - Besluta om förvaltningsplan - Planera och fördela arbetsuppgifter i förvaltningsorganisationen Avser såväl reaktiva som proaktiva åtgärder i syfte att stödja användare och öka deras kunskap om förvaltningsobjektet. Syftet är att vidmakthålla och vidareutveckla användares kunskap om förvaltningsobjektet. Exempel: - Besvara frågor och ta emot felanmälan från användare - Uppdatera användardokumentation - Utbilda användargrupper - Fånga upp användarbehov Avser åtgärder i syfte att hantera förbättringsåtgärder och ändringar som initieras i förvaltningsobjektet och dess omvärld. Exempel: - Genomföra kostnads/intäktsanalys för ändringar - Genomföra och testa ändringar - Releaseplanera Avser åtgärder för kontinuerlig hantering av teknisk infrastruktur i syfte att göra ITsystem tillgängliga för användare. Exempel: - Felsöka och problemhantera - Ta back-up - Övervaka

8 8 (25) 7. Förvaltningsorganisation för förvaltningsobjektet Webb (Stockholms universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly) Detta avsnitt beskriver den förvaltningsorganisation som finns för förvaltningsobjektet Webb, dvs roller och ansvarsområden på olika nivåer; på strategisk nivå, på uppdragsnivå och på operativ nivå. Till detta avsnitt hör även beskrivning av förvaltningen av innehåll och struktur som är olika beroende på webbplats; se avsnitt Organisationen av förvaltningsobjekt Webb kan schematiskt beskrivas såsom bild 7.1 visar. I denna har även en idé om en IT-grupp för förvaltningen ritats in. Tanken med detta är att universitetets olika objekts- och systemägare har ett forum för att diskutera idéer, identifiera beroenden och samarbetsprojekt. Förvaltningens IT-grupp Styrgrupp Webb Förvaltningsgrupp Webb Referensgrupper Webb Bild 7.1 Central förvaltningsorganisation för Stockholms universitets webbplatser

9 9 (25) 7.1 Roller på strategisk nivå Denna nivå har det yttersta ansvaret för objektet och tar även beslut om mål och budget för förvaltningsarbetet. Objektägare: Ansvar: Ansvar för systemet i dess helhet Ansvar för systemets förvaltning Ansvar för ekonomiska frågor kring systemet enligt vad som fastställts i universitetets budgetprocess Ansvar för beslut om nyutveckling, vidareutveckling och avveckling av systemet Ansvar för att supportfunktion finns kring systemet Ansvar för resursramar och resursinsatser Ansvar för att systemet stöder verksamheten Ansvar för kontakter och samverkan med företrädare för närliggande system Objektägare för förvaltningsobjektet Webb : Enhetschef vid Kommunikationsenheten IT-systemägare: Ansvar: Att tillgodose verksamhetens behov av lämpligt IT-stöd, såsom webbpubliceringssystem och sökmotor Att IT-stöden följer gällande lagar och förordningar (t ex PUL och IT-strategier) Befogenhet: Att inneha för objektet erforderlig attesträtt inkl. utökning av resurser Att ha mandat att upphandla och teckna avtal med externa leverantörer enligt förvaltningsplanen

10 10 (25) Arbetsuppgifter: Fastställa förvaltningsplanen tillsammans med objektägaren Bemanna rollen IT-systemansvarig Delta vid styrgruppsmöten Teckna avtal med kontrakterade IT-leverantörer enligt förvaltningsplan samt följa upp dessa Säkerställa att relevanta styrdokument kommer till IT-systemansvarigs kännedom Godkänna kostnader utanför förvaltningsplan IT-systemägare för förvaltningsobjektet Webb : Chef för Avdelningen för IT och media 7.2 Roller på uppdragsnivå Denna nivå innehåller roller som, från styrgruppen, har fått ett delegerat ansvar för att fatta beslut om det löpande förvaltningsarbetet inom ramar som beskrivs i objektets förvaltningsplan. IT-systemansvarig: Ansvar: Att verkställa förvaltningsplanens mål avseende IT-stöd Att tekniska samband fungerar tillfredsställande Att förstå systemets övergripande tekniska utformning Ansvar för verksamhetsmässig avbrottsplanering Att samla ihop förslag och krav på förändringar av systemet Att tillsammans med objekt- och kundansvarig prioritera åtgärder och förändringar kring systemet för beslut av styrgruppen

11 11 (25) Befogenhet: Att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan Arbetsuppgifter: Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med Objektsansvarig Avvikelserapportera till IT-systemägare och Objektsansvarig Samordna interna och externa leverantörer Koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter i förvaltningsplanen samt vid behov starta nya Beställa åtgärder från utvecklare och driftsansvarig Omvandla verksamhetskrav till systemkrav Säkra användbarheten ur ett IT-perspektiv IT-systemansvarig för förvaltningsobjektet Webb är: Produktägare hos Avdelningen för IT och media Objektansvarig (Systemförvaltare): Ansvar: Att verkställa förvaltningsplanens mål inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt Att verksamhetsstöden är användbara för objektverksamheten Att godkänna leveranser från IT-parter Att tillsammans med IT-systemansvarig och applikationsansvarig prioritera åtgärder och förändringar kring systemet för beslut av styrgruppen Befogenhet: Att avropa mot ingångna avtal Att initiera uppdrag utifrån gällande förvaltningsplan

12 12 (25) Arbetsuppgifter: Bemanna roller på utförandenivå i samråd med berörda resursägare Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med IT-systemansvarig Upprätta löpande förvaltningsdokumentation och rapporteringsrutiner Avvikelserapportera till styrgruppen Prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen och göra formella beställningar till IT-systemansvarig Föredra ärenden utom förvaltningsplan för styrgruppen Ställa krav på berörda projekt ur ett verksamhetsperspektiv Koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter i förvaltningsplanen samt vid behov starta nya Omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv Ansvar för att genomföra regelbundna förvaltningsgruppsmöten (webbteamsmöten) Objektansvarig för förvaltningsobjektet Webb är: Webbsamordnare på Kommunikationsenheten 7.3 Roller på operativ nivå Denna nivå består av de roller som operativt utför aktiviteter i objektet. Objektspecialist (Systemadministratör): Arbetsuppgifter: Utbilda användare av systemet (webbredaktörer) Hantera konton, rättigheter och behörigheter till systemet Sätta upp nya webbplatser Se till att användardokumentationen är aktuell

13 13 (25) Följa upp rapporterade fel Informera användarna om planerade och genomförda ändringar Informera användarna om planerade eller plötsliga driftsavbrott Objektspecialist för förvaltningsobjektet Webb är: Systemadministratör på Avdelningen för IT och media Informationsägare: Ansvarar för att informationen är korrekt, komplett och aktuell Ansvarar för att informationen hanteras i enlighet med lagar och förordningar Informationsägare är: Olika enhetschefer beroende på webbplats, men i enlighet med universitetets regelbok, dvs enhetschef inom förvaltning eller prefekt eller motsvarande på lokal nivå. Kundansvarig: Ansvar: Ansvara för att upprätthålla en aktiv dialog med kund om kända och kommande verksamhetsbehov. Att externa leverantörer styrs med hjälp av kontrakt Befogenhet: Att upprätta avtal (Service Level Agreement) Att avropa mot ingångna avtal Arbetsuppgifter: Planera, genomföra och dokumentera kundmöten enligt kundprocessen Presentera avdelningens tjänstekatalog för kund Regelbundet följa upp och diskutera utförandet av tjänsterna och framtida förändringar av dem tillsammans med kunden

14 14 (25) Hantera kunds förändringsbehov enligt förändringsprocessen Följa upp utfallet av förvaltningens IT-kostnader och rapportera utfallet till Objektsansvarig och styrgruppen Genomföra kundundersökningar Kundansvarig är: Kundansvarig på Avdelningen för IT och media Resurssamordnare: Arbetsuppgifter: Bemanna roller på utförandenivå Informera IT-förvaltningen om organisationens riktlinjer och fastställda ramar för design, t ex IT-arkitektur och IT-strategi och säkerställa att dessa efterlevs Ställa krav på berörda utvecklingsprojekt ur förvaltningsperspektiv Resurssamordnare är: Resurssamordnare på Avdelningen för IT och media

15 15 (25) 7.4 Besluts- och arbetsforum Förvaltningens IT-grupp Förvaltningens IT-grupp är ett forum där objektägare för alla universitetsgemensamma stödsystem träffas och diskuterar långsiktig utveckling och behov av samordning. Detta ska säkerställa att den utveckling som genomförs ger ett så effektivt resultat som möjligt. Det gör det också möjligt att i tid upptäcka kritiska beroenden och hur projekt inom ett förvaltningsobjekt påverkar ett annat. Förvaltningens IT-grupp består av: IT-controller, Planeringsenheten, sammankallande för IT-gruppen Chefen för Avdelningen för IT och media Objektägare för: Webb, Raindance, Mondo, HR-plus, SUKAT, HR-res, SISU Styrgrupp webb: Styrgruppen är sammansatt av representanter på styrande nivå. Genom att gruppens medlemmar bidrar med kunskap och resurser medverkar de till en ökad kvalitet i beslutsunderlagen samt beslutsmässighet inför förändringsarbeten. Gruppens ansvar är beslutande. Godkänner/beslutar om förvaltningsplanen Säkerställer att förvaltningen är i linje med universitetets verksamhet Säkrar resurser (personal och pengar) till förvaltningsarbetet Upprättar och följer upp interna avtal Styrgrupp för förvaltningsobjekt Webb består av: Chef för Kommunikationsenheten, sammankallande för styrgruppen Chef för Avdelningen för IT och media Förvaltningsgrupp webb: Förvaltningsgruppen, som för webb benämns webbteamet, har en central roll för förbättringar och vidareutveckling av både strukturell, funktionell och teknisk utveckling av och för universitetets webbplatser i Polopoly. Någon eller flera deltagare i webbteamet ska alltid involveras vid all webbutveckling som sker inom Stockholms universitet och universitetsgemensamma portaler och webbtjänster osv. Planerar och prioriterar ändringsönskemål

16 16 (25) Beslutar om ändringar inom de ramar som är beslutade av styrgruppen Genomför acceptanstester av genomförda ändringar av systemet Informerar användarna om planerade och genomförda ändringar Förvaltningsgrupp för förvaltningsobjekt Webb består av: objektansvarig (webbsamordnare), sammankallande för förvaltningsgruppen objektspecialist (systemadministratör) webbredaktör centrala svenska webbplatsen (su.se) webbredaktör medarbetarwebbplatsen (su.se/medarbetare) webbredaktör centrala internationella webbplatsen (su.se/english) IT-systemansvarig (produktägare) kundansvarig Kontakt: Referensgrupp: En grupp som är sammansatt av verksamhetsrepresentanter, i vissa fall användare och i andra fall redaktörer. Genom idéer och synpunkter ska referensgrupperna kunna stödja förvaltaren vid förändringsarbete vilket ökar kvaliteten i beslutsunderlagen. Gruppernas roll är rådgivande. Referensgrupp är: Olika beroende på webbplats

17 17 (25) 7.5 Webbredaktörsroller Huvudredaktör, HR: Huvudredaktören är s.k webbplatsansvarig och har ett övergripande innehållsansvar på delegation av universitetets informationschef respektive prefekt på lokalnivå. Se universitetets Regelbok gällande ansvar för intern och extern information inkl. innehåll på huvuddomänen su.se resp. underliggande domäner, så kallade subdomäner. Alla förändringar och tillägg som påverkar informationsstrukturen på en webbplats eller en ingång ska ske av huvudredaktören. ansvarar för innehåll på startsidan samt för de ingångssidor där en ingångsredaktör ej finns namngiven. samordnar arbetet för ingångsredaktörer, listredaktörer och webbredaktörer inom webbplatsen, vilket även inkluderar tillverkning eller beställning av innehåll till marknadsföringsytor, bildpuffar, bilder etc enligt behov och publiceringsplan. sammankallar till och håller i möten om innehåll och struktur med förvaltningsorganisationen. ansvarar för analys av webbstatistik, att webbplatsundersökningar görs samt att inkomna synpunkter tas om hand och effektueras (i webbutveckling, strukturförändringar etc). För att bli certifierad HR i Polopoly version 9, krävs: Huvudredaktörsutbildning i Polopoly version 9. Kunskap i bildbeskärning och bildhantering inkl. verkställande av universitetets bildanvisningar. Kunskap i marknadsrätt för internet inkl. hur PUL och offentlighetsprincipen fungerar för en myndighet. Kunskap i att skriva för mediet webb inkl. verkställande av universitetets språkanvisningar. Ingångsredaktör, IR: Högre behörighet samt ansvar för löpande uppdatering av ingången på webbplatsen. På centrala webbplatser finns publiceringsplaner och redaktionsmöten som underlag. Ingångsansvarig kan vara HR eller LI. Listansvarig, LI: I Polopoly version 9 finns möjlighet att utnyttja kategoriseringar och olika kötyper för att skjuta upp innehåll till ett antal förutbestämda ytor såsom nyhetslistor, evenemangskalender, chefsinformation etc. Listansvarig tar ansvar för rensning/korrigering och/eller beslut om borttagning från den listan. Listansvarig kan vara HR eller IR.

18 Webbredaktör, WR: Innehålls- och uppdateringsansvar för en eller flera webbsidor i en eller flera avdelningar i Polopoly version 9. Webbredaktören uppdaterar, kvalitets- och aktualitetsgranskar på uppdrag av informationsägaren. Webbredaktören agerar på uppdrag av informationsägaren. 18 (25)

19 19 (25) 8. Förvaltning av struktur och innehåll på medarbetarwebbplatsen ( 8.1 Förvaltningsorganisation Huvudredaktör Listadministratörer Service Studieadm. Ekonomi Personal Från ledningen Webbredaktörer Bild 8.1 Förvaltningsorganisation för medarbetarwebbplatsen Huvudredaktör Placerad på Kommunikationsenheten Listadministratörer Service: HR från Kommunikationsenheten Studieadministration: WR från Studentavdelningen Ekonomi: WR från Ekonomiavdelningen Personal: WR från Personalavdelningen Från ledningen: WR från Ledningskansliet

20 20 (25) Webbredaktörer Service: ca 50 personer från universitetsförvaltningen samt UPC och Forskningsservice Studieadministration: ca 20 personer från Studentavdelningen Ekonomi: ca 5 personer sammantaget från Ekonomiavdelningen, Forskningsservice och Planeringsenheten Personal: ca 5 personer från Personalavdelningen samt personer från övriga enheter Från ledningen: 7 personer sammantaget från Ledningskansliet, Kommunikationsenheten och Planeringsenheten. 8.2 Samverkansformer Förvaltningsmöten Sker 1ggr/månad Informations- och användarmöten Planering av innehåll Sker genom möten med informationsägare inom förvaltningen 2ggr/år, á 2h Informationsägarna kommer från: Studentavdelningen, UPC, Personalavdelningen, Kommunikationsenheten, Tekniska avdelningen (alternativt varje sektion), Forskningsservice, IT och media, Biblioteket samt Planeringsenheten, Ekonomiavdelningen, Ledningskansliet Sammankallas av HR. Planering av struktur Sker genom möten med användare 2ggr/år, á 3h Användarna är från hela verksamheten. Alla funktioner ska finnas representerade, ca 30 personer. Urvalet görs med utgångspunkt från de arbetsgrupper som använts under projektet. Bör kompletteras med funktioner som saknats. Sammankallas av HR.

21 21 (25) 9. Avtal och överenskommelser 9.1 Leveranskedjor Förvaltningsobjektet omfattas av flera avtalsparter, både leverantörer och beställare. Det är viktigt att alla avtalsparter är kända i förvaltningsorganisationen. Sammantaget ska de avtal som förvaltningsobjektet omfattas av tydligt beskriva fördelning av ansvar och åtaganden. Leveranskedjor Rikstäckande Lagar, förordningar etc. Stockholms universitet Policys, riktlinjer etc. (Regelboken) Förvaltningsobjekt Anvisningar, instruktioner etc. SLA, tjänstebeskrivning, tilläggsbeställningar Beställare Institutioner Leverantör/Beställare Förvaltningsorganisation Leverantör IT & media Ramavtal Leverantör Webbyrå Bild 9.1 Leveranskedjor Av figuren ovan framgår det att förvaltningsorganisationen både är leverantör och beställare. Förvaltningsorganisationen levererar en tjänst till beställare inom Stockholms universitet, i detta fall institutioner som nyttjar Polopoly. Förvaltningsorganisationen är samtidigt beställare av tjänster för objektets drift, utveckling, utbildning och support från en leverantör inom Stockholms universitet, i detta fall Avdelningen för IT och media. Utöver detta är förvaltningsorganisationen beställare av webbtjänster från leverantörer utanför Stockholms universitet med vilka universitetet har ramavtal.

22 22 (25) 9.2 Specifika avtal och överenskommelser SLA, Service Level Agreement (mellan objektägare Webb och IT-systemägare) Mellan objektägaren (Kommunikationsenheten) och IT-systemägaren (Avdelningen för IT och media) finns en överenskommelse (SLA) med en beskrivning av vilka tjänster som objektägaren köper av leverantören. Överenskommelsen upprättas med avsikt att garantera att rätt nivå av service och support levereras. Avtalet innehåller detaljerade överenskommelser om t.ex. antal användare och tillgänglighet. Detaljerad beskrivning av tjänsten dokumenteras i en separat tjänstebeskrivning, se nedan. Utöver detta avtal upprättas även tilläggsbeställningar för all nyutveckling som ska genomföras kring förvaltningsobjektet. Tjänstebeskrivning webbtjänster Tjänstebeskrivningen innehåller bl a: en detaljerad beskrivning av tjänsten vilka tilläggstjänster som finns vilken tjänstenivå som är aktuell beskrivning av support och felhantering ansvarsfördelning utbildningsinnehåll Ramavtal webbtjänster (mellan objektägare och extern leverantör) Stockholms universitet har ramavtal med leverantörer av webbtjänster mot vilka hela organisationen kan lägga beställningar. Beställare (till IT-systemägare från institutioner och övriga enheter) Institutioner och andra enheter som vill nyttja objektet beställer detta av IT-systemägaren varvid de blir uppmärksammade på de regler och riktlinjer som gäller kring nyttjandet av objektet.

23 23 (25) 10. Definitioner 10.1 Generella förvaltningsdefinitioner Förvaltning En förvaltning ska upprätthålla och vidareutveckla det funktionella verksamhetsvärdet hos ett förvaltningsobjekt, dvs. arbetet med förvaltning syftar till att fortlöpande följa verksamhetens behov, dess förväntningar och krav och tillgodose detta genom att underhålla befintliga funktioner och tjänster men även implementera och möjliggöra nya då ett sådant behov uppstår i en verksamhet. Roller som ska bemannas i förvaltningen definieras under förvaltningsorganisation. Förvaltningsmodell En förvaltningsmodell är ett ramverk som beskriver hur ett förvaltningsarbete ska utföras. Modellen ger en normgivande bild av de aktiviteter som utförs för att styra, administrera, utföra förändringsarbeten och stödja användandet av ett förvaltningsobjekt. Förvaltningsobjekt Inom IT-området förknippas ofta termen system med en beskrivning av de maskin- och programvaror som sätts ihop för att utföra en uppgift eller för att täcka ett behov i en verksamhet. Men det som ska förvaltas är främst det funktionella verksamhetsvärdet, tillsammans med såväl den tekniska utrustningen som funktioner och tjänster, processer, avtal samt personal. Fokus för förvaltningsorganisationen ligger därmed mer på leverans av ITtjänster för verksamhetsnytta än på traditionell systemförvaltning. För att komma ifrån den tekniska associationen och för att bättre associera till dagens helhetstänkande, används termen förvaltningsobjekt. Ett förvaltningsobjekt är sammansättning av flera samverkande förvaltningselement som tillsammans utgör grund för en eller fler tjänster. Dessa förvaltningselement kan bestå av en eller flera processer, maskinvara, programvara, avtal och roller som har förmåga att tillgodose ett fastställt behov eller syfte. Ett förvaltningsobjekt ska vidare ha: ett dokumenterat syfte en ägare en definierad budget en förvaltningsplan

24 24 (25) Förvaltningsorganisation En förvaltningsorganisation är en definierad organisation inom huvudverksamheten med ett antal roller och processer som styr förvaltningsarbetet. En förvaltningsorganisation kan hantera ett eller flera förvaltningsobjekt. Förvaltningsorganisationen arbetar på tre olika nivåer: Strategisk nivå: kort- och långsiktig styrning och inriktning av förvaltningens arbete. Taktisk nivå: kund- och leverantörsförhållande samt utveckling av funktioner och tjänster. Operativ nivå: hantering av det dagliga leveransarbetet och hantering av incidenter och problem. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningsorganisationen och objektets leverantörer. En förvaltningsorganisation har en samordnande roll och utgör en beställarkompetens gentemot leverantörerna men har även själv en leverantörsroll gentemot den verksamhet som nyttjar förvaltningsobjektet. Förvaltningsprocesser En process består av samverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall. Förvaltningsprocesser är grupperade utifrån specifika delområden, dagligt stöd samt långsiktig tjänsteleverans. Stödprocesser ansvarar för de operativa aktiviteterna för att hålla tjänster inom det avtalade läget som regleras i avtal och överenskommelse. Leveransprocesser ansvarar för tjänsteutformning och hantering av avtalade leveranser på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Utveckling Förvaltning handlar till stor del om kontinuerlig förändring vilket ofta leder till olika utvecklingsaktiviteter. Förvaltningsorganisationen fångar upp och värderar behov och önskemål kring förvaltningsobjektet samt sammanställer utvecklingsbehovet med detta som underlag. Utvecklingsbehovet kan leda till större förändring (utvecklingsprojekt) eller mindre vidareutvecklingsprojekt av ett befintligt förvaltningsobjekt. Utvecklingsprojekt är större förändring som inte finansieras inom ordinarie förvaltningsbudget. Vidareutveckling sker inom befintlig förvaltningsbudget. Förvaltningen ska alltid vara delaktig i utvecklingsprojekt och i förändringsarbete från start.

25 25 (25) 10.2 Webbplatsdefinitioner Webbplats En samlingsplats för ett antal webbsidor, med en webbadress som består av enbart huvuddomän (su.se), subdomän, t ex regelboken.su.se och/eller webbalias, t ex su.se/regelboken. Startsida Första sidan av en webbplats. Tidigare ofta kallad hemsida resp. homepage. Ingång Varje webbplats i Polopoly har ett antal ingångar med gemensam terminologi. Terminologi och antal ingångar för de olika webbplatstyperna tas fram i strukturprojekt och beslutas av förvaltningschefen. Gemensam terminologi och inte för många/snarlika ingångar är till gagn för besökare till webbplatser inom Stockholms universitet. Webbpubliceringsystem I ett webbpubliceringssystem ligger innehållet skiljt från den grafiska formen. Det gör att webbredaktören kan uppdatera informationen på webbsidan med enkla mallar och utan att det krävs några avancerade tekniska kunskaper. Sedan 2005 har universitetet Polopoly som webbpubliceringssystem för de centrala webbplatserna och utöver detta har cirka ett trettiotal institutioner lagt upp sina webbplatser i detta system. Förutom den information som redaktörerna skriver in i Polopoly finns kopplingar till ett flertal av universitetets stödsystem som förser webbplatsen med aktuell information. Universitetetsgemensamma stödsystem Stockholms universitet har ett antal universitetsgemensamma stödsystem. Innehållet från dessa presenteras som en webbsida på en webbplats och/eller portal. Här är några av våra viktigaste stödsystem: Ekonomi: Raindance Lärplattform: Mondo Publikationer: DiVA Utbildningsdatabas: SISU Personal: HR-plus Personal- och organisationskatalog: SUKAT Resa/reseräkning: HR-res

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet

Universitetsgemensam förvaltningsmodell IT-avdelningen, Stockholms universitet Universitetsgemensam förvaltningsmodell 2016-02-21 IT-avdelningen, Stockholms universitet Syfte Förvaltningsmodellens syfte är att: säkerställa att IT-stöd ger avsedd nytta i verksamheten erhålla styrbarhet

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB

pm 3 version 2.0 Cecilia Åkesson, På AB Copyright På AB pm 3 version 2.0 Vad är pm 3? pm 3 är en förvaltningsstyrningsmodell vars syfte är att organisera vidmakthållande och vidareutveckling så att det kan bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Med hjälp av pm

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLFÖRDJUPNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning Läsanvisning och begreppsdefinition Förstå - Ansvarsområden

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Uppdaterad webborganisation för SLU

Uppdaterad webborganisation för SLU 1(8) Kommunikationsavdelningen 2015-05-12 Uppdaterad webborganisation för SLU Bakgrund och syfte med förändringen I början av 2015 fanns drygt 1 500 behöriga webbredaktörer eller skribenter vid SLU. Antalet

Läs mer

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3

Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 ProcIT-P-010 Processbeskrivning Systemförvaltning baserad på pm 3 Lednings- och kvalitetssystem Fastställd av Sven Arvidson 2012-07-04 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att:

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att: 1. SYFTE OCH MÅL Den största drivkraften till att förändra webborganisationen är att få en mer effektiv organisation som kan producera information av högre kvalitet. I dagens webborganisation ingår ca

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell

Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 IT: 2016/009. Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell 2016-11-01 Carina Wikstrand DNR: MIUN 2016/2116 : 2016/009 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Avgränsningar... 2 2 Förvaltningsobjekt... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Objektsfamilj...

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

effekt nu Kunskapsinitiativet

effekt nu Kunskapsinitiativet ITIL v3 och pm 3 i teori och praktik Klas Johansson, effekt nu Kunskapsinitiativet 5 december 2008 Kvalitet Kvalitet Göra rätt saker Göra På rätt rätt saker sätt På Från rätt början sätt Från Förbättra!

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser

Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser Riktlinjer för kommunens externa och interna webbplatser Detta dokument anger generella riktlinjer, målsättningar och organisation för kommunens externa och interna webbplatser samt riktlinjer för sociala

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (7) PM 2011-08-22 Stefan Nordin, Planeringsenheten Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större IT-projekt som pågår inom universitetet. Dokumentet

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011)

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September 2011) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 11-09-14 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 ( rev. September

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret

Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Riktlinjer för Informationssäkerhet Falkenbergs Kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-23 57 1. Allmänt... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Begreppet informationssäkerhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD MODELLBESKRIVNING Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Begreppsdefinition Modellbeskrivning Förstå - Ansvarsområden & rollbeskrivningar

Läs mer

Regler och instruktioner för verksamheten

Regler och instruktioner för verksamheten Informationssäkerhet Regler och instruktioner för verksamheten Dokumenttyp Regler och instruktioner Dokumentägare Kommungemensam ITsamordning Dokumentnamn Regler och instruktioner för verksamheten Dokumentansvarig

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler.

Alla webbplatser och sociala mediekanaler där LTH står som avsändare räknas som en webbplats vid LTH och omfattas av dessa regler. Riktlinjer för kommunikation och innehåll på LTH:s domän lth.se och i sociala medier syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs samt att universitetets och

Läs mer

Förvaltningsplan ny mall

Förvaltningsplan ny mall Förvaltningsplan ny mall Tag bort alla Warning, Tip och Info före slutlig publicering. Inga rubriker får tas bort eller läggas till. Om de valfria styckena inte används skall rubriken stå kvar med texten

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun Riktlinjer för IT-säkerhet i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Inledning...3 Definition av IT-säkerhet...3 Omfattning...3 Vikten av IT-säkerhet...3 Mål för IT-säkerhetsarbetet...4 Ledning och ansvar...4

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (10) PM 2011-08-24 Stefan Nordin Planeringsenheten Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet.

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun

Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-11-27 173 Informationssäkerhetspolicy för Nässjö kommun Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaring... 3 2 Syfte... 4 3 Mål för Informationssäkerhetsarbetet...

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011

FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 FÖRVALTNINGSPLAN FÖR GEMENSAM VIDEOKONFERENSPLATTFORM BD ÅR 2011 Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten.se Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och målgrupp... 3 1.2

Läs mer

Förvaltningsplan för EBH-stödet

Förvaltningsplan för EBH-stödet Förvaltningsplan för EBH-stödet År 2014 Sida 2 av 13 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 1.2 BAKGRUND OCH FÖREGÅENDE FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 1.3 FÖRVALTNINGSPERIOD... 3 2

Läs mer

SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation

SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation SwePub, SweCRIS och Prisma i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Forum för bibliotekschefer 2013-06-03 Torulf Lind Vetenskapsrådet Bild från FreeDigitalPhotos.net Digitalt ekosystem En grupp

Läs mer

Bilaga 4e. Samarbetsformer och fora. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 4e. Samarbetsformer och fora. Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (10) Bilaga 4e Samarbetsformer och fora Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet

Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet 1 (10) Pågående utveckling av nya IT-stöd vid Stockholms universitet I detta dokument presenteras de större planerade och pågående IT-projekten inom universitetet. Dokumentet ses löpande över av IT-samordningsgruppen

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

Roller och Ansvar - Länsteknik

Roller och Ansvar - Länsteknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (17) Roller och Ansvar - Länsteknik Sida 2 (17) Innehållsförteckning Roller och Ansvar - Länsteknik...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning

Riktlinjer. Informationssäkerhet och systemförvaltning Riktlinjer Informationssäkerhet och systemförvaltning LULEÅ KOMMUN RIKTLINJER Dnr 1 (5) 2012-11-29 Riktlinjer för roller och ansvar inom informationssäkerhet och systemförvaltning En god systemförvaltning

Läs mer

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet

Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-22 Dnr STYR 2017/946 Rektor Systemägande och systemförvaltning vid Lunds universitet Bakgrund Universitetet genererar och hanterar stora mängder information. Denna information måste hanteras

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd

Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd Service Level Agreement mall för kommunalt IT-stöd v1.0-2010-11-02 Kim Weyns & Martin Höst Institutionen för Datavetenskap, Lunds Universitet Box 118, S-221 00 Lund kim.weyns@cs.lth.se Inledning Ett Service

Läs mer

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09

Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 2010-08-20 Version 1.2 Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 Bilaga 1 till HSA Policytillämpning i Landstinget Gävleborg Förvaltningsorganisation för

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA

Bilaga 1 Förvaltning av befintligt Ladok och NyA förvaltningsorganisation för Ladok Bilaga 1-4 2.0 Sida 1 av 19 Förnyad förvaltning del 1 Datum 2013-10-15 Denna bilaga gick ut 2013-05-27 till samtliga medlemmar inom Ladokkonsortiet. Ett antal förtydliganden

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1

Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 Sid:1/41 Karolinska Institutets Systemförvaltningsmodell 2.1 UF IT-avdelningen, 2015-10-13 Dnr 1-594/2015 Ann-Mari Ninnas, Muj Gellvén, Peter Book Sid:2/41 Revisionshistorik Datum Kommentar Reviderad av

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Från arkitektur till IT-styrning

Från arkitektur till IT-styrning Från arkitektur till IT-styrning 29-30 mars 2012 Nebojsa Bjelobrk,IT-strateg Göteborg Energi AB Agenda Problembilden Vem? Hur? Vad? Inköp? Plocka ut? Lägga tillbaka? Bäst före datum? IT-styrning på Göteborg

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3

GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-policy version sid 2 av Syfte Övergripande Styrning av IT... 3 IT-policy sid 2 av 9 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Omfattning... 3 3. Ansvar... 3 4. ITpolicy... 3 4.1 Övergripande... 3 4.2 Styrning av IT... 3 4.3 Organisation av IT... 4 4.4 Användande av IT... 4 4.4.1

Läs mer

Process för terminologiarbete

Process för terminologiarbete Ledningssystem Rutin 2014-02-03 1(6) Avdelning R Regler och behörighet Upprättad av Emma Leeb-Lundberg Gäller från och med 2011-11-10 Process för terminologiarbete Typ av process Process för terminologiarbetet

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00

Samverkansmodellen. Samverkansmodellen. Version: 03.00 Samverkansmodellen Version: 03.00 Innehållsförteckning 1 Grunden till samverkan... 3 1.1 Forum för samverkan... 3 1.2 Mötesrutiner och dagordning... 4 1.3 Kontaktytor för samverkan... 4 1.4 Kundmyndighetens

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010

Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 FÖRVALTNINGSPLAN 1(7) 2009-03-26 ver. A Handläggare, titel, telefon Fastställd 2009-03-26 Peter Fagerlund 011-153430 Förvaltningsplan för NK Kommunikation 2010 Innehåll 1. Inledning... 2 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5)

Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, (5) Bilaga till rektorsbeslut RÖ28, 2011 1(5) Informationssäkerhetspolicy vid Konstfack 1 Inledning Information är en tillgång som tillsammans med personal, studenter och egendom är avgörande för Konstfack

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Version beslutad 2014-11-17 Dnr: 10098-2014/1231 Dnr: KMY Dnr:SSC Samverkansmodell Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.

Version beslutad 2014-11-17 Dnr: 10098-2014/1231 Dnr: KMY Dnr:SSC Samverkansmodell Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc. Version beslutad 2014-11-17 Dnr: 10098-2014/1231 Dnr: KMY Dnr:SSC Samverkansmodell Statens servicecenter FE 15 SE-801 71 Gävle www.statenssc.se 1/15 Innehåll 1. Statens servicecenters samverkansmodell...

Läs mer

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT

GRUND - SLA. Beslutsdatum Detta dokument syftar till att beskriva grund SLA vid Göteborgs universitet STYRDOKUMENT STYRDOKUMENT GRUND - SLA Publicerad / version Beslutsfattare Handläggare 2016-04-20 / version B Magnus Nordell Magnus Nordell Beslutsdatum 2016-04-20 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare Detta dokument

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 2 - Ansvarsbeskrivningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Informationsklass: K1R2T1 Bilaga 2. Ansvarsbeskrivningar

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer