Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09"

Transkript

1 Version 1.2 Lednings- och verksamhetsstöd, Förvaltningsorganisation KiX/HSA Diarienr: H900:LS 821/09 Bilaga 1 till HSA Policytillämpning i Landstinget Gävleborg Förvaltningsorganisation för KiX/HSA Versionsnummer 1.2 Versionsdatum Utfärdare: Bruno Mild Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Bankgiro Lednings- och verksamhetsstöd Gävle LOV- huset Ingång Plusgiro Org. nr

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Objektvision 4. Objektbeskrivning 4.1. Verksamhet 4.2. Intressenter 4.3. Verksamhetsstöd 4.4. IT-stöd (IT-stöd och teknisk plattform) IT-system Teknisk plattform Närliggande system/objekt 5. Förvaltningsaktiviteter 6. Förvaltningsorganisation 6.1. Affärsparter Marknad Externa leverantörer av teknisk plattform Externa leverantörer av förvaltning 6.2. Organisationsstruktur 6.3. Rollbeskrivningar Budgetnivå Beslutsnivå Operativ nivå Övriga fora 6.4. Sammanställning nödvändiga roller 7. Förvaltningsrutiner 8. Ordlista 9. Dokumenthistorik 10. Distributionslista 2 (9)

3 1. Inledning 2. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva förvaltningsorganisationen för Katalog i X-län (KiX)/HSA-katalogen. Dokumentet visar vilka roller som är tillsätta, deras uppgifter samt organisationstillhörighet. 3. Objektvision KiX/HSA-katalogen ska vara den tillförlitliga och kvalitetssäkrade källan för information om Landstinget Gävleborgs medarbetare (anställda och externt anlitad personal) och organisation inkl. uppdragstagare och hyresgäster. KiX/HSA-katalogen skall i framtiden kunna användas som central källa (master) för övriga system för att säkerställa att uppgifter om personer och organisatoriska enheter & funktioner endast behöver läggas till/ändras på ett ställe. 4. Objektbeskrivning 4.1. Verksamhet Verksamheten definieras i detta fall som Landstinget Gävleborg inkl det helägda aktiebolaget Folktandvården i Gävleborg AB och även externa vårdgivare, uppdragstagare, konsulter och hyresgäster Intressenter Förvaltningsorganisationen för KiX/HSA-katalogen har följande intressenter: LG-interna Medarbetarna för informationssökning om andra medarbetare (t ex telefon, titel, arbetsplats, mailadress etc.) Divisioner/Förvaltningar och enheter för att sprida information om sin organisation (t ex öppettider, adresser, telefon etc.) e-tjänstekortsorganisationen HR-avdelningen för uppgifter om nyanställningar och förändringar i anställningar Exchange-förvaltningen för uppgifter om anställda och deras organisationstillhörighet för att erhålla e-postlåda Telefonisamordnare 3 (9)

4 IT Drift & Infrastruktur för att läsa in uppgifter om medarbetare inom Landstinget Gävleborg t ex för behörigheter till vårdsystem och förenklad inloggning Informationsenheten för koppling till informationssystem mot patienter (t ex Vården på webben, Hälsoval Gävleborg etc.) LG-externa Sjukvårdsrådgivningen AB (SVR AB) arbetsplats, mailadress etc. Andra landsting, kommuner och regioner via kopplingen av den externa katalogen till den nationella noden för säkert utbyte av information Medborgarna via se, Vården på webben, Mina VårdKontakter etc. Nationella sjukvårdsintressenter för kontroll av uppgifter via den nationella noden, t ex Apoteket, Försäkringskassan etc. Lagstiftningen via lag och förordningar som påverkar innehållet i HSA-katalogen, t ex Personuppgiftslagen, Patientdatalagen etc. Kommuner för att presentera sitt vårdutbud via Landstinget Gävleborgs HSA-katalog 1) 1) planerat för framtiden och inte aktuellt för Verksamhetsstöd KiX/HSA förvaltningsorganisation tillhandahåller följande produkter/resultat till stöd för verksamheten: - Personuppgifter om alla medarbetare inom Landstinget Gävleborg (både anställda och anlitad, extern, personal) - Landstinget Gävleborgs organisationsstruktur - Kvalitetssäkring av personuppgifter och övrig information som finns i KiX/HSA-katalogen - Förenklad hantering av person- och organisationsuppgifter genom att tillhandahålla en källa med kvalitetssäkrad data som kan läsas in i andra system - Generering av HSA-id som ligger till grund för utgivande av elektroniska certifikat för e-tjänstekorten - Underlag för inloggningsrutiner till Landstinget Gävleborgs interna datanät - Underlag för behörighetshantering för vårdsystem och dörrpassage - Information om Landstinget Gävleborgs vårdinrättningar och organisationer: adresser, öppettider, telefon och e-post 4 (9)

5 4.4. IT-stöd (IT-stöd och teknisk plattform) IT-system - Novell edirectory - Novell Identity Manager - Verktygslådan (VTL) är användar- & sökgränssnitt mot den lokala KiX-katalogen Teknisk plattform - OS - Microsoft Windows Server 2003 (Standard Edition) Närliggande system/objekt Följande system är aktuella: - Topas (nuvarande HR-system). Kommer under 2010 att ersättas med Personec P. - Befolkningsregistret - AD - Netwise - Exchange Utöver de ovan nämnda applikationerna finns det även en process/program som hanterar synkroniseringen mot den nationella HSA-katalogen/toppnoden. Uppdaterar HSA-katalogen direkt med förändringar gjorda i den lokala KiX-katalogen. 5 (9)

6 5. Förvaltningsaktiviteter I tabellen nedan preciseras förvaltningsverksamhetens generella aktiviteter: Huvudaktiviteter Förvaltningsstyrning Aktiviteter i syfte att administrera och styra förvaltningsarbetet Användarstöd Aktiviteter för att ge användarstöd i problemsituationer samt åtgärder för att förebygga problem Ändringshantering Aktiviteter i syfte att förbättra eller förändra i IT-stöden Drift Aktiviteter för att säkerställa åtkomst och tillgänglighet Definitioner - följa upp kundnytta och användarvänlighet - upprätta förslag på förvaltningsplan inkl mål, budet, resurser och bemanning - fatta beslut om förvaltningsplan - säkra ekonomiska och personella resurser till förvaltningsarbetet - följa upp förvaltningsarbetet, mål och budget - planera och prioritera förvaltningsaktiviteter - genomföra definierade besluts- och arbetsfora - upprätthålla rutiner för förvaltningsarbetet - skriva och presentera beslutsunderlag - samverka med andra förvaltningsobjekt - bevaka förändringar i omvärlden (beslut, projekt mm.) - deltaga i projekt (t ex plattformsförändringar, nya vårdenheter mm) - bevaka avtal, lagar & direktiv samt styrdokument - teckna avtal med leverantörer - hantera licenser - marknadsföra förvaltningsobjektet - upprätthålla förvaltningspersonalens kompetens - följa upp säkerhetsfrågor - genomföra regelbundna säkerhetsanalyser enligt BITS-modellen - externa kontakter - genomföra årliga revisioner - analysera logginformation - svara på frågor om användning - tillhandahålla utbildning tillsammans med förvaltare av VTL/gränssnitt vid behov - tillhandahålla information - tillhandahålla hjälptexter - hantera behörigheter (nya och förändrade) - hjälpa till med statistikuttag - genomföra rättningar, anpassningar, förbättringar och saneringar i IT-stöden - omhänderta och bereda inkomna ändringsförslag - hantera releaser och rättningar från leverantörer - besluta och prioritera ändringsförslag - genomföra ändringar enligt beslut i förvaltningsgrupp - testa att ändringsförslag ger önskat resultat - följa upp att genomförda ändringar gett önskat resultat - upprätthålla förteckning över krav och önskemål - bevaka funktioner (återanvända) i andra system - anpassa IT-system, databaser och OS - daglig drift - genomföra tidsrelaterade körningar - förebygga tillgänglighetsproblem (övervakning, backup-tagning, återläsning mm) - upprätthålla säkerhetslösningar (virusskydd, brandväggar mm) - säkra integration mot närliggande objekt - underhålla utbildning, utveckling, test och driftmiljö (servrar, programvaror, kommunikation, uppgraderingar mm) - upprätthålla system- och driftdokumentation - planering och uppföljning av driftsituationen 6 (9)

7 6 Förvaltningsorganisation 6.1. Affärsparter Marknad Verksamheten utgörs till en början av alla verksamheter inom Landstinget Gävleborg inkl de organisationer som landstinget har vård- och/eller hyresavtal med. I ett senare skede kan eventuellt även kommunerna att utgöra en marknad för förvaltningen. I marknadsperspektivet ingår även övriga landsting som representeras genom Sjukvårdsrådgivningen SVR AB. Landstingets enhet IT Drift & infrastruktur ansvarar för den ITnära förvaltningen och utgör även en intressent med avseende på kopplingar mellan KiX/HSA-katalogen och behörighetshanteringen för landstingets IT-system. En mera detaljerad förteckning över alla intressenter finns i kapitel 4.2 ovan Externa leverantörer av teknisk plattform Externa leverantörer är - Cybercom - Novell - Nordic Edge Externa leverantörer av förvaltning Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (kataloghotell extern HSAkatalog) 6.2. Interna förvaltningsorganisationen Landstinget Gävleborgs förvaltningsmodell finns dokumenterad här: informationssakerhetspolicy_2_0.pdf bilaga1_ledning_styrning_infosakerhet.pdf Bilaga2_systemforvaltning_arbetssatt_infosakerhet.pdf och styr systemförvaltningen inom landstinget (se bifogade dokument). Förvaltningsorganisationen för KiX är uppbyggd i enlighet med denna. Dokumenten finns under landstingets intranät. 7 (9)

8 Bilden ovan visar modell på organisation för IT-system inom Landstinget Gävleborg. 8 (9)

9 6.3. KiX förvaltningsmodell (lokala HSA-katalogen) Systemägaren för KiX utser systemförvaltare. Systemförvaltaren i sin tur utser central katalogadministratör och tilldelar denne behörigheter till KiX. Lokala katalogadministratörer utses av resp. chef medan behörigheter till KiX-katalogen tilldelas av systemförvaltaren. 6 Förvaltningsrutiner Förvaltningsrutiner tas fram inom ramen för förvaltningsplanen för kommande år. 7 Ordlista ASG HPT HSA IM Anonyma sökgränssnittet som används för slagningar i HSAkatalogen HSA Policytillämpning; dokument som beskriver Landstinget Gävleborgs tillämpning av HSA policy Nationell listningstjänst; elektronisk förteckning/katalog över Landstinget Gävleborgs medarbetare och uppdragstagare med tillhörande organisationsenheter/funktioner Identity Manager; användargränssnitt för HSA-katalogen 8 Dokumenthistorik Version Datum Beskrivning av ändring Första version Ändring efter granskningsrapport punkt 6.2 och Kontrollerad utan ändring efter granskningsrapport och korrigering i HTP 9 (9)

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare

Version 1.3 2012-03-15. Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare Version 1.3 2012-03-15 Överenskommelse mellan kommun/stadsdelsnämnd och Stockholms läns landsting om WebCare 1 Version 1.3 2012-03-15 Innehållsförteckning 1. Parter... 4 2. Stockholms läns landstings ansvar...

Läs mer

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare

4 Rekommendation att teckna överenskommelse mellan kommun/stadsdel och landstinget om WebCare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-11 Tid 2012-09-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Ekonomisk rapport, muntligt

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy

Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna - integrationspolicy Tjänsteutlåtande Christina B. Embretsen Utredare 08-579 214 24 2012-07-05 Sida 1 av 2 Dnr2012/157 VON.009 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över policy för öppenhet och mångfald i Sollentuna

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Dokumentstyrningsplan

Dokumentstyrningsplan Enheten för dokumentstyrning Kerstin Svensson Dokumentstyrningsstrateg 044-309 34 68, 0768-89 02 63 Datum 1 (17) Dokumentstyrningsplan Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS

Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS Förvaltningsplan Learning Mangagement System, LMS Diarienr 13-283/08 Förvaltningsplanen framtagen 20060529 Beslutad av bibliotekschefen Senast reviderad 20080213 Förvaltningsplan 2008 ----- LMS för Högskolan

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1 IT - SÄKERHETSPOLICY FÖR Version 1,1 Upprättad av: Ragunda kommun, IT - enheten Fastställd av: Kommunstyrelsen 2003-05-20 Reviderad av: Kommunstyrelsen 2007-01-30 IT-enheten Version 1,1 INNEHÅLL 1 1 INLEDNING...1

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009:15 Kartläggning IT-frågor vid bildandet av Region Norrland IT-frågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen

Läs mer